Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

PENGURUSAN ASET & STOR

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
aset alih
aset alih
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 26 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie PENGURUSAN ASET & STOR (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

PENGURUSAN ASET & STOR

 1. 1. PENGURUSAN ASET VIGNESH A/L SIMANJALAM PENOLONG PENGARAH (PENGURUSAN) M41 HOSPITAL RAJA PERMAISURI BAINUN, IPOH 1
 2. 2. CARTA ORGANISASI UNIT PEROLEHAN, ASET & STOR KETUA UNIT Encik Mohd Noorsyafizal bin Che Lan @Ahmad (M48) PENDAFTARAN ASET PENOLONG PENGARAH (M41) Encik Vignesh Simanjalam PENGURUSAN STOR PELUPUSAN ASET PEMERIKSAAN ASET Zarina bt. Hussin PT (P/O) N19 PEMBANTU TADBIR KANAN (N22) En. Amir b. Salleh M Nor Aleyas b. M Yusoff PT (P/O) N19 Mohd Sabri b. Kamaruddin PT (P/O) N22 (KUP) Lydiawati bt. Arzeni PT (P/O) N22 (TBK) Mohd Azrul Issham b. Mohd Isa Pembantu Operasi N11 PEMBANTU TADBIR TINGGI (N26) Encik Mustaffa Kamal b. Isaha Pegawai Aset
 3. 3. 1 PEKELILING PERBENDAHARAAN (1PP) Berkuatkuasa: 23 April 2018 KEW.PA-32 KEW.PA-37 3
 4. 4. SISTEM PEMANTAUAN PENGURUSAN ASET (SPPA) 4
 5. 5. KATEGORI ASET ALIH Harta modal Aset Alih yang harga perolehan asalnya RM2,000 dan ke atas. Aset bernilai rendah (ABR) Aset Alih yang harga perolehan asalnya kurang daripada RM2,000 setiap satu. 5
 6. 6. NILAI DAN BILANGAN HM HRPB (sehingga 30 Jun 2021) RM 258,048,831.56 BIL. HM + ABR: 42,670
 7. 7. Pengurusan aset Penerimaan Pendaftaran Pemeriksaan Penyelenggaraan Pelupusan Kehilangan/ Hapus kira 8
 8. 8. PENDAFTARAN ASET Terima aset bersama punca maklumat Tentukan kumpulan aset Sediakan Daftar Harta Modal KEW PA-3 dan Daftar Aset Bernilai Rendah KEW PA-4 Pengesahan pendaftaran pada punca maklumat Labelkan nombor siri pendaftaran aset Tempatkan aset di lokasi Sediakan Senarai Aset KEW PA-7 dan pamerkan Simpan Daftar Aset 9
 9. 9. 10 Daftar Harta Modal KEW.PA-3
 10. 10. KKM = Kementerian Kesihatan Malaysia JKN = Jabatan Kesihatan Negeri HRPB = Hospital Raja Permaisuri Bainun 08-03-01 = Kod Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) yang dikeluarkan oleh MAMPU H = Harta Modal 18 = Tahun Penerimaan ialah 2018 97 = Nombor 97 didaftarkan pada tahun tersebut KKM/JKN/HRPB/08-03-01/H/18/97 NOMBOR SIRI PENDAFTARAN ASET ALIH 11
 11. 11. Daftar Aset Bernilai Rendah KEW.PA-4 Senarai Daftar Harta Modal KEW.PA-5 Senarai Daftar Aset Bernilai Rendah KEW.PA-6 12
 12. 12. SENARAI ASET DI LOKASI Senarai aset mengikut lokasi aset ditempatkan hendaklah disediakan oleh Pegawai Aset menggunakan KEW. PA-7 dalam 2 salinan • 1 salinan disimpan oleh Pegawai Aset 1 salinan oleh pegawai yang bertanggungjawab ( Pembantu Pegawai Aset) • Dikemaskini dari semasa ke semasa apabila terdapat perubahan kuantiti, lokasi atau pegawai bertanggungjawab. 13
 13. 13. 14
 14. 14. BORANG PERMOHONAN PERGERAKAN/PINJAMAN ASET ALIH KEW.PA-9 PERHATIAN! Aset yang dibawa keluar dari pejabat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. Aset dipulangkan semula sebaik selesai penggunaannya atau mengikut tempoh kelulusan, yang mana lebih awal. 15
 15. 15. PEMERIKSAAN ASET • Setiap aset diperiksa sekurang-kurangnya 1 kali setahun • oleh Pegawai Pemeriksa yang telah dilantik • perlu mengemukakan laporan pemeriksaan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh pemeriksaan • Borang Pemeriksaan Aset Alih KEW.PA-11 Dalam sistem SPPA: Laporan Pemeriksaan Aset Alih : KEW PA-12 TETAPI 16
 16. 16. 17 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 2.4 Lampiran B KEW.PA-10 BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH Bahagian I (Untuk diisi oleh Pengadu) 1. Jenis Aset : 2. Nombor Siri Pendaftaran Aset/ : Komponen 3. Pengguna Terakhir : 4. Tarikh Kerosakan : 5. Perihal Kerosakan : 6. Nama Dan Jawatan : 7. Tarikh : Bahagian II (Untuk diisi oleh Pegawai Aset/ Pegawai Teknikal) 8. Jumlah Kos Penyelenggaraan Terdahulu: 9. Anggaran Kos Penyelenggaraan : 10. Syor Dan Ulasan : 11. Nama Dan Jawatan : 12. Tarikh : Bahagian III (Keputusan Ketua Jabatan/ Bahagian/ Seksyen/ Unit) Diluluskan/ Tidak Diluluskan* Ulasan: ........................................................................................................................................ …………………………………………. Tandatangan Nama: ………………………………… Jawatan:………………………………. Tarikh:…………………………………. Nota: * Potong mana yang tidak berkenaan. BORANG ADUAN KEROSAKAN ASET ALIH KEW. PA-10
 17. 17. PENYELENGGARAAN ASET 18 REKOD PENYELENGGARAAN • Senarai Aset Alih Kerajaan Yang Memerlukan Penyelenggaraan Berjadual KEW-PA 14 • Merekod penyelenggaraan dalam KEW-PA 15 LABEL PPM EDGENTA MEDI-SERVE SDN. BHD
 18. 18. 19 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 2.5 Lampiran A KEW.PA-14 SENARAI ASET ALIH KERAJAAN YANG MEMERLUKAN PENYELENGGARAAN BERJADUAL Kementerian : Jabatan/ Bahagian : Bil. No. Siri Pendaftaran Aset Jenis/Jenama/Model Lokasi Aset Tempoh Penyelenggaraan/ Jarak Perjalanan
 19. 19. 20 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM 2.5 Lampiran B KEW.PA-15 REKOD PENYELENGGARAAN ASET ALIH Sub Kategori : No. Siri Pendaftaran : Jenis : Lokasi : (a) Tarikh (b) Jenis Penyelenggaraan (c) Butir-butir Kerja (d) No. Pesanan Kerajaan/ No. Kontrak dan Tarikh (e) Nama Syarikat/ Jabatan Yang Menyelenggara (f) Kos (RM) (g) Nama dan Jawatan Nota : a) Tarikh pembaikan/ penyelenggaraan yang telah dilakukan bagi Aset Alih berkenaan. b) Jenis Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pencegahan atau Penyelenggaraan Pembaikan c) Butir-butir kerja Keterangan mengenai kerja-kerja pembaikan termasuk alat ganti yang dibeli. d) No. Pesanan Kerajaan/ No. Kontrak dan Tarikh No. Rujukan Pesanan Kerajaan/ Nombor Kontrak berserta tarikh. e) Nama Syarikat/Jabatan yang menyelenggara Nama syarikat atau Jabatan yang melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan. f) Kos Kos alat ganti atau kos pembaikan atau kedua-duanya sekali. g) Nama dan Jawatan Pegawai yang mengesahkan penyelenggaraan telah dilaksanakan.
 20. 20. PELUPUSAN ASET AKTA PERWAKILAN KUASA 1956 P.U. (B) 285 BERTARIKH 14 JULAI 2009 (Warta Kerajaan bertarikh 6 Ogos 2009) 21
 21. 21. PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) • Perakuan Pelupusan (PEP) KEW.PA-19 hendaklah disediakan untuk semua kaedah pelupusan. • PEP hendaklah disediakan tertakluk kepada syarat-syarat berikut:-  Aset Mekanikal, Teknikal, Elektrik dan Elektronik yang nilai perolehan asalnya lebih daripada lima ribu ringgit (RM5,000.00).  Perkakasan komputer yang nilai perolehan asalnya lebih daripada satu ribu ringgit (RM1,000.00).  Aset Mekanikal, Teknikal, Elektrik dan Elektronik nilai perolehan asalnya kurang daripada RM5,000.00 dan perkakasan komputer yang nilai perolehan asalnya kurang daripada RM1,000.00 tidak memerlukan PEP.  Kementerian/Jabatan hendaklah mendapatkan PEP daripada Jabatan Kerja Raya atau Jabatan Teknikal lain bagi kenderaan. 22
 22. 22. 23 KERAJAAN MALAYSIA PERAKUAN PELUPUSAN (PEP) ASET ALIH KERAJAAN KEW.PA-19 Kementerian atau Jabatan : Alamat : No. Siri Pendaftaran Aset : Jumlah jarak perjalanan(km)/ : Tempoh penggunaan(jam) No. Kodifikasi Nasional : Tahap Prestasi Semasa Aset : (%) Jenis, Jenama dan Model : Jumlah Kos Penyelenggaraan: Terdahulu No. Chassis/Siri Pembuat : Nilai Semasa : No. Enjin : Anggaran Kos Penyelenggaraan Semasa : No. Pendaftaran (kenderaan): Anggaran Nilai Selepas Diperbaiki : Tarikh Perolehan : Anggaran Tempoh Usia Guna: Selepas Diperbaiki Nilai Perolehan Asal : LAPORAN PEMERIKSAAN Butir-butir penambahbaikan yang perlu:- 1. ……………………………………………………………………...……………... 2. .…………....................................................................................................... 3. ….………………………………………………………..………………………… Disahkan bahawa Aset Alih tersebut telah diperiksa dan laporannya seperti berikut:- 1. ……………………………………………………………..……………………… 2. ………………………………………………………….…………………………. 3. …………………………………………………………………...………………... …………………………………… ………………………………… (Tandatangan) (Tandatangan) Nama : Nama : Jawatan : Jawatan : Tarikh : Tarikh : Cap : Cap : Nota : Semua maklumat hendaklah diisi dengan lengkap.
 23. 23. BEYOND ECONOMIC REPAIR (BER) 24 BER 1 • Semua aset harta modal • Isi borang permohonan BER di Unit Kejuruteraan • Laporan teknikal & ulasan Jurutera • Kelulusan Pengarah • BER online BER 2 • Aset kurang RM5,000 diuruskan oleh Unit Kejuruteraan, HRPB • Aset lebih RM5,000 mesti mendapat sijil PEP LUPUS • Lembaga Pemeriksaan pelupusan Aset • Kelulusan Kuasa Melulus (bergantung kepada nilai aset)
 24. 24. 25
 25. 25. TERIMA KASIH 26

×