Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Bộ hồ sơ khai hải quan

1.633 Aufrufe

Veröffentlicht am

Bộ hồ sơ khai hải quan. Xem thêm: https://www.youtube.com/watch?v=TZZJZ3DUKhE hoặc http://vietxnk.com/

Chủ hàng hoặc người khai hải quan phải khai báo, nộp và xuất trình bộ hồ sơ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và xuất trình hàng hóa với hải quan cửa khẩu để làm thủ tục và được giải quyết thông quan với cơ quan Hải quan cửa khẩu theo các bước sau:

Bước 1: Chủ hàng hoặc người khai hải quan phải khai báo tờ khai hải quan nộp và xuất trình bộ hồ sơ khai hải quan lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu với hải quan cửa khẩu đồng thời xuất trình hàng hóa để Hai quan cửa khẩu kiển tra, giám sát, đối chiếu với khai báo của chủ hàng trên tờ khai hải quan và hồ sơ kèm theo (nếu có) theo quy định về thủ tục hải quan cụ thể đối với từng loại hình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập, quá cảnh qua biên giới theo quy định.

Bước 2: Cơ quan Hải quan tiếp nhận bộ hồ sơ khai HQ do chủ hàng hoặc người khai hải quan nộp và xuất trình và thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để kiểm tra, giám sát đối chiếu xác định sự phù hợp giữa thực tế hàng hóa với khai báo của chủ hàng trên tờ khai hải quan và hồ sơ kèm theo để giải quyết các chế độ thuế, lệ phí (nếu có), xử lý vi phạm (nếu có) và quyết định thông quan qua biên giới theo trình tự thủ tục hải quan đã được quy định đối với từng loại hình hàng hóa xuất, nhập cụ thể theo quy định.

Bộ hồ sơ khai hải quan gồm những gì?

Veröffentlicht in: Serviceleistungen
  • Login to see the comments

Bộ hồ sơ khai hải quan

  1. 1. Hồ SƠ KHAI HảI QUAN  Khái niệm về Hồ sơ Hải quan.  Nội dung hồ sơ hải quan.  Hồ sơ HQ hàng hóa XK, NK (Đ12 TT128 - Đ8 TT22). 1
  2. 2. KHÁI NIỆM VỀ HỒ SƠ HẢI QUAN H s h i quan ồ ơ ả là các chứng từ theo quy định của pháp luật HQ, liên quan đến đối tượng phải làm thủ tục hải quan mà NKHQ có trách nhiệm phải nộp, hoặc xuất trình khi làm thủ tục hải quan. Hồ sơ hải quan là hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử. Hồ sơ hải quan điện tử phải bảo đảm tính toàn vẹn và khuôn dạng theo quy định của pháp luật. 2 http://vietxnk.com/ Trân trọng giới thiệu
  3. 3. NộI DUNG Hồ SƠ KHAI HảI QUAN Tờ khai hải quan. Hóa đơn thương mại. Hợp đồng mua bán hàng hóa. Giấy phép. Các chứng từ khác theo quy định của pháp luật. 3
  4. 4. Hồ SƠ KHAI HQ HÀNG XUấT KHẩU  TKHQ: 02 bản chính.  Hợp đồng MBHH, Hợp đồng XK ủy thác (nếu có) đối với hàng XK có thuế XK, hàng XK có yêu cầu thanh khoản, hàng hóa có quy định liên quan đến HĐ XK: 01 bản chụp  Hóa đơn XK đối với hàng hóa XK có thuế XK: 01 bản chụp  Bảng kê chi tiết hàng hóa (hàng nhiều chủng loại, không đồng nhất): 01 bản chụp Nộp thêm: (tùy trường hợp cụ thể)  Giấy phép XK: 01 bản chính: nếu XK 1 lần, 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu và phiếu trừ lùi: nếu XK nhiều lần  Các chứng từ khác: 01 bản chính (nếu có) 4
  5. 5. Hồ SƠ KHAI HQ HÀNG NHậP KHẩU  TKHQ (02 bản chính).  Hợp đồng MBHH: 01 bản sao (trừ hàng XNK qua biên giới; hàng hóa XNK nhằm mục đích thương mại của tổ chức, cá nhân không phải là thương nhân; hàng hóa TN-TX, TX-TN dự hội chợ, triển lãm).  Hợp đồng ủy thác NK (nếu NK ủy thác): 01 bản sao.  Hóa đơn thương mại: 01 bản chụp.  Vận đơn hoặc chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương: 01 bản sao (trừ hàng hóa XNK qua biên giới). 5
  6. 6. Hồ SƠ KHAI HảI QUAN HÀNG NHậP KHẩU N ộp thêm: (tùy trường hợp cụ thể)  Bảng kê chi tiết hàng hóa (hàng nhiều chủng loại, không đồng nhất) 01 bản chụp.  Giấy đăng ký kiểm tra hoặc giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của các cơ quan chuyên ngành: 01 bản chính (nếu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành). 6
  7. 7. Hồ SƠ KHAI HQ HÀNG NHậP KHẩU Nộp thêm: (tùy trường hợp cụ thể)  Chứng thư giám định đối với hàng hóa thông quan trên cơ sở kết quả giám định: 01 bản chính.  Tờ khai trị giá hàng NK: 02 bản chính.  Giấy phép NK (01 bản chính: nếu NK 1 lần, 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu và phiếu trừ lùi: nếu NK nhiều lần).  Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi đặc biệt (C/O): 01 bản gốc (Original).  Các chứng từ khác: 01 bản chính (nếu có). 7
  8. 8. CHÚ Ý Về Hồ SƠ KHAI HảI QUAN  Các gi y t là b ấ ờ ản sao: DN xác nhận, ký tên, đóng dấu và chịu trách nhiệm trước pháp luật.  Nếu CQHQ yêu cầu NKHQ nộp, xuất trình các chứng từ ngoài qui định hoặc không đăng ký TK thì phải có văn bản thông báo (Phiếu yêu cầu nghiệp vụ).  Chi cục trưởng HQ gia hạn thời gian nộp bản chính một số chứng từ kèm theo tờ khai hải quan (trừ giấy phép) trong thời hạn không quá 30 ngày. 8
  9. 9. MờI CÁC BạN THAM KHảO THÊM TạI:  Trang web / Blog nghiệp vụ HQ-XNK: http://damvietxnk.weebly.com/blog - http://www.youtube.com/dichvukhaihaiq uan - http://www.slideshare.net/vietxnk - https://www.facebook.com/DichVuKhaiTh ueHaiQuanVaUyThacXuatNhapKhau - https://plus.google.com/b/112025704355110 624800/112025704355110624800/about

×