โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องอาหารญี่ปุ่น

โครงงานคอมพิวเตอร์

1
โครงงานคอมพิวเตอร
รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6
ปการศึกษา 2557
ชื่อโครงงาน อาหารในญี่ปุน
ชื่อผูทําโครงงาน
1.นางสาวณัฐชรินทร ชัยพนัส เลขที่ 22 ชั้น ม.6 หอง 15
2.นางสาวศิริพร เตจะ เลขที่ 34 ชั้น ม.6 หอง 15
ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ
ระยะเวลาดําเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2557
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
2
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) อาหารในญี่ปุน
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Food In Japan
ประเภทโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ชื่อผูทําโครงงาน 1.นางสาวณัฐชรินทร ชัยพนัส เลขที่ 22 ชั้น ม.6 หอง 15
2.นางสาวศิริพร เตจะ เลขที่ 34 ชั้น ม.6 หอง 15
ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ
ระยะเวลาดําเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2557
บทคัดยอ
โครงงานคอมพิวเตอร การพัฒนาเว็บไซตเพื่อการศึกษา เรื่อง อุปกรณคอมพิวเตอร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
๑.เพื่อพัฒนาเว็บไซตเพื่อการศึกษา เรื่อง อาหารในญี่ปุน ๒.เพื่อใชเปนสื่อในการศึกษาใหกับผูที่สนใจในเรื่องของ
อาหารตางๆ และการจัดโครงงานเรื่องนี้ใชปจจัยหลายๆอยางในการชวยทําใหเปนผลงานที่ดี
ผลการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการศึกษา เรื่อง อาหารในญี่ปุน ในโครงงานนี้ประกอบดวยแบบทดสอบ เนื้อหา ใบ
ความรูเพื่อที่จะไดเปนประโยชนตอผูที่ไดเขามารับชมโครงงานนี้
3
ที่มาและความสําคัญของโครงงาน
เนื่องจากประเทศญี่ปุนเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีผูคนทั่วโลกตองการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเพราะญี่ปุนเปนเมือง
ที่เพียบพรอมไปทุกอยาง ทั้งสถานที่ทองเที่ยว อาหาร เครื่องแตงกาย วัฒนธรรมตางๆ สิ่งแวดลอมที่อยูอาศัย เปน
ประเทศที่ผูคนทั่วโลกเปนที่สนใจ อาหารญี่ปุน ในคําจํากัดความปจจุบัน หมายถึง อาหารพื้นเมืองของประเทศญี่ปุน
กอนการสิ้นสุดการปดประเทศหรือซะโกกุ เมื่อค.ศ. 1868 แตในความหมายที่กวางขึ้นนั้นจะรวมถึงอาหารที่ใช
สวนผสมและวิธีการทําอาหารซึ่งรับมาจากตางประเทศภายหลังการเปดประเทศ แตชาวญี่ปุนก็ไดประยุกตใหเขากับ
ตนเอง อาหารญี่ปุนนั้นมีชื่อเสียงดานการเนนอาหารตามฤดูกาล คุณภาพของวัตถุดิบ และการจัดวาง
อาหารญี่ปุนถูกพัฒนามานานหลายศตวรรษ อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองในประเทศ
อาหารญี่ปุนถูกเปลี่ยนแปลงอยางมากเมื่อเขาสูสมัยกลางซึ่งเปนยุคสมัยที่ญี่ปุนถูกปกครองดวยระบอบศักดินาอันนํา
โดยโชกุน ตอมาในชวงตนยุคใหมหลังการเปดประเทศ ญี่ปุนรับวัฒนธรรมจากตางชาติ โดยเฉพาะวัฒนธรรม
ตะวันตก ซึ่งมีอิทธิพลทําใหวัฒนธรรมการกินของชาวญี่ปุนเปลี่ยนแปลงอยางมาก
ผูจัดทําจึงจัดทําโครงงาน อาหารในญี่ปุนขึ้นมา เพราะเห็นวาอาหารญี่ปุนมีความแปลกใหมสด และอรอยมีผู
ที่สนใจรับประทานเปนจํานวนมาก และไดโฆษณาและเปนแนวทางใหผูที่สนใจ ตองการศึกษาเกี่ยวกับอาหารญี่ปุนให
มีความรูมากขึ้นไป
วัตถุประสงค (สิ่งที่ตองการในการทําโครงงาน ระบุเปนขอ)
๑. เพื่อใชเปนสื่อในการศึกษาใหกับผูที่สนใจตองการศึกษาเรื่องอาหารญี่ปุน
๒. เพื่อพัฒนาเว็บไซตเพื่อการศึกษาเรื่องอาหารญี่ปุน
ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและขอจํากัดของการทําโครงงาน)
๑. ระยะเวลาในการทํา
๒. เวลาในการรวบรวมรายการอาหาร
หลักการและทฤษฎี (ความรู หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทําโครงงาน)
ในปจจุบันอาหารญี่ปุนเปนอาหารที่มีความนาดึงดูดมีแตผูคนอยากชวนชิมเปนอยูมากเรามาเรียนรูอาหาร
ญี่ปุนกันดีกวามีรูปแบบเปนอยางไร อาหารญี่ปุนอยูบนพื้นฐานของการจัดสํารับอันประกอบดวยอาหารจานหลัก (主
食 shushoku) โดยเปนขาวหรืออาหารเสน ซุป และกับขาวหรือโอะกะซุ (おかず okazu) ซึ่งทําจาก ปลา
เนื้อสัตว ผัก และเตาหู ปรุงรสดวยดะชิ (หัวเชื้อน้ําซุป) มิโซะ (เตาเจี้ยวญี่ปุน) และโชยุ (ซีอิ๊วญี่ปุน) ทําใหอาหารญี่ปุน
สวนมาก มีไขมันต่ํา แตมีปริมาณเกลือสูง
สํารับอาหารญี่ปุนมาตรฐานประกอบดวยกับขาวอยางนอยหนึ่งอยาง ขาวญี่ปุน (御飯 gohan) หนึ่งชาม
ซุปหนึ่งถวย และผักดองหรือสึเกะโมะโนะ (漬物 tsukemono) เปนเครื่องเคียง
4
สํารับญี่ปุนมาตรฐานสวนมาก จะใชเทคนิคการจัดที่เรียกวา อิชิจู-ซันไซ (一汁三菜 ichijū-sansai)
หรือซุปหนึ่งอยางกับขาวสามอยาง กับขาวนํามาจัดสํารับจะปรุงดวยหลากหลายวิธี ทั้งแบบดิบ (ซะชิมิ) การยาง การ
ตุนหรือการตม การนึ่ง การทอด การดอง หรือการยํา (สลัด) มุมมองของคนญี่ปุนตออาหารนั้นถูกสะทอนในการจัด
บทในตําราอาหารโดยจะจัดแยกตามวิธีการปรุงอาหาร ไมไดจัดตามประเภทวัตถุดิบ หรืออาจจัดเปนแยกเปนประเภท
ซุป ซูชิ ขาว อาหารเสน และของหวาน
เนื่องจากญี่ปุนเปนประเทศที่เปนเกาะ ชาวญี่ปุนจึงบริโภคอาหารทะเลในปริมาณมาก ในอดีตชาวญี่ปุนไมนิยมบริโภค
เนื้อสัตวใหญ จนเมื่อมีการเปดประเทศ ชาวญี่ปุนจึงรับวัฒนธรรมการรับประทานเนื้อสัตวเขามา และเปนที่นิยมมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จนปจจุบัน
อาหารเสนก็เปนอาหารที่สําคัญประเภทหนึ่งในอาหารญี่ปุน อาจรับประทานเปนอาหารจานเดียว จัดสํารับ
แทนขาว หรือจัดคูกับขาวเลยก็ได อาหารเสนที่เปนที่รูจักกันดี ไดแก โซบะ (เสนเล็กสีน้ําตาล ทําจากแปงบัควีท) และ
อุดง (เสนหนาสีขาว ทําจากแปงสาลี) อาหารเสนสามารถรับประทานแบบรอนและเย็น คูกับน้ําซุปที่ทําจากดะชิ
ผสมโชยุ อาหารเสนอีกประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางมากในชวงศตวรรษที่ผานมาคือ ราเม็ง ซึ่งเปนบะหมี่ในน้ํา
ซุปแบบจีนที่ทําจากเนื้อสัตว และปรับปรุงโดยชาวญี่ปุนจนมีเอกลักษณของตนเอง
วิธีดําเนินงาน
แนวทางการดําเนินงาน
ใชโปรแกรม Flash สรางสื่อการเรียนการสอนออกมา โดยตัวโปรแกรมที่สรางขึ้นจะมีทั้งขอมูลความรูและ
แบบทดสอบ
เครื่องมือและอุปกรณที่ใช
๑. เครื่องคอมพิวเตอร คุณสมบัติขั้นต่ํา
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รุน Pentium III 800 MHz ขึ้นไป
- หนวยความจําแรม (RAM) 256 MB แนะนําควรใช 512 MB ขึ้นไป
- เนื้อที่วางของฮารดดิสก อยางนอย 500 MB ขึ้นไป
- จอภาพ ควรเปนลานสี ความละเอียด 1024 x 768 จุด
- ระบบปฏิบัติการ Window 98 หรือสูงกวา
- เว็บเบราวเซอร IE 4.0 หรือสูงกวา Firefox 2.0.0.1
๒. microsoft visual studio net 2010
งบประมาณ
การทํารูปเลม 50 บาท
5
ขั้นตอนและแผนดําเนินงาน
ลําดับ
ที่
ขั้นตอน สัปดาหที่ ผูรับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0
1
1
12
1
3
1
4
1
5
16 17
1 คิดหัวขอโครงงาน / ณัฐชรินทร
2 ศึกษาและคนควาขอมูล / ณัฐชรนิทร
3 จัดทําโครงรางงาน / / / ณัฐชรินทร
4 ปฏิบัติการสรางโครงงาน / / / ศิริพร
5 ปรับปรุงทดสอบ / / ณัฐชรินทร
6 การทําเอกสารรายงาน / / / ศิริพร
7 ประเมินผลงาน / / / ศิริพร
8 นําเสนอโครงงาน / ศิริพร
ผลที่คาดวาจะไดรับ (ผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทําโครงงาน)
1. เปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจในเรื่องอาหารในประเทศญี่ปุน
2. เปนการสงเสริมการเรียนการสอนในอีกรูปแบบหนึ่ง
3. เปนแหลงขอมูลที่นาสนใจใหแกผูที่ชื่นชอบ
สถานที่ดําเนินการ
- รูปภาพจากประเทศญี่ปุนจริง
- ที่บานของผูจัดทํา
- โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
กลุมสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ
กลุมสาระการเรียนรูตางประเทศ ข (ภาษาญี่ปุน)
แหลงอางอิง (เอกสาร หรือแหลงขอมูลตาง ๆ ที่นํามาใชการทําโครงงาน)
http://th.wikipedia.org/wiki

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

ไวนิล 2 จริงไวนิล 2 จริง
ไวนิล 2 จริง
Jariya Jaiyot2.4K views
โครงการปันรักโครงการปันรัก
โครงการปันรัก
พัน พัน5.7K views
โครงงาน Fast Foodโครงงาน Fast Food
โครงงาน Fast Food
พัน พัน33.6K views
อาหาร Fast foodอาหาร Fast food
อาหาร Fast food
พัน พัน9.9K views
หน่วยที่ 11 บทละครในเรื่องอิเหนาหน่วยที่ 11 บทละครในเรื่องอิเหนา
หน่วยที่ 11 บทละครในเรื่องอิเหนา
ณรงค์ศักดิ์ กาหลง33.6K views
รายงานโครงงานสังคมศึกษารายงานโครงงานสังคมศึกษา
รายงานโครงงานสังคมศึกษา
เดชฤทธิ์ ทองประภา5.1K views
FranceFrance
France
G'no Davichnee709 views
ม.2 ภาคเรียนที่ 1ม.2 ภาคเรียนที่ 1
ม.2 ภาคเรียนที่ 1
นายสมหมาย ฉิมมาลี29.4K views

Similar a โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องอาหารญี่ปุ่น(20)

ProjectProject
Project
Natchanok Laphanuphat313 views
Projectcom 2560Projectcom 2560
Projectcom 2560
kanyaluk dornsanoi139 views
japan foodjapan food
japan food
Victor Ploy594 views
BananaBanana
Banana
TATThanaporn480 views
Presentation1Presentation1
Presentation1
jjrrwnd1.1K views

Más de victorploy

สุนัข 2สุนัข 2
สุนัข 2victorploy
658 views52 Folien
สุนัขสุนัข
สุนัขvictorploy
775 views52 Folien
06 e06 e
06 evictorploy
153 views62 Folien
05 e05 e
05 evictorploy
189 views37 Folien
04 e04 e
04 evictorploy
132 views20 Folien
03 e03 e
03 evictorploy
183 views45 Folien

Más de victorploy(10)

สุนัข 2สุนัข 2
สุนัข 2
victorploy658 views
สุนัขสุนัข
สุนัข
victorploy775 views
06 e06 e
06 e
victorploy153 views
05 e05 e
05 e
victorploy189 views
04 e04 e
04 e
victorploy132 views
03 e03 e
03 e
victorploy183 views
02 e02 e
02 e
victorploy131 views
01 e01 e
01 e
victorploy129 views
BlogBlog
Blog
victorploy189 views

โครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องอาหารญี่ปุ่น

  • 1. 1 โครงงานคอมพิวเตอร รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปการศึกษา 2557 ชื่อโครงงาน อาหารในญี่ปุน ชื่อผูทําโครงงาน 1.นางสาวณัฐชรินทร ชัยพนัส เลขที่ 22 ชั้น ม.6 หอง 15 2.นางสาวศิริพร เตจะ เลขที่ 34 ชั้น ม.6 หอง 15 ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ ระยะเวลาดําเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  • 2. 2 ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) อาหารในญี่ปุน ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Food In Japan ประเภทโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ชื่อผูทําโครงงาน 1.นางสาวณัฐชรินทร ชัยพนัส เลขที่ 22 ชั้น ม.6 หอง 15 2.นางสาวศิริพร เตจะ เลขที่ 34 ชั้น ม.6 หอง 15 ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ ระยะเวลาดําเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2557 บทคัดยอ โครงงานคอมพิวเตอร การพัฒนาเว็บไซตเพื่อการศึกษา เรื่อง อุปกรณคอมพิวเตอร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ๑.เพื่อพัฒนาเว็บไซตเพื่อการศึกษา เรื่อง อาหารในญี่ปุน ๒.เพื่อใชเปนสื่อในการศึกษาใหกับผูที่สนใจในเรื่องของ อาหารตางๆ และการจัดโครงงานเรื่องนี้ใชปจจัยหลายๆอยางในการชวยทําใหเปนผลงานที่ดี ผลการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการศึกษา เรื่อง อาหารในญี่ปุน ในโครงงานนี้ประกอบดวยแบบทดสอบ เนื้อหา ใบ ความรูเพื่อที่จะไดเปนประโยชนตอผูที่ไดเขามารับชมโครงงานนี้
  • 3. 3 ที่มาและความสําคัญของโครงงาน เนื่องจากประเทศญี่ปุนเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีผูคนทั่วโลกตองการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเพราะญี่ปุนเปนเมือง ที่เพียบพรอมไปทุกอยาง ทั้งสถานที่ทองเที่ยว อาหาร เครื่องแตงกาย วัฒนธรรมตางๆ สิ่งแวดลอมที่อยูอาศัย เปน ประเทศที่ผูคนทั่วโลกเปนที่สนใจ อาหารญี่ปุน ในคําจํากัดความปจจุบัน หมายถึง อาหารพื้นเมืองของประเทศญี่ปุน กอนการสิ้นสุดการปดประเทศหรือซะโกกุ เมื่อค.ศ. 1868 แตในความหมายที่กวางขึ้นนั้นจะรวมถึงอาหารที่ใช สวนผสมและวิธีการทําอาหารซึ่งรับมาจากตางประเทศภายหลังการเปดประเทศ แตชาวญี่ปุนก็ไดประยุกตใหเขากับ ตนเอง อาหารญี่ปุนนั้นมีชื่อเสียงดานการเนนอาหารตามฤดูกาล คุณภาพของวัตถุดิบ และการจัดวาง อาหารญี่ปุนถูกพัฒนามานานหลายศตวรรษ อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองในประเทศ อาหารญี่ปุนถูกเปลี่ยนแปลงอยางมากเมื่อเขาสูสมัยกลางซึ่งเปนยุคสมัยที่ญี่ปุนถูกปกครองดวยระบอบศักดินาอันนํา โดยโชกุน ตอมาในชวงตนยุคใหมหลังการเปดประเทศ ญี่ปุนรับวัฒนธรรมจากตางชาติ โดยเฉพาะวัฒนธรรม ตะวันตก ซึ่งมีอิทธิพลทําใหวัฒนธรรมการกินของชาวญี่ปุนเปลี่ยนแปลงอยางมาก ผูจัดทําจึงจัดทําโครงงาน อาหารในญี่ปุนขึ้นมา เพราะเห็นวาอาหารญี่ปุนมีความแปลกใหมสด และอรอยมีผู ที่สนใจรับประทานเปนจํานวนมาก และไดโฆษณาและเปนแนวทางใหผูที่สนใจ ตองการศึกษาเกี่ยวกับอาหารญี่ปุนให มีความรูมากขึ้นไป วัตถุประสงค (สิ่งที่ตองการในการทําโครงงาน ระบุเปนขอ) ๑. เพื่อใชเปนสื่อในการศึกษาใหกับผูที่สนใจตองการศึกษาเรื่องอาหารญี่ปุน ๒. เพื่อพัฒนาเว็บไซตเพื่อการศึกษาเรื่องอาหารญี่ปุน ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและขอจํากัดของการทําโครงงาน) ๑. ระยะเวลาในการทํา ๒. เวลาในการรวบรวมรายการอาหาร หลักการและทฤษฎี (ความรู หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทําโครงงาน) ในปจจุบันอาหารญี่ปุนเปนอาหารที่มีความนาดึงดูดมีแตผูคนอยากชวนชิมเปนอยูมากเรามาเรียนรูอาหาร ญี่ปุนกันดีกวามีรูปแบบเปนอยางไร อาหารญี่ปุนอยูบนพื้นฐานของการจัดสํารับอันประกอบดวยอาหารจานหลัก (主 食 shushoku) โดยเปนขาวหรืออาหารเสน ซุป และกับขาวหรือโอะกะซุ (おかず okazu) ซึ่งทําจาก ปลา เนื้อสัตว ผัก และเตาหู ปรุงรสดวยดะชิ (หัวเชื้อน้ําซุป) มิโซะ (เตาเจี้ยวญี่ปุน) และโชยุ (ซีอิ๊วญี่ปุน) ทําใหอาหารญี่ปุน สวนมาก มีไขมันต่ํา แตมีปริมาณเกลือสูง สํารับอาหารญี่ปุนมาตรฐานประกอบดวยกับขาวอยางนอยหนึ่งอยาง ขาวญี่ปุน (御飯 gohan) หนึ่งชาม ซุปหนึ่งถวย และผักดองหรือสึเกะโมะโนะ (漬物 tsukemono) เปนเครื่องเคียง
  • 4. 4 สํารับญี่ปุนมาตรฐานสวนมาก จะใชเทคนิคการจัดที่เรียกวา อิชิจู-ซันไซ (一汁三菜 ichijū-sansai) หรือซุปหนึ่งอยางกับขาวสามอยาง กับขาวนํามาจัดสํารับจะปรุงดวยหลากหลายวิธี ทั้งแบบดิบ (ซะชิมิ) การยาง การ ตุนหรือการตม การนึ่ง การทอด การดอง หรือการยํา (สลัด) มุมมองของคนญี่ปุนตออาหารนั้นถูกสะทอนในการจัด บทในตําราอาหารโดยจะจัดแยกตามวิธีการปรุงอาหาร ไมไดจัดตามประเภทวัตถุดิบ หรืออาจจัดเปนแยกเปนประเภท ซุป ซูชิ ขาว อาหารเสน และของหวาน เนื่องจากญี่ปุนเปนประเทศที่เปนเกาะ ชาวญี่ปุนจึงบริโภคอาหารทะเลในปริมาณมาก ในอดีตชาวญี่ปุนไมนิยมบริโภค เนื้อสัตวใหญ จนเมื่อมีการเปดประเทศ ชาวญี่ปุนจึงรับวัฒนธรรมการรับประทานเนื้อสัตวเขามา และเปนที่นิยมมาก ขึ้นเรื่อยๆ จนปจจุบัน อาหารเสนก็เปนอาหารที่สําคัญประเภทหนึ่งในอาหารญี่ปุน อาจรับประทานเปนอาหารจานเดียว จัดสํารับ แทนขาว หรือจัดคูกับขาวเลยก็ได อาหารเสนที่เปนที่รูจักกันดี ไดแก โซบะ (เสนเล็กสีน้ําตาล ทําจากแปงบัควีท) และ อุดง (เสนหนาสีขาว ทําจากแปงสาลี) อาหารเสนสามารถรับประทานแบบรอนและเย็น คูกับน้ําซุปที่ทําจากดะชิ ผสมโชยุ อาหารเสนอีกประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางมากในชวงศตวรรษที่ผานมาคือ ราเม็ง ซึ่งเปนบะหมี่ในน้ํา ซุปแบบจีนที่ทําจากเนื้อสัตว และปรับปรุงโดยชาวญี่ปุนจนมีเอกลักษณของตนเอง วิธีดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน ใชโปรแกรม Flash สรางสื่อการเรียนการสอนออกมา โดยตัวโปรแกรมที่สรางขึ้นจะมีทั้งขอมูลความรูและ แบบทดสอบ เครื่องมือและอุปกรณที่ใช ๑. เครื่องคอมพิวเตอร คุณสมบัติขั้นต่ํา - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) รุน Pentium III 800 MHz ขึ้นไป - หนวยความจําแรม (RAM) 256 MB แนะนําควรใช 512 MB ขึ้นไป - เนื้อที่วางของฮารดดิสก อยางนอย 500 MB ขึ้นไป - จอภาพ ควรเปนลานสี ความละเอียด 1024 x 768 จุด - ระบบปฏิบัติการ Window 98 หรือสูงกวา - เว็บเบราวเซอร IE 4.0 หรือสูงกวา Firefox 2.0.0.1 ๒. microsoft visual studio net 2010 งบประมาณ การทํารูปเลม 50 บาท
  • 5. 5 ขั้นตอนและแผนดําเนินงาน ลําดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาหที่ ผูรับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 16 17 1 คิดหัวขอโครงงาน / ณัฐชรินทร 2 ศึกษาและคนควาขอมูล / ณัฐชรนิทร 3 จัดทําโครงรางงาน / / / ณัฐชรินทร 4 ปฏิบัติการสรางโครงงาน / / / ศิริพร 5 ปรับปรุงทดสอบ / / ณัฐชรินทร 6 การทําเอกสารรายงาน / / / ศิริพร 7 ประเมินผลงาน / / / ศิริพร 8 นําเสนอโครงงาน / ศิริพร ผลที่คาดวาจะไดรับ (ผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทําโครงงาน) 1. เปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจในเรื่องอาหารในประเทศญี่ปุน 2. เปนการสงเสริมการเรียนการสอนในอีกรูปแบบหนึ่ง 3. เปนแหลงขอมูลที่นาสนใจใหแกผูที่ชื่นชอบ สถานที่ดําเนินการ - รูปภาพจากประเทศญี่ปุนจริง - ที่บานของผูจัดทํา - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุมสาระการเรียนรูที่เกี่ยวของ กลุมสาระการเรียนรูตางประเทศ ข (ภาษาญี่ปุน) แหลงอางอิง (เอกสาร หรือแหลงขอมูลตาง ๆ ที่นํามาใชการทําโครงงาน) http://th.wikipedia.org/wiki