UNIVERSITETI AAB <ul><li>Drejtimi: Menaxhment dhe Informatik </li></ul><ul><li>PUNIM SEMINARIK </li></ul><ul><li>Lënda:  ...
ANALIZA E INVESTIMEVE ANALIZA E INVESTIMEVE NË MIRËMBAJTJESN E NDËRTESAVE NË KOMPANINË X.
Ndermarrja <ul><li>Ndermarrja  eshte procesi i krijimit te vleres duke kombinuar burimet per zbuluar dhe shfrytezuar ...
 
Struktura organizative
Lideri <ul><li>Shefi i shërbimit është përgjegjës për menaxhimin dhe udhëheqjen e planit vjetor, në bazë të rregullores dh...
Udheheqsi <ul><li>Mbikqyrësi i shërbimit bën pergaditjen dhe planifikimin e shpenzimeve bugjetore për shpenzimet brenda në...
Stafi Teknik <ul><li>Njësia e mirëmbajtjes së ndërtesave ( Teknikët e Mashineris/Hidroinstalues ) </li></ul><ul><li>Njësia...
<ul><li>Ti realizojn detyrat e punës të cilat kërkohen nga personi përgjegjes </li></ul><ul><li>Ta bëjë realizimin e punë...
  Mirembajtja e Ndertesave - linjat buxhetore   Nr Konto Pershkrimi Buxheti 2009 Kontrata Data e skadimit te kontratav...
PASQYRA E AKTIVITETIT INVESTUES NE LINJAT BUXHETORE PER INVESTIMET E NEVOJSHME <ul><li>MATERIAL PER MIREMBAJTJEN E NDERTE...
MIREMBAJTJA E UJESJELLESIT <ul><li>Ne kete linje buxhetore eshte e parapar te behet mirembajtja e sistemeve hidroinstalues...
MIREMBAJTJA E KONDICIONEREVE TE AJRIT <ul><li>Mirembajtja e kondicionerve te ajrit paraqet mirembajtjen e paisjeve te navi...
MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE NGROHJES <ul><li>Mirembajtja e sistemit te ngrohjes eshte e nevojshme gjate sezones se ftoft te ...
MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE BAGAZHIT <ul><li>Kjo linje e investimeve ka perqellim investime ne mirembajtjen e paisjeve te ba...
ANALIZAT E UJIT TE PISHEM <ul><li>Linja buxhetore analizat e ujit dhe trajtimi i paisjeve eshte e nevojshme per kontrollim...
MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE KONDICIONERIT QENDROR <ul><li>Kjo linje buxhetore eshte e parapar prej 15,000.00  €. dhe eshte ...
MIREMBAJTJA E KONDICIONIMIT QENDRORE <ul><li>Kjo vije buxhetore eshte e parapar per mirembajtjen dhe servisimin e kondicio...
SHERBIME D.D.D. <ul><li>Linja bugjetore per DDD eshte e parapar per sherbimet e dezinfektimit, dezinsektimit, deratizimit ...
RIPARIMI I RRJETIT TE UJESJELLSIT <ul><li>Linja buxhetore per riparimin e rrjetit te ujesjellsit eshte e parapar ne buxhet...
MATERIAL ELEKTRIK PER MIERMBAJTJEN E OBJEKTEVE <ul><li>Ne ket vije buxhetore per mirembajtjen e ketyre paisjeve elektrike...
KLOR PER DEZINFEKTIMIN E UJIT TE PIJE S <ul><li>Kjo linje buxhetore eshte e parapar per mirembajtjen e ujit me preparatin ...
  Realizimi I buxhetit Janar - Maj   Nr Pershkrimi Realizimi ne muajin e 1-5 Buxheti 2009 Realizimi buxhetit Mjetet per...
Realizimi i buxhetit per muajin Janar - Prill
Projekti, Produkti apo idea Realizimi i mirembajtjes Stafi punues Paisjet Aftesit e udheheqjes Totali Konkurrenca Total ...
Sistemi i inicimit te kerkesave per blerje (Hartohet Flete Hyrje) Departamenti i prokurimeve Departamenti kerkues Aprovim...
Dukja e fatures
Terhjekja e materialeve nga Magazina
Procedurat e ekzekutimit te materialit Ekzekutimi materialit Kerkesa per material Realizimi Terhjekja e materialit nga Ma...
Stafi i punes Nr: Stafi punues Numri staf. punues Realizimi i punimeve Bashkpunimi ne grupe 1 Tekniket e makineris 6 72%...
Perfundim <ul><li>Qellimi i ketij punimi ka qene analia per linjat buxhetore ne kete mirembajtje, se qka punohet dhe pse ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Punim Seminarik Analiza E Investimeve

15.265 Aufrufe

Veröffentlicht am

Punim nga analiza investive

Veröffentlicht in: Bildung, Gesundheit & Medizin

Punim Seminarik Analiza E Investimeve

 1. 1. UNIVERSITETI AAB <ul><li>Drejtimi: Menaxhment dhe Informatik </li></ul><ul><li>PUNIM SEMINARIK </li></ul><ul><li>Lënda: “ Analiza e Investimeve ” </li></ul><ul><li>Tema: Analiza buxhetore per investime ne kompanin X </li></ul><ul><li>Profesori i lëndes: Dr.sc.Halil KUKAJ _________ </li></ul><ul><li>Studenti: Veton SOPJANI ________ </li></ul>
 2. 2. ANALIZA E INVESTIMEVE ANALIZA E INVESTIMEVE NË MIRËMBAJTJESN E NDËRTESAVE NË KOMPANINË X.
 3. 3. Ndermarrja <ul><li>Ndermarrja eshte procesi i krijimit te vleres duke kombinuar burimet per zbuluar dhe shfrytezuar mundesite. </li></ul><ul><li>Zbulimi i mundsive eshte celesi kryesor i ndermarrjes. </li></ul><ul><li>Ndermarrja e suksesshem </li></ul><ul><li>Ndermarrja e suksesshem kane aftesi per te : </li></ul><ul><li>Identifikuar te metat ne pune </li></ul><ul><li>Siguruar koncepte te reja </li></ul><ul><li>Nxitur mendimin kreativ </li></ul><ul><li>Pare situatat ne drejtim te nevojave te paplotesuara </li></ul><ul><li>Arritur nje vizion </li></ul><ul><li>Krijuar nje avantazh ne pune </li></ul>
 4. 5. Struktura organizative
 5. 6. Lideri <ul><li>Shefi i shërbimit është përgjegjës për menaxhimin dhe udhëheqjen e planit vjetor, në bazë të rregullores dhe teknikave të perdorura në mirëmbajtjen e ndertesave. </li></ul><ul><li>Shefi i sherbimit i kordinon dhe i kontrollon linjat buxhetore për shpenzimet të cilat bëhen në shërbimin përkatës. </li></ul><ul><li>Bënë kontrollimin e orarit dhe presences së puntorve dhe e kordinin atë në bazë të rregullores standarde për puntorë. </li></ul>
 6. 7. Udheheqsi <ul><li>Mbikqyrësi i shërbimit bën pergaditjen dhe planifikimin e shpenzimeve bugjetore për shpenzimet brenda në shërbim. </li></ul><ul><li>E perpilon orarin për puntorët në bazë të rregullores së punës, e bën pergaditjen e prezences për puntorë për të mirat materiale. </li></ul><ul><li>Pergaditë forma të ndryshme për punët dhe i zbaton ato në praktikat te stafi punues. </li></ul><ul><li>Bën pergaditjen e raportit mujor për punët e perfunduara të derguara nga udhëheqësit e ndrrimit dhe e pergadit në një raport perfundimtarë të përgjithshëm. </li></ul>
 7. 8. Stafi Teknik <ul><li>Njësia e mirëmbajtjes së ndërtesave ( Teknikët e Mashineris/Hidroinstalues ) </li></ul><ul><li>Njësia e mirëmbajtjes së elektros në ndërtesa ( Teknikët e Elektros ) </li></ul><ul><li>Njësia e mirëmbajtjes së pompave ( Stacioni i ujit për pije ) </li></ul><ul><li>  Njësit punuese brenda shërbimit të mirëmbajtjes së objekteve kanë për qellimë realizimin e detyrave punuese në bazë të përshkrimit të kontratës së punës.   </li></ul>
 8. 9. <ul><li>Ti realizojn detyrat e punës të cilat kërkohen nga personi përgjegjes </li></ul><ul><li>Ta bëjë realizimin e punës së kërkuar në menyrë sa më profesionale </li></ul><ul><li>Ta rrit efektivitetin ne punë </li></ul><ul><li>Ta bëjë raportimin për punë tek personi përgjegjës </li></ul><ul><li>Ta rrit efektivitetin e përgjegjesive te cilat i ofrohen </li></ul><ul><li>Ti bëjë ruajtjen e paisjeve të cilat i perdor për realizimin e punes. </li></ul><ul><li>Ta rrit bashkëpunim me kolegët në punë ekipore. </li></ul>
 9. 10.   Mirembajtja e Ndertesave - linjat buxhetore   Nr Konto Pershkrimi Buxheti 2009 Kontrata Data e skadimit te kontratave Inicimi I kerkesave 1 432420 MATERIAL PER MIREMBAJTJEN E NDERTESAVE 50,000.00   Kerkes e re   2/2/2009 2 432108 PAISJE PER MIREMBAJTJEN 4,000.00   Kerkes e re   10/01/2009 3 433213 MIREMBAJTJA E UJESJELLESIT 7,000.00 20/10/2008 20/10/2009 1/8/2009 4 434214 MIREMBAJTJA E KONDICIONEREVE TE AJRIT 4,200.00 - Kerkes e re   1/4/2009 5 431216 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE NGROHJES 10,000.00   Kerkes e re   2/4/2009 6 432217 MIREMBAJTJA E PAISJEVE TE PARKINGUT 10,000.00   Kerkes e re   22/07/2009 7 434218 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE BAGAZHIT 15,000.00 10/11/2008 10/11/2009 1/9/2009 8 434219 ANALIZAT E UJIT TE PIJES 8,500.00 8/4/2008 8/4/2009 09/02/2009 9 432220 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE KONDICIONERIT QENDRORE 15,000.00   Kerkes e re   5/3/2009 10 433221 MIREMBAJTJA E KONDICIONIMIT QENDRORE 10,000.00 - Kerkes e re   1/4/2009 11 433222 SHERBIME DDD 18,000.00 18/09/2007 18/09/2008 15/09/2009 12 434223 MIREMBAJTJA E PAISJEVE 2,000.00 - Kerkes e re   20/05/2009 13 434508 RIPARIMI I SISTEMIT TE NGROHJES QENDRORE 10,000.00   Kerkes e re   25/09/2009 14 431512 RIPARIMI I RRJETIT TE UJESJELLSIT 10,000.00 21/04/2008 21/04/2009 10/2/2009 15 432411 MATERIAL ELEKTRIK PER MIREMBAJTJEN E OBJEKTEVE 30,000.00 28.07.2008 28/07/2009 4/5/2009 16 431215 MIRMBAJTJA E NDERTESAVE 4,000.00 Kerkes e re 01/03/2009 17 434320 MIREMBAJTJA E RRJETIT ELEKTRIK 10,000.00 6/8/2008 6/8/2009 1/4/2009 18 432230 PASTRIMI I GYPAVE TE KANALIZIMIT 5,000.00 24/10/2008 24/10/2009 1/8/2009 19 431430 KLOR PER DEZINFEKTIMIN E UJIT TE PIJES 7,000.00 12/6/2008 12/6/2009 13/04/2009  
 10. 11. PASQYRA E AKTIVITETIT INVESTUES NE LINJAT BUXHETORE PER INVESTIMET E NEVOJSHME <ul><li>MATERIAL PER MIREMBAJTJEN E NDERTESAVE </li></ul><ul><li>Linja buxhetore per material te nevojshem per mirembajtjen e ndertesave eshte e parapar ne vlere prej: 50,000.00 €. </li></ul><ul><li>Ne kete linje jane te parapara te behen investime ne mirembajtjen e ndertesave duke i perfshire mirembajtjet e pergjithsheme mbrenda dhe jashte ndertesave. </li></ul><ul><li>Ne kete kod buxhetor eshte e parapar te behet nje kerkes per blerjen e materialeve te nevojshme te cilat do te sherbejn ne mirembajtjen e ndertesave gjate periudhes nje vjeqare. </li></ul><ul><li>Kerkesa do te behet ne LOT-e ( e ndryshme ) ku do te perfshihen materiale per blerje furnizim ne baz te nevojes se shpenzimeve. </li></ul><ul><li>Materialet e dedikuara per blerje jane te profileve te ndryshme si materiale per ndertimtari dhe makineri etj. </li></ul><ul><li>Keto mjete do te jene te mjaftueshme per mirembajtjen e ndertesave me kapacitet prej 13.500m² gjate periudhej nje vjeqare. </li></ul>
 11. 12. MIREMBAJTJA E UJESJELLESIT <ul><li>Ne kete linje buxhetore eshte e parapar te behet mirembajtja e sistemeve hidroinstaluese dhe sanitare ne ndertesa. </li></ul><ul><li>Kjo linje buxhetore ka shumen e planifikuar prej 7,000.00 €. </li></ul><ul><li>Edhe ne kete vije buxhetore jane te parapara te behen investime ne mirembajtjen e ketyre paisjeve ne periudhen nje vjeqare. </li></ul><ul><li>Gjithashtu duhet bere blerja e paisjeve te nevojshme per mirembajtjen e sistemeve hidroinataluese dhe sanitare, kjo blerje do te behet vetem furnizim me material, ndersa mirembajtja do te behet nga stafi teknik i mirembajtjes. </li></ul>
 12. 13. MIREMBAJTJA E KONDICIONEREVE TE AJRIT <ul><li>Mirembajtja e kondicionerve te ajrit paraqet mirembajtjen e paisjeve te navigimit nga mbinxehja e tepert dhe kondicionimin e zyreve te punes ne ambientin ku ne punojm qe te jete sa me i fresket. </li></ul><ul><li>Gjithashtu edhe kjo linje ka rendsin e vet ne mirembajtje te ketyre paisjeve, sasia e paisjeve per mirembajtje eshte 230 aparate klimatizuese. </li></ul><ul><li>Linja buxhetore ne mirembajtjen e ketyre paisjeve eshte me shume prej 4,200.00 €. </li></ul><ul><li>Gjithashtu edhe ne mirembajtjen e ketyre paisjeve jane parapar te blihen material hargjues: Freon, kompresor, gyp bakri, stabilimente elektronike etj. si dhe aparate klimatizuese. </li></ul><ul><li>Mjetet e dedikuara do te jene te mjaftueshme gjate periudhes se parapar nje vjeqare. </li></ul>
 13. 14. MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE NGROHJES <ul><li>Mirembajtja e sistemit te ngrohjes eshte e nevojshme gjate sezones se ftoft te dimrit, ne kete mirembajtje jane te parapara te mirembahen gjashte ngrohje qendrore. </li></ul><ul><li>Ne kete linje buxhetore jane te parapara mjetet financiare me shumen prej 10,000.00 €. </li></ul><ul><li>Ne kete mirembajtje do te behen servisime ne kaldajat egzistuese, si dizne, trafo e tensionit te lart, breneri etj. </li></ul><ul><li>Edhe ne kete mirembajtje do te behen investime ne blerjen e materialeve te nevojshme per mirembajtjen e ketyre paisjeve. </li></ul><ul><li>Ne kete linje buxhetore mjetet investuese do te jene te mjaftueshme pasi qe miermbajtja do te behet nga stafi teknik egzistues. </li></ul>
 14. 15. MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE BAGAZHIT <ul><li>Kjo linje e investimeve ka perqellim investime ne mirembajtjen e paisjeve te bagazhit, te cilat jane te nevojshme per transportimin e bagazhit prej qekingut deri te bartja per transport dhe anasjelltas nga transporti te pasaxheret per kontroll. </li></ul><ul><li>Ne kete linje buxhetore jane kerkuar mjete financiare shtese pasi qe kemi pasur nje prishje ne keto sistem. </li></ul><ul><li>Mjetet e dedikuara ne kete mirembajtje jane 15,000.00 €. </li></ul><ul><li>Gjate rishiqimit te buxhetit eshte dashur te behet buxhet shtese ne vler prej 5,000.00 €. per balansimin e peshoreve te bagazhit. </li></ul><ul><li>Gjate servisimit te shiritave te bagazhit do te behen investime ne motoret, shiritat transportues, senzor te shumte, rollne etj, </li></ul><ul><li>Ku nje investim i tille do te arrin shumen 15,000.00 €. Gjate periudhes nje vjeqare </li></ul>
 15. 16. ANALIZAT E UJIT TE PISHEM <ul><li>Linja buxhetore analizat e ujit dhe trajtimi i paisjeve eshte e nevojshme per kontrollimi e ujit te pishem i cili perdoret per stsfin punues dhe pasagjeret me rastin e udhetimit. </li></ul><ul><li>Mjetet e parapara per kete linje buxhetore jan 8,500.00 €. dhe kjo analiz e ujit behet nga kompanite e licencuara per keto analiza uji. </li></ul><ul><li>Kjo linje buxhetore eshte ne kontrat nje vjeqare me kompanijen perkatse e cila eshte e autorizuar ti bej analizat e pergjitheshme bakterologjike dhe kimiko-fizike per uje dy here mbrenda muajit. </li></ul><ul><li>Pagesa per sherbimet e analizave behet qedo muaj ne baze te caktimit te shumes me rastin e ofertimit nga kompania. </li></ul><ul><li>Shuma mujore per analiza te ujit per pages eshte 550.00 €. Ku shpenzimet per analiza te ujit gjate vitit do te jene 6,600.00 €. Kurse shuma e mbetur e parapar prej 1,900,00 do te shfrytzohet per trajtimin e paisjeve. </li></ul>
 16. 17. MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE KONDICIONERIT QENDROR <ul><li>Kjo linje buxhetore eshte e parapar prej 15,000.00 €. dhe eshte e parapar te behet nje kerkes per furnizim me materiale per mirembajtjen e ketij sistemi dhe nje kerkes e dyte per servisimin e ketyre paisjeve te ketij sisteni qendror. </li></ul><ul><li>Kerkesa per furnizim me material per mirmbajtje do te jete ne shumen prej 8,000.00 €. dhe kerkesa per servisim te paisjeve do te jete me shumen e parapar prej 7,000.00 €. </li></ul><ul><li>Inicimi i ketyre kerkesave do te behet me: 05/03/2009 dhe do te behet ne dy pjese ne LOT-e 1 dhe 2. </li></ul><ul><li>Ne furnizim do te veqohen keto materiale: filtere te komorave nga materiali metal dhe nga materiali xheotekstil me fije te leshta, filter nga materiali I metalit me sita te shpeshta dhe dy shtresore, material si fenkola, ventilator, rregullator te ndryshem etj. </li></ul><ul><li>Ne pjesen e dyte do te behet nje kerkes per servisim te ketyre paisjeve si kontrollimin e komorave, motorve te ndryshem, fenkolave, sensorve, ventilatorve etj. </li></ul><ul><li>Ne kete linje eshte rishiqyar buxheti dhe eshte konstatuar se mjetet e parapara do te jene te mjaftueshme per mirembajtjen e ketyre paisjeve gjate periudhes nje vjeqare. </li></ul>
 17. 18. MIREMBAJTJA E KONDICIONIMIT QENDRORE <ul><li>Kjo vije buxhetore eshte e parapar per mirembajtjen dhe servisimin e kondicionerit qendror i cili sherben per mbajtjen e temperaturave te nevojshme ne sallat e pasaxherve ne ardhje-shkurje dhe ne objektet, zyret e pune, lokacione per aparatur etj. </li></ul><ul><li>Kjo linje buxhetore per mirmbajtjen dhe servisimin e kesaj paisje eshte e parapar me shumen prej 10,000.00 €. ku kjo paisje duhet te behet nje her ne vit nje servisim i pergjithshem ku ne kete servisim duhet bere kontrollimi i stabilimenteve elektronike, mbushjen e kompresorve me freon, ndrrimin e vajit te kompresorit, kontrollimin e sistemit per rrjedhje te mundshme te freonit etj. </li></ul><ul><li>Ne kete mirembajtje eshte e parapar te behet nje kerkes per servisim me ndonje kompani e licencuar per kete mirmbajtje. </li></ul>
 18. 19. SHERBIME D.D.D. <ul><li>Linja bugjetore per DDD eshte e parapar per sherbimet e dezinfektimit, dezinsektimit, deratizimit me shumen prej 18,000.00 €. </li></ul><ul><li>Ne kete sherbim eshte e parapar te inicohet nje kerkes me afat nje vjeqar per sherbimet ne fjale me daten 15/09/2009 </li></ul><ul><li>Ne kete kerkes do te perfshihen sherbimet per DDD ne ndertesa dhe sherbimet DDD per hapsiren e jashtme manevruese. </li></ul><ul><li>Pjesa per sherbime per DDD mbrenda ndertesave do te arrij shumen prej 10,000.00 €. kurse per sherbimet e hapsires se jashtme do te jet prej 8,000.00 €. </li></ul><ul><li>Keto sherbime do te jene te parapara te behen ne baz te kerkeses gjashte her per deratizim, kater per dezinfektim dhe tri per dezinsektim gjate vitit. </li></ul>
 19. 20. RIPARIMI I RRJETIT TE UJESJELLSIT <ul><li>Linja buxhetore per riparimin e rrjetit te ujesjellsit eshte e parapar ne buxhet prej 10,000.00 €. </li></ul><ul><li>Ne sherbime te kesaj linje eshte e parapar te behet nje kerkes me afat nje vjeqar me ndonje kompani perkatse per mirembajtjen e rrjetit furnizues me uje. </li></ul><ul><li>Ne kete kerkes do te behet mirembajtja e rrjetit furnizues evitimin e prishjeve te mundshme, mirembajtja e pompave te ujit, mirembajtja e rezervauarit te ujit etj. </li></ul><ul><li>Kerkesa per mirembajtjen e rrjetit furnizues me uje eshte e parapar te behet me 10/02/2009 me ndonje kompani perkatse. </li></ul><ul><li>Ne kete linje mjetet financiare jane te mjaftueshme per periudhen nje vjeqare ne mirembajtjen e ketij rrjeti. </li></ul>
 20. 21. MATERIAL ELEKTRIK PER MIERMBAJTJEN E OBJEKTEVE <ul><li>Ne ket vije buxhetore per mirembajtjen e ketyre paisjeve elektrike eshte e parapar buxheti ne shumen prej 30,000.00 €. </li></ul><ul><li>Ne kete linje eshte e parapar te behet nje kerkes furnizim me material elektrik hargjues. </li></ul><ul><li>Kerkesa per furnizim me material te nevojshem eshte e parapar te inicohem me 04/05/2009 kjo kerkes eshte e parapar te behet ne afat nje vjeqar, ku jane te cekura te gjitha materialet e nevojshme ne baze te specifikimit teknik te bashkangjitur me kerkes. </li></ul><ul><li>Mirembajtja e ketyre paisjeve elektrike behet nga stafi tekik i elekrtos i cili eshte i evalvuar ne pune me orar 24 ore. </li></ul><ul><li>Porosia me material te nevojshem elektrik behet menjeher mbas zgjedhjes se kompanijes fituese te kesaj kontrate dhe behet ne baz te nevojes ne shpenzime gjate kohes se kontrates. </li></ul>
 21. 22. KLOR PER DEZINFEKTIMIN E UJIT TE PIJE S <ul><li>Kjo linje buxhetore eshte e parapar per mirembajtjen e ujit me preparatin Hipoklorit Natriumi (NaOCI) i lenget i cili sherben per dezinfektimin e ujit te pijes. </li></ul><ul><li>Ne ket linj eshte e parapar sasia e mjeteve financiare prej 7,000.00 €. e cila eshte e vjaftushme ne periudhen nje vjeqare. </li></ul><ul><li>Edhe ne kete linje eshte e parapar te behet nje kerkes per funizim me preperatin klor ne baz te nevojave per shpenzime gjate nje viti. </li></ul><ul><li>Sasia e nevojshme per dezinfektim gjate periudhes nje vjeqare eshte 4,500 liter, ku dezinfektime i ujit behet permes aparatures (klorenatorit ) nga stafi I kesaj mirembajtje me kete preparat dezinfektues. </li></ul>
 22. 23.   Realizimi I buxhetit Janar - Maj   Nr Pershkrimi Realizimi ne muajin e 1-5 Buxheti 2009 Realizimi buxhetit Mjetet per realizim kerkesa dhe furnizime 1 MATERIAL PER MIREMBAJTJEN E NDERTESAVE Jan - Maj 50,000.00   60%   22,000.00 kerkes per furnizim 2 MIREMBAJTJA E UJESJELLESIT Jan - Maj 7,000.00 90 % 1,000.00 kerkes per furnizim 3 MIREMBAJTJA E KONDICIONEREVE TE AJRIT Jan - Maj 4,200.00 100%   00 Furnizim 4 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE NGROHJES Jan - Maj 10,000.00 50%   5,000.00 mirembajtje 5 MIREMBAJTJA E PAISJEVE TE PARKINGUT Jan - Maj 10,000.00 20%   8,000.00 kerkes furnizim 6 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE BAGAZHIT Jan - Maj 15,000.00 100% 00 realizimi I kerkeses 7 ANALIZAT E UJIT TE PISHEM Jan - Maj 8,500.00 40% 3,500.00 realizimi I kerkeses 8 MIREMBAJTJA E SISTEMIT TE KONDICIONERIT QENDRORE Jan - Maj 15,000.00 70%   5,000.00 kerkes furnizim 9 MIREMBAJTJA E KONDICIONIMIT QENDRORE Jan - Maj 10,000.00 60%   4,000.00 kontrat 10 SHERBIME DDD Jan - Maj 18,000.00 40% 8,000.00 kontrat 11 RIPARIMI I SISTEMIT TE NGROHJES QENDRORE Jan - Maj 10,000.00 30%   6,500.00 kerkes e pjesshme 12 RIPARIMI I RRJETIT TE UJESJELLSIT Jan - Maj 10,000.00 80% 2,000.00 kontrat 13 MATERIAL ELEKTRIK PER MIREMBAJTJEN E OBJEKTEVE Jan - Maj 30,000.00 40% 18,000.00 furnizim i pjesshem 14 MIRMBAJTJA E NDERTESAVE Jan - Maj 4,000.00 30% 1,500.00 furnizim 15 MIREMBAJTJA E RRJETIT ELEKTRIK Jan - Maj 10,000.00 40% 6,000.00 Kontrat 16 KLOR PER DEZINFEKTIMIN E UJIT TE PIJES Jan - Maj 7,000.00 30% 2,500.00 Furnizom  
 23. 24. Realizimi i buxhetit per muajin Janar - Prill
 24. 25. Projekti, Produkti apo idea Realizimi i mirembajtjes Stafi punues Paisjet Aftesit e udheheqjes Totali Konkurrenca Total i korrigjuar Mirembajtja X (+) (+) (+) (+) = (-) =
 25. 26. Sistemi i inicimit te kerkesave per blerje (Hartohet Flete Hyrje) Departamenti i prokurimeve Departamenti kerkues Aprovimi i Kerkese per blerje Urdher Blerje Kerkese per Oferte Furnitori (Dokumenti i shoqerimit) (Fatura e blerjes) Oferteat ne treg Magazina e materialeve te nevojshme Dergon furnizimin
 26. 27. Dukja e fatures
 27. 28. Terhjekja e materialeve nga Magazina
 28. 29. Procedurat e ekzekutimit te materialit Ekzekutimi materialit Kerkesa per material Realizimi Terhjekja e materialit nga Magazina Kontrolli I plasimit Aprovimi nga organi pergjegjes Kontrollon sasine dhe cilsin Materiali I gatshem per plasim Marja e porosise Hartohet Flete Dalja
 29. 30. Stafi i punes Nr: Stafi punues Numri staf. punues Realizimi i punimeve Bashkpunimi ne grupe 1 Tekniket e makineris 6 72% I mire 2 Tekniket e elektros 6 85% Shume i mire 3 Tekniket ne mirembajtje 5 82% Shume i mire 4 Stafi i mirembajtjes se ujit 8 79% I mire Vlersimi I knaqshem
 30. 31. Perfundim <ul><li>Qellimi i ketij punimi ka qene analia per linjat buxhetore ne kete mirembajtje, se qka punohet dhe pse jane te nevojshme keto linja ne kete mirembajtje. </li></ul><ul><li>Percaktimi i shpenzimeve mbrenda linjave buxhetore se qfar materiale nevoiten per ket mirembajtje. </li></ul><ul><li>Procedurat e inicimit te kerkesave per blerjen e materialeve te nevojshme ne kete mirembajtje. </li></ul>

×