32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест

Veska Petrova
Veska Petrovaучител um ОУ "Проф. Д. Димов"
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
Условията за живот на сушата са много разнообразни. Затова
растителният и животинският свят там е толкова богат.
Условията се променят:
- температурата се
понижава;
- високо в планините
духат силни ветрове;
- дълбоки снегове.
- Затова растителност-
та в ниските и високите
части на планините е
различна.
Условията за живот в равнините и планините са
различни. Затова и съобществата от растения и
животни в тях се различават.
Условията в нашите
равнини са благоприятни:
- плодородни почви;
- достатъчно вода и
светлина;
- подходяща температу-
ра за развитие на
растенията.
Затова голяма част от
земите са обработваеми.
Кои от познатите ви от
трети клас обитатели на
равнините откривате на
рисунката?
Къде живее къртицата?
Какви вреди нанася
колорадският бръмбар на
селското стопанство?
Къде се срещат яребици,
лалугери и мишки?
живее и се
размножава в почвата.
 Предните ѝ крака са
разширени като
лопатки.
 Със здравите си нокти
тя рови тунели под
земята, за да търси
храна.
 Почти сляпа е, защото
под земята е вечна
тъмнина.
 Къртицата се храни с
дъждовни червеи.
Кои други обитатели на
почвата са ви познати?
Възрастното насекомо
/колорадски бръмбар/ и ларвите
се хранят с листата на
растенията. Унищожават най-
много картофените растения.
Напада и патладжана.
Някои от тях живеят постоянно в почвата -
къртица, попово прасе, сляпо куче, дъждовен червей.
Други само зимуват там – колорадски бръмбар,
многоножка и други бръмбари.
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
Ниско в
ливадите
прелита
.
Сред житата се
мярка .
Тя лети рядко.
Предпочита
да ходи и бяга.
 Тези птици кълват семена, червеи, скакалци и
други дребни животни.
 Те са полезни.
унищожават
семената на
плевелите.
прочистват
нивите от колорадски
бръмбари и други
вредители.
 Тези животни нанасят вреди на
селското стопанство.
 Те прегризват младите растения
и унищожават част от реколтата.
 Лалугерът си изравя дупка близо до нивите.
При опасност той бързо се скрива в нея.
план
 Равнините и низините /полетата/ обхващат
големи площи от територията на България.
 По-голямата част от тях са обработваеми площи.
 Има и земи, за които хората не полагат грижи.
В овощните градини са засадени
ябълки, праскови, кайсии, череши,
вишни, и други дървета.
В овощните градини се
срещат различни
като листни въшки, пеперуди,
мравки, пчели, оси, калинки,
гъсеници и други.
Някои от насекомите са вредители.
Защо?
Хранят се с части
на културните
растения.
 Вредител по овощните
дървета.
 Нейните гъсеници /ларви/
вредят като се хранят с
листата на овощните
дървета.
 Те са дребни насекоми с меко и нежно тяло.
 Най-често тялото е жълтеникавозелено, но може
да е черно или жълто.
 Известни са над 2500 вида, голяма част от които
са тясно специализирани към определени видове
тревисти и дървесни растения.
 Те най-често нападат младите растящи части на
растенията.
В овощните градини се
прелитат и различни
като синигери, скорци, врани,
свраки, дроздове, врабци, косове
и други.
 Синигерът е полезна птица,
защото унищожава
насекомите вредители и
техните ларви.
 Голям е колкото врабче.
 Живее в овощните градини и
в горите.
Повечето от птиците се хранят с животинска храна
(насекоми и др.) и като неприятели на овощните
култури причиняват значително по-малко вреда в
сравнение с насекомите. Някои от тях през различните
сезони на годината сменят режима на храненето си,
като преминават от животинска към растителна храна.
Обикновено използват плодовете на овощните култури.
Птиците правят с човките си отвори по плодовете
и се хранят с ядките им. В такива случаи те нанасят
големи загуби на реколтата.
По овощните и ягодоплодните култури у нас вредят:
скорци, врани, свраки, дроздове, врабци, косове и др.
 Скорците живеят по земята и
дърветата и се хранят
предимно с насекоми (ларви на
майския бръмбар, гъсеници,
скакалци, листни въшки и др.),
които са вредители по
овощните култури.
 Вредата им се състои в
това, че по време на
зреенето на черешовите,
крушовите и кайсиевите
плодове те се хранят с тях.
 Враната, свраката, черния
гарван и др., са птици, които
също нападат плодовете на
черешата, кайсията,
сливата и други овощни
дървета. Затова са вредни.
 Но са и полезни, защото се хранят и с вредните
насекоми, особено с тези, които обитават
почвата.
 Тези птици вредят, като се хранят с ягодовите и
овощните плодове по време на тяхното зреене.
 Вредата е по-малка в сравнение с ползата, която
допринасят, като изтребват насекомите.
Дивият заек, полските мишки и сляпото куче са
, които също вредят на овощните
растения, разсадниците и младите градини.
 В някои овощарски райони
полските мишки
причиняват повреди по
кореновата система на
младите овощни
дървета.
 Борбата с тях се води с
отровни примамки.
 Дивият заек изгризва
кората на стъблата и
клоните на младите
дървета, най-вече в зими
с голяма снежна покривка.
В зеленчуковите градини се
отглеждат зеле, домати,
краставици, пипер и други
зеленчуци.
Тук също живеят много насекоми
вредители – листни въшки,
колорадски бръмбар, попово
прасе, зелева пеперуда и др.
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
 Тя е бяла с черни петна.
 Възрастните насекоми се
хранят с нектар, но гъсени-
ците нападат зелето,
репичките и други зеленчуци.
 Най-сериозно уврежда
листата на зелето. Ако не
се отстранят навреме
гъсениците ѝ, зелето може
да бъде унищожено.
е
много сериозен вредител
по картофите.
 Къртицата и сляпото куче са , които
също оставят сериозни вреди в зеленчуковите
градини.
, ровейки под почвата, уврежда
корените на растенията.
нанася щети на подземните части
на някои растения като картофи, моркови и други.
 В зеленчуковите градини се срещат и .
 Техен представител е .
 Тя е сухоземно животно.
 Обитава градини и дворове. Среща се и в
планините.
 Храни се с насекоми и дъждовни червеи.
 За размножаване влиза в локви и блата, където
снася яйцата си.
са .
 Те са опасни вредители по зелето, морковите,
картофите, краставиците и други култури.
 Най-големи щети те нанасят при влажно време.
 Те продупчват листата и правят дълбоки дупки в
кореноплодите.
 Хранят се през нощта, а през деня се крият под
листата и буците почва.
 По полетата се отглеждат и .
 Те също имат своите врагове. Особено опасни са
житната костенурка, остроглавата дървеница,
царевичният пробивач, мишките, лалугерите и
други, които всяка година нанасят щети на
добивите и влошават развитието на посевите.
са
обрасли с тревисти растения и единични храсти.
Там се срещат като и
.
се храни с
насекоми и паяци.
достига дължина до 2 метра.
 Среща се в цялата страна. Обитава най-различни
места, включително стари къщи и обори.
 Катери се много добре по храсти и дървета. Обича
да се припича на слънце.
 Ловува мишки и малки птички. Поглъща ги цели.
Хапе, но не е отровен.
 Когато е уплашен, не пуска захапаното място. Може да се
освободите от него, като потопите главата му във вода.
план
Върху най-ниските планински склонове са разположени
.
Те са светли и топли,
с достатъчно вода в
почвата.
Това са благоприятни
условия за живот на
растенията.
Най-ниските склонове на планините са заети
от , а над тях са .
Освен дървета, в дъбовите
гори има и много храсти.
Напролет под тях
разцъфтяват ,
, .
Над широколистните гори, по-високо в планините,
са разположени .
Най-слънчеви и сухи
са .
На поляните между дърветата растат и
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
условията
са неблагоприятни.
 През зимата темпера-
турите са ниски.
 Снежната покривка е
дебела.
 Духат силни ветрове.
По тези места няма дървета,
защото те не могат да
оцеляват при такива условия.
Срещат се само ниски
храсти като ,
и .
Тези храсти имат еластични полегнали стъбла,
които са приспособленията им за преживяване
при силни ветрове и студ.
Направо върху камъните и скалите
растат и .
живеят върху скали
и камъни, върху дървета и
храсти, а някои видове се
срещат и във водна среда.
 Те могат да издържат
продължително засушаване
и ниски температури.
 Съставени са от зелено
водорасло и от гъба.
 Лишеите растат много
бавно само по няколко
милиметра годишно.
 Те имат много дълъг живот.
Има лишеи, които са на
около 2000 години.
са дребни
многогодишни растения без
корени.
 Някои мъхове се развиват по
камъни и скали.
 Те понасят продължително
изсушаване. При овлажняване
могат да попият голямо
количество вода.
 Мъховете имат свойството
да поглъщат различни
вещества, които се съдържат
във въздуха. Затова по тях
може да се съди за
замърсеността на въздуха.
е красиво цвете,
което също се среща високо
по планинските скали.
Приспособления на еделвайса за оцеляване
в суровите високопланински условия:
 Листата му са покрити
с тънки власинки.
 Те намаляват изпарени-
ето на водата.
 Подобни власинки
имат и други
планински растения.
Горите са среда на живот
и за много животни.
Защо?
В тях животните намират
подходяща храна и сигурни
убежища, където да се скрият
от неприятелите.
Избройте горски обитатели, които познавате.
В тях се разхождат
различни
и дебнат
жертвите си.
32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест
Високо сред
недостъпните
скали и по
стръмните
планински склонове живее
прескачат от
клон на клон.
дълбаят
дупки в дърветата.
Чува се кукането
на .
Високо в планините прелита
и
 По отвесните скали се
катери
 Тя се храни с насекоми.
 През зимата се спуска
надолу към селищата.
За живота в
гората имат
значение всички
животни,
защото
участват в
хранителните
вериги.
В горите се срещат и много ,
които нанасят вреда на дърветата.
Такива са много , които прояждат
стъблата и клоните на дърветата.
 може да се забележи в
началото на май.
 Лети вечер след залез слънце.
 Крилете са две двойки. Горните са дебели
и твърди, а долните са нежни и ципести.
 Храни се с листа и пъпки на горски и овощни
дървета. Затова е вредител.
 Женската снася яйцата си в почвата. Ларвите се
хранят с корените на растенията. При масовото
му размножаване може напълно да обезлисти
дърветата.
Сред защитниците на гората са
Те изяждат част от яйцата на някои вредители и
им пречат де се размножават.
Виждали ли сте ?
Научете повече за тях.
 са бръмбари.
 При някои видове летят само мъжките, а
женските са безкрили. При други видове летят
и мъжките, и женските.
 Излъчването на светлина е свързано с жизнените
им процеси. Светенето се предизвиква от
веществото луциферин.
 Светулките могат да контролират светлинните
импулси.
 Това студено светене се нарича биолуминесценция.
Кои от изброените условия за живот се отнасят
за: а/ високо в планините б/ равнините
благоприятни
температурата
се понижава
дълбоки снегове
плодородни почви
неблагоприятни
духат силни ветрове
достатъчно вода
и светлина
подходяща
температура
Кликни върху номера.
1
2
3
4
5
6
7
8
Разделете изброените животни в две колони:
а/ полезни за човека б/ вредни за човека
пъдпъдък, бръмбар корояд, мравки, яребица,
майски бръмбар, полска мишка, бръмбар корояд,
колорадски бръмбар, лалугер, зелева пеперуда,
синигер, бяла овощна пеперуда
Допълни изреченията.
Лишеите и мъховете растат __________________
_____________________. Лишеите са съставени от
___________________________, а мъховете са
растения без ________.
направо върху
камъните и скалите
зелено водорасло и от гъба
корени
Разделете изброените животни:
а/ обитатели на горите б/ обитатели на високите
части на планините
катерица, скален орел, дива коза, сърна, кълвач,
синигер, скалалазка, лисица, майски бръмбар
Подредете растенията според височината, на
която се срещат в планините.
бор бук клек дъб
Кликни върху думата. 1
2
3
4
Широколистните гори са разположени:
в най-високите части на планините;
по-ниските склонове на планините;
над иглолистните гори.
Иглолистните гори са разположени:
над широколистните гори;
под широколистните гори;
в най-високите части на планините.
Високо в планините не се срещат дървета, защото:
студено време и силни ветрове;
горещо време;
слънчево и сухо.
Дъбовите гори са:
светли, топли, с достатъчно вода;
най-слънчеви и сухи;
студени и влажни.
О – в овощни
градини
Г – в горите
П – в най-висо-
ките части
на планините
синигер, кълвач
светулка, бяла овощна пеперуда
костенурка
мечка, дива коза
План на урока:
Речник:
лишеи –
живи организми, съставени
от зелено водорасло и от
гъба. Водораслото произ-
вежда храна за себе си и за
гъбата.
1. Растения и
животни в
равнините
2. Растения и
животни в
планините
мъхове –
растения без корени. Някои
от тях се развиват върху
камъни и скали, а други –
върху кората на дърветата.
1 von 80

Recomendados

29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест von
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
29. Приспособления на животните и растенията - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
64.4K views42 Folien
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест von
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, Булвест
17. Слънчева система - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
52.4K views41 Folien
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест von
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
58.1K views23 Folien
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест von
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
48.1K views46 Folien
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест von
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните на сушата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните на сушата - ЧП,-3-клас,-БулвестVeska Petrova
25.1K views32 Folien
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест von
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
41.3K views32 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест von
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
49.1K views98 Folien
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест von
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
42.5K views37 Folien
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест von
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
53.3K views26 Folien
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест von
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, БулвестГрупиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, БулвестVeska Petrova
43.2K views41 Folien
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест von
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестКръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
64.6K views36 Folien
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест von
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
58.1K views35 Folien

Was ist angesagt?(20)

33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
33. Опазване на природата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova49.1K views
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
25. Развитие на животни, които раждат малките си - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova42.5K views
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
26. Групиране на животните - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova53.3K views
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест von Veska Petrova
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, БулвестГрупиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
Групиране на животните според начина им на хранене - ЧП,-3-клас, Булвест
Veska Petrova43.2K views
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестКръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova64.6K views
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
24. Развитие на животни, които снасят яйца - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova58.1K views
пряко и преносно значение н von Dani Parvanova
пряко и преносно значение нпряко и преносно значение н
пряко и преносно значение н
Dani Parvanova73.8K views
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
9. Звук - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova45.6K views
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестКой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova41.9K views
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС von Vаlentina Bikova
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАСРАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС
РАСТЕНИЯТА ОКОЛО НАС
Vаlentina Bikova15.6K views
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
23. Развитие на растенията, ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova36.3K views
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova50.3K views
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,... von Veska Petrova
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
Veska Petrova48.4K views
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova70.8K views
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
Veska Petrova55.4K views
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova10.2K views
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova48.3K views
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест von Veska Petrova
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Veska Petrova49.4K views
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П. von Veska Petrova
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
13. Диви и домашни животни - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova93.4K views

Destacado

27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
36.3K views57 Folien
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест von
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
38. Болести - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
31.9K views32 Folien
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
27.1K views42 Folien
35. Човекът и неговата среда, Нашите сетива - ЧП, 4 клас, Булвест von
35. Човекът и неговата среда, Нашите сетива - ЧП, 4 клас, Булвест35. Човекът и неговата среда, Нашите сетива - ЧП, 4 клас, Булвест
35. Човекът и неговата среда, Нашите сетива - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
22.4K views48 Folien
40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von
40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
19.9K views39 Folien
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест von
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестМоето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестVeska Petrova
19.7K views38 Folien

Destacado(19)

27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
27. Жизнени процеси при растенията и животните, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova36.3K views
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
38. Болести - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova31.9K views
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
34. Разнообразието на живата природа, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova27.1K views
35. Човекът и неговата среда, Нашите сетива - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
35. Човекът и неговата среда, Нашите сетива - ЧП, 4 клас, Булвест35. Човекът и неговата среда, Нашите сетива - ЧП, 4 клас, Булвест
35. Човекът и неговата среда, Нашите сетива - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova22.4K views
40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
40. Човекът и неговата среда, Обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova19.9K views
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест von Veska Petrova
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестМоето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Veska Petrova19.7K views
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
39. Здравословен начин на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova37.8K views
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест
37. Здравословно хранене - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova53.5K views
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
22. Размножаване на растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova76.4K views
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova50.6K views
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova35.4K views
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
2. Полезни изкопаеми - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova36.8K views
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova49.5K views
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
28. Разнообразието на живата природа, Среда на живот - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova38.8K views
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
18. Планетата Земя, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova32K views
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
13. Движение и енергия, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova33.5K views
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест von Veska Petrova
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
7. Свойства и употреба на веществата, обобщение - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova27.8K views
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас von Veska Petrova
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класКак да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Veska Petrova36K views
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест - von Veska Petrova
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
36. Развитие на човека - ЧП, 4 клас, Булвест -
Veska Petrova48.5K views

Similar a 32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест

гъби von
гъбигъби
гъбиStefka Komitova
1.9K views20 Folien
Списание "Космос", 1963, бр.2 von
Списание "Космос", 1963, бр.2Списание "Космос", 1963, бр.2
Списание "Космос", 1963, бр.2Plamen Kok
1K views50 Folien
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. von
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.Veska Petrova
24.5K views37 Folien
гъбите в българия von
гъбите в българиягъбите в българия
гъбите в българияNadia Ropleva
4.8K views12 Folien
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест von
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, БулвестРастенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
31K views40 Folien
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест von
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
43.3K views45 Folien

Similar a 32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест(20)

Списание "Космос", 1963, бр.2 von Plamen Kok
Списание "Космос", 1963, бр.2Списание "Космос", 1963, бр.2
Списание "Космос", 1963, бр.2
Plamen Kok1K views
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. von Veska Petrova
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova24.5K views
гъбите в българия von Nadia Ropleva
гъбите в българиягъбите в българия
гъбите в българия
Nadia Ropleva4.8K views
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, БулвестРастенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova31K views
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova43.3K views
иглолисти гори кристиян влайков von Nedialka Kolarova
иглолисти гори  кристиян влайковиглолисти гори  кристиян влайков
иглолисти гори кристиян влайков
Nedialka Kolarova1.9K views
широколистни гори димо бараков von Nedialka Kolarova
широколистни гори димо бараковшироколистни гори димо бараков
широколистни гори димо бараков
Nedialka Kolarova4.3K views
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест von Veska Petrova
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестЖивотински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova45.8K views
природа тренажор 2 клас von SOU"Pejo Qvorov"
природа тренажор 2 класприрода тренажор 2 клас
природа тренажор 2 клас
SOU"Pejo Qvorov"1.5K views
Приспособяване на животните von rossitsazlankova
Приспособяване на животнитеПриспособяване на животните
Приспособяване на животните
rossitsazlankova9.4K views
Разнообразният свят на растенията - 2 клас von Veska Petrova
Разнообразният свят на растенията - 2 класРазнообразният свят на растенията - 2 клас
Разнообразният свят на растенията - 2 клас
Veska Petrova22.7K views
в света на животните 5 част von Rumiana Tarpova
в света на животните  5 частв света на животните  5 част
в света на животните 5 част
Rumiana Tarpova1.5K views
чп кафява мечка von Rositsa Dimova
чп кафява мечкачп кафява мечка
чп кафява мечка
Rositsa Dimova2.8K views
животни в ниските части на планините калоян ташков von Nedialka Kolarova
животни в ниските части на планините калоян ташковживотни в ниските части на планините калоян ташков
животни в ниските части на планините калоян ташков
Nedialka Kolarova1.2K views
билките в българия von Nadia Ropleva
билките в българиябилките в българия
билките в българия
Nadia Ropleva6.3K views

Más de Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. von
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
56.9K views84 Folien
31. Лято - ОС, Анубис - В. П. von
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
41.8K views45 Folien
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. von
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
6.8K views45 Folien
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... von
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...Veska Petrova
13.8K views36 Folien
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... von
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...Veska Petrova
8.8K views36 Folien
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П. von
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
6.7K views42 Folien

Más de Veska Petrova(20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova56.9K views
31. Лято - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova41.8K views
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova6.8K views
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... von Veska Petrova
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova13.8K views
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... von Veska Petrova
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova8.8K views
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5.7K views
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova27.8K views
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.1K views
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova11.4K views
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova2.7K views
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.5K views
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova14.3K views
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova21.5K views
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova23K views
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova9.4K views
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П. von Veska Petrova
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova3.3K views
14. Календар - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5K views
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П. von Veska Petrova
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova13.3K views

32. Животът на сушата - ЧП, 4 клас, Булвест

 • 3. Условията за живот на сушата са много разнообразни. Затова растителният и животинският свят там е толкова богат.
 • 4. Условията се променят: - температурата се понижава; - високо в планините духат силни ветрове; - дълбоки снегове. - Затова растителност- та в ниските и високите части на планините е различна. Условията за живот в равнините и планините са различни. Затова и съобществата от растения и животни в тях се различават. Условията в нашите равнини са благоприятни: - плодородни почви; - достатъчно вода и светлина; - подходяща температу- ра за развитие на растенията. Затова голяма част от земите са обработваеми.
 • 5. Кои от познатите ви от трети клас обитатели на равнините откривате на рисунката? Къде живее къртицата? Какви вреди нанася колорадският бръмбар на селското стопанство? Къде се срещат яребици, лалугери и мишки?
 • 6. живее и се размножава в почвата.  Предните ѝ крака са разширени като лопатки.  Със здравите си нокти тя рови тунели под земята, за да търси храна.  Почти сляпа е, защото под земята е вечна тъмнина.  Къртицата се храни с дъждовни червеи.
 • 7. Кои други обитатели на почвата са ви познати?
 • 8. Възрастното насекомо /колорадски бръмбар/ и ларвите се хранят с листата на растенията. Унищожават най- много картофените растения. Напада и патладжана. Някои от тях живеят постоянно в почвата - къртица, попово прасе, сляпо куче, дъждовен червей. Други само зимуват там – колорадски бръмбар, многоножка и други бръмбари.
 • 10. Ниско в ливадите прелита . Сред житата се мярка . Тя лети рядко. Предпочита да ходи и бяга.
 • 11.  Тези птици кълват семена, червеи, скакалци и други дребни животни.  Те са полезни. унищожават семената на плевелите. прочистват нивите от колорадски бръмбари и други вредители.
 • 12.  Тези животни нанасят вреди на селското стопанство.  Те прегризват младите растения и унищожават част от реколтата.  Лалугерът си изравя дупка близо до нивите. При опасност той бързо се скрива в нея.
 • 13. план  Равнините и низините /полетата/ обхващат големи площи от територията на България.  По-голямата част от тях са обработваеми площи.  Има и земи, за които хората не полагат грижи.
 • 14. В овощните градини са засадени ябълки, праскови, кайсии, череши, вишни, и други дървета.
 • 15. В овощните градини се срещат различни като листни въшки, пеперуди, мравки, пчели, оси, калинки, гъсеници и други.
 • 16. Някои от насекомите са вредители. Защо? Хранят се с части на културните растения.
 • 17.  Вредител по овощните дървета.  Нейните гъсеници /ларви/ вредят като се хранят с листата на овощните дървета.
 • 18.  Те са дребни насекоми с меко и нежно тяло.  Най-често тялото е жълтеникавозелено, но може да е черно или жълто.  Известни са над 2500 вида, голяма част от които са тясно специализирани към определени видове тревисти и дървесни растения.  Те най-често нападат младите растящи части на растенията.
 • 19. В овощните градини се прелитат и различни като синигери, скорци, врани, свраки, дроздове, врабци, косове и други.
 • 20.  Синигерът е полезна птица, защото унищожава насекомите вредители и техните ларви.  Голям е колкото врабче.  Живее в овощните градини и в горите.
 • 21. Повечето от птиците се хранят с животинска храна (насекоми и др.) и като неприятели на овощните култури причиняват значително по-малко вреда в сравнение с насекомите. Някои от тях през различните сезони на годината сменят режима на храненето си, като преминават от животинска към растителна храна. Обикновено използват плодовете на овощните култури.
 • 22. Птиците правят с човките си отвори по плодовете и се хранят с ядките им. В такива случаи те нанасят големи загуби на реколтата. По овощните и ягодоплодните култури у нас вредят: скорци, врани, свраки, дроздове, врабци, косове и др.
 • 23.  Скорците живеят по земята и дърветата и се хранят предимно с насекоми (ларви на майския бръмбар, гъсеници, скакалци, листни въшки и др.), които са вредители по овощните култури.  Вредата им се състои в това, че по време на зреенето на черешовите, крушовите и кайсиевите плодове те се хранят с тях.
 • 24.  Враната, свраката, черния гарван и др., са птици, които също нападат плодовете на черешата, кайсията, сливата и други овощни дървета. Затова са вредни.  Но са и полезни, защото се хранят и с вредните насекоми, особено с тези, които обитават почвата.
 • 25.  Тези птици вредят, като се хранят с ягодовите и овощните плодове по време на тяхното зреене.  Вредата е по-малка в сравнение с ползата, която допринасят, като изтребват насекомите.
 • 26. Дивият заек, полските мишки и сляпото куче са , които също вредят на овощните растения, разсадниците и младите градини.
 • 27.  В някои овощарски райони полските мишки причиняват повреди по кореновата система на младите овощни дървета.  Борбата с тях се води с отровни примамки.  Дивият заек изгризва кората на стъблата и клоните на младите дървета, най-вече в зими с голяма снежна покривка.
 • 28. В зеленчуковите градини се отглеждат зеле, домати, краставици, пипер и други зеленчуци.
 • 29. Тук също живеят много насекоми вредители – листни въшки, колорадски бръмбар, попово прасе, зелева пеперуда и др.
 • 31.  Тя е бяла с черни петна.  Възрастните насекоми се хранят с нектар, но гъсени- ците нападат зелето, репичките и други зеленчуци.  Най-сериозно уврежда листата на зелето. Ако не се отстранят навреме гъсениците ѝ, зелето може да бъде унищожено.
 • 33.  Къртицата и сляпото куче са , които също оставят сериозни вреди в зеленчуковите градини. , ровейки под почвата, уврежда корените на растенията. нанася щети на подземните части на някои растения като картофи, моркови и други.
 • 34.  В зеленчуковите градини се срещат и .  Техен представител е .  Тя е сухоземно животно.  Обитава градини и дворове. Среща се и в планините.  Храни се с насекоми и дъждовни червеи.  За размножаване влиза в локви и блата, където снася яйцата си.
 • 35. са .  Те са опасни вредители по зелето, морковите, картофите, краставиците и други култури.  Най-големи щети те нанасят при влажно време.  Те продупчват листата и правят дълбоки дупки в кореноплодите.  Хранят се през нощта, а през деня се крият под листата и буците почва.
 • 36.  По полетата се отглеждат и .  Те също имат своите врагове. Особено опасни са житната костенурка, остроглавата дървеница, царевичният пробивач, мишките, лалугерите и други, които всяка година нанасят щети на добивите и влошават развитието на посевите.
 • 37. са обрасли с тревисти растения и единични храсти. Там се срещат като и .
 • 39. достига дължина до 2 метра.  Среща се в цялата страна. Обитава най-различни места, включително стари къщи и обори.  Катери се много добре по храсти и дървета. Обича да се припича на слънце.  Ловува мишки и малки птички. Поглъща ги цели. Хапе, но не е отровен.  Когато е уплашен, не пуска захапаното място. Може да се освободите от него, като потопите главата му във вода.
 • 40. план Върху най-ниските планински склонове са разположени .
 • 41. Те са светли и топли, с достатъчно вода в почвата. Това са благоприятни условия за живот на растенията.
 • 42. Най-ниските склонове на планините са заети от , а над тях са .
 • 43. Освен дървета, в дъбовите гори има и много храсти.
 • 45. Над широколистните гори, по-високо в планините, са разположени .
 • 47. На поляните между дърветата растат и
 • 50.  През зимата темпера- турите са ниски.  Снежната покривка е дебела.  Духат силни ветрове.
 • 51. По тези места няма дървета, защото те не могат да оцеляват при такива условия.
 • 52. Срещат се само ниски храсти като , и .
 • 53. Тези храсти имат еластични полегнали стъбла, които са приспособленията им за преживяване при силни ветрове и студ.
 • 54. Направо върху камъните и скалите растат и .
 • 55. живеят върху скали и камъни, върху дървета и храсти, а някои видове се срещат и във водна среда.  Те могат да издържат продължително засушаване и ниски температури.  Съставени са от зелено водорасло и от гъба.  Лишеите растат много бавно само по няколко милиметра годишно.  Те имат много дълъг живот. Има лишеи, които са на около 2000 години.
 • 56. са дребни многогодишни растения без корени.  Някои мъхове се развиват по камъни и скали.  Те понасят продължително изсушаване. При овлажняване могат да попият голямо количество вода.  Мъховете имат свойството да поглъщат различни вещества, които се съдържат във въздуха. Затова по тях може да се съди за замърсеността на въздуха.
 • 57. е красиво цвете, което също се среща високо по планинските скали.
 • 58. Приспособления на еделвайса за оцеляване в суровите високопланински условия:  Листата му са покрити с тънки власинки.  Те намаляват изпарени- ето на водата.  Подобни власинки имат и други планински растения.
 • 59. Горите са среда на живот и за много животни. Защо?
 • 60. В тях животните намират подходяща храна и сигурни убежища, където да се скрият от неприятелите. Избройте горски обитатели, които познавате.
 • 61. В тях се разхождат различни
 • 64. Високо сред недостъпните скали и по стръмните планински склонове живее прескачат от клон на клон.
 • 65. дълбаят дупки в дърветата. Чува се кукането на . Високо в планините прелита и
 • 66.  По отвесните скали се катери  Тя се храни с насекоми.  През зимата се спуска надолу към селищата.
 • 67. За живота в гората имат значение всички животни, защото участват в хранителните вериги.
 • 68. В горите се срещат и много , които нанасят вреда на дърветата. Такива са много , които прояждат стъблата и клоните на дърветата.
 • 69.  може да се забележи в началото на май.  Лети вечер след залез слънце.  Крилете са две двойки. Горните са дебели и твърди, а долните са нежни и ципести.  Храни се с листа и пъпки на горски и овощни дървета. Затова е вредител.  Женската снася яйцата си в почвата. Ларвите се хранят с корените на растенията. При масовото му размножаване може напълно да обезлисти дърветата.
 • 70. Сред защитниците на гората са Те изяждат част от яйцата на някои вредители и им пречат де се размножават.
 • 71. Виждали ли сте ? Научете повече за тях.
 • 72.  са бръмбари.  При някои видове летят само мъжките, а женските са безкрили. При други видове летят и мъжките, и женските.  Излъчването на светлина е свързано с жизнените им процеси. Светенето се предизвиква от веществото луциферин.  Светулките могат да контролират светлинните импулси.  Това студено светене се нарича биолуминесценция.
 • 73. Кои от изброените условия за живот се отнасят за: а/ високо в планините б/ равнините благоприятни температурата се понижава дълбоки снегове плодородни почви неблагоприятни духат силни ветрове достатъчно вода и светлина подходяща температура Кликни върху номера. 1 2 3 4 5 6 7 8
 • 74. Разделете изброените животни в две колони: а/ полезни за човека б/ вредни за човека пъдпъдък, бръмбар корояд, мравки, яребица, майски бръмбар, полска мишка, бръмбар корояд, колорадски бръмбар, лалугер, зелева пеперуда, синигер, бяла овощна пеперуда Допълни изреченията. Лишеите и мъховете растат __________________ _____________________. Лишеите са съставени от ___________________________, а мъховете са растения без ________. направо върху камъните и скалите зелено водорасло и от гъба корени
 • 75. Разделете изброените животни: а/ обитатели на горите б/ обитатели на високите части на планините катерица, скален орел, дива коза, сърна, кълвач, синигер, скалалазка, лисица, майски бръмбар Подредете растенията според височината, на която се срещат в планините. бор бук клек дъб Кликни върху думата. 1 2 3 4
 • 76. Широколистните гори са разположени: в най-високите части на планините; по-ниските склонове на планините; над иглолистните гори. Иглолистните гори са разположени: над широколистните гори; под широколистните гори; в най-високите части на планините.
 • 77. Високо в планините не се срещат дървета, защото: студено време и силни ветрове; горещо време; слънчево и сухо. Дъбовите гори са: светли, топли, с достатъчно вода; най-слънчеви и сухи; студени и влажни.
 • 78. О – в овощни градини Г – в горите П – в най-висо- ките части на планините
 • 79. синигер, кълвач светулка, бяла овощна пеперуда костенурка мечка, дива коза
 • 80. План на урока: Речник: лишеи – живи организми, съставени от зелено водорасло и от гъба. Водораслото произ- вежда храна за себе си и за гъбата. 1. Растения и животни в равнините 2. Растения и животни в планините мъхове – растения без корени. Някои от тях се развиват върху камъни и скали, а други – върху кората на дърветата.