SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 25
Downloaden Sie, um offline zu lesen
TULEVAISUUSSELONTEOSTA,
TULEVAISUUSMIETINNÖSTÄ
JA HIMASEN TYÖRYHMÄN
TULOKSISTA
OLLI HIETANEN
TUTU-HESA
4.11.2014
1.12.2014
2
Dialogue on the future:
Government - Parliament Future Reports
Ministry
PMO
Ministry
Plenary
Session
Plenary
Session
Committee
for the
Future
Government Parliament
Regional/Open Future Forums: participation, collaboration,
empowerment and crowdsourcing
Report
Statements
Experts
Research
Institutes
Preparation
ExpertsResearchInstitutes
Other
Committees
Other
Committees
Preparation
1. Nykyinen teknologia Nykyisen teknologian
kehittäminen ja soveltaminen
uuteen
Toimintamallin muutos 2:
hybriditalous (massa vehkeily),
blogalisaatio (some muuttuu
rakenteeksi), palvelumuotoilu sekä
kansallisista klustereista kv. eko-
systeemeihin. Hajautettu malli.
Täysin uutta teknologiaa sekä
uusia tuotteita ja toimialoja
(radikaalit innovaatiot)
Toimintamallin muutos 1: kuudes
aalto päättää halpojen raaka-
aineiden kauden: niukkuuden
teknologiat, ihmiskunnan suurten
ongelmien ratkaiseminen
Nykyisten yritysten arkiset ongelmat,
kuten esimerkiksi sukupolven-
vaihdokset, verotus jne.
Kilpailukykyiset yritysympäristöt
• Yrittäjyys ja kasvuyritysmyönteinen
kulttuuri
• Poikksektoraalinen törmäyttäminen
(epälineaarinen kehittäminen)
• Verotus yms. säädöspuitteet
• Riskirahoitus
• Kansainvälistyminen
Huippututkimuksen ja osaamisen keskittymä
• Yliopistojen houkuttelevuus
• Koulutuksen ekosysteemien kehittäminen
(mm. peruskoulu, nivelvaiheet,
opintopolut, yhteistyö, teknologian
hyödyntäminen.)
• Varhaiskasvatuksen kehittäminen
• Opetusteknologia
• Palveluyliopisto
2. Kansallinentoimintaympäristö
Hyvinvointivaltion uudelleen
määrittäminen
• Kestävä julkinen talous
• Kunta ja palvelurakenneuudistus
• Toimintamallien uudistaminen
• Eriarvoistumisen pysäyttäminen
• Osallisuus ja työllisyys
• (sosiaaliset innovaatiot)
• Ikääntyminen
3. Globaalitalous
Moninapaistuminen, geopoliittiset blokit ja uudet kasvukeskukset
 EU, Venäjä, Saksa, Kiina, Afrikka, Etelä-Korea, Vietnam
 Napa-alueet , meret ja avaruus
 Ihmiskunnan sinnikkäimmät ongelmat
 Mega- ja gigatrendit
4. Mustat joutsenet
• Super bakteerit (musta surma 2.0)
• Ihmistä viisaammat robotit
• USA:n velkakupla
• Kiinan kiinteistökupla
• Euroopan elintaso laskee
• EU-hajoaa
• 3. maailmansota
• Suuryritykset nousevat valtaan
(Hansaliitto 2.0)
Radikaalit
teknologiat
Kestääkö
hyvinvointiyhteiskunta
Uusi oppiminen
Innostunut
yhteiskunta
Kestävä kasvu
Venäjä
Joukkoistaminen
5. Tulevaisuusvaliokunnan oman toiminnan
kehittäminen
I. TuV:n roolin
vahvistaminen
Eduskunnassa
III. Hankkeiden johtaminen ja tutu-
menetelmien hyödyntäminen
II. Tulevaisuuskoulutus
IV. Uudet toimintamallit: sosiaalinen
media ja osallistaminen
V. Kansainvälisyys
EPTA-
isännyys
Venäjä, Kiina, Turkki,
vierailut, matkat…
Joukkoistaminen ja
sosiaalinen media
Visio, strategia ja
toimintasuunnitelma
Musta joutsen, uusi
teknologian ennakoinnin
malli ja työväline…
Medianäkyvyys, uudet
toimintamallit, 20 V juhla,
juhlakirja, vahvat lausunnot,
tulevaisuusmietintö…
Tulevaisuusvaliokunnan visio 2015
Tulevaisuusvaliokuntaa tunnetaan tulevaisuuden mahdollisuuksien, uhkien
ja heikkojen signaalien kokoajana. Olemme tuottaneet konkreettisia
avauksia seuraaviin hallitusohjelmiin.
Toimimme koko eduskunnan toimintatapoja muuttaen avoimesti,
kansalaisten osallistamisen, joukkoistamisen sekä uuden teknologian
keinoin. Olemme valiokuntana enemmän esillä julkisuudessa ja toimimme
arvostettuna linkkinä tutkimuksen sekä päätöksenteon välillä.
Olemme tehneet rohkeita ja konkreettisia avauksia, jotka ovat herättäneet
laajaa kansalaiskeskustelua ja kansanedustajien tulevaisuustietoisuus on
parantunut.
Meidät tunnetaan iloisesta tekemisen meiningistä, hyvistä ideoista ja
syötöistä muihin valiokuntiin. Teemme merkittävää julkaisutoimintaa.
www.suomijoukkoistaa.fi
Tulevaisuusvaliokunnan joukkoistamistyölle
2013 NDI Democracy Award
Tulevaisuusselonteko prosessi
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko:
http://vnk.fi/julkaisukansio/2013/j18-vn-tuse-fi-19-sv-20-en/PDF/fi.pdf
Tulevaisuusselontekoon liittynyt ennakointiosio (2030):
http://www.2030.fi/
Himasen Sininen kirja (väliraportti):
http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/pdf/2012/sininen-kirja/fi.pdf
Himasen työryhmän loppuraportti: Kestävän kasvun malli - Globaali näkökulma:
http://vnk.fi/julkaisukansio/2013/j22-Kestavan-kasvun-malli/PDF/fi.pdf
Valtioneuvoston teettämä 2030-ennakointiosion arvio:
http://vnk.fi/hankkeet/tulevaisuusselonteko/pdf/TUSE_arviointiraportti.pdf
Tulevaisuusselonteon perusteella tehty Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia - Ehdotus
kansalliseksi toimintatavaksi:
http://vnk.fi/julkaisukansio/2014/r01-yhteista-ja-jatkuvaa-r02-cooperative/pdf/fi.pdf
Tulevaisuusvaliokunnan tulevaisuusmietintö:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/tuvm_1_2014_p.shtml
Tulevaisuusselonteko
• Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ennakointiosiossa käsiteltyjä teemoja
olivat muun muassa hallinto mahdollistajaksi, yritysten uudistuminen,
tulevaisuuden työelämä, niukkuuden mahdollisuudet, kansalaisten
hyvinvointi ja osallisuus sekä uusi pohjoisen maantiede.
• Poikkileikkaavina kysymyksinä tarkasteltiin osaamisia ja kyvykkyyksiä,
digitaalitalouden tuomia muutoksia, globalisaatiota ja joustavuutta sekä
kriisinsietokykyä. Ennakointiosion ydinviestiksi nousi kokeilukulttuurin
istuttaminen Suomeen. Motivoituneille toimijoille on annettava mahdollisuus
hakea uusia ratkaisuja kansantalouden, toimintaympäristön ja yksilöiden
tarpeisiin. Muita ennakointiosiossa vahvasti esille nousseita teemoja olivat
ihmisten arjen tarpeiden näkökulma sekä lasten ja nuorten hyvinvointi.
• Varsinaisessa tulevaisuusselonteossa valtioneuvosto painottaa teknologista
muutosta, digitaalista taloutta, ikääntymistä sekä kestävää kehitystä.
Suomella arvioidaan olevan vahvuuksia muun muassa arktisessa
osaamisessa, puhtaassa luonnossa, biotaloudessa ja vihreässä kasvussa
(cleantech). Tärkeinä kestävän kasvun elementteinä mainitaan myös
yrittäjyys, houkutteleva kaupunkiympäristö, vireä ja innostunut ilmapiiri,
yhteiskunnan toimivuus, vakaus ja turvallisuus sekä luotettava
infrastruktuuri.
• Erityisinä huolenaiheina tulevaisuusselonteossa nostetaan esille
nuorten syrjäytyminen, lasten ja lapsiperheiden eriarvoistuminen
sekä syrjäytymisen siirtyminen yli sukupolvien. Arvioiden mukaan noin
30 000 nuorta on kokonaan työelämän tai opiskelujen ulkopuolella. Hyvin
pienelläkin varhaisella tuella voidaan estää isojen ongelmien syntyminen.
• Kasvun on valtioneuvoston mukaan oltava kestävää ja työllistävää ja
sen on edistettävä myös kansalaisten hyvinvointia. Malliin liittyy
olennaisesti julkishallinnon uusi rooli mahdollistajana sekä
yrittäjyyteen houkuttelevan ja innovatiivisuutta edistävän
kokeiluyhteiskunnan rakentaminen.
• Tulevaisuusselonteko nostaa menestyksen ja hyvinvoinnin perustaksi
myös työn, oppimisen ja yrittämisen uuden liiton sekä sivistyksen,
yhteisöllisyyden ja osallisuuden monipuolistamisen sekä
lähidemokratian ja kansalaisyhteiskunnan edistämisen.
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon mukaan kolmannen sektorin
merkitys kasvaa tulevaisuudessa.
• Kestävällä kasvulla hyvinvointia -tulevaisuusselonteko keskittyy edellytyksiin luoda kestävää
kasvua tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tulevaisuusselonteossa todetaan, että
selontekotyössä ei ole täsmällisesti poimittu lupaavimpia kasvualueita, vaikka oikeaan
osuville veikkauksille olisikin ollut kysyntää. Tavoitteena on ollut tuottaa
periaatelinjauksia, joiden pohjalle voidaan jatkotyössä rakentaa konkreettisia
uudistuksia. Selonteko itse ei ole toimenpideohjelma.
• Tulevaisuusselonteossa todetaan, että kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksien
tunnistaminen ja niihin tarttuminen on yritysten, kuntien tai vaikkapa
kansalaisjärjestöjen tehtävä. Tulevaisuusselonteon mukaan Suomen kaltaisen maan on
yhä vähemmän perusteltua valtion tasolla määritellä tai valita kasvun aloja. Siksi
julkishallinnon tehtävänä on luoda edellytyksiä kasvulle ja varmistaa kasvun
kestävyys luomalla mahdollistava toimintaympäristö ja -kulttuuri sekä pelisäännöt.
Tulevaisuusvaliokunnan mielestä pelkkä toimintaympäristön muutosten ja haasteiden sekä
toimenpidelinjausten kuvaaminen yleisellä tasolla ei ole riittävä toimenpide rohkeampien
visioiden ja innostuneemman yhteiskunnan aikaansaamiseksi.
Tulevaisuusvaliokunnan mielestä ei myöskään riitä, että tarkempien toimenpiteiden
todetaan olevan jonkun muun vastuulla. Valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan
selontekoa vaivaava konkretian puute on heikkous. Mahdollistaminen ei tarkoita
tekemättä jättämistä ja kantaa ottamattomuutta. Myös mahdollistamiseen liittyy aktiivisia
tekoja ja rohkeita päätöksiä.
Tulevaisuusvaliokunta on siksi omassa tulevaisuusmietinnössään pyrkinyt konkretisoimaan
tulevaisuusselonteossa esitettyjä, sinänsä oikeansuuntaisia linjauksia.
Lisäksi tulevaisuusvaliokunta nostaa mietinnössään esille joitakin sellaisia muiden valiokuntien
ja kuultujen asiantuntijoiden esille tuomia asioita, joita ei ole riittävästi huomioitu
tulevaisuusselonteossa.
Uusi kansallisen ennakoinnin toimintatapa
• Valtioneuvosto asettaa ennakointiluotsin, jossa on sekä pysyviä että vaihtuvia jäseniä. Ennakointiluotsin
tehtävä on yhteen sovittaa ja innovoida suomalaista ennakointitoimintaa. Ennakointiluotsin päätöksiä
valmistelee ja työtä tukee valtioneuvoston kansliaan nimitettävä pääsihteeri. Kansliapäälliköille
raportoidaan tuloksista säännöllisesti.
• Kansallinen ennakointiverkosto tulee olemaan laajapohjainen, ja sen mandaatista tulee tehdä
konkreettinen. Verkoston jäsenet muodostavat tahoillaan tarpeen mukaan verkostoja, jotka voivat olla
sekä organisaatio- että teemapohjaisia ja joihin osallistuu useamman eri tahon edustajia.
• Ennakoinnin toimijat kutsutaan yhteen säännöllisten ennakointifoorumien kautta jakamaan ja
keskustelemaan ajankohtaisista tulevaisuuden teemoista sekä luomaan uutta. Foorumien tuloksista
viestitään laajasti, ja ne muodostavat tiiviin kommunikoivan verkoston.
• Kotimaisen ennakoinnin ohella kootaan säännöllisesti raportti kansainvälisen tason ennakointiin
kotimaisilta tai ulkomaisilta tutkijoilta tilattavan tutkimuksen kautta. Tutkimus voi perehtyä ennalta
annettuun teemaan tai haarukoida uusia ilmiöitä.
• Kansallista ennakointiosaamista tuetaan järjestämällä ja jakamalla koulutusta laajalti. Koulutuksen
järjestämisestä vastaa VNK:n ennakointisihteeristö.
• Uuden toimintatavan avulla luodun ymmärryksen ja näkemyksen pääasiallinen kohderyhmä on poliittiset
toimijat, joille tuotetaan säännöllisesti ennakointikatsauksia. Ennakointikatsauksissa ei pyritä toimijoiden
väliseen yhteisymmärrykseen vaan luomaan kokonaiskuvaa tulevaisuuden mahdollisuuksista ja
riskeistä.
• Ennakointitietoa, -analyysiä ja -keskustelun välittämistä varten tarkastellaan mahdollisuutta luoda
Tulevaisuuskartasto.fi-niminen internet-portaali.
• Toimintatavan vaikuttavuutta, ajankohtaisuutta, objektiivisuutta ja laatua on seurattava ja arvioitava
säännöllisesti.
Haasteena ei niinkään ole ennakointitiedon lisääminen, vaan jatkuvasti syntyvän runsaan tiedon
yhteen kerääminen ja tiedon käytön edistäminen: tarvitaan järjestelmä, joka kerää oikean tiedon,
oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan.
Tulevaisuusvaliokunta kannattaa kansallisen ennakoinnin toimintamallin kehittämistä
valtioneuvoston ehdotuksen mukaisesti.
Valiokunta korostaa näyttöperusteisen päätöksenteon tärkeyttä. Erilaisten trendien
tunnistamisen lisäksi on varauduttava myös yllätyksiin: villeihin kortteihin ja mustiin
joutseniin eli tapahtumiin, jotka ovat epätodennäköisiä, mutta mahdollisia ja joilla
toteutuessaan olisi suuri vaikutus.
Tulevaisuusvaliokunta korostaa, että alueelliset ennakointiverkostot on otettava
mukaan ja osallistettava kansallisen ennakoinnin toimintamallin kehittämiseen.
Kansallisen ja alueellisen ennakoinnin vuorovaikutusta on parannettava. Ei riitä, että
tunnistamme kansalliset ja kansainväliset trendit, ne on myös tulkittava alueellisesti,
jotta ennakointi johtaa proaktiivisiin päätöksiin, sitoutumiseen ja toimenpiteisiin.
Vaikka elämme yhteisessä maailmassa ja megatrendit ovat samoja kaikille, niiden
vaikutukset ovat hyvin erilaisia eri toimijoille. Metropolialueen, muiden suurten
kaupunkien, maakuntien ja maaseudun mahdollisuudet, haasteet ja resurssit ovat
varsin erilaisia. Siksi tarvitaan alueellisia ennakointiverkostoja kansainvälisten ja
kansallisten megatrendien sovittamisessa paikalliseen yhteyteen.
Tulevaisuusmietintö
Edellä esitetyn perusteella tulevaisuusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi
kannanoton:
1. Eduskunta yhtyy selonteon kannanottoihin ja linjauksiin, ja samalla
2. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee Suomelle tiedestrategian ja että hallitus
saavuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (T&K&I) tavoitteeksi asetetun 4
prosentin bruttokansantuotetavoitteen yhdessä yksityisen sektorin kanssa.
3. Eduskunta edellyttää, että hallitus kiirehtii uuden kansallisen ennakointimallin
toimeenpanoa sekä laatii ohjelman ja tekee periaatepäätöksen, joilla sitoudutaan
poliittisesti kokeilujen edistämiseen.
4. Eduskunta edellyttää, että seuraavan hallitusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi otetaan
työelämän uudistaminen ja suomalaisten työllistyminen niin, että teema sisältää myös
yrittäjyyden edistämisen, osatyökyvyn hyödyntämisen sekä sosiaaliturvan kehittämisen
näitä tavoitteita tukevaan suuntaan. Toimenpiteissä on myös huomioitava varhaisen
puuttumisen periaate: esimerkiksi oppimisvaikeudet ovat havaittavissa jo hyvin
varhaisessa vaiheessa ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työhön kiinnittymistä on
tuettava erityisillä toimenpiteillä.
5. Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää kaikessa toiminnassa kestävää kasvua, joka
vauhdittaa taloutta samalla ratkaisten sosiaalisia ja ekologisia ongelmia. Tämä edellyttää
esimerkiksi hallinnollisten esteiden karsimista, kokeiluhankkeita ja taloudellista ohjausta.
Himasen missio
• Professori Pekka Himasen työryhmän väliraportti (Sininen kirja) alkaa
toteamuksilla:
"Meillä on kehitysmalli, joka ei tee meitä onnellisiksi mutta tuhoaa planeettamme"
"Viimeiset 50 vuotta on keskitytty siihen, miten vähentää pahoinvointia.
Seuraavat 50 vuotta on keskityttävä siihen, miten varsinaisesti edistetään
hyvinvointia.”
• Työryhmän loppuraportissa uutta kestävän kasvun mallia tarkastellaan
kolmesta eri teemasta:
1. kestävä ekologisuus,
2. kestävä hyvinvointi ja
3. kestävä talous.
• Kehityksen lopullinen päämäärä on 4) arvokas elämä. Tämän analyysin
perusteella Himasen työryhmä esittää Suomen kestävän kasvun mallin 2.0
hyvän kehänä, jossa kestävä ekologisuus, kestävä talous, kestävä hyvinvointi
ja arvokas elämä ruokkivat toinen toisiaan.
1. Taloudellisen kestävyyden eli aineellisen niukkuuden näkymät
– Hitaan kasvun näkymä Euroopassa globaalin talouden
rakennemuutoksessa
– Julkisen talouden rajallisuus
– Ekologisesti kestävän aineellisen kasvun rajat
2. Hyvinvoinnillisen kestävyyden eli uudet elämäntavat
– Ikääntyminen: seurauksena elämäntavasta, jossa hankitaan vähemmän
lapsia ja eletään pidempään
– Fyysinen hyvinvointi: seurauksena elämäntavasta, johon liittyy ylipaino ja
liikkumattomuus
– Psyykkinen hyvinvointi: seurauksena elämäntapaan liittyvien psyykkisen
hyvinvoinnin kysymysten, kuten depression tai työhyvinvoinnin, noususta
keskiöön
3. Ekologisen kestävyyden eli erityisesti ilmastonmuutokseen
vastaamisen
– Ilmastonmuutos sekä muut luonnon kestävyyden rajat
– Informationaalisen ekologisen talouskasvun mahdollisuudet
– Hyvinvoinnin aineettomat tekijät.
• Yksityiskohtaisella tasolla Himasen työryhmä on ehdottanut
– työurien pidentämistä kahdella vuodella,
– työllisyysasteen nostamista kahdella prosentilla,
– julkisten palveluiden tuottavuuden parantamista kahdella prosentilla,
– työhyvinvoinnin parantamista prosentilla ja
– ohjelmaa tuotantopotentiaalin nostamiseksi puolellatoista prosentilla.
• Näiden toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää uuden teknologian
hyödyntämistä sekä johtamis- ja työkulttuurin muutosta
työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi - sekä
hyvinvointiyhteiskunnan eettisen vision täsmentämistä.
• Askeleita kohti uutta hyvinvointiyhteiskunta 2.0:aa Himasen työryhmä
kutsuu Viideksi jättiläiseksi:
1. Positiivinen vs. negatiivinen,
2. Proaktiivinen vs. reaktiivinen,
3. Subjekti vs. objekti,
4. Holistinen vs. partiaalinen ja
5. Valtio vs. yhteiskunta.
• Askeleet muodostuvat vastakohtapareista, jotka ilmentävät siirtymisen
suuntaa. Loppuraportin yhteenvedossa esitetään myös kuudes
vastakohtapari: unelma vs. pelko.
• Himasen sanoin: "Suomen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja talouden
kestävyysvajettakin suurempi haaste on lopulta maan henkinen
kestävyysvaje. Nyt tarvitaan suurempia tulevaisuusvisioita ja niissä
onnistumiseen vievää henkistä kulttuuria."
• Samalla on vahvistettava kansalaisyhteiskuntaa valtion sijasta niin,
että ihmisistä/ kansalaisista tulee subjekteja objektin sijasta.
• Kansanvälisen vertailun (USA/Piilaakso, Kiina, Etelä-Afrikka ja Chile)
ja teoreettisen tarkastelun perusteella Himasen työryhmä tiivisti
tutkimuksensa merkittävimmät johtopäätökset kolmeen isoon asiaan:
1. siirtymä teollisesta hyvinvointivaltiosta informaatioajan hyvinvoinnin
yhteiskuntaan
2. siirtymä informaatioajan ekologiseen talouteen ja
3. henkinen kulttuuri, joka tukee siirtymiä oppimismaailmassa,
työkulttuurissa sekä poliittisessa johtajuudessa.
• Kyse on inhimillisen kehityksen ja informaationaalisen kehityksen
sekä niitä tukevan kulttuurisen yhteyden synnyttämisestä niin, että ne
muodostavat kestävän kehityksen positiivisen kehän.
• Kansainvälisen vertailun osalta työryhmä toteaa, että kaikkien
tutkittujen mallien menestyminen tulevaisuudessa riippuu tästä
samasta kestävyyden/positiivisen kehän haasteesta - riippumatta
siitä, miten menestyneitä alueet ja kansantaloudet ovat tähän asti
olleet.
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa ei juurikaan
tarkastella demokratian tulevaisuutta eikä valtion uutta roolia -
vaikka myös Himasen johtama kansainvälinen työryhmä
nostaa tämän tarpeen esille loppuraportissaan.
Himasen työryhmän mukaan Suomen ja Euroopan nykyisissä
ongelmissa ei ole kyse taloudellisesta taantumasta tai
finanssikriisistä, vaan laajemmasta "taloudellis-sosiaalis-
kulttuuris-poliittisesta" kriisistä.
Siksi kriisiä ei myöskään voida hoitaa pelkästään
talouspoliittisilla keinoilla, vaan kestävä kasvu edellyttää myös
politiikan, yhteiskunnan ja talouden rakenteiden muuttamista.

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Tuv tutuseuralle

ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019ORSI
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusTemaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusBusiness Arena Oy
 
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskarttaLiikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskarttaLiikennerevoluutio
 
Liikennerevoluutio 2011 -ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 -ajatuskarttaLiikennerevoluutio 2011 -ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 -ajatuskarttaLiikennerevoluutio
 
Kehittämispäivät2010 raportti
Kehittämispäivät2010 raporttiKehittämispäivät2010 raportti
Kehittämispäivät2010 raporttiKoordinaatti
 
2012 03-15 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma
2012 03-15 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma2012 03-15 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma
2012 03-15 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelmaTaltioni
 
Temaararaha webinaari hankesuunnitelma Savolainen 130820
Temaararaha webinaari hankesuunnitelma Savolainen 130820Temaararaha webinaari hankesuunnitelma Savolainen 130820
Temaararaha webinaari hankesuunnitelma Savolainen 130820THL
 
Tietoyhteiskunnan Tulevaisuus
Tietoyhteiskunnan TulevaisuusTietoyhteiskunnan Tulevaisuus
Tietoyhteiskunnan TulevaisuusOsku Kiri
 
2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos
2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos
2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnosTaltioni
 
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitalHelsinki
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Paivi Sutinen
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Paivi Sutinen
 
Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012
Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012
Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012forumvirium
 

Ähnlich wie Tuv tutuseuralle (20)

Seinäjoen AMK foorumiluento 190111
Seinäjoen AMK foorumiluento 190111Seinäjoen AMK foorumiluento 190111
Seinäjoen AMK foorumiluento 190111
 
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019ORSI-aamukahvit 3.12.2019
ORSI-aamukahvit 3.12.2019
 
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitusTemaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
Temaattiset Torstait - Hankkeiden KV-verkostot ja rahoitus
 
Foresight Friday 14.6.2019 kalvot
Foresight Friday 14.6.2019 kalvotForesight Friday 14.6.2019 kalvot
Foresight Friday 14.6.2019 kalvot
 
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskarttaLiikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
 
Liikennerevoluutio 2011 -ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 -ajatuskarttaLiikennerevoluutio 2011 -ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 -ajatuskartta
 
Kehittämispäivät2010 raportti
Kehittämispäivät2010 raporttiKehittämispäivät2010 raportti
Kehittämispäivät2010 raportti
 
2012 03-15 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma
2012 03-15 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma2012 03-15 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma
2012 03-15 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma
 
Muotoilun uusi rooli
Muotoilun uusi rooliMuotoilun uusi rooli
Muotoilun uusi rooli
 
Temaararaha webinaari hankesuunnitelma Savolainen 130820
Temaararaha webinaari hankesuunnitelma Savolainen 130820Temaararaha webinaari hankesuunnitelma Savolainen 130820
Temaararaha webinaari hankesuunnitelma Savolainen 130820
 
Tietoyhteiskunnan Tulevaisuus
Tietoyhteiskunnan TulevaisuusTietoyhteiskunnan Tulevaisuus
Tietoyhteiskunnan Tulevaisuus
 
2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos
2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos
2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos
 
Fountain Park Loppuraportti 2010
Fountain Park Loppuraportti 2010Fountain Park Loppuraportti 2010
Fountain Park Loppuraportti 2010
 
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
 
Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012
Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012
Anne Kauhanen-Simanainen VM 14.12.2012
 
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
Kustannusvaikuttava ja –tehokas ohjaus ja johtaminen 1.2.2016
 
Reilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptxReilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptx
 
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
 

Mehr von Matti Leskinen

Aavikkometsityskeskustelu tu tu hesa2019a
Aavikkometsityskeskustelu tu tu hesa2019aAavikkometsityskeskustelu tu tu hesa2019a
Aavikkometsityskeskustelu tu tu hesa2019aMatti Leskinen
 
2019 02 26 veli pohjonen tulevaisuuden tutkimuksen seura
2019 02 26 veli pohjonen tulevaisuuden tutkimuksen seura 2019 02 26 veli pohjonen tulevaisuuden tutkimuksen seura
2019 02 26 veli pohjonen tulevaisuuden tutkimuksen seura Matti Leskinen
 
Tutuhesa kommenttipuheenvuoro 12.2.2019
Tutuhesa kommenttipuheenvuoro 12.2.2019Tutuhesa kommenttipuheenvuoro 12.2.2019
Tutuhesa kommenttipuheenvuoro 12.2.2019Matti Leskinen
 
Tutuhesa mal2019 raidehankkeet_puntanen_12022019-1
Tutuhesa mal2019 raidehankkeet_puntanen_12022019-1Tutuhesa mal2019 raidehankkeet_puntanen_12022019-1
Tutuhesa mal2019 raidehankkeet_puntanen_12022019-1Matti Leskinen
 
Tutu oskari samiola_loiste_kiertotalous
Tutu oskari samiola_loiste_kiertotalousTutu oskari samiola_loiste_kiertotalous
Tutu oskari samiola_loiste_kiertotalousMatti Leskinen
 
Dac tulevaisuuden kaupunki skenaariot tu tu hesa 150119 1
Dac tulevaisuuden kaupunki skenaariot tu tu hesa 150119 1Dac tulevaisuuden kaupunki skenaariot tu tu hesa 150119 1
Dac tulevaisuuden kaupunki skenaariot tu tu hesa 150119 1Matti Leskinen
 
Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19
Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19
Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19Matti Leskinen
 
L pouru 20112018 tutu hesa
L pouru 20112018 tutu hesaL pouru 20112018 tutu hesa
L pouru 20112018 tutu hesaMatti Leskinen
 
Tapahtumakalenteri20161112
Tapahtumakalenteri20161112Tapahtumakalenteri20161112
Tapahtumakalenteri20161112Matti Leskinen
 
Sopimuskodin joulumyyjäiset a4
Sopimuskodin joulumyyjäiset a4Sopimuskodin joulumyyjäiset a4
Sopimuskodin joulumyyjäiset a4Matti Leskinen
 
Tapahtumakalenteri201610
Tapahtumakalenteri201610Tapahtumakalenteri201610
Tapahtumakalenteri201610Matti Leskinen
 
Maakuntalakiluonnos 27.6.2016
Maakuntalakiluonnos 27.6.2016Maakuntalakiluonnos 27.6.2016
Maakuntalakiluonnos 27.6.2016Matti Leskinen
 
Maakuntauudistuksesta kuntauudistukseen
Maakuntauudistuksesta kuntauudistukseenMaakuntauudistuksesta kuntauudistukseen
Maakuntauudistuksesta kuntauudistukseenMatti Leskinen
 
Tapahtumakalenteri20160910
Tapahtumakalenteri20160910Tapahtumakalenteri20160910
Tapahtumakalenteri20160910Matti Leskinen
 
Tapahtumakalenteri20160608
Tapahtumakalenteri20160608Tapahtumakalenteri20160608
Tapahtumakalenteri20160608Matti Leskinen
 
Tapahtumakalenteri20160506
Tapahtumakalenteri20160506Tapahtumakalenteri20160506
Tapahtumakalenteri20160506Matti Leskinen
 
Tapahtumakalenteri20160506
Tapahtumakalenteri20160506Tapahtumakalenteri20160506
Tapahtumakalenteri20160506Matti Leskinen
 

Mehr von Matti Leskinen (20)

Tulevaisuus 2019
Tulevaisuus 2019Tulevaisuus 2019
Tulevaisuus 2019
 
Aavikkometsityskeskustelu tu tu hesa2019a
Aavikkometsityskeskustelu tu tu hesa2019aAavikkometsityskeskustelu tu tu hesa2019a
Aavikkometsityskeskustelu tu tu hesa2019a
 
2019 02 26 veli pohjonen tulevaisuuden tutkimuksen seura
2019 02 26 veli pohjonen tulevaisuuden tutkimuksen seura 2019 02 26 veli pohjonen tulevaisuuden tutkimuksen seura
2019 02 26 veli pohjonen tulevaisuuden tutkimuksen seura
 
Tutuhesa kommenttipuheenvuoro 12.2.2019
Tutuhesa kommenttipuheenvuoro 12.2.2019Tutuhesa kommenttipuheenvuoro 12.2.2019
Tutuhesa kommenttipuheenvuoro 12.2.2019
 
Tutuhesa mal2019 raidehankkeet_puntanen_12022019-1
Tutuhesa mal2019 raidehankkeet_puntanen_12022019-1Tutuhesa mal2019 raidehankkeet_puntanen_12022019-1
Tutuhesa mal2019 raidehankkeet_puntanen_12022019-1
 
Tutu porvali 29_1_19
Tutu porvali 29_1_19Tutu porvali 29_1_19
Tutu porvali 29_1_19
 
Tutu oskari samiola_loiste_kiertotalous
Tutu oskari samiola_loiste_kiertotalousTutu oskari samiola_loiste_kiertotalous
Tutu oskari samiola_loiste_kiertotalous
 
Dac tulevaisuuden kaupunki skenaariot tu tu hesa 150119 1
Dac tulevaisuuden kaupunki skenaariot tu tu hesa 150119 1Dac tulevaisuuden kaupunki skenaariot tu tu hesa 150119 1
Dac tulevaisuuden kaupunki skenaariot tu tu hesa 150119 1
 
Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19
Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19
Urmi bemine skenaariot_tulevaisuuden_tutkimuksen_seura_15.1.19
 
L pouru 20112018 tutu hesa
L pouru 20112018 tutu hesaL pouru 20112018 tutu hesa
L pouru 20112018 tutu hesa
 
Tapahtumakalenteri20161112
Tapahtumakalenteri20161112Tapahtumakalenteri20161112
Tapahtumakalenteri20161112
 
Sopimuskodin joulumyyjäiset a4
Sopimuskodin joulumyyjäiset a4Sopimuskodin joulumyyjäiset a4
Sopimuskodin joulumyyjäiset a4
 
Tapahtumakalenteri201610
Tapahtumakalenteri201610Tapahtumakalenteri201610
Tapahtumakalenteri201610
 
Maakuntalakiluonnos 27.6.2016
Maakuntalakiluonnos 27.6.2016Maakuntalakiluonnos 27.6.2016
Maakuntalakiluonnos 27.6.2016
 
Maakuntauudistuksesta kuntauudistukseen
Maakuntauudistuksesta kuntauudistukseenMaakuntauudistuksesta kuntauudistukseen
Maakuntauudistuksesta kuntauudistukseen
 
Sapluunasta tiedote
Sapluunasta tiedoteSapluunasta tiedote
Sapluunasta tiedote
 
Tapahtumakalenteri20160910
Tapahtumakalenteri20160910Tapahtumakalenteri20160910
Tapahtumakalenteri20160910
 
Tapahtumakalenteri20160608
Tapahtumakalenteri20160608Tapahtumakalenteri20160608
Tapahtumakalenteri20160608
 
Tapahtumakalenteri20160506
Tapahtumakalenteri20160506Tapahtumakalenteri20160506
Tapahtumakalenteri20160506
 
Tapahtumakalenteri20160506
Tapahtumakalenteri20160506Tapahtumakalenteri20160506
Tapahtumakalenteri20160506
 

Tuv tutuseuralle

 • 2. 1.12.2014 2 Dialogue on the future: Government - Parliament Future Reports Ministry PMO Ministry Plenary Session Plenary Session Committee for the Future Government Parliament Regional/Open Future Forums: participation, collaboration, empowerment and crowdsourcing Report Statements Experts Research Institutes Preparation ExpertsResearchInstitutes Other Committees Other Committees Preparation
 • 3. 1. Nykyinen teknologia Nykyisen teknologian kehittäminen ja soveltaminen uuteen Toimintamallin muutos 2: hybriditalous (massa vehkeily), blogalisaatio (some muuttuu rakenteeksi), palvelumuotoilu sekä kansallisista klustereista kv. eko- systeemeihin. Hajautettu malli. Täysin uutta teknologiaa sekä uusia tuotteita ja toimialoja (radikaalit innovaatiot) Toimintamallin muutos 1: kuudes aalto päättää halpojen raaka- aineiden kauden: niukkuuden teknologiat, ihmiskunnan suurten ongelmien ratkaiseminen Nykyisten yritysten arkiset ongelmat, kuten esimerkiksi sukupolven- vaihdokset, verotus jne. Kilpailukykyiset yritysympäristöt • Yrittäjyys ja kasvuyritysmyönteinen kulttuuri • Poikksektoraalinen törmäyttäminen (epälineaarinen kehittäminen) • Verotus yms. säädöspuitteet • Riskirahoitus • Kansainvälistyminen Huippututkimuksen ja osaamisen keskittymä • Yliopistojen houkuttelevuus • Koulutuksen ekosysteemien kehittäminen (mm. peruskoulu, nivelvaiheet, opintopolut, yhteistyö, teknologian hyödyntäminen.) • Varhaiskasvatuksen kehittäminen • Opetusteknologia • Palveluyliopisto 2. Kansallinentoimintaympäristö Hyvinvointivaltion uudelleen määrittäminen • Kestävä julkinen talous • Kunta ja palvelurakenneuudistus • Toimintamallien uudistaminen • Eriarvoistumisen pysäyttäminen • Osallisuus ja työllisyys • (sosiaaliset innovaatiot) • Ikääntyminen 3. Globaalitalous Moninapaistuminen, geopoliittiset blokit ja uudet kasvukeskukset  EU, Venäjä, Saksa, Kiina, Afrikka, Etelä-Korea, Vietnam  Napa-alueet , meret ja avaruus  Ihmiskunnan sinnikkäimmät ongelmat  Mega- ja gigatrendit 4. Mustat joutsenet • Super bakteerit (musta surma 2.0) • Ihmistä viisaammat robotit • USA:n velkakupla • Kiinan kiinteistökupla • Euroopan elintaso laskee • EU-hajoaa • 3. maailmansota • Suuryritykset nousevat valtaan (Hansaliitto 2.0) Radikaalit teknologiat Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta Uusi oppiminen Innostunut yhteiskunta Kestävä kasvu Venäjä Joukkoistaminen
 • 4. 5. Tulevaisuusvaliokunnan oman toiminnan kehittäminen I. TuV:n roolin vahvistaminen Eduskunnassa III. Hankkeiden johtaminen ja tutu- menetelmien hyödyntäminen II. Tulevaisuuskoulutus IV. Uudet toimintamallit: sosiaalinen media ja osallistaminen V. Kansainvälisyys EPTA- isännyys Venäjä, Kiina, Turkki, vierailut, matkat… Joukkoistaminen ja sosiaalinen media Visio, strategia ja toimintasuunnitelma Musta joutsen, uusi teknologian ennakoinnin malli ja työväline… Medianäkyvyys, uudet toimintamallit, 20 V juhla, juhlakirja, vahvat lausunnot, tulevaisuusmietintö…
 • 5. Tulevaisuusvaliokunnan visio 2015 Tulevaisuusvaliokuntaa tunnetaan tulevaisuuden mahdollisuuksien, uhkien ja heikkojen signaalien kokoajana. Olemme tuottaneet konkreettisia avauksia seuraaviin hallitusohjelmiin. Toimimme koko eduskunnan toimintatapoja muuttaen avoimesti, kansalaisten osallistamisen, joukkoistamisen sekä uuden teknologian keinoin. Olemme valiokuntana enemmän esillä julkisuudessa ja toimimme arvostettuna linkkinä tutkimuksen sekä päätöksenteon välillä. Olemme tehneet rohkeita ja konkreettisia avauksia, jotka ovat herättäneet laajaa kansalaiskeskustelua ja kansanedustajien tulevaisuustietoisuus on parantunut. Meidät tunnetaan iloisesta tekemisen meiningistä, hyvistä ideoista ja syötöistä muihin valiokuntiin. Teemme merkittävää julkaisutoimintaa.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 12. Tulevaisuusselonteko prosessi Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko: http://vnk.fi/julkaisukansio/2013/j18-vn-tuse-fi-19-sv-20-en/PDF/fi.pdf Tulevaisuusselontekoon liittynyt ennakointiosio (2030): http://www.2030.fi/ Himasen Sininen kirja (väliraportti): http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/pdf/2012/sininen-kirja/fi.pdf Himasen työryhmän loppuraportti: Kestävän kasvun malli - Globaali näkökulma: http://vnk.fi/julkaisukansio/2013/j22-Kestavan-kasvun-malli/PDF/fi.pdf Valtioneuvoston teettämä 2030-ennakointiosion arvio: http://vnk.fi/hankkeet/tulevaisuusselonteko/pdf/TUSE_arviointiraportti.pdf Tulevaisuusselonteon perusteella tehty Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia - Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi: http://vnk.fi/julkaisukansio/2014/r01-yhteista-ja-jatkuvaa-r02-cooperative/pdf/fi.pdf Tulevaisuusvaliokunnan tulevaisuusmietintö: http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/tuvm_1_2014_p.shtml
 • 13. Tulevaisuusselonteko • Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ennakointiosiossa käsiteltyjä teemoja olivat muun muassa hallinto mahdollistajaksi, yritysten uudistuminen, tulevaisuuden työelämä, niukkuuden mahdollisuudet, kansalaisten hyvinvointi ja osallisuus sekä uusi pohjoisen maantiede. • Poikkileikkaavina kysymyksinä tarkasteltiin osaamisia ja kyvykkyyksiä, digitaalitalouden tuomia muutoksia, globalisaatiota ja joustavuutta sekä kriisinsietokykyä. Ennakointiosion ydinviestiksi nousi kokeilukulttuurin istuttaminen Suomeen. Motivoituneille toimijoille on annettava mahdollisuus hakea uusia ratkaisuja kansantalouden, toimintaympäristön ja yksilöiden tarpeisiin. Muita ennakointiosiossa vahvasti esille nousseita teemoja olivat ihmisten arjen tarpeiden näkökulma sekä lasten ja nuorten hyvinvointi. • Varsinaisessa tulevaisuusselonteossa valtioneuvosto painottaa teknologista muutosta, digitaalista taloutta, ikääntymistä sekä kestävää kehitystä. Suomella arvioidaan olevan vahvuuksia muun muassa arktisessa osaamisessa, puhtaassa luonnossa, biotaloudessa ja vihreässä kasvussa (cleantech). Tärkeinä kestävän kasvun elementteinä mainitaan myös yrittäjyys, houkutteleva kaupunkiympäristö, vireä ja innostunut ilmapiiri, yhteiskunnan toimivuus, vakaus ja turvallisuus sekä luotettava infrastruktuuri.
 • 14. • Erityisinä huolenaiheina tulevaisuusselonteossa nostetaan esille nuorten syrjäytyminen, lasten ja lapsiperheiden eriarvoistuminen sekä syrjäytymisen siirtyminen yli sukupolvien. Arvioiden mukaan noin 30 000 nuorta on kokonaan työelämän tai opiskelujen ulkopuolella. Hyvin pienelläkin varhaisella tuella voidaan estää isojen ongelmien syntyminen. • Kasvun on valtioneuvoston mukaan oltava kestävää ja työllistävää ja sen on edistettävä myös kansalaisten hyvinvointia. Malliin liittyy olennaisesti julkishallinnon uusi rooli mahdollistajana sekä yrittäjyyteen houkuttelevan ja innovatiivisuutta edistävän kokeiluyhteiskunnan rakentaminen. • Tulevaisuusselonteko nostaa menestyksen ja hyvinvoinnin perustaksi myös työn, oppimisen ja yrittämisen uuden liiton sekä sivistyksen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden monipuolistamisen sekä lähidemokratian ja kansalaisyhteiskunnan edistämisen. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon mukaan kolmannen sektorin merkitys kasvaa tulevaisuudessa.
 • 15. • Kestävällä kasvulla hyvinvointia -tulevaisuusselonteko keskittyy edellytyksiin luoda kestävää kasvua tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tulevaisuusselonteossa todetaan, että selontekotyössä ei ole täsmällisesti poimittu lupaavimpia kasvualueita, vaikka oikeaan osuville veikkauksille olisikin ollut kysyntää. Tavoitteena on ollut tuottaa periaatelinjauksia, joiden pohjalle voidaan jatkotyössä rakentaa konkreettisia uudistuksia. Selonteko itse ei ole toimenpideohjelma. • Tulevaisuusselonteossa todetaan, että kasvu- ja työllisyysmahdollisuuksien tunnistaminen ja niihin tarttuminen on yritysten, kuntien tai vaikkapa kansalaisjärjestöjen tehtävä. Tulevaisuusselonteon mukaan Suomen kaltaisen maan on yhä vähemmän perusteltua valtion tasolla määritellä tai valita kasvun aloja. Siksi julkishallinnon tehtävänä on luoda edellytyksiä kasvulle ja varmistaa kasvun kestävyys luomalla mahdollistava toimintaympäristö ja -kulttuuri sekä pelisäännöt. Tulevaisuusvaliokunnan mielestä pelkkä toimintaympäristön muutosten ja haasteiden sekä toimenpidelinjausten kuvaaminen yleisellä tasolla ei ole riittävä toimenpide rohkeampien visioiden ja innostuneemman yhteiskunnan aikaansaamiseksi. Tulevaisuusvaliokunnan mielestä ei myöskään riitä, että tarkempien toimenpiteiden todetaan olevan jonkun muun vastuulla. Valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan selontekoa vaivaava konkretian puute on heikkous. Mahdollistaminen ei tarkoita tekemättä jättämistä ja kantaa ottamattomuutta. Myös mahdollistamiseen liittyy aktiivisia tekoja ja rohkeita päätöksiä. Tulevaisuusvaliokunta on siksi omassa tulevaisuusmietinnössään pyrkinyt konkretisoimaan tulevaisuusselonteossa esitettyjä, sinänsä oikeansuuntaisia linjauksia. Lisäksi tulevaisuusvaliokunta nostaa mietinnössään esille joitakin sellaisia muiden valiokuntien ja kuultujen asiantuntijoiden esille tuomia asioita, joita ei ole riittävästi huomioitu tulevaisuusselonteossa.
 • 16. Uusi kansallisen ennakoinnin toimintatapa • Valtioneuvosto asettaa ennakointiluotsin, jossa on sekä pysyviä että vaihtuvia jäseniä. Ennakointiluotsin tehtävä on yhteen sovittaa ja innovoida suomalaista ennakointitoimintaa. Ennakointiluotsin päätöksiä valmistelee ja työtä tukee valtioneuvoston kansliaan nimitettävä pääsihteeri. Kansliapäälliköille raportoidaan tuloksista säännöllisesti. • Kansallinen ennakointiverkosto tulee olemaan laajapohjainen, ja sen mandaatista tulee tehdä konkreettinen. Verkoston jäsenet muodostavat tahoillaan tarpeen mukaan verkostoja, jotka voivat olla sekä organisaatio- että teemapohjaisia ja joihin osallistuu useamman eri tahon edustajia. • Ennakoinnin toimijat kutsutaan yhteen säännöllisten ennakointifoorumien kautta jakamaan ja keskustelemaan ajankohtaisista tulevaisuuden teemoista sekä luomaan uutta. Foorumien tuloksista viestitään laajasti, ja ne muodostavat tiiviin kommunikoivan verkoston. • Kotimaisen ennakoinnin ohella kootaan säännöllisesti raportti kansainvälisen tason ennakointiin kotimaisilta tai ulkomaisilta tutkijoilta tilattavan tutkimuksen kautta. Tutkimus voi perehtyä ennalta annettuun teemaan tai haarukoida uusia ilmiöitä. • Kansallista ennakointiosaamista tuetaan järjestämällä ja jakamalla koulutusta laajalti. Koulutuksen järjestämisestä vastaa VNK:n ennakointisihteeristö. • Uuden toimintatavan avulla luodun ymmärryksen ja näkemyksen pääasiallinen kohderyhmä on poliittiset toimijat, joille tuotetaan säännöllisesti ennakointikatsauksia. Ennakointikatsauksissa ei pyritä toimijoiden väliseen yhteisymmärrykseen vaan luomaan kokonaiskuvaa tulevaisuuden mahdollisuuksista ja riskeistä. • Ennakointitietoa, -analyysiä ja -keskustelun välittämistä varten tarkastellaan mahdollisuutta luoda Tulevaisuuskartasto.fi-niminen internet-portaali. • Toimintatavan vaikuttavuutta, ajankohtaisuutta, objektiivisuutta ja laatua on seurattava ja arvioitava säännöllisesti. Haasteena ei niinkään ole ennakointitiedon lisääminen, vaan jatkuvasti syntyvän runsaan tiedon yhteen kerääminen ja tiedon käytön edistäminen: tarvitaan järjestelmä, joka kerää oikean tiedon, oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan.
 • 17. Tulevaisuusvaliokunta kannattaa kansallisen ennakoinnin toimintamallin kehittämistä valtioneuvoston ehdotuksen mukaisesti. Valiokunta korostaa näyttöperusteisen päätöksenteon tärkeyttä. Erilaisten trendien tunnistamisen lisäksi on varauduttava myös yllätyksiin: villeihin kortteihin ja mustiin joutseniin eli tapahtumiin, jotka ovat epätodennäköisiä, mutta mahdollisia ja joilla toteutuessaan olisi suuri vaikutus. Tulevaisuusvaliokunta korostaa, että alueelliset ennakointiverkostot on otettava mukaan ja osallistettava kansallisen ennakoinnin toimintamallin kehittämiseen. Kansallisen ja alueellisen ennakoinnin vuorovaikutusta on parannettava. Ei riitä, että tunnistamme kansalliset ja kansainväliset trendit, ne on myös tulkittava alueellisesti, jotta ennakointi johtaa proaktiivisiin päätöksiin, sitoutumiseen ja toimenpiteisiin. Vaikka elämme yhteisessä maailmassa ja megatrendit ovat samoja kaikille, niiden vaikutukset ovat hyvin erilaisia eri toimijoille. Metropolialueen, muiden suurten kaupunkien, maakuntien ja maaseudun mahdollisuudet, haasteet ja resurssit ovat varsin erilaisia. Siksi tarvitaan alueellisia ennakointiverkostoja kansainvälisten ja kansallisten megatrendien sovittamisessa paikalliseen yhteyteen.
 • 18. Tulevaisuusmietintö Edellä esitetyn perusteella tulevaisuusvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton: 1. Eduskunta yhtyy selonteon kannanottoihin ja linjauksiin, ja samalla 2. Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee Suomelle tiedestrategian ja että hallitus saavuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (T&K&I) tavoitteeksi asetetun 4 prosentin bruttokansantuotetavoitteen yhdessä yksityisen sektorin kanssa. 3. Eduskunta edellyttää, että hallitus kiirehtii uuden kansallisen ennakointimallin toimeenpanoa sekä laatii ohjelman ja tekee periaatepäätöksen, joilla sitoudutaan poliittisesti kokeilujen edistämiseen. 4. Eduskunta edellyttää, että seuraavan hallitusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi otetaan työelämän uudistaminen ja suomalaisten työllistyminen niin, että teema sisältää myös yrittäjyyden edistämisen, osatyökyvyn hyödyntämisen sekä sosiaaliturvan kehittämisen näitä tavoitteita tukevaan suuntaan. Toimenpiteissä on myös huomioitava varhaisen puuttumisen periaate: esimerkiksi oppimisvaikeudet ovat havaittavissa jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työhön kiinnittymistä on tuettava erityisillä toimenpiteillä. 5. Eduskunta edellyttää, että hallitus edistää kaikessa toiminnassa kestävää kasvua, joka vauhdittaa taloutta samalla ratkaisten sosiaalisia ja ekologisia ongelmia. Tämä edellyttää esimerkiksi hallinnollisten esteiden karsimista, kokeiluhankkeita ja taloudellista ohjausta.
 • 19. Himasen missio • Professori Pekka Himasen työryhmän väliraportti (Sininen kirja) alkaa toteamuksilla: "Meillä on kehitysmalli, joka ei tee meitä onnellisiksi mutta tuhoaa planeettamme" "Viimeiset 50 vuotta on keskitytty siihen, miten vähentää pahoinvointia. Seuraavat 50 vuotta on keskityttävä siihen, miten varsinaisesti edistetään hyvinvointia.” • Työryhmän loppuraportissa uutta kestävän kasvun mallia tarkastellaan kolmesta eri teemasta: 1. kestävä ekologisuus, 2. kestävä hyvinvointi ja 3. kestävä talous. • Kehityksen lopullinen päämäärä on 4) arvokas elämä. Tämän analyysin perusteella Himasen työryhmä esittää Suomen kestävän kasvun mallin 2.0 hyvän kehänä, jossa kestävä ekologisuus, kestävä talous, kestävä hyvinvointi ja arvokas elämä ruokkivat toinen toisiaan.
 • 20.
 • 21. 1. Taloudellisen kestävyyden eli aineellisen niukkuuden näkymät – Hitaan kasvun näkymä Euroopassa globaalin talouden rakennemuutoksessa – Julkisen talouden rajallisuus – Ekologisesti kestävän aineellisen kasvun rajat 2. Hyvinvoinnillisen kestävyyden eli uudet elämäntavat – Ikääntyminen: seurauksena elämäntavasta, jossa hankitaan vähemmän lapsia ja eletään pidempään – Fyysinen hyvinvointi: seurauksena elämäntavasta, johon liittyy ylipaino ja liikkumattomuus – Psyykkinen hyvinvointi: seurauksena elämäntapaan liittyvien psyykkisen hyvinvoinnin kysymysten, kuten depression tai työhyvinvoinnin, noususta keskiöön 3. Ekologisen kestävyyden eli erityisesti ilmastonmuutokseen vastaamisen – Ilmastonmuutos sekä muut luonnon kestävyyden rajat – Informationaalisen ekologisen talouskasvun mahdollisuudet – Hyvinvoinnin aineettomat tekijät.
 • 22. • Yksityiskohtaisella tasolla Himasen työryhmä on ehdottanut – työurien pidentämistä kahdella vuodella, – työllisyysasteen nostamista kahdella prosentilla, – julkisten palveluiden tuottavuuden parantamista kahdella prosentilla, – työhyvinvoinnin parantamista prosentilla ja – ohjelmaa tuotantopotentiaalin nostamiseksi puolellatoista prosentilla. • Näiden toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää uuden teknologian hyödyntämistä sekä johtamis- ja työkulttuurin muutosta työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi - sekä hyvinvointiyhteiskunnan eettisen vision täsmentämistä.
 • 23. • Askeleita kohti uutta hyvinvointiyhteiskunta 2.0:aa Himasen työryhmä kutsuu Viideksi jättiläiseksi: 1. Positiivinen vs. negatiivinen, 2. Proaktiivinen vs. reaktiivinen, 3. Subjekti vs. objekti, 4. Holistinen vs. partiaalinen ja 5. Valtio vs. yhteiskunta. • Askeleet muodostuvat vastakohtapareista, jotka ilmentävät siirtymisen suuntaa. Loppuraportin yhteenvedossa esitetään myös kuudes vastakohtapari: unelma vs. pelko. • Himasen sanoin: "Suomen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja talouden kestävyysvajettakin suurempi haaste on lopulta maan henkinen kestävyysvaje. Nyt tarvitaan suurempia tulevaisuusvisioita ja niissä onnistumiseen vievää henkistä kulttuuria." • Samalla on vahvistettava kansalaisyhteiskuntaa valtion sijasta niin, että ihmisistä/ kansalaisista tulee subjekteja objektin sijasta.
 • 24. • Kansanvälisen vertailun (USA/Piilaakso, Kiina, Etelä-Afrikka ja Chile) ja teoreettisen tarkastelun perusteella Himasen työryhmä tiivisti tutkimuksensa merkittävimmät johtopäätökset kolmeen isoon asiaan: 1. siirtymä teollisesta hyvinvointivaltiosta informaatioajan hyvinvoinnin yhteiskuntaan 2. siirtymä informaatioajan ekologiseen talouteen ja 3. henkinen kulttuuri, joka tukee siirtymiä oppimismaailmassa, työkulttuurissa sekä poliittisessa johtajuudessa. • Kyse on inhimillisen kehityksen ja informaationaalisen kehityksen sekä niitä tukevan kulttuurisen yhteyden synnyttämisestä niin, että ne muodostavat kestävän kehityksen positiivisen kehän. • Kansainvälisen vertailun osalta työryhmä toteaa, että kaikkien tutkittujen mallien menestyminen tulevaisuudessa riippuu tästä samasta kestävyyden/positiivisen kehän haasteesta - riippumatta siitä, miten menestyneitä alueet ja kansantaloudet ovat tähän asti olleet.
 • 25. Valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa ei juurikaan tarkastella demokratian tulevaisuutta eikä valtion uutta roolia - vaikka myös Himasen johtama kansainvälinen työryhmä nostaa tämän tarpeen esille loppuraportissaan. Himasen työryhmän mukaan Suomen ja Euroopan nykyisissä ongelmissa ei ole kyse taloudellisesta taantumasta tai finanssikriisistä, vaan laajemmasta "taloudellis-sosiaalis- kulttuuris-poliittisesta" kriisistä. Siksi kriisiä ei myöskään voida hoitaa pelkästään talouspoliittisilla keinoilla, vaan kestävä kasvu edellyttää myös politiikan, yhteiskunnan ja talouden rakenteiden muuttamista.