INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf

3º ESO
 XEOGRAFÍA. Ciencia quese ocupa da
descrición da terra.
Explica e analiza o espazo terrestre e as
relacións entre o ser humano e o medio.
FERRAMENTAS mapas e gráficos, imaxes
e estatísticas.
 XEOGRAFÍA FÍSICA . Xeomorfoloxía
climatoloxía
bioxeográfía
XEOGRAFIA REXIONAL
aspectos físicos e humanos
de diversas áreas
 XEOGRAFÍA HUMANA demografía
urbanismo
xeografía económica
xeopolítica.
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
OS MAPAS
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
TIPOS DE MAPAS
topográficos
Temáticos
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
Fotografías aéreas
 FONTES: IGN
INE IGE
EUROSTAT
Páxinas web : ONU, BANCO MUNDIAL ......
A ORGANIZACIÓN POLÍTICA DO
MUNDO
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
 https://ichef-
1.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/A782/p
roduction/_92228824_mapa_jjj.jpg
 http://acastro.es/banderas_y_escudos.p
df
 ESTADO:Unidade política e administrativa que
rixe un territorio e os seus habitantes.
 Esta composto por cidadáns
territorio delimitado
por fronteiras
leis
institucións
símbolos
 FUNCIÓNS DO ESTADO.
Establece relacións internacionais
(embaixadas, consulados)
Garante a seguridade nacional
Regula a economía e as relacións laborais
Proporciona servizos básicos
 ESTADOS FRUSTADOS
o baleiro de poder non garante a
seguridade dos cidadáns, servizos
esenciais
 ESTADO DO BENESTAR ou ESTADO SOCIAL
Ofrecen bos servizos públicos
Outorgan subvencións e subsidios
Establecen sistemas de pensións
http://elordenmundial.com/2015/01/23/el-indice-de-fragilidad-de-estados/
fronteiras
https://youtu.be/HyQFYK4wf9E
https://youtu.be/3ua
SduJR3NY
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
Para que cruzan as fronteiras ?
 Cruce de fronteiras
fronteras de Venezuela-Colombia
https://youtu.be/11GRu3HtgeM
 EX. Escribe exemplos de como o
Estado regula a vida e as relacións das
persoas.
TIPOS DE ESTADO
 Segundo a súa organización política.
Estados democráticos
Ditaduras
Segundo a xefatura de Estado
Monarquías
Repúblicas
Segundo a relixión
Laicos
Confesionáis
Teocráticos
Segundo a súa organización territorial
Estados centralizados.
Estados descentralizados.
 Segundo a súa organización
territorial
 Estados centralizados.
 Estados descentralizados.
SEGUNDO A FORMA POLÍTICA
 ESTADOS DEMOCRÁTICOS OU DE DEREITO
 División de poderes.
Poder lexislativo Parlamento
Poder executivo Goberno
Poder xudicial xuices
 Participación política dos cidadáns a través
do Sufráxio (voto) nuhas eleccións elixen aos
seus representantes. Soberanía Popular
As eleccións democráticas deben ser:
- Libres: calquera cidadán e cidadá pode presentar
a súa candidatura.
- Plurais: os electores poden votar diferentes
partidos políticos.
- Por sufraxio universal: todas as persoas maiores
de idade poden votar.
- Periódicas: as eleccións repítense cada certo
tempo
 Nunha democracia todas as persoas deben
respectar a Constitución, que é unha lei ou un
conxunto de leis básicas que rexen un país, e
as leis que derivan dela.
http://iescavaleri.com/const/
• Liberdade (expresión,
reunión, asociación..)
• Igualdade
• Respeto ás minorías
 A historia da democracia remóntase ao século
V a.c en Atenas.
 Segundo Aristóteles, democracia é
aquela en que a maioría goberna en
beneficio do interese xeral.

As primeiras declaracións dos
dereitos das persoas
apareceron a finais do século
XVIII.
Estes dereitos son a liberdade,
a igualdade ante a lei e a
garantía ante a opresión
 Declaración de dereitos
de Estados Unidos(1789).
 Declaración de Dereitos do Home e do
Cidadán (Francia, 1789).
 Declaración Universal dos Dereitos Humanos
(ONU, 1948).
 Exercicio: busca na Declaración
Universal dos Dereitos Humanos da
ONU e selecciona artigos que fagan
referencia aos dereitos e liberdades das
persoas.
 https://www.un.org/es/about-
us/universal-declaration-of-human-rights
 DITADURAS
 Todos os poderes están nas mans dunha persoa
ou grupo.
 A maioría dos cidadáns
non participan no goberno.
 Non se recoñecen dereitos nen liberdades.
 Se utiliza a represión para eliminar a oposición
política.
 Fragmento El gran dictador
https://youtu.be/67gsKbp-Wz0?t=47
Formas de Estado
SEGÚNDO A XEFATURA
 Monarquías
Ditatorial
Democrática Constitucional (o rei
participa no goberno)
Parlamentaria (o rei non
goberna (España)
 Repúblicas
democrática ou ditatorial
Parlamentaria( xefe de Estado_
xefe de goberno
Presidencialista (xefe de Estado=
xefe de goberno)
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
 ESTADOS SEGUNDO A RELIXIÓN
 Laicos separación relixión-estado, pero
poden establecer acordos con certas
relixións
 Confesionáis, unha relixión oficial con
privilexios.
 Teocráticos, hai unha relixión oficial con
influencia política, a práctica doutras
relixións están prohibidas.
 Os Estados organízanse en unidades
territoriais menores: comunidades
autónomas, provincias, departamentos,
cantóns..
 Para administrar o territorio hai dous tipos de
institucións: estatais (parlamento, goberno..)
rexionais ( parlamento
autonómico, diputacións..)
locais (municipios)
 SEGUNDO A SÚA ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL
 Estados centralizados. A administración
central goberna todo o territorio do Estado.
(Francia, Nova Zelandia...)
 Estados descentralizados. As rexións
teñen institucións propias, independentes das
institucións estatais con competencias
propias( Estados Unidos, Alemaña..).
A COOPERACIÓN ENTRE OS ESTADOS
 A REGULACIÓN DAS RELACIÓNS INTERNACIONAIS
 Contactos diplomáticos.
 Intercambios económicos
 Movementos de poboación
 Relacións culturais
Para iso asinan pactos, acordos, tratados.
Para regular as relacións se creou o dereito internacional.
 AS ORGANIZACIÓNS INTERNACIONAIS
 Asociacións de Estados para tratar asuntos de interese e
resolver conflictos ex: UE, OTAN.
 Organización das Nacións Unidas ONU
 A ONU
 Foi fundada en 1945
forman parte del 193 países.
Obxectivos:
 Defender os dereitos humanos (Declaración
dos dereitos humanos, Declaración dos dereitos
do neno,Declaración dos dereitos da muller)
 Cooperación internacional
 Manter a paz Sanciona aos
países que non cumplen as
resolucións e
organizan misións de paz.
Sede en Nova York
 ORGANOS PRINCIPAIS
 Secretario Xeral (Antonio Gutierres)
 Asemblea Xeral Representantes de todos os
Estados membros.
 Consello de seguridade formado por 15
membros, cinco con dereito a veto (EUA, Rusia,
Francia e China)
 ORGANISMOS ESPECIALIZADOS:
 Programas específicos e fondos especializados
como
UNICEF Fondo das Nacions Unidas para a Infancia
ACNUR Oficina do Alto Comisionado das Nacións
Unidas para os Refuxiados
PNUD Programa das Nacions Unidas para o
Desenvolvemento
 Axencias
BM Banco Mundial
FMI Fondo Monetario Internacional
OMS Organización Mundial da Saúde
UNESCO Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
OS CONFLICTOS ENTRE OS ESTADOS
 Causas dos conflitos: control de recursos,
disputas territoriais, enfrontamentos étnicos,
relixiosos.....
 Tipos de conflictos
Éconómicos (aumento de aranceis,
embargos económicos
Diplomáticos
Armados
 Conflictos dentro dun mesmo Estado
 Guerras civís
 A INTERVENCIÓN DA COMUNIDADE
INTERNACIONAL ANTE OS CONFLITOS
 Está tutelada pola ONU, so se autoriza o uso da
forza en caso de lexítima defensa ou para
axudar a pobos que desexan independizarse
dun imperio colonial.
 Os membros da ONU deben resolver os
conflictos de forma pacífica.
 A ONU pode aplicar o dereito de inxerencia nun
Estado cando se vexa ameazada a súa
poboación civil por violencia,xenocidio, fame..
 As forzas de paz coñécense como os cascos
azuis. Pode autorizar a intervención da OTAN
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
 O TERRORISMO
 Forma de conflicto que utiliza a violencia
indiscriminada contra a poboacióne as
institucións, para sometelas a través do terror.
 Desde o atentado do 11 S de 2001 iniciase o
terrorismo global cos seguintes trazos:
 Ten unha estrutura internacional.
 Obxectivos internacionais
 Compoñente relixioso
 Accións indiscriminadas.
A Unión Europea
Libro, tema 5 px 162
 OBXECTIVOS
 - Traballar pola paz, a prosperidade e o
benestar dos pobos e dos seus cidadáns.
 - Fomentar a axuda entre países.
 Defender valores como a democracia, a
liberdade e a xustiza social.
 Na actualidade a Unión Europea está
formada por 28 Estados que pretenden
acadar un sistema económico e político
comúns.
PAÍSES DA UNIÓN EUROPEA
 A Unión Europea está integrada por 28 Estados:
 1º Francia ,Alemaña, Italia, Bélxica, Luxemburgo e
Países Baixos.( Europa dos seis)
 2º 1973 Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. (9)
 3º 1981 Grecia (10)
 4º 1986 España e Portugal.(12)
 5º 1995 Austria, , Finlandia e Suecia.(15)
 6º 2004 Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, República Checa,
Polonia. (25)
 7º 2007 Bulgaria e Romanía (27)
 8º 2013 Croacia (28)
 Países candidatos:
Islandia,Macedonia,Serbia,Montenegro e
Turquía
 Candidatos potenciais:Bosnia Herzegovina
e Kosovo.
 Para acceder deben cumplir tres criterios:
- Ter institucións estables que garantan a
democracia, dereitos e liberdades.
- Ter unha economía de mercado competitiva.
- Cumprir coas obrigas da UE
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
Los 27 miembros de la UE
Otros países europeos pero no miembros de la UE
Lema: Unidos en la Variedad (In varietas concordia)
O PROCESO DE CREACIÓN DA UNIÓN
EUROPEA
 Tras II Guerra Mundial, en 1948 varios países.
(Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia,
Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Austria,
Dinamarca…..) constituíron a Organización
Europea de Cooperación Económica (OECE), para
administrar a axuda concedida por EEUU a través
do Plan Marshall e cooperar na recuperación
económica.
 Paralelamente, Bélxica, Holanda e Luxemburgo
suprimen as suas fronteiras e crean un espacio
económico único: o BENELUX.
 Máis o primeiro paso deuse en 1951, cando :
Francia, República Federal de Alemaña , Italia e os
tres Estados que compoñían o Benelux (Bélxica,
Países Baixos,e Luxemburgo) asinaron o Tratado
de París que creou a Comunidade Europea do
Carbón e do Aceiro (CECA).
 En 1957 eses mesmos países asinaron o Tratado
de Roma e crearon a
Comunidade Económica Europea (CEE) co
obxectivo de estableceren un mercado común
europeo e facilitar así o desenvolvemento económico.
Comunidade europea da Enerxía atómica
(EURATOM)
 A Acta Única Europea asinada en 1986
relanzou o proxecto de unificación e fixou para
1993 a apertura do mercado único europeo.
 O Acordo de Schengen, asinado en 1985 e
completado posteriormente, permitiu a libre
circulación de persoas entre varios
Estados da Comunidade
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
 O Tratado da Unión Europea ou tratado de
Maastricht, asinado en 1992, dá paso á Unión
Europea, Ten por finalidade:
_ Promover o progreso económico e social
equilibrado e sustentable.
_ Afirmar a súa identidade internacionalmente.
_ Reforzar a protección dos dereitos e intereses
dos cidadáns europeos.
_ Desenvolver colaboración estreita no ámbito da
xustiza e dos asuntos interiores.
1. El proceso de creación de la Unión Europea
1951: CECA
(intercambio carbón-acero)
1957: Tratado de Roma
(crea la CEE)
Objetivo: unión aduanera,
libre circulación personas, mercancías…
1986: Acta Única Europea
(cohesión económica y social)
Objetivo: desarrollo equilibrado
de todos los estados…
1992: Tratado de Maastricht
(la CEE se llama ya UNIÓN EUROPEA)
Objetivo: unión Económica y monetaria
- el euro (1999)
Alemania
Luxemburgo
Francia
Italia
Bélgica
Países
Bajos
 A Unión Europea coordina a economía dos
países membros desenvolvendo politicas
económicas comuns: política agraria común
política pesqueira e política industrial.
 Establece a libre circulación de bens,servizos e
traballadores.
 Existe un dereito comunitario
 A política rexional trata de reducir as
diferenzas económicas entre Estados e
rexións.
Unidade monetaria
 En 2002 ponse en circulación a moeda única, o
euro.
 O Banco Central Europeo emite moedas e
billetes, fixa os tipos de interese e estabiliza os
prezos.
76
https://europa.eu/european-union/index_es
 A implantación da moeda única pretendeu
mellorar a economía para competir no mercado
mundial, aumentar a actividade económica,
crear máis postos de traballo, estabilizar a
moeda. En España púxose en circulación o euro
o 1 de xaneiro 2002.
77
As institucións da UE
 CONSELLO EUROPEO. Composto por todos os xefes
de Estado ou de Goberno dos países membros e os
ministros de asuntos exteriores,maximo órgano
político.Runense 4 veces ao ano.
Función:definir orientacións e prioridades políticas
 CONSELLO DA UNIÓN EUROPEA composto polos
ministros dos estados membros da carteira a tratar.
Principal órgano decisorio
Función: Representar aos Gobernos dos Estados
membros, aprobar a lexislación europea e coordinar as
políticas da UE
78
 PARLAMENTO EUROPEO: representa os cidadáns e as
cidadás da UE, e os seus membros son escollidos
directamente por sufraxio universal. Os
eurodeputados organízanse por grupos políticos, de
acordo cos partidos que
representan.
función lexislativa: elabora as leis e
aproba os orzamentos da UE.
controla o Consello de Ministros e
Á Comisión Europea.
79
 COMISIÓN EUROPEA: está formada polo Presidente/a
e os Comisarios, elixidos polos Estados membros para
catro anos.
PRESIDENTA
Ursula von der Leyen
Funcións: exerce a función executiva, garante o
cumprimento das normas europeas, propón os proxectos
de lei que se presentan ao Parlamento e ao Consello de
Ministros, controla o cumprimento dos acordos e tratados
e elabora os orzamentos para o Parlamento e o Consello.
80
 Tribunal de Xustiza: exerce a función xudicial.
Garante o respecto, a interpretación e o
cumprimento das leis comunitarias. Está formado
por un xuíz de cada país membro; renóvase cada
cinco anos.
 Defensor do Pobo: pode ser consultado polos
cidadáns e as cidadás dos Estados membros que
consideren que foron tratados inxustamente por
algunha das institucións da Unión.
81
OUTRAS INSTITUCIÓNS.
– Banco Central Europeo: xestiona o euro e a política
monetaria da UE.
- Tribunal de Contas: encargado de controlar os gastos da
UE.
– Comité das Rexións: representa as autoridades locais e
rexionais.
– Banco Europeo de Investimentos: financia o
desenvolvemento dos sectores económicos comunitarios
que o necesitan.
– Consello Económico e Social: representa a sociedade civil
organizada (sindicatos,empresarios, consumidores...).
82
Institucions da UE
Son organizaciones supranacionales ( por encima dos estados)
Consello europeo
Xefes de Goberno e seus
Ministros de AA.EE.
Define líñas de actuación.
Máximo órgano político
Consello de Ministros
Ministros de AA.EE.
Según os temas pode ir o
de Educación, traballo…
toman as decisions máis importantes.
Unanimidad o mayoría.
Nº votos depende de nº hab.
Parlamento europeo
Elegidos por sufragio universal.
Cada estado elige a sus
eurodiputados
Función legxslativa. Aprueba os presupostos
Controla al consejo de Ministros e
a Comisión Europea
Comisión Europea Función executiva.
Elabora os presupostos da UE.
Formada por el Presidente
e os Comisarios.
Elixidos para 4 años
Defensor do pobo
Tribunal de Xusticia
Outras Institucións
Función xudicial.
Garantiza o cumprimiento
das leis
Un xuiz de cada estado membro.
O ciudadan pode ser atendido aquí.
Elixidos cada 5 años
Defeende aos cidadans que se
consideran mal tratados por algunha
Institución da UE.
Tribunal de contas e
Banco Europeo de
Inversións
Diversidade europea
 A Unión Europea é un conxunto heteroxéneo de
Estados, con distintos niveis de
desenvolvemento económico e social, e
diversidade lingüística e cultural.
84
85
85
86
86
 Fortes diferenzas sociais e económicas tamen
entre entre rexións do mesmo Estado, polo que
desde un primeiro momento se considerou
esencial a redución destas diferenzas, para
evitar que a liberalización económica acentuase
as disparidades territoriais.
87
 A última ampliación da Unión amosou, ademais,
grandes desequilibrios económicos, sociais e
culturais, entre os novos e os antigos membros.
 Por esta razón, países como Romanía, Bulgaria e
Polonia reciben unha parte importante dos fondos
comunitarios.
Política Rexional solidaria
 Para corrixir os desequilibrios territoriais, a
Unión desenvolve unha política económica
baseada na aplicación do
 Fondo de cohesión para financiar proxectos
medioambientais e infraestruturas de
transporte e
 Fondos estruturais que son partidas do
orzamento europeo.
89
 FEDER. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional,
para reducir as diferencias de desenvolvemento das
rexións menos favorecidas, destínanse a construir
infraestructuras de trasporte e de subministración de
enerxía e actuacións en zonas industriais en declive.
 FEAGA.Fondo Europeo de orientación e Garantía
Agraria, sua finalidade é financiar la PAC Política Agraria
Comunitaria. Concesión de préstamos e subvencións
para axudar a manter os sectores agrícolas e
pesqueiros.
 FSE. fondo socal Europeo, cuxa finalidade é a creación
de postos de traballo e elevar o nivel de vida.
Desenvolvemento de políticas comúns nos ámbitos
culturais e educativos, e na problemática xuvenil.
90
UNHA POLÍTICA REXIONAL SOLIDARIA
Préstamos para investimentos
Infraestructura transporte
e suministro enerxía
Obras públicas para
problemas ambientais
Política común en cultura,
educación, FP, xóvenes…
Creación postos de traballo
Préstamos para agricultura
e pesca
Moitos dos que van entrar son
menos ricos.
Haberá que axudarlles.
Novos retos:
 Facer fronte a un mundo globalizado e as
consecuencias da crise económica.
EstratexiaEuropea 2020
 Aumentar o seu peso político a nivel internacional e
mellorar o funcionamento das institucións.
• Crear un novo modelo económico máis
sustentable
• Aumentar a competitividade fomentando a
calidade educativa e a investigación e
innovación
• Loitar contra a pobreza e os desequilibrios
• Fortalecer o euro, aumentando o peso do
Banco Central Europeo e igualando políticas
fiscais e orzamentarias.
OBXECTIVOS
O ESTADO ESPAÑOL
 En 1975, tras a morte de Franco, España
accedeu a un réxime democrático.
 Este paso á democracia foi posible grazas á
colaboración de todas as forzas políticas no
período da Transición.
 Fixéronse as reformas necesarias ata
chegar á celebración dunhas eleccións
xerais libres para formar unhas Cortes
constituíntes que elaborasen unha
Constitución.
 A CONSTITUCIÓN
 A actual Constitución española
é de 1978. A Constitución declara
que España é un Estado
democrático e de dereito, no
que a soberanía reside no pobo
e a forma de goberno é a
monarquía parlamentaria,
cunha organización territorial
descentralizada.
 Establece o sufraxio universal para homes e mulleres
maiores de 18 anos e a separación de poderes.
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=1&fin=9&tipo=
TÍTULO PRELIMINAR
Artigo 1
1. España constitúese nun Estado social e democrático
de dereito, que propugna como valores superiores do seu
ordamento xurídico a liberdade, a xustiza, a igualdade e
o pluralismo político
2. A soberanía nacional reside no pobo español, do que
emanan os poderes do Estado.
3. A forma política do Estado español é a Monarquía
parlamentaria.
Artigo 2
A Constitución fundaméntase na indisoluble unidade da
Nación española, patria común e indivisible de todos os
españois, e recoñece e garante o dereito á autonomía
das nacionalidades e rexións que a integran e a
solidariedade entre todas elas
INSTITUCIÓNS DO ESTADO ESPAÑOL
 Xefe de Estado que é o rei, que reina pero non
goberna.
 Función: representar o Estado e ser árbitro das
institucións; carece de poder lexislativo (non pode
elaborar leis) e non ten funcións executivas (non pode
gobernar) nin pode xulgar. O cargo de rei é vitalicio
e hereditario, a diferenza do xefe de Estado dunha
república.
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
 Cortes Xerais ou Parlamento:. As Cortes constan
de dúas cámaras:
Congreso dos Deputados e o Senado. Deputados e
senadores son elixidos cada catro anos:
Funcións: función lexislativa (elaborar e aprobar
as leis ) Aprobar orzamentos
Controlar o Goberno
 Goberno: función executiva. Intégrano o
presidente, os vicepresidentes e os ministros.
 Determina a política que debe seguir o Estado e
aplícaa a través da Administración do Estado.
Fixa os obxectivos políticos nos diferentes
campos (industria, agricultura, educación, sanidade,
cultura, etc.) e as estratexias para alcanzalos.
 O Presidente do Goberno é elixido polo Parlamento
e está sometido, co seu goberno, á vixilancia das
Cortes.
 Xuíces e maxistrados: desempeñan a función
xudicial. Correspóndelles administrar xustiza,
aplicando as leis. Interpretan as leis elaboradas
polo Parlamento e son independentes dos outros
poderes. Só están sometidos ao imperio da lei.
OUTRAS INSTITUCIÓNS
Tribunal Constitucional. Interpreta as leis e
determina se están de acordo coa Constitución.
Defensor do Pobo. Defende os dereitos e
liberdades dos cidadáns e cidadás.
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN ESPAÑA
 Organización do territorio en catro niveis:
 municipios (8104) gobernados polos concellos.
 provincias (50) administradas polas
deputacións. Nas illas Canarias polos cabidos e
nas Baleares polos consellos.
 17 comunidades autónomas e 2 cidades
autónomas.
 A administración central está representada polo
delegado do goberno, coordina a administración
central e a autonómica, que vela polo cumprimento
das leis estatais, polas liberdades e a seguridade
cidadá.
AS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
 Institucións autonómicas , provinciais e
locais. Competencias.
 Facer actividade pax 23
ORGANIZACIÓN
POLÍTICA E
TERRITORIAL DE
ESPAÑA.pptx
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf
1 von 107

Recomendados

Xeografía von
XeografíaXeografía
Xeografíavelazquezturnesnieves
346 views95 Folien
Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02 von
Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02
Aorganizacinpolticadassociedades 111129105318-phpapp02-111201111522-phpapp02pindusa
302 views13 Folien
Tema 9 Pablo Potel von
Tema 9 Pablo PotelTema 9 Pablo Potel
Tema 9 Pablo Potelpablopotel
243 views21 Folien
Tema 9 de xeografía e historia(olalla) von
Tema 9 de xeografía e historia(olalla)Tema 9 de xeografía e historia(olalla)
Tema 9 de xeografía e historia(olalla)Pontecesures
183 views18 Folien
Presentación sociais von
Presentación sociaisPresentación sociais
Presentación sociaisLourdesErea
180 views21 Folien
Ciencias sociais von
Ciencias sociaisCiencias sociais
Ciencias sociaisrosamariacienciassociais
495 views17 Folien

Más contenido relacionado

Similar a INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf

Tema 2. LeccióN 1 von
Tema 2. LeccióN 1Tema 2. LeccióN 1
Tema 2. LeccióN 1dudashistoria
347 views26 Folien
Siciais von
SiciaisSiciais
Siciaisahiacg
273 views16 Folien
Siciais von
SiciaisSiciais
Siciaisahiacg
173 views16 Folien
Siciais von
SiciaisSiciais
Siciaisahiacg
167 views16 Folien
Tema 10 von
Tema 10Tema 10
Tema 10C.P.I. Pontecesures
253 views17 Folien
Geografía von
GeografíaGeografía
GeografíaAnaCampos13
349 views11 Folien

Similar a INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf(20)

Más de velazquezturnesnieves

Unidades 1 A crise do Antigo Réxime.pdf von
Unidades 1 A crise do Antigo Réxime.pdfUnidades 1 A crise do Antigo Réxime.pdf
Unidades 1 A crise do Antigo Réxime.pdfvelazquezturnesnieves
21 views92 Folien
A europa feudal na idade media plena von
A europa feudal na idade media plenaA europa feudal na idade media plena
A europa feudal na idade media plenavelazquezturnesnieves
133 views43 Folien
O franquismo (1) von
O franquismo (1)O franquismo (1)
O franquismo (1)velazquezturnesnieves
77 views133 Folien
Tema 5 imperialismo i guerra e revolución von
Tema 5 imperialismo i guerra e revoluciónTema 5 imperialismo i guerra e revolución
Tema 5 imperialismo i guerra e revoluciónvelazquezturnesnieves
149 views55 Folien
Tema 4 a españa do século XIX von
Tema 4 a españa do século XIXTema 4 a españa do século XIX
Tema 4 a españa do século XIXvelazquezturnesnieves
99 views69 Folien
O sector secundario von
O sector secundarioO sector secundario
O sector secundariovelazquezturnesnieves
187 views86 Folien

Más de velazquezturnesnieves(20)

A crise do antigo réxime e revolucións liberais e nacionalismos von velazquezturnesnieves
A crise do antigo réxime e revolucións liberais e nacionalismosA crise do antigo réxime e revolucións liberais e nacionalismos
A crise do antigo réxime e revolucións liberais e nacionalismos

INTRO XEO e UNIDADE 1.pdf

 • 2.  XEOGRAFÍA. Ciencia quese ocupa da descrición da terra. Explica e analiza o espazo terrestre e as relacións entre o ser humano e o medio. FERRAMENTAS mapas e gráficos, imaxes e estatísticas.
 • 3.  XEOGRAFÍA FÍSICA . Xeomorfoloxía climatoloxía bioxeográfía XEOGRAFIA REXIONAL aspectos físicos e humanos de diversas áreas  XEOGRAFÍA HUMANA demografía urbanismo xeografía económica xeopolítica.
 • 18.  FONTES: IGN INE IGE EUROSTAT Páxinas web : ONU, BANCO MUNDIAL ......
 • 23.  ESTADO:Unidade política e administrativa que rixe un territorio e os seus habitantes.  Esta composto por cidadáns territorio delimitado por fronteiras leis institucións símbolos
 • 24.  FUNCIÓNS DO ESTADO. Establece relacións internacionais (embaixadas, consulados) Garante a seguridade nacional Regula a economía e as relacións laborais Proporciona servizos básicos
 • 25.  ESTADOS FRUSTADOS o baleiro de poder non garante a seguridade dos cidadáns, servizos esenciais
 • 26.  ESTADO DO BENESTAR ou ESTADO SOCIAL Ofrecen bos servizos públicos Outorgan subvencións e subsidios Establecen sistemas de pensións
 • 34. Para que cruzan as fronteiras ?  Cruce de fronteiras fronteras de Venezuela-Colombia https://youtu.be/11GRu3HtgeM
 • 35.  EX. Escribe exemplos de como o Estado regula a vida e as relacións das persoas.
 • 36. TIPOS DE ESTADO  Segundo a súa organización política. Estados democráticos Ditaduras Segundo a xefatura de Estado Monarquías Repúblicas Segundo a relixión Laicos Confesionáis Teocráticos Segundo a súa organización territorial Estados centralizados. Estados descentralizados.
 • 37.  Segundo a súa organización territorial  Estados centralizados.  Estados descentralizados.
 • 38. SEGUNDO A FORMA POLÍTICA  ESTADOS DEMOCRÁTICOS OU DE DEREITO  División de poderes. Poder lexislativo Parlamento Poder executivo Goberno Poder xudicial xuices
 • 39.  Participación política dos cidadáns a través do Sufráxio (voto) nuhas eleccións elixen aos seus representantes. Soberanía Popular As eleccións democráticas deben ser: - Libres: calquera cidadán e cidadá pode presentar a súa candidatura. - Plurais: os electores poden votar diferentes partidos políticos. - Por sufraxio universal: todas as persoas maiores de idade poden votar. - Periódicas: as eleccións repítense cada certo tempo
 • 40.  Nunha democracia todas as persoas deben respectar a Constitución, que é unha lei ou un conxunto de leis básicas que rexen un país, e as leis que derivan dela. http://iescavaleri.com/const/ • Liberdade (expresión, reunión, asociación..) • Igualdade • Respeto ás minorías
 • 41.  A historia da democracia remóntase ao século V a.c en Atenas.  Segundo Aristóteles, democracia é aquela en que a maioría goberna en beneficio do interese xeral.  As primeiras declaracións dos dereitos das persoas apareceron a finais do século XVIII. Estes dereitos son a liberdade, a igualdade ante a lei e a garantía ante a opresión
 • 42.  Declaración de dereitos de Estados Unidos(1789).  Declaración de Dereitos do Home e do Cidadán (Francia, 1789).  Declaración Universal dos Dereitos Humanos (ONU, 1948).
 • 43.  Exercicio: busca na Declaración Universal dos Dereitos Humanos da ONU e selecciona artigos que fagan referencia aos dereitos e liberdades das persoas.  https://www.un.org/es/about- us/universal-declaration-of-human-rights
 • 44.  DITADURAS  Todos os poderes están nas mans dunha persoa ou grupo.  A maioría dos cidadáns non participan no goberno.  Non se recoñecen dereitos nen liberdades.  Se utiliza a represión para eliminar a oposición política.
 • 45.  Fragmento El gran dictador https://youtu.be/67gsKbp-Wz0?t=47
 • 47.  Monarquías Ditatorial Democrática Constitucional (o rei participa no goberno) Parlamentaria (o rei non goberna (España)  Repúblicas democrática ou ditatorial Parlamentaria( xefe de Estado_ xefe de goberno Presidencialista (xefe de Estado= xefe de goberno)
 • 50.  ESTADOS SEGUNDO A RELIXIÓN  Laicos separación relixión-estado, pero poden establecer acordos con certas relixións  Confesionáis, unha relixión oficial con privilexios.  Teocráticos, hai unha relixión oficial con influencia política, a práctica doutras relixións están prohibidas.
 • 51.  Os Estados organízanse en unidades territoriais menores: comunidades autónomas, provincias, departamentos, cantóns..  Para administrar o territorio hai dous tipos de institucións: estatais (parlamento, goberno..) rexionais ( parlamento autonómico, diputacións..) locais (municipios)
 • 52.  SEGUNDO A SÚA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL  Estados centralizados. A administración central goberna todo o territorio do Estado. (Francia, Nova Zelandia...)  Estados descentralizados. As rexións teñen institucións propias, independentes das institucións estatais con competencias propias( Estados Unidos, Alemaña..).
 • 53. A COOPERACIÓN ENTRE OS ESTADOS  A REGULACIÓN DAS RELACIÓNS INTERNACIONAIS  Contactos diplomáticos.  Intercambios económicos  Movementos de poboación  Relacións culturais Para iso asinan pactos, acordos, tratados. Para regular as relacións se creou o dereito internacional.  AS ORGANIZACIÓNS INTERNACIONAIS  Asociacións de Estados para tratar asuntos de interese e resolver conflictos ex: UE, OTAN.  Organización das Nacións Unidas ONU
 • 54.  A ONU  Foi fundada en 1945 forman parte del 193 países. Obxectivos:  Defender os dereitos humanos (Declaración dos dereitos humanos, Declaración dos dereitos do neno,Declaración dos dereitos da muller)  Cooperación internacional  Manter a paz Sanciona aos países que non cumplen as resolucións e organizan misións de paz. Sede en Nova York
 • 55.  ORGANOS PRINCIPAIS  Secretario Xeral (Antonio Gutierres)  Asemblea Xeral Representantes de todos os Estados membros.  Consello de seguridade formado por 15 membros, cinco con dereito a veto (EUA, Rusia, Francia e China)
 • 56.  ORGANISMOS ESPECIALIZADOS:  Programas específicos e fondos especializados como UNICEF Fondo das Nacions Unidas para a Infancia ACNUR Oficina do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados PNUD Programa das Nacions Unidas para o Desenvolvemento  Axencias BM Banco Mundial FMI Fondo Monetario Internacional OMS Organización Mundial da Saúde UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
 • 58. OS CONFLICTOS ENTRE OS ESTADOS  Causas dos conflitos: control de recursos, disputas territoriais, enfrontamentos étnicos, relixiosos.....  Tipos de conflictos Éconómicos (aumento de aranceis, embargos económicos Diplomáticos Armados  Conflictos dentro dun mesmo Estado  Guerras civís
 • 59.  A INTERVENCIÓN DA COMUNIDADE INTERNACIONAL ANTE OS CONFLITOS  Está tutelada pola ONU, so se autoriza o uso da forza en caso de lexítima defensa ou para axudar a pobos que desexan independizarse dun imperio colonial.  Os membros da ONU deben resolver os conflictos de forma pacífica.  A ONU pode aplicar o dereito de inxerencia nun Estado cando se vexa ameazada a súa poboación civil por violencia,xenocidio, fame..  As forzas de paz coñécense como os cascos azuis. Pode autorizar a intervención da OTAN
 • 61.  O TERRORISMO  Forma de conflicto que utiliza a violencia indiscriminada contra a poboacióne as institucións, para sometelas a través do terror.  Desde o atentado do 11 S de 2001 iniciase o terrorismo global cos seguintes trazos:  Ten unha estrutura internacional.  Obxectivos internacionais  Compoñente relixioso  Accións indiscriminadas.
 • 62. A Unión Europea Libro, tema 5 px 162
 • 63.  OBXECTIVOS  - Traballar pola paz, a prosperidade e o benestar dos pobos e dos seus cidadáns.  - Fomentar a axuda entre países.  Defender valores como a democracia, a liberdade e a xustiza social.  Na actualidade a Unión Europea está formada por 28 Estados que pretenden acadar un sistema económico e político comúns.
 • 64. PAÍSES DA UNIÓN EUROPEA  A Unión Europea está integrada por 28 Estados:  1º Francia ,Alemaña, Italia, Bélxica, Luxemburgo e Países Baixos.( Europa dos seis)  2º 1973 Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. (9)  3º 1981 Grecia (10)  4º 1986 España e Portugal.(12)  5º 1995 Austria, , Finlandia e Suecia.(15)  6º 2004 Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, República Checa, Polonia. (25)  7º 2007 Bulgaria e Romanía (27)  8º 2013 Croacia (28)
 • 65.  Países candidatos: Islandia,Macedonia,Serbia,Montenegro e Turquía  Candidatos potenciais:Bosnia Herzegovina e Kosovo.  Para acceder deben cumplir tres criterios: - Ter institucións estables que garantan a democracia, dereitos e liberdades. - Ter unha economía de mercado competitiva. - Cumprir coas obrigas da UE
 • 67. Los 27 miembros de la UE Otros países europeos pero no miembros de la UE
 • 68. Lema: Unidos en la Variedad (In varietas concordia)
 • 69. O PROCESO DE CREACIÓN DA UNIÓN EUROPEA  Tras II Guerra Mundial, en 1948 varios países. (Portugal, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Dinamarca…..) constituíron a Organización Europea de Cooperación Económica (OECE), para administrar a axuda concedida por EEUU a través do Plan Marshall e cooperar na recuperación económica.  Paralelamente, Bélxica, Holanda e Luxemburgo suprimen as suas fronteiras e crean un espacio económico único: o BENELUX.
 • 70.  Máis o primeiro paso deuse en 1951, cando : Francia, República Federal de Alemaña , Italia e os tres Estados que compoñían o Benelux (Bélxica, Países Baixos,e Luxemburgo) asinaron o Tratado de París que creou a Comunidade Europea do Carbón e do Aceiro (CECA).  En 1957 eses mesmos países asinaron o Tratado de Roma e crearon a Comunidade Económica Europea (CEE) co obxectivo de estableceren un mercado común europeo e facilitar así o desenvolvemento económico. Comunidade europea da Enerxía atómica (EURATOM)
 • 71.  A Acta Única Europea asinada en 1986 relanzou o proxecto de unificación e fixou para 1993 a apertura do mercado único europeo.  O Acordo de Schengen, asinado en 1985 e completado posteriormente, permitiu a libre circulación de persoas entre varios Estados da Comunidade
 • 73.  O Tratado da Unión Europea ou tratado de Maastricht, asinado en 1992, dá paso á Unión Europea, Ten por finalidade: _ Promover o progreso económico e social equilibrado e sustentable. _ Afirmar a súa identidade internacionalmente. _ Reforzar a protección dos dereitos e intereses dos cidadáns europeos. _ Desenvolver colaboración estreita no ámbito da xustiza e dos asuntos interiores.
 • 74. 1. El proceso de creación de la Unión Europea 1951: CECA (intercambio carbón-acero) 1957: Tratado de Roma (crea la CEE) Objetivo: unión aduanera, libre circulación personas, mercancías… 1986: Acta Única Europea (cohesión económica y social) Objetivo: desarrollo equilibrado de todos los estados… 1992: Tratado de Maastricht (la CEE se llama ya UNIÓN EUROPEA) Objetivo: unión Económica y monetaria - el euro (1999) Alemania Luxemburgo Francia Italia Bélgica Países Bajos
 • 75.  A Unión Europea coordina a economía dos países membros desenvolvendo politicas económicas comuns: política agraria común política pesqueira e política industrial.  Establece a libre circulación de bens,servizos e traballadores.  Existe un dereito comunitario  A política rexional trata de reducir as diferenzas económicas entre Estados e rexións.
 • 76. Unidade monetaria  En 2002 ponse en circulación a moeda única, o euro.  O Banco Central Europeo emite moedas e billetes, fixa os tipos de interese e estabiliza os prezos. 76 https://europa.eu/european-union/index_es
 • 77.  A implantación da moeda única pretendeu mellorar a economía para competir no mercado mundial, aumentar a actividade económica, crear máis postos de traballo, estabilizar a moeda. En España púxose en circulación o euro o 1 de xaneiro 2002. 77
 • 78. As institucións da UE  CONSELLO EUROPEO. Composto por todos os xefes de Estado ou de Goberno dos países membros e os ministros de asuntos exteriores,maximo órgano político.Runense 4 veces ao ano. Función:definir orientacións e prioridades políticas  CONSELLO DA UNIÓN EUROPEA composto polos ministros dos estados membros da carteira a tratar. Principal órgano decisorio Función: Representar aos Gobernos dos Estados membros, aprobar a lexislación europea e coordinar as políticas da UE 78
 • 79.  PARLAMENTO EUROPEO: representa os cidadáns e as cidadás da UE, e os seus membros son escollidos directamente por sufraxio universal. Os eurodeputados organízanse por grupos políticos, de acordo cos partidos que representan. función lexislativa: elabora as leis e aproba os orzamentos da UE. controla o Consello de Ministros e Á Comisión Europea. 79
 • 80.  COMISIÓN EUROPEA: está formada polo Presidente/a e os Comisarios, elixidos polos Estados membros para catro anos. PRESIDENTA Ursula von der Leyen Funcións: exerce a función executiva, garante o cumprimento das normas europeas, propón os proxectos de lei que se presentan ao Parlamento e ao Consello de Ministros, controla o cumprimento dos acordos e tratados e elabora os orzamentos para o Parlamento e o Consello. 80
 • 81.  Tribunal de Xustiza: exerce a función xudicial. Garante o respecto, a interpretación e o cumprimento das leis comunitarias. Está formado por un xuíz de cada país membro; renóvase cada cinco anos.  Defensor do Pobo: pode ser consultado polos cidadáns e as cidadás dos Estados membros que consideren que foron tratados inxustamente por algunha das institucións da Unión. 81
 • 82. OUTRAS INSTITUCIÓNS. – Banco Central Europeo: xestiona o euro e a política monetaria da UE. - Tribunal de Contas: encargado de controlar os gastos da UE. – Comité das Rexións: representa as autoridades locais e rexionais. – Banco Europeo de Investimentos: financia o desenvolvemento dos sectores económicos comunitarios que o necesitan. – Consello Económico e Social: representa a sociedade civil organizada (sindicatos,empresarios, consumidores...). 82
 • 83. Institucions da UE Son organizaciones supranacionales ( por encima dos estados) Consello europeo Xefes de Goberno e seus Ministros de AA.EE. Define líñas de actuación. Máximo órgano político Consello de Ministros Ministros de AA.EE. Según os temas pode ir o de Educación, traballo… toman as decisions máis importantes. Unanimidad o mayoría. Nº votos depende de nº hab. Parlamento europeo Elegidos por sufragio universal. Cada estado elige a sus eurodiputados Función legxslativa. Aprueba os presupostos Controla al consejo de Ministros e a Comisión Europea Comisión Europea Función executiva. Elabora os presupostos da UE. Formada por el Presidente e os Comisarios. Elixidos para 4 años Defensor do pobo Tribunal de Xusticia Outras Institucións Función xudicial. Garantiza o cumprimiento das leis Un xuiz de cada estado membro. O ciudadan pode ser atendido aquí. Elixidos cada 5 años Defeende aos cidadans que se consideran mal tratados por algunha Institución da UE. Tribunal de contas e Banco Europeo de Inversións
 • 84. Diversidade europea  A Unión Europea é un conxunto heteroxéneo de Estados, con distintos niveis de desenvolvemento económico e social, e diversidade lingüística e cultural. 84
 • 85. 85 85
 • 86. 86 86
 • 87.  Fortes diferenzas sociais e económicas tamen entre entre rexións do mesmo Estado, polo que desde un primeiro momento se considerou esencial a redución destas diferenzas, para evitar que a liberalización económica acentuase as disparidades territoriais. 87
 • 88.  A última ampliación da Unión amosou, ademais, grandes desequilibrios económicos, sociais e culturais, entre os novos e os antigos membros.  Por esta razón, países como Romanía, Bulgaria e Polonia reciben unha parte importante dos fondos comunitarios.
 • 89. Política Rexional solidaria  Para corrixir os desequilibrios territoriais, a Unión desenvolve unha política económica baseada na aplicación do  Fondo de cohesión para financiar proxectos medioambientais e infraestruturas de transporte e  Fondos estruturais que son partidas do orzamento europeo. 89
 • 90.  FEDER. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, para reducir as diferencias de desenvolvemento das rexións menos favorecidas, destínanse a construir infraestructuras de trasporte e de subministración de enerxía e actuacións en zonas industriais en declive.  FEAGA.Fondo Europeo de orientación e Garantía Agraria, sua finalidade é financiar la PAC Política Agraria Comunitaria. Concesión de préstamos e subvencións para axudar a manter os sectores agrícolas e pesqueiros.  FSE. fondo socal Europeo, cuxa finalidade é a creación de postos de traballo e elevar o nivel de vida. Desenvolvemento de políticas comúns nos ámbitos culturais e educativos, e na problemática xuvenil. 90
 • 91. UNHA POLÍTICA REXIONAL SOLIDARIA Préstamos para investimentos Infraestructura transporte e suministro enerxía Obras públicas para problemas ambientais Política común en cultura, educación, FP, xóvenes… Creación postos de traballo Préstamos para agricultura e pesca Moitos dos que van entrar son menos ricos. Haberá que axudarlles.
 • 92. Novos retos:  Facer fronte a un mundo globalizado e as consecuencias da crise económica. EstratexiaEuropea 2020  Aumentar o seu peso político a nivel internacional e mellorar o funcionamento das institucións. • Crear un novo modelo económico máis sustentable • Aumentar a competitividade fomentando a calidade educativa e a investigación e innovación • Loitar contra a pobreza e os desequilibrios • Fortalecer o euro, aumentando o peso do Banco Central Europeo e igualando políticas fiscais e orzamentarias. OBXECTIVOS
 • 93. O ESTADO ESPAÑOL  En 1975, tras a morte de Franco, España accedeu a un réxime democrático.  Este paso á democracia foi posible grazas á colaboración de todas as forzas políticas no período da Transición.  Fixéronse as reformas necesarias ata chegar á celebración dunhas eleccións xerais libres para formar unhas Cortes constituíntes que elaborasen unha Constitución.
 • 94.  A CONSTITUCIÓN  A actual Constitución española é de 1978. A Constitución declara que España é un Estado democrático e de dereito, no que a soberanía reside no pobo e a forma de goberno é a monarquía parlamentaria, cunha organización territorial descentralizada.  Establece o sufraxio universal para homes e mulleres maiores de 18 anos e a separación de poderes. http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=1&fin=9&tipo=
 • 95. TÍTULO PRELIMINAR Artigo 1 1. España constitúese nun Estado social e democrático de dereito, que propugna como valores superiores do seu ordamento xurídico a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político 2. A soberanía nacional reside no pobo español, do que emanan os poderes do Estado. 3. A forma política do Estado español é a Monarquía parlamentaria. Artigo 2 A Constitución fundaméntase na indisoluble unidade da Nación española, patria común e indivisible de todos os españois, e recoñece e garante o dereito á autonomía das nacionalidades e rexións que a integran e a solidariedade entre todas elas
 • 96. INSTITUCIÓNS DO ESTADO ESPAÑOL  Xefe de Estado que é o rei, que reina pero non goberna.  Función: representar o Estado e ser árbitro das institucións; carece de poder lexislativo (non pode elaborar leis) e non ten funcións executivas (non pode gobernar) nin pode xulgar. O cargo de rei é vitalicio e hereditario, a diferenza do xefe de Estado dunha república.
 • 98.  Cortes Xerais ou Parlamento:. As Cortes constan de dúas cámaras: Congreso dos Deputados e o Senado. Deputados e senadores son elixidos cada catro anos: Funcións: función lexislativa (elaborar e aprobar as leis ) Aprobar orzamentos Controlar o Goberno
 • 99.  Goberno: función executiva. Intégrano o presidente, os vicepresidentes e os ministros.  Determina a política que debe seguir o Estado e aplícaa a través da Administración do Estado. Fixa os obxectivos políticos nos diferentes campos (industria, agricultura, educación, sanidade, cultura, etc.) e as estratexias para alcanzalos.  O Presidente do Goberno é elixido polo Parlamento e está sometido, co seu goberno, á vixilancia das Cortes.
 • 100.  Xuíces e maxistrados: desempeñan a función xudicial. Correspóndelles administrar xustiza, aplicando as leis. Interpretan as leis elaboradas polo Parlamento e son independentes dos outros poderes. Só están sometidos ao imperio da lei.
 • 101. OUTRAS INSTITUCIÓNS Tribunal Constitucional. Interpreta as leis e determina se están de acordo coa Constitución. Defensor do Pobo. Defende os dereitos e liberdades dos cidadáns e cidadás.
 • 103. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN ESPAÑA  Organización do territorio en catro niveis:  municipios (8104) gobernados polos concellos.  provincias (50) administradas polas deputacións. Nas illas Canarias polos cabidos e nas Baleares polos consellos.  17 comunidades autónomas e 2 cidades autónomas.  A administración central está representada polo delegado do goberno, coordina a administración central e a autonómica, que vela polo cumprimento das leis estatais, polas liberdades e a seguridade cidadá.
 • 105.  Institucións autonómicas , provinciais e locais. Competencias.  Facer actividade pax 23 ORGANIZACIÓN POLÍTICA E TERRITORIAL DE ESPAÑA.pptx