Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Presentation copy

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Kalam
Kalam
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Presentation copy

 1. 1. SɱÉxÉÉ
 2. 2. nùÉèc÷xÉÉ
 3. 3. Eò±É¨É
 4. 4. ºÉÊSÉxÉ
 5. 5. JÉÉxÉÉ
 6. 6. MÉÉÄvÉÒVÉÒ
 7. 7. JÉä±ÉxÉÉ
 8. 8. xÉÉSÉxÉÉ
 9. 9. ±Éc÷EòÒ
 10. 10. ®úÉäxÉÉ
 11. 11. ʱÉJÉxÉÉ
 12. 12. Eò¨É±É
 13. 13. ¶É¤nù ½þÉÄ/xɽþÓ SɱÉxÉÉ JÉä±ÉxÉÉ ±Éb÷EòÉ {ÉÒxÉÉ ¶É½þ®ú |Éä¨ÉSÉxnù {Éäc÷ xÉÉSÉxÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆMÉÒiÉ ½þÉÄ ½þÉÄ ½þÉÄ xɽþÓ xɽþÓ xɽþÓ xɽþÓ ½þÉÄ ½þÉÄ xɽþÓ ½þÉÄ
 14. 14. ½þÉÄ/xɽþÓ - ʱÉÊJÉB
 15. 15. ÊEòºÉÒ |É´ÉÞÊkÉ ªÉÉ Eò¨ÉÇ Eò®úxÉä EòÒ |ÉÊGòªÉÉ EòÉä ºÉÚÊSÉiÉ Eò®úxÉä´ÉɱÉä EòÉä ÊGòªÉÉ Eò½þiÉä ½éþ*

×