Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Piano

1.480 Aufrufe

Veröffentlicht am

งานวิชาคอมพิวเตอร์

Veröffentlicht in: Bildung
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Piano

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์รหัสวิชา ง33201 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ปีการศึกษา 2555 ชื่อโครงงาน เปียโน(Piano) ชื่อผู้ทาโครงงาน นายวาสุเทพ บุญสุข เลขที่ 19 ชั้น ม.6 ห้อง 11 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1.นายวาสุเทพ บุญสุข เลขที19 ่คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) เปียโนชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Pianoประเภทโครงงาน เครื่องดนตรีสากลชื่อผู้ทาโครงงาน นายวาสุเทพ บุญสุขระยะเวลาดาเนินงาน 3 วันที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตประจาวันมากขึ้นมากขึ้น การศึกษาสมัยใหม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคใหม่ จึงต้องรู้จักใช้สื่อในการเรียนรู้จากเทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้าของการศึกษา โครงงานเรื่องเปียโน เป็นโครงงานที่ต้องการนาเสนอเนื้อหาของเปียโนในเรื่องประวัติ ประเภทต่างๆเพื่อให้ผู้คนที่สนใจมาศึกษาได้วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) 1. สามารถใช้สื่อการเรียนการสอนได้ 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับเปียโนในรูปแบบสื่อการนาเสนอได้ 3. สามารถนาไปใช้เป็นสื่อในวิชาดนตรีได้ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน)ขอบเขตด้านเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับเปียโน - ประวัติเปียโน - ประเภทของเปียโน -
  3. 3. 3หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน)เป็นการใช้ทักษะวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องการใช้งานโปรแกรม PowerPointวิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน ศึกษาเรื่องเปียโนจากเว็บไซต์ต่างๆ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ไม่มีขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 คิดหัวข้อโครงงาน / 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล / 3 จัดทาโครงร่างงาน / 4 ปฏิบติการสร้างโครงงาน ั / 5 ปรับปรุงทดสอบ / 6 การทาเอกสารรายงาน / / 7 ประเมินผลงาน / 8 นาเสนอโครงงาน /
  4. 4. 4ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน)สามารถนาไปใช้เป็นสื่อการสอนในวิชาดนตรีได้สถานที่ดาเนินการบ้าน และโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะแหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%99

×