Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ISSN 0350-4727
                SLU@BENI LIST
                           GRAD...
Broj 16 – 2             SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA                       28. maj 2007...
28. maj 2007.             SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA                          Bro...
Broj 16 – 4             SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA                             ...
28. maj 2007.              SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA                       Broj 16...
Broj 16 – 6                 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA                      28. maj...
28. maj 2007.              SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA                        Broj 1...
Broj 16 – 8            SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA                      28. maj 2007.

 ...
28. maj 2007.            SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA                       Broj 16 – 9
...
Broj 16 – 10            SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA                      28. maj 2007.

...
28. maj 2007.           SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA                     Broj 16 – 11

––––...
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Plan detaljne regulacije

3.247 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Reisen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Plan detaljne regulacije

 1. 1. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Godina LI Broj 16 28. maj 2007. godine Cena 180 dinara Skup{tina grada Beograda na sednici odr`anoj 20. fe- – kompaktni gradski blok u centralnoj zoni sa odno- bruara 2007. godine, na osnovu ~lana 54. stav 1. Zakona o som stanovawa i delatnosti 50–90% : 50–10%, visinom planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS”, br. 47/03 objekata do 1,5 {irine ulice, indeksom izgra|enosti i 34/06) i ~lana 31. Statuta grada Beograda („Slu`beni 3,0–3,5, stepenom zauzetosti 40–60% i gustinom naseqeno- list grada Beograda”, br. 14/04 i 30/04) donela je sti 400–800 st/ha. – individualna izgradwa u centralnoj zoni sa odnosom PLAN stanovawa i delatnosti preko 80%: do 20% i gustinom na- seqenosti 100–300 st/ha. Urbanisti~ki parametri za ovaj DETAQNE REGULACIJE ZA PODRU^JE IZMEU ULI- tip izgradwe definisani su prema veli~ini parcele tako CA: SVETOG NIKOLE (BAJA SEKULI]A), TOPLI^KE, da se indeks izgra|enosti kre}e od 0,6–1,5, stepen zauzeto- DIMITRIJA TUCOVI]A I RUZVELTOVE – OP[TI- sti od 30–65%, a spratnost od P do P+2+Pk. NA ZVEZDARA – me{oviti gradski blok u centralnoj zoni je u pred- metnom Planu kombinacija kompaktnog bloka i individu- á alnog stanovawa, pa za wih va`e svi urbanisti~ki pokaza- A. UVOD teqi i uslovi za odgovaraju}e tipove. Me{oviti blokovi u daqem razvoju se re{avaju na taj na~in {to se svaki deo A.1. Pravni i planski osnov za izradu bloka razvija u smeru svoje tipologije, ili u okviru svojih i dono{ewe plana razvojnih mogu}nosti. A.1.1. Pravni osnov Komercijalne zone i gradski centri Pravni osnov za izradu i dono{ewe Plana detaqne re- Na predmetnom prostoru po Generalnom planu ova na- gulacije za podru~je izme|u ulica: Svetog Nikole1 (Baja mena obuhvata posebne poslovne komplekse u centralnoj zo- Sekuli}a), Topli~ke, Dimitrija Tucovi}a i Ruzveltove – ni spratnosti P+6 do P+6+Pk (izuzetno P+8+Pk) sa op{tina Zvezdara sadr`i se u: indeksom izgra|enosti 3,5 (izuzetno 5.0) i stepenom zauze- – Zakonu o planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik tosti 60% (izuzetno 75%), kao i poslovno-trgova~ke ulice RS”, br. 47/03, 34/06), sa indeksom izgra|enosti 3,5 (izuzetno 4,5) i stepenom za- – Odluci o izradi plana detaqne regulacije za podru~- uzetosti 75%. je izme|u ulica: Svetog Nikole (Baja Sekuli}a), Topli~ke, Dimitrija Tucovi}a i Ruzveltove – op{tina Zvezdara Zelene povr{ine („Slu`beni list grada Beograda”, broj 2/05), – Pravilnika o sadr`ini, na~inu izrade, na~inu vr{e- Pod pojmom skvera obuhva}ene su zelene povr{ine ko- wa stru~ne kontrole urbanisti~kog plana, kao i uslovima je se nalaze u izgra|enom gradskom tkivu, veli~ine ispod i na~inu stavqawa plana na javni uvid („Slu`beni gla- 1 ha i koriste se za pe{a~ki tranzit, kratkotrajan odmor snik RS”, broj 12/04). i igru. Dozvoqeni su slede}i radovi u postoje}im skverovima: A.1.2. Planski osnov sanitarna se~a stabala, rekonstrukcija cvetwaka, nova (Grafi~ki prilog br. 5d „Izvod iz Generalnog plana sadwa, rekonstrukcija vrtno-arhitektonskih elemenata, Beograda 2021”) rekonstrukcija staza, rekonstrukcija postoje}ih objekata, Prema Generalnom planu Beograda 2021 („Slu`beni podizawe novih vrtno-arhitektonskih elemenata, podiza- list grada Beograda”, br. 27/03, 25/05), podru~je obuhva}eno we fontana, rekonstrukcija i popravka de~jih igrali{ta, ovim planom ozna~eno je, na ve}em delu, kao stanovawe i ogra|ivawe skverova. Skverove treba opremiti standard- stambeno tkivo, a na ostalom komercijalne zone i gradski nom infrastrukturom i prema potrebi sistemom za navod- centri i zelene povr{ine, i dve pojedina~ne parcele ozna- wavawe. ~ene su kao specijalizovani centri. Specijalizovani centri Stanovawe i stambeno tkivo Generalnim planom planirano je vi{e lokacija za spe- Ova namena prostora obuhvata u planu stanovawe kao cijalizovane centre, bez bli`eg odre|ivawa wihove pri- osnovnu funkciju, ali i sve druge delatnosti koje su sa rode. Namena specijalizovanog centra kompatibilna je sa stanovawem kompatibilne i koje se prirodno u stanovawu stanovawem, komercijalnim centrima, proizvodnim zona- nalaze. Parcele i zgrade koje su namewene stanovawu i ma i mo`e se u planskoj razradi planirati i na povr{ina- kompatibilnim namenama ~ine stambeno tkivo koje je po- ma ovih namena. deqeno na gradske blokove. [irim pojmom diplomatske aktivnosti obuhva}ene su –––––––––––– osnovne grupe: 1 Odlukom objavqenom u „Slu`benom listu grada Beograda”, broj 2/04, pos- – konzularna odeqewa, koja se bave javnim kontaktima toje}oj ulici „Baja Sekuli}a” mewa se naziv u „ulica Svetog Nikole”. i uslugama,
 2. 2. Broj 16 – 2 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA 28. maj 2007. – komercijalna (trgovinska) odeqewa koja promovi{u – preispitaju kapaciteti izgradwe i podigne standard poslove svoje mati~ne zemqe, stanovawa; – kancelarije koje se bave politi~kim i odbrambenim – donesu pravila i parametri za transformaciju posto- problemima i pitawima. je}eg gra|evinskog fonda i ustanove mere za{tite `ivot- Zemqi{te na kome se nalaze ambasade i komleksi i ob- ne sredine; jekti iz wihovog sastava ne spada u javno gra|evinsko ze- – redefini{e re{ewe parkirawa. mqi{te, nego pripada ostalom gra|evinskom zemqi{tu. A.1.3. Odstupawe u odnosu na planski osnov A.3. Obuhvat plana U odnosu na namene definisane Generalnim planom A.3.1. Opis granice plana Beograda 2021. („Slu`beni list grada Beograda”, br. 27/03, (Prikaz granice plana dat je u svim grafi~kim 25/05), ovaj plan unosi izmenu u bloku izme|u ulica: Ruzvel- prilozima plana) tove, Dimitrija Tucovi}a i Stjepana Qubi{e u smislu prenamena komercijalne zone i gradskog centra u stanova- Granica plana obuhvata deo teritorije op{tine Zvezda- we (kako je prikazano u programu). Tako|e, parcele u uli- ra definisane sa severozapadne strane Ruzveltovom uli- ci Ruzveltovoj br. 48 i Svetog Nikole (Baja Sekuli}a) br. com (do ose saobra}ajnice), sa severoisto~ne ulicom Sve- 52 GP-om ozna~ene kao specijalizovani centri, prename- tog Nikole/Baja Sekuli}a (regulacija ulice), sa jugoisto~- wuju se u ostalo gra|evinsko zemqi{te – stanovawe. ne ulicom Topli~kom (regulacija ulice), sa jugozapadne U odnosu na planski osnov, umesto individualnog sta- ulicom Dimitrija Tucovi}a (regulacija ulice). novawa uz ulicu Svetog Nikole (Baja Sekuli}a), kao i uz Ukupna neto povr{ina blokova iznosi oko 9,36 ha. ulicu Stjepana Qubi{e (neparna strana), planira se sta- Ukupna bruto povr{ina blokova iznosi oko 13,53 ha. Po- novawe u kompaktnom gradskom bloku. vr{ina obuhva}ena planom iznosi oko 15,12 ha. Imaju}i u vidu karakter ulica Dimitrija Tucovi}a i Napomena: granica plana obuhvata i delove ulica Ruzveltove, na parcelama kompaktnog bloka uz ove ulice Dimitrija Tucovi}a, Ruzveltove i Lazara Doki}a radi indeks izgra|enosti je pove}an u odnosu na parametre iz prikqu~ka toplovoda na planiranu mre`u, kao i radi Generalnog plana Beograda 2021. sa 3,5 na 4,2 (ugaone 4,8). realizacije prikqu~ka planirane vodovodne i elektro Uzimaju}i u obzir potencijale lokacija, na pojedinim mre`e. parcelama individualnog stanovawa indeks izgra|enosti Predmetnim planom se mewa regulacija Topli~ke uli- je pove}an u odnosu na parametre iz Generalnog plana Be- ce radi ostvarivawa konstantnog profila (2 m+6 m+2 ograda 2021. sa 1,5 na 1,8. m), pri ~emu se u delu Topli~ke ulice zadr`ava postoje}a U slu~aju bloka oivi~enog ulicama: Dimitrija Tucovi- regulacija. Povr{ina koja se nalazi izme|u predmetne re- }a, Rtawskom, Stanka Vraza i Topli~kom (s obzirom na to gulacione linije i regulacione linije iz PDR dela cen- da se radi o objektima u nizu na denivelisanom terenu), u tralne zone – prostorna celina izme|u ulica: Dimitrija zavisnosti od {irine gra|evinske parcele prema ulici, Tucovi}a, Topli~ke, Baja Sekuli}a i uri}eve – op{tina na parcelama individualnog stanovawa indeks izgra|eno- Zvezdara („Slu`beni list grada Beograda”, broj 8/05) pre- sti iznosi do 2,1. namewuje se iz javnog gra|evinskog zemqi{ta (saobra}ajne Izuzetno se, u okviru zone individualnog stanovawa, povr{ine) u ostalo gra|evinsko zemqi{te (stanovawe-zo- dozvoqava izgradwa vi{eporodi~nog stambenog objekta, ne C3 i C5). Infrastrukturni vodovi se preuzimaju iz po- slobodnostoje}eg, maksimalne spratnosti do P+3+Ps2; menutog plana. maks. „Sz”=50%; a maks. „I”= 2,20, kao ekonomi~niji i re- Planirani infrastrukturni vodovi se preuzimaju uz alniji oblik transformacije prostora ka stambenom tki- neophodna uskla|ivawa iz PDR blokova uz ulicu Dimitri- vu kvalitetnije strukture (kako je opisano u poglavqu ja Tucovi}a („Slu`beni list grada Beograda”, broj 9/04), V.2.2. – Pravila za izgradwu objekata po zonama). kao i saobra}ajno re{ewe uz minimalnu redukciju parkin- Na ovaj na~in pored neophodnog efekta u odnosu bruto ga (5 pm), u zoni pe{a~kog prelaza na uglu ulica Dimitri- povr{ina postoje}eg i planiranog objekta na parceli, ja Tucovi}a i Lazara Doki}a. ostvaruje se i kvalitet u kontinuitetu izgradwe u blokovi- ma gde su zastupqeni objekti individualnog stanovawa i A.3.2. Popis katastarskih parcela partaja. u okviru granice plana (Grafi~ki prilog br. 2d „Kopija plana A.2. Povod i ciqevi izrade plana sa granicom plana”, R 1: 500) U okviru granice plana nalaze se slede}e katastarske A.2.1. Povod izrade plana parcele: Predmet plana je prostor koji nije pokriven planom de- KO Palilula R=1:500 d.l. 79 taqne razrade. Imaju}i u vidu da je za ~itavu teritoriju Delovi katastarskih parcela: 621/1; 1661; 1686; kontaktnog podru~ja ra|ena detaqnija planska razrada, a zbog velike zainteresovanosti korisnika zemqi{ta za re- KO Zvezdara R=1:500 d.l. 16; 17; 19; 20; 32 konstrukciju postoje}ih i izgradwu novih objekata, pristu- Delovi katastarskih parcela: pilo se izradi plana ovog podru~ja kako bi se zaokru`ilo 2692/1; 2460; 1173/12; 5116; 2404/2; 2404/1; 2418; 2419; plansko definisawe {ire celine. 2420; 2421; 2422; 2425 ; 2692/1; 2722; 2721/9; 2724/1; 2726/4; 2923/3; 2927/1; 2928; 2929; 2930; 2931, 2932; 2933; 2934/2; A.2.2. Ciqevi izrade plana 2935/2; 2936; 2937/1; 2938/2; 2939/1; 2940/1;2937/2; 2927/2. Ovim planom se u okviru podru~ja obuhvata odre|uju i Cele katastarske parcele: razgrani~avaju javne povr{ine od povr{ina druge namene, 2660/1; 2660/2; 2660/3; 2661; 2662; 2663; 2664; 2665; 2666; odre|uje namena i na~in kori{}ewa zemqi{ta, mre`a ko- 2667; 2668; 2669; 2670; 2671; 2672; 2673; 2674; 2675; 2676; munalnog sistema i instalacija, tehni~ka i nivelaciona 2677; 2678; 2679; 2680; 2691/1; 2691/3; 2689; 2642; 2643; re{ewa i pravila regulacije i parcelacije. 2644; 2645; 2646; 2647; 2648; 2649; 2650; 2651; 2652; 2653; Ciqevi izrade plana su da se: 2654; 2655; 2656; 2658; 2659; 2621; 2622; 2623; 2624; 2625; – defini{e javni interes; 2626; 2627; 2628; 2629; 2630; 2631; 2632; 2633; 2634; 2635; – rekonstrui{e postoje}a infrastukturna mre`a i we- 2636; 2637; 2338; 2639; 2640; 2641; 2599; 2600; 2601; 2602; ni kapaciteti usklade sa planiranom izgradwom; 2603; 2604; 2605; 2606; 2690; 5685/1; 2469; 2470; 2471; 2472; –––––––––––– 2473; 2474; 2475; 2476; 2477; 2478; 2479; 2480; 2481; 2482; 2 Ps – povu~eni sprat 2483; 2484; 2485; 2486; 2685/2; 2686; 2687; 2585; 2586; 2587;
 3. 3. 28. maj 2007. SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Broj 16 – 3 2588; 2589; 2590; 2591; 2592; 2593; 2594; 2595; 2596; 2697; S3 (ulica Stjepana Qubi{e) – KO Zvezdara delovi ka- 2598; 2684/1; 2567; 2568; 2569; 2570; 2571; 2572; 2573; 2574; tastarskih parcela: 2660/3; 2691/2; Cele katastarske parce- 2575; 2576; 2577; 2578; 2579; 2580; 2581; 2582; 2583; 2584; le: 2691/1; 2691/3. 2683; 2544; 2546; 2547; 2548; 2549; 2550; 2551; 2552; 2553; S4 (ulica Bra}e Ribnikar) – KO Zvezdara delovi kata- 2554; 2555; 2556; 2557; 2558; 2559; 2560; 2561; 2562; 2563; starskih parcela: 2690; 2649; 2648; 2647; 2646; 2645; 2644; 2564; 2682; 2487; 2488; 2489; 2490; 2491; 2492; 2493; 2494; 2643; 2642; 2689; 2469; 2630; 2631; 2632; 2633; 2634; 2635; 2495; 2496; 2497; 2498; 2499; 2500; 2501; 2502; 2503; 2504; 2636; 2637; 2638; 2639; 2640; 2641; 2688; 2591; 2592; 2593; 2505; 2506; 2507; 2508; 2509; 2510; 2511; 2512; 2513; 2514; 2594; 2595; 2596; 2597; 2598; 2687; 2599; 2600; 2601; 2602; 2515; 2516; 2517; 2518; 2519; 2520; 2521; 2522; 2523; 2524; 2603; 2604; 2605; 2606; 2583; 2581; 2579; 2577; 2575; 2573; 2525; 2626; 2527; 2528; 2529; 2530; 2531; 2532; 2533; 2534; 2571; 2569; 2567. 2535; 2536; 2537; 2538; 2539; 2540;2542; 2543; 2565/1; 2565/2; S5 (ulica Stanka Vraza) – KO Zvezdara delovi kata- 2665/3; 2565/4; 2565/5; 2565/6; 2565/7; 2565/8; 2565/9; starskih parcela: 2681; 2591; 2481; 2480; 2479; 5685/1; 2487; 2565/10; 2565/11; 2565/12; 2565/13; 2565/14; 2565/15; 2565/16; 2508; 2507; 2506; 2505; 2504; 2503; 2502; 2501; 2500; 2682; 2565/17; 2565/18; 2565/19; 2565/20; 2565/21; 2565/22; 2565/23; 2553; 2552; 2551; 2550; 2549; 2548; 2547; 2546; 2683; 2527; 2429; 2431; 2432; 2433; 2434; 2435; 2436; 2437; 2438; 2439; 2526; 2525; 2524; 2523; 2522; 2521; 2520; 2519; 2528; 2529; 2440; 2441; 2442; 2443; 2444/1; 2449; 2450; 2451; 2452; 2453; 2530; 2531; 2532; 2533; 2534; 2535. 2454; 2455; 2456; 2457; 2458; 2459; 2691/2; 2620; 2619; 2618; S6 (ulica Slavujev venac) – KO Zvezdara delovi kata- 2617; 2616; 2688; 2615; 2614; 2613; 2612; 2611; 2610; 2609; starskih parcela: 2685/2; 2589; 2588; 2587; 2586; 2687; 2554; 2608; 2607; 2565/24; 2468/1; 2684/2; 2448/1; 2447/1; 2446/1; 2556; 2565/6; 2537; 2584; 2686. 2445/1; 2430; 5309; 2428; 2427; 2426; 2467/1; 2467/2; 2693/2; 2724/2; 2692/4; 2468/2; 2939/2; 2448/2; 2447/2; 2446/2; 2445/2; S7 (ulica Stanka Vraza) – KO Zvezdara delovi kata- 2444/2; 2681. starskih parcela: 5309; 2430; 2429; 2468/1 U slu~aju neslagawa brojeva katastarskih parcela iz S8 (ulica Rtawska) – KO Zvezdara delovi katastarskih tekstualnog i grafi~kog dela va`e brojevi katastarskih parcela: 2468/1; 2517; 2518; 2519; 2681; 2426; 2427; 2428; parcela iz grafi~kog dela. 5309; 2430; 2431; 2459; 2458; 2457; 2456; 2455; 2454; 2453; 2452; 2451; 2450; 2449; 2448/1; 2535; 2536; 2537; 2685/2; B. PRAVILA UREEWA 2565/21; 2565/22; 2565/23; 2692/1. S9 (ulica Koste Tau{anovi}a) – KO Zvezdara delovi B.1. Namena i na~in kori{}ewa zemqi{ta katastarskih parcela: 2565/17; 2565/18; 2565/19; 2565/20; (Grafi~ki prilog br. 2 „Plan namene povr{ina”, 2565/21; 2468/1; 2565/8; 2565/9; 2565/10; 2565/11; 2565/12; R 1:500) 2565/13; cela katastarska parcela: 5117. S10 (ulica Igmanska) – KO Zvezdara cela katastarska B.1.1. Opis karakteristi~nih namena u okviru plana parcela: 2684/1. Delovi katastarskih parcela: 2684/2; 2690; Zemqi{te, u okviru granica plana, namewuje se za javno 2567; 2568; 2607. i ostalo: S11 (ulica Igmanska) – KO Zvezdara delovi katastar- skih parcela: 2683; 2544; 2564; 2528; 2543; 2681. Javno gra|evinsko zemqi{te S12 (ulica Igmanska) – KO Zvezdara delovi katastar- 1.1.1. Javne saobra}ajne povr{ine: saobra}ajnice sa in- skih parcela: 2682; 2499; 2500; 2509; 2527. frastrukturom i parkinzima (gra|evinske parce- S13 (ulica Jenkova) – KO Zvezdara delovi katastarskih le za javnu namenu ozna~ene br. S1 – S19); parcela: 2688; 2617; 2641; 2616; 2599. 1.1.2. Javne zelene povr{ine: dva postoje}a zelena ostr- S14 (ulica Jenkova) – KO Zvezdara delovi katastarskih va u ulici Stanka Vraza i ulici Slavujev venac (gra|evinske parcele za javnu namenu ozna~ene br. parcela: 2687; 2598; 2585; 2586; 2583; 2584. 20 i 21); S15 (Prolaz) – KO Zvezdara delovi katastarskih parce- 1.1.3. Parcele za trafo-stanice: tri postoje}e trafo- la: 2689; 2659, 2642, 2629, 2630. -stanice u ulici Stanka Vraza, ulici Slavujev ve- S16 (ulica Topli~ka) – KO Zvezdara delovi katastar- nac i na uglu ulica Rtawske i Stanka Vraza (gra- skih parcela: 2467/1; 2426; 2427; 2428; 2429; 5309; 2430; 2432; |evinske parcele za javnu namenu ozna~ene br. 22, 2444/1; 2444/2; 2467/2; 2404/1; 2404/2; 2418; 2419; 2420; 2421; 23 i 24) 2422; 2425. S17 (ulica Slavujev venac) – KO Zvezdara delovi kata- Ostalo gra|evinsko zemqi{te starskih parcela: 5685/1; 2477; 2478; 2479; 2487; 2488; 2489. 1.1.4. Stanovawe sa delatnostima S18 (ulica Dimitrija Tucovi}a) – KO Zvezdara delovi ka- Granice gra|evinskih parcela za javne namene, defi- tastarskih parcela: 2692/1; 2691/2; 2619; 2618; 2617; 2688; 2615; nisane ovim planom, ne mogu se mewati. 2614; 2613; 2612; 2611; 2610; 2609; 2608; 2607; 2684/2; 2565/24; 2468/1; 2447/2; 2448/1; 2448/2; 2446/1; 2446/2; 2445/1; 2445/2; B.1.2. Popis katastarskih parcela za javne namene 2444/2; 2467/2; 2404/2; 2620; 2722; 2692/1; 2721/9; 2724/1; 2726/4; (Grafi~ki prilog br. 4 „Plan gra|evinskih parcela za 2923/3; 2927/1; 2928; 2929; 2930; 2931, 2932; 2933; 2934/2; 2935/2; javne namene sa planom sprovo|ewa”, R 1:500) 2936; 2937/1; 2937/2; 2938/2; 2939/1; 2940/1;2404/1; 2927/2; Cele U okviru granice plana slede}e katastarske parcele se katastarske parcele: 2468/2; 2693/2; 2724/2; 2692/4; 2939/2. izdvajaju za javne namene: S19 (ulica Lazara Doki}a) – KO Zvezdara deo katastar- ske parcele: 5116. Javne saobra}ajne povr{ine – gra|evinske parcele br. S1 – S19 Javne zelene povr{ine – gra|evinske parcele br. 20 i 21 S1 (ulica svetog Nikole/Baja Sekuli}a) – KO Zvezdara 20 – KO Zvezdara deo katastarske parcele: 2681. delovi katastarskih parcela: 2460; 1173/12; 2651; 2650; 21 – KO Zvezdara delovi katastarskih parcela: 2686. 2649; 2690; 2469; 2470; 2471; 2472; 2473; 2474; 2475; 2476; 2477; 5685/1; 2489; 2490; 2491; 2492; 2493; 2494; 2495; 2496; Parcele trafo-stanica – gra|evinske parcele br. 22, 2497; 2498; 2499; 2682; 2509; 2510; 2511; 2512; 2513; 2514; 23 i 24 2515; 2516; 2517; 2468/1; 2426; 2467/1; 2425. 22 – KO Zvezdara deo katastarske parcele: 2681. S2 (ulica Ruzveltova) – KO Palilula delovi katastar- 23 – KO Zvezdara deo katastarske parcele: 2686. skih parcela: 621/1; 1661; 1686. 24 – KO Zvezdara deo katastarske parcele: 2519.
 4. 4. Broj 16 – 4 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA 28. maj 2007. B.1.3. Tabela bilansa povr{ina objekta. Nastaje transformacijom prete`no individual- nog stanovawa i partaja, sa naj~e{}e prizemnim zgradama lo{eg boniteta, neplanski dogra|ivanim, devastiranim i usitwenim. U zavisnosti od planirane spratnosti podeqena je na podzone: „A1” – uz ulicu Dimitrija Tucovi}a i Ruzveltovu, plan- irane spratnosti P+6, ugaoni P+6+Ps; „A2” – uz ulicu Stjepana Qubi{e, planirane sprat- nosti P+4 i P+5; „A3” – uz ulicu Svetog Nikole (Baja Sekuli}a), plani- rane spratnosti P+3+Ps i P+3+2Ps. Zona „B” Blok stanovawa malih gustina je skup pojedina~no izg- ra|enih zgrada na parcelama veli~ine prete`no od 300 m² do 600 m², oivi~en ulicama ili drugim javnim prostorima. Objekti su izgra|eni po obodu bloka, povu~eni u odnosu na Tabela 1: Bilans povr{ina regulacionu liniju bloka. Objekti su prete`no stambene namene, sa jednim ili vi{e stanova, izgra|eni kao slobod- nostoje}i objekti, retko kao dvojni ili zgrade u nizu. U du- B.2. Karakteristi~ne celine i zone bini parcele prostor je ure|en kao dvori{ni vrt. U zavis- (Grafi~ki prilog br. 2 „Plan namene povr{ina”, nosti od polo`aja i potencijala pojedinih parcela izvr- R 1:500) {ena je podela na podzone: B.2.1. Karakteristi~ne celine – blokovi „B1” – objekti maksimalne spratnosti P+2, P+2+Pk, izuzetno u slu~aju udru`ivawa P+3+Ps; Teritorija predmetnog plana saobra}ajnicama je jasno „B2” – objekti maksimalne spratnosti P+2+Ps; podeqena na 15 blokova definisanih ulicama: „B3” – objekti u nizu maksimalne spratnosti P+2+Ps. Blok 1 – Dimitrija Tucovi}a, Ruzveltova i Stjepana Qubi{e; neto povr{ine 0.88 ha, B.3. Urbanisti~ki uslovi za javne povr{ine Blok 2 – Stjepana Qubi{e, Svetog Nikole (Baja Seku- i javne objekte li}a), Bra}e Ribnikar i Prolaz; neto povr{ine 0.58 ha, Blok 3 – Stjepana Qubi{e, Prolaz, Bra}e Ribnikar, B.3.1. Javne saobra}ajne povr{ine Jenkova i Dimitrija Tucovi}a; neto povr{ine 0.79 ha, (Grafi~kom prilogu br. 3 „Regulaciono-nivelacioni plan sa saobra}ajnim re{ewem i analiti~ko-geodetskim Blok 4 – Dimitrija Tucovi}a, Igmanska, Bra}e Ribnik- elementima za obele`avawe”, R=1:500) ar i Jenkova; neto povr{ine 0.57 ha, Blok 5 – Dimitrija Tucovi}a, Igmanska, Koste Tau{a- B.3.1.1. U r b a n i s t i ~ k i u s l o v i z a s a o b r a } a j n e p o v r - novi}a i Rtawska; neto povr{ine 0.56 ha, {ine i objekte Blok 6 – Dimitrija Tucovi}a, Rtawska, Stanka Vraza i Topli~ka; neto povr{ine 0.93 ha, Koncept uli~ne mre`e zasniva se na Generalnom pla- nu Beograda do 2021. godine, koji je, kao jedno od re{ewa Blok 7 – Stanka Vraza, Rtawska, Svetog Nikole (Baja problema saobra}aja u gradu, predlo`io trasu Unutr- Sekuli}a) i Topli~ka; neto povr{ine 0.26 ha, a{weg magistralnog poluprstena koja povezuje Novi Be- Blok 8 – Stanka Vraza, Igmanska, Svetog Nikole (Baja ograd preko Ade Ciganlije, Dediwa, [umica, Gr~i}a M- Sekuli}a) i Rtawska; neto povr{ine 0.63 ha, ilenka, Tr{}anske i Severnog bulevara sa Pan~eva~kim Blok 9 – Stanka Vraza, Slavujev venac, Svetog Nikole mostom. Planirani potez, nalazi se obodno u odnosu na (Baja Sekuli}a) i Igmanska; neto povr{ine 0.70 ha, predmetni prostor, isto~no od wegove granice, ima}e Blok 10 – Stanka Vraza, Bra}e Ribnikar, Svetog funkcionalni rang magistrale i pru`a}e mogu}nost svim Nikole (Baja Sekuli}a) i Slavujev venac; neto povr{i- vozilima koji za ciq nemaju centar grada, a sada prola- ne 0.62 ha, ze kroz wega, da ga i zaobi|u. Izgradwom planirane tra- Blok 11 – Bra}e Ribnikar, Stanka Vraza, Slavujev ven- se, primarna uli~na mre`a predmetnog prostora bi}e ra- ac i Jenkova; neto povr{ine 0.46 ha, stere}ena dela tranzitnog saobra}aja ~iji ciq nije u`e Blok 12 – Bra}e Ribnikar, Jenkova, Slavujev venac i centralno gradsko podru~je. Me|utim, ulica Dimitrija Igmanska; neto povr{ine 0.55 ha, Tucovi}a predstavqa}e i daqe deo distributivnog prste- Blok 13 – Koste Tau{anovi}a, Igmanska, Slavujev ven- na oko naju`eg centralnog podru~ja koji ve} egzistira u ac i Rtawska; neto povr{ine 0.64 ha, postoje}em stawu. U funkcionalnom smislu uli~na mre`a predmetnog Blok 14 – Slavujev venac, Igmanska, Stanka Vraza i prostora planirana je na slede}i na~in: Rtawska; neto povr{ine 0.53 ha, – ulica Ruzveltova, sa trakom po smeru i obostranim Blok 15 – Slavujev venac, Stanka Vraza i Igmanska; ne- vo|ewem tramvaja u rangu ulice prvog reda; to povr{ine 0.65 ha. – ulica Dimitrija Tucovi}a, sa dve trake po smeru i sredwim razdelnim ostrvom, u rangu ulice prvog reda; B.2.2. Karakteristi~ne zone – ulica Svetog Nikole/Baja Sekuli}a, sa jednom trakom Podru~je plana obuhvata zonu kompaktnih blokova po smeru, u rangu ulice drugog reda. (zona „A”) i zonu blokova stanovawa malih gustina (zona „B”) Ostale ulice u okviru granice plana pripadaju seku- ndarnoj uli~noj mre`i grada koje imaju funkciju pristupa Zona „A” konkretnim sadr`ajima. Unutar predmetnog podru~ja reko- Zonu vi{eporodi~nog stanovawa – tipa kompaktnog nstrui{e se postoje}a saobra}ajna mre`a, u svemu prema bloka karakteri{u objekti izgra|eni po obodu bloka, a u grafi~kom prilogu. odnosu na regulacionu liniju bloka postavqeni na wu ili Regulacija ulice Svetog Nikole/Baja Sekuli}a se pro- paralelno sa wom. Po pravilu su dvostrano uzidani sa re- {iruje na 12,5 m – kolovoz se {iri na 7,0 m zbog prolaska tkim izuzecima kada je uspostavqeno odstojawe izme|u dva vozila JGS-a i planiraju se obostrano trotoari: jedan {ir-
 5. 5. 28. maj 2007. SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Broj 16 – 5 ine 2,5 m, a uz ogradu novog grobqa {irina trotoara vari- Tucovi}a i Stjepana Qubi{e planirana je i rekonstrui- ra od minimum 2,3 do 3,9 m. U okviru ove regulacije plani- sana iskqu~ivo kao uliv na ulicu Dimitrija Tucovi}a. ra se pro{irewe postoje}eg kolskog ulaza u Novo grobqe s- Ovom rekonstrukcijom raskrsnice ukinuta je postoje}a a minimalnim polupre~nicima krivine od 3,5 m, odnosno u benzinska stanica „Jugopetrola”. meri u kojoj to dozvoqavaju prostorne mogu}nosti. Predlo`eni profil ove ulice je u skladu sa profi- Javni gradski prevoz putnika lom datim u planskom dokumentu susednog bloka – PDR Predmetno podru~je je sa stanovi{ta JGS-a opslu`eno dela centralne zone – prostorna celina izme|u ulica: autobuskim, trolejbuskim i tramvajskim podsistemima. Dimitrija Tucovi}a, Topli~ke, Baja Sekuli}a i uri}e- Prema planskim postavkama i smernicama razvoja sistema ve – op{tina Zvezdara („Slu`beni list grada Beograda”, JGS-a u skladu sa GP do 2021. godine zadr`ava se postoje- broj 8/05). }i obodni na~in opslu`ivawa JGS-om predstavqen kroz Regulacija ulica Bra}e Ribnikar, Jenkove, Koste Tau- pomenuta tri podsistema. {anovi}a, Topli~ke i dela ulica Igmanske, Slavujev ve- Pozicije stajali{ta ozna~ene su u odgovaraju}em gra- nac, Stanka Vraza, Rtawske pro{iruje se na 10 m. Profil fi~kom prilogu. Za postoje}e stajali{te u ulici Dimi- ovih ulica sadr`i kolovoz {irine 6 m i obostrane troto- trija Tucovi}a, izme|u ulica Stjepana Qubi{e i Jenkove, are {irine 2 m, osim na delu ulice Slavujev venac od Jen- planirana je ni{a. kove do Igmanske gde profil sadr`i kolovoz {irine 7 m i obostrane trotoare {irine 2.5 m. Parkirawe Regulacija ulice Rtawske od raskrsnice sa ulicom Sla- Pregled kapaciteta za parkirawe za potrebe stanovni- vujev venac do Dimitrija Tucovi}a sadr`i u svom profilu dva zasebna kolovoza, me|usobno denivelisana, od po 4,5 m ka i sadr`aja predmetne lokacije, dati su u tabeli, a odre- razdvojena {karpom {irine 2,8 m. Oba kolovoza su predvi- |eni su na osnovu predlo`enih normativa iz GP Beograda. |ena za jednosmerni saobra}aj u smeru ka Dimitrija Tuco- – broj parking mesta za kolektivno stanovawe: vi}a. Ovaj specifi~an profil je iznu|en zbog denivelaci- za postoje}e stawe 0,7 PM/1stan, je niza parcela preko puta fabrike „Solid” u odnosu na za novu izgradwu 1.1 PM/1 stan, postoje}u niveletu kolovoza Rtawske (oko 2.5 m) ~ime je – broj parking mesta za individualno stanovawe: 1 PM/1 onemogu}en kolski prilaz na wih. Planiranim re{ewem stan. jedan kolovoz ostaje na poziciji postoje}eg, a drugi se u zo- – broj parking mesta za komercijalne delatnosti: ni rasksnice sa ulicom Slavujev venac rampom nagiba oko trgovina 1 PM = 50 m² prod. prost. 10% spu{ta na niveletu sa koje je omogu}en pristup na po- administracija 1 PM = 60 m² NGP. menute parcele. Tako|e, ovim re{ewem je omogu}eno i re- Potrebe za parkirawem re{avaju se na pripadaju}oj {avawe potreba za parkirawem planiranih namena na pri- parceli, a mawim delom – 58 PM i u okviru regulacione padaju}im parcelama. {irine ulice Dimitrija Tucovi}a, tako da je u Bloku 4 na- Ulica Stjepana Qubi{e se zadr`ava sa postoje}im ele- veden broj parking mesta bez podele, stim {to }e se ta~ne mentima popre~nog profila osim u delu kod raskrsnice sa pozicije ulaza u gara`e definisati urbanisti~kim pro- ulicom Dimitrija Tucovi}a. Naime, da bi se omogu}io jektima, a u skladu sa uslovima Sekretarijata za saobra}aj. kolski pristup objektima u ulici Dimitrija Tucovi}a 19 Na pripadaju}oj parceli potrebe za parkirawem re{a- i 21 kao i objektima u Stjepana Qubi{e 33a i 35 planiran vaju se na jedan od na~ina: je kolovoz {irine 4,5 m od ulice Dimitrija Tucovi}a pa – za nove objekte, izgradwom podzemnih gara`a u okvi- do uliva u kolovoz ulice Stjepana Qubi{e. Obavezan pla- ru objekata i parkirawem na slobodnom delu parcele, niran pravac kretawa na novom delu kolovoza je od izliva – za postoje}e objekte, gde postoje prostorne mogu}no- iz Dimitrija Tucovi}a pa ka ulici Ruzveltovoj. Na ovaj na- sti pretvarawem podzemnih prostorija u gara`e i parkira- ~in omogu}en je pristup predmetnim objektima iz pravca wem na slobodnom delu parcele ulice Dimitrija Tucovi}a kao i izlaz u pravcu ulice Ruz- Nedostatak parking mesta u blokovoma 1, 2, 3, 5 i 15 po- veltove kao i na ulicu Dimitrija Tucovi}a preko postoje- sledica su postoje}eg stawa i nepostojawa prostornih mo- }e raskrsnice. Postoje}a raskrsnica ulica Dimitrija gu}nosti za potreban broj parking mesta. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Blok Orij. broj Orij. Orij. broj Orij. Orij. broj Orij. br. Orij. Orij. Orij. stan. koji potreban br. novih potreban br. lokala PM za ukupan ukupan bilans se zadr`. PM za post. stanova PM za nove poslovawe potreban ostvaren stanove stanove br. PM br. PM –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1 43 30 279 307 107 107 444 414 -30 2 16 11 95 105 39 39 155 144 -11 3 9 6 146 161 55 55 222 216 -6 4 0 0 146 161 51 51 212 237 25 5 84 59 28 31 40 40 130 89 -41 6 0 0 118 130 47 47 177 177 0 7 0 0 37 41 14 14 55 55 0 8 0 0 96 106 36 36 142 142 0 9 0 0 105 116 38 38 154 154 0 10 0 0 103 113 37 37 150 150 0 11 0 0 39 43 17 17 60 60 0 12 0 0 47 51 20 20 71 71 0 13 0 0 65 72 29 29 101 101 0 14 0 0 48 53 21 21 74 74 0 15 9 6 48 53 25 25 84 78 -6 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ukupno 161 112 1399 1543 576 576 2231 2162 -69 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Tabela 2: Bilans parkirawa
 6. 6. Broj 16 – 6 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA 28. maj 2007. B.3.1.2. U s l o v i z a n e s m e t a n o k r e t a w e Sve postoje}e i planirane objekte prevezati prikqu~- invalidnih lica cima na planiranu distributivnu vodovodnu mre`u u uli- U toku razrade i sprovo|ewa plana primeniti odred- cama gde se predvi|a rekonstrukcija i ukidawe postoje}e be Pravilnika o uslovima za planirawe i projektovawe vodovodne mre`e. objekata u vezi sa nesmetanim kretawem dece, starih, hen- Trase planirane vodovodne mre`e voditi javnim povr- dikepiranih i invalidnih lica („Slu`beni glasnik {inama, trotoarima ili ivi~wacima u skladu sa sinhron RS”, broj 18/97). planom. Obezbediti rampe sa dozvoqenim padom radi nesmeta- Dimenzije uli~ne vodovodne mre`e treba da zadovoqe nog pristupa kolica objektu kao i liftu. Na pe{a~kim potrebe u vodi za planirane korisnike kao i za protivpo- prelazima postaviti oborene ivi~wake. Na semaforima `arne potrebe. postaviti zvu~nu signalizaciju. Vodovodnu mre`u opremiti protivpo`arnim hidranti- ma na propisanom odstojawu, zatvara~ima, ispustima i B.3.1.3. P r a v i l a z a e v a k u a c i j u o t p a d a svim ostalim elementima neophodnim za weno pravilno Primewena tehnologija evakuacije otpadaka sastava funkcionisawe i odr`avawe. kao ku}no sme}e, na predmetnom prostoru, je sudovima-kon- Za rekonstrukciju vodovodne mre`e potrebno je uradi- tejnerima, zapremine 1.100 litara i gab. dimenzija: ti Investiciono-tehni~ku dokumentaciju u skladu sa po- 1,37h1,20h1,45 m, koji su postavqeni na slobodnim povr{i- stoje}im propisima i normatvima a u svemu prema prethod- nama ispred objekata (na kolovozu ili trotoaru). no dobijenim uslovima Slu`be tehni~ke dokumentacije Za nove objekte potreban broj sudova za sme}e odrediti JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”. ra~unskim putem koriste}i aproksimaciju: jedan kontejner Kanalizaciona mre`a na 800 m² korisne povr{ine – za stambeni i jedan kontej- ner na 600 m² – za poslovni prostor, a zatim odrediti i wihove lokacije. Postoje}e stawe Sudovi za sme}e mogu biti postavqeni na slobodnim Predmetna teritorija pripada Centralnom kanaliza- povr{inama ispred objekata, na minimum 5 m od raskrs- cionom sistemu i Bulbulderskom kanalizacionom slivu. nice zbog preglednosti. Gde god je mogu}e izgraditi ni- U svim ulicama predmetne teritorije izgra|ena je ka- {e use~ene u trotoar. Kontejneri mogu biti postavqeni nalizacija dimenzija ∅250 mm, ∅350 mm i ∅400 mm. i u posebno izgra|enim sme}arama unutar samih objekata, Glavni kolektori – recipijenti sliva, postavqeni su pri ~emu se mora obezbediti direktan i neometan pri- dolinom nekada{weg Bulbuderskog potoka u ulici Cviji- stup za komunalna vozila i radnike JKP „Gradska ~isto- }evoj – Dimitrija Tucovi}a koji idu do krajweg recipijen- }a” lokacijama sudova. Maksimalno ru~no gurawe kontej- ta – reke Dunav. nera od pretovarnog mesta do komunalnog vozila iznosi U ulici Dimitrija Tucovi}a nalaze se kolektori 15 m po ravnoj podlozi bez ijednog stepenika i sa uspo- op{teg sistema dimenzija 140/110-140/210-250/230 sm i nom do 3%. 70/125 sm. Re{ewe lokacija sudova za sme}e prikazati u projektu Zbog nagle urbanizacije sliva i zao{trenih hidrolo{- ure|ivawa slobodnih povr{ina i u situaciji, ili u glav- kih karakteristika u gorwem delu sliva neophodno je iz- nom arhitektonsko-gra|evinskom projektu onih objekata u graditi jo{ jedan kolektor op{teg sistema takozvani Bul- kojima se predvi|a izgradwa sme}are. Mesta za sme{taj buderski kolektor dimenzija 60/110-120/180-140/210- kontejnera treba „maskirati” zasadom zimzelenog `buna- 150/225 sm na potezu ulica Rifata Burxevi}a – Dimitrija stog rastiwa. uri}a – Haxi Mustafine – Vojvode Savatija – Vojvode Brane – Ruzveltove i daqe do Dunava tunelskom deonicom B.3.2. Komunalna infrastruktura kru`nog preseka pre~nika 320 sm sa izlivom u Dunav u ne- posrednoj blizini postoje}eg glavnog izliva. B.3.2.1. H i d r o t e h n i ~ k a i n f r a s t r u k t u r a Planirani kolektor prolazi po obodu sliva i van gra- (Grafi~ki prilog br. 5 „Vodovodna i kanalizaciona nice predmetnog plana, kojim bi se re{ili problemi eva- mre`a i objekti”, R 1: 500) kuacije voda u ki{nom periodu, naro~ito u nizvodnom de- lu sliva, gde se kolektorski sistem u Cviji}evoj ulici na Vodovodna mre`a ovaj na~in rastere}uje. Planirano stawe Postoje}e stawe Kako prilikom izgradwe sekundarne kanalizacione Na podru~ju koje obuhvata ovaj planski dokument posto- mre`e, nisu ispo{tovani osnovni uslovi za gradwu op{te ji vodovodna mre`a koja pripada áá visinskoj zoni vodo- kanalizacione mre`e, da ista bude pre~nika ne maweg od snabdevawa. dozvoqenog ∅300 mm, onemogu}eno je nesmetano odvo|ewe U svim ulicama izgra|ena je distributivna sekundarna atmosferskih voda sa predmetnog podru~ja, pa je potrebno mre`a pre~nika ∅200 mm, ∅100 mm, ∅80 mm i cevovodi istu rekonstruisati na pre~nik najmawe ∅ 300 mm, po{tu- mawih dimenzija koji se moraju rekonstruisati na ve}i ju}i postoje}i koncept odvodwavawa pre~nik. Rekonstruisane kanale postaviti pored postoje}ih oko Planirano stawe osovine kolovoza predmetnih ulica. Eventualnu izgradwu, rekonstrukciju i pove}awe di- Sva uli~na sekundarna vodovodna mre`a, planirana i menzija kanalizacije realizovati fazno prema potrebi i postoje}a koja se rekonstrui{e treba da bude minimum mogu}nostima postoje}eg kanalizacionog sistema. pre~nika ∅150 mm. Predvideti odvodwavawe svih slobodnih povr{ina u Uli~nu distributivnu vodovodnu mre`u planirati kao bloku i ulicama, vode}i ra~una o kvalitetu voda koje se prstenastu. prihvataju kanalizacionim sistemom. Postoje}e cevovode ∅100 mm, odnosno ∅80 mm u ulica- Za izgradwu nove kanalizacione mre`e i eventualnu ma Svetog Nikole/Baja Sekuli}a, Bra}e Ribnikar, Stanka rekonstrukciju postoje}e potrebno je uraditi investicio- Vraza, Slavujev venac i Igmanska zameniti novim, dimen- no-tehni~ku dokumentaciju, u skladu sa postoje}im propi- zija najmawe ∅150 mm. Postoje}e cevovode colovskih pre~- sima i normatvima a u svemu prema prethodno dobijenim nika du` ostalih ulica obuhva}enih ovim planom zameni- uslovima Slu`be tehni~ke dokumentacije JKP „Beograd- ti tako|e cevovodima min. pre~nika ∅150 mm. ski vodovod i kanalizacija”.
 7. 7. 28. maj 2007. SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Broj 16 – 7 B.3.2.2. E l e k t r o e n e r g e t s k a m r e ` a Za prikqu~ewe planiranih potro{a~a neophodno je iz- (Grafi~ki prilog br. 6 „Elektroenergetska i TK mre`a”, graditi planiranu TS 110/10 kV „Centar”, ~ime se osloba- R 1: 500) |aju kapaciteti u postoje}im TS 35/10 kV „Tehni~ki fa- Na predmetnom podru~ju izgra|ena je elektri~na dis- kultet” i TS 110/10 kV „Bogoslovija”. Planiranu TS trubutivna mre`a naponskog nivoa 1 kâ i 10 kâ. 110/10 kV „Centar” izgraditi prema RP Bulevara revolu- Postoje}e TS 10/0,4 kâ su izgra|ene kao slobodnosto- cije, deonica od Takovske ulice do Sin|eli}eve („Slu`be- je}i objekti i u sklopu gra|evinskih objekata. Mre`a vo- ni list grada Beograda”, broj 15/01). dova 10 kâ za potrebe postoje}ih TS 10/0,4 kâ je izgra|e- Izgraditi vodove 10 kV od postoje}e TS 35/10 kV „Teh- na ispod trotoarskog prostora postoje}ih saobra}ajnica ni~ki fakultet” do TS 110/10 kV „Bogoslovija”. Planira- u predmetnom kompleksu, ispod saobra}ajnih i slobodnih ne vodove 10 kV izgraditi du` Bulevara kraqa Aleksan- povr{ina. dra, Ruzveltove ulice i ulicom Mije Kova~evi}a. Mre`a vodova 1 kâ i 10 kâ je izvedena delom podzemno, Planirane TS 10/0,4 kV prikqu~iti na planirane vo- u jednom delu nadzemno. Postoje}e saobra}ajnice opremqe- dove 10 kV, veza TS 35/10 kV „Tehni~ki fakultet” do TS ne su instalacijama javne rasvete. 110/10 kV „Bogoslovija”, na principu ulaz–izlaz. Za odre|ivawe potrebnog jednovremenog optere}ewa ko- Planirane vodove 10 kV izvesti izvesti podzemno, is- ri{}ena je preporuka EDB-a br. 14 b za stambene objekte, pod postoje}ih i planiranih saobra}ajnica, u rovu potreb- kao i podaci o potrebnom specifi~nom optere}ewu za po- nih dimenzija. jedine vrste objekata i to: Planirani vodovi 10 kV koji izlaze iz granice ovog plana bi}e predmet posebnih urbanisti~kih uslova. – objekti ugostiteqstva 100-150 W/ m² povr{ine; Osvetqewem saobra}ajnica i parkirali{ta posti}i – objekti poslovawa 80-120 W/ m² povr{ine; sredwi nivo luminancije od oko 0,8 cd/m². Osvetqewem – {kole i de~je ustanove 60-80 W/ m² povr{ine; slobodnih povr{ina posti}i sredwi osvetqaj od oko 15 lx. – ostale namene 30-120 W/ m² povr{ine. Vodove javnog osvetqewa postaviti podzemno, u rovu po- Za napajawe planiranih objekata elektri~nom energi- trebnih dimenzija. Na mestima gde se o~ekuju ve}a mehani~- jom potrebno je izgraditi: ka naprezawa tla planirane vodove postaviti u kablovsku – u bloku 1, dve TS 10/0,4 kV kapaciteta 1000 kVA, in- kanalizaciju. stalisane snage 630 kVA; B.3.2.3. Telekomunikaciona mre`a – u blokovima 2 i 10, jednu TS 10/0,4 kV kapaciteta 1000 (Grafi~ki prilog br. 6 „Elektroenergetska kVA, instalisane snage 630 kVA; i TK mre`a”, R 1: 500) – u bloku 3, jednu TS 10/0,4 kV kapaciteta 1000 kVA, in- stalisane snage 630 kVA; Podru~je plana pripada kablovskom podru~ju Nº 1 ATC – u bloku 4, jednu TS 10/0,4 kV kapaciteta 1000 kVA, in- „Krunski venac”. stalisane snage 630 kVA; Za potrebe sada{wih korisnika izgra|ena je odgovara- – u bloku 5, 13 i 14, jednu TS 10/0,4 kV kapaciteta 1000 ju}a tk kanalizacija i tk mre`a potrebnog kapaciteta. Po- kVA, instalisane snage 630 kVA; stoje}a tk mre`a je izvedena ispod saobra}ajnih i slobod- – u bloku 6 i 7, jednu TS 10/0,4 kV kapaciteta 1000 kVA, nih povr{ina, podzemno, u rovu potrebnih dimenzija. instalisane snage 630 kVA; Za odre|ivawe potrebnog broja telefonskih prikqu~a- – u bloku 8 i 9, jednu TS 10/0,4 kV kapaciteta 1000 kVA, ka koristi}e se princip: instalisane snage 630 kVA; – svaki stan 1,5 telefonski prikqu~ak, – u bloku 11,12 i 15, jednu TS 10/0,4 kV kapaciteta 1000 – za poslovawe i delatnosti na svakih 30-50 m² korisne kVA, instalisane snage 630 kVA. povr{ine po jedan telefonski prikqu~ak. Ukupan broj telefonskih prikqu~aka za planirane Planirane TS 10/0,4 kV izgraditi u sklopu gra|evin- objekte je oko 1.600 telefona. skih objekata pod slede}im uslovima: Za potrebe planiranih korisnika neophodno je formi- – prostorije za sme{taj TS 10/0,4 kV, svojim dimenzija- rati nova kablovska podru~ja koja }e pripadati isturenom ma i rasporedom treba da poslu`i za sme{taj transforma- stepenu „Vuk”. Planirani istureni stepen „Vuk” pripada tora i odgovaraju}e opreme; ATC Zvezdara. – prostorije za TS predviditi u nivou terena ili sa ne- Za planirane korisnike potrebno je da se izgradi nova znatnim odstupawem od prethodnog stava; tk kanalizacija sa odgovaraju}im tk vodovima. Postoje}u – transformatorska stanica, kapaciteta 1.000 kVA mo- tk kanalizaciju treba pro{iriti za potreban broj cevi. ra imati dva odeqewa i to: jedno odeqewe za sme{taj tran- Planirane tk vodove izgraditi du` postoje}ih i planira- sformatora i jedno odeqewe za sme{taj razvoda visokog i nih saobra}ajnica, podzemno, u rovu potrebnih dimenzija. niskog napona. Svako odeqewe mora imati nesmetan di- U planiranim objektima treba izgraditi unutra{we rektan pristup spoqa; ku}ne izvode potrebnog kapaciteta. – betonsko postoqe u odeqewu za sme{taj transforma- Na mestima gde se o~ekuju ve}a mehani~ka naprezawa tora mora biti konstruktivno odvojeno od konstrukcije tla i na svim onim mestima gde se TK kablovi uvode u zgrade, izme|u oslonca transformatora i transformatora objekte kablove postaviti u za{titne cevi. TK instalaci- postaviti elasti~nu podlogu u ciqu presecawa akusti~nih je koje su ugro`ene planiranom izgradwom izmestiti na mostova (prenosa vibracija); bezbedno mesto. – obezbediti zvu~nu izolaciju tavanice prostorije za sme{taj transformatora i blokirati izvor zvuka du` zi- Mre`a KDS dova prostorije; Kablovski distribucioni sistem (KDS) u svojoj osnov- – predvideti toplotnu izolaciju prostorija TS. noj ulozi vr{i prenos, emitovawe i distribuciju radio i Kolski pristup planirati izgradwom pristupnog puta TV programa. KDS obezbe|uje svojim korisnicima i slede- najmawe {irine 3 m do najbli`e saobra}ajnice. }e servise: internet, telemetriju, video na zahtev, video- U svakom novom objektu koji se gradi ili na wegovoj nadzor, govorne servise itd. parceli, prema planskom ure|ewu prostora, predvideti Generalnim planom je predvi|ena izgradwa tehnolo- mogu}nost izgradwe nove TS 10/0,4 kV prema pravilima {ki jedinstvene digitalne infrastrukture, ~ime }e se re- gradwe, osim ako je uslovima EDB-a druga~ije predvi|eno. {iti problemi do kojih dolazi u praksi kao {to su nekon- Ukupan broj novih TS 10/0,4 kV, koji se kroz odobrewe za trolisana izgradwa, neusagla{enost operatora sa kapaci- izgradwu mo`e dati, ne sme biti ve}i od planom predvi- tetima pristupne i transportne mre`e nacionalnog ope- |enog broja. ratera itd.
 8. 8. Broj 16 – 8 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA 28. maj 2007. Vodovi kablovskog distribucionig sistema (KDS) mo- Toplovodnu mre`u izvoditi u predizolovanim cevima gu se polagati u TK kanalizaciji. sa minimalnim nadslojem zemqe od 0,8 m. Ista je raspore- |ena optimalno i postavqena tako da predstavqa najcelis- B.3.2.4. Toplovodna mre`a i postrojewa hodnije re{ewe u odnosu na prostorne mogu}nosti pojedi- (Grafi~ki prilog br. 7 „Toplovodna mre`a nih saobra}ajnica i polo`aja ostalih infrastrukturnih i postrojewa” R 1: 500) vodova. Predmetni prostor pripada toplifikacionom siste- Toplotne podstanice, smestiti u prizemne (podrumske) mu toplane „Dunav”, odnosno toplotnom konzumu postoje- delove postoje}ih, odnosno planiranih objekata. Wihov }ih magistralnih toplovoda koji su trasirani u ulici broj i ta~nu dispoziciju dati izradom daqe tehni~ke doku- Dalmatinskoj, Vojvode Brane, Vojvode Bogdana i Alban- mentacije. One moraju imati obezbe|ene pristupno kolsko- ske spomenice, ~ija mre`a radi u temperaturnom re`imu pe{a~ke staze i prikqu~ke na vodovod, elektri~nu energi- 150/75ºS, NP 25. ju i gravitacionu kanalizaciju. Postoje}e povr{ine svoje potrebe za toplotnom energi- Dimenzije toplotnih podstanica, na~in ventilirawa i jom zadovoqavaju koriste}i individualne toplotne izvore zvu~nu izolaciju projektovati prema standardima JKP „Be- (lokalne kotlarnice na te~no i ~vrsto gorivo, elektri~nu ogradske elektrane”. energiju i drugo). Preduslov za toplifikaciju predstavqa izgradwa sle- B.3.2.5. Gasovodna mre`a i postrojewa de}ih toplovoda do predmetnog prostora U okviru granice predmetnog plana, kao i u wegovoj – toplovodnog kraka pre~nika ∅168,3/4 mm, du` ulice {iroj okolini ne postoji izvedena gradska gasovodna mre- Albanske spomenice sa prelazom Ruzveltove ulice u du`i- `a. Najbli`a deonica gradskog gasovoda pritiska r=6/12 ni od cca 150 m; bara, nalazi se u Vi{wi~koj ulica udaqena cca 1.850 m od – toplovodnog kraka pre~nika ∅108/3,6 mm du` ulice predmetnog podru~ja. Qubi{e Palkovqevi}a sa prelazom ulice Dimitrija Tu- Kako se radi o podru~ju uglavnom niske stambene grad- covi}a u du`ini od cca 130 m; we, mogu}e je predvideti gasifikaciju predmetnog prosto- – toplovodnog kraka pre~nika ∅168,3/4 mm, du` ulice ra izgradwom svih potrebnih vodova i objekata (mernore- Laze Doki}a sa prelazom ulice Dimitrija Tucovi}a u du- gulaciona stanica i distributivna gasovodna mre`a `ini od cca 180 m; r=1/4 bara). – toplovodnog kraka pre~nika ∅168,3/4 mm, du` ulice Nabrojana izgradwa gasne mre`e i postrojewa bi}e Igmanske od ulice Vojvode Brane, sa prelazom ulice Di- predmet posebne planske dokumentacije u skladu sa „Pra- mitrija Tucovi}a u du`ini od cca 200 m; vilnikom o primeni pravila gra|ewa gasnih mernoregu- – toplovodnog kraka pre~nika ∅168,3/4.5 mm, du` uli- lacionih stanica i distributivnog gasovoda za radni ce Marka Ore{kovi}a sa prelazom ulice Dimitrija Tuco- pritisak do 4 bara” („Slu`beni list grada Beograda”, vi}a u du`ini od cca 500. broj 30/03). Svi navedeni toplovodi van granice predmetnog plana su obuhva}eni slede}om planskom dokumentacijom: „DUP- B.3.3. Javne zelene povr{ine om za izgradwu toplovodne mre`e grejnog podru~ja toplane „Dunav” („Slu`beni list grada Beograda”, broj 15/88), Prisutno zelenilo predmetnog podru~ja ~ine skvero- „PDR za podru~je izme|u ulica: Topli~ke, Baja Sekuli}a vi – kao javne zelene povr{ine i linijsko zelenilo – uri}eve i Dimitrija Tucovi}a” („Slu`beni list grada drvoredi. Beograda”, broj 8/05), „PDR bloka uz ulicu D. Tucovi}a” Zelenilo na parcelama individualnog stanovawa i („Slu`beni list grada Beograda”, broj 9/04) i „PDR bloka partaja, zastupqeno u najve}oj meri, razli~itog je nivoa odr`avawa, ambijentalno-estetske sagledivosti i funkci- izme|u ulica Cviji}eve, Ruzveltove, Albanske spomenice i onalnosti. Na pojedinim parcelama mo`e se uo~iti kvali- Nikodima Mila{a” („Slu`beni list grada Beograda”, tetno, visoko li{}arsko i ~etinarsko drve}e. Na prosto- broj 3/05). ru me{ovitih blokova tako|e se mogu, u mawem obimu, iz- Na bazi urbanisti~kih pokazateqa datih ovim planom dvojiti vitalni primerci drve}a i {ibqa. izvr{ena je procena toplotnog konzuma za sve potro{a~e (postoje}e i planirane). On iznosi Q=20,2 MW i kao ta- kav poslu`io je za prora~un i dimenzionisawe cevne Zelene povr{ine mre`e. Javne zelene povr{ine sa~iwavaju dva mala skvera u –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ulici Slavujev venac i Stanka Vraza. Vitalni drvoredi Potro{a~i (blokovi) Potreban kapacitet (kW) li{}ara, prostor delimi~no zatravqen i dopuwen sprava- –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ma za igru dece na povr{ini skvera u ulici Stanka Vraza, 1 3.300 stvaraju specifi~an ambijent. Sli~ne karakteristike va- 2 1.300 `e i za skver u ulici Slavujev venac koji je mawi, sa dva 3 1.800 razgranata i visoka javora koji su u punoj fizi~koj zrelo- 4 1.700 sti i travwakom koji prekriva najve}i deo slobodnih po- 5 1.500 vr{ina. 6 1.700 Skver sa drvoredima u ulici Stanka Vraza se zadr`ava 7 600 u postoje}em stawu. Parterni prostor urediti stazama i 8 1.300 travwacima i dopuniti spravama za igru dece. Skver u uli- 9 1.300 ci Slavujev venac sa dva visoka, zrela javora, tako|e se za- 10 1.300 dr`ava u postoje}em stawu. 11 700 12 800 Uli~ni drvoredi 13 1.100 Ulicom Stjepana Qubi{e prote`u se drvoredi javora 14 800 (Acer sp.) sa obe strane ulice (na nekim mestima u preki- 15 1.000 nutom nizu) do raskrsnice sa ulici Dimitrija Tucovi}a. –––––––––––––––––––––––––– Pojedini primerci su kvalitetni dok ima i nekih koji Ukupno 20.200 su zapu{teni i u lo{em stawu. Tako|e, u ulici Dimitri- –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ja Tucovi}a, nalazi se mawi jednostrani drvored lipa Tabela 3: Potreban toplotni konzum (Tilia sp.).
 9. 9. 28. maj 2007. SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Broj 16 – 9 Postoje}i drvored u ulici Stjepana Qubi{e }e se do- – objekat m²/korisniku 7 m²/ detetu, puniti novim sadnicama javora (Acer sp.) kada se u okviru – parcela m²/korisniku 15 m²/ detetu, izrade manuala valorizacije postoje}eg stawa drvoreda – maksimalna spratnost P+1+ Pk. proceni wegovo stawe. U suprotnom, predvideti nov drvo- Za boravak dece treba planirati prizemqe i prvi red na mestu postoje}eg sa propisno projektovanim i izve- sprat, a u potkrovqu planirati slu`bene prostorije. Mak- denim otvorima za sadnice i dovoqnim rastojawima od simalan broj dece treba da je do 270. Potreban broj par- podzemnih instalacija. Izabrati vrste drve}a (Acer cam- king mesta obezbediti u okviru parcele. pestre, Crataegus monogyna i dr.) koje su otporne na nuspro- dukte izduvnih gasova i pogodne za drvorede sa kro{wama B.3.4.2. Osnovna {kola ne ve}im i {irim od 5 metara. Deca {kolskog uzrasta ~ine oko 10% stanovnika. Pre- U ulici Dimitrija Tucovi}a planiraju se novi drvore- ma planiranom broju stanovnika to zna~i oko 200 dece di (do 5 m visine i {irine) izme|u trotoara i parking osnovno{kolskog uzrasta. prostora koji su zatravqeni betonskim ili plasti~nim Prema standardima Generalnog plana Beograda 2021. (polietilenski, recikliraju}i) raster elementima. Pred- za navedeni broj dece potrebno je obezbediti najmawe videti otvore za drvoredne sadnice minimum 0,75-1m i po- prostor veli~ine 1.400 m² BRGP sa kompleksom od oko vu}i ih tako da ivica kro{we bude udaqena od od gra|e- 4.000 m². vinske linije min. 1m. Tako|e, otvori za sadnice trebalo Prema mi{qewu Ministarstva prosvete i sporta, br. bi da budu u istoj ravni sa kotom parkinga i da imaju re- 350-01-00031/2004-08 od 20. septembra 2004. pro{irewem {etkaste za{titnike od livenog gvo`|a, ili, {to je eko- postoje}eg objekta Osnovne {kole „1.300 kaplara” (biv{a lo{ki prihvatqivije, zastor od krupnije rizle. Na po~et- O[ „Dragice Pravice”), ~iji je kapacitet 560 u~enika, ku i na kraju svakog drvoreda, predvideti male zatravqene na 960 u~enika (32 odeqewa) za rad u jednoj smeni, zadovo- povr{ine sa drve}em koje mo`e imati {ire i vi{e kro- qile bi se ne samo potrebe planiranog broja stanovnika {we od drvorednih i predvideti parterni aran`man od predmetnog podru~ja, ve} i neposrednog okru`ewa. U po- ni`ih formi {ibqa, puzavica i perena. stoje}em stawu ova osnovna {kola ima kompleks od 14.520 m², U ulici Svetog Nikole (Baja Sekuli}a) za drvoredno koji zadovoqava planirano pove}awe u~enika . Pomenu- ozelewavawe koristiti ni`e li{}arsko drve}e 3-4 m vi- to pro{irewe planirano je Planom detaqne regulacije sine (Acer campestre, Acer palmatum i dr.) sa pli}im kore- dela centralne zone – prostorne celina izme|u ulica: novim sistemom koji ne}e ugroziti zidove podzemne gara- Dimitrija Tucovi}a, Topli~ke, Baja Sekuli}a i uri}e- `e. Od ukupno 2.5 metara {irine pe{a~ke komunikacije, ve – op{tina Zvezdara („Slu`beni list grada Beograda”, predvideti, na 0.7 m (polupre~nik otvora 0.5 m + ivi~wak broj 8/05). 0.2 m) od ivice kolovoza sadwu sadnica u kvadratne otvore {irine 1 m. Otvori za sadnice moraju biti pokriveni re- B.3.5. Ure|ivawe javnog gra|evinskog zemqi{ta {etkastim za{titnicima od livenog gvo`|a ili rizlom u Opis radova istoj ravni sa kotom trotoara. Kro{we, planskim prikra- }ivawem grana, formirati tako da tokom vremena obrazuju 1. Regulacija ulica vi{e ovalni oblik koji glavne grane usmeravaju ka gore, radi nesmetane komunikacije pe{aka i vozila. Na isti na- Izuzimawe zemqi{ta ~in se prsni pre~nik stabala mo`e modifikovati, ukoli- Planira se prenamena ostalog u javno gra|evinsko ze- ko dowe grane budu na bilo koji na~in ugro`avale pe{ake mqi{te u ciqu pro{irivawa i rekonstrukcije ulica i saobra}aj vozila, {to }e se naknadno, tokom razvoja i ra- (ukqu~ena izuzimawa i na povr{inama poru{enih objeka- sta drve}a proceniti. ta). Ne planira se izuzimawa ostalog zemqi{ta za kom- U Igmanskoj ulici ~etiri visoka stabla nalaze se na plekse zelenih povr{ina (skverove, drvorede) i za izgrad- trotoaru do samih ivi~waka prema ulici. Zbog potrebe da wu javnih objekata (trafo-stanice su u objektima). se ovi primerci drve}a sa~uvaju kada se bude izvodila re- konstrukcija ulice, za{tititi ih odgovaraju}im uli~nim Komunalna infrastruktura mobilijarom. Vodovodna mre`a B.3.4. Javni objekti u granicama plana: – rekonstrui{e se postoje}a i planirana uli~na sekun- B.3.4.1. Kombinovana de~ja ustanova darna vodovodna mre`a (minimalni pre~nik ∅150 mm). Deca pred{kolskog uzrasta u~estvuju sa oko 4% u ukup- Kanalizaciona mre`a nom broju stanovnika. U odnosu na planirani broj stanov- Van granica plana: nika, treba smestiti oko 100 dece u pred{kolske ustanove – izgradwa kolektora op{teg sistema dimenzija 60/110- (50% od ukupnog boja dece pred{kolskog uzrasta). 120/180-140/210-150/225 sm na potezu ulica Rifata Prema standardima Generalnog plana Beograda 2021, za Buryevi}a – Dimitrija uri}a – Haxi Mustafine – Vojvo- navedeni broj dece potrebno je obezbediti najmawe pro- de Savatija – Vojvode Brane – Ruzveltove. Produ`etak do stor veli~ine 700 m² BRGP sa kompleksom od oko 1500 m². Dunava tunelskom deonicom kru`nog preseka, pre~nika Prema mi{qewu Sekretarijata za socijalnu i de~iju 320 sm sa izlivom u Dunav. za{titu, br. 350-72/04 od 6. decembra 2004. godine, pred- {kolske ustanove u neposrednom okru`ewu ne mogu da pri- U granicama plana: me novoplanirani broj dece, jer u postoje}em stawu ve} – planira se rekonstrukcija se op{te kanalizacione imaju deficit prostora. Wihova preporuka je „izgradwa mre`e na pre~nik najmawe ∅300 mm. novog objekta”. Elektroenergetska mre`a Za podru~je u granicama predmetnog plana po GP-u Beo- grada 2021. nisu planirane javne povr{ine za pred{kolske Van granica plana: ustanove. Za planirani broj dece re{ewe se mo`e na}i – za prikqu~ewe planiranih potro{a~a potrebno je iz- formirawem depandansa DU (grupe do 80 dece sa obezbe|e- graditi TS 110/10 kV „Centar” na osnovu RP Bulevara re- nom slobodnom povr{inom od 8 m²/detetu) u prizemqima volucije, deonica od Takovske ulice do Sin|eli}eve stambenih objekata, i/ili u privatnom sektoru u okviru („Slu`beni list grada Beograda”, broj 15/01), ~ime se ostalog gra|evinskog zemqi{ta, uz uslov zadovoqewa svih osloba|aju kapaciteti u postoje}im TS 35/10 kV „Tehni~ki propisanih standarda: fakultet” i TS 110/10 kV „Bogoslovija”.
 10. 10. Broj 16 – 10 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA 28. maj 2007. – izgraditi vodove 10 kV od postoje}e TS 35/10 kV „Teh- U ulici Svetog Nikole/Baja Sekuli}a koja se pro{iru- ni~ki fakultet” do TS 110/10 kV „Bogoslovija”. Planira- je na 12,5 m – kolovoz se {iri na 7 m i planiraju se obo- ne vodove 10 kV izgraditi du` Bulevara kraqa Aleksan- strano trotoari {irine 2,5 m, odnosno 2,3 do 3,9 m. dra, Ruzveltove ulice i ulicom Mije Kova~evi}a, na osno- U ulici Rtawskoj, od raskrsnice sa ulicom Slavujev ve- vu urbanisti~kih uslova. nac do Dimitrija Tucovi}a, planiranim re{ewem jedan U granicama plana: kolovoz ostaje na poziciji postoje}eg, a drugi se u zoni – za napajawe planiranih objekata elektri~nom energi- rasksnice sa ulicom Slavujev venac rampom nagiba oko jom potrebno je izgraditi 9 TS 10/0,4 kV, u sklopu gra|e- 10% spu{ta na niveletu koja omogu}ava pristup do parce- vinskih objekata. la do kojih je sada uskra}en. – planirani vodovi bi}e izvedeni podzemno, ispod po- U ulici Stjepana Qubi{e se zadr`avaju postoje}i ele- stoje}ih i planiranih saobra}ajnica, u rovu potrebnih di- menti popre~nog profila, osim u delu kod raskrsnice sa menzija. ulicom Dimitrija Tucovi}a. U tom delu planiran je kolo- – procewena je zamena ili izgradwa 40 stubova javnog voz {irine 4,5 m od ulice Dimitrija Tucovi}a pa do uli- osvetqewa. va u kolovoz ulice Stjepana Qubi{e. Potrebe za parkirawem re{ava}e se na pripadaju}im Telekomunikaciona mre`a parcelama, mawim delom – 58 javnih parking mesta, u okvi- Ukupan broj telefonskih prikqu~aka za planirane ru regulacione {irine ulice Dimitrija Tucovi}a. objekte je oko 1.600 telefona. 2. Javne zelene povr{ine Za potrebe planiranih korisnika potrebno je formi- rati 1,3 novo kablovsko podru~je. Sa~iwavaju dva mala skvera u ulici Slavujev venac i Stanka Vraza. Skver sa drvoredima u ulici Stanka Vraza Toplovodna mre`a i postrojewa se zadr`ava u postoje}em stawu. Parterni prostor }e se Potrebno je izgraditi: urediti stazama i travwacima i dopuniti spravama za igru – van granica plana na osnovu planskih dokumenata: DUP dece. I skver u ulici Slavujev venac tako|e se ure|uje par- za izgradwu toplovodne mre`e grejnog podru~ja toplane „Du- terno i zadr`ava u postoje}em stawu. nav” („Slu`beni list grada Beograda”, broj 15/88), PDR za Uli~ni drvoredi podru~je izme|u ulica: Topli~ke, Baje Sekuli}a uru}eve i Dimitrija Tucovi}a („Slu`beni list grada Beograda”, broj Postoje}i drvored u ulici Stjepana Qubi{e }e se do- 8/05), PDR bloka uz ulicu Dimitrija Tucovi}a („Slu`beni puniti ili predvideti novi drvored na mestu postoje}eg. list grada Beograda”, broj 9/04) i PDR bloka izme|u ulica U ulici Dimitrija Tucovi}a planiraju se novi drvore- Cviji}eve, Ruzveltove, Albanske spomenice i Nikodima Mi- di. Izme|u trotoata i parking prostora, predvideti otvo- la{a („Slu`beni list grada Beograda”, broj 3/05). re za sadnice 0,75–1 m. U po~etku svakog drvoreda, predvi- – toplovodni krak, pre~nika ∅168,3/4 mm, du` ulice deti male zatravwene povr{ine, sa drve}em. Albanske spomenice sa prelazom Ruzveltove ulice u du`i- U ulici Svetog Nikole (Baje Sekuli}a), od ukupno 2,5 ni od cca 150 m; m pe{a~ke komunikacije, predvideti sadwu sadnica u kva- – toplovodni krak, pre~nika ∅108/3,6 mm du` ulice dratne otvore {irine 1 m, sa pokrivnom re{etkom. Qubi{e Palkovqevi}a sa prelazom ulice Dimitrija Tu- covi}a u du`ini od cca 130 m; 3. Kompleksi javnih objekata – toplovodni krak, pre~nika ∅168,3/4 mm, du` ulice Van granica plana: Laze Doki}a sa prelazom ulice Dimitrija Tucovi}a u du- Osnovna {kola `ini od cca 180 m; Za planirani broj |aka potrebno je obezbediti najmawe – toplovodni krak, pre~nika ∅168,3/4 mm, du` ulice prostor veli~ine 1.400 m² BRGP, sa kompleksom od oko Igmanske od ulice Vojvode Brane, sa prelazom ulice Di- 4.000 m², pro{irewem postoje}eg objekta Osnovne {kole mitrija Tucovi}a u du`ini od cca 200 m; „1.300 kaplara”. – toplovodni krak, pre~nika ∅168,3/4.5 mm, du` ulice Marka Ore{kovi}a sa prelazom ulice Dimitrija Tucovi- Etape ure|ivawa javnog gra|evinskog zemqi{ta }a u du`ini od cca 500. U prvoj fazi realizacije izvr{i}e se postavqawe pla- U granicama plana: nirane infrastrukturne mre`e u okviru postoje}e regula- – novi toplovod ∅76,1/2,9 mm, u du`ini od 435 m, cije ulica (gde god je to mogu}e), a u drugoj fazi izvr{i}e – novi toplovod ∅88,9/3,2 mm, u du`ini od 1030 m, se pro{irewe regulacije i izgradwa saobra}ajnica u pu- – novi toplovod ∅108/3,6 mm, u du`ini od 1030 m, nom profilu. – novi toplovod ∅133/4 mm, u du`ini od 2185 m, Izgradwa primarne elektro i toplovodne mre`e van – novi toplovod ∅168,3/4 mm, u du`ini od 120 m. granica plana treba da prethodi izgradwi sekundarne mre- `e za nabrojanu komunalnu infrastrukturu, u granicama Javne saobra}ajne povr{ine plana. Unutar predmetnog podru~ja predvi|a se rekonstrukci- Finansirawe planiranih radova na ure|ivawu javnog ja kompletne saobra}ajne mre`e. Najve}i obim radova gra|evinskog zemqi{ta vr{i se iz buxetskih sredstava predvi|a se u slede}im ulicama: Skup{tine grada Beograda. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Radovi na ure|ivawu javnog Mere Jedinica Intervencija Ukupna Ukupno gra|evinskog zemqi{ta mere –––––––––––––––– koli~ina dinara (cene u granicama plana Rekon- Novo april 2006) strukcija ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1 2 3 4 5 6 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regulacija ulica Izuzimawe zemqi{ta m m² 5500 5500 33.495.000 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ru{ewe objekata m BRGP m² 5822 5822 22.793.130 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 11. 11. 28. maj 2007. SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Broj 16 – 11 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1 2 3 4 5 6 7 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Vodovod min. ∅150 m 3075 140 3215 34.099.650 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kanalizacija min. ∅ 300 m 2020 120 2140 39.097.800 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Javno osvetlewe stubovi broj 40 40 2.784.000 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Elektrovodovi uli~na mre`a m 1038 1038 8.127.540 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Elektro mre`a ∅ 10 kw 1500 1500 5.872.500 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Elektro mre`a ∅ 1 kw 3500 3500 10.657.500 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– TK instalacije 1.600 tel. kablovska 1,3 1,3 5.655.000 prikqu~aka podru~ja ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Toplovod ∅76.1/2.9 mm m 435 435 3.633.120 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ∅88.9/3.2 mm m 1030 1030 10.036.320 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ∅108/3.6 mm m 1030 1030 14.337.600 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ∅133/4 mm m 2185 2185 47.523.750 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ∅168.3/4 mm m 120 120 3.549.600 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kolovozi m m² 31400 31400 218.544.000 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Trotoari m m² 5290 5290 27.613.800 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Parking mesta m m² 300 700 1000 8.700.000 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Drvoredi broj 264 264 689.040 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Javne zelene Ure|ewe dva skvera m m² 900 900 2.740.500 povr{ine –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Ure|ivawe otvora za sadnice, m m² 100 150 250 435.000 zatravqivawe i drugi radovi ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kompleksi javnih TS 10/0,4 kV u objektu po jedinici broj 9 9 11.745.000 objekata ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Radovi na ure|ivawu javnog gra|evinskog zemqi{ta u granicama plana – zbirno Ukupno dinara (cene april 2006) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Regulacija ulica 493.727.610 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Javne zelene povr{ine 3.175.500 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Kompleksi javnih objekata 11.745.000 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– UKUPNO 508.648.110 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Tabela 4: Ure|ivawe javnog gra|evinskog zemqi{ta – predmer i predra~un radova B.4. Urbanisti~ke op{te i posebne mere za{tite Zagrevawe objekata se planira daqinski ili energen- tima koji ne ugro`avaju `ivotnu sredinu. B.4.1. Urbanisti~ke mere za za{titu Gara`e kao objekti za tzv. miruju}i saobra}aj ne pred- `ivotne sredine stavqaju veliki izvor zaga|ewa vazduha, pa ni izvor buke, Sve stambene i druge objekte koji ne zadovoqavaju mi- ukoliko su pravilno izvedene. Me|utim, podzemne gara`e nimalne higijenske uslove, posebno one u unutra{wosti bez prirodne, a sa prinudnom ventilacijom koja se auto- blokova treba poru{iti. matski ukqu~uje posle dostizawa odre|enog nivoa zaga|e- Prilikom projektovawa objekata uz ulice Dimitrija nosti vazduha, mogu predstavqati velike zaga|iva~e komu- Tucovi}a, Ruzveltovu i Svetog Nikole (Baja Sekuli}a) nalne sredine, posebno za vreme temperaturnih inverzija i primeniti posebne urbanisti~ke, dendrolo{ke i arhitek- ti{ina koje mogu trajati vi{e dana. Zbog toga se daje pred- tonsko-gra|evinske mere za za{titu od buke i aerozaga|e- nost prirodnoj ventilaciji preko ve}ih ventilacionih wa sa pomenutih saobra}ajnica. otvora (prozora) na suprotnim stranama od ulaza. U prostorima namewenim poslovawu nije dozvoqena de- Zbog veoma velikih razlika izme|u ekstremnih tempera- latnost koja u redovnim uslovima mo`e kontaminirati tura u na{em klimatu, prilikom projektovawa novih obje- `ivotnu sredinu. kata izbegavati ravne krovove.

×