Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Mudras

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Mudras

 1. 1. MUDRAS În majoritatea religiilor, a terapiilor alternative şi, mai ales, a şcolilor spirituale sunt utilizate poziţii ale mâinilor bine studiate şi cu efect confirmat. În lumea orientală ele sunt numite mudre (mudras)
 2. 2. This presentation deals with ten important Mudras that can result in amazing health benefits. Această prezentare oferă 10 Mudre importante care,practicate cu regularitate, pot aduce uimitoare beneficii de sănătate. Your health is, quite literally, in your hands…. Sănătatea ta este – literalmente – în mâinile tale....
 3. 3. Method: Touch the tip of the thumb to the tip of the index finger, with the other three fingers stretched out. Atingeţi varful degetului mare cu varful degetului index, ţinând celelalte trei degete întinse. Specialty: As it is a mudra of knowledge, it enhances the knowledge. The tip of thumb has centers of pituitary and endocrine glands. When we press these centers by index finger the two glands work actively. Pentru că este o Mudra a cunoştinţelor, îmbunătăţeşte cunoştinţele. Vârful degetului mare este centrul glandelor pituitară şi endocrină. Când apăsăm cu indexul (degetul arătător) aceşti centri se activează cele două glande. Time duration: There is no particular time duration for this mudra. You can practice by sitting, standing or lying on bed whenever and wherever you have time. Nu există o anumită perioadă pentru practicarea acestei mudra. O poţi practica şezând, stând în picioare sau lenevind în pat, oriunde şi oricînd ai timp. Benefits: Increases memory power and sharpens the brain Enhances concentration and prevents Insomnia If we practice it regularly, it will cure all psychological disorders like Mental, Hysteria, Anger and Depression Creşte puterea memoriei şi ascute creierul (gândirea) Sporeşte concentrarea şi previne insomnia Dacă practicăm cu regularitate vom vindeca toate tulburările psihice cum ar fi cele mentale, isteria, furia şi depresia.
 4. 4. Method: Tip of the ring finger touches the tip of the thumb, with the other three fingers stretched out. Atingeţi cu vîrful degetul inelar vârful degetului mare, ţinând celelate trei degete întinse. Specialty: It reduces all physical weaknesses. Reduce toate deficienţele fizice. Time Duration: It has no particular time duration. You can practice it any time you want. Nu există un timp anume pentru practicarea Mudrei. Această Mudra o poţi practica oricând vrei. Benefits: It helps to increase the weight for weak people It improves the complexion of skin and makes the skin to glow It makes the body active by keeping it healthy Ajută la creşterea în greutate a oamenilor slabi. Îmbunătăţeşte aspectul tenului şi face ca pielea să strălucească Face ca organismul să fie activ menţinându-l sănătos.
 5. 5. Varuna Mudra (Mudra of Water): Mudra apei Method: Tip of little finger touches the tip of thumb, with the other three fingers stretched out. Atingeţi cu vîrful degetului mic degetul mare, ţinând celelalte trei degete întinse. Specialty: It balances the water content and prevents all diseases which come due to lack of water. Echilibrează conţinutul de apă şi previne toate bolile care apar din cauza lipsei de apă. Time Duration: It has no specific time duration and one can practice it according to their time. Nu este specificată o anume durată de timp pentru practică, fiecare acordă timp în funcţie de timpul său. Benefits: It retains clarity in blood by balancing water content in the body Prevents the pains of Gastroenteritis and Muscle Shrinkage Păstrează claritatea sângelui prin echilibrarea conţinutului de apă în organism. Previne durerile de gastro-enterită şi contracţiile musculare.
 6. 6. Vayu Mudra (Mudra of Air): Mudra aerului Method: Keep the index finger on the base of the thumb and press with thumb keeping the other three fingers straight. Ţine indexul pe baza degetului mare şi apăsaţi cu degetul mare, ţinând celelalte trei degete drepte. Specialty: It prevents all the diseases that occur due to the imbalance of the air. Previne toate bolile care apar în urma dezechilibrului de aer. Time Duration: The practice of this mudra for 45 minutes reduces the severity of the disease in 12 to 24 hours. For better results practice it for two months. Practicarea acestei mudra timp de 45 de minute reduce severitatea bolii. Pentru rezultate mai bune se practică timp de două luni. Benefits: It cures Rheumatism, Arthritis, Gout, Parkinson's disease and paralysis without any medicine It is useful for Cervical Spondilytis, paralysis to face and catching of nerve in neck It corrects the disorder of gas in the stomach Vindecă reumatismul, artrita, guta, Parkinson şi paralizia fără alte medicamente. Este folositoare în spondiloza cervicală, paralizia feţei şi prinderea nervului în gât (asta nu ştiu ce înseamnă, de aceea ţi-am scris boldit). Corectează flatulenţa.
 7. 7. Shunya Mudra (Mudra of Emptiness): Mudra golului Method: Keep the middle finger at the mount of Venus and press it with thumb. Ţineţi degetul mijlociu pe muntele lui Venus (din palmă)şi apăsaţi-l cu degetul mare. Specialty: It reduces the dullness in our body. Reduce tristeţea, lâncezeala din corp. Time Duration: One can practice it for 40 to 60 minutes daily until to be cured from the disease. Poate fi practicată timp de 40-60 de minute, zilnic, până la vindecarea de boală. Benefits: It relieves an earache within 4 or 5 minutes It is useful for the deaf and mentally challenged, but not for inborn ones. Eliberează durerea de urechi în decurs de 4-5 minute. Este utilă pentru surzi şi cei cu probleme mentale, dar nu şi pentru cei încă nenăscuţi.
 8. 8. Surya Mudra (Mudra of Sun): Mudra soarelui Method: Bend the ring finger and press it with thumb. Îndoaie inelarul şi apasă-l cu degetul mare. Specialty: It sharpens the center in thyroid gland. Ascute centrul glandei tiroide Time Duration: Practice it daily twice for 5 to 15 minutes. Parcticaţi zilnic, de două ori pe zi, 5 până la 15 minute. Benefits: It reduces cholesterol in body and helps in reducing weight It reduces anxiety It corrects indigestion problems Reduce colesterolul din corp şi ajută la reducerea în greutate. Reduce anxietatea. Corectează problemele legate de indigestie.
 9. 9. Prana Mudra (Mudra of Life): Mudra vieţii Method: Bend ring finger and little finger and touch the tip of thumb with their tips keeping the remaining two fingers stretched. Îndoaie degetele inelar şi cel mic şi atinge-le vârfurile cu degetul mare, ţinându-le pe celelalte două întinse. Specialty: As it is the mudra of life, it improves the power of life. Weak people become strong. It reduces the clamps in blood vessels. If we practice it regularly, we will become active. Aşa cum este şi denumită, mudra vieţii, îmbunătăţeşte puterea de viaţă. Oamenii slabi devin puternici. Reduce îngroşarea vaselor de sânge. Dacă practicaţi această mantra cu regularitate veţi deveni mai activ. Time Duration: No specific time duration. One can practice it any time. Nu este specificat timpul. Poate fi practicată oricând. Benefits: It improves immunity Improves the power of eyes and reduces eye related diseases It removes the vitamin deficiency and fatigue Îmbunătăţeşte imunitatea Îmbunătăţeşte puterea ochilor şi reduce bolile legate de ochi Elimină deficitul de vitamine şi oboseala.
 10. 10. Apana Mudra (Mudra of Digestion): Mudra digestiei Method: The tips of middle finger and ring finger touch the tip of thumb while the other two fingers are stretched out. Atingeţi cu degetul mare degetele mijlociu şi inelar care sunt îndoite, ţinând celelalte două degete întinse. Specialty: It plays an important role in our health as it regulates the excretory system. Joacă un rol important în sănătatea noastră reglementând sistemul excretor. Time Duration: Practice it daily for 45 minutes, but practice for longer time yields more benefits. Practicaţi zilnic pentru 45’, dar practicând mai mult aduce beneficii mai mari. Benefits: It regulates diabetes It cures constipation and piles It helps excreting the normal waste regularly Reglementează diabetul. Vindecă constipaţia şi hemoroizii. Ajută ca procesul de excreţie a deşeurilor să se producă regulat
 11. 11. Apana Vayu Mudra (Mudra of Heart): Mudra Inimii Method: The tips of the middle finger and ring finger touch the tip of thumb, while the index finger touches the base of thumb and little finger stretched out.. Degetul mijlociu şi degetul inelar ating degetul mare, în timp ce indexul atinge baza degetului mare iar degetul mic este drept. Specialty: It benefits the heart. It works like injection in the reduction of heart attack. It is as powerful as sorbitate tablet. It reduces the gas content in body. Aduce beneficii inimii. Lucrează precum o injecţie în reducerea atacurilor de cord. Este mai puternica decât o tabletă de sorbitat (nu ştiu ce pastilă e asta). Reduce gazele din organism. Time Duration: Practice it as many times as you can. Heart patients and BP patients can practice it for 15 minutes daily twice for better results. Practicaţi-o de câte ori puteţi. Pentru mai bune rezultate, pacienţii cardiaci şi cu tensiune arterială pot practica 15 minute zilnic Benefits: It strengthens the heart and regularizes palpitation It regulates excretory system It redeems gastric trouble Întăreşte inima şi regularizează palpitaţiile Reglementează sistemul excretor Rezolvă problemele gastrice.
 12. 12. Linga Mudra (Mudra of Heat): Mudra căldurii Method: Interlock the fingers of both the hands and keep the thumb of the left hand vertically straight and encircle it with the thumb and the index finger of the right hand.. Încleştează degetele de la ambele mâini ţinând degetul mare al mâinii stângi drept şi încercuiţi-l cu degetul arătător al mâinii drepte. Specialty: It generates heat in our body. Take milk, ghee, more water and fruit juices in addition to practice of this mudra for much benefits. Generează căldură în corpul nostru. În plus, fată de practicarea acestei Mudra, este indicat să se bea lapte, ghee, mai multă apă şi sucuri de fructe – pentru mai multe beneficii. Time Duration: Practice it any time you want. But don't practice it a lot as it produces heat in the body.. It can cause sweating even in winter if you practice it longer. Practicaţi de câte ori doriţi. Nu practicaţi atunci când aveţi căldură în corp. Puteţi transpira chiar şi iarna dacă practicaţi timp îndelungat. Benefits: It stops production of phlegm and gives power to lungs It cures severe cold and bronchial infection It invigorates the body Opreşte producerea de flegmă şi dă putere plămânilor. Vindecă răceli grave şi infecţii bronhice. Revigorează tot corpul.
 13. 13. You can do this anytime, anyplace – in the bus, train, car, office or at home. Poţi practica oricând, oriunde – în autobuz, tren, în maşină, la birou sau acasă. To believe it, you must try it. There is nothing to lose and much to gain. Ca să crezi, trebuie sa încerci. Nu ai nimic de pierdut, ci doar de câştigat. And lastly, please do not hoard this presentation. Forward it to all your friends, colleagues and relatives so that a maximum number of people can benefit. Thank you. Şi, vă rog să nu tezaurizaţi acestă prezentare. Transmiteţi-o prietenilor, colegilor şi rudelor astfel încât cât mai multe persoane să beneficieze. Mulţumesc.

×