1. feladat

V
Stakeholder-
menedzsment
Készült a Vállalatgazdaságtan című tárgyhoz
Stakeholderek
 A mai vállalatoknak komplex környezetben kell
sikeresen működnie. Minden szervezetnek vannak
érintettjei (stakeholderek), azaz olyan csoportok és
egyének, akik érintettek a vállalat küldetésének
teljesítésében.
 Ha az üzleti szervezetek sikeresek akarnak lenni a
jelenlegi és a jövőbeni környezetben, akkor a
menedzsereknek figyelembe kell venniük a
stakeholderek létét.
Stakeholderek
 A szakirodalomban az „érintett” (stakeholder) fogalom
sokféle értelmezésével lehet találkozni.
 A vállalat stratégiai, átfogó célkitűzésinek
nézőpontjából egy széles értelmezésre van
szükség, egyetlen csoportot vagy egyént sem
hagyhatunk ki a stakeholderek közül, ha az
megakadályozhatja a szervezet célmegvalósítását.
 A „stakeholder” fogalomnak át kell fognia az egyének
és csoportok széles körét, még akkor is, ha a
gyakorlatban néhányukat mellőzzük, mivel az adott
időpontban azok nem gyakorolnak jelentős hatást a
vállalatra.
Stakeholder-menedzsment
 A „stakeholder-menedzsment” kifejezés arra utal,
hogy a szervezetnek tudatosan akció-orientáltan
irányítania szükséges az egyes stakeholder
csoportokkal való kapcsolatát.
 Ez a meghatározás megkövetel olyan folyamatokat és
technikákat, amelyek bővítik a szervezet stratégiai
menedzsment-képességét.
 Legalább három szint van, amelyeken értelmeznünk
kell a szervezet érintettjeivel kapcsolatos
ténykedéseit.
Stakeholder-menedzsment
3 szintje
 Kik a szervezet stakeholderjei, és azok milyen
érintettséggel rendelkeznek?
 A szervezet milyen folyamatok által irányítja -
közvetlenül vagy közvetve - kapcsolatait az
érintettekkel, és hogy ezek a folyamatok megfelelnek-
e a szervezet valódi stakeholder-erőterének?
 Meg kell értenünk a szervezet és az érintettek közötti
tranzakciókat, és meg kell állapítani, hogy ezek
megfelelnek-e az előző két szintnek.
Stakeholder-menedzsment 3
szintje
 Egy szervezet stakeholder-menedzsment kapacitását
az előbbi három szint együttkezelésének
képességeként határozhatjuk meg.
 Egy olyan szervezet, amely helyesen méri föl
stakeholder-erőterét, és rendelkezik olyan
folyamatokkal, amelyek az érintettek érdekeit
rutinszerűen tekintetbe veszik a szervezet sztenderd
működésmenetében, továbbá megvalósít olyan
tranzakciókat, amelyek összehangolják a
stakeholderek érdekeit a szervezet céljaival, a
stakeholder-menedzsment magas (maximális) fokával
rendelkezik.
Stakeholder-menedzsment 3
szintje
 Egy olyan szervezet viszont, amely nem fogja föl,
hogy kik is az ő érintettjei, nincsenek folyamatai a
kérdéssel kapcsolatban, és nincs érintkezési-
tárgyalási terve az érintettekkel, az a stakeholder-
menedzsment alacsony (minimális) fokával
rendelkezik csupán.
Melyek azok a csoportok és
egyének, akik érintve vannak a
szervezet célmegvalósításában?
 A hagyományos vállalatképben csak a fogyasztók, a
szállítók, az alkalmazottak és a tulajdonosok
szerepelnek, a vállalati környezet elmúlt évtizedben
létrejött megváltozásai nyomán a képet azonban ki
kell egészíteni más csoportokkal is, például a
környezetvédőkkel, a fogyasztói érdekvédelemmel, a
médiákkal, a kormányzattal, a külföldi
versenytársakkal.
Egy mai nagyvállalat stakeholderei
az alábbiak lehetnek
 Tulajdonosok:
részvényesek, kötvényesek, alkalmazottak;
 Pénzügyi csoport: pénzügyi elemzők, beruházási
bankok, kereskedelmi bankok, a jegybank;
 Társadalmi viszonyok: biztonság- és
egészségvédők, környezetvédők, egyéb tiltakozó
csoportok;
 Szállítók: vállalat (1), (2), ...;
Egy mai nagyvállalat stakeholderei
az alábbiak lehetnek
 Kormányzat: a parlament, a
bíróság, kormányhivatalok (1), (2), ...;
 Politikai érdekcsoportok: pártok (1), (2), ...; az
önkormányzatok szövetsége stb.;
 Fogyasztók: fogyasztói szegmens (1), (2), ...;
 Fogyasztói érdekvédelem: a fogyasztók országos
szövetsége, fogyasztói egyesületek stb.;
Egy mai nagyvállalat stakeholderei
az alábbiak lehetnek
 Szakszervezetek: szakszervezet (1), (2), ...;
 Alkalmazottak: alkalmazotti szegmens (1), (2), ...;
 Versenytársak: hazai versenytárs (1), (2), külföldi
versenytársak (1), (2),.
Egy mai nagyvállalat stakeholderei
az alábbiak lehetnek
 Az érintettek föltérképezése nem könnyű feladat, s
különösen nem könnyű azonosítani az egyes
stakeholdereket, és azok sajátos érdekeit.
 A stakeholderek halmaza az idők során változik, és
érdekeik a vizsgált stratégiai kérdésektől is függnek. A
feladat még nehezebbé válik, ha tisztába jövünk az
érintettek föltérképezésének következményeivel.
 Bizonyos stakeholder-csoportok tagjai, más
stakeholder-csoportoknak is tagjai lehetnek, és mint a
szervezet érintettjei összehangolják (vagy éppen nem
hangolják össze) ellentétes szerepeiket.
Stakeholder térkép
Kétdimenziós érintett-háló
 Az érdek bizonyosan többdimenziós, s nem mérhető
csupán pénzben, jóllehet, nem könnyű
megmondani, hogy mely dimenziókban mérendő?
 Az egyik analitikus eszköz a szervezet érintettjeinek
ábrázolására egy kétdimenziós érintett-háló.
 Minden llalat tos - val
jellemezhető, s lehet, hogy az egyes rintettek több
mint egy helyen szerepelnek.
Az érintettek hálója (klasszikus
eset)
Kiegészített stakeholder-háló
A szervezet érintettjeivel való
kapcsolata
 Ha a szervezet stakeholder észlelése teljesen eltér
érintettjeitől, a legbriliánsabb stratégia sem fog
működni.
 A stakeholder-föltérképezést össze kell kapcsolni a
szervezet stratégiai és operatív működésének alapos
értelmezésével.
 Hogy megértsük egy vállalatnak az egyes
érintettjeivel való kapcsolatát, meg kell néznünk, hogy
miként végzi a maguk tevékenységét, és miként
illeszkednek bele külső környezetükbe.
Érintett szerepek
A szervezet érintettjeivel való
kapcsolata
 A stakeholder-föltérképezés gyakran használt módjai
a következők lehetnek:
 portfolió- elemzés,
 stratégia felülvizsgálat,
 környezetelemzés.
 Ezek különböző változatait számos nagyléptékű
szervezet használja. Önmagában egyik sem
megfelelő a stakeholder-probléma kezelésére. Ki kell
egészíteni őket a stakeholder szemlélettel.
Portfolió - elemzés
 Kutatások támasztják alá, hogy jó megközelítés, ha a
vállalatot, mint üzleti tevékenységek portfolióját
értelmezzük.
 Az elkülönített üzleti egységeket könnyebb kezelni, és
a siker tényezői is jobban megragadhatók ezen a
szinten, mint aggregáltan, az egész vállalat szintjén.
 A jó üzleteket megtartjuk és fejlesztjük, a rosszaktól
pedig megszabadulunk
 A vállalati tervezők és a divízió menedzserek a
vállalat üzleti tevékenységeit egy mátrixba rendezik.
Portfolió- elemzés
 Az egyik dimenzió az iparág vonzereje, amit rendszerint
a növekedés ütemével mérnek. A másik dimenzió az
üzleti pozíció, amit a piaci részesedéssel mérnek.
 A vállalat vezetői egy kiegyensúlyozott portfolió-
szerkezet kialakítására törekszenek, amely maximálja a
profitot, és minimalizálja a kockázatot.
 A portfolió, mint elemzési eszköz a legtöbb vállalatnál
nincs semmilyen kapcsolatban a stakeholder-térképpel.
 Ha túl szűken értelmezzük és gyakoroljuk, akkor a
portfolió-elemzés externáliákat szül, társadalmi
elégedetlenséget vált ki, és végül is kevésbé lesz
hatékony.
A stratégia felülvizsgálat
 A vállalat felsővezetői időről-időre találkoznak a
divíziók vagy a stratégiai üzleti egységek
menedzsereivel, hogy felülvizsgálják a stratégiát.
 A tervbe vett célok elérésének mértékét vizsgálják, és
néha új stratégiákat fogalmaznak meg.
 A felülvizsgálatok általában beépülnek a stratégiai
tervezés ciklusaiba és arra is szolgálnak, hogy
értékeljék a divíziók és azok vezetőinek
teljesítményét.
A stratégia felülvizsgálat
 A legnagyobb problémája, hogy ez módszer sem
bátorítja a külső környezettel való kapcsolatot és a
stakeholder-szemléletet.
 Nemigen szeretik, és főleg nem jutalmazzák, ha a
menedzser rossz hírekkel szolgál vagy innoválni akar.
 Inkább játsszák az „érintettek hálója” játékot, ha már
baj van.
A környezetelemzés
 Ez módszer már nyíltan a külső környezetre irányul.
 Az alapgondolat itt az, hogy a vállalati menedzserek
„nyissák ki az antennákat”, és tapogassák le azokat a
kulcseseményeket és trendeket, amelyek
meghatározzák az üzlet jövőbeni alakulását.
 Több változata is van, mindegyiknek megvan a maga
ereje és gyengéje.
A környezetelemzés
 Első: a „forgatókönyv-írás”, ami által az események
és trendek összeállnak egy, a vállalat jövőjét leíró
képpé, a vállalati tervezők és vállalati tanácsadó
cégek preferált módszere.
 Egy másik módszer a trend-elemzés, amiben
rendszerint a demográfiai és a gazdasági
kulcsváltozók alakulását követik nyomon.
 Ezek mellett a jövőkutatás egyéb módszerei szintén
segíthetik a menedzsereket a külső környezet
figyelemmel kísérésében.
Az önkéntesség filozófiája
 Az alkalmas menedzsment-filozófia az önkéntesség
eszméjén alapszik, legalábbis az amerikai vállalatok
számára.
 Az önkéntesség azt jelenti, hogy a vállalatnak saját
szabad akaratából kell elköteleznie magát arra, hogy
kielégíti az érintettek igényeit.
 Az önkéntesség filozófiája összefoglalható néhány
preskriptív állításban, amelyek sikeres menedzsment
elméleteken és technikákon nyugszanak.
Az önkéntesség filozófiája
 A stakeholder-menedzsment magas fokával
rendelkező szervezetek rendszeres kommunikációt
folytatnak érintettjeikkel.
 A stakeholder-menedzsment magas fokával
rendelkező szervezetek direkt módon egyezkednek
az érintettekkel és önkéntes megállapodásra
törekszenek.
 A stakeholder-menedzsment magas fokával
rendelkező szervezetek általánosítják a marketing-
szemléletet a többi érintettre.
Az önkéntesség filozófiája
 A stakeholder-menedzsment magas fokával
rendelkező szervezetek beépítik a külső környezeti
korlátokat stratégiájukba.
 A stakeholder-menedzsment magas fokával
rendelkező szervezetek előrelátóan cselekszenek.
Anticipálják az érintettek problémáit, és igyekeznek
befolyásolni a stakeholder-erőteret.
 A stakeholder-menedzsment magas fokával
rendelkező szervezetek azon fáradoznak, hogy
miként szolgálhatnák a stakeholdereket.
Összegzés
 Jóllehet mindezek a módszerek hasznosnak
bizonyulnak, a legtöbbjük nem vezet el valamilyen
konkrét gyakorlati lépéshez.
 A legtöbb vállalati terv a legelején tartalmaz egy, a
környezetről szóló részt, ami leírja azokat a
környezettel kapcsolatos előfeltevéseket, amelyeken
a terv nyugszik.
 Ezek az előfeltevések rendszerint olyan makro-
gazdasági változók előrejelzései, mint például az
infláció, a munkanélküliség, és a kamatláb nagysága.
Ha ezek az előfeltevések nem felejtődnek el mialatt a
vállalati tervet konkrét stratégiai programmá.
Készítette:
Varga Szilvia (N0RL8X), SZIE-GTK, GM, I.évf. lev., Gödöllő
Kulcsár Szilvia (FAANXK), SZIE-GTK, GM, I.évf. lev., Gödöllő
Babicz Gábor (XYEK0J), SZIE-GTK, GM, I.évf. lev., Gödöllő
Köszönjük a
figyelmet!
1 von 31

Recomendados

A testbeszéd von
A testbeszédA testbeszéd
A testbeszédnovigi
11.4K views19 Folien
Nonverbális kommunikáció prezentáció von
Nonverbális kommunikáció prezentációNonverbális kommunikáció prezentáció
Nonverbális kommunikáció prezentációAnett Farkas
7.9K views32 Folien
Non verbális kommunikáció von
Non verbális kommunikációNon verbális kommunikáció
Non verbális kommunikációnagycintia
3K views15 Folien
Planejamento Estratégico de Relações Públicas von
Planejamento Estratégico de Relações PúblicasPlanejamento Estratégico de Relações Públicas
Planejamento Estratégico de Relações PúblicasDAC UFS
3.9K views22 Folien
アクセンチュア株式会社採用案内 2022/03 von
アクセンチュア株式会社採用案内 2022/03アクセンチュア株式会社採用案内 2022/03
アクセンチュア株式会社採用案内 2022/03Accenture Japan
60K views28 Folien
学習する組織(概要) von
学習する組織(概要)学習する組織(概要)
学習する組織(概要)imocchi
4.7K views33 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

A non verbális kommunikáció von
A non verbális kommunikációA non verbális kommunikáció
A non verbális kommunikációBudai Debóra
1.1K views14 Folien
Project management. oksana kosenko von
Project management. oksana kosenkoProject management. oksana kosenko
Project management. oksana kosenkoOlena Ursu
174 views28 Folien
دور الحراك الاجتماعي في الحصول على المكانة الاجتماعية von
دور الحراك الاجتماعي في الحصول على المكانة الاجتماعية دور الحراك الاجتماعي في الحصول على المكانة الاجتماعية
دور الحراك الاجتماعي في الحصول على المكانة الاجتماعية حسن قروق
7.4K views19 Folien
Puhujan parhaat pönötysvinkit von
Puhujan parhaat pönötysvinkitPuhujan parhaat pönötysvinkit
Puhujan parhaat pönötysvinkitKatleena Kortesuo
114.6K views16 Folien
般若之心 一行禪師 von
般若之心 一行禪師般若之心 一行禪師
般若之心 一行禪師Henry Lee (李桓瑞)
13.1K views170 Folien
Introdução à Publicidade e Propaganda - Aula 04 - Planejamento Publicitário von
Introdução à Publicidade e Propaganda - Aula 04  - Planejamento PublicitárioIntrodução à Publicidade e Propaganda - Aula 04  - Planejamento Publicitário
Introdução à Publicidade e Propaganda - Aula 04 - Planejamento PublicitárioThiago Ianatoni
8.7K views24 Folien

Was ist angesagt?(19)

A non verbális kommunikáció von Budai Debóra
A non verbális kommunikációA non verbális kommunikáció
A non verbális kommunikáció
Budai Debóra1.1K views
Project management. oksana kosenko von Olena Ursu
Project management. oksana kosenkoProject management. oksana kosenko
Project management. oksana kosenko
Olena Ursu174 views
دور الحراك الاجتماعي في الحصول على المكانة الاجتماعية von حسن قروق
دور الحراك الاجتماعي في الحصول على المكانة الاجتماعية دور الحراك الاجتماعي في الحصول على المكانة الاجتماعية
دور الحراك الاجتماعي في الحصول على المكانة الاجتماعية
حسن قروق7.4K views
Introdução à Publicidade e Propaganda - Aula 04 - Planejamento Publicitário von Thiago Ianatoni
Introdução à Publicidade e Propaganda - Aula 04  - Planejamento PublicitárioIntrodução à Publicidade e Propaganda - Aula 04  - Planejamento Publicitário
Introdução à Publicidade e Propaganda - Aula 04 - Planejamento Publicitário
Thiago Ianatoni8.7K views
Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn? von EllunKanat
Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
Kirsi Piha: Sisäinen viestintä - käärmettä pyssyyn?
EllunKanat23.1K views
PIAZZA株式会社_採用ブック_202108 von Kohei Yano
PIAZZA株式会社_採用ブック_202108PIAZZA株式会社_採用ブック_202108
PIAZZA株式会社_採用ブック_202108
Kohei Yano334 views
مفهوم التنمية البشرية von Dr- Heba Nour
مفهوم التنمية البشريةمفهوم التنمية البشرية
مفهوم التنمية البشرية
Dr- Heba Nour1.2K views
Työyhteisön viestintä von taikku
Työyhteisön viestintäTyöyhteisön viestintä
Työyhteisön viestintä
taikku4.6K views
Salesforce活用術vol1リードマネジメント.pdf von SHUICHIHARA
Salesforce活用術vol1リードマネジメント.pdfSalesforce活用術vol1リードマネジメント.pdf
Salesforce活用術vol1リードマネジメント.pdf
SHUICHIHARA364 views
O Plano RelaçõEs PúBlicas Icp 17 Junho2010 von pcmarques
O Plano RelaçõEs PúBlicas Icp 17 Junho2010O Plano RelaçõEs PúBlicas Icp 17 Junho2010
O Plano RelaçõEs PúBlicas Icp 17 Junho2010
pcmarques9.5K views
Plano de marketing von MnicaCouto8
Plano de marketingPlano de marketing
Plano de marketing
MnicaCouto8360 views
خرائط المفاهيم في مادة الفلسفة von Abde Lmajid
خرائط المفاهيم في مادة الفلسفةخرائط المفاهيم في مادة الفلسفة
خرائط المفاهيم في مادة الفلسفة
Abde Lmajid6K views
ترشيد استعمال وسائل الاتصال الحديثة والأنترنات von Mouez Babba
ترشيد استعمال وسائل الاتصال الحديثة والأنترناتترشيد استعمال وسائل الاتصال الحديثة والأنترنات
ترشيد استعمال وسائل الاتصال الحديثة والأنترنات
Mouez Babba1.9K views
Toimiva viestintä ja vuorovaikutus > hyvä työyhteisö, esimiehen rooli? von Saija Karevaara
Toimiva viestintä ja vuorovaikutus > hyvä työyhteisö, esimiehen rooli?Toimiva viestintä ja vuorovaikutus > hyvä työyhteisö, esimiehen rooli?
Toimiva viestintä ja vuorovaikutus > hyvä työyhteisö, esimiehen rooli?
Saija Karevaara1.1K views

Destacado

11 0953 kairon - slide deck for source forge final 2 11 von
11 0953 kairon - slide deck for source forge final 2 1111 0953 kairon - slide deck for source forge final 2 11
11 0953 kairon - slide deck for source forge final 2 11Jeff McCloud
787 views18 Folien
Data Reuse Agreements von
Data Reuse Agreements Data Reuse Agreements
Data Reuse Agreements Jeff McCloud
157 views10 Folien
Himss13 patient consent v3 final von
Himss13 patient consent v3 finalHimss13 patient consent v3 final
Himss13 patient consent v3 finalJeff McCloud
1.1K views23 Folien
Enforceable Specification of Privacy von
Enforceable Specification of PrivacyEnforceable Specification of Privacy
Enforceable Specification of PrivacyJeff McCloud
899 views9 Folien
Kairon overview von
Kairon overviewKairon overview
Kairon overviewJeff McCloud
453 views14 Folien
Homework Portugal von
Homework PortugalHomework Portugal
Homework PortugalFlatio
323 views37 Folien

Destacado(19)

11 0953 kairon - slide deck for source forge final 2 11 von Jeff McCloud
11 0953 kairon - slide deck for source forge final 2 1111 0953 kairon - slide deck for source forge final 2 11
11 0953 kairon - slide deck for source forge final 2 11
Jeff McCloud787 views
Data Reuse Agreements von Jeff McCloud
Data Reuse Agreements Data Reuse Agreements
Data Reuse Agreements
Jeff McCloud157 views
Himss13 patient consent v3 final von Jeff McCloud
Himss13 patient consent v3 finalHimss13 patient consent v3 final
Himss13 patient consent v3 final
Jeff McCloud1.1K views
Enforceable Specification of Privacy von Jeff McCloud
Enforceable Specification of PrivacyEnforceable Specification of Privacy
Enforceable Specification of Privacy
Jeff McCloud899 views
Homework Portugal von Flatio
Homework PortugalHomework Portugal
Homework Portugal
Flatio323 views
Research issues -usenix-v4 1 final approved for public release 5 11 von Jeff McCloud
Research issues -usenix-v4 1 final approved for public release 5 11Research issues -usenix-v4 1 final approved for public release 5 11
Research issues -usenix-v4 1 final approved for public release 5 11
Jeff McCloud853 views
Crusust 2013 Assignment von Flatio
Crusust 2013 AssignmentCrusust 2013 Assignment
Crusust 2013 Assignment
Flatio269 views
Financial Planning von Flatio
Financial PlanningFinancial Planning
Financial Planning
Flatio727 views
On Board Experience von Flatio
On Board ExperienceOn Board Experience
On Board Experience
Flatio1.2K views
HRM in Cruise Tourism von Flatio
HRM in Cruise TourismHRM in Cruise Tourism
HRM in Cruise Tourism
Flatio335 views
Consumer Behaviour of Maritime Cruise Tourists in portugal von Flatio
Consumer Behaviour of Maritime Cruise Tourists in portugalConsumer Behaviour of Maritime Cruise Tourists in portugal
Consumer Behaviour of Maritime Cruise Tourists in portugal
Flatio811 views
Homework Lithuania von Flatio
Homework LithuaniaHomework Lithuania
Homework Lithuania
Flatio214 views
Nationwide patient centric consent mgmt - v3 approved for public release old von Jeff McCloud
Nationwide patient centric consent mgmt - v3 approved for public release oldNationwide patient centric consent mgmt - v3 approved for public release old
Nationwide patient centric consent mgmt - v3 approved for public release old
Jeff McCloud979 views
Homework Turkey von Flatio
Homework TurkeyHomework Turkey
Homework Turkey
Flatio359 views
Project Bbriefing of the Erasmus IP Project von Flatio
Project Bbriefing of the Erasmus IP ProjectProject Bbriefing of the Erasmus IP Project
Project Bbriefing of the Erasmus IP Project
Flatio643 views
Homework Czech republic von Flatio
Homework Czech republicHomework Czech republic
Homework Czech republic
Flatio589 views
Unique Selling Proposition von Flatio
Unique Selling PropositionUnique Selling Proposition
Unique Selling Proposition
Flatio8.2K views

Similar a 1. feladat

Társalami felelőségvállalás- szakdolgozat 2015 von
Társalami felelőségvállalás- szakdolgozat 2015Társalami felelőségvállalás- szakdolgozat 2015
Társalami felelőségvállalás- szakdolgozat 2015Nikoletta Holl
4K views82 Folien
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával von
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásávalZöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásávalKrisztina Ilosfai
609 views30 Folien
SuccessFactors magyar verzió bevezetése #in - Budapest, Hungary von
SuccessFactors magyar verzió bevezetése #in - Budapest, HungarySuccessFactors magyar verzió bevezetése #in - Budapest, Hungary
SuccessFactors magyar verzió bevezetése #in - Budapest, HungaryZoltán Bellák
470 views48 Folien
iMotion - SuccessFactors magyar verzió bevezetése, Budapest, Hungary von
iMotion - SuccessFactors magyar verzió bevezetése, Budapest, HungaryiMotion - SuccessFactors magyar verzió bevezetése, Budapest, Hungary
iMotion - SuccessFactors magyar verzió bevezetése, Budapest, HungaryZoltán Bellák
519 views48 Folien
A CSR új elemei Magyarországon von
A CSR új elemei MagyarországonA CSR új elemei Magyarországon
A CSR új elemei MagyarországonZoltan Felszeghy
2.7K views11 Folien
Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés. von
Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés.Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés.
Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés.TRL Hungary Kft.
759 views27 Folien

Similar a 1. feladat(20)

Társalami felelőségvállalás- szakdolgozat 2015 von Nikoletta Holl
Társalami felelőségvállalás- szakdolgozat 2015Társalami felelőségvállalás- szakdolgozat 2015
Társalami felelőségvállalás- szakdolgozat 2015
Nikoletta Holl4K views
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával von Krisztina Ilosfai
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásávalZöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
Zöld szempontok a belső pr eszközeinek felhasználásával
Krisztina Ilosfai609 views
SuccessFactors magyar verzió bevezetése #in - Budapest, Hungary von Zoltán Bellák
SuccessFactors magyar verzió bevezetése #in - Budapest, HungarySuccessFactors magyar verzió bevezetése #in - Budapest, Hungary
SuccessFactors magyar verzió bevezetése #in - Budapest, Hungary
Zoltán Bellák470 views
iMotion - SuccessFactors magyar verzió bevezetése, Budapest, Hungary von Zoltán Bellák
iMotion - SuccessFactors magyar verzió bevezetése, Budapest, HungaryiMotion - SuccessFactors magyar verzió bevezetése, Budapest, Hungary
iMotion - SuccessFactors magyar verzió bevezetése, Budapest, Hungary
Zoltán Bellák519 views
Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés. von TRL Hungary Kft.
Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés.Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés.
Kreatív ügynökségek helyzetképe - 2015. Iparági elemzés.
TRL Hungary Kft.759 views
In vs outsourcing problematika von bittnerz
In vs outsourcing problematikaIn vs outsourcing problematika
In vs outsourcing problematika
bittnerz207 views
Ze p marketing reflektor 2012 von bittnerz
Ze p marketing reflektor 2012Ze p marketing reflektor 2012
Ze p marketing reflektor 2012
bittnerz248 views
Dr. Kollár Csaba et. al.: A komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás... von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Dr. Kollár Csaba et. al.: A komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás...Dr. Kollár Csaba et. al.: A komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás...
Dr. Kollár Csaba et. al.: A komplex foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás...
esza_stratégia_final von Peter Varga
esza_stratégia_finalesza_stratégia_final
esza_stratégia_final
Peter Varga467 views
Kpmg strategia bogel 111111 v3 von György Bőgel
Kpmg strategia bogel 111111 v3Kpmg strategia bogel 111111 v3
Kpmg strategia bogel 111111 v3
György Bőgel433 views
Találjuk ki újra a menedzsment tanácsadást - kommunikációs kihívások von Csaba KOLLAR (Dr. PhD.)
Találjuk ki újra a menedzsment tanácsadást - kommunikációs kihívásokTaláljuk ki újra a menedzsment tanácsadást - kommunikációs kihívások
Találjuk ki újra a menedzsment tanácsadást - kommunikációs kihívások
Fenntarthatóság felelősségvállalás nemzetközi gyakorlatok csr magnet közösség... von Csabaletter
Fenntarthatóság felelősségvállalás nemzetközi gyakorlatok csr magnet közösség...Fenntarthatóság felelősségvállalás nemzetközi gyakorlatok csr magnet közösség...
Fenntarthatóság felelősségvállalás nemzetközi gyakorlatok csr magnet közösség...
Csabaletter536 views
36 összefoglaló feljegyzés szervezeti változások menedzsmentje -2018január25 von Pronay46
36 összefoglaló feljegyzés szervezeti változások menedzsmentje -2018január2536 összefoglaló feljegyzés szervezeti változások menedzsmentje -2018január25
36 összefoglaló feljegyzés szervezeti változások menedzsmentje -2018január25
Pronay46114 views
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben von Pronay46
Meghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-benMeghivo  kiss - peuker  agilis szemlelet a pm-ben
Meghivo kiss - peuker agilis szemlelet a pm-ben
Pronay46424 views

1. feladat

 • 2. Stakeholderek  A mai vállalatoknak komplex környezetben kell sikeresen működnie. Minden szervezetnek vannak érintettjei (stakeholderek), azaz olyan csoportok és egyének, akik érintettek a vállalat küldetésének teljesítésében.  Ha az üzleti szervezetek sikeresek akarnak lenni a jelenlegi és a jövőbeni környezetben, akkor a menedzsereknek figyelembe kell venniük a stakeholderek létét.
 • 3. Stakeholderek  A szakirodalomban az „érintett” (stakeholder) fogalom sokféle értelmezésével lehet találkozni.  A vállalat stratégiai, átfogó célkitűzésinek nézőpontjából egy széles értelmezésre van szükség, egyetlen csoportot vagy egyént sem hagyhatunk ki a stakeholderek közül, ha az megakadályozhatja a szervezet célmegvalósítását.  A „stakeholder” fogalomnak át kell fognia az egyének és csoportok széles körét, még akkor is, ha a gyakorlatban néhányukat mellőzzük, mivel az adott időpontban azok nem gyakorolnak jelentős hatást a vállalatra.
 • 4. Stakeholder-menedzsment  A „stakeholder-menedzsment” kifejezés arra utal, hogy a szervezetnek tudatosan akció-orientáltan irányítania szükséges az egyes stakeholder csoportokkal való kapcsolatát.  Ez a meghatározás megkövetel olyan folyamatokat és technikákat, amelyek bővítik a szervezet stratégiai menedzsment-képességét.  Legalább három szint van, amelyeken értelmeznünk kell a szervezet érintettjeivel kapcsolatos ténykedéseit.
 • 5. Stakeholder-menedzsment 3 szintje  Kik a szervezet stakeholderjei, és azok milyen érintettséggel rendelkeznek?  A szervezet milyen folyamatok által irányítja - közvetlenül vagy közvetve - kapcsolatait az érintettekkel, és hogy ezek a folyamatok megfelelnek- e a szervezet valódi stakeholder-erőterének?  Meg kell értenünk a szervezet és az érintettek közötti tranzakciókat, és meg kell állapítani, hogy ezek megfelelnek-e az előző két szintnek.
 • 6. Stakeholder-menedzsment 3 szintje  Egy szervezet stakeholder-menedzsment kapacitását az előbbi három szint együttkezelésének képességeként határozhatjuk meg.  Egy olyan szervezet, amely helyesen méri föl stakeholder-erőterét, és rendelkezik olyan folyamatokkal, amelyek az érintettek érdekeit rutinszerűen tekintetbe veszik a szervezet sztenderd működésmenetében, továbbá megvalósít olyan tranzakciókat, amelyek összehangolják a stakeholderek érdekeit a szervezet céljaival, a stakeholder-menedzsment magas (maximális) fokával rendelkezik.
 • 7. Stakeholder-menedzsment 3 szintje  Egy olyan szervezet viszont, amely nem fogja föl, hogy kik is az ő érintettjei, nincsenek folyamatai a kérdéssel kapcsolatban, és nincs érintkezési- tárgyalási terve az érintettekkel, az a stakeholder- menedzsment alacsony (minimális) fokával rendelkezik csupán.
 • 8. Melyek azok a csoportok és egyének, akik érintve vannak a szervezet célmegvalósításában?  A hagyományos vállalatképben csak a fogyasztók, a szállítók, az alkalmazottak és a tulajdonosok szerepelnek, a vállalati környezet elmúlt évtizedben létrejött megváltozásai nyomán a képet azonban ki kell egészíteni más csoportokkal is, például a környezetvédőkkel, a fogyasztói érdekvédelemmel, a médiákkal, a kormányzattal, a külföldi versenytársakkal.
 • 9. Egy mai nagyvállalat stakeholderei az alábbiak lehetnek  Tulajdonosok: részvényesek, kötvényesek, alkalmazottak;  Pénzügyi csoport: pénzügyi elemzők, beruházási bankok, kereskedelmi bankok, a jegybank;  Társadalmi viszonyok: biztonság- és egészségvédők, környezetvédők, egyéb tiltakozó csoportok;  Szállítók: vállalat (1), (2), ...;
 • 10. Egy mai nagyvállalat stakeholderei az alábbiak lehetnek  Kormányzat: a parlament, a bíróság, kormányhivatalok (1), (2), ...;  Politikai érdekcsoportok: pártok (1), (2), ...; az önkormányzatok szövetsége stb.;  Fogyasztók: fogyasztói szegmens (1), (2), ...;  Fogyasztói érdekvédelem: a fogyasztók országos szövetsége, fogyasztói egyesületek stb.;
 • 11. Egy mai nagyvállalat stakeholderei az alábbiak lehetnek  Szakszervezetek: szakszervezet (1), (2), ...;  Alkalmazottak: alkalmazotti szegmens (1), (2), ...;  Versenytársak: hazai versenytárs (1), (2), külföldi versenytársak (1), (2),.
 • 12. Egy mai nagyvállalat stakeholderei az alábbiak lehetnek  Az érintettek föltérképezése nem könnyű feladat, s különösen nem könnyű azonosítani az egyes stakeholdereket, és azok sajátos érdekeit.  A stakeholderek halmaza az idők során változik, és érdekeik a vizsgált stratégiai kérdésektől is függnek. A feladat még nehezebbé válik, ha tisztába jövünk az érintettek föltérképezésének következményeivel.  Bizonyos stakeholder-csoportok tagjai, más stakeholder-csoportoknak is tagjai lehetnek, és mint a szervezet érintettjei összehangolják (vagy éppen nem hangolják össze) ellentétes szerepeiket.
 • 14. Kétdimenziós érintett-háló  Az érdek bizonyosan többdimenziós, s nem mérhető csupán pénzben, jóllehet, nem könnyű megmondani, hogy mely dimenziókban mérendő?  Az egyik analitikus eszköz a szervezet érintettjeinek ábrázolására egy kétdimenziós érintett-háló.  Minden llalat tos - val jellemezhető, s lehet, hogy az egyes rintettek több mint egy helyen szerepelnek.
 • 15. Az érintettek hálója (klasszikus eset)
 • 17. A szervezet érintettjeivel való kapcsolata  Ha a szervezet stakeholder észlelése teljesen eltér érintettjeitől, a legbriliánsabb stratégia sem fog működni.  A stakeholder-föltérképezést össze kell kapcsolni a szervezet stratégiai és operatív működésének alapos értelmezésével.  Hogy megértsük egy vállalatnak az egyes érintettjeivel való kapcsolatát, meg kell néznünk, hogy miként végzi a maguk tevékenységét, és miként illeszkednek bele külső környezetükbe.
 • 19. A szervezet érintettjeivel való kapcsolata  A stakeholder-föltérképezés gyakran használt módjai a következők lehetnek:  portfolió- elemzés,  stratégia felülvizsgálat,  környezetelemzés.  Ezek különböző változatait számos nagyléptékű szervezet használja. Önmagában egyik sem megfelelő a stakeholder-probléma kezelésére. Ki kell egészíteni őket a stakeholder szemlélettel.
 • 20. Portfolió - elemzés  Kutatások támasztják alá, hogy jó megközelítés, ha a vállalatot, mint üzleti tevékenységek portfolióját értelmezzük.  Az elkülönített üzleti egységeket könnyebb kezelni, és a siker tényezői is jobban megragadhatók ezen a szinten, mint aggregáltan, az egész vállalat szintjén.  A jó üzleteket megtartjuk és fejlesztjük, a rosszaktól pedig megszabadulunk  A vállalati tervezők és a divízió menedzserek a vállalat üzleti tevékenységeit egy mátrixba rendezik.
 • 21. Portfolió- elemzés  Az egyik dimenzió az iparág vonzereje, amit rendszerint a növekedés ütemével mérnek. A másik dimenzió az üzleti pozíció, amit a piaci részesedéssel mérnek.  A vállalat vezetői egy kiegyensúlyozott portfolió- szerkezet kialakítására törekszenek, amely maximálja a profitot, és minimalizálja a kockázatot.  A portfolió, mint elemzési eszköz a legtöbb vállalatnál nincs semmilyen kapcsolatban a stakeholder-térképpel.  Ha túl szűken értelmezzük és gyakoroljuk, akkor a portfolió-elemzés externáliákat szül, társadalmi elégedetlenséget vált ki, és végül is kevésbé lesz hatékony.
 • 22. A stratégia felülvizsgálat  A vállalat felsővezetői időről-időre találkoznak a divíziók vagy a stratégiai üzleti egységek menedzsereivel, hogy felülvizsgálják a stratégiát.  A tervbe vett célok elérésének mértékét vizsgálják, és néha új stratégiákat fogalmaznak meg.  A felülvizsgálatok általában beépülnek a stratégiai tervezés ciklusaiba és arra is szolgálnak, hogy értékeljék a divíziók és azok vezetőinek teljesítményét.
 • 23. A stratégia felülvizsgálat  A legnagyobb problémája, hogy ez módszer sem bátorítja a külső környezettel való kapcsolatot és a stakeholder-szemléletet.  Nemigen szeretik, és főleg nem jutalmazzák, ha a menedzser rossz hírekkel szolgál vagy innoválni akar.  Inkább játsszák az „érintettek hálója” játékot, ha már baj van.
 • 24. A környezetelemzés  Ez módszer már nyíltan a külső környezetre irányul.  Az alapgondolat itt az, hogy a vállalati menedzserek „nyissák ki az antennákat”, és tapogassák le azokat a kulcseseményeket és trendeket, amelyek meghatározzák az üzlet jövőbeni alakulását.  Több változata is van, mindegyiknek megvan a maga ereje és gyengéje.
 • 25. A környezetelemzés  Első: a „forgatókönyv-írás”, ami által az események és trendek összeállnak egy, a vállalat jövőjét leíró képpé, a vállalati tervezők és vállalati tanácsadó cégek preferált módszere.  Egy másik módszer a trend-elemzés, amiben rendszerint a demográfiai és a gazdasági kulcsváltozók alakulását követik nyomon.  Ezek mellett a jövőkutatás egyéb módszerei szintén segíthetik a menedzsereket a külső környezet figyelemmel kísérésében.
 • 26. Az önkéntesség filozófiája  Az alkalmas menedzsment-filozófia az önkéntesség eszméjén alapszik, legalábbis az amerikai vállalatok számára.  Az önkéntesség azt jelenti, hogy a vállalatnak saját szabad akaratából kell elköteleznie magát arra, hogy kielégíti az érintettek igényeit.  Az önkéntesség filozófiája összefoglalható néhány preskriptív állításban, amelyek sikeres menedzsment elméleteken és technikákon nyugszanak.
 • 27. Az önkéntesség filozófiája  A stakeholder-menedzsment magas fokával rendelkező szervezetek rendszeres kommunikációt folytatnak érintettjeikkel.  A stakeholder-menedzsment magas fokával rendelkező szervezetek direkt módon egyezkednek az érintettekkel és önkéntes megállapodásra törekszenek.  A stakeholder-menedzsment magas fokával rendelkező szervezetek általánosítják a marketing- szemléletet a többi érintettre.
 • 28. Az önkéntesség filozófiája  A stakeholder-menedzsment magas fokával rendelkező szervezetek beépítik a külső környezeti korlátokat stratégiájukba.  A stakeholder-menedzsment magas fokával rendelkező szervezetek előrelátóan cselekszenek. Anticipálják az érintettek problémáit, és igyekeznek befolyásolni a stakeholder-erőteret.  A stakeholder-menedzsment magas fokával rendelkező szervezetek azon fáradoznak, hogy miként szolgálhatnák a stakeholdereket.
 • 29. Összegzés  Jóllehet mindezek a módszerek hasznosnak bizonyulnak, a legtöbbjük nem vezet el valamilyen konkrét gyakorlati lépéshez.  A legtöbb vállalati terv a legelején tartalmaz egy, a környezetről szóló részt, ami leírja azokat a környezettel kapcsolatos előfeltevéseket, amelyeken a terv nyugszik.  Ezek az előfeltevések rendszerint olyan makro- gazdasági változók előrejelzései, mint például az infláció, a munkanélküliség, és a kamatláb nagysága. Ha ezek az előfeltevések nem felejtődnek el mialatt a vállalati tervet konkrét stratégiai programmá.
 • 30. Készítette: Varga Szilvia (N0RL8X), SZIE-GTK, GM, I.évf. lev., Gödöllő Kulcsár Szilvia (FAANXK), SZIE-GTK, GM, I.évf. lev., Gödöllő Babicz Gábor (XYEK0J), SZIE-GTK, GM, I.évf. lev., Gödöllő