Arithimitika sistima

V
Αρικμθτικά ςυςτιματα ςτον Η/Υ και θ
 εξζλιξθ τουσ για τθν επικοινωνία του
    ανκρϊπου με τον Η/Υ


  Δεκαδικό, δυαδικό, οκταδικό και δεκαεξαδικό
        ςφςτθμα αρίκμιςθσ.
Αριθμητικά ςυςτήματα
Η ανάγκθ του ανκρϊπου για μετριςεισ οδιγθςε:

•Αρχικά ςτθν επινόθςθ των αρικμϊν
•Κατόπιν ςτθν επινόθςθ ςυμβόλων για τθν
 παράςταςθ τουσ
•Τζλοσ ςτθ δθμιουργία των αρικμθτικϊν
 ςυςτθμάτων: Ρ.χ.
 δεκαδικό, δυαδικό, τριαδικό, τετραδικό, …
 , οκταδικό, .., δεκαεξαδικό ..
Το δεκαδικό ςφςτημα αρίθμηςησ
•Επικράτθςε ςτθν κακθμερινι ηωι μασ
•Χρθςιμοποιεί τα αραβικά ψθφία 0, 1, 2, … ,9
•Στο ςφςτθμα αυτό οι μακθματικζσ πράξεισ γίνονται με
μεγάλθ ευχζρεια από τον άνκρωπο
•Επειδι το μακαίνει από μικρι θλικία
Ερώτηςη: Οι άραβεσ τι αρικμοφσ χρθςιμοποιοφνε;

 Απάντηςη: τουσ Ινδικοφσ Αρικμοφσ.
Αριθμητικά ςυςτήματα
 Το όνομα ενόσ ςυςτιματοσ αρίκμθςθσ προζρχεται από τον αρικμό των
 ψθφίων που χρθςιμοποιεί για τθν παράςταςθ των αρικμϊν.

•Ο αρικμόσ αυτόσ ονομάηεται «βάςθ» του ςυςτιματοσ
•Το δεκαδικό ςφςτθμα (βάςθ 10) χρθςιμοποιεί τα ψθφία
  0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9
•Το δυαδικό ςφςτθμα (βάςθ 2) χρθςιμοποιεί τα ψθφία 0,1
•Το οκταδικό ςφςτθμα (βάςθ 8) χρθςιμοποίει τα ψθφία 0,1,3,4,5,6,7
•Το δεκαεξαδικό ςφςτθμα (βάςθ 16) χρθςιμοποιεί τα
  ψθφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, A, B, C, D, E και F

 Ζνα από τα ςφμβολα ςθμαίνει τθν ζλλειψη ποςότητασ, το μηδζν, και τα
 άλλα ςφμβολα διαφζρουν από το προθγοφμενό τουσ (όπωσ τα ζχουμε
 καταγράψει) κατά μια ακζραιθ μονάδα.
Αριθμητικά ςυςτήματα
•Η κζςθ των ςυμβόλων μζςα ςτον αρικμό τουσ δίνει και τθν
ςυνολικι αρικμθτικι τουσ αξία, γιατί κάκε ςφμβολο
πολλαπλαςιάηεται με τθν βάςθ υψωμζνθ ςε κάποια δφναμθ.
•Ο εκκζτθσ τθσ κζςθσ ακριβϊσ αριςτερά από τθν
υποδιαςτολι είναι μθδζν. Οι εκκζτεσ αυξάνονται κατά μια
μονάδα αν πθγαίνουμε ςε αριςτερότερθ κζςθ και
μειϊνονται κατά μια μονάδα αν πθγαίνουμε ςε δεξιότερθ
κζςθ. Πλεσ οι χρθςιμοποιοφμενεσ κζςεισ, από τθν
μεγαλφτερθ μζχρι τθν μικρότερθ, πρζπει να περιζχουν
κάποιο ςφμβολο, ζςτω κι αν αυτό είναι το μθδζν.
Ραραδείγματα δεκαδικϊν (DEC)
Απορία: Γιατί ο Η/Υ δεν χρθςιμοποιεί το
   δεκαδικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ;

 Αν κζλαμε να παραςτιςουμε τουσ αρικμοφσ ςτον
 υπολογιςτι με το 10δικό ςφςτθμα, κα ζπρεπε να
 καταςκευάςουμε ζνα φυςικό μζςο που να
 παριςτάνει 10 διαφορετικζσ καταςτάςεισ
•Είναι πολφ ακριβότερο (θλεκτρονικά κυκλϊματα).
•Ρολφ πιο δφςκολο (π.χ. να γίνουν αρικμθτικζσ
πράξεισ ςε αυτό).
Το δυαδικό ςφςτημα αρίθμηςησ

 Είναι το πιο   διαδεδομζνο  ςφςτθμα  ςτουσ
 υπολογιςτζσ.

•Τα ψθφία που χρθςιμοποιοφμε είναι το «0» και
το«1».
•Σε ζνα θλεκτρονικό κφκλωμα θ αναπαράςταςθ του
ψθφίου 1 μπορεί να είναι περνάει ρεφμα ενϊ 0 δεν
περνάει ρεφμα.
Σχηματιςμόσ: 2αδικό, 4αδικό, 8αδικό, 10δικό, 16αδικό
            Μέθοδορ με ηην οποία ζσημαηίζοςμε ηοςρ
            (ακέπαιοςρ) απιθμούρ ζηο κάθε ζύζηημα
            απίθμηζηρ:

            Βήμα-Α : Βάζοςμε ηο 0 ζηην θέζη με εκθέηη
            μηδέν.
            Βήμα-Β : Πποζθέηοςμε ζηον απιθμό μια
            ακέπαια μονάδα, οπόηε σπηζιμοποιούμε ζηην
            θέζη με εκθέηη μηδέν ηο επόμενο ζύμβολο.
            Βήμα-Γ : Αν δεν ςπάπσει επόμενο ζύμβολο,
            βάζοςμε 0 ζηην θέζη αςηή και πποζθέηοςμε 1
            ζηην απιζηεπή διπλανή θέζη.

            Πποζέξηε:
            • Σηο δςαδικό [10] είναι ηο δύο.
            • Σηο ηεηπαδικό [10] είναι ηο ηέζζεπα.
            • Σηο οκηαδικό [10] είναι ηο οκηώ.
            • Σηο δεκαδικό [10] είναι ηο δέκα.
            • Σηο δεκαεξαδικό [10] είναι ηο δεκαέξι.
            Το [10] δηλώνει ηην βάζη ηοσ ζσζηήμαηος
            αριθμων!
Συμβολίκθ Γλϊςςα
Η    δθμιουργία   μιασ   χαμθλισ επιπζδου  γλϊςςασ
  προγραμματιςμοφ, δθλαδι μια γλϊςςα πολφ κοντά ςτθ γλϊςςα
  μθχανισ και ςτο υλικό του υπολογιςτι.


Ζνα πρόγραμμα ςε γλϊςςα μθχανισ είναι ζνα μοτίβο από bits ςτα
 οποία κωδικοποιοφνται εντολζσ του επεξεργαςτι και δεδομζνα. Αυτό
 γίνεται πιο ευανάγνωςτο αντικακιςτϊντασ τισ ακολουκίεσ των bits με
 μνθμονικά ςφμβολα.
Συμβολίκθ Γλϊςςα

Ο ψθφιακόσ υπολογιςτισ μπορεί να χρθςιμοποιιςει μόνο δυαδικοφσ αρικμοφσ και να
  εκτελζςει διαδοχικά εντολζσ που του δίνονται κι αυτζσ με μορφι δυαδικοφ
  αρικμοφ. Τα προγράμματα που φτιάχνονται με τζτοιεσ εντολζσ λζμε πωσ
  φτιάχνονται ςε γλϊςςα μθχανισ. Πταν, για παράδειγμα, κζλουμε να αυξιςουμε το
  περιεχόμενο κάποιου καταμετρθτι Ν κατά 2, δίνουμε εντολζσ ςε γλϊςςα μθχανισ,
  που μοιάηουν κάπωσ ζτςι:
000001000000001100101011001000000000000000010000
  000010000000001100101011


Αυτζσ οι μεγάλεσ ςειρζσ από 0 και 1 ιταν κουραςτικζσ για τον άνκρωπο. Θα
  βελτιωνόταν κάπωσ θ κατάςταςθ, αν γράφονταν οι εντολζσ αυτζσ με οκταδικοφσ
  αρικμοφσ:
01001453 10000020 02001453
Συμβολίκθ Γλϊςςα

Ζτςι οι εντολζσ διαβάηονταν λίγο πιο εφκολα, πάλι όμωσ δεν ιταν απλό να δει κανείσ
  αμζςωσ ποια δουλειά ζκαναν αυτζσ οι εντολζσ. Επίςθσ, αν ικελαν οι
  προγραμματιςτζσ να κάνουν διορκϊςεισ, προςκικεσ και διαγραφζσ εντολϊν ςε
  πρόγραμμα γραμμζνο ςε γλϊςςα μθχανισ, αντιμετϊπιηαν τεράςτιεσ δυςκολίεσ ςε
  μια διαδικαςία πολφ ευάλωτθ από λάκθ. Επινοικθκε λοιπόν μια ςυμβολικι
  γλϊςςα για τισ εντολζσ που καταλάβαινε ο υπολογιςτισ και γράφτθκε ζνα
  ςυμβολομεταφραςτικό πρόγραμμα (assembler), που μετζτρεπε ζνα πρόγραμμα
  ςυμβολικισ γλϊςςασ ςε ζνα πρόγραμμα ςε γλϊςςα μθχανισ.
Το προθγοφμενο παράδειγμα κα ζμοιαηε ςε μια υποκετικι ςυμβολικι γλϊςςα κάπωσ
  ζτςι:
LDA N ;Ν ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΤ΢ΗΤΗΣ ADD +2 ;ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 2 STA N ;ΑΡΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ Η
  ΝΕΑ ΤΙΜΗ
1 von 12

Recomendados

Arithimitika sistima von
Arithimitika sistimaArithimitika sistima
Arithimitika sistimavagvas
171 views12 Folien
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ von
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗKaterina Drimili
5.6K views18 Folien
Κεφάλαιο 21 von
Κεφάλαιο 21 Κεφάλαιο 21
Κεφάλαιο 21 Κατερίνα Λάζαρη
20.7K views4 Folien
Η έννοια του byte von
Η έννοια του byteΗ έννοια του byte
Η έννοια του bytemdaglis
2.8K views10 Folien
Οι φυσικοί αριθμοί von
Οι φυσικοί αριθμοίΟι φυσικοί αριθμοί
Οι φυσικοί αριθμοίΓιάννης Φερεντίνος
100.4K views7 Folien
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ-ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ von
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ-ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ-ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ-ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ2dim
550 views13 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

x dia von
x diax dia
x diaGiannis Kontozopoulos
6.2K views6 Folien
μετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα και αντίστροφα von
μετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα και αντίστροφαμετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα και αντίστροφα
μετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα και αντίστροφαpaoka1926
306 views4 Folien
Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα von
Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφαΜετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα
Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφαΓιάννης Φερεντίνος
202.4K views6 Folien
Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100 von
Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100
Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100Γιάννης Φερεντίνος
103.2K views5 Folien
Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών von
Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμώνΣτρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών
Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμώνΓιάννης Φερεντίνος
171.7K views15 Folien
Δεκαδικοί αριθμοί von
Δεκαδικοί αριθμοίΔεκαδικοί αριθμοί
Δεκαδικοί αριθμοίΓιάννης Φερεντίνος
137.7K views6 Folien

Was ist angesagt?(7)

μετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα και αντίστροφα von paoka1926
μετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα και αντίστροφαμετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα και αντίστροφα
μετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δεκαδικά κλάσματα και αντίστροφα
paoka1926306 views

Destacado

Question 4 von
Question 4Question 4
Question 4ckimberlee18
93 views10 Folien
Media Question 4 von
Media Question 4Media Question 4
Media Question 4ckimberlee18
88 views10 Folien
Question 4 von
Question 4Question 4
Question 4ckimberlee18
140 views13 Folien
Anatomia Omoplato y Clavicula von
Anatomia Omoplato y ClaviculaAnatomia Omoplato y Clavicula
Anatomia Omoplato y ClaviculaCamila Milone
56.4K views13 Folien
Los niños tienen derecho a la vida von
Los niños tienen derecho a la vidaLos niños tienen derecho a la vida
Los niños tienen derecho a la vidacaridire
209 views1 Folie
Galeria de fotos 1 em von
Galeria de fotos 1 emGaleria de fotos 1 em
Galeria de fotos 1 emmeirematema
205 views19 Folien

Destacado(18)

Anatomia Omoplato y Clavicula von Camila Milone
Anatomia Omoplato y ClaviculaAnatomia Omoplato y Clavicula
Anatomia Omoplato y Clavicula
Camila Milone56.4K views
Los niños tienen derecho a la vida von caridire
Los niños tienen derecho a la vidaLos niños tienen derecho a la vida
Los niños tienen derecho a la vida
caridire209 views
Galeria de fotos 1 em von meirematema
Galeria de fotos 1 emGaleria de fotos 1 em
Galeria de fotos 1 em
meirematema205 views
Final Topics For Next Friday von agccf
Final Topics For Next FridayFinal Topics For Next Friday
Final Topics For Next Friday
agccf200 views
Conceptos de la hoja de calculo von Marcos Bonilla
Conceptos de la hoja de calculoConceptos de la hoja de calculo
Conceptos de la hoja de calculo
Marcos Bonilla532 views
Conceptos de la hoja de calculo von Marcos Bonilla
Conceptos de la hoja de calculoConceptos de la hoja de calculo
Conceptos de la hoja de calculo
Marcos Bonilla243 views
Final Topics For Next Friday von agccf
Final Topics For Next FridayFinal Topics For Next Friday
Final Topics For Next Friday
agccf219 views
Brightree-whitepaper_4-pressures-shaping-post-acute care von tohanlon
Brightree-whitepaper_4-pressures-shaping-post-acute careBrightree-whitepaper_4-pressures-shaping-post-acute care
Brightree-whitepaper_4-pressures-shaping-post-acute care
tohanlon119 views
Fusie Waal Onderhoud & Renovatie en Dickhoff Spindler von MichelSchipper
Fusie Waal Onderhoud & Renovatie en Dickhoff SpindlerFusie Waal Onderhoud & Renovatie en Dickhoff Spindler
Fusie Waal Onderhoud & Renovatie en Dickhoff Spindler
MichelSchipper373 views
Lambda Viaggi, Messico 8 15 dicembre von LambdaViaggi
Lambda Viaggi, Messico 8 15 dicembreLambda Viaggi, Messico 8 15 dicembre
Lambda Viaggi, Messico 8 15 dicembre
LambdaViaggi142 views

Similar a Arithimitika sistima

Αριθμητικά συστήματα στον Η/Υ von
Αριθμητικά συστήματα στον Η/ΥΑριθμητικά συστήματα στον Η/Υ
Αριθμητικά συστήματα στον Η/Υmdaglis
2.4K views29 Folien
Αριθμητικά συστήματα - Δυαδικό Σύστημα Αρίθμισης Η/Υ και πράξεις σε αυτό. von
Αριθμητικά συστήματα - Δυαδικό Σύστημα Αρίθμισης Η/Υ και πράξεις σε αυτό.Αριθμητικά συστήματα - Δυαδικό Σύστημα Αρίθμισης Η/Υ και πράξεις σε αυτό.
Αριθμητικά συστήματα - Δυαδικό Σύστημα Αρίθμισης Η/Υ και πράξεις σε αυτό.Georgios Giannopoulos
2K views30 Folien
Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός κόσμος von
Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός κόσμοςΚεφάλαιο 1 Ψηφιακός κόσμος
Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός κόσμοςTselep Ria
1.4K views29 Folien
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1 von
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.1Dimitris Psounis
16.7K views40 Folien
Το Δυαδικό Σύστημα von
Το Δυαδικό ΣύστημαΤο Δυαδικό Σύστημα
Το Δυαδικό Σύστημαpasxelfstone
795 views10 Folien
Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1 von
Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1
Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1Dimitra Adamidou
621 views24 Folien

Similar a Arithimitika sistima(20)

Αριθμητικά συστήματα στον Η/Υ von mdaglis
Αριθμητικά συστήματα στον Η/ΥΑριθμητικά συστήματα στον Η/Υ
Αριθμητικά συστήματα στον Η/Υ
mdaglis2.4K views
Αριθμητικά συστήματα - Δυαδικό Σύστημα Αρίθμισης Η/Υ και πράξεις σε αυτό. von Georgios Giannopoulos
Αριθμητικά συστήματα - Δυαδικό Σύστημα Αρίθμισης Η/Υ και πράξεις σε αυτό.Αριθμητικά συστήματα - Δυαδικό Σύστημα Αρίθμισης Η/Υ και πράξεις σε αυτό.
Αριθμητικά συστήματα - Δυαδικό Σύστημα Αρίθμισης Η/Υ και πράξεις σε αυτό.
Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός κόσμος von Tselep Ria
Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός κόσμοςΚεφάλαιο 1 Ψηφιακός κόσμος
Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός κόσμος
Tselep Ria1.4K views
Το Δυαδικό Σύστημα von pasxelfstone
Το Δυαδικό ΣύστημαΤο Δυαδικό Σύστημα
Το Δυαδικό Σύστημα
pasxelfstone795 views
Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1 von Dimitra Adamidou
Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1
Πληροφορική Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1
Dimitra Adamidou621 views
Αναπαράστασης πληροφορίας με δυαδικά ψηφία (2) von mdaglis
Αναπαράστασης πληροφορίας με δυαδικά ψηφία (2)Αναπαράστασης πληροφορίας με δυαδικά ψηφία (2)
Αναπαράστασης πληροφορίας με δυαδικά ψηφία (2)
mdaglis7.6K views
Arithimitika sistima von vagvas
Arithimitika sistimaArithimitika sistima
Arithimitika sistima
vagvas248 views
ΠΛΗ 21 - Εισαγωγή στα ψηφιακά συστήματα - Σημειώσεις von Onlearn
ΠΛΗ 21 - Εισαγωγή στα ψηφιακά συστήματα - ΣημειώσειςΠΛΗ 21 - Εισαγωγή στα ψηφιακά συστήματα - Σημειώσεις
ΠΛΗ 21 - Εισαγωγή στα ψηφιακά συστήματα - Σημειώσεις
Onlearn976 views
Ψηφιακός Κόσμος von ananiakal
Ψηφιακός ΚόσμοςΨηφιακός Κόσμος
Ψηφιακός Κόσμος
ananiakal229 views
Ψηφιακά Χρώματα von pasxelfstone
Ψηφιακά ΧρώματαΨηφιακά Χρώματα
Ψηφιακά Χρώματα
pasxelfstone8 views
Jeliot von yannisp
JeliotJeliot
Jeliot
yannisp134 views
Jeliot von nio1987
JeliotJeliot
Jeliot
nio1987152 views
01 ψηφιοποίηση της πληροφορίας von Sofia Lahlou
01 ψηφιοποίηση της πληροφορίας01 ψηφιοποίηση της πληροφορίας
01 ψηφιοποίηση της πληροφορίας
Sofia Lahlou302 views
01 ψηφιοποίηση της πληροφορίας von Sofia Lahlou
01 ψηφιοποίηση της πληροφορίας01 ψηφιοποίηση της πληροφορίας
01 ψηφιοποίηση της πληροφορίας
Sofia Lahlou499 views
1ο μάθημα-β-τάξη von vfilip
1ο μάθημα-β-τάξη1ο μάθημα-β-τάξη
1ο μάθημα-β-τάξη
vfilip556 views
Αναπαρασταση Συμβολων von Vasso Servou
Αναπαρασταση ΣυμβολωνΑναπαρασταση Συμβολων
Αναπαρασταση Συμβολων
Vasso Servou1K views

Más de vagvas

Registers von
RegistersRegisters
Registersvagvas
214 views12 Folien
Signal von
SignalSignal
Signalvagvas
142 views5 Folien
Signal von
SignalSignal
Signalvagvas
154 views5 Folien
Memorymc 101025140817-phpapp02 von
Memorymc 101025140817-phpapp02Memorymc 101025140817-phpapp02
Memorymc 101025140817-phpapp02vagvas
162 views11 Folien
νέο παρουσίαση Open document von
νέο παρουσίαση Open documentνέο παρουσίαση Open document
νέο παρουσίαση Open documentvagvas
182 views7 Folien
Ergasthrio1 von
Ergasthrio1Ergasthrio1
Ergasthrio1vagvas
234 views38 Folien

Más de vagvas(7)

Registers von vagvas
RegistersRegisters
Registers
vagvas214 views
Signal von vagvas
SignalSignal
Signal
vagvas142 views
Signal von vagvas
SignalSignal
Signal
vagvas154 views
Memorymc 101025140817-phpapp02 von vagvas
Memorymc 101025140817-phpapp02Memorymc 101025140817-phpapp02
Memorymc 101025140817-phpapp02
vagvas162 views
νέο παρουσίαση Open document von vagvas
νέο παρουσίαση Open documentνέο παρουσίαση Open document
νέο παρουσίαση Open document
vagvas182 views
Ergasthrio1 von vagvas
Ergasthrio1Ergasthrio1
Ergasthrio1
vagvas234 views
Machine von vagvas
MachineMachine
Machine
vagvas133 views

Arithimitika sistima

 • 1. Αρικμθτικά ςυςτιματα ςτον Η/Υ και θ εξζλιξθ τουσ για τθν επικοινωνία του ανκρϊπου με τον Η/Υ Δεκαδικό, δυαδικό, οκταδικό και δεκαεξαδικό ςφςτθμα αρίκμιςθσ.
 • 2. Αριθμητικά ςυςτήματα Η ανάγκθ του ανκρϊπου για μετριςεισ οδιγθςε: •Αρχικά ςτθν επινόθςθ των αρικμϊν •Κατόπιν ςτθν επινόθςθ ςυμβόλων για τθν παράςταςθ τουσ •Τζλοσ ςτθ δθμιουργία των αρικμθτικϊν ςυςτθμάτων: Ρ.χ. δεκαδικό, δυαδικό, τριαδικό, τετραδικό, … , οκταδικό, .., δεκαεξαδικό ..
 • 3. Το δεκαδικό ςφςτημα αρίθμηςησ •Επικράτθςε ςτθν κακθμερινι ηωι μασ •Χρθςιμοποιεί τα αραβικά ψθφία 0, 1, 2, … ,9 •Στο ςφςτθμα αυτό οι μακθματικζσ πράξεισ γίνονται με μεγάλθ ευχζρεια από τον άνκρωπο •Επειδι το μακαίνει από μικρι θλικία Ερώτηςη: Οι άραβεσ τι αρικμοφσ χρθςιμοποιοφνε; Απάντηςη: τουσ Ινδικοφσ Αρικμοφσ.
 • 4. Αριθμητικά ςυςτήματα Το όνομα ενόσ ςυςτιματοσ αρίκμθςθσ προζρχεται από τον αρικμό των ψθφίων που χρθςιμοποιεί για τθν παράςταςθ των αρικμϊν. •Ο αρικμόσ αυτόσ ονομάηεται «βάςθ» του ςυςτιματοσ •Το δεκαδικό ςφςτθμα (βάςθ 10) χρθςιμοποιεί τα ψθφία 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 •Το δυαδικό ςφςτθμα (βάςθ 2) χρθςιμοποιεί τα ψθφία 0,1 •Το οκταδικό ςφςτθμα (βάςθ 8) χρθςιμοποίει τα ψθφία 0,1,3,4,5,6,7 •Το δεκαεξαδικό ςφςτθμα (βάςθ 16) χρθςιμοποιεί τα ψθφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, A, B, C, D, E και F Ζνα από τα ςφμβολα ςθμαίνει τθν ζλλειψη ποςότητασ, το μηδζν, και τα άλλα ςφμβολα διαφζρουν από το προθγοφμενό τουσ (όπωσ τα ζχουμε καταγράψει) κατά μια ακζραιθ μονάδα.
 • 5. Αριθμητικά ςυςτήματα •Η κζςθ των ςυμβόλων μζςα ςτον αρικμό τουσ δίνει και τθν ςυνολικι αρικμθτικι τουσ αξία, γιατί κάκε ςφμβολο πολλαπλαςιάηεται με τθν βάςθ υψωμζνθ ςε κάποια δφναμθ. •Ο εκκζτθσ τθσ κζςθσ ακριβϊσ αριςτερά από τθν υποδιαςτολι είναι μθδζν. Οι εκκζτεσ αυξάνονται κατά μια μονάδα αν πθγαίνουμε ςε αριςτερότερθ κζςθ και μειϊνονται κατά μια μονάδα αν πθγαίνουμε ςε δεξιότερθ κζςθ. Πλεσ οι χρθςιμοποιοφμενεσ κζςεισ, από τθν μεγαλφτερθ μζχρι τθν μικρότερθ, πρζπει να περιζχουν κάποιο ςφμβολο, ζςτω κι αν αυτό είναι το μθδζν.
 • 7. Απορία: Γιατί ο Η/Υ δεν χρθςιμοποιεί το δεκαδικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ; Αν κζλαμε να παραςτιςουμε τουσ αρικμοφσ ςτον υπολογιςτι με το 10δικό ςφςτθμα, κα ζπρεπε να καταςκευάςουμε ζνα φυςικό μζςο που να παριςτάνει 10 διαφορετικζσ καταςτάςεισ •Είναι πολφ ακριβότερο (θλεκτρονικά κυκλϊματα). •Ρολφ πιο δφςκολο (π.χ. να γίνουν αρικμθτικζσ πράξεισ ςε αυτό).
 • 8. Το δυαδικό ςφςτημα αρίθμηςησ Είναι το πιο διαδεδομζνο ςφςτθμα ςτουσ υπολογιςτζσ. •Τα ψθφία που χρθςιμοποιοφμε είναι το «0» και το«1». •Σε ζνα θλεκτρονικό κφκλωμα θ αναπαράςταςθ του ψθφίου 1 μπορεί να είναι περνάει ρεφμα ενϊ 0 δεν περνάει ρεφμα.
 • 9. Σχηματιςμόσ: 2αδικό, 4αδικό, 8αδικό, 10δικό, 16αδικό Μέθοδορ με ηην οποία ζσημαηίζοςμε ηοςρ (ακέπαιοςρ) απιθμούρ ζηο κάθε ζύζηημα απίθμηζηρ: Βήμα-Α : Βάζοςμε ηο 0 ζηην θέζη με εκθέηη μηδέν. Βήμα-Β : Πποζθέηοςμε ζηον απιθμό μια ακέπαια μονάδα, οπόηε σπηζιμοποιούμε ζηην θέζη με εκθέηη μηδέν ηο επόμενο ζύμβολο. Βήμα-Γ : Αν δεν ςπάπσει επόμενο ζύμβολο, βάζοςμε 0 ζηην θέζη αςηή και πποζθέηοςμε 1 ζηην απιζηεπή διπλανή θέζη. Πποζέξηε: • Σηο δςαδικό [10] είναι ηο δύο. • Σηο ηεηπαδικό [10] είναι ηο ηέζζεπα. • Σηο οκηαδικό [10] είναι ηο οκηώ. • Σηο δεκαδικό [10] είναι ηο δέκα. • Σηο δεκαεξαδικό [10] είναι ηο δεκαέξι. Το [10] δηλώνει ηην βάζη ηοσ ζσζηήμαηος αριθμων!
 • 10. Συμβολίκθ Γλϊςςα Η δθμιουργία μιασ χαμθλισ επιπζδου γλϊςςασ προγραμματιςμοφ, δθλαδι μια γλϊςςα πολφ κοντά ςτθ γλϊςςα μθχανισ και ςτο υλικό του υπολογιςτι. Ζνα πρόγραμμα ςε γλϊςςα μθχανισ είναι ζνα μοτίβο από bits ςτα οποία κωδικοποιοφνται εντολζσ του επεξεργαςτι και δεδομζνα. Αυτό γίνεται πιο ευανάγνωςτο αντικακιςτϊντασ τισ ακολουκίεσ των bits με μνθμονικά ςφμβολα.
 • 11. Συμβολίκθ Γλϊςςα Ο ψθφιακόσ υπολογιςτισ μπορεί να χρθςιμοποιιςει μόνο δυαδικοφσ αρικμοφσ και να εκτελζςει διαδοχικά εντολζσ που του δίνονται κι αυτζσ με μορφι δυαδικοφ αρικμοφ. Τα προγράμματα που φτιάχνονται με τζτοιεσ εντολζσ λζμε πωσ φτιάχνονται ςε γλϊςςα μθχανισ. Πταν, για παράδειγμα, κζλουμε να αυξιςουμε το περιεχόμενο κάποιου καταμετρθτι Ν κατά 2, δίνουμε εντολζσ ςε γλϊςςα μθχανισ, που μοιάηουν κάπωσ ζτςι: 000001000000001100101011001000000000000000010000 000010000000001100101011 Αυτζσ οι μεγάλεσ ςειρζσ από 0 και 1 ιταν κουραςτικζσ για τον άνκρωπο. Θα βελτιωνόταν κάπωσ θ κατάςταςθ, αν γράφονταν οι εντολζσ αυτζσ με οκταδικοφσ αρικμοφσ: 01001453 10000020 02001453
 • 12. Συμβολίκθ Γλϊςςα Ζτςι οι εντολζσ διαβάηονταν λίγο πιο εφκολα, πάλι όμωσ δεν ιταν απλό να δει κανείσ αμζςωσ ποια δουλειά ζκαναν αυτζσ οι εντολζσ. Επίςθσ, αν ικελαν οι προγραμματιςτζσ να κάνουν διορκϊςεισ, προςκικεσ και διαγραφζσ εντολϊν ςε πρόγραμμα γραμμζνο ςε γλϊςςα μθχανισ, αντιμετϊπιηαν τεράςτιεσ δυςκολίεσ ςε μια διαδικαςία πολφ ευάλωτθ από λάκθ. Επινοικθκε λοιπόν μια ςυμβολικι γλϊςςα για τισ εντολζσ που καταλάβαινε ο υπολογιςτισ και γράφτθκε ζνα ςυμβολομεταφραςτικό πρόγραμμα (assembler), που μετζτρεπε ζνα πρόγραμμα ςυμβολικισ γλϊςςασ ςε ζνα πρόγραμμα ςε γλϊςςα μθχανισ. Το προθγοφμενο παράδειγμα κα ζμοιαηε ςε μια υποκετικι ςυμβολικι γλϊςςα κάπωσ ζτςι: LDA N ;Ν ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΤ΢ΗΤΗΣ ADD +2 ;ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 2 STA N ;ΑΡΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΤΙΜΗ