Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

K 2 pasqyrat financiare

7.596 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

K 2 pasqyrat financiare

 1. 1. 2 Pasqyrat financiare
 2. 2. Objektivat e biznesit <ul><li>Realizimi i profitit </li></ul><ul><li>Të mbeturit solvent (me aftësi pagimi </li></ul><ul><li>Kjo mund të arrihet përmes realizimit të aktiviteteve vijuese: </li></ul>
 3. 3. Aktivitetet në organizatë Financuese <ul><li>Aktivitetet financuese </li></ul><ul><li>Financimi nga pronarët (ekuiteti) </li></ul><ul><li>Financimi nga jo pronarët (detyrimet) </li></ul>Planifikimi Planifikimi
 4. 4. Aktivitetet në organizatë Financuese Planifikimi Planifikimi Investuese <ul><li>Aktivitetet investuese </li></ul><ul><li>Blerja e burimeve (aseteve) </li></ul><ul><li>Shitja e burimeve (aseteve) </li></ul>
 5. 5. Aktivitetet në organizatë Financuese Planifikimi Planifikimi Operuese Investuese <ul><li>Aktivitetet operuese </li></ul><ul><li>Shitja e produkteve dhe shërbimeve </li></ul><ul><li>Rezultati në shitje dhe shpenzime </li></ul>
 6. 6. Cilat janë burimet e kapitalit të biznesit ? Burimet e kapitalit të bizneseve Kreditorët (Lenders) Fitimet nga bizneset Investitorët (Pronarët)
 7. 7. Për çfarë përdoren burimet e biznesit ? Burimet e biznesit shfrytëzohen për: Blerje të materialit dhe furnizimeve Blerje të tokës , ndërtesave dhe pajisjeve Pagesën e të punësuarve Pagesën e shpenzimeve tjera operative
 8. 8. Çfarë ofrojnë funksionet vijuese të bizneseve ? Të prodhojnë produkte/mallra dhe shërbime ( efekte në krijimin e të ardhurave ) Blerja e materialit dhe furnizimeve Blerja e tokës, ndërtesave dhe pajisjeve Pagesa e të punësuarve Pagesa e shpenzimeve tjera operative
 9. 9. Si shfrytëzohen ato të ardhura të krijuara nga biznesi ? Produktet dhe mallrat dhe shërbimet (rezultojnë në krijimin e të ardhurave ) Pagesat kthyese pronarëve Pagesa e kredive Pagesa e taksave Vazhdimi i aktivitetit të biznesit
 10. 10. Çfarë është ekuacioni i kontabilitetit ? <ul><li>Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve </li></ul>Sistem i regjistrimit të transaksioneve në drejtim të ruajtjes së barazisë së ekuacionit të kontabilitetit . Definimi i kontabilitetit të dyfishtë
 11. 11. Çfarë është roli i kontabilitetit të dyfishtë ? Debitë duhet përherë të jenë të barabarta me kreditë . Debit ë = Kreditë
 12. 12. Kontabiliteti i dyfishtë “ Kontabiliteti i dyfishtë bazohen në një koncept të thjeshtë: Palët e përfshira në transaksionet në biznes do të pranojnë diçka dhe do të japin diçka në kthim. Në kontabilitet, ajo çka pranohet është Debi dhe çka epet është Kredi. T – llogaria përfaqëson shkallën e balancës .” Shkalla e balancës Prano Debi Jap Kredi T llogaria Ana e majtë Prano Debi Ana e djathtë Jap Kredi
 13. 13. Ekuacioni i kontabilitetit <ul><li>Aset et = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve </li></ul>Burimet e financimit Pasuria Kërkesat e kreditorët ndaj burimeve = + Kërkesat e pronarëve n daj burimeve Pasuria për përdorim në gjenerim të të ardhurave
 14. 14. Ekuacioni i kontabilitetit Aset et = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve Pasuria në pronësi të biznesit
 15. 15. Ekuacioni i kontabilitetit Aset et = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve Të drejtat e kreditorëve të cilat përfaqësojnë borxhet e biznesit
 16. 16. Ekuacioni i kontabilitetit Aset et = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve Të drejtat e pronarëve
 17. 17. Pasuria Si quhet pasuria e organizatës ? Ekuacioni i kontabilitetit
 18. 18. Asetet Pasuria = Burimet Cilat janë burimet e aseteve? Kostot e pasurisë së shfrytëzuar në biznes Ekuacioni i kontabilitetit
 19. 19. Asetet Detyrimet Ekuiteti i aksionarëve Pasuria = Burimet Kosto e pasurisë së shfrytëzuar në biznes Burimet e siguruara nga kreditorët dhe pronarët Ekuacioni i kontabilitetit
 20. 20. Objektivi <ul><li>Shfrytëzoni ekuacionin kontabël </li></ul><ul><li>për të përshkruar pozicionin </li></ul><ul><li>financiar të kompanisë </li></ul>
 21. 21. Ekuacioni i kontabilitetit Burimet ekonomike Kërkesat ndaj burimeve ekonomike Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve
 22. 22. Asetet <ul><li>Çfarë janë asetet ? </li></ul><ul><li>Diçka që posedon kompania e që ka vlerë të ardhshme ekonomike . </li></ul><ul><li>Toka </li></ul><ul><li>Ndërtesa </li></ul><ul><li>Pajisjet </li></ul><ul><li>G oodwill (emri i mirë) </li></ul>
 23. 23. Detyrimet <ul><li>Çfarë janë detyrimet ? </li></ul><ul><li>Njëlloj borxhi i kompanisë . </li></ul><ul><li>para </li></ul><ul><li>shërbime </li></ul><ul><li>produkte </li></ul>
 24. 24. Ekuiteti i pronarëve <ul><li>Çfarë është ekuiteti i pronarëve ? </li></ul><ul><li>Është ajo çka ka mbetur nga asetet pas zbritjes së detyrimeve . </li></ul><ul><li>Njëjtë si asetet neto </li></ul><ul><li>Kërkesat e pronarëve ndaj aseteve të entitetit </li></ul>
 25. 25. Transaksionet që ndikojnë në ekuitetin e pronarëve EKUITETI I PRONARËVE RRITET NGA: EKUITETI I PRONARËVE ZVOGËLOHET NGA: Investimet e pronarit në biznes Të ardhurat Shpenzimet Tërheqjet e pronarit nga biznesi Ekuiteti i pronarëve
 26. 26. Të ardhurat <ul><li>Çfarë janë të ardhurat ? </li></ul><ul><li>Ato janë shumat e pranuara apo që do të pranohen nga konsumatorët nga shitja e produkteve apo shërbimeve . </li></ul><ul><li>Shitjet </li></ul><ul><li>Kryerja e shërbimeve </li></ul><ul><li>Qiraja </li></ul><ul><li>Interesi </li></ul>
 27. 27. Shpenzimet <ul><li>Çfarë janë shpenzimet ? </li></ul><ul><li>Ato janë shumat që janë paguar apo do të paguhen më vonë për kostot që janë shkaktuar për të fituar të ardhurat . </li></ul><ul><li>Pagat dhe mëditjet </li></ul><ul><li>Shërbimet </li></ul><ul><li>Furnizimet e shfrytëzuara </li></ul><ul><li>Reklamat, konkurset, propaganda.... </li></ul>
 28. 28. Transaksionet dhe llogaritë e bilancit
 29. 29. Çka është transaksioni biznesor ? Transaksioni biznesor është ngjarje ekonomike apo kusht që direkt ndryshon kushtet financiare të entitetit apo ndikon në rezultatet e operacioneve të biznesit .
 30. 30. Transaksioni apo ngjarja <ul><li>Këmbimi i interesimit ekonomik në mes të dy palëve . </li></ul>Transaksionet e jashtme të shkaktuara në mes të organizatave dhe palëve të jashtme . Transaksionet e brendshme të shkaktuara brenda organizatës .
 31. 31. <ul><li>Çfarë po ndodhë ? </li></ul><ul><li>Cilat llogari preken? </li></ul><ul><li>Si preket secila nga llogaritë? </li></ul><ul><li>A balancohet bilanci i gjendjes? </li></ul><ul><li>A kanë kuptim analizat e mia? </li></ul>ANALIZA E TRANSAKSIONEVE Për të kuptuar procedurat e libërmbajtjes për transaksionet, apo efektet e transaksioneve në pasqyrat financiare, duhet përgjigjur në pyetjet vijuese:
 32. 32. <ul><li>Ardi ka themeluar nj ё </li></ul><ul><li>kompani konsaltingu. </li></ul><ul><li>Kompania e tij quhet </li></ul><ul><li>“ Ardi Consulting” shpk. </li></ul><ul><li>T ё analizohen </li></ul><ul><li>transaksionet vijuese . </li></ul>Analiza e transaksioneve
 33. 33. ASETET = Transaksionet në biznes EKUITETI I AKSIONARëVE DETYRIMET a. Ardi depoziton 25.000 € në llogarinë bankare të kompanisë “Ardi Consulting” në kompensim të aksioneve në korporatë.
 34. 34. ASETET = Paraja 25,000 DETYRIMET a. Ardi depoziton 25.000 € në llogarinë bankare të kompanisë “Ardi Consulting” në kompensim të aksioneve në korporatë. EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes
 35. 35. a. Ardi depoziton 25.000 € në llogarinë bankare të kompanisë “Ardi Consulting” në kompensim të aksioneve në korporatë. ASETET = Paraja 25,000 DETYRIMET Rezervat e kapitalit 25,000 EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes
 36. 36. b. “Ardi Consulting” blen tokë për 20,000 € . ASETET = DETYRIMET EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes
 37. 37. ASETET = DETYRIMET Paraja (20,000) EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes b. “Ardi Consulting” blen tokë për 20,000 € .
 38. 38. ASETET = DETYRIMET Paraja (20,000) Toka 20,000 EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes b. “Ardi Consulting” blen tokë për 20,000 € .
 39. 39. ASETET = DETYRIMET c. “Ardi Consulting” blen furnizime për 1,350 € duke u pajtuar që të paguaj furnizuesit në një të ardhme të afërt. EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes
 40. 40. ASETET = DETYRIMET Furnizimet 1,350 EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes c. “Ardi Consulting” blen furnizime për 1,350 € duke u pajtuar që të paguaj furnizuesit në një të ardhme të afërt.
 41. 41. ASETET = DETYRIMET Llogari të pagueshme 1,350 Furnizimet 1,350 EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes c. “Ardi Consulting” blen furnizime për 1,350 € duke u pajtuar që të paguaj furnizuesit në një të ardhme të afërt.
 42. 42. ASETET = DETYRIMET d. “Ardi Consulting” fiton honorarin prej 7,500 € duke pranuar Paranë. EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes
 43. 43. ASETET = DETYRIMET Paraja 7,500 EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes d. “Ardi Consulting” fiton honorarin prej 7,500 € duke pranuar Paranë.
 44. 44. ASETET = DETYRIMET Paraja 7,500 Honorari i fituar 7,500 EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes d. “Ardi Consulting” fiton honorarin prej 7,500 € duke pranuar Paranë.
 45. 45. Transaksionet n ë biznes ASETET = DETYRIMET e. “Ardi Consulting” paguan: pagat, 2,125 € ; qiranë, 800 € ; komunale, 450 € ; dhe të tjera, 275 € . EKUITETI I AKSIONARëVE
 46. 46. ASETET = DETYRIMET Paraja (3,650) EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes e. “Ardi Consulting” paguan: pagat, 2,125 € ; qiranë, 800 € ; komunale, 450 € ; dhe të tjera, 275 € .
 47. 47. ASETET = DETYRIMET Paraja (3,650) Shpenzimet (3,650) EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes e. “Ardi Consulting” paguan: pagat, 2,125 € ; qiranë, 800 € ; komunale, 450 € ; dhe të tjera, 275 € .
 48. 48. ASETET = DETYRIMET f. “Ardi Consulting” paguan 950 € në llogari të kreditorëve (për furnizimet e blëera më parë) . EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes
 49. 49. Transaksionet në biznes ASETET = DETYRIMET Paraja (950) EKUITETI I AKSIONARëVE f. “Ardi Consulting” paguan 950 € në llogari të kreditorëve (për furnizimet e blëera më parë) .
 50. 50. ASETET = DETYRIMET Paraja (950) Llogari të pagueshme (950) EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes f. “Ardi Consulting” paguan 950 € në llogari të kreditorëve (për furnizimet e blëera më parë) .
 51. 51. Transaksionet në biznes ASETET = DETYRIMET g. Në fund të muajit, kompania ka konsumuar 800 € nga furnizimet e blera më parë . EKUITETI I AKSIONARëVE
 52. 52. Transaksionet në biznes ASETET = DETYRIMET Furnizimet (800) EKUITETI I AKSIONARëVE g. Në fund të muajit, kompania ka konsumuar 800 € nga furnizimet e blera më parë .
 53. 53. Transaksionet në biznes ASETET = DETYRIMET Furnizimet (800) Shpenzimet e furnizimit (800) EKUITETI I AKSIONARëVE g. Në fund të muajit, kompania ka konsumuar 800 € nga furnizimet e blera më parë .
 54. 54. Transaksionet në biznes ASETET = DETYRIMET h. “Ardi Consulting” ka paguar 2,000 € dividendë aksionarëve (Ardit) . EKUITETI I AKSIONARëVE
 55. 55. ASETET = DETYRIMET Paraja (2,000) EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes h. “Ardi Consulting” ka paguar 2,000 € dividendë aksionarëve (Ardit) .
 56. 56. ASETET = DETYRIMET Paraja (2,000) Dividendët (2,000) EKUITETI I AKSIONARëVE Transaksionet në biznes h. “Ardi Consulting” ka paguar 2,000 € dividendë aksionarëve (Ardit) .
 57. 57. Përmbledhje e transaksioneve ASETET = DETYRIMET Paraja 5,900 Furnizimet 550 Toka 20,000 EKUITETI I AKSIONARëVE
 58. 58. Përmbledhje e transaksioneve ASETET = DETYRIMET Paraja 5,900 Furnizimet 550 Toka 20,000 LL/P 400 EKUITETI I AKSIONARëVE
 59. 59. Përmbledhje e transaksioneve ASETET = DETYRIMET Paraja 5,900 Furnizimet 550 Toka 20,000 LL/P 400 Rezervat e kapitalit 25,000 Dividendët (2,000) Honoraret 7,500 Shp. e pagave (2,125) Shp. e qirasë (800) Shp. e furnizimeve (800) Shp. e komunaleve (450) Shp. tjera (275 ) EKUITETI I AKSIONARëVE
 60. 60. Pasqyrë e thjeshtë e bilancit Aset et Paraja € 5.900 Furnizimet 550 Toka 20.000 Total i i aseteve €26.450 Detyrimet Llogari të pagueshme € 400 € 400 Ekuiteti i aksionarëve Rezervat e kapitalit € 25.000 Fitimi i mbetur 1.050 € 26.050 Total i i detyrimeve dhe ekuitetit të pronarëve € 26.450 Duhet të barazohen
 61. 61. <ul><li>Një shembull tjetër </li></ul>
 62. 62. <ul><li>Llogaritë e përfshira janë: </li></ul><ul><li>(1) Paraja ( Aseti ) </li></ul><ul><li>(2) Kapitali i pronarëve ( Ekuiteti) </li></ul>Analiza e transaksioneve Ardi ka investuar €50,000 në kompani në këmbim të aksioneve të zakonshme .
 63. 63. <ul><li>Llogaritë e përfshira janë: </li></ul><ul><li>(1) Paraja ( Asetet ) </li></ul><ul><li>(2) Blerja e furnizimeve (Asetet) </li></ul>Analiza e transaksioneve Ardi Consulting ka blerë furnizime duke paguar para prej €4,800 .
 64. 64. <ul><li>Llogaritë e përfshira janë: </li></ul><ul><li>(1) Paraja ( Asetet ) </li></ul><ul><li>(2) Pajisjet (Asetet) </li></ul>Analiza e transaksioneve Ardi Consulting k a blerë pajisje për €30,000 në para .
 65. 65. <ul><li>Llogaria përfshinë: </li></ul><ul><li>(1) Blerjen e furnizimeve (aseteve) </li></ul><ul><li>(2) Llogaritë e pagueshme (detyrimet) </li></ul>Analiza e transaksioneve Ardi Consulting ka blerë furnizime për €9,400 përmes llogarisë.
 66. 66. Analiza e transaksioneve Ardi Consulting ka blerë furnizime prej €9,400 përmes llogarisë .
 67. 67. Analiza e transaksioneve Tani të shohim transaksionet që përfshijnë të ardhurat dhe shpenzimet
 68. 68. <ul><li>Llogaritë përfshijnë : </li></ul><ul><li>(1) Para në (a s et et ) </li></ul><ul><li>(2) Të ardhurat (Ekuiteti) </li></ul>Analiza e transaksioneve Për shërbimet e kryera janë pranuar para në shumë prej €9,800
 69. 69. Analiza e transaksioneve Për shërbimet e kryera janë pranuar para në shumë prej €9,800
 70. 70. <ul><li>Llogaritë përfshijnë: </li></ul><ul><li>(1) Paranë (asetet) </li></ul><ul><li>(2) Shpenzimet e qirasë (Ekuiteti) </li></ul>Analiza e transaksioneve Është paguar qiraja prej €2,800 pronarit të ndërtesës në të cilën është vendosur biznesi.
 71. 71. Analiza e transaksioneve Është paguar qiraja prej €2,800 pronarit të ndërtesës në të cilën është vendosur biznesi.
 72. 72. <ul><li>Llogaritë përfshijnë : </li></ul><ul><li>(1) Para në (asetet) </li></ul><ul><li>(2) Shpenzimet e pagave (Ekuiteti) </li></ul>Analiza e transaksioneve Janë paguar pagat prej €2,300.
 73. 73. Analiza e transaksioneve Janë paguar pagat prej €2,300.
 74. 74. EKUITETI I AKSIONARëVE Efektet e transaksioneve në ekuitetin e aksionarëve
 75. 75. zbritet EKUITETI I AKSIONARëVE Efektet e transaksioneve në ekuitetin e aksionarëve
 76. 76. Zbritet nga EKUITETI I AKSIONARëVE Dividendët Shpenzimet Efektet e transaksioneve në ekuitetin e aksionarëve
 77. 77. EKUITETI I AKSIONARëVE Rritet Efektet e transaksioneve në ekuitetin e aksionarëve
 78. 78. EKUITETI I AKSIONARëVE Rritet Investimet e aksionarëve Të ardhurat Efektet e transaksioneve në ekuitetin e aksionarëve
 79. 79. EKUITETI I AKSIONARëVE Dividendët Shpenzimet Zbritet nga Rritet nga Investimet aksionarëve Të ardhurat Efektet e transaksioneve në ekuitetin e aksionarëve
 80. 80. EKUITETI I AKSIONARëVE Zbritet nga Rritet nga E ardhura neto Dividendët Shpenzimet Investimet e aksionarëve Të ardhurat Efektet në transaksionet e ekuitetit të aksionarëve
 81. 81. Pasqyrat financiare Pasqyrat financiare janë fotografi të kompanisë në terma financiar Secila pasqyrë financiare ka të bëjë me datë specifike apo mbulon periudhë të veçantë.
 82. 82. <ul><li>Kriteret dhe parimet e ndërtimit të pasqyrave financiare: </li></ul><ul><li>Qartësia dhe vërtetësia (të tregohet ashtu siç është), </li></ul><ul><li>Qëndrushmëria – rregullat nuk duhet ndryshuar nga viti në vit, </li></ul><ul><li>Materialiteti (rëndësia) – përmbajtja e të gjitha rregullave që kanë rëndësi të veçantë në përpilimin e PF </li></ul><ul><li>Korrektësia në përpilimin e PF, </li></ul><ul><li>Kujdesi (në veprimet e krijimit të PF) </li></ul><ul><li>Kontimuiteti apo biznesi në vijimësi </li></ul><ul><li>Kostoja historike – të gjitha mjetet e kompanisë paraqiten në lartësinë e të dhënave reale monetare, </li></ul>Pasqyrat financiare
 83. 83. Paraqitja e pasqyrave financiare Pika fillestare kohore Pika përfundimtare kohore Periudha kohore Pasqyra e të ardhurave Pasqyra e rrjedhjes së parasë Bilanci fillestar i gjendjes Bilanci përfundimtar i gjendjes Pasqyra e ndryshimeve në ekuitet
 84. 84. Pasqyrat f inancia re <ul><li>Raporti i të ardhurave — Përmbledhje i të ardhurave dhe shpenzimeve për periudhë specifike kohore . </li></ul><ul><li>Raporti i fitimeve të mbajtura — Përmbledhje e fitimeve të mbajtura të korporatës për periudhë specifike kohore . </li></ul><ul><li>B i lanc i i gjendjes — Listë e aseteve, detyrimeve dhe ekuitetit të pronarëve në ditën e caktuar . </li></ul><ul><li>Raporti i rrjedhës së parasë — Përmbledhje e të pranuarave të gatshme ( Paraja ) dhe pagesave për periudhën specifike kohore . </li></ul>
 85. 85. Informatat e raportuara në pasqyrat financiare <ul><li>Si operon kompania </li></ul><ul><li>gjatë periudhës? </li></ul>Të ardhurat – Shpenzimet Neto e ardhura (Neto humbja) Raporti i të ardhurave Pyetja Përgjigja Pasqyra financiare 2. Pse ndryshojnë fitimet mbajtura të kompanisë gjatë periudhës? Fitimet e mbajt.fillest. + Neto e ardhura (apo humbja) Fitimet e mbajtura përfund. Raporti i fitimeve të mbajtura
 86. 86. Informatat e raportuara në pasqyrat financiare 3. Çfarë është pozicioni financiar i kompanisë në fund të periudhës? ASETET = DETYRIMET + Ekuiteti i pronarëve Bilanci i gjendjes Pyetja Përgjigja Raporti financiar 4. Sa para është krijuar dhe shpenzuar brenda periudhës? Rrjedha e parasë operative ± Rrjedhja e parasë investuese ± Rredhja e parasë financiare Rritja apo zbritja e parasë Raporti i rrjedhjes së parasë
 87. 87. Pasqyrat financiare Ardi Consulting Pasqyra e të ardhurave Më 31 dhjetor 2006 Të ardhurat nga shitja €7,500 Shpenzimet operative: Shpenzimet e pagave €2,125 Shpenzimet e qirasë 800 Shpenzimet e furnizimeve 800 Shpenzimet e komunaleve 450 Shpenzimet e tjera 275 Shpenzimet e tërësishme operative 4,450 Neto e ardhura €3,050
 88. 88. Ardi Consulting Pasqyra e të a rdhurave më 31.12.2006 Të ardhurat nga shitja €7,500 Shpenzimet operative : Shpenzimet e pagave €2,125 Shpenzimet e qirasë 800 Shpenzimet e furnizimeve 800 Shpenzimet e komunaleve 450 Shpenzimet e tjera 275 Shpenzimet e tërësishme operative 4,450 Neto e ardhura €3,050 Pasqyrat financiare
 89. 89. Ardi Consulting Pasqyra e të ardhurave më 31.12.2006 Të ardhurat nga shitja €7,500 Shpenzimet operative: Shpenzimet e pagave €2,125 Shpenzimet e qirasë 800 Shpenzimet e furnizimeve 800 Shpenzimet e komunaleve 450 Shpenzimet e tjera 275 Shpenzimet e tërësishme operative 4,450 Neto e ardhura €3,050 Pasqyrat financiare
 90. 90. Ardi Consulting Pasqyra e të ardhurave Më 31.12.2006 Të ardhurat nga shitja €7,500 Shpenzimet operative: Shpenzimet e pagave €2,125 Shpenzimet e qirasë 800 Shpenzimet e furnizimeve 800 Shpenzimet e komunaleve 450 Shpenzimet e tjera 275 Shpenzimet e tërësishme operative 4,450 Neto e ardhura €3,050 Pasqyrat financiare
 91. 91. Ardi Consulting Pasqyra e fitimeve të mbajtura Më 31 dhjetor 2006 Neto e ardhura dhjetor € 3,050 Minus Dividendët 2,000 F itimet e mbajtura, 31 dhjetor, 2006 € 1,050 Pasqyrat financiare
 92. 92. Neto e ardhura për dhjetor € 3,050 Minus Dividendët 2,000 Fitimet e mbajtura, 31 dhjetor, 2006 € 1,050 Ardi Consulting Pasqyra e fitimeve të mbajtura më 31 dhjetor 2006 Pasqyrat financiare
 93. 93. Neto e ardhura për dhjetor € 3,050 Minus Dividendët 2,000 Fitimet e mbajtura, 31 dhjetor, 2006 € 1,050 Ardi Consulting Pasqyra e fitimeve të mbajtura Më 31 dhjetor 2006 Pasqyrat financiare
 94. 94. Neto e ardhura për dhjetor € 3,050 Minus Dividendët 2,000 Fitimet e mbajtura, 31 dhjetor, 2006 € 1,050 Ardi Consulting Pasqyra e fitimeve të mbajtura Më 31 dhjetor 2006 Pasqyrat financiare
 95. 95. Ardi Consulting Bilanci i gjendjes 31.12.2006 ASETET Paraja € 5,900 Furnizimet 550 Toka 20,000 ASETET TOTALE €26,450 DETYRIMET LL/P € 400 EKUITETI I AKSIONARëVE Rezervat e kapitalit €25,000 Fitimet e mbajtura 1,050 26,050 DETYRIMET TOTALE dhe EKUITETI I AKSIONARëVE €26,450 Pasqyrat financiare
 96. 96. ASETET Paraja € 5,900 Furnizimet 550 Toka 20,000 ASETET Totale €26,450 DETYRIMET LL/P € 400 EKUITETI I AKSIONARëVE Rezervat e kapitalit €25,000 Fitimet e mbajtura 1,050 26,050 DETYRIMET dhe EKUITETI I AKSIONARëVE €26,450 Ardi Consulting Bilanci i gjendjes 31.12.2006 Pasqyrat financiare
 97. 97. ASETET Paraja € 5,900 Furnizimet 550 Toka 20,000 Total ASETET €26,450 DETYRIMET LL/P € 400 EKUITETI I AKSIONARëVE Rezervat e kapitalit €25,000 Fitimet e mbajtura 1,050 26,050 DETYRIMET dhe EKUITETI I AKSIONARëVE €26,450 Ardi Consulting Bilanci i gjendjes 31.12.2006 Pasqyrat financiare
 98. 98. ASETET Paraja € 5,900 Furnizimet 550 Toka 20,000 ASETET totale €26,450 DETYRIMET LL/P € 400 EKUITETI I AKSIONARëVE Rezervat e kapitalit €25,000 Fitimet e mbajtura 1,050 26,050 DETYRIMET dhe EKUITETI I AKSIONARëVE €26,450 Ardi Consulting Bilanci i gjendjes 31.12.2006 Pasqyrat financiare
 99. 99. Ardi Consulting Pasqyra e rrjedhjes së parasë më 31.12.2006 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operative: Paraja e pranuar nga konsumatorët € 7,500 Paraja e zbritur për shpenzimet dhe pagesat kreditorëve 4,600 Paraja neto nga aktivitetet operative € 2,900 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese Paraja e paguar për tokën (20,000) Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financiare Paraja e pranuar nga shitja e aksioneve €25,000 Paraja e zbritur për dividendët 2,000 Paraja neto nga aktivitetet financiare 23,000 Rrjedha e parasë neto dhe balanca e parasë më 31.12.2006 €5,900 Pasqyrat financiare
 100. 100. Ardi Consulting Pasqyra e rrjedhjes së parasë më 31.12.2006 ) Pasqyrat financiare Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operative: Paraja e pranuar nga konsumatorët € 7,500 Paraja e zbritur për shpenzimet dhe pagesat kreditorëve 4,600 Paraja neto nga aktivitetet operative € 2,900 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese Paraja e paguar për tokën (20,000 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financiare Paraja e pranuar nga shitja e aksioneve €25,000 Paraja e zbritur për dividendët 2,000 Paraja neto nga aktivitetet financiare 23,000 Rrjedha e parasë neto dhe balanca e parasë më 31.12.2006 €5,900
 101. 101. Ardi Consulting Pasqyra e rrjedhjes së parasë më 31.12.2006 ) Pasqyrat financiare Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operative: Paraja e pranuar nga konsumatorët € 7,500 Paraja e zbritur për shpenzimet dhe pagesat kreditorëve 4,600 Paraja neto nga aktivitetet operative € 2,900 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese Paraja e paguar për tokën (20,000 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financiare Paraja e pranuar nga shitja e aksioneve €25,000 Paraja e zbritur për dividendët 2,000 Paraja neto nga aktivitetet financiare 23,000 Rrjedha e parasë neto dhe balanca e parasë më 31.12.2006 €5,900
 102. 102. Ardi Consulting Raporti rrjedhjes së parasë më 31.12.2006 Pasqyrat financiare Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operative: Paraja e pranuar nga konsumatorët € 7,500 Paraja e zbritur për shpenzimet dhe pagesat kreditorëve 4,600 Paraja neto nga aktivitetet operative € 2,900 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese Paraja e paguar për tokën (20,000 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financiare Paraja e pranuar nga shitja e aksioneve €25,000 Paraja e zbritur për dividendët 2,000 Paraja neto nga aktivitetet financiare 23,000 Rrjedha e parasë neto dhe balanca e parasë më 31.12.2006 €5,900 )
 103. 103. Raporti i rrjedh jes së parasë Rrjedh j a e parasë nga aktivitetet o per uese — ky seksion raporton përmbledhjen e Cash pranimeve dhe Cash pagesave nga operacionet . Rrjedh j a e parasë nga aktivitetet investuese — ky seksion raporton Cash transaksionet për blerje dhe shitje të aseteve të përhershme dhe transaksioneve që kanë të bëjnë me to. Rrjedh j a e parasë nga aktivitetet financuese — ky seksion raporton Cash transaksionet që lidhen me cash invest imet nga pronari, huazimet dhe tërheqjet e kapitalit nga pronari .
 104. 104. Fund i ligjëratës 2 Tani , a ishin debitë në të majtë apo kreditë ?

×