Anzeige

Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre

5. Jun 2015
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Hidrokarburet e ndotja shkaktuar prej tyre

 1. Tema :Hidrokarburet dhe ndotja e shkaktuar prej tyre Projekt Lendor Lenda Kimi Puoni:Justin Dema
 2. Te kuptojme se cfare jane hidrokarburet Te studiojme vetite e hidrokarbureve Te analizojme menyrat e ndotjes se hidrokarbureve Objektivat
 3. Hidrokarburet bëjnë pjesë në grupin e kimis organike , dhe janë komponime të përbëra prej dy komponentave kryesorë karbonit dhe hidrogjenit. Hidrokarburet janë burime të rëndësishme në ushqimin e njeriut si përbërje e frutave , karotës në përbërjen e vajit të bimëve të larta, po ashtu gjenden edhe në përbërjen e naftës, gazi nëntokësor. Hidrokarburet janë të ndara nëhidrokarbure aciklike dhe hidrokrbure ciklike.
 4. Përdorimi Hidrokarburet janë një nga burimet më të rëndësishme energjitike të tokës. Mbizotërues të përdorimit të hidrokarbureve është si një burim i djegshëm i karburantit. Në formën e tyre të ngurtë, hidrokarburet marrin formën e asfaltit. Metani dhe etani janë në gjëndje të gaztë në temperaturat normale dhe nuk mund të jetë i lëngshëm nga presioni i vetëm.Propani është megjithatë lëng i lehtë, dhe ekziston më së shumti si një lëng. Butan është lëng i lehtë. Pentani është i lëngshëm në temperaturën normale, që zakonisht përdoret në kimi dhe industri si një lëndë gati pa erë të fuqishme. Heksani është gjithashtu është një jo-polar, jo- aromatik, tretës, si dhe një pjesë e rëndësishme e zakonshme benzinë.Heksani dhe oktanit - alkanët, alkenët dhe cikloalkanët izomerik janë komponentët kryesorë të benzinës, naftës, dhe përzierje tretës industriale
 5. Diegia e karburantëve  Hidrokarburet aktualisht janë burimi kryesor i botës së energjisë elektrike dhe ngrohjes burimeve (si për shembull në shtëpi për ngrohje) për shkak të energjisë së prodhuar duke djegur. Shpesh kjo energji është përdorur si drejtpërdrejt në ngrohjen si ngrohës në shtëpi, të cilat i përdorin ose të naftës apo gazit natyror. Diegia e hidrokarbureve është përdorur për të ngrohur ujë, e cila pastaj është qarkulluar. Një parim i ngjashëm është përdorur për të krijuar energji elektrike në termocentralet. Metani lironvetëm një dioksid karboni (CO2) për dy Molekulat e ujit ( H2O ).  Veti karakteristike të hidrokarbureve janë që ata prodhojnë avull, dioksid karboni dhe nxehtësi gjatë djegies dhe se duhet oksigjen që djegia të ndodhë. Hidrokarburi më i thjeshtë, metani, digjet kështu:  CH4 + 2 O2 → 2 H2O + CO2 + EnergjiNjë tjetër shembull është propani:  C3H8 + 5 O2 → 4 H2O + 3 CO2 + EnergjiDjegia e hidrokarbureve është një shembull i një reaksioni kimik ekzotermik.
 6. Klasifikimi I Hidrokarbureve Te Ngopura Te Pa Ngopura Vargore – (ALKANET) Te gjitha lidhjet C-C jane njefishe Cikilike – (Cikloalkane t) Vargore me nje lidhje Ciklike Me varg normal Me varg te degezuar Te gjitha lidhjet C-C jane njefishe Dyfishe Alkenet Trefishe Alkinet Arenet molekulat e tyre permbajne lidhje dyfishe
 7.  Alkanet quhen ndryshe hidrokarbure te ngopura vargore . Pjesetari i pare I grupit te alkaneve permban nje atom karbon I cili , per te plotesuar katervalencen , lidhet me 4 atome hidrogjen . Formula e tij molekulare eshte CH4 Ne molekulen e pjesetarit te dyte dhe te trete ndoshen perkatesisht 2 dhe 3 atome karboni.Le te paraqesim vargjet me 2 dhe 3 atome karboni duke plotesuar katervalencen e tyre .Ne molekulat e alkaneve te karbonit (te atomve qe jane pjesetare te vargut karbonik) plotesohet me atome hidrogjen. CH4 n = 1  CH3 - CH3 n = 2
 8.  Ne perberjen me formule molekulare CH4 kemi n = 1 tom karbon dhe 4 atome hidrogjen 2n+2 ne perberjen me formule molekulare C2H6 kemi n=2 atome karbon dhe 6 atome hidrogjen 2n+2. Duke arsyetuar ne te njejten menyre edhe per n= 3,4,5,6,7 et nxjerim se lidhja e nr te atomeve karbon me nr e atomeve hidrogjen nuk ndryshon.Themi se n atome karbon lidhet me 2n=2 atome hidrogjen.Kjo formule vlen edhe per alkanet me varg te degezuar .Ato formojn e nje seri perberjesh te njepasnjeshme kur cdo pjesetar pasardhes ndryshon nga paraardhesi me nje grup CH2 .Nje seri e tille do te quhet seri homogjene.Emertimi I cdo pjesetari behet ne baze te nomenklatures se Gjenevez.Emertimi I ketyre hidrokarbureve behet duke patur parasysh rrenjen e emrit +prapashtesen an
 9. Numri I atomeve karbon Formual molekulare Formula racionale Emertimi I perberjes rrenja+prapa shtesa n=1 CH4 CH4 Metan n=2 C2H6 CH3- CH3 Etan n=3 C3H8 CH3- CH2- CH3 Propan n=4 C4H10 CH3- CH2- CH2- CH3 Butan n=5 C5H12 CH3- CH2- CH2- CH2- CH3 Pentan n=6 C6H14 CH3- CH2- CH2- CH2 - CH2- CH3 Hekzan n=7 C7H16 CH3- CH2- CH2- CH2 - CH2- CH2- CH3 Heptan n=8 C8H18 CH3- CH2- CH2- CH2 - CH2- CH2- CH2- CH3 Oktan n=9 C9H20 CH3- CH2- CH2- CH2 - CH2- CH2- CH2- CH2- CH3 Nonan n=10 C10H22 CH3- CH2- CH2- CH2 - CH2- CH2- CH2- CH2- CH2- CH3 Dekan
 10. Radikalet Alkanike Emrtimi I Alaneve Me Varg Te Degezuar  Numri I perberjeve organike eshte mjaft I madh .Problemi I emertimit te tyre eshte shume I rendesishem.Emertimi duhet te jape ide jo vetem per perberjen sasiore e cilesore te molekulave te nje perberjeje, por edhe per strukturen e tyre . Molekulat e alkaneve mund te jene me varg normal ose te degezuar.Emertimi I perberjve, molekulat e te cilave jane me varg normal te drejte behet duke u nisur nga rrenja e emrit dhe duke I shtuar asaj prapashtesen an .Para emrit tre perberjes shenohet n-, qe tregonse vargu eshte I padegezuar .Per tre alkanet e para nuk e vendosim shkronje n. Ato huk formojne vargje te degezuara.Butani n=4 mund te paraqitet ne dy forma izomere n-butani dhe izobutani .Pentani formon 3 izomere n –pentani izopentani(1)Dhe izopentanin(2).Dukle filluar nga n=6 dhe n=7 numri I formave izomerre rritet dhe emertimi I perberjeve me varg te degezuar veshtirezohet.Per ta pasur me te lehte emertimin e tyre duhet te njohim radikalet
 11.  Radikalet alkilike jane grupe atomike qe kane nje valence te lire dhe veprojne ssi nje pjese e tere .Ato rrjedhinnga molekulat e alkaneve te cilave u hiqet nje atom hidrogjen. Fromula e tyre eshte2n+1.Emri I radikalitformohet nga rrenja e emrit te alkanit perkates = prapashtesen il ose emrit ta alkanit I heqim prapashtesen an dhe vendosim prapashtesen il. Radikalet alkalike formojne seri homoghene dhe diferenca e eshte e = me grupin CH2 .Duke nohur emrat e radikaleve alkilike sidhe duke zbatuar disa rregulla mund te emertojme lejtesisht alkanet me varg te degezuar.
 12. Numri I atomeve karbon Formual molekularee alkaneve Radikalet alkilike Numri I izomereve te alkaneve n=1 CH4 Metan CH3 Metil 1 n=2 C2H6 Etan C2H5 Etil 1 n=3 C3H8 Propan C3H7 Propil 1 n=4 C4H10 Butan C4H9 Butil 2 n=5 C5H12 Pentan C5H11 Pentil 3 n=6 C6H14 Hekzan C6H13 Hekzil 5
 13.  Ne natyre alkanet gjende ne:  -Perberje te naftes,  -Perberje te gazit natyror,  -Gazet qe formohen nga shperberja e substancave organike,  -Produktet e distilimt te thate te qymyrgurit
 14. Vetite fizike  Kater pjesetaret e pare te serise homologe jane ne gjendje te gazte dhe pa ere .Nga pentani deri te hekzadekani C6 – C16 jane ne gjendje te lenget .Ato kane eren e benzines .Alkanet qe permbajne mbi 17 atome C jane ne gjendje te ngurte pa ere . Alkanet nuk treten ne uje. Vetite Kimike 1:Reaksionet e djegies Alkanet digjen ne prani te oksigenit te ajrit. Energjia e aktivizimt eshte e teper e larte por gjate djegies sasia e energjise qe clirohet e tejkalon sasine e energjise se aktivizimit dhe procesi shoqerohet me clirim energjie (Ep<En) Reaksionet e djegies se alkaneneve jane ekzotermike .Produktet e djegies jane dyoksidi I karbonit dhe
 15. 2:Reaksionet e Zevendesimit  Ne kushte te caktuara Alkanet hyjne me lehtesi ne reaksione zevendesimi.Alkanet veprojne me halogjenet ne prani te rrezeve te drites ultravjollce duke llene rrjedhes te halogjenuar . Gjate ketyre reaksioneve ndodh zevendesimi I nje ose disa atomve hidrogjen me nje ose disa atome halogjeni. Gjate ketyreketyre reaksioneve ndos zevendesimi I nje ose disa atomeve hidrogjen me nje ose disa atome halogjeni.Gjate veprimit te propanit me brom ne prani te drites ultra vjollce mund te perftohen 2 rrjedhes  brom – 1 propani  brom - 2 propani  Keto 2 perberje quhen izomere pozicioni sepse ndryshojne nga njeri tjetri nga pozicioni qe ze atomii bromit ne molekule .Reaksionet gjate te cilave zevendesohet nje atom apo nje atom apo nje grup tjeter atomik quhen reaksione
 16. 3:Reaksionet e dehidrogjenimit -> Alkan -> Alken + Hidrogjen Metani Metani eshte perfaqesuesi me ithjeshte I alkaneve .Formula molekulare CH4 Vetite fizike Gaz pa ngjyre pa ere pa shije I patretshem ne uje.Metani gjendet ne gazin natyror , ne gazin e mineralve te qymyrgurit del nga fundi I kenetave ne forme fluskash formohet nga kalbezimi I mbeturinave bimore; perfitohet nga distilimi I thate I qymyrgurit
 17.  Ne laborator metani gatitet nga nxehja e perzierjes se etanoatit te natriumit me gelqerore te soliduar ne raportin 1:1 sipas reaksionit Vetite Kimike Te Metanit Digjet me flake me ngjyre kalter te zbehte Shperbehet duke u nxehur ne temperaturen 1000-1400 grade celius Vepron me halogjenet duke dhene rrjedhes te halogjenuar Me ajrin formon perzierje plasese.Ne miniera perben rrezik te madh Nuk e cgjyros uji e bromit dhe tretesiren e permengantit te kaliumit
 18. Etani  Etani është një hidrokarbur i ngopur me formulë kimike C2H6. Është alkan me dy atome të karbonitdhe një hidrokarbur alimfatik. Në temperaturën standarte (normale) është një substancë pa ngjyrë, pa erë dhe në gjendje të gaztë dhe përdoret për djegie. Për veçmetanit etani është përbërës kryesor i gazit natyror. CH3COO− → CH3• + CO2 + e−CH3• + •CH3 → C2H6  Një tjetër metodë, e oksidim me anhidridet acetike nga peroksidet, konceptualisht është e ngjashme.  Reaksionet kimike me etanin gjithashtu përfshinë kryesisht reagimet e radikaleve të lira. Etani mund të reagojë me halogjenet, sidomos klorin dhe bromin, nga rdikalet e lira të halogjenatit. Ky reagim vazhdon në përhapjen e etilike të radikaleve:  C2H5• + Cl2 → C2H5Cl + Cl•Cl• + C2H6 → C2H5• + HCl  Ky proces rezulton në një përzierje të disa produkteve halogenated. Në industrinë kimike, reaksionet kimike janë të përdorura për prodhimin më selektiv e të veçantë çdo dy-halokarbon karbonit. Djegia e plotë e etanit 1561 kJ / MOL, ose 51,9 kJ / g, të ngrohjes, dhe prodhon dioksid karboni dhe ujë sipas ekuacionit kimik:
 19. Rrjedhes te halogjenuar te alkaneve cikloalkanet Formula Emertimi sistematik Emertimi I vjeter Perdorimi Njeklormetan Klorurmetili Ne prodhmin e ngjyruesve Diklormetan Klorurmetileni Tretes organik Triklormetan Kloroform Tretes organik Tetraklormetan Tetraklorurkarboni Trets mjaft I mire I lyrave , ne fikjen e zjarrit
 20.  Emertimi e rrjedhesve te halogjenuar behet duke u nisr nga rregullat e emertimit te alkaneve:  1: Caktohet vargu me I gjate I atomeve te karbonit  2: Vendosen numrat mbi atomet e karbonit ,duke u nisur nga skaji qe eshte me afer atomit te halogjenit  3: Nenvizohet numri I atomit te karbonit te lidhur me nje ose disa atome halogjeni  4: Vendoset be fillim emri I halogjenit , pozicioni ku ai ndodhet I lidhur me atomin e karbonit dhe pasta vendoset emri I hidrokarburit qe I perket vargut me te gjate te atomeve karbon  5:Nese vargu I atomeve te karbonit ka degezime numerimi I atomeve te karbonit fillon nga skaji qe eshte me afer halogjenit pavaresisht nga pozicioni qe kane radikalet ne molekule
 21.  Cikloalkanet quhen ndryshe hidrokarbure te ngopura ciklike.Ne dallim nga alkanet cikloalkanet kane 2 atome hidrogjen me pak ato kane formule te pregjithshme CnH2n Numri me I vogel I atomeve te karbonit qe mund te formaje cikel eshte 3 d.m.th perfaqesuesi I pare I cikloalkaneve ka 3 atome karbon dhe 6 atome hidrogjen, te lidhura me nje cikel trekendesh.Emertimi I cikloalkaneve behet duke shtuar para emrit te alkanit perkates me te njejtin numer atomesh karboni fjalen “ciklo” , per shembull : cikloprpan , ciklobutan , ciklopentan, ciklohekzan etj. Cikloalkane ashtu si alkanet jane te plqeta nga pikepamja kimike. Reaksionet e tyre karakteristike jane te ngjashme me ato re alkaneve . Cikloalkanet mund te perftohen nga
 22. Alkenet  Hidrokarburet qe permbajne nje lidhje dyfishe ne molekule jane quajtur alkene .Ato kanne 2 atome hidrogjeni me pak se alkanet .Formuala e pergjithshme e alkaneve rrjedh nga formula e pergjithshme e alkaneve duke I hequr 2 atome hidrogjen CnH2n Midis 2 atomeve karbon nje lidhje dyfishe e cila perbehet nga 2 lidhje te thjeshta kovalente. Kjo shpjegohet me faktin se 2 atomet e karbonitkane secili nga 4 elektrone ne nivelin e jashtem.Secili nga atomet e karbonit lidhet me 2 atome hidrogjen, ndersa me 2 elektronet e tjera ata realizojne nje lidhje dyfishe,idis tyre.Keto 2 lidhjeuk jane te njejta nga pikepamja energjitike.Lidhja dyfishe perbehet nga nje lidhje e forte dhe e qendrushme qe quhet sigma dhe nje lidhje e dobet qe quhet pi.Lidhja pi prishet e para kur alkanet hyjne ne reaksione kiike.Alkenet formojne seri homegjen ku pjesetaret ndryshojne nga nje grup CH2. Molekula e pjesetarit te pare te alkeneve permban 2 atome karbonper shkak te realizimit te lidhjes dyfishe nevojiten 2
 23. Tabela e disa pjesetareve te serise homologe te alkaneve dhe emrtimi I tyre me varg normalLidhja dyfishe ne kete rast ndodhet ne pozicionin e pare Numri I atomeve karbon Formula molekulare Formula racionale Emri I perberjes n=1 Nuk ekziston Meteni nuk ekziston n=2 Eten n=3 Propen n=4 Buten-1 n=5 Penten-1 n=6 Hekzen-1
 24.  Eteni dhe propen nuk shfaqin forma izomerie Duke filluar nga buteni ka mundesi qe lidhja dyfishe te paraqitet ne pozicione te ndryshme.Keto molekula dallohen nga njera tjetra nga pozicioni I lidhjes dyfishe .Emertimi I alkeneve behet duke u njohur emrin e alkaneve .Nga emri I alkanit perkates heqim prapashtesen an dhe vendosim en .Per te gjitha alkenet qe formojne izomere pozicioni gjate emertimit te tyre vendoset edhe pozicioni qe ze lidhja dyfishe ne molekule .Per emertimin e alkaneve me varg te degezuar do te zbatojme rregullat e emertimit te alkaneve me varg te degezuar,vetem me ndryshimin se vendosja e numrave mbi atomet e karbonit per te percaktuar vargun me te gjate do te fillojme nga skaji qe eshte me afer lidhjes dyfishe pararesisht pozicionit te radikalit ne molekule.
 25. Vetite e alkeneve Alkenet gjenden ne natyre ne Perberje te naftes Perberje te gazit natyror Vetite fizike Tre pjesetaret e pare atani ,propani dhe buteni jane ne gjandje te gazte pa ngjyre pa er nga C5- C17 jane ne gjendje te lenget Nga C18 e lart jane ne gjendje te ngurte me ere te mprehte
 26. Gatitja e alkeneve Dehidratimi I alkoleve Dehidrogjenimi I alkineve Didrogjenimi I alkineve Emri Temperatura e shkrirjes Temperatura e vlimit Dendesia si lend kg/m3 Eten -169.4 -103.9 566 Propen -185.2 -47 609 Buten -130.0 -5.0 668
 27. Alkinet  Formula e pergjithshme e alkineve eshte CnH2n-2 .kjo rrjedh nga formula e pergjithshme e alkaneve duke I hequr asaj 4 atome hidrogjen .Jane hidrokarbure te pangopura qe permbajne nje lidhje trefishe .Midis 2 atomeve karbon realizohet nje lidhje trefishe e cila perbehet nga 3 lidhje kovalente qe nuk jane te njejta nga pikepamja energjitike Ajo formohet nga nje lidhje e qendrushme dhe e forte sigma dhe 2 lidhje te dobta pi.Lidhjet e dobta pi prishen me shpejte gjate reaksionitl. Alkinet formojne seri homologe ku pjesetaret e njepasnjeshem ndryshojne nga nje grup CH2 . Molekula e pjesetarit te pare ka 2 atome karbon. Alkin me nje atom karbon nuk ka p.
 28. Numri I atomeve karbon Formula molekulare Formula racionale Emri I perberjes n=2 Etin n=3 Propin n=4 Butin-1 n=5 Pentin-1 Etini dhe Propini nuk shfaqin forma izomerie . Duke filluar nga n=4 kemimundesi qe lidjen trefishe ta paraqesin ne 2 pozicione per butinin dhe 3 per hekzinin.Emertimi I alkineve behet duke njohur emertimin e alkanev.Nga emri I alkanit perkates heqim mbaresen an dhe vendosim in.Per te gjitha izomeret qe formojne izomere pozicioni gjate emertimit te tyre vendoset edhe pozicioni qe ze lidhja trefishe ne molekule .Per emertimin e alkineve me
 29. Etini  Ne laborator etini pergatitet nga veprimi I karburit te kalciumit mr ujin:  Vetite fizike gaz pa ngjyre me ere eteri ,tretet mire ne uje , lengezohet lehte. Vetite kimike te alkineve mund te studiohen duke njohur vetite e etinit.Etini digjet ne prani te oksigjenit me flake te shndritshme.Ai eshte shume I pasur me karbon dhe djegia e tij nuk behet e plote ajo behet e plote duke fryre oksigjen.  Etani me ajrin formojne perzierje plasese  Karakteristike per alkinet jane raksionet e adicionit dhe polimerizimit.  Etani perdoret  Te kangjella acetilenike per saldimin e metaleve  Iperzier me etere gjate eperacioneve si narkoze
 30. Alkane Alkene Alkine CnH2n+2 Prapashtesa an Emertimi rrenja +an CnH2n Prapashtesa en emertimi rrenja + en CnH2n-2 Prapashtesa in emertimi rrenja+in Jane hidrokarbure te ngopura.Ne molekulat e tyre te gjitha lidhjet C-C dhe C-H jane njefishe(kovalente sigma) Jane hidrokarbure te pangopura.Ne molekulen e nje alkeni formohet nje lidhje dyfishe midis 2 atomeve karbonlidhjet e tjera jane njefishe Jane hidrokarbure te pangopura.Kane lidhje trefishe,e cila formohet midis 2 atomeve karbon lidhjet e tjera jane njefishe Kane 2 atome H me shume se alkenet dhe 4 atome Hme shume se alkinet Kane 2 atome H me pak se alkanet dhe 2 atome H me shume se alkinet Kane 4 atome H me pask se alkanet dhe 2 atome Hme pak se alkenet Karakteristike per alkanet jane reaksionet e zevendesimit dhe dehidrogjenimit Karakteristike per alkenet jane reaksionet e adicionit dhe polimerizimit Karakteristike per alkanet jane reaksionet e adicionit dhe polimerizimit Digjen ne prani te O dhe produktet e djegies jane CO2 dhe H2O Digjen ne prani te O dhe produktet e djegies jane CO2 dhe H2O Digjen ne prani te O dhe produktet e djegies jane CO2 dhe H2O Veprojne me halogjent.Nuk veprojne me permanganatit e kaliumit dhe me ujin e bromit Veprojne me halogjent permanganatit e kaliumit dhe me ujin e bromit Veprojne me halogjent permanganatit e kaliumit dhe me ujin e bromit Ndodhen ne gjendje te gazte te lenget dhe te ngurte Ndodhen ne gjendje te gazte te lenget dhe te ngurte Ndodhen ne gjendje te gazte te lenget dhe te ngurte Gjenden ne perberje te naftes dhe te gazit natyror Gjenden ne perberje te naftes dhe te gazit natyror Gjenden ne perberje te naftes dhe te gazit natyror Perdoren ne sintezea te ndryshme substancash organike tretesve organike Perdoren ne sintezen e PVC polietilenit masave plastike etanolit fijeve poliakrilikeetj Perdoren ne sintezen e kaucakut sintetik benzenit tretesave organike lendeve plastike PVC
 31. Hidrokarburet Aromatike  Quhen Ndryshe arene dhe kane strukture ciklike . Hidrokarburet aromatike perbejne nje grup te vecante .Ato quhen aromatike per shkak te erse qe kane.Perfaqesuesi kryesor I grupit te areneve eshte benzeni formula mlekulare e te cilit eshte C6H6 .Sic shihet te formula molekulare per cdo atom karbon kemi nje atom hidrogjen. Dime se atomet e karbonit ne perberjet organike shfaqin valencen 4 . Atehere cdo atom karbon te benzeni formon nje lidhje njefishe me hidrogjenin, nje lidhje tjeter njefishe me atomin e karbonit fqinje nga njera ane dhe nje lidhje dyfishe me atomin e karbonit fqinje ne anen tjeter.Duke pasur parasysh qe gjithsej jane 6 atome karbon te cilet 2 e nga 2 formojne nga nje lidhje dyfishe gjithsej kemi 3 lidhje
 32.  Duke hequr nga formula e benzenit nje atom hidrogjen marrim radikalin fenil C6H5-.Dime se per cdo cift elektronesh paraqitet me nje vije. Sipas struktures benzeni paraqitet si hidrokarbur i pangopur por ne te vertete ai nuk shfa1qe pangopshmeri.Kjo shpjegohet me ndryshimin e pozicioneve e lidhjeve dyfishe te cilat nuk jane fikse ,Nga kjo del qe giftet elektronike π nuk u perkasin atomeve te vecanta te benzenit.Si rezultat I delokalizimit te tyre unaza e benzemit forcohet. Lidhjet dyfishe te benzeni nuk jane me te njejtat karakteristika si tek alkanet.Benzeni nuk e cngjyros ujin e bromit dhe tretesiren e permangantit te kaliumit
 33. Vetite fizike dhe kimike te Benzenit  Benzeni eshte leng pangjyre me ere karakteristike I cili nuk tretet ne uje .Eshte tretes I mire organik.  Karakteristike per benzenin jane reaksionet e zevendesimit  Katalizator  Vepron me acidin sulfurik te perqendruar dhe jep acidin benzenosulforik  Vepron me nje perzierje te HNO3 me H2SO4cc dhe jep nitrobenzenin  H2SO4cc  Benzeni e ka te veshtire te hyje ne reaksion adicioni por ne kushte te vecanta duke u ndricuar me nje drite te forte ultravjollce adicionon klorin duke formuar
 34. Perberjet policiklike aromatike  Perberjet policiklike aromatike kane ne strukturen e tyre 2 ose meshume cikle benzoike , te lidhura midis tyre me brinje te perbashketa.Keto quhen arene me cikle te kondensuara.Perfaqesuesit me te rendesishem jane  1: Naftaleni C10H8  2: Antraceni C14H10  3: Fenantreni C14H10
 35. Nafta dhe Gazi natyror  Nafta dhe gazi natyror jane produkte te formuara nga shperberjae mbeturinave biologjike bimore dhe shtazore, te grumbulluara ne fundin e deteve. Keto produkte me pas migrojne nepermjet hapesirave nentokesore dhe perqendrohen ne shtresat me te siperme te kores se tokes. Nxjerrja e naftes behet nepermjet puseve te naftes. Shpimi I nje pusi behet me sonda te posacme .Ne fillim del gazi natyror, I cili qendron siper shtreses naftembajtese dhe pastaj nafta.
 36. Nafta  Nafta eshte perzierje e lengshme me ngjyre kafe ne te zeze (ka edhe nafte me ngjyre te celur), e perbere nga hidrokarbure te gazta , te lengete he te ngurta.Ato jane alkane , cikloalkane dhe arene.Ne nafte ka edhe perberje organike te cilat permbajne squfur oksigjen dhe azot. Perberjet organike te naftes kane pika vlimi qe fillojne nen 0 grade C dhe arijne mbi 500 grade C. Perpunimi I naftes fillon me ndarjen e saj ne perberje qe valojne ne kufij te caktuar temperature .Procesi ne kete rast quhet distilim I thyesuar ose kreking. Produktet kryesore qe dalin prej krekingut jane gazi benzina llojet e vajgurit gazolina etj.Perpunimi I thelle I naftes behet ne kullen e distilimit ne prani te katalizatoreve te pasacem ne molekula me te vogla te dobishme .Ky
 37.  Për naftën në vendin tonë është folur që nga historianët e lashtë, ata i kanë trajtuar produktet e naftës si zjarre shekullore që janë shfaqur në Apolloninë e Fierit. Por në fakt ato nuk kanë qenë në Apolloni, por është folur për të, sepse në kohën e lashtë Apollonia njihej, në të vërtetë bëhet fjalë për zjarre shekullore të shfaqur diku në Mallakastër, aty ku edhe më vonë është zbuluar edhe vendburimi i Cakranit dhe ai i bitumit të Selenicës, pra diku midis Mallakastrës dhe Selenicës. Kur thuhet zjarre shekullore, duhet nënkuptuar shpërthime të fuqishme zjarri në hapësirë, që në atë kohë interpretoheshin si dukuri nga perëndia. Që atëherë njihen shfaqjet e naftës në vendin tonë, por puna
 38.  Punë e mirëfilltë shkencore është bërë nga viti 1913 për të evidentuar këto shenja nafte dhe mundësitë që ka pasur vendi jonë për të pasur naftë dhe gaz. Nga italianët janë rregjistruar daljet e naftës në perëndim të Kuçovës, në Selenicë, në Patos dhe rreth vitit 1914, gjeologët e ushtrisë italiane që ishte në Sazan vunë re në det shenja nafte dhe duke i gjurmuar këto shenja, se nga kishin ardhur vunë re se ato vinin nga lumi i Shushicës, i cili kalon në Drashovicë. Natyrisht italianët janë treguar mjaft të interesuar dhe në vitin 1914 vendosën të shpojnë pusin e parë, i cili u quajt Rexhina Maria në nderim të mbretëreshës së Italisë me të njëjtin emër. Pusi i parë është shpuar deri në rreth 200 metra dhe dha naftë shumë të mirë. Pas këtij rezultati italianët filluan të kenë një interes të jashtëzakonshëm dhe nga viti 1924, në një kongres ndërkombëtar u bënë të njohura shenjat e naftës në vendin tonë që ishin në Patos, Kuçovë dhe Drashovicë. Shqipëria, që ishte një vend i patrajtuar dhe i panjohur, u bë një vend me interesa shumë të mëdha për shkak të bindjeve për perspektivën e naftës. Në vitin 1925 kur ishte qeveria e Zogut në fuqi, qeveritë e shumë vendeve ato angleze, italiane, franceze, kanë ardhur dhe kanë kërkuar konçensione dhe iu është dhënë një sipërfaqe e konsiderueshme që nga Tepelena, Memaliaj e deri në Shkumbin, sipërfaqe në të cilën përfshiheshin edhe daljet sipërfaqësore tëbitumeve. Në vitet 1930- 1932 italianët morën në dorë të gjitha kërkimet e naftës në Shqipëri dhe deri në çlirimin e vendit ata organizuan dhe drejtuan të gjitha kërkimet e naftës dhe hodhën bazat e zbulimeve. Mund të thuhet se punimet e tyre kanë qenë mjaft të suksesshme dhe serioze. Në 1927 filluan shpimet e para në Kuçovë, ku ka qenë një gjeolog botërisht i njohur, Stanislav Zuber polak me origjinë, por ishte i angazhuar nga shoqëria italiane e naftës. Ai ka zbuluar Kuçovën, e cila filloi të prodhojë që nga viti 1927 dhe në prag të çlirimit në vitin 1943, ky vend realizoi një prodhim maksimal të naftës 200 000 ton, më vonë pas
 39.  Pas çlirimit duhej ringritur i gjithë kantieri. Punimet janë drejtuar nga Zuberi, i cili qëndroi në Shqipëri, ka pasur edhe inxhinierë shumë të zotë shqiptarë siç ishte Sherif Toptani, i cili ka drejtuar punimet derisa u rimëkëmb gjithçka. Nga vitet 1950 prodhimi i naftës u rrit së tepërmi, u ndërtua edhe kantieri i Patosit dhe deri në vitet 1970-1975 u zbuluan mjaft vendburime nafte, tashmë nga shqiptarët. Në krahasim me paraçlirimin, sot janë shumë vendburime të zbuluara në ranor, në gëlqeror etj. Mbase janë njohur edhe njerëzit nëpërmjet flakës që kanë parë në qiell gjatë aksidentit në Drenovë të Mallakastrës.  Rezervat e naftës në vend gjykohet që janë rreth 400 milionë ton, prej këtyre janë nxjerrë rreth 45-50 milionë ton deri tani. Nuk bëhet fjalë për t`u krahasuar me paraçlirimin, sepse janë sasira kolosale të zbuluara nga gjeologë shqiptarë natyrisht duke përfituar edhe nga përvoja e të huajve. Prodhimi maksimal në vendin tonë është arritur në vitin 1974 prej afërsisht 2 milionë e 100 mijë ton në vit. Atë vit ka pasur një krizë botërore për naftë dhe çmimi i saj është rritur deri në dhjetëfishin e saj. Ky ka qenë prodhimi pik në vendin tonë. Deri në vitin 1990 nuk ka pasur shumë zbulime, sepse nuk ka patur investime për kërkimet. Në vitin 1990 prodhimi i naftës shënonte 1 milionë e 100 mijë ton. Tranzicioni bëri që prodhimi i naftës të ulet shumë dhe sot ky prodhim shkon në 300-350 mijë ton. Nevojat e vendit
 40. Nafta në sistemet shteterore  Rëndësia e Naftës dhe derivateve të saja përposë vlerës shoqërore ka edhe vlerë strategjike. Pas krizës së naftës të shkaktuar nga konflikti i Ligës arabe ne vendet e tjera në vitet 70-80 shumë shtete të botës kanë nxierr ligje që parashikojnë rezervat shtetrore të naftës. Me këto ligje regullohet veprimi me rezervat strategjike dhe emergjente të naftës. Në Kosovë për kriza të ndryshme janë përcaktuar Rezervat strategjike të derivateve të naftës sasi e derivateve të naftës të krijuara, të vendosura dhe të ruajtura në vende të caktuara, të cilat përdoren dhe shfrytëzohen për furnizim për nevoja dhe në rrethana të veçanta të parashikuara me ligj si dhe Rezervat emergjente të derivateve të naftës sasi e derivateve të naftës të dedikuara për përdorim në raste të fatkeqësive të mëdha natyrore, shoqërore dhe katastrofave teknikoteknologjike [.  Nafta u formua nga bimët dhe kafshët të cilat para milionavjetësh kanë jetuar në ujra e deteve, të liqeneve dhe oqeaneve. Lëndëtorgnaike të ktryre mbetjeve, nën veprimin e temperatures dhe shtypje ssë lartë, paparaninë e okisigjenti, e
 41.  Përbërja e naftës  Përbërsit kryesorë të naftës janë hidrokarburet.Kryesisht arenet, alkanet dhe cikloalkanet.Në naftë gjenden dhe komponime që pëmbajnë okigjen, azot dhe squfur. Komponimet e azotit dhe squfurit i japin naftës erë jo të këndshme .  Vetitë  Nafta e papërpunuar është lëng me ngjyrë kafe në të zezë, por edhe me ngjyrë të celët. Është më e lehtë se uji dhe nuk tretet në të. Nuk ka pike vlimi të caktuar. Vetitë fizike të naftës varen nga pëbërja kimke e saj.Eshte perzierje e perbere qe formohet nga gjallesat e vogla bimore e shtazore qe jane shtresuar para miliona vitesh ne fund te deteve te ceketa Nafta nuk qendron aty ku formohet por leviz neper shtresat poroze te nentokes (rranore ose gelqerore). Nen nafte qendron uji kurse mbi te gazi natyror
 42.  Përpunimi I naftës  Nafta nxirret nga thesllsitë e ndryshme të tokës. Ajo del vetë në sipëfaqe të tokës, në formë curili, nëse është nën shtypje të gazeve. Mirpo presioni i gazeve shpeshë here nuk është I mjaftueshëm, prandaj duhet ushtruar presion artificial nga jashtë.  Nafta kalonë nëpër tri faza :  1. Pasttrimi nga uji, nga rëra, dhe paparstëtitë e tjera, me ndihmën e naftësjellës, të cisternave, kamionëve të transportit hekurudhor ose të tankerëve transportohet deri në rafineri.  2. Distilimi fraksional i naftës  Distilm fraksional quhet ndarja e një përzierjesh komponimesh në thyesa distilimi, që vlojnë në kufij të caktuar të temperatures.  3. Përpunimi I thellë I produkteve të përfituara nga distilimi fraksional me process hidropastrimit, reformimit dhe krekingut.  Hidropastrimi.Është process që largon përbërjen e squfurit nga nënproduktet e naftës sepse shkatkon brejtjen e motorit dhe ndotjen e mjedisit. Largimi i squfurit bëhet me hidrogjen. Procesi zhvillohet në prpani të katlaizatorëve.  Reformimi.Është process që shërben për përmismin e cilësisë së benzines. Kjo behet me shëndrrimin e alakneve ne varg të degezuar në cikloalkabne dhe arene.  Krekingu.Është process gjatë të cilit bëhet shpërbërja e alakaneve me
 43. Gazi Natyror Gazi natyror perbehet kryesisht nga metani por permban edhe etan propan dyoksid karboni sulfur hidrogjeni etj. Sa me e larte te jete perqindja e metanit aq me e larte eshte vlera e gazit natyror.Vendi yne eeshte I pasur me vendburime tokesore dhe detare te naftes dhe gazit.Perpunimi I tyre behet ne uzinen e naftes ne Ballsh. Nenproduktet qe dalin nga perpunimi I thelle I naftes dhe gazit natyror kane nje rendesi te madhe ne jeten e perditshme.Industria e naftes tashme eshte moderne , por krahas zhvillimit te saj , rritet dhe ndotja e mjedisit.Substancat helmueze qe clirohen gjate shpimit te puseve te naftes , nxjerrjes dhe perpunimit te saj, derdhjeve gjate transportit , zjarreve ne puset e naftes perbejne nje rrezik te madh per gjallesat dhe mjedisin. Shoqerite e nxjerrjes dhe perpunimit te naftes kudo ne bote duhet te marrinmasa teknikete vazhdueshme per ruajtjen dhe
 44. Ndotja e shkaktuar prej hidrokarbureve
 45. Ndotja e ajrit  Ndotja e ajrit është ndotja e atmosferës, domethënë shtimi i substancave (ndotës) në atmosferë që në kushte normale nuk do të ekzistonin. Në kohët moderne, ndotja është shpesh një rezultat i aktivitetit njerëzor. Ndotja e ajrit nga njeriu është shkaktuar kryesisht nga tre aktiviteteve të tij, industrisë, transportit dhe urbanizimit. Në një qytet tipik, industria është përgjegjëse për 50% të ndotjes së ajrit, transporti 35%, ndërsa urbanizimi 15%.  Statistikat dhe rreziqet  Njeriu eshte pjese perberese e natyres.Organizata Botërore e Shëndetësisë deklaron se 2,4 milion persona vdesin çdo vit nga shkaqe të lidhura në mënyrë direkte me ndotjen e ajrit, 1,5 milion nga këto vdekje i atribuohet ndotjes së ajrit në vende të mbylluar, që zakonisht njihen si vendet me ajër të pastër. Gjatë një viti ka më tepër vdekje nga ndotja e ajrit se sa nga aksidentet automobilistike. 310.000 Evropianë vdesin çdo vit nga ndotja e ajrit. Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit në ShBA deklaron se nëse miratohen ndryshimet e propozuara nga vetë ajo në karburantet e makinave do të ketë 12.000 vdekje të parakohshme më pak, 15.000 infrakte më pak, 6.000
 46.  Disa nga sëmundjet e lidhura me ajrin e ndotur janë :  Kanceri  Sëmundje zemre dhe rreziku per atak  Sëmundje mushkërie si cirroza dhe Emfizema  Azma  Pneumonia dhe komplikacionet e saj  Bronkiti dhe pneumonia  Alergji të lidhura me aparatin respirator  Dhimbje koke dhe migrenë te vazhdueshme
 47.  Në të vërtetë edhe ura e Hoxhares në Topojë është kthyer në vend për grumbullimin e mbetjeve hidrokarbure që vijnë nga zonat naftëmbajtëse të Ballshit e Patosit. Të dhënat e fundit bëjnë fjalë për më shumë se 1 ton mbetje hidrokarbure të derdhura në kanalin e Roskovecit. Autoritetet lokale thonë se e kanë të pamundur të kryejnë pastrim tjetër të kanalit dhe të parandalojnë ndotjen e zonës, pasi vetëm pak kohë më parë u bë pastrim rrënjësor. Por rrjedhjet e shumta të naftës dhe nënprodukteve të saj vazhdojnë të shkaktojnë probleme serioze edhe për jetën e banorëve në të gjithë qarkun e Fierit. Banorët që jetojnë në zonat naftëmbajtëse ankohen se përditë ka rrjedhje të naftës së papërpunuar në ambiente të hapura, gjë që shkakton probleme të shumta me shëndetin e tyre. Të gjithë këta të fundit vuajnë me problemet e karbonit në gjak. Ndërkohë që këtë vit ndotja u ka sjell dëmtime të shumta edhe në të mbjellat. “Jemi të dënuar nga Zoti. I gjithë kanali nga i cili ne mund të marrim ujë për vaditje është i ndotur. Nuk dimë ku të ankohemi për
 48.  Të gjitha kompanitë e naftës derdhin tonelatat të tëra nafte duke na shkatërruar jetën përditë”, ka deklaruar Fatmir Malaj nga Topoja. Ndërkohë burime nga kompanitë e naftës bëjnë me dije se amortizimi i depozitave të dekantimit të ndërmarrjeve të prodhimit të naftës dhe tubacioneve që bëjnë transportin e saj nga vendburimet në uzinën e përpunimit të Ballshit, ka bërë që derdhjet të shtohen gjithnjë e më shumë. Ndotja në të gjitha këto zona problematike bëhet e padurueshme në mbrëmje dhe në orët e para të mëngjesit. Nga ana e Agjencisë së Mjedisit është deklaruar se kompanitë ndotëse të mjedisit në rrethin e Fierit, ARMO dhe ALBETROL janë vënë në syrin e Ministrisë së Mjedisit. Sipas burimeve zyrtare të Agjencisë së Mjedisit në Fier niveli i ndotjes dhe ankesat e banorëve të zonave përkatëse janë dërguar në një relacion të detajuar pranë Ministrisë së Mjedisit. “Kemi nisur gjithçka pranë kësaj ministrie. Kemi detajuar edhe ndotësit që çlirohen nga nafta dhe hidrokarburet dhe jemi në pritje. Në këto raste kompanitë ndotëse gjobiten me
 49. Ndotje e lartë e mjedisit nga nafta. Ligj për parandalimin e aksidenteve industriale.  Edhe pse Shqipëria deri tani nuk është përballur me situata mjedisore te renda të shkaktuara nga industria, eshte aktuale ndotja qe vjen nga nafta ne zonen naftembajtese te Patos Marinzes, por dhe ne grykederdhjen e Semanit.  Në zonë vërehet ngarkesë e ajrit me substanca hidrokarbure volatile, sulfide te hidrogjenit apo okside te squfurit dhe gjendje shëndetësore e banorëve e ndikuar negativisht nga gjendja mjedisore e zones, kryesisht cilesia e ajrit dhe ujit të pijshëm të zonës, veren nje studim i ndermarre ne fund te vitit kaluar.  Rreziqet e mëdha mjedisore, potencialisht të mundshme,
 50.  Historia botërore ka njohur shumë aksidente të shkaktuara nga substancat e rrezikshme sikurse janë aksidentet e ndodhura në vende të zhvilluara industriale si Flixborough (Britani), 1974, Seveso (IT), 1976, Bhopal (India), 1984, Basel (Sandoz), Sëitzerland, 1986, Mexico City, Mexico, 1986, Toulouse (FR), 2001, Texas City (USA), 2005, Buncefield (UK), 2006, etj. Vetëm për periudhën 1984 – 2009 kane ndodhur rreth 603 aksidente, ku rreth 70% per shkak te keqmenaxhimit, 10% kane shkaktuar deme mjedisore dhe 66 % plagosje dhe vdekje.  Ndërkohë, në vendin tonë zhvillimi i sektorëve të industrisë, si ajo nxjerrëse dhe përpunuese e naftës, industria e prodhimit të çimentos, apo e çelikut, etj, ka impakt në mjedis. Nisur nga kjo ministria e Mjedisit ka ndërmarrë hartimin e një projektligji për marrjen e masave për parandalimin e këtyre aksidenteve të mudshme, apo dhe minimizimin e pasojave në rast aksidenti.  Ky projekt ligj trajton çeshtje qe lidhen me Kontrollin e Rreziqeve nga Aksidentet Madhore, dhe transpozon plotesisht Direktiven 96/82/EC per kontrollin e rreziqeve nga aksidentet madhore, qe perfshijne substancat e rrezikshme, duke perbere bazen per hartimin e akteve te tjere nenligjore
 51.  Fusha naftëmbajtëse e Patos Marinzës  Fusha naftëmbajtëse e Patos Marinzës është nga më të mëdhatë në Europë sa i takon rezervave të naftës në brendësi të kontinentit. Por, nga ana tjetër, sipas te raporti te vitit te kaluar, industria e naftës në zonë nuk është menaxhuar sipas standardeve mjedisore, duke e renditur zonën përkrah rrjetit të vatrave të nxehta mjedisore (hot spote) që kanë nevojë për ndërhyrje dhe rehabilitim.  Studimi për vlerësimin e gjendjes mjedisore dhe shëndetësore të zonës Patos Marinzës arriti të bënte një vlerësim të qartë të shtrirjes së problemit të ndotjes dhe nevojës për ndërhyrje.
 52.  Nga studimi rezultoi se në këtë zonë është e pranishme ndotja e tokës, ku ekzistojnë rreth 1480 pellgje llumrash nafte, ne një sipërfaqe prej rreth 95 ha dhe duke përbërë edhe një ekspozim të hapur të banorëve ndaj kësaj ndotje.  Sa i takon ndotjes së ujërave sipërfaqësore vlerësohet se rreth 117 km trupa ujore janë të ndotura nga substancat/polimeret e naftës, ku përfshihen ujërat e lumit Gjanicë, Seman dhe përrenjeve të zones. Kjo gjendje e ujërave përbën rrezik direkt per zinxhirin ushqimor bujqësor, si pasojë e përdorimit të ujit për ujitjen e tokave.  Në zonë vërehet dhe ngarkesë e ajrit me substanca hidrokarbure volatile, sulfide te hidrogjenit apo okside te squfurit. Sa i takon biodiversitetit, vlerësohet se duke përkeqësuar kushtet fiziko – kimike të burimeve natyore, sidomos ujërave sipërfaqësore, janë ndikuar
 53.  Nga ana tjetër, vërehet një gjendje shëndetësore e banorëve e ndikuar negativisht nga gjendja mjedisore e zones dhe kryesisht cilesia e ajrit dhe ujit të pijshëm të zonës.  Sa u takon dëmeve ekonomike, gjendja mjedisore dhe shëndetësore ndikon direkt në sistemin e prodhimit ekonomik të zonës, rendimentin e ulët të prodhimit bujqësor dhe rritjen e shpenzimeve për kujdesin shëndetësor.  Fusha e Patos Marinzës, me sipërfaqe prej rreth 160 km2, u zbulua fillimisht në vitet 1928 dhe që atëherë është shfrytëzuar me ritme dhe teknologji të ndryshme. Ky shfrytëzim rreth 80 vjeçar i fushës ka patur përfitimet e tij ekonomike, por gjithashtu ka shkaktuar edhe një gjendje të papërshtatshme mjedisore që vërehet lehtësisht në terren.  Fusha e Patos Marinzës ndodhet në rajonin e Fierit, një nga rajonet me pozicion të lakmueshëm, i vendosur ndërmjet dy lumenjve me rëndësi të madhe, sikurse
 54. Ndotja nga nafta në Fier, masa nga Drejtoria e Mjedisit  Ndotja e mjedisit nga subjektet që operojnë në fushën e hidrokarbureve dhe për nxjerrjen e naftës ka angazhuar edhe më shumë inspektorët e Drejtorisë së Mjedisit në Fier. Ankesat e vazhdueshme të banorëve të zones për ndotjen e mjedisit, përzierjen e burimeve të ujit me naftën bruto, apo edhe zhurmat e subjekteve private që nxjerrin lëndën djegëse kanë detyruar Drejtorinë e Mjedisit të ndëshkojë këto subjekte me 8 gjoba për 6 mujorin e këtij viti. Sipas kreut të Mjedisit të qarku Fier, Saimir Hoxha edhe subjekte të tjera kane marre vërejtje paralajmeruese per masa administrative në rast se do të konstatohen shkelje. Hoxha thotë se ka bere nje kallzim ne Prokurori per ndjekje penale lidhur me ndotjen mjedisore qe ndodhi para disa kohesh ne komunen Zharez, si dhe për ndotjen e nje rezervuari nga hidrokarburet ne fshatin Kash ne komune
 55. Ndotja nga nafta, rrezikohet Evropa  Kjo nuk eshte thjesht nje ceshtje rajonale per jeten e kafsheve detare. Ujrat e ndotura do te prekin edhe Arktikun dhe mund te mberrijne deri ne Europe. Kompania British Petrolium eshte treguar e papergjegjshme gjate kerkimeve te saj per nafte ne Gjirin e Meksikes”, u shpreh Karl Safina, kreu i institutit “Oqeani Blu”. Specialistet e mjedisit raportuan para Kongresit Amerikan per pasojet e ndotjes ne Oqean. Ata deklaruan se ende nuk mund te percaktohen saktesisht demet nga karburanti i derdhur ne det dhe se nuk dihet akoma sasia qe clirohet cdo sekonde prej pusit te naftes se kompanise British Petrolium ne Gjirin e Meksikes. Nderkohe qe Presidenti amerikan, Barak Obama, do të emërojë senatorin Bob Graham dhe ish- kreun e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit, Uilliam Reilli për të drejtuar komisionin që do hetojë derdhjen e naftës në Gjirin e Meksikës. Komisionini është dypartiak dhe do të hetojë detajet e asaj që eshte konsideruar si katastrofa më e keqe mjedisore në SHBA.
Anzeige