SVAKO DIJ

 

Clan 1

Ako Ima§ manje
ud18 godina,  i ti
imas ova prava

Clan 2

sva djeca Imaju
sva ova prava, 
bez obzira...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Convention on the Rights of the Child (CRC) - Bosnian version

1.196 Aufrufe

Veröffentlicht am

Download the Bosnian version of the Convention on the Rights of the Child (CRC) as School Time-table

Veröffentlicht in: Bildung
0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
1.196
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
111
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
2
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Convention on the Rights of the Child (CRC) - Bosnian version

  1. 1. SVAKO DIJ Clan 1 Ako Ima§ manje ud18 godina, i ti imas ova prava Clan 2 sva djeca Imaju sva ova prava, bez obzira ko su, gale ilve, CIme se have niihovi roclitelji, koji Jezik Qovore, koie su vjeroisnovijesti, jesu Ii ajeéaci ill djevojcice, kakva Je niihova kultura, Imaju Ii Dosebne Dotrebe, Jesu Ii bO9ati III siromaéni. Clan 5 Odrasli treba da rade ono §to Ie najbolje za tebe. Kacla odIu<': uJ'u o nefiemu, treba da misle kako Ce to utiecati na diecu. Clan A Clan 9 Vlada tvole zemlje Imaé pravo na mora étititi tvoja 2ivi§ sa svoiim prava i stvoriti okruienje u kome roditeliima, osim ako is go étetno moieé rasti i za tebe. l. '10StiC| SVO] puni notencijal. Clan 10 Ako 2ivi§ u Jednoj Clan 5 driavi a t/ OJI Driava la cluina da Doétuie naéin na koji te roditelji ili roditelii u drugoi. imaé Bravo da budeé sa nilma staratelii na istom miestu. vaspltavaju I brinu se 0 tebi. Clan 11 Imaé Dravo na Clan 6 zaétitu od Imaé pravo na otmice. iivot. Clan 12 Clan 7 Ima§ uravo da Ima§ pravo na izrazié svoje svoje ime I mI§IJenJe, koje driavlianstvo LI roditelii i udrasli SVOJO] zemlji. treba da sasluéaju. Clan B Ima§ pravo na to da znaé kn si - na sluibeni zauis o imenu, driavlianstvu i SVOJO] porocIicI. PONEDJELJAK Clan 15 Ima§ pravo da saznajeé stvari i dijelié miéljenje sa ostalima, Qovorec . crmjuci, pI§uc'I Ili na bilo koji drllgi naéin koji neée naétetltl drugima. Clan 14 Imaé Dravo da oIJabere§ svoje stavove I religiju, a tvoji roditelji imaju pravo I duinost da ti u tome Domognu. Clan 15 Ima§ pravo cla stvaraé udruienja i mirno se okuplja§ sa orugom diecom. Clan 16 Ima§ nravo na Drivatnost. Clan 17 Ima§ pravo ua dobiieé informaciju 0 SI/ emu §E0 Je vaino za tebe, putem raaua, novina, knjige, komniutera ili arugih lzvora. Clan 18 Imaé pravo da te odgaiaju oba roclitelja, ako je to moguée. Clan 19 Imaé Dravo na zaititu ad zlostavllanla I maltretirania. kako tjelesnog, tako i Dsihibkog. Clan 20 Ukoliko se desi da ostaneé bez roditelja, driava ti mora obezbiiediti Dosebnu zaétitu. UTORAK Clan 21 Ima§ pravu na Dosebnu brigu i zaétitu, ako si usvoleno dijete ili si u hranite ‘skoj porodici. Clan 22 Imaé Dravu na Dosebnu zaétitu i nomoc, ako si izbjeglica. Clan 25 Ukoliko imai posebne Dotrebe, imaé bravo na nosebno obrazuvanjei njegu. Clan 24 Ima§ pravo na najbolju mogucu zdravstvenu njegu, I na informacije koje Ce ti Domoci da ostaneé zdrav/ a APR Clan 25 Am 2lVl§ u nekoj od instituciia ili daleko on kutfe, imaé pravo da se uslovi tvog iivljenja redovno nrovjeravaju, da bi se utvrdilo jesu Ii odgovarajuél za tebe. Clan 26 Imaé Dravo na pomoé vlacle, ako si siromaéan/ na I ukoliko ti ie Domoé potrebna. Clan 27 Ima§ pravu na hranu, udjeéu i bezbjeclno mjesto stanovanja, kao i na ostvarenje SVOJII1 osnovmh notreba. Ne bi trebao/ la biti u zaustatku za drugom diecom Da ne moéi raditi I/ etfinu stvari koju druga dieca mogu. SRIJEDA Clan 28 Ima§ bravo na kvalitetno cbrazovanje. Clan 25 obrazovanje bI ti trebalo nomoci da razvijeé i korlstI§ svoje talents i moguénosti, da nauCi§ iivjeti mirno, da §titi§ cIkoIi§ i po§tuje§ cruge Ijude. Clan 30 Imaé nravo na vlastitu kulturu, Jezlk I rellglju. Aka Driuadaé manjini, imaé Dosebna rJ*a/ a. Clan 31 Ima§ nravo na igru i odmor. Clan 51 Ima§ pravo na zaétitu od rada koji bi ti mogao naékoditi, koji je étetan za tvoie zdravlje I obrazovanje. Clan 5! Imaé Dravu na zaétitu od étetnih Iijekova i on Drodaje droge. Clan 34 Ima§ Dravo na za§tItu on seksualnog iskoriétavania. Clan 35 Nikome nije dobuéteno da te otme ili Droda. Clan 56 Ima§ Dravo na za§tItu on one koieg oblika iskoriétavanja. CETVRTAK Clan 37 Nikome nI]e dopuéteno da te kainjava i nenotrebno liiava slobode. Clan 58 Ima§ Dravo na za§tItu u ratu. Dieca mlada on 15 Qodina ne mO9U biti Drisiliena da idu LI vojsku Ili drukbije uéestvuju u ratu. Clan 59 Ima§ Dravo na Domoé, ako sl Dovriieden/ a. zanemaren/ a ilil Io§e tretiran/ a. Clan 40 Ako si u sukobu sa zakonom, imaé pravo na pravnu Domoé i Dravedan DOSCUDSK. Clan A1 Aka zakonl u tvoJ'oJ' zernlii pruiaju bolju 2a§titu tvojih Drava, nego ova l<onvencija,0nc1a umiesto Konvenciie treba prlmjenjlvatl rIJ'ih. Clan 42 Imaé Bravo da zna§ sva svoja nraval odrasli bi trebali znati ta prava i pomoéi da §to viée saznaé 0 njima. Clanovi 45 to 50 ovi Elanovi obiaénjavaiu kako Ce vlade i organizacije kao §t0 J6 UNICEF raditi, cla bi osIguraIe da su sva dieca zaétiéena svojim pravima. 9) flflflflflflfl -* O I

×