Fungsi bahagian komputer

Megumi Chan
Megumi ChanTasek um Official : Kementerian Pelajaran Malaysia

komputer

Bahagian-bahagian utama sistem komputer
Dalam bab ini, para pelajar akan diperkenalkan dengan komputer bagi memudahkan lagi sesi pengajaran.
1. CPU (Control Processing Unit)
CPU pada komputer peribadi terbahagi kepada dua bentuk, sama ada Desktop atau Tower. Desktop CPU
adalah CPU yang berbentuk empat segi dan lebar,di mana Monitor diletakkan di atas CPU tersebut.
Manakala Tower CPU pula ialah jenis yang biasa digunakan sekarang ini, di mana CPU tersebut
berbentuk empat segi dan panjang. CPU laptop pula terletak di bahagian dalam laptop tersebut.
CPU merupakan unit yang mengawal semua jenis proses yang akan di lakukan oleh sesuatu komputer.
Dalam bahagian inilah terletaknya segala perkakasan komputer seperti ingatan, CDROM, Mother Board,
Pemproses dan sebagainya.
Mini Tower komputer.LaptopDesktop komputer.
2. MONITOR.
Monitor berbentuk empat segi. Kelihatan seperti sebuah TV pada Komputer peribadi. Pada laptoppula,
monitor merupakan bahagian atas laptop yang mempunyai skrin paparan.
Monitor berfungsi untuk memaparkan semua aktiviti yang di lakukan oleh komputer. Fungsinyaadalah
sama seperti TV.
monitor
3. ON / OFF COMPUTER (menghidup dan mematikan)
Untuk menghidupkan komputer, perkara pertama yang harus dilakukan ialah memastikan semua
sambungan elektrik telah terpasang.Kemudian tekan suis komputerdan tunggulah sehingga komputer
sedia untuk digunakan.
Sekiranya berlaku keadaan tergendala (hang) tekan butang kecil di bawah suis komputer (butang reset,
untuk memulakan semula. Ataudengan cara lain, apabila berlakunya tergendala, tekan kunci CTRL +
ALT+ DEL secara serentak sekali, dan satu menu akan dipaparkan seperti di bawah:
Biasanya program yang di dalam keadaan hang akan diketahui melalui perkataan Not Responding di
senarai program pada menu senarai program. Klik pada End Task, dan kemudian klik End Task sekali
lagi untuk menamatkan program yang hang.
Menekan kunci CTRL + ALT + DEL dua kali akan menyebabkan komputer anda melakukan proses
Restart. Sekiranya anda menekan butang resetatau menekan kunci CTRL + ALT+ DEL dua kali, proses
Scandisk akan dilakukan semasa hendak memasuki windows.
Untuk mematikan komputer,pergi ke Start menu Program, pilih shut down. Dan tekan OK. (seperti
dalam rajah di bawah)
4. START MENU PROGRAM.
Apabila anda menghidupkan komputeranda, dan apabila komputer tersebut sudah bersedia untuk
digunakan, anda akan dapat melihat satu pergerakan pada Task Bar, perkataan yang berbunyi “Click here
To Start” dan ada anak panah yang menunjuk ke arah satu perkataan . Itu lah yang di namakan sebagai
Start Menu Program. Apabiladi Klik, ia akan memaparkan menu seperti di atas, dan apabila hendak
membuka mana-mana program,anda hendaklah mengarahkan tetikus anda kepada perkataan Program
dan satu menu seperti di bawah ini akan di paparkan.
Start Menu Program
Start menu program juga boleh dipaparkan apabila anda menekan kekunci yang mempunyai simbol di
papan kekunci anda. Tekan kunci tersebut sekali lagi atau tekan butang ESC untuk menghilangkannya.
5. KEY BOARD (papan kekunci).
Papan kekunci merupakan satu set kekunci yang mana di atasnya terletak pelbagai aksara termasuklah
hurufA-Z, angka 0-9, dan bermacam-macam kekunci yang lain lagi. Fungsinya lebih kurang sama seperti
sebuah mesin taip, di mana papan kekunci ini digunakan untuk menaip dan memasukkan data ke dalam
komputer.
Keyboard
Papan kekunci mempunyai pelbagai fungsi. Kekunci hurufdan nombor amat biasa digunakan. Selain itu,
pada papan kekunci terdapat beberapa function key (kunci fungsi) iaitu kekunci yang di mulakan dengan
hurufF, seperti F1, F2, F3, F4 dan seterusnya. Kunci-kunci ini mempunyai fungsinya yang tersendiri.
6. MOUSE (Tetikus)
tetikus
Tetikus mempunyai banyak kegunaan.Sebelum wujudnya tetikus, papan kekunci digunakan. Namun
setelah wujudnya tetikus, kerja dapat di jalankan dengan lebih cepat dan effektif. Tetikus dapat
memudahkan kerja-kerja yang dijalankan. Di sini ada disenaraikan beberapa fungsi tetikus.
i. Pointing (Untuk menunjuk.)
Cuba gerakkan penunjuk tetikus ke mana-mana arah di skrin komputeranda. Anda akan melihat
pergerakkan anak panah dan tunjuklah pada mana-mana bahagian yang anda inginkan.
ii. Click (Klik)
Cuba gerakkan anak panah pada skrin paparan anda dan tunjukkan ke ikon My Computer dan cuba klik
sekali. Perhatikan apa yang berlaku. Ikon My Computer tersebut akan bertukar warna. Ataupun, gerakkan
anak panah pada ikon My Computer sekali lagi, dan klik pada bahagian sebelah kanan butang tetikus.
Satu pop menu akan di paparkan. Untuk menghilangkan menu tersebut, larikan anak panah dari
bahagian tersebut dan klik tetikus sebelah kiri sekali.
Papan kekunci juga boleh digunakan untuk menjalankan proses ini dengan menggunakan butang Tab.
Cuma ianya akan memakan masa.
iii. Double Click (Dua kali Klik)
Dengan menekan tetikus pada bahagian sebelah kiri dua kali, program akan di buka. Sila klik Ikon My
Computer dua kali. Dan perhatikan apa yang akan berlaku. Satu window (tetingkap) akan di buka. Seperti
dalam rajah di bawah. Sila perhatikan apa yang dipaparkan. Dalam my Computerini, akan dipaparkan
semua Drive yang ada seperti Drive A (Floppy A:) (untuk Disket) Drive C (untuk hard disk) dan Drive D
(untuk CD). Klik pada simbol pangkah (X) untuk menutup window. Atau tekan kunci ALTbersama kunci
F4 .
My Computer
iv. Drag and Drop (Seret dan lepaskan)
Fungsi drag and drop ini adalah untuk memindahkan sesuatu Ikon atau apa sahaja (termasuklah
tetingkap) yang kita pilih ke tempat yang lain.contohnya untuk menyusun semula Ikon kepada susunan
yang anda sukai.
Pertama sekali klik tetikus sebelah kanan pada mana-mana bahagian pada skrin desktopkomputer anda.
Pilih pada Arrange Icons, dan satu menu akan di paparkan seperti di bawah ini:
klik pada Auto Arrange.Dan anda boleh mulakan menyusun Ikon-Ikon mengikut susunan yang anda
suka. Jika anda ingin menyususan Ikon-ikon tersebut berdasarkan Nama, jenis, saiz atau tarikh, sila klik
pada salah satu menu yang terdapat dalam gambar di atas. Ikon-ikon pada komputertersebut akan di
susun mengikut susunan yang anda pilih.
7 . DESKTOP.
Desktop merupakan skrin paparan pada sesebuah komputer. Seperti dalam rajah.Paparan pada desktop
ini adalah bergantung pada penggunasesebuah komputer untuk mengubahnya.
Untuk mengubah paparan pada desktop,klik sebelah kanan tetikus pada mana-mana bahagian skrin
desktop komputer anda. Menu yang sama seperti tadi akan dipaparkan. Cuma kali ini, pilih pada Active
desktop, dan kemudian klik pada Customize My Desktop. Seperti dalam rajah.
Apabila anda klik pada Customize my desktop, satu Window (tetingkap) akan dipaparkan seperti di
bawah.
Klik pada Background untuk mengubah latarbelakang desktop, Screen Saver untuk memilih Screen Saver
dan sebagainya. Bila selesai, klik pada butang Apply dan kemudian butang OK.
8. ICON (Ikon)
Ikon merupakan suatu simbol. Ia mewakili mana-mana program dan dipaparkan pada desktop.
perwakilan mana-mana program ini juga dipanggil shortcuts di mana pengguna tidak perlu mencari
program tersebut dari menu apabila hendak membuka program tersebut, tetapi hanya perlu klik dua kali
sahaja pada Ikon.
Contoh-contoh Ikon
9. WINDOWS ( tetingkap)
Apabila sesuatu program di buka, ianya akan dipaparkan dalam satu window (tetingkap).Anda boleh
membuka beberapa program dalam satu masa, dan beberapa windows akan di paparkan. Kit a akan
belajar tentang windows dengan lebih mendalam dalam bab yang berikutnya.
Contoh Window (Internet Explorer)
10. HOUSE KEEPING
House Keeping (membersihkan komputer) merupakan satu proses di mana semua fail-fail sementara
akan dibuang kedalam tong sampah (recycle bin). Fail-fail sementara merupakan fail yang disimpan
didalam ingatan sementara di sesebuah komputer( C:Windowstemp).Fail-fail ini diwujudkan semasa
perlaksanaan perisian windows dan fail-fail ini memang tidak digunakan lagi. Dan seelok-eloknya
sentiasa dibuang.
Untuk menjalankan proses ini, klik pada Start Menu Program, find dan kemudian klik pada find files or
folders. Seperti dalam rajah di bawah.
Kemudian, satu window akan dipaparkan seperti di bawah ini. Pada ruang Name tuliska n *.tmp, pastikan
ruangan pada Look in ialah C: dan kemudian klik find now.Apabila proses carian selesai, pada menu
Edit pilih select all dan semua fail sementara yang dipaparkan akan ditandakan. Kemudian pada menu
File, klik pada Delete untuk membuang kesemua fail tersebut.
Apabila anda klik pada Delete, anda akan menerima satu window messageseperti di bawah ini. klik pada
Y es untuk mengesahkan bahawa anda memang ingin membuang semuafail-fail tersebut.
recycle bin
Apabila selesai, tujukan anak panah tetikus anda pada ikon RecycleBin di desktop, dan klik pada
bahagian kanan tetikus anda, dan pilih pada menu Empty Recycle Bin. Seperti dalam rajah di bawah.
kemudian klik Y es sekali lagi pada window message yang akan dipaparkan seperti di bawah.
11. SCANDISK (Imbasan cakera) dan DEFRAGMENTATION
Proses Scandisk biasanya dilakukan dalam satu selang masa yang tertentu. Proses ini adalah untuk
mengesan mana-mana komponen didalam cakera yang rosak ataupun mempunyai kesilapan.
Proses defragmentation pula ialah satu proses di mana, semua ingatan kosong didalam komputer di
susun semula bagi memudahkan capaian. Ini membolehkan proses pencapaian sesuatu fail boleh
dilakukan dengan cepat. Defragmentation,memisahkan antara ingatan yang kosong dan ingatan yang
digunakan.
Untuk menjalankan kedua-dua proses ini, klik dua kali pada ikon My Computer.
kemudian, satu window akan dipaparkan.Tunjuk anak panah tetikus pada C: dan klik pada bahagian
kanan tetikus anda. Dan satu menu akan dipaparkan seperti dibawah. Klik pada Properties.
Apabila Properties di klik, anda akan mendapat satu window (i). pada window ini anda dapat melihat
berapa kapasiti komputertersebut dan berapa banyak ruang cakera yang telah digunakan dan yang masih
belum digunakan. Klik pada Tools dan anda akan melihat window yang lain dipaparkan (ii)
(i)
(ii)
Sila perhatikan pada Error-checking status dan Defragmentation status. Status ini memberitahu anda
berapa lamakah (dalam hari) proses tersebut tidak dilakukan pada komputer itu. Klik Check Now untuk
melakukan proses Scandisk dan klik Defragment Now untuk melakukan proses defragmentation.
Sebaik-baiknya,anda hendaklah melakukan proses Scandisk dahulu sebelum menjalankan proses
defragmentation. Dan anda dinasihatkan untuk menutup semua program dalam komputer anda sebelum
menjalankan kedua-dua proses ini kerana kedua proses ini memakan masa yang lama.
Bagi menjalankan proses Scandisk, klik pada butang standard, dan Automatically fix errors, dan
kemudian klik start. Manakala untuk defragmentation pula,apabila anda klik pada butang Defragment
Now, proses defragmentation akan terus bermula.
Di bawah ini merupakan window untuk proses scandisk dan defragmentation.
Proses Scandisk.
Proses Defragmentation.
BAB 2:Windows (Tetingkap)
Windows (tetingkap) merupakan satu perantaraan antara sebuah program dengan pengguna komputer.
Apabila sesuatu program (acara) komputer dipanggil dengan klik dua kali pada ikon, atau dengan klik
pada program tersebut,program tersebutakan dipaparkan dalam sebuah window.
Pembukaan (open) atau pemanggilan beberapa program akan menyebabkan banyak window akan
dipaparkan, di mana setiap satu window masing-masing memaparkan satu program yang dibuka.
Para pelajar akan didedahkan kepada window, dan akan di ajar bagaimana hendak membuka atau
memanggil sesuatu program dan bagaimana hendak memanipulasikan sesuatu window.
BERKENALAN DENGAN PALANG DI DALAM WINDOW
i. Palang Tajuk (Title Bar)
Palang Tajuk terletak di bahagian atas sesuatu Window. Pada sebelah kiri, ter dapat tajuk Window
tersebut, dan sebelah kanannya pula terdapat simbol X, _, dan empat segi.
palang tajuk
ii. Palang Skrol (Scroll Bar)
a. Palang skrol atas bawah, adalah untuk memudahkan pengguna melihat apa yang terdapat di bahagian
bawah atau atas sesuatu window dengan hanya menyerettanda ke atas dan ke bawah. Ataupun tanda
untuk menggerakkan ke atas, dan tanda untuk pergerakan ke bawah.
Skrol Bar atas bawah.
b. Palang Skrol kiri kanan, memudah pengguna melihat bahagian kiri dan kanan sesuatu wind ow.
Palang Skrol kiri kanan
iii. Palang Tugas(Task Bar)
Palang Tugas terletak di bahagian bawah sekali di desktopkomputer. Ia terbahagi kepada tiga bahagian,
bahagian kiri, kanan dan tengah.
a. Bahagian kiri, memaparkan Start menu Program, dan beberapa Ikon.
b. Bahagian Tengah memaparkan semua window yang telah dibuka.
c. Bahagian Kanan, memaparkan ikon yang berkaitan dengan sistem komputer, seperti Jam.
2. MEMBUKA PROGRAM.
Untuk membuka atau memanggil sesuatu program, banyak cara yang boleh dilakukan.
i. Klik dua kali pada Ikon yang terdapat di desktop. Contohnya, Ikon Internet Explorer.
Satu window Internet Explorer akan di paparkan pada komputeranda. Biarkan dahulu window tersebut.
ii. Pada Start Menu Program, klik pada Program, dan kemudian klik pada mana-mana program yang
hendak di buka. Contohnya, Microsoft Word. Satu window Microsoft Word akan dipaparkan.
Perhatikan pada palang tugas- jika ada Ikon untuk program yang ingin anda panggil atau buka, tekan
sahaja pada Ikon tersebut. Contohnya Ikon Internet Explorertersebut. Klik sekali. Kemudian satu lagi
window Internet Explorer akan dipaparkan di komputeranda.
· Biarkan dahulu ketiga-tiga Window ini (2 Window IE, dan MS WORD) kerana dalam bab ini, ketiga-tiga
Window ini akan dijadikan sebagai contoh.
3. MINIMIZE (mengecilkan Window)
i. Perhatikan pada semua window anda, pada bahagian atas di sebelah kanan, anda akan dapat melihat
simbol seperti ini.
Untuk mengecilkan window anda, klik pada tanda dan perhatikan apa yang berlaku. Anda akan
mendapati, window tersebutakan disembunyikan.
ii. Perhatikan palang Tugas (Task Bar). Tujukan anak panah anda pada mana-mana programyang ingin
anda kecilkan. Kemudian, klik sebelah kanan tetikus anda dan anda akan dapat menu paparan seperti ini:
Klik pada Minimize, dan window tersebut akan dikecilkan.
iii. Untuk mengecilkan kesemua window anda secara serentak, tekan kekunci yang mempunyai simbol ini
pada papan kekunci (keyboard) anda bersama-sama dengan kunci hurufM. Ke semua window anda akan
di kecilkan secara serentak dan apa yang tinggal pada skrin komputeranda ialah desktop.
4. RESTORE (Memaparkan semula Window)
i. Untuk membesarkan semula window anda, sila perhatikan pada palang tugas. Jika anda ingin
membesarkan semula mana-mana program yang anda kecilkan tadi, klik pada program tersebut dan
program tersebut akan dipaparkan semula.
ii. tujukan anak panah tetikus anda pada mana-mana program yang anda ingin paparkan (di palang
tugas), klik sebelah kanan tetikus dan satu menu akan dipaparkan seperti berikut.
klik pada Restore untuk memaparkan semula window tersebut.
5. MENGUBAH SAIZ WINDOW
i. Cara paling mudah untuk mengubah saiz window anda ialah, klik simbol pada window yang anda ingin
ubah saiznya. Window anda akan berubah saiz menjadi kecil. Kemudian, untuk membesarkannyasemula,
klik pada simbol .
ii. Untuk mengubah saiz Window kepada suatu saiz yang anda kehendaki, klik semula pada simbol .
Kemudian gerakkan anah panah anda pada sebelah tepi kiri atau kanan window anda, sehingg a anda
menjumpai anak panah anda bertukar menjadi seperti ini :
Klik tetikus anda, dan jangan lepaskan, dan kemudian gerakkan tetikus anda ke sebelah kiri, dan
lepaskan. Kelebaran window anda kan berubah menjadi lebih kecil. Kemudian ulangi langkah tadi, dan
gerakkan tetikus anda ke sebelah kanan, lebar window anda akan membesar.
iii. Gerakkan pula anak panah tetikus anda di bahagian atas atau bawah window sehingga anda
menjumpai anak panah seperti ini :Klik tetikus anda, dan jangan lepaskan. Gerakkan te tikus anda ke atas
atau ke bawah dan kemudian lepaskan. Perhatikan apa yang berlaku.
iii. Gerakkan tetikus anda pada bucu sebelah kanan, kiri tidak kira di bahagian atas atau bawah window
sehingga anda menjumpai anak panah seperti ini:atau ini : . Klik tetikus anda, jangan lepaskan dan
gerakkan tetikus anda samada ke bahagian dalam atau luar window dan perhatikan apa yang berlaku.
Apakah yang akan berlaku sekiranya tetikus digerakkan ke bahagian dalam dan dilepaskan?Dan apa pula
yang berlaku sekiranya tetikus digerakkan ke bahagian luar dan dilepaskan?Klik semula simbol untuk
membesarkan kembali window anda.
6. MENGGERAKKAN WINDOW.
Hanya window yang kecil sahaja yang mudah digerakkan dan dipindahkan.Sekiranya window tersebut
berada dalam keadaan Maximize, ianya tidak dapat dipindah dan digerakkan. Oleh itu, pastikan semua
window berada dalam keadaan kecil (klik pada simbol terlebih dahulu. Pergerakkan sesuatu Window ini
amat berguna sekiranya anda ingin memaparkan beberapa Window yang bertindih dalam satu masa.
Untuk memindahkan sesuatu Window, klik pada palang tajuk Window tersebut. Jangan lepaskan,
seretkan tetikus anda ke mana-mana bahagian yang anda suka, dan kemudian barulah lepaskan.
Sebagai latihan, klik pada ketiga-tiga window anda. Kemudian susunkan ketiga-tigawindow tersebut
sehingga anda boleh melihatnya sekaligus.
Perhatikan ketiga-tiga window yang anda susunkan tersebut. Klik pada salah satu window, dan
perhatikan apa yang berlaku pada palang tajuk window tersebut. Anda akan dapat m elihat bahawa warna
pada palang tajuk window tersebut tidak sama dengan warna dua lagi palang tajuk window yang lain.
Window inilah yang di namakan window aktif(active window), manakala dua wimdow yang lain itu
dinamakan window tidak aktif(inactive window).
7 . MENUTUP WINDOW
Pelbagai cara digunakan untuk menutup Window di dalam komputer.
i. Pada bahagian sebelah atas setiapwindow anda, anda akan mendapati simbol ini . Gunakan Window IE
anda. Kemudian Klik pada simbol tersebutdan window tersebut akan ditutup.
ii. Untuk contoh ini, gunakan window MSWORD anda, Klik pada menu File, dan kemudian pilih Close
dan Klik.
iii. Hanya satu window yang tinggal, iaitu window IE. Klik pada mana-mana bahagian di dalam window
tersebut, dan kemudian tekan kunci ALT+ F4 secara serentak. Window juga akan ditutup dengan
menggunakan kaedah ini.
iv. Satu lagi cara untuk menutup Window ialah dengan menutupnya melalui palang tugas. Caranya ialah,
tujukan anak panah anda pada program yang anda ingin tutup. Klik sebelah kanan tetikus, kemudian satu
menu akan di paparkan seperti di bawah. Pilih Close dan program tersebut akan ditutup.
Rujukan Tambahan:NotaKOM

Recomendados

Modul asas Ms power point von
Modul asas Ms power pointModul asas Ms power point
Modul asas Ms power pointTs Norazah Abdullah
18.5K views39 Folien
Komponen utama komputer von
Komponen utama komputerKomponen utama komputer
Komponen utama komputerarah1506
10.1K views5 Folien
8.1 multimeter von
8.1 multimeter8.1 multimeter
8.1 multimeterMd Hafizi Mohamad
46.5K views11 Folien
ASAS SISTEM KOMPUTER von
ASAS SISTEM KOMPUTERASAS SISTEM KOMPUTER
ASAS SISTEM KOMPUTERDanieel Khaidir
37.2K views39 Folien
Perintang von
PerintangPerintang
Perintangsyie
41.6K views22 Folien
Langkah langkah keselamatan sebelum semasa dan selepas memateri von
Langkah langkah keselamatan sebelum semasa dan selepas memateriLangkah langkah keselamatan sebelum semasa dan selepas memateri
Langkah langkah keselamatan sebelum semasa dan selepas memateriByla Kasmani
27.7K views8 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Kertas kerja lukisan pemasangan von
Kertas kerja lukisan pemasanganKertas kerja lukisan pemasangan
Kertas kerja lukisan pemasanganKusnin Lan
6.7K views16 Folien
Kertas penerangan peralatan tangan von
Kertas penerangan peralatan tanganKertas penerangan peralatan tangan
Kertas penerangan peralatan tangansuhaimiawe12
3.1K views7 Folien
Komponen dalam litar kawalan von
Komponen dalam litar kawalanKomponen dalam litar kawalan
Komponen dalam litar kawalanPeterus Balan
57.7K views13 Folien
Komputer dan fungsinya von
Komputer dan fungsinyaKomputer dan fungsinya
Komputer dan fungsinyaHoods Comel
14.1K views10 Folien
LA1 ANALYZE SERVER MAINTENANCE JOB ORDER (Server Maintenance) von
LA1  ANALYZE SERVER MAINTENANCE JOB ORDER (Server Maintenance) LA1  ANALYZE SERVER MAINTENANCE JOB ORDER (Server Maintenance)
LA1 ANALYZE SERVER MAINTENANCE JOB ORDER (Server Maintenance) Shahril Majid
4.3K views28 Folien
Pengenalan kepada komputer von
Pengenalan kepada komputerPengenalan kepada komputer
Pengenalan kepada komputernorsuhaila1212
6.8K views13 Folien

Was ist angesagt?(20)

Kertas kerja lukisan pemasangan von Kusnin Lan
Kertas kerja lukisan pemasanganKertas kerja lukisan pemasangan
Kertas kerja lukisan pemasangan
Kusnin Lan6.7K views
Kertas penerangan peralatan tangan von suhaimiawe12
Kertas penerangan peralatan tanganKertas penerangan peralatan tangan
Kertas penerangan peralatan tangan
suhaimiawe123.1K views
Komponen dalam litar kawalan von Peterus Balan
Komponen dalam litar kawalanKomponen dalam litar kawalan
Komponen dalam litar kawalan
Peterus Balan57.7K views
Komputer dan fungsinya von Hoods Comel
Komputer dan fungsinyaKomputer dan fungsinya
Komputer dan fungsinya
Hoods Comel14.1K views
LA1 ANALYZE SERVER MAINTENANCE JOB ORDER (Server Maintenance) von Shahril Majid
LA1  ANALYZE SERVER MAINTENANCE JOB ORDER (Server Maintenance) LA1  ANALYZE SERVER MAINTENANCE JOB ORDER (Server Maintenance)
LA1 ANALYZE SERVER MAINTENANCE JOB ORDER (Server Maintenance)
Shahril Majid4.3K views
Sop makmal komputer 1 von Kamal Salam
Sop makmal komputer 1Sop makmal komputer 1
Sop makmal komputer 1
Kamal Salam16.8K views
1 pengenalan kepada perisian von Ayubkhan Kks
1  pengenalan kepada perisian1  pengenalan kepada perisian
1 pengenalan kepada perisian
Ayubkhan Kks4.1K views
Jenis- Jenis Penyelenggaraan von Yong Shahriah
Jenis- Jenis PenyelenggaraanJenis- Jenis Penyelenggaraan
Jenis- Jenis Penyelenggaraan
Yong Shahriah52.3K views
E4120 penyelenggaraan & baik pulih alat elektronik von saifuladlihjyusoff
E4120 penyelenggaraan & baik pulih alat elektronikE4120 penyelenggaraan & baik pulih alat elektronik
E4120 penyelenggaraan & baik pulih alat elektronik
saifuladlihjyusoff38K views
Garis panduan penyenggaraan ict 2019 versi 1 ehsan btp von myra_melanie
Garis panduan penyenggaraan ict 2019 versi 1 ehsan btpGaris panduan penyenggaraan ict 2019 versi 1 ehsan btp
Garis panduan penyenggaraan ict 2019 versi 1 ehsan btp
myra_melanie622 views
Classify Basic Microcontrollers Mengelaskan Mikropengawal Asas von KEN KEN
Classify Basic Microcontrollers Mengelaskan Mikropengawal Asas Classify Basic Microcontrollers Mengelaskan Mikropengawal Asas
Classify Basic Microcontrollers Mengelaskan Mikropengawal Asas
KEN KEN2K views
08 ujian ujian keterusan von Md Emran Saidi
08 ujian ujian keterusan08 ujian ujian keterusan
08 ujian ujian keterusan
Md Emran Saidi92.5K views
arus terus dan arus ulang-alik von muhammadsyafie10
arus terus dan arus ulang-alikarus terus dan arus ulang-alik
arus terus dan arus ulang-alik
muhammadsyafie10121.1K views

Similar a Fungsi bahagian komputer

Mengoperasikan Komputer Dan Manajemen Data (Pgsd) von
Mengoperasikan Komputer Dan Manajemen Data (Pgsd)Mengoperasikan Komputer Dan Manajemen Data (Pgsd)
Mengoperasikan Komputer Dan Manajemen Data (Pgsd)hazwirsyah
5.4K views25 Folien
Mengoperasikan so berbasis gui (7,8,9) von
Mengoperasikan so berbasis gui (7,8,9) Mengoperasikan so berbasis gui (7,8,9)
Mengoperasikan so berbasis gui (7,8,9) Hafis Lubis
380 views17 Folien
Mengenal komputer dan Membuat Media Pembelajaran Menggunakan Power.pptx von
Mengenal komputer dan Membuat Media Pembelajaran Menggunakan Power.pptxMengenal komputer dan Membuat Media Pembelajaran Menggunakan Power.pptx
Mengenal komputer dan Membuat Media Pembelajaran Menggunakan Power.pptxIKAMAMIUNIMED
2 views34 Folien
Sistem operasi berbasis gui von
Sistem operasi berbasis guiSistem operasi berbasis gui
Sistem operasi berbasis guiwitasari1804
2.8K views56 Folien
Rizka von
RizkaRizka
RizkaMuzzle Alem
93 views3 Folien
mengoperasikan komputer von
mengoperasikan komputermengoperasikan komputer
mengoperasikan komputercenta_novota21
594 views13 Folien

Similar a Fungsi bahagian komputer(20)

Mengoperasikan Komputer Dan Manajemen Data (Pgsd) von hazwirsyah
Mengoperasikan Komputer Dan Manajemen Data (Pgsd)Mengoperasikan Komputer Dan Manajemen Data (Pgsd)
Mengoperasikan Komputer Dan Manajemen Data (Pgsd)
hazwirsyah5.4K views
Mengoperasikan so berbasis gui (7,8,9) von Hafis Lubis
Mengoperasikan so berbasis gui (7,8,9) Mengoperasikan so berbasis gui (7,8,9)
Mengoperasikan so berbasis gui (7,8,9)
Hafis Lubis380 views
Mengenal komputer dan Membuat Media Pembelajaran Menggunakan Power.pptx von IKAMAMIUNIMED
Mengenal komputer dan Membuat Media Pembelajaran Menggunakan Power.pptxMengenal komputer dan Membuat Media Pembelajaran Menggunakan Power.pptx
Mengenal komputer dan Membuat Media Pembelajaran Menggunakan Power.pptx
IKAMAMIUNIMED2 views
Sistem operasi berbasis gui von witasari1804
Sistem operasi berbasis guiSistem operasi berbasis gui
Sistem operasi berbasis gui
witasari18042.8K views
Modul program komputer otomasi perkantoran von Muraba Nasuha
Modul program komputer otomasi perkantoranModul program komputer otomasi perkantoran
Modul program komputer otomasi perkantoran
Muraba Nasuha10.5K views
tutorial 50 tips dan trik windows8 von Lukman85
tutorial 50 tips dan trik windows8tutorial 50 tips dan trik windows8
tutorial 50 tips dan trik windows8
Lukman851.2K views
Setting.pheriperall (materi tik) von robert junito
Setting.pheriperall (materi tik)Setting.pheriperall (materi tik)
Setting.pheriperall (materi tik)
robert junito129 views
Panduan Praktis Ms.Office 2007 von Robby Wahab
Panduan Praktis Ms.Office 2007Panduan Praktis Ms.Office 2007
Panduan Praktis Ms.Office 2007
Robby Wahab8.1K views
Modul word btz revizi von frandy btz
Modul word btz reviziModul word btz revizi
Modul word btz revizi
frandy btz196 views
Setting peripheral (materi tik) von charles king
Setting peripheral (materi tik)Setting peripheral (materi tik)
Setting peripheral (materi tik)
charles king699 views

Último

LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptx von
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptxLEMBAGA JASA KEUANGAN.pptx
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptxDelviaAndrini1
41 views19 Folien
Kel.10- PBA Presentation.pdf von
Kel.10- PBA Presentation.pdfKel.10- PBA Presentation.pdf
Kel.10- PBA Presentation.pdfIBNUFAIZMUBAROK
26 views10 Folien
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit. von
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.Kanaidi ken
52 views64 Folien
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx von
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxLatihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxrdsnfgzhgj
10 views9 Folien
Bimtek Paralegal.pdf von
Bimtek Paralegal.pdfBimtek Paralegal.pdf
Bimtek Paralegal.pdfIrawan Setyabudi
36 views28 Folien

Último(20)

RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit. von Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
Kanaidi ken52 views
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx von rdsnfgzhgj
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxLatihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
rdsnfgzhgj10 views
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf von Irawan Setyabudi
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfPermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Irawan Setyabudi41 views
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx von DelviaAndrini1
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptxSISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx
DelviaAndrini142 views
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA... von Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
Kanaidi ken12 views
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". von Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken84 views
PPT PENKOM ALVIN.pptx von Alfin61471
PPT PENKOM ALVIN.pptxPPT PENKOM ALVIN.pptx
PPT PENKOM ALVIN.pptx
Alfin6147116 views
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx von gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0126 views
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf von ssuser29a952
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdfPAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
PAS Mtk Kls 7,8,9 Ganjil 2023.pdf
ssuser29a952160 views
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf von danifirdos
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
danifirdos17 views

Fungsi bahagian komputer

 • 1. Bahagian-bahagian utama sistem komputer Dalam bab ini, para pelajar akan diperkenalkan dengan komputer bagi memudahkan lagi sesi pengajaran. 1. CPU (Control Processing Unit) CPU pada komputer peribadi terbahagi kepada dua bentuk, sama ada Desktop atau Tower. Desktop CPU adalah CPU yang berbentuk empat segi dan lebar,di mana Monitor diletakkan di atas CPU tersebut. Manakala Tower CPU pula ialah jenis yang biasa digunakan sekarang ini, di mana CPU tersebut berbentuk empat segi dan panjang. CPU laptop pula terletak di bahagian dalam laptop tersebut. CPU merupakan unit yang mengawal semua jenis proses yang akan di lakukan oleh sesuatu komputer. Dalam bahagian inilah terletaknya segala perkakasan komputer seperti ingatan, CDROM, Mother Board, Pemproses dan sebagainya. Mini Tower komputer.LaptopDesktop komputer. 2. MONITOR. Monitor berbentuk empat segi. Kelihatan seperti sebuah TV pada Komputer peribadi. Pada laptoppula, monitor merupakan bahagian atas laptop yang mempunyai skrin paparan. Monitor berfungsi untuk memaparkan semua aktiviti yang di lakukan oleh komputer. Fungsinyaadalah sama seperti TV. monitor 3. ON / OFF COMPUTER (menghidup dan mematikan) Untuk menghidupkan komputer, perkara pertama yang harus dilakukan ialah memastikan semua sambungan elektrik telah terpasang.Kemudian tekan suis komputerdan tunggulah sehingga komputer
 • 2. sedia untuk digunakan. Sekiranya berlaku keadaan tergendala (hang) tekan butang kecil di bawah suis komputer (butang reset, untuk memulakan semula. Ataudengan cara lain, apabila berlakunya tergendala, tekan kunci CTRL + ALT+ DEL secara serentak sekali, dan satu menu akan dipaparkan seperti di bawah: Biasanya program yang di dalam keadaan hang akan diketahui melalui perkataan Not Responding di senarai program pada menu senarai program. Klik pada End Task, dan kemudian klik End Task sekali lagi untuk menamatkan program yang hang. Menekan kunci CTRL + ALT + DEL dua kali akan menyebabkan komputer anda melakukan proses Restart. Sekiranya anda menekan butang resetatau menekan kunci CTRL + ALT+ DEL dua kali, proses Scandisk akan dilakukan semasa hendak memasuki windows. Untuk mematikan komputer,pergi ke Start menu Program, pilih shut down. Dan tekan OK. (seperti dalam rajah di bawah) 4. START MENU PROGRAM. Apabila anda menghidupkan komputeranda, dan apabila komputer tersebut sudah bersedia untuk digunakan, anda akan dapat melihat satu pergerakan pada Task Bar, perkataan yang berbunyi “Click here To Start” dan ada anak panah yang menunjuk ke arah satu perkataan . Itu lah yang di namakan sebagai Start Menu Program. Apabiladi Klik, ia akan memaparkan menu seperti di atas, dan apabila hendak membuka mana-mana program,anda hendaklah mengarahkan tetikus anda kepada perkataan Program dan satu menu seperti di bawah ini akan di paparkan. Start Menu Program
 • 3. Start menu program juga boleh dipaparkan apabila anda menekan kekunci yang mempunyai simbol di papan kekunci anda. Tekan kunci tersebut sekali lagi atau tekan butang ESC untuk menghilangkannya. 5. KEY BOARD (papan kekunci). Papan kekunci merupakan satu set kekunci yang mana di atasnya terletak pelbagai aksara termasuklah hurufA-Z, angka 0-9, dan bermacam-macam kekunci yang lain lagi. Fungsinya lebih kurang sama seperti sebuah mesin taip, di mana papan kekunci ini digunakan untuk menaip dan memasukkan data ke dalam komputer. Keyboard Papan kekunci mempunyai pelbagai fungsi. Kekunci hurufdan nombor amat biasa digunakan. Selain itu, pada papan kekunci terdapat beberapa function key (kunci fungsi) iaitu kekunci yang di mulakan dengan hurufF, seperti F1, F2, F3, F4 dan seterusnya. Kunci-kunci ini mempunyai fungsinya yang tersendiri. 6. MOUSE (Tetikus) tetikus Tetikus mempunyai banyak kegunaan.Sebelum wujudnya tetikus, papan kekunci digunakan. Namun setelah wujudnya tetikus, kerja dapat di jalankan dengan lebih cepat dan effektif. Tetikus dapat memudahkan kerja-kerja yang dijalankan. Di sini ada disenaraikan beberapa fungsi tetikus. i. Pointing (Untuk menunjuk.) Cuba gerakkan penunjuk tetikus ke mana-mana arah di skrin komputeranda. Anda akan melihat pergerakkan anak panah dan tunjuklah pada mana-mana bahagian yang anda inginkan.
 • 4. ii. Click (Klik) Cuba gerakkan anak panah pada skrin paparan anda dan tunjukkan ke ikon My Computer dan cuba klik sekali. Perhatikan apa yang berlaku. Ikon My Computer tersebut akan bertukar warna. Ataupun, gerakkan anak panah pada ikon My Computer sekali lagi, dan klik pada bahagian sebelah kanan butang tetikus. Satu pop menu akan di paparkan. Untuk menghilangkan menu tersebut, larikan anak panah dari bahagian tersebut dan klik tetikus sebelah kiri sekali. Papan kekunci juga boleh digunakan untuk menjalankan proses ini dengan menggunakan butang Tab. Cuma ianya akan memakan masa. iii. Double Click (Dua kali Klik) Dengan menekan tetikus pada bahagian sebelah kiri dua kali, program akan di buka. Sila klik Ikon My Computer dua kali. Dan perhatikan apa yang akan berlaku. Satu window (tetingkap) akan di buka. Seperti dalam rajah di bawah. Sila perhatikan apa yang dipaparkan. Dalam my Computerini, akan dipaparkan semua Drive yang ada seperti Drive A (Floppy A:) (untuk Disket) Drive C (untuk hard disk) dan Drive D (untuk CD). Klik pada simbol pangkah (X) untuk menutup window. Atau tekan kunci ALTbersama kunci F4 . My Computer iv. Drag and Drop (Seret dan lepaskan) Fungsi drag and drop ini adalah untuk memindahkan sesuatu Ikon atau apa sahaja (termasuklah tetingkap) yang kita pilih ke tempat yang lain.contohnya untuk menyusun semula Ikon kepada susunan yang anda sukai. Pertama sekali klik tetikus sebelah kanan pada mana-mana bahagian pada skrin desktopkomputer anda. Pilih pada Arrange Icons, dan satu menu akan di paparkan seperti di bawah ini: klik pada Auto Arrange.Dan anda boleh mulakan menyusun Ikon-Ikon mengikut susunan yang anda
 • 5. suka. Jika anda ingin menyususan Ikon-ikon tersebut berdasarkan Nama, jenis, saiz atau tarikh, sila klik pada salah satu menu yang terdapat dalam gambar di atas. Ikon-ikon pada komputertersebut akan di susun mengikut susunan yang anda pilih. 7 . DESKTOP. Desktop merupakan skrin paparan pada sesebuah komputer. Seperti dalam rajah.Paparan pada desktop ini adalah bergantung pada penggunasesebuah komputer untuk mengubahnya. Untuk mengubah paparan pada desktop,klik sebelah kanan tetikus pada mana-mana bahagian skrin desktop komputer anda. Menu yang sama seperti tadi akan dipaparkan. Cuma kali ini, pilih pada Active desktop, dan kemudian klik pada Customize My Desktop. Seperti dalam rajah. Apabila anda klik pada Customize my desktop, satu Window (tetingkap) akan dipaparkan seperti di bawah. Klik pada Background untuk mengubah latarbelakang desktop, Screen Saver untuk memilih Screen Saver dan sebagainya. Bila selesai, klik pada butang Apply dan kemudian butang OK. 8. ICON (Ikon) Ikon merupakan suatu simbol. Ia mewakili mana-mana program dan dipaparkan pada desktop. perwakilan mana-mana program ini juga dipanggil shortcuts di mana pengguna tidak perlu mencari program tersebut dari menu apabila hendak membuka program tersebut, tetapi hanya perlu klik dua kali sahaja pada Ikon. Contoh-contoh Ikon
 • 6. 9. WINDOWS ( tetingkap) Apabila sesuatu program di buka, ianya akan dipaparkan dalam satu window (tetingkap).Anda boleh membuka beberapa program dalam satu masa, dan beberapa windows akan di paparkan. Kit a akan belajar tentang windows dengan lebih mendalam dalam bab yang berikutnya. Contoh Window (Internet Explorer) 10. HOUSE KEEPING House Keeping (membersihkan komputer) merupakan satu proses di mana semua fail-fail sementara akan dibuang kedalam tong sampah (recycle bin). Fail-fail sementara merupakan fail yang disimpan didalam ingatan sementara di sesebuah komputer( C:Windowstemp).Fail-fail ini diwujudkan semasa perlaksanaan perisian windows dan fail-fail ini memang tidak digunakan lagi. Dan seelok-eloknya sentiasa dibuang. Untuk menjalankan proses ini, klik pada Start Menu Program, find dan kemudian klik pada find files or folders. Seperti dalam rajah di bawah. Kemudian, satu window akan dipaparkan seperti di bawah ini. Pada ruang Name tuliska n *.tmp, pastikan ruangan pada Look in ialah C: dan kemudian klik find now.Apabila proses carian selesai, pada menu Edit pilih select all dan semua fail sementara yang dipaparkan akan ditandakan. Kemudian pada menu File, klik pada Delete untuk membuang kesemua fail tersebut. Apabila anda klik pada Delete, anda akan menerima satu window messageseperti di bawah ini. klik pada Y es untuk mengesahkan bahawa anda memang ingin membuang semuafail-fail tersebut. recycle bin
 • 7. Apabila selesai, tujukan anak panah tetikus anda pada ikon RecycleBin di desktop, dan klik pada bahagian kanan tetikus anda, dan pilih pada menu Empty Recycle Bin. Seperti dalam rajah di bawah. kemudian klik Y es sekali lagi pada window message yang akan dipaparkan seperti di bawah. 11. SCANDISK (Imbasan cakera) dan DEFRAGMENTATION Proses Scandisk biasanya dilakukan dalam satu selang masa yang tertentu. Proses ini adalah untuk mengesan mana-mana komponen didalam cakera yang rosak ataupun mempunyai kesilapan. Proses defragmentation pula ialah satu proses di mana, semua ingatan kosong didalam komputer di susun semula bagi memudahkan capaian. Ini membolehkan proses pencapaian sesuatu fail boleh dilakukan dengan cepat. Defragmentation,memisahkan antara ingatan yang kosong dan ingatan yang digunakan. Untuk menjalankan kedua-dua proses ini, klik dua kali pada ikon My Computer. kemudian, satu window akan dipaparkan.Tunjuk anak panah tetikus pada C: dan klik pada bahagian kanan tetikus anda. Dan satu menu akan dipaparkan seperti dibawah. Klik pada Properties. Apabila Properties di klik, anda akan mendapat satu window (i). pada window ini anda dapat melihat berapa kapasiti komputertersebut dan berapa banyak ruang cakera yang telah digunakan dan yang masih belum digunakan. Klik pada Tools dan anda akan melihat window yang lain dipaparkan (ii) (i)
 • 8. (ii) Sila perhatikan pada Error-checking status dan Defragmentation status. Status ini memberitahu anda berapa lamakah (dalam hari) proses tersebut tidak dilakukan pada komputer itu. Klik Check Now untuk melakukan proses Scandisk dan klik Defragment Now untuk melakukan proses defragmentation. Sebaik-baiknya,anda hendaklah melakukan proses Scandisk dahulu sebelum menjalankan proses defragmentation. Dan anda dinasihatkan untuk menutup semua program dalam komputer anda sebelum menjalankan kedua-dua proses ini kerana kedua proses ini memakan masa yang lama. Bagi menjalankan proses Scandisk, klik pada butang standard, dan Automatically fix errors, dan kemudian klik start. Manakala untuk defragmentation pula,apabila anda klik pada butang Defragment Now, proses defragmentation akan terus bermula. Di bawah ini merupakan window untuk proses scandisk dan defragmentation. Proses Scandisk. Proses Defragmentation. BAB 2:Windows (Tetingkap) Windows (tetingkap) merupakan satu perantaraan antara sebuah program dengan pengguna komputer. Apabila sesuatu program (acara) komputer dipanggil dengan klik dua kali pada ikon, atau dengan klik
 • 9. pada program tersebut,program tersebutakan dipaparkan dalam sebuah window. Pembukaan (open) atau pemanggilan beberapa program akan menyebabkan banyak window akan dipaparkan, di mana setiap satu window masing-masing memaparkan satu program yang dibuka. Para pelajar akan didedahkan kepada window, dan akan di ajar bagaimana hendak membuka atau memanggil sesuatu program dan bagaimana hendak memanipulasikan sesuatu window. BERKENALAN DENGAN PALANG DI DALAM WINDOW i. Palang Tajuk (Title Bar) Palang Tajuk terletak di bahagian atas sesuatu Window. Pada sebelah kiri, ter dapat tajuk Window tersebut, dan sebelah kanannya pula terdapat simbol X, _, dan empat segi. palang tajuk ii. Palang Skrol (Scroll Bar) a. Palang skrol atas bawah, adalah untuk memudahkan pengguna melihat apa yang terdapat di bahagian bawah atau atas sesuatu window dengan hanya menyerettanda ke atas dan ke bawah. Ataupun tanda untuk menggerakkan ke atas, dan tanda untuk pergerakan ke bawah. Skrol Bar atas bawah. b. Palang Skrol kiri kanan, memudah pengguna melihat bahagian kiri dan kanan sesuatu wind ow. Palang Skrol kiri kanan iii. Palang Tugas(Task Bar) Palang Tugas terletak di bahagian bawah sekali di desktopkomputer. Ia terbahagi kepada tiga bahagian,
 • 10. bahagian kiri, kanan dan tengah. a. Bahagian kiri, memaparkan Start menu Program, dan beberapa Ikon. b. Bahagian Tengah memaparkan semua window yang telah dibuka. c. Bahagian Kanan, memaparkan ikon yang berkaitan dengan sistem komputer, seperti Jam. 2. MEMBUKA PROGRAM. Untuk membuka atau memanggil sesuatu program, banyak cara yang boleh dilakukan. i. Klik dua kali pada Ikon yang terdapat di desktop. Contohnya, Ikon Internet Explorer. Satu window Internet Explorer akan di paparkan pada komputeranda. Biarkan dahulu window tersebut. ii. Pada Start Menu Program, klik pada Program, dan kemudian klik pada mana-mana program yang hendak di buka. Contohnya, Microsoft Word. Satu window Microsoft Word akan dipaparkan. Perhatikan pada palang tugas- jika ada Ikon untuk program yang ingin anda panggil atau buka, tekan sahaja pada Ikon tersebut. Contohnya Ikon Internet Explorertersebut. Klik sekali. Kemudian satu lagi window Internet Explorer akan dipaparkan di komputeranda. · Biarkan dahulu ketiga-tiga Window ini (2 Window IE, dan MS WORD) kerana dalam bab ini, ketiga-tiga Window ini akan dijadikan sebagai contoh. 3. MINIMIZE (mengecilkan Window)
 • 11. i. Perhatikan pada semua window anda, pada bahagian atas di sebelah kanan, anda akan dapat melihat simbol seperti ini. Untuk mengecilkan window anda, klik pada tanda dan perhatikan apa yang berlaku. Anda akan mendapati, window tersebutakan disembunyikan. ii. Perhatikan palang Tugas (Task Bar). Tujukan anak panah anda pada mana-mana programyang ingin anda kecilkan. Kemudian, klik sebelah kanan tetikus anda dan anda akan dapat menu paparan seperti ini: Klik pada Minimize, dan window tersebut akan dikecilkan. iii. Untuk mengecilkan kesemua window anda secara serentak, tekan kekunci yang mempunyai simbol ini pada papan kekunci (keyboard) anda bersama-sama dengan kunci hurufM. Ke semua window anda akan di kecilkan secara serentak dan apa yang tinggal pada skrin komputeranda ialah desktop. 4. RESTORE (Memaparkan semula Window) i. Untuk membesarkan semula window anda, sila perhatikan pada palang tugas. Jika anda ingin membesarkan semula mana-mana program yang anda kecilkan tadi, klik pada program tersebut dan program tersebut akan dipaparkan semula. ii. tujukan anak panah tetikus anda pada mana-mana program yang anda ingin paparkan (di palang tugas), klik sebelah kanan tetikus dan satu menu akan dipaparkan seperti berikut. klik pada Restore untuk memaparkan semula window tersebut. 5. MENGUBAH SAIZ WINDOW i. Cara paling mudah untuk mengubah saiz window anda ialah, klik simbol pada window yang anda ingin ubah saiznya. Window anda akan berubah saiz menjadi kecil. Kemudian, untuk membesarkannyasemula,
 • 12. klik pada simbol . ii. Untuk mengubah saiz Window kepada suatu saiz yang anda kehendaki, klik semula pada simbol . Kemudian gerakkan anah panah anda pada sebelah tepi kiri atau kanan window anda, sehingg a anda menjumpai anak panah anda bertukar menjadi seperti ini : Klik tetikus anda, dan jangan lepaskan, dan kemudian gerakkan tetikus anda ke sebelah kiri, dan lepaskan. Kelebaran window anda kan berubah menjadi lebih kecil. Kemudian ulangi langkah tadi, dan gerakkan tetikus anda ke sebelah kanan, lebar window anda akan membesar. iii. Gerakkan pula anak panah tetikus anda di bahagian atas atau bawah window sehingga anda menjumpai anak panah seperti ini :Klik tetikus anda, dan jangan lepaskan. Gerakkan te tikus anda ke atas atau ke bawah dan kemudian lepaskan. Perhatikan apa yang berlaku. iii. Gerakkan tetikus anda pada bucu sebelah kanan, kiri tidak kira di bahagian atas atau bawah window sehingga anda menjumpai anak panah seperti ini:atau ini : . Klik tetikus anda, jangan lepaskan dan gerakkan tetikus anda samada ke bahagian dalam atau luar window dan perhatikan apa yang berlaku. Apakah yang akan berlaku sekiranya tetikus digerakkan ke bahagian dalam dan dilepaskan?Dan apa pula yang berlaku sekiranya tetikus digerakkan ke bahagian luar dan dilepaskan?Klik semula simbol untuk membesarkan kembali window anda. 6. MENGGERAKKAN WINDOW. Hanya window yang kecil sahaja yang mudah digerakkan dan dipindahkan.Sekiranya window tersebut berada dalam keadaan Maximize, ianya tidak dapat dipindah dan digerakkan. Oleh itu, pastikan semua window berada dalam keadaan kecil (klik pada simbol terlebih dahulu. Pergerakkan sesuatu Window ini amat berguna sekiranya anda ingin memaparkan beberapa Window yang bertindih dalam satu masa. Untuk memindahkan sesuatu Window, klik pada palang tajuk Window tersebut. Jangan lepaskan,
 • 13. seretkan tetikus anda ke mana-mana bahagian yang anda suka, dan kemudian barulah lepaskan. Sebagai latihan, klik pada ketiga-tiga window anda. Kemudian susunkan ketiga-tigawindow tersebut sehingga anda boleh melihatnya sekaligus. Perhatikan ketiga-tiga window yang anda susunkan tersebut. Klik pada salah satu window, dan perhatikan apa yang berlaku pada palang tajuk window tersebut. Anda akan dapat m elihat bahawa warna pada palang tajuk window tersebut tidak sama dengan warna dua lagi palang tajuk window yang lain. Window inilah yang di namakan window aktif(active window), manakala dua wimdow yang lain itu dinamakan window tidak aktif(inactive window). 7 . MENUTUP WINDOW Pelbagai cara digunakan untuk menutup Window di dalam komputer. i. Pada bahagian sebelah atas setiapwindow anda, anda akan mendapati simbol ini . Gunakan Window IE anda. Kemudian Klik pada simbol tersebutdan window tersebut akan ditutup. ii. Untuk contoh ini, gunakan window MSWORD anda, Klik pada menu File, dan kemudian pilih Close dan Klik. iii. Hanya satu window yang tinggal, iaitu window IE. Klik pada mana-mana bahagian di dalam window tersebut, dan kemudian tekan kunci ALT+ F4 secara serentak. Window juga akan ditutup dengan menggunakan kaedah ini. iv. Satu lagi cara untuk menutup Window ialah dengan menutupnya melalui palang tugas. Caranya ialah, tujukan anak panah anda pada program yang anda ingin tutup. Klik sebelah kanan tetikus, kemudian satu menu akan di paparkan seperti di bawah. Pilih Close dan program tersebut akan ditutup.