Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a 30.8.2016 Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi (20)

Anzeige

Más de Työterveyslaitos(20)

Anzeige

30.8.2016 Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi

 1. Hyvinvointia työstä
 2. TyhyverkostoX Psykososiaalisen kuormituksen riskinarviointi Omien kehittämiskokeilujen konkretisointi Seinäjoki 30.8.2016 Anna Tienhaara Psykologi, Organisaatiokonsultti FINOD
 3. Työn psykososiaaliset kuormitus- ja voimavaratekijät Osa työn arkea joka päivä jokaisella työpaikalla
 4. Vuorovaikutus
 5. Miksi keskustelu työyhteisössä on tärkeää? Näetkö tanssijan kääntyvän myötä- vai vastapäivään? Lue lisää: http://i-perception.perceptionweb.com/fulltext/i01/i0408.pdf http://well.blogs.nytimes.com/2008/04/28/the-truth-about-the-spinning-dancer/
 6. Valikoiva havaitseminen • Havaitsemme ympäristömme odotuksien, kokemuksemme ja kiinnostuksemme kautta. Kiinnitämme enemmän huomiota asioihin ja yksityiskohtiin jotka vahvistavat odotuksiamme ja tulkitsemme asioita maailmankuvamme ja ihmiskuvamme mukaisesti. Tiedon ylitarjonta • Kun tietoa on paljon, emme pysty vastaanottamaan tai muistamaan kaikkia yksityiskohtia. Jotkut asiat jäävät mieleen, ja ne voivat olla eri asioita eri ihmisille Kuka voi havaita totuuden työpaikalla? (Robbins & Judge, 2008)
 7. Tunnistatko keskustelutyylit? Hajottava keskustelu • Ongelmat keskustelun keskiössä • Keskitytään syiden ja syyllisten etsimiseen • Ruoditaan ihmisiä, ei asioita • Katse on taaksepäin: keskustelu koskee menneitä tapahtumia • Luulot ja huhut saavat totuuden painoarvon • Ei nähdä omia vaikutusmahdollisuuksia ja vastuuta • Virheitä ei unohdeta, niitä ei myönnetä, eikä niistä opita • Palataan yhä uudestaan "lähtöruutuun": keskustelu ei johda mihinkään Rakentava keskustelu • Puhutaan oikeista, työtä ja sen sujuvuutta koskevista asioista • Kannustetaan toisia kertomaan näkemyksiään • Maltetaan kuunnella muita • Etsitään ratkaisuiksi käytännön toimenpiteitä • Tuodaan myös myönteisiä asioita esiin • Nähdään omat vahvuudet hyödynnettävinä voimavaroina • Ollaan valmiita sekä ottamaan että jakamaan vastuuta • Virheet myönnetään, niihin suhtaudutaan rakentavasti ja niistä opitaan.
 8. Ota lähellä istuvista itsellesi pari • Sano parille: • 1 myönteinen asia tästä päivästä tai viikosta • 1 myönteinen asia sinusta itsestäsi • 1 myönteinen asia vieressä istuvasta
 9. Työturvallisuuslaki 10 § ja 25 § velvoittavat työnantajaa Iltalehti maaliskuussa 2015: ”… Käräjäoikeus ei löytänyt näyttöä kiusaamisesta, vaikka sopimatonta käyttäytymistä oli ollut puolin ja toisin. Sen sijaan työpaikalla oli käräjäoikeuden mukaan henkilökunnan terveyttä kuormittanut yleinen johtamis- ja kommunikointiongelma, josta syytetty johtaja oli vastuussa. Hän sai 15 päiväsakkoa eli 510€ sakot työturvallisuusrikoksesta….”
 10. • Miksi juuri psykososiaalisen kuormituksen arviointi saattaa olla haastavaa? • Mitä olet itse tai mitä teidän työpaikalla on erityisesti jouduttu pohtimaan? Ryhmäkeskustelu
 11. Erilaisia työstressiteorioita • Karasek: työn vaatimukset vs. työn hallinta • Siegrist: ponnistelu-palkitsevuus –epätasapaino • Schaufeli & Bakker: työn vaatimukset vs. työn voimavarat • työuupumus vs. työnimu Kaikista myös tutkimusnäyttöä! Ovat toisiaan täydentäviä, eivät poissulkevia.
 12. Psyykkisten kuormitustekijöiden arvioinnin haasteita: • Stressi seuraa mukana myös vapaa-ajalle! • jo työn ajatteleminen saattaa kuormittaa • vrt. esimerkiksi kemialliset altisteet • Miten stressi vaikuttaa terveyteen? • suora vaikutus • välillinen vaikutus muuttamalla ihmisen toimintaa • Yksittäisten stressitekijöiden vaikutuksista on paljon tutkimuksia, mutta miten saa kokonaiskuvan?
 13. Työtehtävään liittyvät psyykkiset kuormitustekijät (TIKKA 2015) 1. Työn tavoitteiden selkeys 2. Työmäärän ja työtahdin kohtuullisuus 3. Vaikutusmahdollisuudet työhön 4. Kehittymisen ja oppimisen mahdollisuus työssä 5. Työn virikkeisyys 6. Työn haasteiden kohtuullisuus 7. Keskeytykset ja esteet työssä 8. Vastuun kohtuullisuus 9. Arvoristiriidat 10. Työstä ja työsuorituksesta saatu palaute ja arvostus
 14. Vuorovaikutukseen liittyvät kuormitustekijät (TIKKA 2015) 1. Yksintyöskentely 2. Yhteistyön toimivuus työpaikalla 3. Tiedonkulku ja tiedon saanti 4. Asioiden ja toiminnan johtaminen 5. Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 6. Jatkuvat muutokset ja epävarmuuden hallinta 7. Tasa-arvoinen kohtelu 8. Epäasiallisen kohtelun tai häirinnän esiintyminen työyhteisössä 9. Väkivallan uhka 10. Kielteisiä tunteita herättävät vuorovaikutustilanteet
 15. Esimerkki Tikan lomakkeista
 16. Riskien arviointi työpaikalla –työkirja STM 2015, Psykososiaaliset kuormitustekijät (P), tarkistuslista Työn sisältö: P1. Yksipuolinen työ P2. Työn laadulliset vaatimukset P3. Työtehtäviin sisältyvä vastuu P4. Valppaana olo P5. Tiedon käsittely P6. Työn keskeytykset P7. Työtehtäviin sisältyvät vuorovaikutustilanteet P8. Väkivallan uhka Organisointi ja toimintatavat: P9. Työnjako, tehtävänkuvat ja tavoitteet P10. Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön P11. Työn määrä ja työtahti P12. Työajat (mm. ylityöt, vuorotyö, yötyö ja työn sidonnaisuus) P13. Liikkuva työ P14. Työsuhteen epävarmuus P15. Työskentelyolosuhteet ja työvälineet Työyhteisön sosiaalinen toimivuus P16. Yksintyöskentely P17. Esimiehen ja työyhteisön tuki P18. Yhteistyö ja tiedonkulku P19. Häirintä tai epäasiallinen kohtelu P20. Syrjivä kohtelu
 17. Riskien arviointi työpaikalla, Henkinen kuormitus seuraukset/ altistumisen todennäköisyys vähäiset väsymistä ja turhautumista, satunnaisia poissaoloja haitalliset alentunut keskittymis- ja toimintakyky, avuttomuutta ja levottomuutta, toistuvia poissaoloja vakavat toivottomuus, masennus, jatkuvia poissaoloja epätodennäköinen vaara- ja kuormitus- tilanteet satunnaisia, esiintyy harvoin tai vähän aikaa kerrallaan 1. merkityksetön riski ei toimenpiteitä 2. vähäinen riski seuranta 3. kohtalainen riski toimenpiteitä tarvitaan mahdollinen vaara- tai kuormitustilanteita esiintyy toistuvasti tai jonkin aikaa kerrallaan 2. vähäinen riski seuranta 3. kohtalainen riski toimenpiteitä tarvitaan 4. merkittävä riski toimenpiteet välttämättömiä todennäköinen vaara- ja kuormitus- tilanteita jatkuvasti, haitallisia vaikutuksia on havaittu, kuormitus on pysyvää 3. kohtalainen riski toimenpiteitä tarvitaan 4. merkittävä riski toimenpiteet välttämättömiä 5. sietämätön riski välittömät toimenpiteet
 18. Ryhmätyöskentely oman työn arviointi Käykää keskustellen läpi yhden ryhmänne jäsenen työnkuva. Pohtikaa yhdessä, mitkä ovat kolme merkittävintä kuormitus- ja voimavaratekijää
 19. Ennaltaehkäisy
 20. Psykososiaaliset riskitekijät työssä • Liian suuret tai ristiriitaiset työn vaatimukset • Vähäiset työn hallinnan mahdollisuudet • Jatkuva kiire ja aikapaine • Toimimaton viestintä tai tuen puute • Kiusaaminen tai epäasiallinen kohtelu • Huonosti hoidettu organisaatiomuutos tai työpaikan epävarmuus • Puutteellinen työn suunnittelu, organisointi ja hallinta • Johtaminen • Sosiaaliset suhteen työyhteisössä Mitä seurauksia? • Merkittäviä kielteisiä vaikutuksia työntekijän terveyteen. Työperäisen stressin on muiden psykososiaalisten riskien ohella arvioitu aiheuttavan noin puolet menetetyistä työpäivistä. • Mitä? • Miksi?
 21. Työhyvinvoinnin edistäminen on … sekä että Epäkohtiin puuttumista Vahvuuksien tunnistamista, vahvistamista ja hyödyntämistä
 22. Työyhteisö
 23. Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö (Järvinen) Sisäinen maailma Työn maailma Työntekoa palveleva johtaminen Selkeät töiden järjestelyt Yhteiset pelisäännöt Avoin vuorovaikutus Toiminnan jatkuva arviointi Perustehtävä Ympäröivä todellisuus Työntekoa tukeva organisaatio
 24. Tehoton ja huonovointinen työyhteisö (Järvinen) epäselvyyksiä riitoja juoruja epäluuloisuutta klikkejä takanapäin puhumista loukkaantumista katkeruutta kiusantekoa Todellisuuden taju heikentynyt tai vääristynyt Peruspilarit rapautuneet
 25. TYÖYHTEISÖN JÄÄVUORIMALLI NÄKYVÄ OSA • organisaatiokaaviot • suunnitelmat, paperit • järjestelmät, toimitilat • henkilöt • muut resurssit ym. näkyvä osa • asenteet, arvot • perinteet • normit • klikit, kuppikunnat • myönteiset ja kielteiset tunteet • ihmissuhteet • "puskaradio" • valtataistelut • luulot, epäilyt, pelot, pettymykset ym. NÄKYMÄTÖN OSA • uuden oppiminen edellyttää pois oppimista vanhasta • mikä tiedetään ja osataan, koetaan turvallisena • muutos vie aina oman aikansa, suuret yleensä 1-3 vuotta
 26. Ammattirooli •Ammattirooli on rooli, jota ei saa ottaa liian henkilökohtaisesti •Kun ajattelee työnsä ammattiroolin kautta, on helpompi kehittää työskentelytapaansa = rooliansa
 27. Ammatillisuus • Ammatillisuuteen voi kuulua omien tunteiden sivuun laittamista, mutta ei niiden sivuuttamista
 28. Ammatillisuus • Ammatin tarjoama suojautumiskeino • Työn mielekkyyden ymmärtämistä • Tunne-etäisyyden kasvattamista • ammatillisuuteen kuuluu omien tunteiden näyttäminen siinä määrin kun ne palvelevat työtehtävän suorittamista • "Tunnesäilönä" toimimista • tunteiden vastaanottaminen, sisällä pitäminen, muokkaaminen ja takaisin antaminen asiakkaalle/kollegalle/alaiselle ymmärrettävässä muodossa • Säiliöön kertyneiden tunteiden purkamista rakentavalla tavalla ja sopivassa
 29. Työyhteisö tuki jaksamiseen
 30. Keskustelu: Työyhteisön voimavarat • Mitkä asiat tuovat energiaa ja iloa koko työyhteisön työhön? Missä tilanteessa? • Miten voisi lisätä - mitä voi tehdä yksin tai yhdessä työkavereiden kanssa?
 31. Yksilön voimavarat
 32. Kohti työhyvinvointia Yksilön henkisen hyvinvoinnin tunnusmerkkejä • tyytyväisyys elämään ja työhön - vaikka asiat eivät olisikaan täydellisesti, on silti pääsääntöisesti hyvä olla • aktiivisuus, jaksaa tehdä muutakin kuin sen, mikä on pakko • myönteinen perusasenne, suhtautuminen asioihin avoimesti ja kiinnostuneesti • kyky sietää epävarmuutta ja vastoinkäymisiä (kohtuullisesti) • oman itsensä hyväksyminen puutteineen ja vahvuuksineen Lähde: Hakanen J, ym, Työn voimavarojen ABC Työterveyslaitos
 33. Elämän valttikortit Reijo Räsänen, Helsingin diakoniaopisto • Minunkaupat: • elävä yhteys omaan tahto-, tarve- ja tunnemaailmaan • omien rajojen ja katvealueiden tunnistaminen ja hyväksyminen • Hyvä fyysinen kunto • Avoimet, toimivat ihmisuhteet, erityisesti lähisuhteet, ystävät • Mielekäs, oikein mitoitettu työ • Elämää kannattavat arvot, päämäärä ja visio • Monipuoliset harrastukset, myös henkiset • Kyky rentoutua ja käyttää hiljaisuutta voimanlähteenään
 34. Omien kehittämiskokeilujen konkretisointi
 35. Edellisen tapaamisen 21.6. ”kotitehtävä” • Mitä teen seuraavaksi omalla työpaikallani? • Mitä kehittämisen tarvetta on omalla työpaikalla riskinarviointiprosessissa? • Miten kokeilen/kokeilemme kehittää prosessia omalla työpaikallamme? • Kuka tekee? Mitä, miten ja milloin tekee? • Tulisiko kutsua seuraavalla kerralla vielä joku omalta työpaikalta mukaan?
 36. KIITOS! Seuraathan meitä Twitterissä ja liity Facebook –kaveriksi! twitter.com/tyoterveys twitter.com/fioh anna.tienhaara@ttl.fi
 37. Kirjallisuutta ja lähteitä  Työsuojeluoppaita ja –ohjeita 42, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2004  Työturvallisuuslaki. Soveltamisopas. Työterveyslaitos. Hki.  www.tyosuojelu.fi/tutsp (toimintamalli)  Epäasiallisen kohtelun ehkäisy ja käsittely työpaikalla. Työturvallisuuskeskus. 2006.  www.tyoturvallisuuskeskus.fi  www.keva.fi, (Aktiivinen aikainen puuttuminen- tavoitteena pitkäaikaisterveys)  Hietala, H., Hurmalainen, M. & Kaivanto, K. Työsuojeluvastuuopas. Talentum. 2013  Järvinen, P. Esimiestyö ongelmatilanteissa – konfliktien luomat haasteet työyhteisössä. Ekonomia-sarja, WSOY, Porvoo 1999  Kauppinen, K., Purola, M. Flirtti- häirintä- jännite. Seksuaalinen ahdistelu työpaikalla. Työterveyslaitos, 2001 • Kess, K. & Kähönen, M.: Häirintä työpaikalla – työpaikkakiusaamisen selvittäminen ja siihen puuttuminen. Edita, Helsinki, 2010. • Kess, K. & Ahlroth, M.: Epäasiallinen kohtelu – häirintä ja syrjintä työyhteisössä. Edita, Jyväskylä 2012.  Kivistö, S. Paluu työhön. Työterveyslaitos, 2005  Lundell,S. Kateus työyhteisössä. Työterveyslaitos, 2008  Multanen, L., Bredenberg, K., Koskensalmi, S., Lauttio, L-M., Pahkin, K. Parempi työyhteisö - avaimia kehittämiseen. Työterveyslaitos, 2004  Räisänen, K., Roth,K. Hankalat tyypit työelämässä. Työterveyslaitos, 2007  Vartia, M., Lahtinen, M., Joki, M. & Soini, S.: Työyhteisötörmäyksiä – ristiriitojen käsittely työpaikalla. Työterveyslaitos, 2004  Vartia, M., Lahtinen, M., Joki, M. & Soini, S.: Piinan loppu. Kiusaamistilanteiden selvittely työpaikalla. Työterveyslaitos, 2008  Vartia, M., Gröndahl, M., Joki, M. & Soini, S.: Haastavat tilanteet esimiestyössä. Työterveyslaitos, 2012  Kivistö S. Paluu työhön. Helsinki, Työterveyslaitos, 2006  Ahola K. Tue työkykyä. Käsikirja esimiestyöhön. Helsinki, Työterveyslaitos, 2011. • Ahola, Kirsi & Toppinen-Tanner, Salla (2012) Kaikkea Stressistä. Työterveyslaitos. • Hakanen, Jari (2011) Työn imu. Työterveyslaitos
Anzeige