Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

1.6.2016 TTT- osaamisen 1. ideariihi -materiaalit

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 36 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie 1.6.2016 TTT- osaamisen 1. ideariihi -materiaalit (20)

Anzeige

Weitere von Työterveyslaitos (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

1.6.2016 TTT- osaamisen 1. ideariihi -materiaalit

 1. 1. TyhyverkostoX Työterveyttä, työturvallisuutta, työhyvinvointia verkostoituen –hanke Uudenmaan TTT-osaamisen ideariihi 1/2 Espoo 1.6.2016
 2. 2. Päivän ohjelma kl 1.6. 2016 klo 17-19 Tervetuloa! Uudenmaan Tyhyverkosto: mitä se on ja mitä siellä tehdään? / Charlotta Sandberg, Tyhyverkosto Uusimaa Esittäytyminen Urban Mill ja toiminnan esittely / Lars Miikki, Urban Mill TTT-osaamisen kehittäminen osana TyhyverkostoX-hanketta Uudellamaalla / Helena Palmgren, Työterveyslaitos Miten työskentelemme tänään ja mikä on tavoitteemme? / Leena Hirvonen, Työterveyslaitos Päivän yhteenveto ja miten jatkamme tästä Kiitos ja hyvää kotimatkaa! 2
 3. 3. 3 Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto • Tyhyverkosto on työpaikan toimijoiden ja asiantuntijoiden yhteinen verkosto • Jäseniä yhdistää kiinnostus työpaikan työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen • Toiminnan lähtökohtana ovat työpaikkojen tarpeet
 4. 4. • olla työpaikan toimijoiden ja asiantuntijoiden kohtaamispaikka ja keskustelun areena • levittää työpaikkojen työhyvinvoinnin edistämisen hyviä käytäntöjä ja kokemuksia • tukea työpaikkoja työhyvinvointiin liittyvien konkreettisten asioiden edistämisessä • edistää työpaikkojen, asiantuntijoiden ja päättäjien välistä tiedonkulkua ja vuorovaikutusta • mahdollistaa eri toimijoiden yhteistyötä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti • kehittyä työpaikkojen yhteistyö- ja osaamisverkostoksi Ilmoittaudu Tyhyverkoston jäseneksi: http://www.ttl.fi/partner/tyhyverkosto/Sivut/default.aspx 4 Tyhyverkoston tavoite
 5. 5. Mistä löydät tietoa UudenmaanTyhyverkoston toiminnasta ja TTT-osaamisen kehittämisestä? Uudenmaan Tyhyverkoston tiedot löytyvät täältä: http://www.ttl.fi/partner/tyhyverkosto/alueet/uusimaa/sivut/default.aspx Ilmoittaudu Tyhyverkoston jäseneksi tämän sivun oikeassa reunassa olevasta linkistä: http://www.ttl.fi/partner/tyhyverkosto/Sivut/default.aspx Uudenmaan Tyhyverkoston ja TyhyverkostoX-hankkeen aineisto löytyy täältä: http://www.slideshare.net/tyoterveyslaitos/tag/tyhyverkostouusimaa Tänne viemme myös tämän TTT-osaamisen ideariihien tulokset! Käy katsomassa! © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 5
 6. 6. © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 6
 7. 7. 7 Miten työpaikkojen työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamista (TTT- osaaminen) parannetaan osana Tyhy-verkoston toimintaa TyhyverkostoX- hankkeessa? Tavoitteet: • Työpaikoilla osataan huolehtia työterveydestä, -turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. • TTT-osaamista ylläpidetään ja kehitetään muuttuvan työelämän edellyttämällä tavalla. Toiminta:  Tunnistetaan TTT-osaamistarpeet: Mitä osaamista tarvitaan? Missä on puutteita tai parantamisen varaa? Kenellä ja missä asioissa? Mitkä ovat tärkeimmät TTT-osaamisen kehittämiskohteet (=priorisointi)? Mitä asetetaan tavoitteeksi?  Sovitaan konkreettiset keinot, joilla työpaikkojen osaamista parannetaan.  Viedään sovitut keinot käytäntöön.  Seurataan toteutumista ja tehdään tarvittaessa korjausliikkeitä  Katsotaan tulokset: Paraniko osaaminen? Onko vielä parantamisen varaa?  Mihin kehittämishaasteeseen tartutaan seuraavaksi? Ketkä osallistuvat: Alueellinen Tyhyverkosto ydinryhmineen, yrittäjät, yritykset ja muut organisaatiot henkilöstöineen, TTT- toimijat ja palveluntuottajat sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatiot ja niiden asiantuntijat. TTT-osaaminen työpaikoilla on parantunut Määritelmä ja suositus TTT-osaamisesta osana työelämävalmiuksia. © Työterveyslaitos | Helena Palmgren | www.ttl.fi
 8. 8. Tässä ideariihessä täsmennämme ja konkretisoimme TTT-osaamisen kehittämiskohteet Uudellamaalla… Mitä työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointiosaamista työpaikoilla tarvitaan? Mitä tuloksia saimme viime keralla? Jäikö jotain tärkeää puuttumaan? Mitä ainakin pitää osata, jotta työhyvinvointi työpaikoilla olisi mahdollista ja riittävän hyvällä tasolla? Mitä TTT-osaamista tarvitaan työhyvinvoinnin kehittämiseksi edelleen? • Mitä työntekijöiden osattava vähintään? • Mitä esimiehen osattava vähintään? • Mitä työnantajan osattava vähintään? • Mitä yrittäjän on osattava vähintään? © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 8
 9. 9. … ja sovimme, miten viemme ne käytäntöön Miten vastaamme TTT-osaamistarpeisiin: • Miten päätämme TTT-osaamisen parantamisen keinoista? • Miten toteutamme ne käytännössä? © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 9
 10. 10. 22.3.2016 Tyhyverkoston tapaamisessa Helsingissä © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 10 Näitä TTT-osaamistarpeita tunnistimme
 11. 11. TTT-osaaminen; mitä muuta? • “Huoltosopimus, huoltosuunnitelma, huoltovälien arviointi ja ennakointi” • Vaarojen/riskien arviointi • Työterveyshuolto: mm. osto-osaaminen työpaikan tarpeet huomioiden • Tyhy-toiminta • Turvallisuus • Pelisäännöt • Kyky tunnistaa tarve • Perehdyttäminen ja työnopastus • Työsuojelukoulutus • Työsuojeluyhteistyö • Työhyvinvointikysely © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 11
 12. 12. Learning café-työskentely 1. Kahvilakierros (aikaa 10 min/pöytä) Kiertäkää ryhminä kaikki pöydät ja vastatkaa niissä oleviin kysymyksiin: • Mitä osaamista ainakin tarvitaan työterveydestä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtimiseksi? • Kirjatkaa osaamistarve mahdollisimman konkreettisesti! • Pöydillä edellisen työskentelyn tulokset ja lisätkää puuttuvat asiat © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 12
 13. 13. Learning café-työskentely 2. Kahvilakierros (5min/pöytä) Ryhmät aloittavat siitä pöydästä, missä ovat ja kiertävät sen jälkeen kaikki pöydät • Valitkaa kustakin pöydästä 3 tärkeimmiksi arvioimaanne asiaa, joita ainakin tarvitaan. © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 13
 14. 14. TTT-osaaminen: Mitä työntekijän tulee vähintään osata? 1/2 Nämä valitsimme: • Osaa pitää huolta ammattitaidostaan, kehittymisestään ja työmarkkinakelpoisuudestaan • Osaamisvajeella vaikutus työhyvinvointiin • Päivittäinen motivoituminen • Työn merkityksellisyys hyvinvoinnille • Ymmärtää oman roolinsa: yhteistyötaidot, työyhteisötaidot, työkäyttäytyminen • Omaa riittävät tiedot ja taidot, tuntee työn riskit ja miten niihin voi vaikuttaa; tuntee säännöt, noudattaa niitä ja tekee havaintoja © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 14
 15. 15. Lisäksi ehdotettiin näitä: työntekijän TTT- osaaminen 1/2 • Tietää, miten tekee työnsä, mitä odotetaan (vrt. perehdytys) • Tuntee/tietää lainsäädännön © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 15
 16. 16. TTT-osaaminen: Mitä työntekijän tulee vähintään osata? 2/2 Nämä valitsimme: • Tuntee vastuunsa omasta terveydestään ja työkyvystään, ymmärtää työhyvinvointiin liittyvät asiat ja osaa hakea apua tarvittaessa • Noudattaa työpaikan ja työelämän pelisääntöjä (työkäyttäytyminen, työmoraali, vuorovaikutustaidot, myös negatiivisten asioiden käsittely • Huomioi muiden työhyvinvoinnin ja kuinka ottaa puheeksi Lähes yhtä tärkeinä pidettiin: • Ilmoittaa työturvallisuusvaaroja eteenpäin ja tekee kehittämisehdotuksia • Unelmoi työasioista – omat haaveet ja tulevaisuuden visiot, oman osaamisen kehittäminen © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 16
 17. 17. Lisäksi ehdotettiin näitä: työntekijän TTT- osaaminen 2/2 • Tunnistaa omat oikeutensa, selvittää, mitä palveluja on tarjolla • Tuntee lait ja velvoitteet (tietojen pitää olla saatavilla – perehdytys työtehtäviin) • Tuottaa ideoita ja uusia (turvallisempia) työtapoja, on aktiivinen • Tuo esiin oman osaamisensa sekä jaksamisensa ja sen rajat; tuntee oman tilansa • Osaa tukea, kiittää, antaa tilaa työkaverille, ehkäistä ennalta • Osaa huolehtia siitä, että työ ja vapaa-aika tukevat toisiaan; kuormitus tasapaino • Huolehtii fyysisesta kunnostaan • Tuntee työn, jota tekee sekä sen turvallisuus- ja kuormitusriskit • Ylläpitää omaa ammattitaitoaan © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 17
 18. 18. TTT-osaaminen: Mitä esimiehen tulee vähintään osata? 1/2 © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 18 Nämä valitsimme: • Osaa tarttua rohkeasti TTT-asioihin • Osaa huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan • Osaa perehdyttää • Salli virheet ja oppii niistä
 19. 19. Lisäksi ehdotettiin näitä: esimiehen TTT- osaaminen 1/2 • Osaamisen johtaminen • Resurssien oikea kohdentaminen ja mitoittainen • Oikeudenmukaisuus • Alaisten työtehtävien tuntemus • Yhteistyö työterveyshuollon kanssa • Tiedon kulku joka suuntaan • Osaamisen näkyväksi tekeminen • Koulutus- ja kehittämismahdollisuuksien ja tarpeiden tunnistaminen • Yrityksen tavoitteet • Ikä- ja monikultturisen johtamisen osaaminen • Tuntee lait ja asetukset • Osaa kuunnella ja kuulla • Osaa käsitellä haastavia tilanteita • Toimeenpanotaito • Osaa tehdä TTT-asiat läpinäkyvästi osana arkea © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 19
 20. 20. TTT-osaaminen: Mitä esimiehen tulee vähintään osata? 2/2 © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 20 Nämä valitsimme: • Ymmärtää ja osaa hyödyntää työntekijöiden erilaisia vahvuuksia (monikulttuurisuus, jne.) • Osaa rakentaa tiimihenkeä, on tasapuolinen ja oikeudenmukainen, hallitsee ihmissuhdetaidot • Tuntee toimialakohtaiset riskit ja vaatimukset terveys- ja työturvallisuusnäkökulmasta
 21. 21. Lisäksi ehdotettiin näitä: esimiehen TTT- osaaminen 2/2 • Osaa ottaa työntekijät arjessa huomioon (mm. tervehtiä) • Hallitsee ihmissuhdetaidot, osaa kuunnella ja kuulla, terve empaattisuus • Uskaltaa olla myös heikko ja myöntää vajavaisuutensa • Osaa ja halua motivoida • Uskaltaa puuttua asioihin ja haastaviin tilanteisiin työyhteisössä • Ymmärtää erilaisuuden (monikulttuurisuus, eri ikäyset, eri ryhmät) • Nollatoleranssi kaikessa kaltoinkohtelussa • Tuntee lainsäädännön • Ymmärtää liiketoiminnan: miten euroja tulee • Huolehtii omasta työkyvystään ja jaksamisestaan • Osaa johtaa kohti realistisia tavoitteita • Tietää, miten strategiat jalkautetaan ja mistä puroista joki muodostuu © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 21
 22. 22. TTT-osaaminen: Mitä työnantajan tulee vähintään osata? 1/2 Nämä valitsimme: • Tuntee lait, säädökset, sopimukset ja osaa soveltaa niitä • Osaa toteuttaa asiat (toimeenpanokyky); ymmärtää, mikä vaikuttaa mihinkin • Tiedostaa hyvinvoinnin merkityksen strategisella tasolla © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 22
 23. 23. Lisäksi ehdotettiin näitä: työnantajan TTT- osaaminen 1/2 • Ymmärtää, että TTT-taso vaikuttaa tulokseen • Ymmärtää, että työhyvinvointi maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin • On osaamista ja mittarit, joilla seurata työhyvinvointia • Yrityksen imagon kehittäminen sisäisen imagon kautta • Win-win-tilanne työnantajan ja työntekijän välillä • Ongelmanratkaisukyky, riskien kartoitus – varhainen puuttuminen, roolitukset • Verkostoitumis- ja vuorovaikutustaidot, sitoutuminen ja kuuntelutaito (hiljaiset signaalit) © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 23
 24. 24. TTT-osaaminen: Mitä työnantajan tulee vähintään osata? 2/2 Nämä valitsimme: • Osaa lainsäädännön • Osaa asettaa realistiset ja kestävät tavoitteet liiketoiminnalle: osaa ottaa huomioon työelämän laadulliset asiat liiketoiminnassa; “Ihminen ei jaksa määräänsä enempää” • Osaa johtaa omaa ja henkilöstön osaamista sekä aktivoida, kannustaa ja palkita työntekijöitä © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 24
 25. 25. Lisäksi ehdotettiin näitä: työnantajan TTT- osaaminen 2/2 • Tietää, mistä työhyvinvointiin saa tukea • Osaa kartoittaa riskit • Osaa johtaa työhyvinvointia ja työkykyä • Osaa verkostoitua • Tunnistaa oman osaamisensa ja taitonsa ja kehittää niitä • Tuntee toimialan ja oman yrityksensä syvällisesti • Varmistaa työterveyshuollon: ennalta ehkäisy, työkyky, turvallisuus • Osaa YT-neuvottelu- ja irtisanomisprosessin • Osaa johtaa • On riittävästi resursseja • Yrityksen eettiset periaatteet © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 25
 26. 26. TTT-osaaminen: Mitä yrittäjän tulee vähintään osata? 1/2 Nämä valitsimme: • Osaa huolehtia omasta hyvinvoinnistaan (yrittäjän eri roolit, esim. yksinyrittäjä) • Tuntee työterveyshuollon ja osaa hyödyntää sitä • Yksinyrittäjien ja mikroyrittäjien työterveyshuolto: yrittäjäpaketit, koulutuksissa ja oppilaitoksissa tiedon hankkiminen • Osaa verkostoitua ja hyödyntää verkostoja: työterveyshuolto, työsuojelupiiri, yrittäjäjärjestöt © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 26
 27. 27. Lisäksi ehdotettiin näitä: yrittäjän TTT- osaaminen 1/2 • Tuntee lainsäädännön • Itsetuntemus – tuntee oman tilansa • Tunnistaa omat heikkoutensa • Johtamisosaaminen • Työterveysyhteistyö • Rajojen asettaminen • Yrittäjän tietopaketti • Yrittäjän valvoja työterveyshuolto tms. tarkastus kerran vuodessa • Tuntee henkilöstönsä © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 27
 28. 28. TTT-osaaminen: Mitä yrittäjän tulee vähintään osata? 2/2 Nämä valitsimme: • Hallitsee lainsäädännön oman toimialan osalta; tietosuoja jne. (tapaturma- ja eläkevakuutusmaksut); toimialan turvallisuusasiat • Tietää, mistä hakea tukea ja löytää verkostoja (eri alojen verkostoja) • Osaa johtaa työkykyä ja hyvinvointia (yrittäjä itse ja työntekijät) • Ammattitaidosta huolehtiminen ja sen päivittäminen • Arvostava ja keskusteleva ilmapiiri • Kehityskeskustelut © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 28
 29. 29. Lisäksi ehdotettiin näitä: yrittäjän TTT- osaaminen 2/2 • Jos riittävästi työtä: työmäärän hallinta • Ajankäytön hallinta: osaa pysähtyä ja analysoida tarpeellisin väliajoin • Huolehtii levosta ja palautumisesta • Osaa tehdä sopimukset työhyvinvointi- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi • Osaa tunnistaa stressin ja omat rajansa • Päivittää osaamisensa ja oppii uutta • Huolehtii fyysisestä toiminnasta ja työkaluista (ergonomia) • Aloittava yksinyrittäjä osaa ottaa huomioon tarpeelliset asiat heti alusssa (suunnitelmallisuus) • Hinnoittelu: kaikkien kulujen huomiointi & ajankäyttö + markkinointi & imagon rakennus © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 29
 30. 30. Kehittämisprosessi Uudellamaalla KEVÄT-SYKSY 2016: TTT-osaamistarpeet ja keinot niihin vastaamiseksi 30 TyhyverkostoX-hankkeen aloitustilaisuus 22.03.2016 Ideariihi: Konkreettiset TTT-osaamistarpeet 1.6. KLO 14-16 Ideariihi: Kehittämiskohteiden ratkaisuehdotukset 1.9. klo 14-16 Tyhy –verkoston tapaaminen Ideariihien tulosten keskustelu ja kehittämiskohteiden priorisointi Syksy 2016 Keskustelu omissa yrityksissä/yksiköissä Ideariihi: YRITTÄJÄT Konkreettiset TTT- osaamistarpeet 1.6. klo 17-19 Ideariihi: YRITTÄJÄT Kehittämiskohteiden ratkaisuehdotukset 1.9.klo 17-19
 31. 31. Tulevat tapahtumat Uudellamaalla Aika: Torstai 1.9.2016 kello 14.00-16.00 ja 17.00.-19.00 Paikka: Urban Mill, Betonimiehenkuja 3 E, 02150 Espoo (Otaniemi) Teema: Konkreettiset keinot TTT-osaamistarpeisiin vastaamiseksi: mitä teemme käytännössä ja mistä aloitamme? TULE MUKAAN JA VAIKUTA! TERVETULOA! Kiitos panoksestasi tänään! Uudenmaan Tyhyverkosto & TyhyverkostoX-hanke Charlotta Sandberg, Tyhy-Uusimaa, charlotta.sandberg@chinno.fi, gsm. 044 9727 511 Helena Palmgren, TyhyverkostoX-hanke, Työterveyslaitos, helena.palmgren@ttl.fi, 040 746 9439 Leena Hirvonen leena.hirvonen@ttl.fi, gsm. 040 541 4819 © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 31
 32. 32. TyhyverkostoX-hanke -toteuttajat ja yhteistyötahot • Työterveyslaitos päätoteuttajana • Osatoteuttajina • nommoC seugolaiD osk, Timo Järvensivu, KTT, Aalto yliopisto • Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus • Yhteistyössä alueellisten Työpaikkojen työhyvinvointiverkostojen (Tyhy-verkosto) kanssa • Muut yhteistyötahot: • Työelämä 2020 –hankkeen alueverkostot • Suomen Yrittäjät • Työturvallisuuskeskus • Oppilaitosyhteistyö ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa • Posion kunta • Inarin kunta • Keski-Uudenmaan, Pirkanmaan ja Oulun palo- ja pelastusalan toimijat • Pelastusopisto Pohjois-Savo © Työterveyslaitos www.ttl.fi 32
 33. 33. Tyhyverkostox-hanke -teemakokonaisuudet © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi 33 1.teema 2.teema 3.teema 4.teema Työelämän laatu ja tuottavuus VERKOSTO Yhdessä KEHIT- TÄMINEN -> - Kattaa koko Suomen - Vakiinnuttanut asemansa TTT- osaamisen kehittämisen ja yhteistyön foorumina alueellisesti, valtakunnallisesti sekä lähialueilla -> - Työpaikkojen TTT- osaaminen paranee paikallisesti ja alueellisesti -TTT-osaamisen määrittely osaksi työelämävalmiuksia (Huomioiden erityisryhmät) - Erityiskysymys esim. Fyysisesti raskasta työtä tekevien (palo- ja pelastustyö) työkyky ja terveyden edistämisen käytännöt ->Kroppa ja Nuppi - Tuotteet -> -TTT-yhteistyö on parantunut ja TTT- yhteistyökäytänteitä hyödynnetään eri kokoisilla työpaikoilla paikallisesti ja alueellisesti - Tuotteet -> -TTT- palvelujen hankinta ja – organisointitapoja on kehittynyt pienille (alle 20 hlöä) yrityksille ja niitä käytetään ja sovelletaan valtakunnallisesti toimialaisuus ja alueellisuus huomioiden -Suosituksia toimintatapojen implementoinnin edellytyksistä -Tuotteet
 34. 34. Teemat toteutuvat seuraavien aluepilottien kautta 34 Pohjanmaa - Työkykyosaamisen ja siihen liittyvän yhteistyön kehittäminen ja roolien (työnantajien, esimiesten, työntekijöiden, ts ja tth) selkiyttäminen eri kokoisissa yrityksissä/organisaatioissa Etelä-Pohjanmaa -TTT-osaaminen ja yhteistyö, työterveys ja työsuojelu, riskien arviointi ja toiminta sen jälkeen erityisesti pienissä- ja mikroyrityksissä Pohjois-Savo -Palo- ja pelastustyö, fyysisesti raskasta työtä tekevien työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikalla, erityisryhmänä palo- ja pelastustyö, osatyökykyisyys ja esimiesten tuki Pohjois-Karjala -Pienten yritysten ja yrittäjien TTT-palvelujen organisointi ja hankinta Pohjois-Karjalassa ja TTT-osaamisen ja yhteistyön kehittäminen Satakunta -Yrittäjien ja mikroyritysten TTT-osaamisen kehittäminen, yhteistyö ja palvelujen tarjonta -Työterveysturvallisuusosaamisen ja -yhteistyön kehittäminen eri kokoisissa yrityksissä Lappi -TTT-yhteistyön/osaamisen kehittäminen; hr - ts – tth – yritysjohto - tt roolit ja tehtävät eri kokoisissa organisaatioissa - Kuntien ja paikallisten yritysten yhteistyö TTT-toiminnan kehittämisessä (Inari, Posio) Uusimaa - tarkentuu myöhemmin esim. -TTT-palvelujen organisointi ja hankinta eri toimialoilla (+erityiskysymys maahanmuuttajataustaisuus) Häme; -Verkosto- yhteistyö Etelä-Savo -Verkostossa toimimiseen liittyvän osaamisen kehittäminen - TTT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen eri kokoisissa yrityksissä Pirkanmaa; tarkentuu myöhemmin Pohjois-Pohjanmaa; tarkentuu myöhemmin Keski-Suomi; tarkentuu myöhemmin Varsinais-Suomi; tarkentuu myöhemmin Kaakkois- Suomi; tarkentuu myöhemmin Kainuu; tarkentuu myöhemmin © Työterveyslaitos | | www.ttl.fi
 35. 35. TyhyverkostoX –hanke Valtakunnalliset kehittämislinjat 1-5 Tuotetaan suosituksia ja esityksiä valtakunnallisen päätöksenteon tueksi: 1. Määritelmä ja suositus TTT-osaamisesta osana työelämävalmiuksia 2. Tietoa ja perusteita fyysisesti raskasta työtä tekevien työurien jatkamiseen ja osatyökykyisten työkyvyn ylläpitoon. 3. Suositukset sekä edellytykset sujuvalle työsuojelutoiminnalle 4. Toimintamalli paikalliseen TTT-toimintaan harvaan asutuissa kunnissa/alueilla 5. Tietoa TTT-palvelujen uusien organisointimuotojen hyödyntämisen edellytyksistä ja suosituksia niiden soveltamiseksi valtakunnallisesti ja eri toimialoilla © Työterveyslaitos | Helena Palmgren | www.ttl.fi 35
 36. 36. Tervetuloa verkostoyhteistyöhön!

×