SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
Etelä-Savon Tyhyverkoston ideariihijatko
Edistetään Etelä-Savon
työterveys, työturvallisuus ja työhyvinvointi (TTT) -
toimintaa
Mikkeli
1.4.2016
Päivän ohjelma
12.00 Tervetuloa ja päiväkahvi
Esittäytyminen ja päivän tavoite
Mistä hankkeessa olikaan kyse?
Jaana Lerssi-Uskelin, Työterveyslaitos
Kertaus edellisestä tapaamisesta ja johdatus jatkotyöskentelyyn
Jaana ja Timo Järvensivu
13.00 Pohditaan hyvinvoivan työpaikan edellytyksiä
Työskentelyä pienryhmissä, fasilitoijana Helena Palmgren, Työterveyslaitos
- mitä jokaisen on osattava työterveyden, työturvallisuuden ja
työhyvinvoinnin varmistamiseksi työpaikalla
- mitä osaamista tarvitaan työpaikan eri toimijoiden näkökulmasta
13.50 Tauko
14.05 ..työskentely jatkuu..
14.30 Pienryhmätyöskentelyn yhteenveto ja keskustelu
Helena Palmgren
15.00 Päivän yhteenveto, mitä verkostossa tapahtuu jatkossa
Jaana
palaute
15.30 Tilaisuus päättyy
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 2
Jäsenmäärä (%) organisaation koon mukaisesti (56,6% pk-sektorilta, 43,4% yli 250 )
20.4.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 3
Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto tänään
Toimii koko Suomessa (15)
- Jäsenmäärä lähes 1200
- Etelä-Savon verkostossa 53 jäsentä
- Suurimmat alueverkostot; Uusimaa, Lappi
8.8
5.9
3.9
17.1
20.9
43.4
YKSINYRITTÄJÄ 2 - 5 HLÖÄ 6 - 10 HLÖÄ 11 - 50 HLÖÄ 51 - 250 HLÖÄ YLI 250 HLÖÄ
Kaikki vastaajat maaliskuu 2016 (N=1097)
TyhyverkostoX -Työterveyttä, työturvallisuutta ja
työhyvinvointia verkostoituen -hankekokonaisuus
(TTT-verkostohanke) ESR-rahoitus 2015-2018
TTT-verkostohanke
• Työterveyslaitos päätoteuttajana
• Osatoteuttajina
• nommoC seugolaiD osk, Timo Järvensivu, KTT, Aalto yliopisto
• Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus
• Yhteistyössä alueellisten Työpaikkojen
työhyvinvointiverkostojen (Tyhy-verkosto) kanssa
• Muut yhteistyötahot:
• Työturvallisuuskeskus
• Suomen Yrittäjät
• Posion kunta
• Inarin kunta
• Työelämä 2020 –hankkeen alueverkostot
• Keski-Uudenmaan, Pirkanmaan ja Oulun palo- ja pelastusalan toimijat
• Pelastusopisto Pohjois-Savo
• oppilaitosyhteistyö ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 5
TyhyverkostoX -
hankekokonaisuudessa..
• parannetaan työpaikkojen valmiuksia tehdä erilaisia
TTT(työterveys, työturvallisuus, työhyvinvointi) -kehittämistoimenpiteitä
-> parantaa yrityksen/organisaation toimintaedellytyksiä
ja tuottavuutta
• toiminta perustuu työpaikkojen keskinäiseen
verkottumiseen ja verkostoissa tapahtuvaan
yhteisölliseen oppimiseen
• toiminnot toteutuvat pääasiassa alueellisten
Työpaikkojen työhyvinvointiverkostojen (Tyhy-
verkostojen) kautta
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 6
Hankekokonaisuudessa..
Edistetään…
1. TTT-verkostotoimintaa (alue, kansallinen, kv)
2. TTT-osaamista työpaikoilla
3. TTT-yhteistyötä työpaikoilla
4. TTT-palvelujen hankinnan ja organisoinnin uusia muotoja
5. Fyysisesti raskasta ja runsaasti psykososiaalista kuormitusta
sisältävää työtä tekevien työkyvyn ja terveyden edistämisen
käytäntöjä työpaikoilla
Tuotetaan lisäksi päätöksenteon tueksi tietoa, suosituksia ja
toimintamalleja
• TTT-osaamisesta osana työelämävalmiuksia
• fyysisesti raskasta työtä tekevien työurien jatkamisesta ja osatyökykyisten
työkyvyn ylläpidosta
• työsuojelutoiminnan sujuvuudesta
• paikallisesta TTT-toiminnasta harvaan asutuilla alueilla, sekä
• TTT-palvelujen uusien organisointimuotojen edellytyksistä ja
soveltamisesta
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 7
TTT- verkostohankkeen teemakokonaisuudet:
20.4.2016 Jaana Lerssi-Uskelin 8
1.teema
2.teema 3.teema
4.teema
Työelämän
laatu ja
tuottavuus
VERKOSTO
Yhdessä
KEHIT-
TÄMINEN
->
- Kattaa koko Suomen
- Vakiinnuttanut
asemansa TTT-
osaamisen
kehittämisen ja
yhteistyön foorumina
alueellisesti,
valtakunnallisesti sekä
lähialueilla
->
- Työpaikkojen TTT-
osaaminen paranee
paikallisesti ja
alueellisesti
-TTT-osaamisen
määrittely osaksi
työelämävalmiuksia
(Huomioiden
erityisryhmät)
- Erityiskysymys esim.
Fyysisesti raskasta
työtä tekevien (palo-
ja pelastustyö)
työkyky ja terveyden
edistämisen käytännöt
->Kroppa ja Nuppi
- Tuotteet
->
-TTT-yhteistyö on
parantunut ja TTT-
yhteistyökäytänteitä
hyödynnetään eri
kokoisilla työpaikoilla
paikallisesti ja
alueellisesti
- Tuotteet
->
-TTT- palvelujen hankinta ja –
organisointitapoja on kehittynyt pienille
(alle 20 hlöä) yrityksille ja niitä käytetään
ja sovelletaan valtakunnallisesti
toimialaisuus ja alueellisuus huomioiden
-Suosituksia toimintatapojen
implementoinnin edellytyksistä
-Tuotteet
Teemat toteutuvat seuraavien aluepilottien kautta
20.4.2016 9
Pohjanmaa
- Työkykyosaamisen ja siihen liittyvän yhteistyön
kehittäminen ja roolien (työnantajien, esimiesten,
työntekijöiden, ts ja tth) selkiyttäminen eri kokoisissa
yrityksissä/organisaatioissa, tarkentuu maaliskuussa
Etelä-Pohjanmaa
-TTT-osaaminen ja yhteistyö, työterveys ja työsuojelu,
riskien arviointi ja toiminta sen jälkeen erityisesti
pienissä- ja mikroyrityksissä (Työelämä 2020
alueverkoston toimesta tehtyä selvitystä hyödyntäen)
- Tarkentuu maaliskuussa
Pohjois-Savo
- Fyysisesti raskasta työtä tekevien työkyvyn ja
terveyden edistäminen työpaikalla, erityisryhmänä
palo- ja pelastustyö, osatyökykyisyys ja esimiesten
tuki, tarkentuu maalis-huhtikuussa
Pohjois-Karjala
-Pienten yritysten ja yrittäjien TTT-palvelujen organisointi ja
hankinta Pohjois-Karjalassa ja
TTT-osaamisen ja yhteistyön kehittäminen
Satakunta
-Yrittäjien ja mikroyritysten TTT-osaamisen kehittäminen,
yhteistyö ja palvelujen tarjonta
-Työterveysturvallisuusosaamisen ja -yhteistyön kehittäminen eri
kokoisissa yrityksissä
Lappi
-TTT-yhteistyön ja osaamisen kehittäminen eri
kokoisissa organisaatioissa -> täsmentyy 18.2.2016
- Kuntien ja paikallisten yritysten yhteistyö TTT-
toiminnassa -> pilotti kuntina Inari ja Posio
Uusimaa
.-TTT-osaaminen sekä TTT-
palvelujen organisointi ja hankinta
eri toimialoilla, tarkentuu
maaliskuussa
Häme;
-Verkostoyhteistyön kehittäminen erityisesti alueellisen rakenteen
näkökulmasta (yhteistyössä Työelämä2020 alueverkosto ja Hyvän
työelämän ääni -hankkeen kanssa)
Etelä-Savo
- Verkostossa toimimiseen liittyvän osaamisen kehittäminen
- TTT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen eri kokoisissa yrityksissä ->
tarkentuu 19.2.2016 (rakennetaan yhteistyötä Työelämä2020
alueverkoston kanssa)
Pirkanmaa; tarkentuu maaliskuussa
Pohjois-Pohjanmaa;
tarkentuu maaliskuussa
Keski-Suomi; tarkentuu maaliskuussa
Varsinais-Suomi; tarkentuu maaliskuussa
Kaakkois-Suomi; tarkentuu maaliskuussa
Kainuu; Verkostotoiminnan kehittäminen
hanketoiminnan näkökulmasta (yhteistyössä Työelämä
2020 –hankkeen alueverkoston kanssa -> täsmentyy
maaliskuussa
Yhteyshenkilöt
• Jaana Lerssi-Uskelin; jaana.lerssi-uskelin@ttl.fi,
gsm 043 - 8201020
• Helena Palmgren; helena.palmgren@ttl.fi
• Hanna Uusitalo; hanna.uusitalo@ttl.fi
• Sirpa Lusa; sirpa.lusa@ttl.fi
• Timo Järvensivu; timo.jarvensivu@aalto.fi
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 10
Viime kerralla kuvasimme millainen on
hyvinvoiva työpaikka
11
”Positiivisuus pirssi” =Pöpi (Etelä-Savo)
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 12
TiimiCaara (Etelä-Savo)
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 13
TyhyT.2020 (Etelä-Savo)
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 14
Kiva bussi (Etelä-Savo)
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 15
Timo johdatti meidät kohti dialogia ja
yllätyskokeita..
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 16
Pohdittiin, millaisia TTT-toiminnan
kehittämistarpeita Etelä-Savossa?
Kirjoititte postit-lapuille millaisia kehittämistarpeita työpaikoilla (”autolla”) on ja
kiinnititte autofläpille.
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 17
Kokositte yhteiset kehittämiskohteet
seuraavien teemojen alle..
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 18
Voisivatko ne olla esimerkiksi…
1. TTT-toiminta eri työ- ja elämänvaiheissa
2. TTT-asioiden hoitaminen pienessä yrityksessä
3. Työhyvinvointiohjelmien rakentaminen
4. Jotain muuta…
Veitte postit-laput (1-4) fläpeille
Jäitte sen fläpin luo minkä koitte kiinnostavimmaksi ja
teimme yhteenvedon fläpeistä
Yhteenveto fläpistä..
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 19
1. TTT-toiminta eri työ- ja elämänvaiheissa (kooste fläpistä)
Elämäntilanteen huomioon ottaminen -> JOHTAMINEN
OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
- Esimieskoulutus -> joustot käyttöön
- Ikäjohtamnen
- Perheen ja työn yhteensovittaminen, perheystävällisyyden huomioiminen
- ”turbo&neliveto” -> kiihdytys tarvittaessa, esteen…
- Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
- Yhteisten toimintamallien luominen
Mukaan tarvitaan:
- ”työmarkkinatyypit”, yrittäjäjärjestöt, asiantuntijat, oppilaitokset, konsultit, kokemusasiantuntijat, elämäntilanne järjestöt, teatteri, srk
Toimiva vuorovaikutus <-> Muutosvalmius
- Ristiriitoja ratkovan myönteisen kulttuurin vahvistaminen (ristiriitoja voi tulla – niiden ratkaiseminen siten, että työntekeminen mahd.)
- Työyhteisötaidot
- Motivoiva keskustelu
- Positiivisuus -> asiakastyöhön heijastuen
- Paljon yhteisiä pysähdyksiä P-paikalla
- Muutosvalmiuden vahvistaminen
- Varapyörä – ei jäädä välille, pysytään suunnassa
- Irtopenkit – mukautuu muuttuviin tilanteisiin
Yhteenveto fläpistä..
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 20
2. TTT-asioiden hoitaminen pienessä yrityksessä (kooste fläpistä)
”Yritys
minä
Tmi”
Omat resurssit – pidä
huolta
Varmistettava energian
tuottaminen
Apukuski
Verkostoidu
-> vertaistuki
->benchmarking
Varoituskolmio&EA-
välineet
-Plan B ja työnjohto
Käytetään monia ovia
-> Laajakatseinen
verkostoituminen
Yhteydet varmistettava
Aikaa kehittämiselle
Pitäisi olla kivaa!
Rakasta itseäsi ja
lähimmäisiäsi -> Pidä
huolta!
Tulisi olla mukana: yrittäjä itse, yrittäjäjärjestöt, 3.sektori (esim.tyky-hankkeet), työterveyshuolto, henkilöstön
edustaja, perheer, sidosryhmät (Ely, Finvera,Uusyrityskeskus)
Yhteenveto fläpistä..
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 21
3. Työhyvinvointiohjelmien rakentaminen (kooste fläpistä)
1. Hyvä työpaikka ”Aivopesu” + inspiraatiopäivä (johtajat)
- Tulevaisuuden usko
- Strateginen työhyvinvointityö, työhyvinvoinnin ankkurointi strategiaan, nähdään TTT:n merkityksellisyys
- Toimivat mittarit
2. Osallistetaan henkilöstö TTT:hen <->
- Aikaa yhdessä kehittämiselle
- Aikaa luoda mukavia työyhteisötoimintoja
- Aikaa asioiden jakamiselle ja kehittävälle dialogille
3. Priorisointi (Paikalliset asiantuntijat mukaan)
OSAAMINEN
- esimiestyö
- Vuorovaikutustaidot ja niiden kehittäminen (koulutus)
- Henkinen hyvinvointi
- Stressin hallintakeinot/palautumistaidot
- Yhteistyötaidot työpaikkojen kanssa -> jakamisen osaamista
- Läpinäkyvyys päätöksenteossa
- Avoimuus, konfliktien hallinta
- ”Huoltosuunnitelma” (hyvinvointisuunnitelma), ”Huoltokirjan mukaiset huollot”, ”Hyvä huoltamo tiedossa”, ”Säännöllinen huolto -> koulutus
työterv.h.
- Muutosvalmennus - Muutoksen; johtaminen, sieto, hyväksyminen
- Dialogia lisää (yhteinen näkemys), ”Tilannedraaman” harjoittelua/kokeilua turvallisessa ympäristössä ->”sisäilma”
- Kattoluukku auki -> työpaikkaliikunta
Luiston-
esto-
järjestelmä
-> ei
lähde
lapasesta
Yhteenveto fläpistä…
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 22
4. Jotain muuta…(kooste fläpistä)
Hyvä sisäinen & ulkoinen viestintä
Johdon kehittäminen
Työyhteisön pelisäännöt
Säännöllinen koulutus
Työhyvinvoinnin mittarit
Dialogin kehittyminen/kehittäminen
Vara-
rengas
Strateginen
työhyvinvoinnin
johtaminenTuloksena
syntyy
Iloa&naurua
Kaikilla kivaa myös tulevaisuudessa
Yhteistä aikaa
Luovuuden salliminen->ei liian
kankeita sääntöjä
Ilmastointi kunnossa
Julistus paikka *)
Etelä-Savon
työterveys/
hyvinvointi -
päivät
*) Alueellinen ”julistuspaikka”
puuttuu
1. Yritykset/yhteisöt
monipuolinen edustus +
työntekijät
2. Työterveyshuollot
3. Ely, Te-keskus,
Maakuntaliitto, AVI
TTT-
johtaminen
Lopuksi vielä lisäsitte fläpeille ehdotuksia, keiden
tulisi olla mukana, jotta kehittämistyössä
onnistutaan?
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 23
Mukaan tarvitaan:
”työmarkkinatyypit”, yrittäjäjärjestöt, asiantuntijat,
oppilaitokset, konsultit, kokemusasiantuntijat, elämäntilanne
järjestöt, teatteri, srk
Tulisi olla mukana: yrittäjä itse, yrittäjäjärjestöt, 3.sektori
(esim.tyky-hankkeet), työterveyshuolto, henkilöstön
edustaja, perheer, sidosryhmät (Ely, Finvera,Uusyrityskeskus)
1. Yritykset/yhteisöt
monipuolinen edustus + työntekijät
2. Työterveyshuollot
3. Ely, Te-keskus, Maakuntaliitto, AVI
Päivän yhteenveto ja hankkeen jatko
Työpajaprosessi:
• Ideajatkot verkostoitumisen ja kehittämisteemojen selkiyttämiseksi…
• Kehittämisteemojen täsmentäminen ja konkreettiset kokeilut
20.4.2016 24 Jaana Lerssi-Uskelin
Ideariihi 19.2.2016
Ideariihijatkot
1.4.2016
Osaa-
minen 1
Osaa-
minen 2
Osaa-
minen 3
Osaa-
minen 1
Osaa-
minen 2
Osaa-
minen 3
KOKEILUT
Jne..
”Checkpoint”
KOKEILUT jatkuu
Hanketoimijoina
tarkastelimme
tuotoksia…
Pohditaan hyvinvoivan työpaikan
edellytyksiä osaamisen näkökulmasta..
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 25
Keskustellaan ja kirjataan postit-lapulle -> vie
fläpille
1. Mitä jokaisen on osattava työterveyden, työturvallisuuden
ja työhyvinvoinnin varmistamiseksi työpaikalla
• Työvälineiden käyttö ja työelämäosaaminen kokonaisuutena
• vuorovaikutustaidot
• Itsensä johtaminen
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 26
Keskustellaan ja kirjataan postit-lapulle -> vie fläpille
2. Mitä osaamista tarvitaan työpaikan eri toimijoiden näkökulmasta
Työntekijä
• Vastuunkanto
• Vuorovaikutustaidot
• Alaistaidot
Esimies
• Ymmärrystä strategisesta hyvinvoinnin johtamisesta
• Yhteistyötaidot
• Tunneälyä
Työnantaja
• Ymmärrystä strategisesta hyvinvoinnin johtamisesta & henkilöstön tuottavuudesta
• Verkostoituminen
• Hyvän toimintaympäristön luominen
Yrittäjä
• Epävarmuuden sietäminen
• Ttt-osaaminen
• Moniosaaminen
Agenttitaidot
Osallistaa kaikkia työpaikalla
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 27
Päivän ohjelma
12.00 Tervetuloa ja päiväkahvi
Esittäytyminen ja päivän tavoite
Mistä hankkeessa olikaan kyse?
Jaana Lerssi-Uskelin, Työterveyslaitos
Kertaus edellisestä tapaamisesta ja johdatus jatkotyöskentelyyn
Jaana ja Timo Järvensivu
13.00 Pohditaan hyvinvoivan työpaikan edellytyksiä
Työskentelyä pienryhmissä, fasilitoijana Helena Palmgren, Työterveyslaitos
- mitä jokaisen on osattava työterveyden, työturvallisuuden ja
työhyvinvoinnin varmistamiseksi työpaikalla
- mitä osaamista tarvitaan työpaikan eri toimijoiden näkökulmasta
13.50 Tauko
14.05 ..työskentely jatkuu..
14.30 Pienryhmätyöskentelyn yhteenveto ja keskustelu
Helena Palmgren
15.00 Päivän yhteenveto, mitä verkostossa tapahtuu
jatkossa
Jaana
palaute
15.30 Tilaisuus päättyy
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 28
Verkoston rakenne
Verkostolaiset
Alue-
yhteyshenkilö
+
suunnittelu-
ryhmä
Yhteyshenkilöiden ryhmä
Sosiaali- ja terveysministeriö,
Eu
HanketoimijatAsiantuntija-
ryhmä
Alue-
yhteyshenkilö
+
suunnittelu-
ryhmä
Alue-
yhteyshenkilö
+
suunnittelu-
ryhmä
Alue-
yhteyshenkilö
+
suunnittelu-
ryhmä
Alue-
yhteyshenkilö
+
suunnittelu-
ryhmä
Alue-
yhteyshenkilö
+
suunnittelu-
ryhmä
Alue-
yhteyshenkilö
+
suunnittelu-
ryhmä
Päivän yhteenveto, mitä verkostossa tapahtuu
jatkossa?
14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 30
V VVV
YYYYY Y Y
H
HH
ALUE
Kansallinen
Kv
Yht.hlö
Jatketaan yhteistä
taivalta!
Annathan palautetta seuraaville askelille!
Kiitos tästä päivästä!
t. Jaana, Helena, Minna, Timo ja ydinryhmä

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Avoimesti ja ymmärrettävästi - STM:n kärkihankkeiden viestintä.
Avoimesti ja ymmärrettävästi - STM:n kärkihankkeiden viestintä.Avoimesti ja ymmärrettävästi - STM:n kärkihankkeiden viestintä.
Avoimesti ja ymmärrettävästi - STM:n kärkihankkeiden viestintä.
THL
 
2.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja toteutus Pohjois-Karjalassa
2.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja toteutus Pohjois-Karjalassa2.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja toteutus Pohjois-Karjalassa
2.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja toteutus Pohjois-Karjalassa
Työterveyslaitos
 
Muutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaa
Muutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaaMuutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaa
Muutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaa
THL
 
LAPEn maakunnallinen muutostyö käynnistyy
LAPEn maakunnallinen muutostyö käynnistyyLAPEn maakunnallinen muutostyö käynnistyy
LAPEn maakunnallinen muutostyö käynnistyy
THL
 
4.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely
4.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely4.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely
4.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely
Työterveyslaitos
 
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset 8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset
Työterveyslaitos
 
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma
Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaPerheystävällinen työpaikka -ohjelma
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma
THL
 
CXPA Finland Summer Party 2019 - Sirte Pihlaja - CXPA Finland - Shirute
CXPA Finland Summer Party 2019 - Sirte Pihlaja - CXPA Finland - ShiruteCXPA Finland Summer Party 2019 - Sirte Pihlaja - CXPA Finland - Shirute
CXPA Finland Summer Party 2019 - Sirte Pihlaja - CXPA Finland - Shirute
Customer Experience Professionals Association
 

Was ist angesagt? (9)

Avoimesti ja ymmärrettävästi - STM:n kärkihankkeiden viestintä.
Avoimesti ja ymmärrettävästi - STM:n kärkihankkeiden viestintä.Avoimesti ja ymmärrettävästi - STM:n kärkihankkeiden viestintä.
Avoimesti ja ymmärrettävästi - STM:n kärkihankkeiden viestintä.
 
2.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja toteutus Pohjois-Karjalassa
2.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja toteutus Pohjois-Karjalassa2.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja toteutus Pohjois-Karjalassa
2.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely ja toteutus Pohjois-Karjalassa
 
Työhyvinvoinnin palvelut ttk 040411
Työhyvinvoinnin palvelut ttk 040411Työhyvinvoinnin palvelut ttk 040411
Työhyvinvoinnin palvelut ttk 040411
 
Muutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaa
Muutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaaMuutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaa
Muutoksen tuki - alustavaa suunnitelmaa
 
LAPEn maakunnallinen muutostyö käynnistyy
LAPEn maakunnallinen muutostyö käynnistyyLAPEn maakunnallinen muutostyö käynnistyy
LAPEn maakunnallinen muutostyö käynnistyy
 
4.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely
4.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely4.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely
4.2.2016 TyhyverkostoX -hankkeen esittely
 
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset 8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset
8.6.2016 Etelä Savon ttt osaamisen toinen ideariihi - ohjelma ja tulokset
 
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma
Perheystävällinen työpaikka -ohjelmaPerheystävällinen työpaikka -ohjelma
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma
 
CXPA Finland Summer Party 2019 - Sirte Pihlaja - CXPA Finland - Shirute
CXPA Finland Summer Party 2019 - Sirte Pihlaja - CXPA Finland - ShiruteCXPA Finland Summer Party 2019 - Sirte Pihlaja - CXPA Finland - Shirute
CXPA Finland Summer Party 2019 - Sirte Pihlaja - CXPA Finland - Shirute
 

Andere mochten auch

BROWN-SEAN-P-RESUME ASA
BROWN-SEAN-P-RESUME ASABROWN-SEAN-P-RESUME ASA
BROWN-SEAN-P-RESUME ASA
Sean Brown
 
Enzayo
EnzayoEnzayo
Xamarin
XamarinXamarin
Xamarin
Pankaj Rathi
 
Portfolio
PortfolioPortfolio
Portfolio
Elizabeth Wright
 
April 2015 Saturday Sit Down Series Slideshow Recap
April 2015 Saturday Sit Down Series Slideshow RecapApril 2015 Saturday Sit Down Series Slideshow Recap
April 2015 Saturday Sit Down Series Slideshow Recap
InsigniaDesigns
 
Micenas
MicenasMicenas
Micenas
enpadi
 
Diabetes Mellitus
Diabetes MellitusDiabetes Mellitus
Diabetes Mellitus
notmyrealusername
 

Andere mochten auch (7)

BROWN-SEAN-P-RESUME ASA
BROWN-SEAN-P-RESUME ASABROWN-SEAN-P-RESUME ASA
BROWN-SEAN-P-RESUME ASA
 
Enzayo
EnzayoEnzayo
Enzayo
 
Xamarin
XamarinXamarin
Xamarin
 
Portfolio
PortfolioPortfolio
Portfolio
 
April 2015 Saturday Sit Down Series Slideshow Recap
April 2015 Saturday Sit Down Series Slideshow RecapApril 2015 Saturday Sit Down Series Slideshow Recap
April 2015 Saturday Sit Down Series Slideshow Recap
 
Micenas
MicenasMicenas
Micenas
 
Diabetes Mellitus
Diabetes MellitusDiabetes Mellitus
Diabetes Mellitus
 

Ähnlich wie 1.4.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja yhteisen työskentelyn koosteet, mikkeli

12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa
12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa
12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa
Työterveyslaitos
 
13.4.2016 TTT-toiminta ja riskinarviointi
13.4.2016 TTT-toiminta ja riskinarviointi13.4.2016 TTT-toiminta ja riskinarviointi
13.4.2016 TTT-toiminta ja riskinarviointi
Työterveyslaitos
 
Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?
Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?
Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?
Johtamisen kehittämisverkosto
 
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen 31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen
Työterveyslaitos
 
13.2.2017 Tyhyverkoston arvioinnin tuloksia ja verkostotyön tulevaisuuden näk...
13.2.2017 Tyhyverkoston arvioinnin tuloksia ja verkostotyön tulevaisuuden näk...13.2.2017 Tyhyverkoston arvioinnin tuloksia ja verkostotyön tulevaisuuden näk...
13.2.2017 Tyhyverkoston arvioinnin tuloksia ja verkostotyön tulevaisuuden näk...
Työterveyslaitos
 
4.4.2016 Koonti, työterveyden, -suojelun ja -hyvinvoinnin asiantuntijat ja pa...
4.4.2016 Koonti, työterveyden, -suojelun ja -hyvinvoinnin asiantuntijat ja pa...4.4.2016 Koonti, työterveyden, -suojelun ja -hyvinvoinnin asiantuntijat ja pa...
4.4.2016 Koonti, työterveyden, -suojelun ja -hyvinvoinnin asiantuntijat ja pa...
Työterveyslaitos
 
24.4.2017 Keski-Suomen Tyhyverkosto jalkautuu Äänekoskelle
24.4.2017 Keski-Suomen Tyhyverkosto jalkautuu Äänekoskelle24.4.2017 Keski-Suomen Tyhyverkosto jalkautuu Äänekoskelle
24.4.2017 Keski-Suomen Tyhyverkosto jalkautuu Äänekoskelle
Työterveyslaitos
 
17.11.2016 TTT osaamista ja palvelujen hankintaa, missä mennään
17.11.2016 TTT osaamista ja palvelujen hankintaa, missä mennään17.11.2016 TTT osaamista ja palvelujen hankintaa, missä mennään
17.11.2016 TTT osaamista ja palvelujen hankintaa, missä mennään
Työterveyslaitos
 
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
Työterveyslaitos
 
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
Työterveyslaitos
 
16.5.2016 Etelä Savon ttt-osaamisen ideariihi.pptx
16.5.2016 Etelä Savon ttt-osaamisen ideariihi.pptx16.5.2016 Etelä Savon ttt-osaamisen ideariihi.pptx
16.5.2016 Etelä Savon ttt-osaamisen ideariihi.pptx
Työterveyslaitos
 
21.9.2016 Osku osaamisriihen tulokset
21.9.2016 Osku osaamisriihen tulokset 21.9.2016 Osku osaamisriihen tulokset
21.9.2016 Osku osaamisriihen tulokset
Työterveyslaitos
 
4.4.2016 Koonti, julkishallinto yhdistykset kolmas sektori
4.4.2016 Koonti, julkishallinto yhdistykset kolmas sektori 4.4.2016 Koonti, julkishallinto yhdistykset kolmas sektori
4.4.2016 Koonti, julkishallinto yhdistykset kolmas sektori
Työterveyslaitos
 
15.11.2016 Verkostotapaaminen avaus, ryhmätyöt ja jatko
15.11.2016 Verkostotapaaminen avaus, ryhmätyöt ja jatko15.11.2016 Verkostotapaaminen avaus, ryhmätyöt ja jatko
15.11.2016 Verkostotapaaminen avaus, ryhmätyöt ja jatko
Työterveyslaitos
 
4.4.2016 Koonti, yrittäjät pienyritykset ja yrittäjyyttä harkitsevat
4.4.2016 Koonti, yrittäjät pienyritykset ja yrittäjyyttä harkitsevat4.4.2016 Koonti, yrittäjät pienyritykset ja yrittäjyyttä harkitsevat
4.4.2016 Koonti, yrittäjät pienyritykset ja yrittäjyyttä harkitsevat
Työterveyslaitos
 
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
Työterveyslaitos
 
14.11.2017 ideariihen esitysmateriaalit
14.11.2017 ideariihen esitysmateriaalit14.11.2017 ideariihen esitysmateriaalit
14.11.2017 ideariihen esitysmateriaalit
Työterveyslaitos
 
3.5.2016 Orientaatio ja tehtävät, 1. työpaja, Pohjanmaa
3.5.2016 Orientaatio ja tehtävät, 1. työpaja, Pohjanmaa3.5.2016 Orientaatio ja tehtävät, 1. työpaja, Pohjanmaa
3.5.2016 Orientaatio ja tehtävät, 1. työpaja, Pohjanmaa
Työterveyslaitos
 
23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa
23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa
23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa
Työterveyslaitos
 
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Tyoelamaverkosto
 

Ähnlich wie 1.4.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja yhteisen työskentelyn koosteet, mikkeli (20)

12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa
12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa
12.1.2016 Satakunnan TyhyverkostoX-hankkeen esittely ja toiminta Satakunnassa
 
13.4.2016 TTT-toiminta ja riskinarviointi
13.4.2016 TTT-toiminta ja riskinarviointi13.4.2016 TTT-toiminta ja riskinarviointi
13.4.2016 TTT-toiminta ja riskinarviointi
 
Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?
Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?
Verkostot työhyvinvoinnin tukena - mitä hyötyä minulle?
 
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen 31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen
31.5.2016 Pohjois-Savon verkostotapaaminen
 
13.2.2017 Tyhyverkoston arvioinnin tuloksia ja verkostotyön tulevaisuuden näk...
13.2.2017 Tyhyverkoston arvioinnin tuloksia ja verkostotyön tulevaisuuden näk...13.2.2017 Tyhyverkoston arvioinnin tuloksia ja verkostotyön tulevaisuuden näk...
13.2.2017 Tyhyverkoston arvioinnin tuloksia ja verkostotyön tulevaisuuden näk...
 
4.4.2016 Koonti, työterveyden, -suojelun ja -hyvinvoinnin asiantuntijat ja pa...
4.4.2016 Koonti, työterveyden, -suojelun ja -hyvinvoinnin asiantuntijat ja pa...4.4.2016 Koonti, työterveyden, -suojelun ja -hyvinvoinnin asiantuntijat ja pa...
4.4.2016 Koonti, työterveyden, -suojelun ja -hyvinvoinnin asiantuntijat ja pa...
 
24.4.2017 Keski-Suomen Tyhyverkosto jalkautuu Äänekoskelle
24.4.2017 Keski-Suomen Tyhyverkosto jalkautuu Äänekoskelle24.4.2017 Keski-Suomen Tyhyverkosto jalkautuu Äänekoskelle
24.4.2017 Keski-Suomen Tyhyverkosto jalkautuu Äänekoskelle
 
17.11.2016 TTT osaamista ja palvelujen hankintaa, missä mennään
17.11.2016 TTT osaamista ja palvelujen hankintaa, missä mennään17.11.2016 TTT osaamista ja palvelujen hankintaa, missä mennään
17.11.2016 TTT osaamista ja palvelujen hankintaa, missä mennään
 
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
 
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
 
16.5.2016 Etelä Savon ttt-osaamisen ideariihi.pptx
16.5.2016 Etelä Savon ttt-osaamisen ideariihi.pptx16.5.2016 Etelä Savon ttt-osaamisen ideariihi.pptx
16.5.2016 Etelä Savon ttt-osaamisen ideariihi.pptx
 
21.9.2016 Osku osaamisriihen tulokset
21.9.2016 Osku osaamisriihen tulokset 21.9.2016 Osku osaamisriihen tulokset
21.9.2016 Osku osaamisriihen tulokset
 
4.4.2016 Koonti, julkishallinto yhdistykset kolmas sektori
4.4.2016 Koonti, julkishallinto yhdistykset kolmas sektori 4.4.2016 Koonti, julkishallinto yhdistykset kolmas sektori
4.4.2016 Koonti, julkishallinto yhdistykset kolmas sektori
 
15.11.2016 Verkostotapaaminen avaus, ryhmätyöt ja jatko
15.11.2016 Verkostotapaaminen avaus, ryhmätyöt ja jatko15.11.2016 Verkostotapaaminen avaus, ryhmätyöt ja jatko
15.11.2016 Verkostotapaaminen avaus, ryhmätyöt ja jatko
 
4.4.2016 Koonti, yrittäjät pienyritykset ja yrittäjyyttä harkitsevat
4.4.2016 Koonti, yrittäjät pienyritykset ja yrittäjyyttä harkitsevat4.4.2016 Koonti, yrittäjät pienyritykset ja yrittäjyyttä harkitsevat
4.4.2016 Koonti, yrittäjät pienyritykset ja yrittäjyyttä harkitsevat
 
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
12.5.2016 1.työpajan ohjeistus, Tampere
 
14.11.2017 ideariihen esitysmateriaalit
14.11.2017 ideariihen esitysmateriaalit14.11.2017 ideariihen esitysmateriaalit
14.11.2017 ideariihen esitysmateriaalit
 
3.5.2016 Orientaatio ja tehtävät, 1. työpaja, Pohjanmaa
3.5.2016 Orientaatio ja tehtävät, 1. työpaja, Pohjanmaa3.5.2016 Orientaatio ja tehtävät, 1. työpaja, Pohjanmaa
3.5.2016 Orientaatio ja tehtävät, 1. työpaja, Pohjanmaa
 
23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa
23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa
23.5.2017 TyhyverkostoX -hanke Pohjois-Karjalassa
 
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
Työelämähankkeet pohjois pohjanmaa 3-2017
 

Mehr von Työterveyslaitos

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
Työterveyslaitos
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Työterveyslaitos
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Työterveyslaitos
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Työterveyslaitos
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Työterveyslaitos
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työterveyslaitos
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työterveyslaitos
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
Työterveyslaitos
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
Työterveyslaitos
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Työterveyslaitos
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Työterveyslaitos
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Työterveyslaitos
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Työterveyslaitos
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
Työterveyslaitos
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työterveyslaitos
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Työterveyslaitos
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
Työterveyslaitos
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
Työterveyslaitos
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Työterveyslaitos
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Työterveyslaitos
 

Mehr von Työterveyslaitos (20)

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
 
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutusTyöhön kytkeytyvä kuntoutus
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
 
Mielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikallaMielenterveyden tuki työpaikalla
Mielenterveyden tuki työpaikalla
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
 

1.4.2016 TyhyverkostoX hankkeen esittely ja yhteisen työskentelyn koosteet, mikkeli

 • 1. Etelä-Savon Tyhyverkoston ideariihijatko Edistetään Etelä-Savon työterveys, työturvallisuus ja työhyvinvointi (TTT) - toimintaa Mikkeli 1.4.2016
 • 2. Päivän ohjelma 12.00 Tervetuloa ja päiväkahvi Esittäytyminen ja päivän tavoite Mistä hankkeessa olikaan kyse? Jaana Lerssi-Uskelin, Työterveyslaitos Kertaus edellisestä tapaamisesta ja johdatus jatkotyöskentelyyn Jaana ja Timo Järvensivu 13.00 Pohditaan hyvinvoivan työpaikan edellytyksiä Työskentelyä pienryhmissä, fasilitoijana Helena Palmgren, Työterveyslaitos - mitä jokaisen on osattava työterveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin varmistamiseksi työpaikalla - mitä osaamista tarvitaan työpaikan eri toimijoiden näkökulmasta 13.50 Tauko 14.05 ..työskentely jatkuu.. 14.30 Pienryhmätyöskentelyn yhteenveto ja keskustelu Helena Palmgren 15.00 Päivän yhteenveto, mitä verkostossa tapahtuu jatkossa Jaana palaute 15.30 Tilaisuus päättyy 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 2
 • 3. Jäsenmäärä (%) organisaation koon mukaisesti (56,6% pk-sektorilta, 43,4% yli 250 ) 20.4.2016 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 3 Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto tänään Toimii koko Suomessa (15) - Jäsenmäärä lähes 1200 - Etelä-Savon verkostossa 53 jäsentä - Suurimmat alueverkostot; Uusimaa, Lappi 8.8 5.9 3.9 17.1 20.9 43.4 YKSINYRITTÄJÄ 2 - 5 HLÖÄ 6 - 10 HLÖÄ 11 - 50 HLÖÄ 51 - 250 HLÖÄ YLI 250 HLÖÄ Kaikki vastaajat maaliskuu 2016 (N=1097)
 • 4. TyhyverkostoX -Työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen -hankekokonaisuus (TTT-verkostohanke) ESR-rahoitus 2015-2018
 • 5. TTT-verkostohanke • Työterveyslaitos päätoteuttajana • Osatoteuttajina • nommoC seugolaiD osk, Timo Järvensivu, KTT, Aalto yliopisto • Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus • Yhteistyössä alueellisten Työpaikkojen työhyvinvointiverkostojen (Tyhy-verkosto) kanssa • Muut yhteistyötahot: • Työturvallisuuskeskus • Suomen Yrittäjät • Posion kunta • Inarin kunta • Työelämä 2020 –hankkeen alueverkostot • Keski-Uudenmaan, Pirkanmaan ja Oulun palo- ja pelastusalan toimijat • Pelastusopisto Pohjois-Savo • oppilaitosyhteistyö ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 5
 • 6. TyhyverkostoX - hankekokonaisuudessa.. • parannetaan työpaikkojen valmiuksia tehdä erilaisia TTT(työterveys, työturvallisuus, työhyvinvointi) -kehittämistoimenpiteitä -> parantaa yrityksen/organisaation toimintaedellytyksiä ja tuottavuutta • toiminta perustuu työpaikkojen keskinäiseen verkottumiseen ja verkostoissa tapahtuvaan yhteisölliseen oppimiseen • toiminnot toteutuvat pääasiassa alueellisten Työpaikkojen työhyvinvointiverkostojen (Tyhy- verkostojen) kautta 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 6
 • 7. Hankekokonaisuudessa.. Edistetään… 1. TTT-verkostotoimintaa (alue, kansallinen, kv) 2. TTT-osaamista työpaikoilla 3. TTT-yhteistyötä työpaikoilla 4. TTT-palvelujen hankinnan ja organisoinnin uusia muotoja 5. Fyysisesti raskasta ja runsaasti psykososiaalista kuormitusta sisältävää työtä tekevien työkyvyn ja terveyden edistämisen käytäntöjä työpaikoilla Tuotetaan lisäksi päätöksenteon tueksi tietoa, suosituksia ja toimintamalleja • TTT-osaamisesta osana työelämävalmiuksia • fyysisesti raskasta työtä tekevien työurien jatkamisesta ja osatyökykyisten työkyvyn ylläpidosta • työsuojelutoiminnan sujuvuudesta • paikallisesta TTT-toiminnasta harvaan asutuilla alueilla, sekä • TTT-palvelujen uusien organisointimuotojen edellytyksistä ja soveltamisesta 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 7
 • 8. TTT- verkostohankkeen teemakokonaisuudet: 20.4.2016 Jaana Lerssi-Uskelin 8 1.teema 2.teema 3.teema 4.teema Työelämän laatu ja tuottavuus VERKOSTO Yhdessä KEHIT- TÄMINEN -> - Kattaa koko Suomen - Vakiinnuttanut asemansa TTT- osaamisen kehittämisen ja yhteistyön foorumina alueellisesti, valtakunnallisesti sekä lähialueilla -> - Työpaikkojen TTT- osaaminen paranee paikallisesti ja alueellisesti -TTT-osaamisen määrittely osaksi työelämävalmiuksia (Huomioiden erityisryhmät) - Erityiskysymys esim. Fyysisesti raskasta työtä tekevien (palo- ja pelastustyö) työkyky ja terveyden edistämisen käytännöt ->Kroppa ja Nuppi - Tuotteet -> -TTT-yhteistyö on parantunut ja TTT- yhteistyökäytänteitä hyödynnetään eri kokoisilla työpaikoilla paikallisesti ja alueellisesti - Tuotteet -> -TTT- palvelujen hankinta ja – organisointitapoja on kehittynyt pienille (alle 20 hlöä) yrityksille ja niitä käytetään ja sovelletaan valtakunnallisesti toimialaisuus ja alueellisuus huomioiden -Suosituksia toimintatapojen implementoinnin edellytyksistä -Tuotteet
 • 9. Teemat toteutuvat seuraavien aluepilottien kautta 20.4.2016 9 Pohjanmaa - Työkykyosaamisen ja siihen liittyvän yhteistyön kehittäminen ja roolien (työnantajien, esimiesten, työntekijöiden, ts ja tth) selkiyttäminen eri kokoisissa yrityksissä/organisaatioissa, tarkentuu maaliskuussa Etelä-Pohjanmaa -TTT-osaaminen ja yhteistyö, työterveys ja työsuojelu, riskien arviointi ja toiminta sen jälkeen erityisesti pienissä- ja mikroyrityksissä (Työelämä 2020 alueverkoston toimesta tehtyä selvitystä hyödyntäen) - Tarkentuu maaliskuussa Pohjois-Savo - Fyysisesti raskasta työtä tekevien työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikalla, erityisryhmänä palo- ja pelastustyö, osatyökykyisyys ja esimiesten tuki, tarkentuu maalis-huhtikuussa Pohjois-Karjala -Pienten yritysten ja yrittäjien TTT-palvelujen organisointi ja hankinta Pohjois-Karjalassa ja TTT-osaamisen ja yhteistyön kehittäminen Satakunta -Yrittäjien ja mikroyritysten TTT-osaamisen kehittäminen, yhteistyö ja palvelujen tarjonta -Työterveysturvallisuusosaamisen ja -yhteistyön kehittäminen eri kokoisissa yrityksissä Lappi -TTT-yhteistyön ja osaamisen kehittäminen eri kokoisissa organisaatioissa -> täsmentyy 18.2.2016 - Kuntien ja paikallisten yritysten yhteistyö TTT- toiminnassa -> pilotti kuntina Inari ja Posio Uusimaa .-TTT-osaaminen sekä TTT- palvelujen organisointi ja hankinta eri toimialoilla, tarkentuu maaliskuussa Häme; -Verkostoyhteistyön kehittäminen erityisesti alueellisen rakenteen näkökulmasta (yhteistyössä Työelämä2020 alueverkosto ja Hyvän työelämän ääni -hankkeen kanssa) Etelä-Savo - Verkostossa toimimiseen liittyvän osaamisen kehittäminen - TTT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen eri kokoisissa yrityksissä -> tarkentuu 19.2.2016 (rakennetaan yhteistyötä Työelämä2020 alueverkoston kanssa) Pirkanmaa; tarkentuu maaliskuussa Pohjois-Pohjanmaa; tarkentuu maaliskuussa Keski-Suomi; tarkentuu maaliskuussa Varsinais-Suomi; tarkentuu maaliskuussa Kaakkois-Suomi; tarkentuu maaliskuussa Kainuu; Verkostotoiminnan kehittäminen hanketoiminnan näkökulmasta (yhteistyössä Työelämä 2020 –hankkeen alueverkoston kanssa -> täsmentyy maaliskuussa
 • 10. Yhteyshenkilöt • Jaana Lerssi-Uskelin; jaana.lerssi-uskelin@ttl.fi, gsm 043 - 8201020 • Helena Palmgren; helena.palmgren@ttl.fi • Hanna Uusitalo; hanna.uusitalo@ttl.fi • Sirpa Lusa; sirpa.lusa@ttl.fi • Timo Järvensivu; timo.jarvensivu@aalto.fi 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 10
 • 11. Viime kerralla kuvasimme millainen on hyvinvoiva työpaikka 11
 • 12. ”Positiivisuus pirssi” =Pöpi (Etelä-Savo) 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 12
 • 13. TiimiCaara (Etelä-Savo) 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 13
 • 14. TyhyT.2020 (Etelä-Savo) 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 14
 • 15. Kiva bussi (Etelä-Savo) 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 15
 • 16. Timo johdatti meidät kohti dialogia ja yllätyskokeita.. 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 16
 • 17. Pohdittiin, millaisia TTT-toiminnan kehittämistarpeita Etelä-Savossa? Kirjoititte postit-lapuille millaisia kehittämistarpeita työpaikoilla (”autolla”) on ja kiinnititte autofläpille. 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 17
 • 18. Kokositte yhteiset kehittämiskohteet seuraavien teemojen alle.. 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 18 Voisivatko ne olla esimerkiksi… 1. TTT-toiminta eri työ- ja elämänvaiheissa 2. TTT-asioiden hoitaminen pienessä yrityksessä 3. Työhyvinvointiohjelmien rakentaminen 4. Jotain muuta… Veitte postit-laput (1-4) fläpeille Jäitte sen fläpin luo minkä koitte kiinnostavimmaksi ja teimme yhteenvedon fläpeistä
 • 19. Yhteenveto fläpistä.. 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 19 1. TTT-toiminta eri työ- ja elämänvaiheissa (kooste fläpistä) Elämäntilanteen huomioon ottaminen -> JOHTAMINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN - Esimieskoulutus -> joustot käyttöön - Ikäjohtamnen - Perheen ja työn yhteensovittaminen, perheystävällisyyden huomioiminen - ”turbo&neliveto” -> kiihdytys tarvittaessa, esteen… - Palautteen antaminen ja vastaanottaminen - Yhteisten toimintamallien luominen Mukaan tarvitaan: - ”työmarkkinatyypit”, yrittäjäjärjestöt, asiantuntijat, oppilaitokset, konsultit, kokemusasiantuntijat, elämäntilanne järjestöt, teatteri, srk Toimiva vuorovaikutus <-> Muutosvalmius - Ristiriitoja ratkovan myönteisen kulttuurin vahvistaminen (ristiriitoja voi tulla – niiden ratkaiseminen siten, että työntekeminen mahd.) - Työyhteisötaidot - Motivoiva keskustelu - Positiivisuus -> asiakastyöhön heijastuen - Paljon yhteisiä pysähdyksiä P-paikalla - Muutosvalmiuden vahvistaminen - Varapyörä – ei jäädä välille, pysytään suunnassa - Irtopenkit – mukautuu muuttuviin tilanteisiin
 • 20. Yhteenveto fläpistä.. 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 20 2. TTT-asioiden hoitaminen pienessä yrityksessä (kooste fläpistä) ”Yritys minä Tmi” Omat resurssit – pidä huolta Varmistettava energian tuottaminen Apukuski Verkostoidu -> vertaistuki ->benchmarking Varoituskolmio&EA- välineet -Plan B ja työnjohto Käytetään monia ovia -> Laajakatseinen verkostoituminen Yhteydet varmistettava Aikaa kehittämiselle Pitäisi olla kivaa! Rakasta itseäsi ja lähimmäisiäsi -> Pidä huolta! Tulisi olla mukana: yrittäjä itse, yrittäjäjärjestöt, 3.sektori (esim.tyky-hankkeet), työterveyshuolto, henkilöstön edustaja, perheer, sidosryhmät (Ely, Finvera,Uusyrityskeskus)
 • 21. Yhteenveto fläpistä.. 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 21 3. Työhyvinvointiohjelmien rakentaminen (kooste fläpistä) 1. Hyvä työpaikka ”Aivopesu” + inspiraatiopäivä (johtajat) - Tulevaisuuden usko - Strateginen työhyvinvointityö, työhyvinvoinnin ankkurointi strategiaan, nähdään TTT:n merkityksellisyys - Toimivat mittarit 2. Osallistetaan henkilöstö TTT:hen <-> - Aikaa yhdessä kehittämiselle - Aikaa luoda mukavia työyhteisötoimintoja - Aikaa asioiden jakamiselle ja kehittävälle dialogille 3. Priorisointi (Paikalliset asiantuntijat mukaan) OSAAMINEN - esimiestyö - Vuorovaikutustaidot ja niiden kehittäminen (koulutus) - Henkinen hyvinvointi - Stressin hallintakeinot/palautumistaidot - Yhteistyötaidot työpaikkojen kanssa -> jakamisen osaamista - Läpinäkyvyys päätöksenteossa - Avoimuus, konfliktien hallinta - ”Huoltosuunnitelma” (hyvinvointisuunnitelma), ”Huoltokirjan mukaiset huollot”, ”Hyvä huoltamo tiedossa”, ”Säännöllinen huolto -> koulutus työterv.h. - Muutosvalmennus - Muutoksen; johtaminen, sieto, hyväksyminen - Dialogia lisää (yhteinen näkemys), ”Tilannedraaman” harjoittelua/kokeilua turvallisessa ympäristössä ->”sisäilma” - Kattoluukku auki -> työpaikkaliikunta
 • 22. Luiston- esto- järjestelmä -> ei lähde lapasesta Yhteenveto fläpistä… 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 22 4. Jotain muuta…(kooste fläpistä) Hyvä sisäinen & ulkoinen viestintä Johdon kehittäminen Työyhteisön pelisäännöt Säännöllinen koulutus Työhyvinvoinnin mittarit Dialogin kehittyminen/kehittäminen Vara- rengas Strateginen työhyvinvoinnin johtaminenTuloksena syntyy Iloa&naurua Kaikilla kivaa myös tulevaisuudessa Yhteistä aikaa Luovuuden salliminen->ei liian kankeita sääntöjä Ilmastointi kunnossa Julistus paikka *) Etelä-Savon työterveys/ hyvinvointi - päivät *) Alueellinen ”julistuspaikka” puuttuu 1. Yritykset/yhteisöt monipuolinen edustus + työntekijät 2. Työterveyshuollot 3. Ely, Te-keskus, Maakuntaliitto, AVI TTT- johtaminen
 • 23. Lopuksi vielä lisäsitte fläpeille ehdotuksia, keiden tulisi olla mukana, jotta kehittämistyössä onnistutaan? 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 23 Mukaan tarvitaan: ”työmarkkinatyypit”, yrittäjäjärjestöt, asiantuntijat, oppilaitokset, konsultit, kokemusasiantuntijat, elämäntilanne järjestöt, teatteri, srk Tulisi olla mukana: yrittäjä itse, yrittäjäjärjestöt, 3.sektori (esim.tyky-hankkeet), työterveyshuolto, henkilöstön edustaja, perheer, sidosryhmät (Ely, Finvera,Uusyrityskeskus) 1. Yritykset/yhteisöt monipuolinen edustus + työntekijät 2. Työterveyshuollot 3. Ely, Te-keskus, Maakuntaliitto, AVI
 • 24. Päivän yhteenveto ja hankkeen jatko Työpajaprosessi: • Ideajatkot verkostoitumisen ja kehittämisteemojen selkiyttämiseksi… • Kehittämisteemojen täsmentäminen ja konkreettiset kokeilut 20.4.2016 24 Jaana Lerssi-Uskelin Ideariihi 19.2.2016 Ideariihijatkot 1.4.2016 Osaa- minen 1 Osaa- minen 2 Osaa- minen 3 Osaa- minen 1 Osaa- minen 2 Osaa- minen 3 KOKEILUT Jne.. ”Checkpoint” KOKEILUT jatkuu Hanketoimijoina tarkastelimme tuotoksia…
 • 25. Pohditaan hyvinvoivan työpaikan edellytyksiä osaamisen näkökulmasta.. 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 25
 • 26. Keskustellaan ja kirjataan postit-lapulle -> vie fläpille 1. Mitä jokaisen on osattava työterveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin varmistamiseksi työpaikalla • Työvälineiden käyttö ja työelämäosaaminen kokonaisuutena • vuorovaikutustaidot • Itsensä johtaminen 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 26
 • 27. Keskustellaan ja kirjataan postit-lapulle -> vie fläpille 2. Mitä osaamista tarvitaan työpaikan eri toimijoiden näkökulmasta Työntekijä • Vastuunkanto • Vuorovaikutustaidot • Alaistaidot Esimies • Ymmärrystä strategisesta hyvinvoinnin johtamisesta • Yhteistyötaidot • Tunneälyä Työnantaja • Ymmärrystä strategisesta hyvinvoinnin johtamisesta & henkilöstön tuottavuudesta • Verkostoituminen • Hyvän toimintaympäristön luominen Yrittäjä • Epävarmuuden sietäminen • Ttt-osaaminen • Moniosaaminen Agenttitaidot Osallistaa kaikkia työpaikalla 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 27
 • 28. Päivän ohjelma 12.00 Tervetuloa ja päiväkahvi Esittäytyminen ja päivän tavoite Mistä hankkeessa olikaan kyse? Jaana Lerssi-Uskelin, Työterveyslaitos Kertaus edellisestä tapaamisesta ja johdatus jatkotyöskentelyyn Jaana ja Timo Järvensivu 13.00 Pohditaan hyvinvoivan työpaikan edellytyksiä Työskentelyä pienryhmissä, fasilitoijana Helena Palmgren, Työterveyslaitos - mitä jokaisen on osattava työterveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin varmistamiseksi työpaikalla - mitä osaamista tarvitaan työpaikan eri toimijoiden näkökulmasta 13.50 Tauko 14.05 ..työskentely jatkuu.. 14.30 Pienryhmätyöskentelyn yhteenveto ja keskustelu Helena Palmgren 15.00 Päivän yhteenveto, mitä verkostossa tapahtuu jatkossa Jaana palaute 15.30 Tilaisuus päättyy 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 28
 • 29. Verkoston rakenne Verkostolaiset Alue- yhteyshenkilö + suunnittelu- ryhmä Yhteyshenkilöiden ryhmä Sosiaali- ja terveysministeriö, Eu HanketoimijatAsiantuntija- ryhmä Alue- yhteyshenkilö + suunnittelu- ryhmä Alue- yhteyshenkilö + suunnittelu- ryhmä Alue- yhteyshenkilö + suunnittelu- ryhmä Alue- yhteyshenkilö + suunnittelu- ryhmä Alue- yhteyshenkilö + suunnittelu- ryhmä Alue- yhteyshenkilö + suunnittelu- ryhmä
 • 30. Päivän yhteenveto, mitä verkostossa tapahtuu jatkossa? 14.9.2015 © Työterveyslaitos | Jaana Lerssi-Uskelin | www.ttl.fi 30 V VVV YYYYY Y Y H HH ALUE Kansallinen Kv Yht.hlö
 • 31. Jatketaan yhteistä taivalta! Annathan palautetta seuraaville askelille! Kiitos tästä päivästä! t. Jaana, Helena, Minna, Timo ja ydinryhmä