Anzeige

13.2.2017 Työkykyjohtaminen

Työterveyslaitos
20. Feb 2017
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Destacado(20)

Anzeige

Similar a 13.2.2017 Työkykyjohtaminen(20)

Más de Työterveyslaitos(20)

Anzeige

13.2.2017 Työkykyjohtaminen

 1. Hyvinvointia työstä
 2. Sirpa Laakso; työsuojelupäällikkö, erityisasiantuntija 13.2.2017 14.2.2017 © Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi 2 Työkykyjohtaminen
 3. Sirpa Laakso 14.2.2017 3© Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi - Kauppatieteiden maisteri, ekonomisti - Yli 20 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta ja työhyvinvoinnin kehittämisestä - Aikaisemmin mm. lääke- ja elintarviketeollisuudessa henkilöstöjohtajana, kunta-alalla työterveysjohtajana, eläkeyhtiön asiakkuusyksikön vetäjänä ja työhyvinvoinnin konsultin roolissa
 4. Työkykyjohtaminen Aiheet: 1. Toimintaympäristön muutos 2. Tuottavuus ja kilpailukyky 3. Työterveysyhteistyön rooli työkykyjohtamisessa 4. Yhteistyön edistäminen 14.2.2017 © Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi 4
 5. Työkykyjohtaminen •Mistä tänään tulisi puhua? 14.2.2017 © Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi 5
 6. Toimintaympäristön muutosvoimakkuuden kasvu (Sydänmaanlakka 2014) 1970 1980 1990 2000 Staattisuus Säännöllisyys Kompleksisuus Epäjatkuvuus Yllätyksellinen Pirstaleinen Kaoottinen Hallitsematon Strateginen ajattelu 14.2.2017 © Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi 6
 7. 14.2.2017 © Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi 7
 8. © Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi 8
 9. Tuottavuus ja kilpailukyky • Työkykyjohtaminen on kokonaisvaltaista tuottavuuden kehittämistä inhimillisten resurssien saralla. • Esimiestyö ja kokonaisvaltainen työkyvyn johtaminen lisää tuottavuutta ja vähentää henkilöstökuluja: sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet vähenevät. • Organisaatio, joka hallitsee ihmisten johtamisen ja henkilöstöriskien hallinnan, saa merkittävän kilpailuedun 14.2.2017 © Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi 9
 10. Työkyvyn johtaminen • Tavoitteena on paras mahdollinen tuki, jonka avulla työntekijän työkyky paranee • Työntekijän näkökulma on henkilökohtaisessa työssä selviytymisessä • Esimiehen näkökulma on työn perustehtävässä ja tavoitteissa, työntekijässä osana työyhteisöä • Työterveyden näkökulma on terveyden ja työn välisessä suhteessa yksilön ja työyhteisön kannalta Varhainen tuki –toimintamalli työkyvyn heiketessä. Helsingin kaupungin työterveyskeskus, 2008 14.2.2017 © Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi 10
 11. Strateginen vs. operatiivinen vaikuttamisen tapa (Suominen ym. 2009 mukailtu Kaplan & Kaiser 2009) Strateginen Suunnittelee eteenpäin ja katsoo isoa kuvaa Etsii kasvua ja keinoja kasvattaa liiketoimintaa ja kyvykkyyksiä Kannustaa innovointiin, kyseenalaistaa ja rohkaisee uuden- laiseen ajatteluun Operatiivinen Keskittyy tuloksiin ja yksityiskohtiin Maksimoi tehokkuuden, säästää resursseja karsimalla kuluja ja priorisoi Säilyttää järjestyk- sen, varmistaa että asiat hoituvat kontrolliprosessien ja käytäntöjen avulla 14.2.2017 © Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi 11 VS.
 12. Työkykytalo (TTL, Juhani Ilmarinen) 14.2.2017 12
 13. Työkykyjohtamisen toimijat 14.2.2017 © Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi 13
 14. Asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista 708/2013 • 3§:Työterveyshuollon toimintatapa • ”Työterveyshuollon on toimittava asiakaslähtöisesti, riippumattomasti, eettisesti, luottamuksellisesti, monitieteisesti ja moniammatillisesti. • Työterveyshuollon toimintaan on sisällytettävä työterveysyhteistyössä työpaikan tarpeiden arviointi, toiminnan suunnittelu, vaikuttavuuden seuranta ja arviointi sekä laadun parantaminen.” 2016 © Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi
 15. Työterveysyhteistyö • Työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa sekä työterveyshuollon on tehtävä suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain (1383/2001) toteuttamiseksi • Työhön liittyen sairauksien ja tapaturmien ehkäisy • Työn ja työympäristön terveellisyys ja turvallisuus • Työntekijän terveys sekä työ- ja toimintakyky työuran eri vaiheissa • Työyhteisön toiminta 14.2.2017 © Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi 15
 16. Työterveysyhteistyö • Työterveysyhteistyön tavoitteena on, että kaikki osapuolet tietävät oman vastuunsa seuraavissa kysymyksissä • Selvillä oleminen • Henkilöstön työolosuhteet, työkyky, työkykyriskit, työkyvyttömyyskustannukset • Varautuminen • Henkilöstöriskien hallinta, varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevät toimet • Osallistuminen • Työterveysyhteistyö ja sen suhde työpaikan työturvallisuusyhteistyöhön, tilannekohtainen työssä jatkamisen mahdollisuuksien selvittäminen 14.2.2017 © Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi 16
 17. Toimiva työterveysyhteistyö Työterveysyhteistyö on työterveyden ammattiosaamisen (terveys ja työkyky) ja yhteistyön optimointia. Työpaikka ja työterveyshuolto keskittyvät organisaation kannalta keskeisiin osa- alueisiin liiketoiminnan kannalta. • ”ostetaan työssäolopäiviä” • Työterveyden resurssit suunnataan olennaiseen organisaation toiminnan kannalta • Roolit ja prosessit selkeät: yhteistyö työterveyden ja ylimmän johdon kanssa, malli työterveyden yhteistyöstä esimiesten kanssa, työterveys työpaikan arjessa -toimintatapa, vuosikelloajattelu, pitkien poissaolojen prosessi, 30-60-90 – prosessi, työterveysneuvottelu moniammatillisena prosessina, kuntoutuksen prosessi, suurkuluttajien analysointi ja toimenpiteet, työterveysraporttien hyödyntäminen 25.8.2015 17© Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi
 18. Tuloksellista työkykyjohtamista: Edistää: • Johdon sitoutuminen • Yksilön tukeminen • Esimiehen tuki • Priorisointi • Aktiivinen välittäminen • Omailmoitus käytännöt • Luottamus • Strategiaan kytkeytyminen • Oikeat mittarit (vaikuttavuus) • Tunnetaidot • Toimintaohjeet, työkalut • Avoimuus • Koulutusmahdollisuudet • Osaamisen kehittäminen • Yhteistyökäytännöt, selvä työnjako • Asiakokonaisuuksien hallinta • Johdonmukainen toiminta, seuranta Estää: • Mennään tehokkuus edellä • Osaamispuute • Liikaa projekteja • Priorisoinnin puute • Päällekkäisyydet • Uusi työkulttuuri, kv-asiat • Kasvetaan pienestä isoksi • Hankalat matriisiorganisaatiot • Huono muutosjohtaminen • Mikromanageeraus • Tempoileva johtaminen • Tulipalojen sammuttaminen • ”Monta kakkua pöydällä” 14.2.2017 © Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi 18
 19. Yhteistyön edistäminen • Kuinka hyvin tunnetaan? • Vallitseeko luottamus? • Minkälainen tahtotila? • Tuotetaanko ideoita, lisäarvoa? • Onko tahtotilaa kyseenalaistaa toimintatapoja? • Miten ongelmatilanteiden kanssa toimitaan? • Mitä muuttaa omassa toiminnassasi? 14.2.2017 © Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi 19
 20. 14.2.2017 © Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi 20
 21. 14.2.2017 © Työterveyslaitos | Laakso/Martimo | www.ttl.fi 21
 22. Irralliset toimenpiteet - osaoptimointi Strateginen LOPPUTULOS Työkykyjohtamisen vaikuttavuus 14.2.2017 © Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi 22 Kustannus Investointi ?
 23. 14.2.2017 © Työterveyslaitos | Laakso | www.ttl.fi 23
 24. tyoterveyslaitos@tyoterveys @fioh Kiitos! sirpa.laakso@ttl.fi puh. 043 826 6934 Tyoterveyslaitostyoterveysttl.fi
Anzeige