SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
Avainluvut 1-3/2023
Sijoitusten tuotto
1,0 %
Sijoitusten arvo
56,6 mrd. €
Vakavaraisuus
13,1 mrd. €
2 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
28.4.2023
2
Varman sijoitusvuosi 2023
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
3
• Varman vakavaraisuuspääoma
säilyi vahvana 13,1
miljardissa eurossa.
• Vakavaraisuuspääoma oli 1,8-
kertainen suhteessa
vakavaraisuusrajaan.
• Vakavaraisuusaste oli 129,6
prosenttia.
• Sijoitustoiminnan riskipuskurina
toimiva vakavaraisuuspääoma tuo
suojaa sijoitusmarkkinoiden
tuottojen heilahteluille.
Vakavaraisuus turvaavalla tasolla
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
4
Sijoitustuottojen ja vakavaraisuuden kehitys
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
5
1-3/2023 1-3/2022 12 kk 1-12/2022
Sijoitustuotto (MWR) 1,0 % -1,9 % -2,0 % -4,9 %
3/2023 3/2022 12/2022
Vakavaraisuuspääoma, milj. € 13 103 15 840 13 344
Vakavaraisuuspääoma / vakavaraisuusraja 1,8 1,8 1,8
Vakavaraisuusaste % 129,6 137,3 130,5
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä, milj. € 56 604 57 573 56 204
Vakuuttaminen ja eläkkeet
Vakuutettuja
työntekijöitä ja
yrittäjiä
591 400
Eläkkeensaajia Maksoimme
eläkkeitä
350 700 1,8 mrd. €
Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
28.4.2023
7
Varman asiakasyritysten
TyEL-palkkasumma kasvoi
5,8 prosenttia tammi–
maaliskuussa edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta.
Kuvassa esitetty
prosenttiluku kertoo
muutoksen edellisvuoden
vastaavasta ajankohdasta.
TyEL-palkkasumman hyvä kasvu jatkui alkuvuonna
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
+2,9 %
-3,6 %
+0,2 %
+2,0 %
+2,8 %
+9,6 %
+6,8 %
+6,9 %
+7,3 %
+7,8 %
+7,0 %
+5,7 %
+5,8 %
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
tammi–maaliskuu huhti–kesäkuu heinä–syyskuu loka–joulukuu
2019 2020 2021 2022 2023
milj. €
8
Uusien YEL-vakuutusten työtulot nousussa
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
0
200
400
600
800
1 000
1 200
työtulon alaraja-9999 10 000 - 19 999 20 000 - 39 999 40 000 - työtulon yläraja
Q1/2023 Q1/2022
9
Ajankohtaista eläkkeistä
• Uusia eläkepäätöksiä tehtiin alkuvuonna 4 930
kappaletta. Kuluvan vuoden alussa yksikään
ikäryhmä ei saavuttanut lakisääteistä
vanhuuseläkeikää, mikä vähensi päätösten määrää
viime vuoteen verrattuna.
• Eläkehakemusten käsittelyajat ovat hyvällä tasolla.
Maaliskuussa vanhuuseläkkeen käsittelyaika oli
Varmassa neljä päivää, kun se alalla kesimäärin oli
yhdeksän päivää.
• Hakemukset osittaiselle vanhuuseläkkeelle
palautuivat tavanomaiselle tasolle, kun eläkkeisiin
tehdyn indeksikorotuksen aiheuttama hakemusten
piikki tasaantui. Tammi-maaliskuussa hakemuksia
osittaiselle vanhuuseläkkeelle tuli 781 (870)
kappaletta.
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
10
Työkyvyttömyysriskin hallinta
• Alle 45-vuotiaille myönnettyjen uusien
työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on
kasvanut verrattuna viime vuoden
vastaavaan ajanjaksoon. 45–60-vuotialle
myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden
määrä supistui, kun taas yli 60-vuotiaille
myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden
määrä kasvoi.
• Yli 60-vuotiaille myönnettyjen uusien
työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvu
heijastelee työkyvyttömyyseläkkeelle
siirtymisen keskimääräistä myöhentymistä
sekä vanhuuseläkeiän nousua.
Myönnettyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden
määrä on jatkanut viime vuonna alkanutta kasvua
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
0
50
100
150
200
250
300
350
2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
Alle 25 25-34 35-44 45-54 55-60 Yli 60
Uudet työkyvyttömyyseläkkeet ikäryhmittäin Q1/22 ja Q1/23
Muut sairaudet
Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet
Mielenterveuden häiriöt
12
• Mielenterveyshäiriön perusteella
myönnettyjen uusien
työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä on
kasvanut.
• Naisilla mielenterveyshäiriöiden perusteella
myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden
määrä on kasvanut kaikissa ikäryhmissä.
Miehillä mielenterveysperusteisten
työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on
muutamissa ikäryhmissä supistunut, minkä
lisäksi kasvu on ollut vähäisempää kuin
naisilla.
• Lukumääräisesti eniten
mielenterveysperusteisia
työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin alle
35-vuotiaiden ikäryhmälle.
Uusien mielenterveysperusteisten
työkyvyttömyyseläkepäätösten jakautuminen ikäryhmittäin
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
0
10
20
30
40
50
60
2022 2023 2022 2023
Miehet Naiset
kpl
Uudet mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläke-
päätökset ikäryhmittäin Q1/22 ja Q1/23
Alle 35
35-44
45-54
55-59
Yli 60
13
• Syksyllä kasvuun kääntynyt kuntoutushakemusten
määrä on jatkanut selkeää kasvua (18,8 prosenttia).
Miesten hakemukset kasvoivat 11,1 ja naisten 28,4
prosenttia.
• Onnistuneesti päättyneiden kuntoutusten osuus on
korkea. Varman kuntoutujista 84,5 prosenttia oli
kuntoutuksen päättyessä työmarkkinoiden
käytettävissä.
• Myönteisen kuntoutusoikeuspäätöksen saaneita oli 454
(472) hakijaa. Mukana ovat työkyvyttömyys- tai
kuntoutusoikeushakemuksella myönnetyt päätökset.
• Työpaikoilla käytetään yhä enemmän myös muita
työkykyä tukevia keinoja, kuten työjärjestelyjä,
osasairauspäivärahaa ja työterveyshuollon päätöksellä
tehtyjä työkokeiluja.
Kuntoutujista yli 84 prosenttia palasi työmarkkinoille
Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
28.4.2023
14
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
Varma julkaisee toimialakohtaisia raportteja
työhyvinvoinnista, työn kuormituksesta ja kuormituksen
hallinnasta. Tuorein toimialakohtainen raportti koski
sosiaali- ja terveysalaa. Raportin mukaan
sairauspoissaolot ovat sote-alalla korkealla tasolla ja
työtä kuormittavat mm. vuoro- ja yötyö, kiire,
henkilöstövaje, työympäristön rauhattomuus ja väkivallan
uhka. Fyysistä kuormitusta työhön tuovat hankalat
työasennot ja potilaiden siirtäminen.
Raportit kuuluvat Varman Tietoa työkyvystä -sarjaan.
Aiemmin on ilmestynyt neljä toimialakohtaista raporttia,
jotka käsittelevät työkykyä tietotyössä, palvelualalla,
kuljetusalalla ja teollisuudessa. Raportit ovat luettavissa
osoitteessa www.varma.fi/tutkimus.
Työkykyraporteista
tutkittua tietoa työkyvyn
hallintaan
15
Vastuullisuus
Sijoitamme
muutokseen
Eläketurvan asialla
Kestävän
työelämän puolesta
Varma tulevaisuus kuuluu kaikille
Rakennamme vastuullisuustyöllämme parempaa maailmaa nykyisille ja tuleville sukupolville.
Olemme vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä
– tuottavasti ja turvaavasti.
Rakennamme luottamusta eläketurvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Tuemme työkykyä maailmassa,
jossa on käynnissä mieletön muutos.
Ajankohtaista vastuullisuudessa
Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
Ilmastoallokaatio lähellä
tavoitetta
Varman sijoitussalkusta
ilmastoystävällisissä sijoituskohteissa eli
ilmastoallokaatiossa oli vuoden lopussa
24,2 (18,2) prosenttia eli 13 miljardia
euroa. Tavoitteena on, että
ilmastoallokaatio muodostaa 25
prosenttia sijoitussalkusta vuonna 2025.
Aktiivinen omistajuus
tärkeä osa vaikuttamista
Aktiivinen omistajuus ja
vaikuttaminen on osa Varman
vastuullisen sijoittamisen kulmakiviä.
Alkuvuonna 2023 Varma on
äänestänyt yhteensä 207
yhtiökokouksessa sekä Suomessa
että ulkomailla.
Varma julkaisi vuosi- ja
vastuullisuusraportin 2022
Varman vuosi- ja
vastuullisuusraportissa kerromme
toimintamme keskeisistä tuloksista ja
teoista. Vuonna 2022 julkaisimme
uuden vastuullisuusohjelman,
kiristimme ilmastotavoitteitamme ja
laadimme biodiversiteetin tiekartan
sijoitustoiminnalle.
28.4.2023
18
Sijoitusnäkymiä
• Markkinoiden tunnelma on kahtiajakoinen: energian
hinnat ovat tulleet alas, mutta keskuspankeilla on
edelleen tarve kireään rahapolitiikkaan.
• Asuntomarkkina on hidastunut, ja pankit ovat
kiristäneet luotonantoa.
• Eurooppalaiset osakkeet ovat tuottaneet alkuvuonna
yhdysvaltalaisia osakkeita paremmin.
• Suomessa inflaatio nakertaa kuluttajan lompakkoa,
mikä näkyy ostokäyttäytymisessä.
• Työttömyysluvut eivät ole lähteneet nousuun, ja
työllisyys jatkuu talouden haasteista huolimatta
hyvänä.
• Puhtaaseen energiantuotantoon ja kiertotalouteen
ratkaisuja tuova vihreä siirtymä houkuttelee
investointeja Suomeen.
Talouden näkymiä
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
20
• Varman sijoitukset tuottivat
1,0 prosenttia tammi–
maaliskuussa 2023.
• Sijoitusten arvo oli
maaliskuun lopussa 56,6
miljardia euroa.
Sijoitusten tuotto
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
Sijoitusten keskimääräinen nimellistuotto 10 vuodelta on noin 5,5 % ja se on laskettu TELA:n
suosituksen mukaisesti.
21
Tuottojen kehitys vuodesta 2009, kumulatiivinen
tuotto 137,1 %, 34,1 mrd. €
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
90
110
130
150
170
190
210
230
250
1.1.2009
1.7.2009
1.1.2010
1.7.2010
1.1.2011
1.7.2011
1.1.2012
1.7.2012
1.1.2013
1.7.2013
1.1.2014
1.7.2014
1.1.2015
1.7.2015
1.1.2016
1.7.2016
1.1.2017
1.7.2017
1.1.2018
1.7.2018
1.1.2019
1.7.2019
1.1.2020
1.7.2020
1.1.2021
1.7.2021
1.1.2022
1.7.2022
1.1.2023
230
235
240
245
22
Sijoitusten markkina-arvo oli 56,6 miljardia euroa
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
23
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin
vuosineljänneksittäin
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
24
Sijoitusten jakauma
Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
28.4.2023
25
Sijoitukset riskin mukaisesti ryhmiteltynä
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
01-03/2023 01-12/2022 24 kk
Tuotto Tuotto Volati-
MWR MWR liteetti
milj. € % milj. € % milj. € % milj. € % % %
Korkosijoitukset 1) 14 214 25 14 847 26 14 566 26 15 302 27 1,2 -5,2
Lainasaamiset 2 772 5 2 772 5 2 829 5 2 829 5 1,5 3,9
Joukkovelkakirjalainat 9 251 16 9 606 17 8 563 15 8 878 16 1,4 -10,2 5,2
Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 4 698 8 5 062 9 4 611 8 4 844 9 2,0 -13,7
Muiden yhteisöiden joukkovelkakirjalainat 4 554 8 4 544 8 3 952 7 4 033 7 0,8 -6,5
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 2 190 4 2 468 4 3 174 6 3 595 6 0,3 -0,1
Osakesijoitukset 28 005 49 27 815 49 27 459 49 27 533 49 2,0 -8,7
Noteeratut osakkeet 17 657 31 17 467 31 17 268 31 17 342 31 2,9 -16,8 14,4
Pääomasijoitukset 9 657 17 9 657 17 9 498 17 9 498 17 0,7 7,9
Noteeraamattomat osakkeet 691 1 691 1 692 1 692 1 -2,2 40,7
Kiinteistösijoitukset 5 715 10 5 715 10 5 741 10 5 741 10 -0,8 5,7
Suorat kiinteistösijoitukset 3 185 6 3 185 6 3 171 6 3 171 6 1,0 4,2
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 2 529 4 2 529 4 2 570 5 2 570 5 -2,9 7,6
Muut sijoitukset 8 671 15 8 668 15 8 438 15 8 438 15 -1,2 2,7
Hedgerahastosijoitukset 8 678 15 8 678 15 8 433 15 8 433 15 -1,1 2,3 3,2
Hyödykesijoitukset 2 0 -2 0 0 0 0 0
Muut sijoitukset -9 0 -9 0 6 0 6 0
Sijoitukset yhteensä 56 604 100 57 044 101 56 204 100 57 014 101 1,0 -4,9 5,3
Johdannaisten vaikutus -441 -1 -810 -1
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 56 604 100 56 604 100 56 204 100 56 204 100
Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 3,90.
Avoin valuuttapositio on 22,5 % sijoitusten markkina-arvosta.
1)
Sisältäen kertyneet korot
03/2023 12/2022
Markkina-arvo Markkina-arvo
Perusjakauma Riskijakauma Perusjakauma Riskijakauma
26
Sijoitusten maantieteellinen jakauma
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
Sijoitukset Noteeratut osakkeet
27
Eniten noteerattuja osakesijoituksia Suomessa ja
Pohjois-Amerikassa
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
28
Sijoitukset Suomeen 23 prosenttia, 12,8 mrd. €
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
Sijoitukset Suomeen Suomi-sijoitusten jakauma
29
Kiinteistösijoituksista 65 % eli 3,7 miljardia
Suomessa
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
Kiinteistösijoitukset 5,7 mrd. € Suorat kiinteistösijoitukset 3,2 mrd. €
30
Korkosijoituksista 33 % sijoitettu
julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainoihin
Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
Joukkovelkakirjalainat luottoluokittain jaoteltuna
Korkosijoitukset sijoituslajeittain perusjakauman
mukaisesti
28.4.2023
31
Varman ja markkinoiden sijoitustuottoja
28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023
% Varma
Suomalaiset
osakkeet
Eurooppalaiset
osakkeet
Yhdysvaltalaiset
osakkeet
Euro
valtionlainat
Euro
yrityslainat
1-3/2023 1,0 2,1 8,4 7,5 2,4 1,7
2022 -4,9 -12,7 -10,6 -18,1 -18,4 -14,2
2021 18,5 25,3 24,9 28,7 -3,4 -1,1
Keskimääräinen nimellistuotto
5 vuodelta 5,2 7,7 7,0 11,2 -2,1 -1,3
10 vuodelta 5,5 11,5 7,3 12,2 1,0 0,9
Vuodesta 1999 *
5,5 8,4 4,7 7,1 3,2 3,1
Keskimääräinen reaalituotto
5 vuodelta 1,9 4,3 3,5 7,6 -5,2 -4,5
10 vuodelta 3,5 9,4 5,3 10,1 -0,9 -1,0
Vuodesta 1999 *
3,5 6,4 2,7 5,1 1,2 1,2
*
Nykymuotoinen Varma muodostettiin vuonna 1998 ja siten vertailutiedot ovat saatavilla 1999 lähtien.
Suomalaiset osakkeet = OMX Helsinki Cap Index Euro valtionlainat = IBOXX Eurozone EUR (Total Return)
Eurooppalaiset osakkeet = Stoxx 600 Total Return Index EUR Euro yrityslainat = IBOXX Corporate Overall Performance Index EUR (Total Return)
Yhdysvaltalaiset osakkeet= S&P 500 Total Return Index
32
Varman osavuosiraportti tammi-maaliskuu 2023

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Varman osavuosiraportti tammi-maaliskuu 2023

Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023
Työeläkeyhtiö Elo
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2020
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2020Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2020
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2020
Työeläkeyhtiö Varma
 
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2023
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2023Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2023
Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...
Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...
Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...
Työeläkeyhtiö Elo
 
Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023
Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023
Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023
Veritas Eläkevakuutus - Veritas Pensionsförsäkring
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021
Työeläkeyhtiö Varma
 
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelkaSuomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka
Työeläkevakuuttajat Tela
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2017
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2017Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2017
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2017
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022
Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022
Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022
Työeläkeyhtiö Varma
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Työeläkeyhtiö Elo
 
Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.-31.3.2021
Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.-31.3.2021Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.-31.3.2021
Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.-31.3.2021
Ilmarinen
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2021
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2021Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2021
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2021
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2017
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2017Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2017
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2017
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varman tilinpäätös 2022
Varman tilinpäätös 2022Varman tilinpäätös 2022
Varman tilinpäätös 2022
Työeläkeyhtiö Varma
 
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021
Työeläkeyhtiö Elo
 
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
Työeläkeyhtiö Elo
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Työeläkeyhtiö Elo
 
Varman tilinpäätös 2017
Varman tilinpäätös 2017Varman tilinpäätös 2017
Varman tilinpäätös 2017
Työeläkeyhtiö Varma
 
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2022
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2022Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2022

Ähnlich wie Varman osavuosiraportti tammi-maaliskuu 2023 (20)

Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023
Elon osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2023
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2020
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2020Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2020
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2020
 
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2023
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2023Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2023
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2023
 
Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...
Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...
Elon tulos 2023: Sijoitustoiminnan tuotto nousi 6 prosenttiin ja kustannusteh...
 
Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023
Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023
Veritas Eläkevakuutuksen tilinpäätöskatsaus 2023
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021
 
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelkaSuomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka
Suomen työeläkevakuuttajien vakavaraisuus ja vastuuvelka
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2017
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2017Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2017
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2017
 
Tulosraportti 30.6.2014
Tulosraportti 30.6.2014Tulosraportti 30.6.2014
Tulosraportti 30.6.2014
 
Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022
Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022
Varman osavuositulos 1.1.-30.9.2022
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020
 
Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.-31.3.2021
Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.-31.3.2021Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.-31.3.2021
Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.-31.3.2021
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2021
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2021Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2021
Varman osavuosiraportti 1.1.-31.3.2021
 
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2017
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2017Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2017
Varman osavuosiraportti 1.1.-30.9.2017
 
Varman tilinpäätös 2022
Varman tilinpäätös 2022Varman tilinpäätös 2022
Varman tilinpäätös 2022
 
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2021
 
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
Työeläkeyhtiö Elon osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2023
 
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
Elon osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020
 
Varman tilinpäätös 2017
Varman tilinpäätös 2017Varman tilinpäätös 2017
Varman tilinpäätös 2017
 
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2022
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2022Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2022
Osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2022
 

Mehr von Työeläkeyhtiö Varma

Varma’s Interim Report 1 January–30 September 2023
Varma’s Interim Report 1 January–30 September 2023Varma’s Interim Report 1 January–30 September 2023
Varma’s Interim Report 1 January–30 September 2023
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varmas delårsresultat 1.1–30.9.2023
Varmas delårsresultat 1.1–30.9.2023Varmas delårsresultat 1.1–30.9.2023
Varmas delårsresultat 1.1–30.9.2023
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varma’s January–June 2023 result
Varma’s January–June 2023 resultVarma’s January–June 2023 result
Varma’s January–June 2023 result
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varmas resultat januari–juni 2023
Varmas resultat januari–juni 2023Varmas resultat januari–juni 2023
Varmas resultat januari–juni 2023
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varma’s January–March 2023 result
Varma’s January–March 2023 resultVarma’s January–March 2023 result
Varma’s January–March 2023 result
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varmas delårsrapport januari–mars 2023
Varmas delårsrapport januari–mars 2023Varmas delårsrapport januari–mars 2023
Varmas delårsrapport januari–mars 2023
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varma’s 2022 result
Varma’s 2022 resultVarma’s 2022 result
Varma’s 2022 result
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varmas resultat 2022
Varmas resultat 2022Varmas resultat 2022
Varmas resultat 2022
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varma's Interim Report 1 January - 30 September 2022
Varma's Interim Report 1 January - 30 September 2022Varma's Interim Report 1 January - 30 September 2022
Varma's Interim Report 1 January - 30 September 2022
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varmas delårsresultat 1.1-30.9.2022
Varmas delårsresultat 1.1-30.9.2022Varmas delårsresultat 1.1-30.9.2022
Varmas delårsresultat 1.1-30.9.2022
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varma’s half-year result 1 January–30 June 2022
Varma’s half-year result 1 January–30 June 2022Varma’s half-year result 1 January–30 June 2022
Varma’s half-year result 1 January–30 June 2022
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varmas halvårsresultat 1.1–30.6.2022
Varmas halvårsresultat 1.1–30.6.2022Varmas halvårsresultat 1.1–30.6.2022
Varmas halvårsresultat 1.1–30.6.2022
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varmas delårsrapport 1.1-31.3.2022
Varmas delårsrapport 1.1-31.3.2022Varmas delårsrapport 1.1-31.3.2022
Varmas delårsrapport 1.1-31.3.2022
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varma's Interim Report 1 January - 31 March 2022
Varma's Interim Report 1 January - 31 March 2022Varma's Interim Report 1 January - 31 March 2022
Varma's Interim Report 1 January - 31 March 2022
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varma’s 2021 result
Varma’s 2021 resultVarma’s 2021 result
Varma’s 2021 result
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varmas resultat 2021
Varmas resultat 2021Varmas resultat 2021
Varmas resultat 2021
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varman tilinpäätös 2021
Varman tilinpäätös 2021Varman tilinpäätös 2021
Varman tilinpäätös 2021
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varmas interim report January–September 2021
Varmas interim report January–September 2021Varmas interim report January–September 2021
Varmas interim report January–September 2021
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varmas delårsrapport 1.1-30.9.2021
Varmas delårsrapport 1.1-30.9.2021Varmas delårsrapport 1.1-30.9.2021
Varmas delårsrapport 1.1-30.9.2021
Työeläkeyhtiö Varma
 
Varmas interim report 1 January - 30 June 2021
Varmas interim report 1 January - 30 June 2021Varmas interim report 1 January - 30 June 2021
Varmas interim report 1 January - 30 June 2021
Työeläkeyhtiö Varma
 

Mehr von Työeläkeyhtiö Varma (20)

Varma’s Interim Report 1 January–30 September 2023
Varma’s Interim Report 1 January–30 September 2023Varma’s Interim Report 1 January–30 September 2023
Varma’s Interim Report 1 January–30 September 2023
 
Varmas delårsresultat 1.1–30.9.2023
Varmas delårsresultat 1.1–30.9.2023Varmas delårsresultat 1.1–30.9.2023
Varmas delårsresultat 1.1–30.9.2023
 
Varma’s January–June 2023 result
Varma’s January–June 2023 resultVarma’s January–June 2023 result
Varma’s January–June 2023 result
 
Varmas resultat januari–juni 2023
Varmas resultat januari–juni 2023Varmas resultat januari–juni 2023
Varmas resultat januari–juni 2023
 
Varma’s January–March 2023 result
Varma’s January–March 2023 resultVarma’s January–March 2023 result
Varma’s January–March 2023 result
 
Varmas delårsrapport januari–mars 2023
Varmas delårsrapport januari–mars 2023Varmas delårsrapport januari–mars 2023
Varmas delårsrapport januari–mars 2023
 
Varma’s 2022 result
Varma’s 2022 resultVarma’s 2022 result
Varma’s 2022 result
 
Varmas resultat 2022
Varmas resultat 2022Varmas resultat 2022
Varmas resultat 2022
 
Varma's Interim Report 1 January - 30 September 2022
Varma's Interim Report 1 January - 30 September 2022Varma's Interim Report 1 January - 30 September 2022
Varma's Interim Report 1 January - 30 September 2022
 
Varmas delårsresultat 1.1-30.9.2022
Varmas delårsresultat 1.1-30.9.2022Varmas delårsresultat 1.1-30.9.2022
Varmas delårsresultat 1.1-30.9.2022
 
Varma’s half-year result 1 January–30 June 2022
Varma’s half-year result 1 January–30 June 2022Varma’s half-year result 1 January–30 June 2022
Varma’s half-year result 1 January–30 June 2022
 
Varmas halvårsresultat 1.1–30.6.2022
Varmas halvårsresultat 1.1–30.6.2022Varmas halvårsresultat 1.1–30.6.2022
Varmas halvårsresultat 1.1–30.6.2022
 
Varmas delårsrapport 1.1-31.3.2022
Varmas delårsrapport 1.1-31.3.2022Varmas delårsrapport 1.1-31.3.2022
Varmas delårsrapport 1.1-31.3.2022
 
Varma's Interim Report 1 January - 31 March 2022
Varma's Interim Report 1 January - 31 March 2022Varma's Interim Report 1 January - 31 March 2022
Varma's Interim Report 1 January - 31 March 2022
 
Varma’s 2021 result
Varma’s 2021 resultVarma’s 2021 result
Varma’s 2021 result
 
Varmas resultat 2021
Varmas resultat 2021Varmas resultat 2021
Varmas resultat 2021
 
Varman tilinpäätös 2021
Varman tilinpäätös 2021Varman tilinpäätös 2021
Varman tilinpäätös 2021
 
Varmas interim report January–September 2021
Varmas interim report January–September 2021Varmas interim report January–September 2021
Varmas interim report January–September 2021
 
Varmas delårsrapport 1.1-30.9.2021
Varmas delårsrapport 1.1-30.9.2021Varmas delårsrapport 1.1-30.9.2021
Varmas delårsrapport 1.1-30.9.2021
 
Varmas interim report 1 January - 30 June 2021
Varmas interim report 1 January - 30 June 2021Varmas interim report 1 January - 30 June 2021
Varmas interim report 1 January - 30 June 2021
 

Varman osavuosiraportti tammi-maaliskuu 2023

 • 2. Avainluvut 1-3/2023 Sijoitusten tuotto 1,0 % Sijoitusten arvo 56,6 mrd. € Vakavaraisuus 13,1 mrd. € 2 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 28.4.2023 2
 • 3. Varman sijoitusvuosi 2023 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 3
 • 4. • Varman vakavaraisuuspääoma säilyi vahvana 13,1 miljardissa eurossa. • Vakavaraisuuspääoma oli 1,8- kertainen suhteessa vakavaraisuusrajaan. • Vakavaraisuusaste oli 129,6 prosenttia. • Sijoitustoiminnan riskipuskurina toimiva vakavaraisuuspääoma tuo suojaa sijoitusmarkkinoiden tuottojen heilahteluille. Vakavaraisuus turvaavalla tasolla 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 4
 • 5. Sijoitustuottojen ja vakavaraisuuden kehitys 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 5 1-3/2023 1-3/2022 12 kk 1-12/2022 Sijoitustuotto (MWR) 1,0 % -1,9 % -2,0 % -4,9 % 3/2023 3/2022 12/2022 Vakavaraisuuspääoma, milj. € 13 103 15 840 13 344 Vakavaraisuuspääoma / vakavaraisuusraja 1,8 1,8 1,8 Vakavaraisuusaste % 129,6 137,3 130,5 Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä, milj. € 56 604 57 573 56 204
 • 7. Vakuutettuja työntekijöitä ja yrittäjiä 591 400 Eläkkeensaajia Maksoimme eläkkeitä 350 700 1,8 mrd. € Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 28.4.2023 7
 • 8. Varman asiakasyritysten TyEL-palkkasumma kasvoi 5,8 prosenttia tammi– maaliskuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kuvassa esitetty prosenttiluku kertoo muutoksen edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. TyEL-palkkasumman hyvä kasvu jatkui alkuvuonna 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 +2,9 % -3,6 % +0,2 % +2,0 % +2,8 % +9,6 % +6,8 % +6,9 % +7,3 % +7,8 % +7,0 % +5,7 % +5,8 % 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 tammi–maaliskuu huhti–kesäkuu heinä–syyskuu loka–joulukuu 2019 2020 2021 2022 2023 milj. € 8
 • 9. Uusien YEL-vakuutusten työtulot nousussa 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 0 200 400 600 800 1 000 1 200 työtulon alaraja-9999 10 000 - 19 999 20 000 - 39 999 40 000 - työtulon yläraja Q1/2023 Q1/2022 9
 • 10. Ajankohtaista eläkkeistä • Uusia eläkepäätöksiä tehtiin alkuvuonna 4 930 kappaletta. Kuluvan vuoden alussa yksikään ikäryhmä ei saavuttanut lakisääteistä vanhuuseläkeikää, mikä vähensi päätösten määrää viime vuoteen verrattuna. • Eläkehakemusten käsittelyajat ovat hyvällä tasolla. Maaliskuussa vanhuuseläkkeen käsittelyaika oli Varmassa neljä päivää, kun se alalla kesimäärin oli yhdeksän päivää. • Hakemukset osittaiselle vanhuuseläkkeelle palautuivat tavanomaiselle tasolle, kun eläkkeisiin tehdyn indeksikorotuksen aiheuttama hakemusten piikki tasaantui. Tammi-maaliskuussa hakemuksia osittaiselle vanhuuseläkkeelle tuli 781 (870) kappaletta. 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 10
 • 12. • Alle 45-vuotiaille myönnettyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on kasvanut verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. 45–60-vuotialle myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä supistui, kun taas yli 60-vuotiaille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kasvoi. • Yli 60-vuotiaille myönnettyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvu heijastelee työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen keskimääräistä myöhentymistä sekä vanhuuseläkeiän nousua. Myönnettyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on jatkanut viime vuonna alkanutta kasvua 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 0 50 100 150 200 250 300 350 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 Alle 25 25-34 35-44 45-54 55-60 Yli 60 Uudet työkyvyttömyyseläkkeet ikäryhmittäin Q1/22 ja Q1/23 Muut sairaudet Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet Mielenterveuden häiriöt 12
 • 13. • Mielenterveyshäiriön perusteella myönnettyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä on kasvanut. • Naisilla mielenterveyshäiriöiden perusteella myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on kasvanut kaikissa ikäryhmissä. Miehillä mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on muutamissa ikäryhmissä supistunut, minkä lisäksi kasvu on ollut vähäisempää kuin naisilla. • Lukumääräisesti eniten mielenterveysperusteisia työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin alle 35-vuotiaiden ikäryhmälle. Uusien mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkepäätösten jakautuminen ikäryhmittäin 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 0 10 20 30 40 50 60 2022 2023 2022 2023 Miehet Naiset kpl Uudet mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläke- päätökset ikäryhmittäin Q1/22 ja Q1/23 Alle 35 35-44 45-54 55-59 Yli 60 13
 • 14. • Syksyllä kasvuun kääntynyt kuntoutushakemusten määrä on jatkanut selkeää kasvua (18,8 prosenttia). Miesten hakemukset kasvoivat 11,1 ja naisten 28,4 prosenttia. • Onnistuneesti päättyneiden kuntoutusten osuus on korkea. Varman kuntoutujista 84,5 prosenttia oli kuntoutuksen päättyessä työmarkkinoiden käytettävissä. • Myönteisen kuntoutusoikeuspäätöksen saaneita oli 454 (472) hakijaa. Mukana ovat työkyvyttömyys- tai kuntoutusoikeushakemuksella myönnetyt päätökset. • Työpaikoilla käytetään yhä enemmän myös muita työkykyä tukevia keinoja, kuten työjärjestelyjä, osasairauspäivärahaa ja työterveyshuollon päätöksellä tehtyjä työkokeiluja. Kuntoutujista yli 84 prosenttia palasi työmarkkinoille Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 28.4.2023 14
 • 15. 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 Varma julkaisee toimialakohtaisia raportteja työhyvinvoinnista, työn kuormituksesta ja kuormituksen hallinnasta. Tuorein toimialakohtainen raportti koski sosiaali- ja terveysalaa. Raportin mukaan sairauspoissaolot ovat sote-alalla korkealla tasolla ja työtä kuormittavat mm. vuoro- ja yötyö, kiire, henkilöstövaje, työympäristön rauhattomuus ja väkivallan uhka. Fyysistä kuormitusta työhön tuovat hankalat työasennot ja potilaiden siirtäminen. Raportit kuuluvat Varman Tietoa työkyvystä -sarjaan. Aiemmin on ilmestynyt neljä toimialakohtaista raporttia, jotka käsittelevät työkykyä tietotyössä, palvelualalla, kuljetusalalla ja teollisuudessa. Raportit ovat luettavissa osoitteessa www.varma.fi/tutkimus. Työkykyraporteista tutkittua tietoa työkyvyn hallintaan 15
 • 17. Sijoitamme muutokseen Eläketurvan asialla Kestävän työelämän puolesta Varma tulevaisuus kuuluu kaikille Rakennamme vastuullisuustyöllämme parempaa maailmaa nykyisille ja tuleville sukupolville. Olemme vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä – tuottavasti ja turvaavasti. Rakennamme luottamusta eläketurvaan ja kestävään tulevaisuuteen. Tuemme työkykyä maailmassa, jossa on käynnissä mieletön muutos.
 • 18. Ajankohtaista vastuullisuudessa Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 Ilmastoallokaatio lähellä tavoitetta Varman sijoitussalkusta ilmastoystävällisissä sijoituskohteissa eli ilmastoallokaatiossa oli vuoden lopussa 24,2 (18,2) prosenttia eli 13 miljardia euroa. Tavoitteena on, että ilmastoallokaatio muodostaa 25 prosenttia sijoitussalkusta vuonna 2025. Aktiivinen omistajuus tärkeä osa vaikuttamista Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen on osa Varman vastuullisen sijoittamisen kulmakiviä. Alkuvuonna 2023 Varma on äänestänyt yhteensä 207 yhtiökokouksessa sekä Suomessa että ulkomailla. Varma julkaisi vuosi- ja vastuullisuusraportin 2022 Varman vuosi- ja vastuullisuusraportissa kerromme toimintamme keskeisistä tuloksista ja teoista. Vuonna 2022 julkaisimme uuden vastuullisuusohjelman, kiristimme ilmastotavoitteitamme ja laadimme biodiversiteetin tiekartan sijoitustoiminnalle. 28.4.2023 18
 • 20. • Markkinoiden tunnelma on kahtiajakoinen: energian hinnat ovat tulleet alas, mutta keskuspankeilla on edelleen tarve kireään rahapolitiikkaan. • Asuntomarkkina on hidastunut, ja pankit ovat kiristäneet luotonantoa. • Eurooppalaiset osakkeet ovat tuottaneet alkuvuonna yhdysvaltalaisia osakkeita paremmin. • Suomessa inflaatio nakertaa kuluttajan lompakkoa, mikä näkyy ostokäyttäytymisessä. • Työttömyysluvut eivät ole lähteneet nousuun, ja työllisyys jatkuu talouden haasteista huolimatta hyvänä. • Puhtaaseen energiantuotantoon ja kiertotalouteen ratkaisuja tuova vihreä siirtymä houkuttelee investointeja Suomeen. Talouden näkymiä 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 20
 • 21. • Varman sijoitukset tuottivat 1,0 prosenttia tammi– maaliskuussa 2023. • Sijoitusten arvo oli maaliskuun lopussa 56,6 miljardia euroa. Sijoitusten tuotto 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 Sijoitusten keskimääräinen nimellistuotto 10 vuodelta on noin 5,5 % ja se on laskettu TELA:n suosituksen mukaisesti. 21
 • 22. Tuottojen kehitys vuodesta 2009, kumulatiivinen tuotto 137,1 %, 34,1 mrd. € 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 90 110 130 150 170 190 210 230 250 1.1.2009 1.7.2009 1.1.2010 1.7.2010 1.1.2011 1.7.2011 1.1.2012 1.7.2012 1.1.2013 1.7.2013 1.1.2014 1.7.2014 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 1.7.2016 1.1.2017 1.7.2017 1.1.2018 1.7.2018 1.1.2019 1.7.2019 1.1.2020 1.7.2020 1.1.2021 1.7.2021 1.1.2022 1.7.2022 1.1.2023 230 235 240 245 22
 • 23. Sijoitusten markkina-arvo oli 56,6 miljardia euroa 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 23
 • 24. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuosineljänneksittäin 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 24
 • 25. Sijoitusten jakauma Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 28.4.2023 25
 • 26. Sijoitukset riskin mukaisesti ryhmiteltynä 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 01-03/2023 01-12/2022 24 kk Tuotto Tuotto Volati- MWR MWR liteetti milj. € % milj. € % milj. € % milj. € % % % Korkosijoitukset 1) 14 214 25 14 847 26 14 566 26 15 302 27 1,2 -5,2 Lainasaamiset 2 772 5 2 772 5 2 829 5 2 829 5 1,5 3,9 Joukkovelkakirjalainat 9 251 16 9 606 17 8 563 15 8 878 16 1,4 -10,2 5,2 Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat 4 698 8 5 062 9 4 611 8 4 844 9 2,0 -13,7 Muiden yhteisöiden joukkovelkakirjalainat 4 554 8 4 544 8 3 952 7 4 033 7 0,8 -6,5 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 2 190 4 2 468 4 3 174 6 3 595 6 0,3 -0,1 Osakesijoitukset 28 005 49 27 815 49 27 459 49 27 533 49 2,0 -8,7 Noteeratut osakkeet 17 657 31 17 467 31 17 268 31 17 342 31 2,9 -16,8 14,4 Pääomasijoitukset 9 657 17 9 657 17 9 498 17 9 498 17 0,7 7,9 Noteeraamattomat osakkeet 691 1 691 1 692 1 692 1 -2,2 40,7 Kiinteistösijoitukset 5 715 10 5 715 10 5 741 10 5 741 10 -0,8 5,7 Suorat kiinteistösijoitukset 3 185 6 3 185 6 3 171 6 3 171 6 1,0 4,2 Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset 2 529 4 2 529 4 2 570 5 2 570 5 -2,9 7,6 Muut sijoitukset 8 671 15 8 668 15 8 438 15 8 438 15 -1,2 2,7 Hedgerahastosijoitukset 8 678 15 8 678 15 8 433 15 8 433 15 -1,1 2,3 3,2 Hyödykesijoitukset 2 0 -2 0 0 0 0 0 Muut sijoitukset -9 0 -9 0 6 0 6 0 Sijoitukset yhteensä 56 604 100 57 044 101 56 204 100 57 014 101 1,0 -4,9 5,3 Johdannaisten vaikutus -441 -1 -810 -1 Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä 56 604 100 56 604 100 56 204 100 56 204 100 Joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 3,90. Avoin valuuttapositio on 22,5 % sijoitusten markkina-arvosta. 1) Sisältäen kertyneet korot 03/2023 12/2022 Markkina-arvo Markkina-arvo Perusjakauma Riskijakauma Perusjakauma Riskijakauma 26
 • 27. Sijoitusten maantieteellinen jakauma 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 Sijoitukset Noteeratut osakkeet 27
 • 28. Eniten noteerattuja osakesijoituksia Suomessa ja Pohjois-Amerikassa 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 28
 • 29. Sijoitukset Suomeen 23 prosenttia, 12,8 mrd. € 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 Sijoitukset Suomeen Suomi-sijoitusten jakauma 29
 • 30. Kiinteistösijoituksista 65 % eli 3,7 miljardia Suomessa 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 Kiinteistösijoitukset 5,7 mrd. € Suorat kiinteistösijoitukset 3,2 mrd. € 30
 • 31. Korkosijoituksista 33 % sijoitettu julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainoihin Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 Joukkovelkakirjalainat luottoluokittain jaoteltuna Korkosijoitukset sijoituslajeittain perusjakauman mukaisesti 28.4.2023 31
 • 32. Varman ja markkinoiden sijoitustuottoja 28.4.2023 Varman osavuositulos 1.1.-31.3.2023 % Varma Suomalaiset osakkeet Eurooppalaiset osakkeet Yhdysvaltalaiset osakkeet Euro valtionlainat Euro yrityslainat 1-3/2023 1,0 2,1 8,4 7,5 2,4 1,7 2022 -4,9 -12,7 -10,6 -18,1 -18,4 -14,2 2021 18,5 25,3 24,9 28,7 -3,4 -1,1 Keskimääräinen nimellistuotto 5 vuodelta 5,2 7,7 7,0 11,2 -2,1 -1,3 10 vuodelta 5,5 11,5 7,3 12,2 1,0 0,9 Vuodesta 1999 * 5,5 8,4 4,7 7,1 3,2 3,1 Keskimääräinen reaalituotto 5 vuodelta 1,9 4,3 3,5 7,6 -5,2 -4,5 10 vuodelta 3,5 9,4 5,3 10,1 -0,9 -1,0 Vuodesta 1999 * 3,5 6,4 2,7 5,1 1,2 1,2 * Nykymuotoinen Varma muodostettiin vuonna 1998 ja siten vertailutiedot ovat saatavilla 1999 lähtien. Suomalaiset osakkeet = OMX Helsinki Cap Index Euro valtionlainat = IBOXX Eurozone EUR (Total Return) Eurooppalaiset osakkeet = Stoxx 600 Total Return Index EUR Euro yrityslainat = IBOXX Corporate Overall Performance Index EUR (Total Return) Yhdysvaltalaiset osakkeet= S&P 500 Total Return Index 32