Presentation 5

T
ั
จากสถานการณ์ปญหาทัง 4 สถานการณ์
         ้
ปัญหาที่ 1

    กระบวนทัศน์ ของการออกแบบการ
 สอนเป็ นอย่ างไร และสิ่ งใดเป็ นพืนฐานที่
                  ้
 สาคัญในการเปลียนกระบวนทัศน์ ดงกล่าว
         ่          ั
กระบวนทัศน์ ของการออกแบบการสอน

       สื่อการ            มุ่งที่การเรียนรู้ของ
การสอน     สอน
 ของครู                       นักเรียน

     เริ่มต้นการ
     เน้ นครูเป็ น             การเน้ น
             ปรับเปลี่ยน     ผูเรียนเป็ น
                        ้
      ศูนย์กลาง     เข้าสู่      ศูนย์กลาง

                    นวัตกรรม
                               สื่อการ
                    เทคโนโลยี       เรียนรู้
การพัฒนาการออกแบบการสอน
แบบเดิม : ครูจะเป็ นผูวางแผนและถ่ายทอดความรูต่างๆไปสู่
           ้             ้
   ผูเรียนโดยตรง
     ้
แบบใหม่ : มีการพัฒนาทางด้านสือการสอนต่างๆให้สามารถเป็ น
                ่
   สื่อการเรียนรู้ได้โดยการเน้ นผูเรียนเป็ นศูนย์กลาง
                  ้
การเน้ นผูเรียนเป็ นศูนย์กลาง
      ้
    เน้นให้ผเรียนการปฏิบตลงมือกระทา
        ู้      ั ิ
ด้วยตนเอง ตลอดจนการแสวงหาความรูใหม่ๆ
                  ้
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก่อให้เกิด
การเรียนรูดวยตนเอง
     ้ ้
พืนฐานที่สาคัญในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ มีดงนี้
 ้                   ั

  1. ตัวผูเรียน
      ้
  2. การเรียนรูของนักเรียน
         ้
  3. บทบาทของครู
  4. สือการสอน
    ่
ปัญหาที่ 2
   พืนฐานทฤษฎีการเรียนรู้ ทสาคัญในการ
    ้           ี่
 ออกแบบการสอนมีอะไรบ้ างและมีสาระสาคัญ
 อย่ างไรและมีความแตกต่ างกันอย่ างไร
ทฤษฎีกลุ่ม               ทฤษฎีกลุ่ม
พฤติกรรมนิยม             พุทธิปัญญานิยม


      พืนฐานทฤษฎีการเรียนรู้ทสาคัญ
       ้          ี่
        ในการออกแบบการสอน


          ทฤษฎีกลุ่ม
         คอนสตรัคติวิสต์
ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม

 สาระสาคัญ
    บทบาทของผูเรียน จะเป็ นผูรอรับความรูตลอดจนสิงเร้าต่างๆ ที่
           ้      ้     ้     ่
 ครูจดขึนในขณะทีเรียนรู้ เช่น รางวัล การลงโทษ หรือแม้แต่การ
   ั ้      ่
 เสริมแรง เป็ นต้น
    บทบาทของครู จะเป็ นผูบริหารจัดการสิงเร้าทีจะให้ผเรียน เช่น
               ้      ่   ่    ู้
 การทาแบบฝึกหัดซ้าๆ การเสริมแรง เป็ นต้น
ทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม

 สาระสาคัญ
    บทบาทของผูเรียนจะรอรับสารสนเทศ ในขณะทีบทบาทของครู
          ้                 ่
 จะเป็ นผูนาเสนอสารสนเทศ
     ้
    นอกจากผูเรียนจะมีสงทีเรียนรูเพิมขึนแล้ว ยังสามารถจัด
        ้        ิ่ ่  ้ ่ ้
 รวบรวมเรียบเรียงสิงทีเรียนรูเหล่านันให้เป็ นระเบียบ เพือให้สามารถ
           ่ ่     ้ ้         ่
 เรียกกลับมาใช้ได้ตามทีตองการ และสามารถถ่ายโยงความรูและ
             ่ ้                ้
         ่ ่     ้     ่     ั
 ทักษะเดิม หรือสิงทีเรียนรูมาแล้ว ไปสูบริบทและปญหาใหม่
ทฤษฎีกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์

 สาระสาคัญ
   นิยามเกียวกับการเรียนรูวาเป็ นการสร้างความรู(้ Knowledge
       ่       ้่
 Construction)
    บทบาทของผูเรียนเป็ นผูทลงมือกระทาอย่างตื่นตัว ในขณะที่
          ้      ้ ่ี
 ครูผสอนเป็ นผูแนะแนวทาง ซึงจะจัดแนะแนวและเป็ นโมเดลในภารกิจ
   ู้     ้      ่
 การเรียนตาม สภาพจริง
    บทบาทของครูจะเป็ นการสร้างสิงแวดล้อมทีผเรียนมี ปฏิสมพันธ์
                  ่     ่ ู้     ั
 อย่างมีความหมายกับเนื้อหาบทเรียน รวมทังการทาให้เกิดกระบวนการ
                     ้
 เลือกข้อมูล จัดหมวดหมูขอมูล และการบูรณาการข้อมูล
            ่ ้
ความแตกต่างของทฤษฎีการเรียนรู้ทสาคัญในการออกแบบการสอน
                   ี่

            พฤติกรรมนิยม     พุทธิปัญญานิยม      คอนสตรัคติวิสต์

การเรียนรู้     เปลียนแปลงพฤติกรรมที่ การเปลียนแปลงความรู้ การสร้างความรูขนมา
            ่            ่              ้ ้ึ
          เกิดขึน
             ้        สูหน่วยความจา
                      ่         ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้  การเชือมโยงความรู้
             ่                            ั
                      เรียบเรียงความรูให้เป็ น ร่วมมือกันแก้ปญหา
                              ้
          ระหว่างสิงเร้ากับการ
               ่       ระเบียบและสามารถ
          ตอบสนอง        เรียกกลับมาใช้ได้
บทบาทของผูเ้ รียน  รับสิงเร้าทีครูจดให้
             ่   ่ ั    รอรับสารสนเทศ      สร้างความรูอย่างตื่นตัว
                                       ้

บทบาทของผูสอน
     ้     บริหารจัดการสิงเร้าทีจะ นาเสนอสารสนเทศ
                 ่   ่             แนะนาและให้รปแบบ
                                        ู
          ให้ผเู้ รียน
ปัญหาที่ 3
  ให้ วเิ คราะห์ และวิพากษ์ จุดเด่ นและจุดด้ อย
 ของการออกแบบการสอนที่มีพนฐานจากทฤษฎี
                 ื้
 การเรียนรู้ กลุ่มพฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม
 และคอนสตรัคติวสต์  ิ
วิเคราะห์ และวิพากษ์ จุดเด่ นและจุดด้ อยของการออกแบบการสอนทีมี
                                 ่
พืนฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้
 ้
   ทฤษฎี           จุดเด่น               จุดด้อย

กลุ่มพฤติกรรม   • ครูจะเป็ นผูจดการการเรียนรูโดย
                  ้ั       ้   • นักเรียนรอรับความรูจากครู
                                        ้
นิยม       การถ่ายทอดความรูไปยังนักเรียน
                    ้        เพียงอย่างเดียว ทาให้ไม่สามารถ
         โดยตรง                 สร้างความรูขนได้ดวยตนเอง
                                  ้ ้ึ  ้
         • ครูจะให้นกเรียนทาแบบฝึกหัด
                 ั            • นักเรียนไม่มสวนร่วมในการ
                                     ี่
         ซ้าๆ จนเกิดทักษะนันๆ  ้          ั
                             แก้ปญหาและการเรียนร่วมกัน
         • ครูจะเป็ นผูเ้ สริมแรง โดยการให้
         รางวัล ลงโทษ
         • มีการสร้างสิงแวดล้อมทางการ
                  ่
         เรียนรูให้ผเู้ รียนทาซ้าๆ ซึงจะได้รบ
             ้          ่   ั
         ผลการตอบสนองกลับทันทีใน
         ขณะทีเรียนรู้
              ่
ทฤษฎี           จุดเด่น               จุดด้อย

กลุ่มพุทธิปัญญา  • ผูเ้ รียนสามารถจัดรวบรวมเรียบ    • ผูเ้ รียนจะเป็ นผูรอรับสารสนเทศ
                                      ้
นิยม       เรียงสิงทีเรียนรูให้เป็ นระเบียบและ
               ่ ่    ้        จากครูเพียงอย่างเดียวและไม่
         สามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามที่     สามารถสร้างองค์ความรูขนเองได้
                                         ้ ้ึ
         ต้องการ                เช่นเดียวกับกลุ่มพฤติกรรมนิยม
         • สามารถถ่ายโยงความรูและทักษะ ้
         เดิมหรือสิงทีเรียนรูมาแล้วไปสู่
                 ่ ่   ้
         บริบทและปญหาใหม่ ั
         • มีสอสารสนเทศ โดยครูจะเป็ นผู้
             ่ื
         นาเสนอสารสนเทศไปสูผเู้ รียน
                      ่
         • การเรียนรูจะสังเกตได้จากการ
                   ้
         เปลียนแปลงของความรูทถกเก็บไว้
            ่           ้ ่ี ู
         ในหน่วยความจา
ทฤษฎี              จุดเด่น                จุดด้อย
กลุ่ม      • ผูเ้ รียนสร้างความรูอย่างตื่นตัวด้วย • ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้
                   ้
คอนสตรัคติวิสต์ ตนเอง โดยพยายามสร้างความเข้าใจ และการจัดกิจกรรม
           นอกเหนือเนื้อหาความรูทได้รบ   ้ ่ี ั    • ระดับความรูความสามารถของ
                                         ้
           • นักเรียนได้ลงมือกระทาการเรียนรู้      ผูเ้ รียนแต่ละคนแตกต่างกัน จึง
           ด้วยตนเอง                  ทาให้การเรียนรูตองมีผให้
                                          ้ ้ ู้
           • มีการสร้างสิงแทนความรูขนมาโดย
                     ่        ้ ้ึ   คาแนะนา
           อาศัยการเชือมโยงกับประสบการณ์
                   ่
           เดิมของตนเอง
           • ครูเป็ นผูสร้างสิงแวดล้อมทางการ
                  ้    ่
           เรียนรูทให้ผเู้ รียนมีปฏิสมพันธ์อย่างมี
               ้ ่ี         ั
           ความหมายกับเนื้อหา สือ ตลอดจน ่
           แหล่งเรียนรูต่างๆ้
           • ครูเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
                        ั
           • มีการร่วมมือกันแก้ปญหาและมีสวน     ่
           ร่วมกับกิจกรรมในชันเรียน
                       ้
ปัญหาที่ 4
   จากสิ่ งที่กาหนดต่ อไปนีให้ ท่านจาแนกประเภทตาม
               ้
ลักษณะการออกแบบโดยระบุเกณฑ์ และเหตุผลทีใช้ ในการ่
จาแนกด้ วย ชุดการสอน ชุดสร้ างความรู้ คอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน มัลติมีเดียที่พฒนาตามแนวคอนสตรัคติวสต์
          ั             ิ
บทเรียนโปรแกรม เว็บเพือการสอนสิ่ งแวดล้ อมทางการ
             ่
เรียนรู้บนเครือข่ าย การเรียนแบบร่ วมมือกันเรียนรู้
 ชุดการสอน
   ชุดการสอนจัดอยูในประเภทของ “ สื่อสิ่งพิมพ์ ”
          ่

   เพราะ ชุดการสอนนันสามารถเป็ นได้ทงกระดาษหรือวัตถุใดๆ ที่
             ้        ั้
ถูกจัดทาขึนเพือให้ผอ่นได้ทราบและสือสารข้อความต่างๆ ทีมหลาย
     ้ ่    ู้ ื     ่           ่ ี
ลักษณะ เช่น เอกสาร หนังสือ ตารา แบบฝึกหัด เนื้อหาทีเกียวข้องกับ
                           ่ ่
บทเรียน เป็ นต้น ซึงจะทาให้ผเรียนเกิดการเรียนรูจากชุดการสอนทีสอ
          ่    ู้         ้       ่ ่ื
ออกมา
 ชุดสร้ างความรู้
   ชุดสร้างความรูจดอยูในประเภทของ “ สื่อวัสดุอปกรณ์ ”
          ้ั ่             ุ

    เพราะ ชุดเสริมสร้างความรูนนเป็ นวัสดุทประดิษฐ์ขนใช้เพือ
                ้ ั้     ่ี    ้ึ  ่
 ประกอบการเรียนรู้ เช่น หุนจาลอง แผนภูมิ รูปทรงเรขาคณิต ตาราง
              ่
 สถิติ รวมถึงสือประเภทเครืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทีจะนามาใช้เพือ
       ่       ่           ่      ่
 เป็ นการเสริมสร้างความรูต่างๆ ให้กบผูเรียน
             ้      ั ้
 คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
   คอมพิวเตอร์ชวยสอน อยูในประเภทของ “ สื่อเทคโนโลยี ”
         ่    ่

    เพราะ คอมพิวเตอร์ชวยสอนสามารถตอบสนองการเรียนรูของ
               ่               ้
 ผูเรียนได้ทุกทีทุกเวลาทีมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีประโยชน์มากมาย
  ้      ่    ่ ี
 และสามารถนามาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 มัลติมีเดียทีพฒนาตามแนวคอนสตรัคติวสต์
        ่ ั         ิ
    มัลติมีเดียที่พฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์อยูในประเภทของ
            ั             ่
“ สื่อเทคโนโลยี ”

   เพราะ สือมัลติมเี ดียนี้จะเป็ นในลักษณะสือทีเป็ นภาพเคลื่อนไหว
       ่                ่ ่
 ภาพนิ่ง เพือนาเสนอเนื้อหาให้ผเรียนได้เกิดการเรียนรูดวยตนเองจาก
      ่            ู้         ้ ้
 สือเทคโนโลยีน้ี เช่น วีดทศน์ เทปเสียง สไลด์ เนื้อหาบทเรียน เป็ นต้น
 ่           ิ ั
 บทเรียนโปรแกรม
   บทเรียนโปรแกรมจัดอยูในประเภทของ “ สื่อเทคโนโลยี ”
             ่

    เพราะ เป็ นการนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
 สือสารเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน โดยมีการสร้างโปรแกรมต่างๆ
 ่
 ขึนมา เพือใช้ในการเรียนการสอน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
  ้   ่
 กระบวนการเรียนรูของผูเรียนด้วยสือเทคโนโลยีน้ี ผูเรียนสามารถมี
          ้  ้     ่       ้
 ปฏิสมพันธ์และสร้างการเรียนรูได้ดวยตนเอง
   ั           ้ ้
 เว็บเพือการสอน
     ่
    เว็บเพือการสอนจัดอยูในประเภทของ “ สื่อเทคโนโลยี ”
       ่       ่

    เพราะ เป็ นการนานวัตกรรมของเทคโนโลยีมาสร้างเว็บเพือใช้
                             ่
  ในการสอนโดยสามารถทาให้ผเรียนได้เข้าไปเรียนรูศกษาหาความรูได้
               ู้        ้ ึ     ้
  ตลอดเวลา และสะดวกต่อการสอน อีกทังยังมีความเท่าเทียมในการ
                  ้
  ค้นคว้าหาความรูของนักเรียน
          ้
 สิ่ งแวดล้ อมทางการเรียนรู้ บนเครือข่ าย
    สิงแวดล้อมทางการเรียนรูบนเครือข่าย จัดอยูในประเภทของ
     ่          ้         ่
“ สื่อเทคโนโลยี ”

    เพราะ สิงต่างๆทีอยูบนเครือข่ายการเรียนรูลวนแล้วแต่เป็ น
        ่    ่ ่           ้้
 เทคโนโลยี เนื่องจากสามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ต่างๆ มาใช้ในการสร้างสิงแวดล้อมต่างๆ ทีน่าเรียนรูและก่อให้เกิดการ
              ่       ่    ้
 เรียนรูบนเครือข่ายนันได้
     ้      ้
 การเรียนแบบร่ วมมือกันเรียนรู้
     การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรูจดอยูในประเภทของ
                   ้ั ่
“ สื่อที่เป็ นกิจกรรม/กระบวนการ ”

    เพราะ เป็ นกิจกรรมทีจดเพือฝึกกระบวนการคิดและปฏิบติ
              ่ั ่            ั
             ั     ่     ั
 ตลอดจนทักษะต่างๆ ให้นกเรียนได้รวมมือกันแก้ปญหา และก่อให้เกิด
                   ั
 การเรียนรูรวมกัน เช่น เกม การแก้ปญหา โครงงาน การทดลอง การ
      ้่
 อภิปราย เป็ นต้น
บรรณานุกรม
  เอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรียนรู้ 241 203
          ่
รายชื่อสมาชิก
1. นางสาวณัฐธิดา นามบุดดี     543050018-1
2. นางสาวสุ รีรัตน์ สุ มาลัย   543050074-1
3. นางสาวพรชนก เทียมทัด 543050358-7
        คณิตศาสตรศึกษา ชั้นปี ที่ 2
241 203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรียนรู้
                      ่
1 von 26

Recomendados

ครูมือใหม่ von
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่Pitsiri Lumphaopun
306 views24 Folien
Teacher1 von
Teacher1Teacher1
Teacher1Piyatida Prayoonprom
207 views26 Folien
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง von
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางNampeung Kero
13.9K views18 Folien
ภารกิจระดับครูมือใหม่ von
ภารกิจระดับครูมือใหม่ภารกิจระดับครูมือใหม่
ภารกิจระดับครูมือใหม่Vachii Ra
203 views18 Folien
การเรียนรู้แบบ4 mat von
การเรียนรู้แบบ4 matการเรียนรู้แบบ4 mat
การเรียนรู้แบบ4 matSukanya Burana
8.5K views6 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

บทความการสอนแบบเป็นทีม von
บทความการสอนแบบเป็นทีมบทความการสอนแบบเป็นทีม
บทความการสอนแบบเป็นทีมPom Pom Insri
9.5K views5 Folien
การเรียนรู้ von
การเรียนรู้การเรียนรู้
การเรียนรู้Jiraprapa Suwannajak
429 views5 Folien
งานครูมือใหม่ von
งานครูมือใหม่งานครูมือใหม่
งานครูมือใหม่Moss Worapong
170 views15 Folien
กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็นอย่างไร von
กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็นอย่างไรกระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็นอย่างไร
กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็นอย่างไรAlbert Sigum
1.2K views20 Folien
ครูมือใหม่ von
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่FuangFah Tingmaha-in
252 views17 Folien
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 mat von
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 matเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 mat
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 matSiriphan Kristiansen
13.2K views10 Folien

Was ist angesagt?(18)

บทความการสอนแบบเป็นทีม von Pom Pom Insri
บทความการสอนแบบเป็นทีมบทความการสอนแบบเป็นทีม
บทความการสอนแบบเป็นทีม
Pom Pom Insri9.5K views
งานครูมือใหม่ von Moss Worapong
งานครูมือใหม่งานครูมือใหม่
งานครูมือใหม่
Moss Worapong170 views
กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็นอย่างไร von Albert Sigum
กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็นอย่างไรกระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็นอย่างไร
กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็นอย่างไร
Albert Sigum1.2K views
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 mat von Siriphan Kristiansen
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 matเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 mat
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบ 4 mat
Siriphan Kristiansen13.2K views
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี von Parichart Ampon
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณีรูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
รูปแบบการสอนดร.ทิศนา แขมณี
Parichart Ampon73.2K views
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ von Kobwit Piriyawat
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
Kobwit Piriyawat13.1K views
การออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน von Anucha Somabut
การออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การออกแบบการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Anucha Somabut651 views
ครูมือใหม่ von panggoo
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่
panggoo190 views
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศว von komjankong
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศวเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศว
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศว
komjankong14.4K views
ทฤษฎีการออกแบบการสอน von deathnote04011
ทฤษฎีการออกแบบการสอนทฤษฎีการออกแบบการสอน
ทฤษฎีการออกแบบการสอน
deathnote040111.4K views
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ von Naracha Nong
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยรูปแบบต่าง ๆ
Naracha Nong15.4K views
รูปแบบการสอนบูรณาการ von computer1437
รูปแบบการสอนบูรณาการรูปแบบการสอนบูรณาการ
รูปแบบการสอนบูรณาการ
computer143722.5K views
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่ von Kobwit Piriyawat
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้สนุก โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ฉบับเผยแพร่
Kobwit Piriyawat27K views
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการ von khamnueng_1
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการ
ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการ
khamnueng_15.8K views
รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง von Proud N. Boonrak
รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
Proud N. Boonrak9.5K views

Destacado

2014 05-08 - ci crus vermelha - david von
2014 05-08 - ci crus vermelha - david2014 05-08 - ci crus vermelha - david
2014 05-08 - ci crus vermelha - davidO Ciclista
465 views5 Folien
Política en las redes sociales von
Política en las redes socialesPolítica en las redes sociales
Política en las redes socialesRosa Cristina Parra Lozano
263 views11 Folien
Primeiros socorros von
Primeiros socorrosPrimeiros socorros
Primeiros socorrosKaique Lopes
1.4K views92 Folien
2014 05-08 - 9 a - ci-cruz vermelha - andré jmendes jpina josé von
2014 05-08 - 9 a - ci-cruz vermelha - andré jmendes jpina josé2014 05-08 - 9 a - ci-cruz vermelha - andré jmendes jpina josé
2014 05-08 - 9 a - ci-cruz vermelha - andré jmendes jpina joséO Ciclista
530 views7 Folien
Pedro sousa von
Pedro sousaPedro sousa
Pedro sousaoitavocprado
1.1K views16 Folien
Joao gomes von
Joao gomesJoao gomes
Joao gomesoitavocprado
2.2K views16 Folien

Destacado(10)

2014 05-08 - ci crus vermelha - david von O Ciclista
2014 05-08 - ci crus vermelha - david2014 05-08 - ci crus vermelha - david
2014 05-08 - ci crus vermelha - david
O Ciclista465 views
2014 05-08 - 9 a - ci-cruz vermelha - andré jmendes jpina josé von O Ciclista
2014 05-08 - 9 a - ci-cruz vermelha - andré jmendes jpina josé2014 05-08 - 9 a - ci-cruz vermelha - andré jmendes jpina josé
2014 05-08 - 9 a - ci-cruz vermelha - andré jmendes jpina josé
O Ciclista530 views
Organizações que lutam contra a fome - cruz vermelha von profmoralebicc
Organizações que lutam contra a fome - cruz vermelhaOrganizações que lutam contra a fome - cruz vermelha
Organizações que lutam contra a fome - cruz vermelha
profmoralebicc2.8K views

Similar a Presentation 5

ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยKorakob Noi
186 views15 Folien
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย von
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยPamkritsaya3147
156 views21 Folien
ครูมืออาชีพ von
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพToystory PuccafunnyLove
248 views25 Folien
ครูมืออาชีพ von
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพToystory PuccafunnyLove
395 views25 Folien
ระดับครูมือใหม่1 von
ระดับครูมือใหม่1ระดับครูมือใหม่1
ระดับครูมือใหม่1Kiw E D
194 views13 Folien

Similar a Presentation 5(20)

ครูผู้ช่วย von Korakob Noi
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Korakob Noi186 views
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย von Pamkritsaya3147
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
Pamkritsaya3147156 views
ระดับครูมือใหม่1 von Kiw E D
ระดับครูมือใหม่1ระดับครูมือใหม่1
ระดับครูมือใหม่1
Kiw E D194 views
ระดับครูผู้ช่วย von Vachii Ra
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
Vachii Ra206 views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 views
ครูมือใหม่ von noiiso_M2
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่
noiiso_M2200 views

Presentation 5

 • 2. ปัญหาที่ 1 กระบวนทัศน์ ของการออกแบบการ สอนเป็ นอย่ างไร และสิ่ งใดเป็ นพืนฐานที่ ้ สาคัญในการเปลียนกระบวนทัศน์ ดงกล่าว ่ ั
 • 3. กระบวนทัศน์ ของการออกแบบการสอน สื่อการ มุ่งที่การเรียนรู้ของ การสอน สอน ของครู นักเรียน เริ่มต้นการ เน้ นครูเป็ น การเน้ น ปรับเปลี่ยน ผูเรียนเป็ น ้ ศูนย์กลาง เข้าสู่ ศูนย์กลาง นวัตกรรม สื่อการ เทคโนโลยี เรียนรู้
 • 4. การพัฒนาการออกแบบการสอน แบบเดิม : ครูจะเป็ นผูวางแผนและถ่ายทอดความรูต่างๆไปสู่ ้ ้ ผูเรียนโดยตรง ้ แบบใหม่ : มีการพัฒนาทางด้านสือการสอนต่างๆให้สามารถเป็ น ่ สื่อการเรียนรู้ได้โดยการเน้ นผูเรียนเป็ นศูนย์กลาง ้ การเน้ นผูเรียนเป็ นศูนย์กลาง ้ เน้นให้ผเรียนการปฏิบตลงมือกระทา ู้ ั ิ ด้วยตนเอง ตลอดจนการแสวงหาความรูใหม่ๆ ้ จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม ก่อให้เกิด การเรียนรูดวยตนเอง ้ ้
 • 5. พืนฐานที่สาคัญในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ มีดงนี้ ้ ั 1. ตัวผูเรียน ้ 2. การเรียนรูของนักเรียน ้ 3. บทบาทของครู 4. สือการสอน ่
 • 6. ปัญหาที่ 2 พืนฐานทฤษฎีการเรียนรู้ ทสาคัญในการ ้ ี่ ออกแบบการสอนมีอะไรบ้ างและมีสาระสาคัญ อย่ างไรและมีความแตกต่ างกันอย่ างไร
 • 7. ทฤษฎีกลุ่ม ทฤษฎีกลุ่ม พฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม พืนฐานทฤษฎีการเรียนรู้ทสาคัญ ้ ี่ ในการออกแบบการสอน ทฤษฎีกลุ่ม คอนสตรัคติวิสต์
 • 8. ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม  สาระสาคัญ บทบาทของผูเรียน จะเป็ นผูรอรับความรูตลอดจนสิงเร้าต่างๆ ที่ ้ ้ ้ ่ ครูจดขึนในขณะทีเรียนรู้ เช่น รางวัล การลงโทษ หรือแม้แต่การ ั ้ ่ เสริมแรง เป็ นต้น บทบาทของครู จะเป็ นผูบริหารจัดการสิงเร้าทีจะให้ผเรียน เช่น ้ ่ ่ ู้ การทาแบบฝึกหัดซ้าๆ การเสริมแรง เป็ นต้น
 • 9. ทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม  สาระสาคัญ บทบาทของผูเรียนจะรอรับสารสนเทศ ในขณะทีบทบาทของครู ้ ่ จะเป็ นผูนาเสนอสารสนเทศ ้ นอกจากผูเรียนจะมีสงทีเรียนรูเพิมขึนแล้ว ยังสามารถจัด ้ ิ่ ่ ้ ่ ้ รวบรวมเรียบเรียงสิงทีเรียนรูเหล่านันให้เป็ นระเบียบ เพือให้สามารถ ่ ่ ้ ้ ่ เรียกกลับมาใช้ได้ตามทีตองการ และสามารถถ่ายโยงความรูและ ่ ้ ้ ่ ่ ้ ่ ั ทักษะเดิม หรือสิงทีเรียนรูมาแล้ว ไปสูบริบทและปญหาใหม่
 • 10. ทฤษฎีกลุ่มคอนสตรัคติวิสต์  สาระสาคัญ นิยามเกียวกับการเรียนรูวาเป็ นการสร้างความรู(้ Knowledge ่ ้่ Construction) บทบาทของผูเรียนเป็ นผูทลงมือกระทาอย่างตื่นตัว ในขณะที่ ้ ้ ่ี ครูผสอนเป็ นผูแนะแนวทาง ซึงจะจัดแนะแนวและเป็ นโมเดลในภารกิจ ู้ ้ ่ การเรียนตาม สภาพจริง บทบาทของครูจะเป็ นการสร้างสิงแวดล้อมทีผเรียนมี ปฏิสมพันธ์ ่ ่ ู้ ั อย่างมีความหมายกับเนื้อหาบทเรียน รวมทังการทาให้เกิดกระบวนการ ้ เลือกข้อมูล จัดหมวดหมูขอมูล และการบูรณาการข้อมูล ่ ้
 • 11. ความแตกต่างของทฤษฎีการเรียนรู้ทสาคัญในการออกแบบการสอน ี่ พฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม คอนสตรัคติวิสต์ การเรียนรู้ เปลียนแปลงพฤติกรรมที่ การเปลียนแปลงความรู้ การสร้างความรูขนมา ่ ่ ้ ้ึ เกิดขึน ้ สูหน่วยความจา ่ ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้ การเชือมโยงความรู้ ่ ั เรียบเรียงความรูให้เป็ น ร่วมมือกันแก้ปญหา ้ ระหว่างสิงเร้ากับการ ่ ระเบียบและสามารถ ตอบสนอง เรียกกลับมาใช้ได้ บทบาทของผูเ้ รียน รับสิงเร้าทีครูจดให้ ่ ่ ั รอรับสารสนเทศ สร้างความรูอย่างตื่นตัว ้ บทบาทของผูสอน ้ บริหารจัดการสิงเร้าทีจะ นาเสนอสารสนเทศ ่ ่ แนะนาและให้รปแบบ ู ให้ผเู้ รียน
 • 12. ปัญหาที่ 3 ให้ วเิ คราะห์ และวิพากษ์ จุดเด่ นและจุดด้ อย ของการออกแบบการสอนที่มีพนฐานจากทฤษฎี ื้ การเรียนรู้ กลุ่มพฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยม และคอนสตรัคติวสต์ ิ
 • 13. วิเคราะห์ และวิพากษ์ จุดเด่ นและจุดด้ อยของการออกแบบการสอนทีมี ่ พืนฐานจากทฤษฎีการเรียนรู้ ้ ทฤษฎี จุดเด่น จุดด้อย กลุ่มพฤติกรรม • ครูจะเป็ นผูจดการการเรียนรูโดย ้ั ้ • นักเรียนรอรับความรูจากครู ้ นิยม การถ่ายทอดความรูไปยังนักเรียน ้ เพียงอย่างเดียว ทาให้ไม่สามารถ โดยตรง สร้างความรูขนได้ดวยตนเอง ้ ้ึ ้ • ครูจะให้นกเรียนทาแบบฝึกหัด ั • นักเรียนไม่มสวนร่วมในการ ี่ ซ้าๆ จนเกิดทักษะนันๆ ้ ั แก้ปญหาและการเรียนร่วมกัน • ครูจะเป็ นผูเ้ สริมแรง โดยการให้ รางวัล ลงโทษ • มีการสร้างสิงแวดล้อมทางการ ่ เรียนรูให้ผเู้ รียนทาซ้าๆ ซึงจะได้รบ ้ ่ ั ผลการตอบสนองกลับทันทีใน ขณะทีเรียนรู้ ่
 • 14. ทฤษฎี จุดเด่น จุดด้อย กลุ่มพุทธิปัญญา • ผูเ้ รียนสามารถจัดรวบรวมเรียบ • ผูเ้ รียนจะเป็ นผูรอรับสารสนเทศ ้ นิยม เรียงสิงทีเรียนรูให้เป็ นระเบียบและ ่ ่ ้ จากครูเพียงอย่างเดียวและไม่ สามารถเรียกกลับมาใช้ได้ตามที่ สามารถสร้างองค์ความรูขนเองได้ ้ ้ึ ต้องการ เช่นเดียวกับกลุ่มพฤติกรรมนิยม • สามารถถ่ายโยงความรูและทักษะ ้ เดิมหรือสิงทีเรียนรูมาแล้วไปสู่ ่ ่ ้ บริบทและปญหาใหม่ ั • มีสอสารสนเทศ โดยครูจะเป็ นผู้ ่ื นาเสนอสารสนเทศไปสูผเู้ รียน ่ • การเรียนรูจะสังเกตได้จากการ ้ เปลียนแปลงของความรูทถกเก็บไว้ ่ ้ ่ี ู ในหน่วยความจา
 • 15. ทฤษฎี จุดเด่น จุดด้อย กลุ่ม • ผูเ้ รียนสร้างความรูอย่างตื่นตัวด้วย • ต้องอาศัยเวลาในการเรียนรู้ ้ คอนสตรัคติวิสต์ ตนเอง โดยพยายามสร้างความเข้าใจ และการจัดกิจกรรม นอกเหนือเนื้อหาความรูทได้รบ ้ ่ี ั • ระดับความรูความสามารถของ ้ • นักเรียนได้ลงมือกระทาการเรียนรู้ ผูเ้ รียนแต่ละคนแตกต่างกัน จึง ด้วยตนเอง ทาให้การเรียนรูตองมีผให้ ้ ้ ู้ • มีการสร้างสิงแทนความรูขนมาโดย ่ ้ ้ึ คาแนะนา อาศัยการเชือมโยงกับประสบการณ์ ่ เดิมของตนเอง • ครูเป็ นผูสร้างสิงแวดล้อมทางการ ้ ่ เรียนรูทให้ผเู้ รียนมีปฏิสมพันธ์อย่างมี ้ ่ี ั ความหมายกับเนื้อหา สือ ตลอดจน ่ แหล่งเรียนรูต่างๆ้ • ครูเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง ั • มีการร่วมมือกันแก้ปญหาและมีสวน ่ ร่วมกับกิจกรรมในชันเรียน ้
 • 16. ปัญหาที่ 4 จากสิ่ งที่กาหนดต่ อไปนีให้ ท่านจาแนกประเภทตาม ้ ลักษณะการออกแบบโดยระบุเกณฑ์ และเหตุผลทีใช้ ในการ่ จาแนกด้ วย ชุดการสอน ชุดสร้ างความรู้ คอมพิวเตอร์ ช่วย สอน มัลติมีเดียที่พฒนาตามแนวคอนสตรัคติวสต์ ั ิ บทเรียนโปรแกรม เว็บเพือการสอนสิ่ งแวดล้ อมทางการ ่ เรียนรู้บนเครือข่ าย การเรียนแบบร่ วมมือกันเรียนรู้
 • 17.  ชุดการสอน ชุดการสอนจัดอยูในประเภทของ “ สื่อสิ่งพิมพ์ ” ่ เพราะ ชุดการสอนนันสามารถเป็ นได้ทงกระดาษหรือวัตถุใดๆ ที่ ้ ั้ ถูกจัดทาขึนเพือให้ผอ่นได้ทราบและสือสารข้อความต่างๆ ทีมหลาย ้ ่ ู้ ื ่ ่ ี ลักษณะ เช่น เอกสาร หนังสือ ตารา แบบฝึกหัด เนื้อหาทีเกียวข้องกับ ่ ่ บทเรียน เป็ นต้น ซึงจะทาให้ผเรียนเกิดการเรียนรูจากชุดการสอนทีสอ ่ ู้ ้ ่ ่ื ออกมา
 • 18.  ชุดสร้ างความรู้ ชุดสร้างความรูจดอยูในประเภทของ “ สื่อวัสดุอปกรณ์ ” ้ั ่ ุ เพราะ ชุดเสริมสร้างความรูนนเป็ นวัสดุทประดิษฐ์ขนใช้เพือ ้ ั้ ่ี ้ึ ่ ประกอบการเรียนรู้ เช่น หุนจาลอง แผนภูมิ รูปทรงเรขาคณิต ตาราง ่ สถิติ รวมถึงสือประเภทเครืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทีจะนามาใช้เพือ ่ ่ ่ ่ เป็ นการเสริมสร้างความรูต่างๆ ให้กบผูเรียน ้ ั ้
 • 19.  คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ชวยสอน อยูในประเภทของ “ สื่อเทคโนโลยี ” ่ ่ เพราะ คอมพิวเตอร์ชวยสอนสามารถตอบสนองการเรียนรูของ ่ ้ ผูเรียนได้ทุกทีทุกเวลาทีมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีประโยชน์มากมาย ้ ่ ่ ี และสามารถนามาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 20.  มัลติมีเดียทีพฒนาตามแนวคอนสตรัคติวสต์ ่ ั ิ มัลติมีเดียที่พฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์อยูในประเภทของ ั ่ “ สื่อเทคโนโลยี ” เพราะ สือมัลติมเี ดียนี้จะเป็ นในลักษณะสือทีเป็ นภาพเคลื่อนไหว ่ ่ ่ ภาพนิ่ง เพือนาเสนอเนื้อหาให้ผเรียนได้เกิดการเรียนรูดวยตนเองจาก ่ ู้ ้ ้ สือเทคโนโลยีน้ี เช่น วีดทศน์ เทปเสียง สไลด์ เนื้อหาบทเรียน เป็ นต้น ่ ิ ั
 • 21.  บทเรียนโปรแกรม บทเรียนโปรแกรมจัดอยูในประเภทของ “ สื่อเทคโนโลยี ” ่ เพราะ เป็ นการนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สือสารเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน โดยมีการสร้างโปรแกรมต่างๆ ่ ขึนมา เพือใช้ในการเรียนการสอน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ้ ่ กระบวนการเรียนรูของผูเรียนด้วยสือเทคโนโลยีน้ี ผูเรียนสามารถมี ้ ้ ่ ้ ปฏิสมพันธ์และสร้างการเรียนรูได้ดวยตนเอง ั ้ ้
 • 22.  เว็บเพือการสอน ่ เว็บเพือการสอนจัดอยูในประเภทของ “ สื่อเทคโนโลยี ” ่ ่ เพราะ เป็ นการนานวัตกรรมของเทคโนโลยีมาสร้างเว็บเพือใช้ ่ ในการสอนโดยสามารถทาให้ผเรียนได้เข้าไปเรียนรูศกษาหาความรูได้ ู้ ้ ึ ้ ตลอดเวลา และสะดวกต่อการสอน อีกทังยังมีความเท่าเทียมในการ ้ ค้นคว้าหาความรูของนักเรียน ้
 • 23.  สิ่ งแวดล้ อมทางการเรียนรู้ บนเครือข่ าย สิงแวดล้อมทางการเรียนรูบนเครือข่าย จัดอยูในประเภทของ ่ ้ ่ “ สื่อเทคโนโลยี ” เพราะ สิงต่างๆทีอยูบนเครือข่ายการเรียนรูลวนแล้วแต่เป็ น ่ ่ ่ ้้ เทคโนโลยี เนื่องจากสามารถนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ มาใช้ในการสร้างสิงแวดล้อมต่างๆ ทีน่าเรียนรูและก่อให้เกิดการ ่ ่ ้ เรียนรูบนเครือข่ายนันได้ ้ ้
 • 24.  การเรียนแบบร่ วมมือกันเรียนรู้ การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรูจดอยูในประเภทของ ้ั ่ “ สื่อที่เป็ นกิจกรรม/กระบวนการ ” เพราะ เป็ นกิจกรรมทีจดเพือฝึกกระบวนการคิดและปฏิบติ ่ั ่ ั ั ่ ั ตลอดจนทักษะต่างๆ ให้นกเรียนได้รวมมือกันแก้ปญหา และก่อให้เกิด ั การเรียนรูรวมกัน เช่น เกม การแก้ปญหา โครงงาน การทดลอง การ ้่ อภิปราย เป็ นต้น
 • 25. บรรณานุกรม เอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชา นวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรียนรู้ 241 203 ่
 • 26. รายชื่อสมาชิก 1. นางสาวณัฐธิดา นามบุดดี 543050018-1 2. นางสาวสุ รีรัตน์ สุ มาลัย 543050074-1 3. นางสาวพรชนก เทียมทัด 543050358-7 คณิตศาสตรศึกษา ชั้นปี ที่ 2 241 203 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรียนรู้ ่