Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
VIEN KIEM SAT ND TOI CAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

VIEN KIEMZSAI NHAN DAN Dêc lêp - Tu» do - Hanh Qhuc
THANH PHO...
+ Mên nghiép V1_1 Van thu 1u'u titi;  thi viét
+ Mên ngoai ngñt thi trac nghiém trên may tinh
+ Mên tin hoc:  thi thuc han...
12. Giay Chung nhan thuêcpdai tudng uu tiên trong tuyan dung cêng chuc (nau
cé) dude cd quan cé tham quyên Chung thuc; 
13...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Tuyen dung vksnd tphcm

5.579 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Tuyen dung vksnd tphcm

  1. 1. VIEN KIEM SAT ND TOI CAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM VIEN KIEMZSAI NHAN DAN Dêc lêp - Tu» do - Hanh Qhuc THANH PHO HO CHI MINH séilv/ j/TBAIKS Than/ z phé' H& Chi Minh, HgdyZOI/ Izdng 5 nam 2015 THONG BAO TUYEN DUNG CONG CHUC NGACH NGHIEP VUKIEM SAT, NGHIEP VU VAN THU LUU TRU, NGHIEP VU KE ToAN VA NGACH KY SU XAY DUNG DAN DUNG Cên cu Qui dinh Vê tuyén dung cêng chuc trong ngétnh kiêm sét nhên dên (ban héinh kém theo Quyêlt dinh 136/QD-VKSTC-V9 ngély 05/4/2014 cua Viên truéng Vién kiêm séit nhên dên têi cao; Cñn eri Ké hoach se; OZ/ KH-VKSTP ngéiy 20 thémg 5 nñm 2015 cua Vién kiêm sat nhên dên Thêtnh phé Hê chi Minh vê viêc tuyén dung cêng chuc nêun 2015. I. TIEU CHUAN, DIEU KIEN DANG KY DU TUYEN CONG CHUC 1. Yêu cêu Vê lich sir chinh tri cua bétn thên vét gia dinh: Khêng vi pham qui dinh cua Ngétnh vê cêng téc bêio vé chinh tri hoi bé. 2. Yêu cêu vê suc khée: Cé Suc khée dê cêng téc theo giêiy khéun Suc khée cua cor quan y té cé thêm quyên cêip. Diêng thbi phéi dép frng céc diêu kién sau: - Vê chiêu cao: Tir,1,60mtr0r1ên déi véri nam va tir 1,55m U0' lên déi Véi nti; - Vê cên nang: Tu 50kg tré lên déi Véri nam vêt tu 45kg tr& lên d0i véri nu; - Khêng bi di hinh, di téit, khuyét tat; 3. Yêu cêu vê dê tuêi: - D0 tuéi tuyén dung: Tu 20 dén 35 ciéi véi nam va ttt 20 dén 30 déi Véi nCl'. 4. co hê khêu thuhng titi hoêtc tam tm dai han (KT3) tai Thanh ph0 H& chi Minh 1. NGACH CHUYEN VIEN NGHIEP VU KniM SAT: S0 luqng tuyén dung 40 (Bén muqi) ngubi. * Co' win bring, cluing chi . ' + Ctr nhên Luétt hê chinh quy; Thac si Luéit; Tién si Luêtt; + Chung chi B ngoai ngñ' hozfic tuang duorng, Tin hçc A * Cdc mên thi tuyén vz`1 hinh tluic thi: 1. Mên kiên thttc Chung: Thi viét 2. Mên nghiêp Vu chuyên nganh ; Thi viét moi béi va thi tréc nghiém mêt hai 3. Mên ngoai ngñ' : Thi trêc nghiém trên méy tinh 4. Mên Tin hoc : Thi thuc hêtnh trên méy tinh 2. NGACH VAN THU LU`U TRU: S0 luang tuyên dung: 07 (Béy) ngudi. * Cé vñn béing, chimg chi: + Cé beling t0t nghiép Bai hoc hê chinh quy; Thac Si; Tiên si chuyên ngéinh Vén thu luu trit. ; + Chung chi B ngoai ngñ' hoac tuang duong, Tin hoc A * Czic mên thi tuyên v2`1 hinh thirc thi: + Mên kiên thtrc Chung: thi Viê/ t
  2. 2. + Mên nghiép V1_1 Van thu 1u'u titi; thi viét + Mên ngoai ngñt thi trac nghiém trên may tinh + Mên tin hoc: thi thuc hanh trên may tinh 3. NGACH KE ToAN S0 luqng tuyên dung: 02 (Hai) ngubi. * Cé van bang, chfrng chi: + CO bang tat nghiép Dai hçc hé: chinh quy; Thac si; Tiêln si chuyên nganh Kê toan; + Chung chi B ngoai ngñ' hoac tuang ducmg, Tin hçc A * Cac mên thi tuyan va hinh thfrc thi: + Mên kian thfrc Chung: thi viét + Mên nghiêp Vu Ké toan: thi viét + Mên ngoai ngñt thi trac nghiém trên may tinh + Mên tin hoc: thi thuc hanh trên may tinh 4. NGACH K? SU XAY DUNG DAN DUNG Sa luqng tuyan dung: 01 (Mêt) nguêri. * Cé van bang, chirng chi: + Cé bang tat nghiêp Dai hoc hé chinh quy; Thac si; Tian si chuyên nganh xay dung; + Chung chi B ngoai ngñ' hoac tuang dLrUng, Tin hoc A + CO kinh nghiém lam viéc vê xay dung tu 02 nam tré lên, * cae mên thi tuyên va hinh thfrc thi: + Mên kian thfxc chung: thi Viét - + Mên nghiép VL_I xay dung: thi viét + Mên ngoai ngfr: thi trac nghiém trên may tinh + Mên tin hoc: thi thuc hanh trên may tinh n. HO SO DU TUYEN: Hai (02) bê h& so', mai bi) gam: l. Don dang ky du tuyan cêng chfxc (theo mau); 2. Ban S0 yêu ly lich theo mau do co quan tuyên dung cung cap cc xac nhan cua chinh quyên dia phuong noi nguci du tuyên thuêmg tra hoac CO' quan noi ngudi du tuyên dang cêng tac trong thai han 30 ngay, tinh dan ngay nêp ha sor du tuyên; 3. Phiêiu ly lich tu phap do S6 tu phap noi nguêri du tuyan thuêmg tru cap trong th<`7i han 30 ngay tinh dan ngay nêp 116 SO' du tuyên; 4. Ban sao giay khai sinh; 5. Ban sao cac Van bang, chung chi va kêt qua hoc tap theo yêu cau cua vi tri du tuyan, duqc co quan cé tham quyên Chung thuc; 6. Ban sao bang tat nghiép pha thêng trung hoc (cé Chung thuc); 7. Ban sao chfrng chi tin hoc, ngoai ngñ* (CO Chung thuc); 8. Ban sao hê khau thucng tru cé chfrng thuc; 9. Ban sao sa dang ky tam tra dai han (KT3) tai Tp. Ha Chi Minh (cé Chung thtrc); 10. Giay cam két theo mau; 11. Giay Chung nhan suc khée do co quan y ta cé tham quyên cap trong th`0i han 30 ngay, tinh dan ngay nêp ha SO du tuyén;
  3. 3. 12. Giay Chung nhan thuêcpdai tudng uu tiên trong tuyan dung cêng chuc (nau cé) dude cd quan cé tham quyên Chung thuc; 13. 02 phong bi dan tem ghi dia chi ngudi nhan va 02 anh cd 4x6; III. THdI GIAN, DiA DIEM NHAN HO SO Du TUYEN: - Thdi gian phat hanh va nhan na SO' th ngay 01/6/2015 dén ngay 30/6/2015 - Dia diam: 120 Nam hy khdi nghia, quan 1 (phdng Ta chhc can ba Vién kiéin sat nhan dan Tp. HCM) * La phi thi tuyên: 260.000 dang/ ngudi (cah cii» Thahg lu' liêiz rich sa' 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngêzy 29/10/2010 cita B& Têzi chinh - B& N61' vu vê Huéng dcin miic thu, ché d& thu, nép, qudn l)? vc`z sir dung phi' dir thi tuyêyn vêz phi' ncing ngach cêng chzic, vién chzic). CHE DO UU TIEN TRONG THI TUYEN 1. Dai tudng va diam uu tiên trong thi tuyên hoac xét tuyan cêng chuc: a. Anh hung luc Iuçng vñ trang, Anh hung lao dang, thudng binh, ngudi hudng chinh sach nhu thudng binh: dudc cêng 30 diam Vao tang sa diam thi tuyên hoac xét tuyên. b. Ngudi dan têc thiau sa, si quan quan dai, si quan cêng an, quan nhan chuyên nghiép, ngudi lam cêng tac cd yêu chuyên nganh, con liêt si, con thudng binh, con bênh binh, con cua ngudi hudng chinh sach nhu thudng binh, con cita ngudi hoat dang cach mang trudc khdi nghia (tu ngay 19/8/ 1945 trd vê trudc), con dé cilia ngudi hoat dang khang chién bi nhiêm chat dêc hoa 1190, con Anh hang luc ludng Vñ trang, con Anh hung lao dang: dudc cêng 20 diam Vao tang sa diam thi tuyên hoac xét tuyên. c. Ngudi hoan thanh nghia vu quan su, nghia vu phuc Vu cé thdi han trong luc ludng Cêng an nhan dan, dai Viên Thanh nién xung phong, dai vién tri thuc tré tinh nguyên tham gia phat trian nêng thên, mizên nui tu dli 24 thang trd lên da hoan thanh nhiêm Vu: dude cêng 10 diam Vao tang sa diam thi tuyan hoac xét tuyan; con can ba, cêng chfrc (cé ba me; 1a cêng chuc trong nganh KSND) dude cêng thêm 5 diam Vao tang két qua thi tuyên. 2. Trudng hdp ngudi du tuyên hoac du xét tuyan cêng chuc thuéc nhiêu dién u'u tiên quy dinh quy dinh tai cac diam a, b, c trên day thi chi dude cêng diam uu tiên cao nhat vao kêIt qua thi tuyan hoac xét tuyênw ”L/ Noi nhçin: - V9 VKSNDTC; - Van phdng VKSNDTC; - Lanh dao VKSND TP. HCM; - Thanh viên Hai dang tuyên dung; - Lanh dao cac Phdng thuêc Viên KSND TP; - Vién KSND 24 quan, huyén; - Ta tuyên truyên; - cac bao aé dang bab; - Cac trudng Dai hoc cé chuyên nganh can tuyan; - Luu VT, TCCB.

×