Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng tại Quảng Nam | lapduandautu.vn 0903034381

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------
BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN
NHÀ...
Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng
Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381...
Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng
Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381...
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 62 Anzeige

Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng tại Quảng Nam | lapduandautu.vn 0903034381

Herunterladen, um offline zu lesen

Dịch vụ lập dự án chuyên nghiệp
0903034381 - 0936260633
http://lapduandautu.vn/

Dịch vụ lập dự án chuyên nghiệp
0903034381 - 0936260633
http://lapduandautu.vn/

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng tại Quảng Nam | lapduandautu.vn 0903034381 (20)

Anzeige

Weitere von Dịch vụ Lập dự án chuyên nghiệp (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Thuyết minh dự án đầu tư Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng tại Quảng Nam | lapduandautu.vn 0903034381

 1. 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------    ---------- BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN NHÀ MÁY SƠ CHẾ SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU VÀ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG Chủ đầu tư: Địa điểm: Cụm công nghiệp Trảng Nhật I, Xã Điện Thắng Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ___ Tháng 04/2019 ___
 2. 2. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -----------    ---------- BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN NHÀ MÁY SƠ CHẾ SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU VÀ SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHỦ ĐẦU TƯ Giám đốc ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ ... Giám đốc
 3. 3. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 3 MỤC LỤC CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU..........................................................................................6 I. Giới thiệu về chủ đầu tư.............................................................................6 II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án......................................................................6 III. Sự cần thiết xây dựng dự án. ...................................................................6 IV. Các căn cứ pháp lý. .................................................................................7 V. Mục tiêu dự án..........................................................................................8 V.1. Mục tiêu chung ......................................................................................8 V.2. Mục tiêu cụ thể. .....................................................................................8 CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN .......................10 I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án.....................................10 I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án..............................................10 I.2. Điều kiện xã hội vùng dự án. ................................................................13 II. Quy mô đầu tư của dự án........................................................................15 II.1. Đánh giá nhu cầu thị trường dược liệu. ...............................................15 II.2. Quy mô đầu tư dự án............................................................................17 III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án. .....................................19 III.1. Địa điểm xây dựng..............................................................................19 III.2. Hình thức đầu tư. ................................................................................19 IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án..........19 IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án. .........................................................19 IV.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án. ..19 CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ..................................21 I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình. ....................................21 II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ................................23 II.1. Danh mục sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu..................................23 II.2. Danh mục các sản phẩm thực phẩm chức năng...................................27
 4. 4. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 4 II.3. Quy trình sản xuất viên nén:................................................................32 II.4. Quy trình sản xuất dung dịch đóng chai, siro:.....................................34 II.5. Quy trình sản xuất nang cứng:.............................................................36 II.6. Quy trình sản xuất dạng cốm bột:........................................................38 CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN ...............................40 I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. ..............................................................................................................................40 II. Các phương án xây dựng công trình.......................................................40 III. Phương án tổ chức thực hiện.................................................................40 IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án.....40 IV.1 Phân đoạn và tiến độ thực hiện. ..........................................................41 IV.2 Hình thức quản lý dự án......................................................................41 CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ............................................................................................42 I. Đánh giá tác động môi trường..................................................................42 I.1 Giới thiệu chung:....................................................................................42 I.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường. ...................................42 I.3. Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án.................................43 I.4. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng............................................43 II. Tác động của dự án tới môi trường.........................................................43 II.1. Nguồn gây ra ô nhiễm..........................................................................44 II.2. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường.......................................................45 II.3. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường....46 II.4. Kết luận................................................................................................48 CHƯƠNG VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN..............................................................................................49 I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án................................................49 II. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án..........................................55 II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án....................................................55 II.2 Phương án vay.......................................................................................58
 5. 5. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 5 II.3. Các thông số tài chính của dự án. ........................................................58 KẾT LUẬN..........................................................................................................61 I. Kết luận. ...................................................................................................61 II. Đề xuất và kiến nghị. ..............................................................................61 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN..........62 Phụ lục 1 Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn của dự án thực hiện dự án ...........62 Phụ lục 2 Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án.....................................62 Phụ lục 3 Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án. .............62 Phụ lục 4 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án.Error! Bookmark not defined. Phụ lục 5 Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án........................................62 Phụ lục 6 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án. ............62 Phụ lục 7 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án......62 Phụ lục 8 Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án. .......62 Phụ lục 9 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án...62
 6. 6. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 6 CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU I. Giới thiệu về chủ đầu tư.  Chủ đầu tư :  Mã số doanh nghiệp:  Đại diện pháp luật : - Chức vụ: Giám đốc  Địa chỉ trụ sở : II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.  Tên dự án : “Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng”  Địa điểm xây dựng : Cụm công nghiệp Trảng Nhật I, Xã Điện Thắng Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác dự án.  Tổng mức đầu tư : 144.646.080.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi sáu triệu không trăm tám mươi nghìn đồng) + Vốn tự có (tự huy động) : 29.956.203.000 đồng. + Vốn vay tín dụng : 114.689.877.000 đồng. III. Sự cần thiết xây dựng dự án. Với điều kiện thiên nhiên nhiều ưu đãi, Việt Nam có một hệ sinh thái phong phú và đa dạng, có tiềm năng to lớn về tài nguyên cây thuốc. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để phát triển nguồn dược liệu, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất thuốc trong nước. Tuy nhiên, cho đến nay, nguồn dược liệu nước ta vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu mà chưa phát huy được hết những tiềm năng thảo dược tự nhiên. Việt Nam hiện có 4.000 loài cây thuốc, trong đó có nhiều loại dược liệu quý được thế giới công nhận như cây hồi, quế, atisô, sâm Ngọc Linh... Tổng sản lượng dược liệu trồng ở Việt Nam ước tính đạt khoảng 100.000 tấn/năm. Với sự đa dạng về khí hậu và thổ nhưỡng - đất đai, ngay từ cuối những năm của thập kỷ 60-80 ở Việt Nam đã hình thành những vùng trồng, sản xuất cây dược liệu có tính chuyên canh. Điều này đã cho
 7. 7. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 7 thấy nguồn dược liệu ở nước ta rất phong phú. Tuy nhiên bên cạnh tiềm năng như vậy thì việc phát triển nguồn dược liệu trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Có thể nói thảo dược là nguồn tài sản vô giá, giải quyết được hầu hêt các bệnh ở người như viêm gan B, viêm não, tiểu đường, kiết lị, tiêu chảy, ... Còn đối với nuôi trồng thủy sản nó xử lý tốt các bệnh thường gặp như: hoại tử gan tụy, suất huyết đường ruột, phân trắng, đốm đen, công thân đục cơ,... Điểm ưu việt của sản phẩm chiết suất từ thảo dược là không những trị dứt bệnh trong thời gian ngắn mà còn tạo ra nguồn thực phẩm sạch, không tồn dư hóa chất kháng sinh, tăng giá trị cạnh tranh trên thị trường. Việc phát triển ngành thảo dược trong nước còn có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển kinh tế. Trồng thảo dược không gây thoái hóa đất, ngược lại có tác dụng bảo vệ và cải tạo nguồn tài nguyên đất, giải quyết lượng lớn lao động tại địa phương, góp phần đóng góp cho ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, Công ty chúng tôi phối hợp cùng Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư ... tiến hành nghiên cứu lập dự án “Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng”. IV. Các căn cứ pháp lý.  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội  nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội  nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của  Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;  Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược;  Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 8. 8. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 8  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 18/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;  Nghị quyết số 46/NQ-TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới nêu rõ: Phát triển ngành dược thành một ngành kinh tế-kỹ thuật mũi nhọn. Phát triển mạnh công nghiệp dược, nâng cao năng lực sản xuất thuốc trong nước, ưu tiên các dạng bào chế kỹ thuật cao, quy hoạch và phát triển các vùng dược liệu, các cơ sở sản xuất nguyên liệu hóa dược. V. Mục tiêu dự án. V.1. Mục tiêu chung - Góp phần xây dựng phát triển ngành dược liệu, công nghiệp chế biến dược liệu của tỉnh Quảng Nam; - Góp phần phát triển nền kinh tế của tỉnh nhà và các tỉnh lân cận trong việc thu mua nguyên liệu để sản xuất chế biến của dự án. - Giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập không chỉ công nhân viên của Công ty mà còn nâng cao mức sống cho người dân trong khu vực thực hiện dự án. V.2. Mục tiêu cụ thể. - Góp phần xây dựng ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, không hóa chất, không kháng sinh; - Phát huy tiềm năng, thế mạnh của Công ty, kết hợp với tinh hoa của y dược để tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, cung cấp cho thị trường; - Giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam. - Hình thành nhà máy chế biến dược liệu hiện đại, tạo ra các sản phẩm có chất lượng
 9. 9. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 9 cao, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm trên thị trường trong nước và xuất khẩu. - Dự án sẽ tiến hành thu mua các loại dược liệu trên địa bàn tỉnh và cả nước để phục vụ nguyên liệu cho việc sản xuất thuốc và chế biến thực phẩm chức năng.
 10. 10. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 10 CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án. 1. Vị trí địa lý Quảng Nam là một tỉnh ven biển thuộc vùng phát triển kinh tế trọng điểm của miền Trung. + Phía Bắc giáp thành phố Đà Nẵng; + Phía Đông giáp biển Đông với trên 125 km bờ biển; + Phía Tây giáp tỉnh Kon Tum và nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; + Phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi; Quảng Nam có 16 huyện và 2 thành phố, trong đó có 9 huyện miền núi là Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tiên Phước và Nông Sơn; 9 huyện, thành đồng bằng: thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Núi Thành và Phú Ninh, cách sân bay Chu Lai chỉ 45 km, cách khu công nghiệp Trường Hải ô tô 35 km. Diện tích tự nhiên của tỉnh là 10.406 km² .
 11. 11. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 11 2. Đặc điểm địa hình Địa hình tỉnh Quảng Nam tương đối phức tạp, thấp dần từ Tây sang Đông, hình thành ba vùng sinh thái: vùng núi cao, vùng trung du, vùng đồng bằng và ven biển; bị chia cắt theo các lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ có mối quan hệ bền chặt về kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái đa dạng với các hệ sinh thái đồi núi, đồng bằng, ven biển. 3. Khí hậu Quảng Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới điển hình, chỉ có 2 mùa là mùa khô và mùa mưa, ít chịu ảnh hưởng của mùa đông lạnh miền Bắc. Nhiệt độ trung bình năm 20 – 21ºC, không có sự cách biệt lớn giữa các tháng trong năm. Lượng mưa trung bình 2.000 – 2.500 mm nhưng phân bố không đều theo thời gian và không gian, mưa ở miền núi nhiều hơn đồng bằng, mưa tập trung vào các tháng 9 – 12, chiếm 80% lượng mưa cả năm; mùa mưa trùng với mùa bão, nên các cơn bão nên các cơn bão đổ vào miền Trung thường gây ra lở đất, lũ quét ở các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và ngập lụt ở các huyện đồng bằng. 4. Sông ngòi và chế độ thuỷ văn Quảng Nam có trên 125 km bờ biển thuộc các huyện: Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành. Ngoài ra còn có 15 hòn đảo lớn nhỏ ngoài khơi, 10 hồ nước (với 6000 ha mặt nước). Có 941 km sông ngòi tự nhiên, đang quản lý và khai thác 307 km sông (chiếm 32,62%), gồm 11 sông chính. Hệ thống sông hoạt động chính gồm 2 hệ thống: sông Thu Bồn và sông Trường Giang, hai hệ thống sông này đều đổ ra biển Đông theo 3 cửa sông: sông Hàn, Cửa Đại và Kỳ Hà. Sông Trung ương quản lý: dài 132 km, gồm: Đoạn 1 sông Thu Bồn, sông Trường Giang. Toàn bộ đường sông đang khai thác vận tải thuỷ của tỉnh Quảng Nam dài 207 km, gồm 11 tuyến: Sông Thu Bồn, sông Trường Giang, sông Vu Gia, sông Yên, sông Vĩnh Điện, sông Hội An,sông Cổ Cò, sông Duy Vinh, sông Bà Rén, sông Tam Kỳ và sông An Tân. 5. Giao thông
 12. 12. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 12 Quảng Nam có hệ thống giao thông khá phát triển với nhiều loại hình như đường bộ, đường sắt, đường sông, sân bay và cảng biển. Quảng Nam có tuyến Quốc lộ 1A đi qua. Δ Đường bộ Hệ thống đường quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh được xây dựng theo hướng Bắc - Nam và Đông - Tây. Quốc lộ 1A đi qua địa phận các huyện, thành phố: Núi Thành, Tam Kỳ, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên và Điện Bàn. Quốc lộ 14 đi qua địa phận các huyện: Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang và Tây Giang. Quốc lộ 14B đi qua địa phận các huyện Đại Lộc và Nam Giang. Quốc lộ 14E đi qua địa phận các huyện: Thăng Bình, Hiệp Đức và Phước Sơn. Ngoài ra tỉnh còn có 1 hệ thống đường bộ gồm các tỉnh lộ như 604, 607, 609, 610, 611, 614, 615, 616, 617, 618 (mới và cũ), 620 và nhiều hương lộ, xã lộ.... Δ Đường sắt Trục đường sắt Bắc Nam đi qua tỉnh Quảng Nam. Ngoài nhà ga chính ở Tam Kỳ, còn có ga Nông Sơn, ga Phú Cang (Bình Quý, Thăng Bình), ga Núi Thành (Núi Thành), ga Trà Kiệu (Duy Xuyên)... Δ Đường hàng không Năm 1965, người Mỹ xây dựng sân bay Chu Lai, nhằm mục đích phục vụ các hoạt động quân sự ở miền Trung và Tây Nguyên. 40 năm sau, ngày 02 tháng 3 năm 2005, sân bay Chu Lai đón chuyến bay thương mại đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một sự kiện lịch sử của tỉnh. Năm 2010, Vietnam Airlines có tuyến bay Chu Lai - Hà Nội. Việc sân bay Chu Lai vào hoạt động thương mại sẽ thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển không chỉ của Quảng Nam (với khu công nghiệp Chu Lai) mà còn của tỉnh Quảng Ngãi (với khu công nghiệp Dung Quất). Xa hơn nữa, sân bay Chu Lai sẽ được phát triển thành sân bay quốc tế phục vụ cho việc trung chuyển hành khách và hàng hóa trong khu vực. Ngoài ra, việc đưa sân bay Chu Lai vào hoạt động sẽ giúp cho du khách đến với hai di sản văn hóa thế giới Hội An và Mỹ Sơn dễ dàng hơn. Δ Đường sông Quảng Nam có 941 km sông ngòi tự nhiên, đang quản lý và khai thác 307 km sông (chiếm 32,62%), gồm 11 sông chính. Hệ thống sông hoạt động chính gồm 2 hệ thống: sông Thu Bồn và sông Trường Giang, hai hệ thống sông này đều đổ ra biển Đông theo 3 cửa sông: sông Hàn, Cửa Đại và Kỳ Hà
 13. 13. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 13 6. Văn hóa, Du lịch Δ Di tích lịch sử Đô thị cổ Hội An - Các di sản văn hóa Chăm: - Thánh địa Mỹ Sơn, Duy Xuyên - Phật viện Đồng Dương, Thăng Bình - Trà Kiệu, Duy Xuyên - Tháp Chiên Đàn - Tam Kỳ, Tháp Bằng An - Điện Bàn, Tháp Khương Mỹ - Núi Thành Δ Các địa điểm thắng cảnh và du lịch Cù lao Chàm - khu dự trữ sinh quyển thế giới Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh Biển Cửa Đại Biển Bàn Than, Núi Thành Khu du lịch sinh thái Hố Thác, Thăng Bình Khu du lịch sinh thái Thuận Tình, Hội An Suối nước nóng Tây Viên, Nông Sơn Suối Tiên, Quế Sơn Hòn Kẽm Đá Dừng, Hồ Việt An,Di tích Phước Trà Hiệp Đức Nhà lưu niệm Huỳnh Thúc Kháng Nhà lưu niệm Phan Châu Trinh Nhà lưu niệm Võ Chí Công Biển du lịch Tam Thanh, Tam Kỳ Biển Rạng, Núi Thành Biển Hà My, Điện Bàn I.2. Điều kiện xã hội vùng dự án. 1. Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế Năm 2018, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 68.100 tỷ đồng, tăng 8,11% so với năm 2017 (bình quân 3 năm (2016-2018) tăng 13,1%; vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực nông - lâm - thuỷ sản còn 12%, khu vực công nghiệp và xây dựng, thương mại - dịch vụ 88%, trong đó công nghiệp xây dựng 36,8%. GRDP bình quân đầu người hơn 61 triệu đồng/người.
 14. 14. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 14 Ngành công nghiệp - xây dựng tăng trưởng gần 13,3%, bình quân 3 năm tăng gần 15,3%; trong đó công nghiệp tăng gần 14%; ngành dịch vụ hơn 6,3%, bình quân 3 năm tăng 13,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng hơn 49.800 tỷ đồng, tăng gần 1,4 lần so năm 2016; hoạt động du lịch tăng trưởng khá, tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên 6,5 triệu lượt, tăng 21,5%, bình quân 3 năm tăng 19%/năm. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tiếp tục duy trì và phát triển ổn định, tăng trưởng 4,28%, bình quân 3 năm tăng 3,8%/năm. Sản xuất nông nghiệp năm 2018 được mùa, năng suất lúa đạt 53,6 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha; sản lượng đạt trên 462 nghìn tấn, tăng 01 nghìn tấn so với năm 2017. Chăn nuôi gia súc, gia cầm nhìn chung ổn định, ít xảy ra dịch bệnh. Đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,38%, vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hơn 23.741 tỷ đồng, tăng 20,66% so với dự toán; trong đó thu nội địa hơn 19.131 tỷ đồng, tăng 23,62% so với dự toán. Thu xuất nhập khẩu hơn 4.405 tỷ đồng, tăng 4,88% so với dự toán (tính đến ngày 31/12/2018). Tổng chi cân đối ngân sách địa phương hơn 18.917 tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán; trong đó, chi thường xuyên 11.740 tỷ đồng, tăng 2% dự toán, chi đầu tư phát triển 4.420 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động năm 2018 gần 48.970 tỷ đồng, tăng gần 12% so với đầu năm. 2. Phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, chương trình nông thôn mới, giảm nghèo đạt được một số kết quả. Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh đã sắp xếp, ổn định dân cư cho 1.860 hộ, đạt 65,6% kế hoạch. Đến nay, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là 13,51 tiêu chí/xã, tăng 0,4 tiêu chí/xã so với năm 2017, trong đó các xã miền núi bình quân đạt 10,02 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 5 tiêu chí, đến cuối năm 2018, có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối năm 2018 là 86 xã, đạt tỷ lệ 42,15%. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững. Trong năm đã giảm được 6.575 hộ nghèo (tỷ lệ giảm 1,71%); số hộ nghèo của tỉnh còn 31.537 hộ (tỷ lệ 7,57%).
 15. 15. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 15 3. Phát triển nguồn nhân lực Thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12-8-2016 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực; Số lao động có việc làm mới tăng thêm hơn 21.000 lao động, tăng 6.000 lao động so với kế hoạch (trong 3 năm tạo việc làm mới tăng thêm 52.000 lao động, bình quân mỗi năm 17.000 lao động); Tỷ lệ lao động qua đào tạo 58,5%, đạt kế hoạch đề ra. Cơ cấu lao động ngành nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 41%, ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 26,5%, nhóm ngành thương mại – dịch vụ chiếm 32,5%. II. Quy mô đầu tư của dự án. II.1. Đánh giá nhu cầu thị trường dược liệu. Theo tổ chức y tế thế giới WHO, 80% dân số thế giới nằm ở khu vực các nước đang phát triển sử dụng thuốc có nguồn gốc tự nhiên như một lựa chọn hàng đầu trong việc phòng và chữa bệnh. Với số dân lớn nên nhu cầu sử dụng thuốc hiệu quả cao ngày càng tăng. Nhu cầu về sử dụng thuốc trên thế giới rất lớn, cả về số lượng và chất lượng. Đây đang là một thách thức lớn đối với các nước đang phát triển nói riêng và nhân loại nói chung. Cho đến nay, thực vật vẫn là nguồn nguyên liệu chính trong phát triển các loại thuốc mới trên thế giới. Các dược phẩm có nguồn gốc tự nhiên chiếm tới 50% tổng số dược phẩm đang được sử dụng trong lâm sàng, trong đó khoảng 25% tổng số thuốc có nguồn gốc từ thực vật bậc cao. Trong số 20 thuốc bán chạy nhất trên thế giới, có 9 sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên với doanh thu hàng năm lên đến hàng chục tỷ đô la. Theo ước tính, doanh số thuốc từ cây thuốc và các sản phẩm của nó đạt trên 100 tỷ đô la/năm. Các công ty dược phẩm lớn trên thế giới cũng đã trở lại quan tâm đến việc nghiên cứu tìm kiếm các hoạt chất sinh học từ thảo dược và sau đó là phát triển nó thành thuốc chữa bệnh. Sự kết hợp với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã đem lại hiệu quả cao hơn cho việc chữa bệnh bằng y học cổ truyền, cho quá trình tìm và phát triển thuốc mới. Việt Nam cũng có một lịch sử lâu đời trong sử dụng cây cỏ tự nhiên và một nền y học cổ truyền có bản sắc riêng để phòng và chữa bệnh cho con người. Nằm trong khu vực nhiệt đới Đông Nam Á có đa dạng sinh học rất cao. Theo ước tính Việt Nam có
 16. 16. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 16 khoảng trên 12.000 loài thực vật bậc cao, chiếm khoảng 4-5% tống số loài thực vật bậc cao đã biết trên thế giới và khoảng 25% số loài thực vật bậc cao đã biết ở châu Á. Trong số này, có khoảng 4.000 loài thực vật và 400 loài động vật được dùng làm thuốc. Nhu cầu về dược liệu cũng như thuốc từ dược liệu (thuốc được sản xuất từ nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên từ động vật, thực vật hoặc khoáng chất) có xu hướng ngày càng tăng, nhất là ở các quốc gia đang phát triển. Xu thế trên thế giới con người bắt đầu sử dụng nhiều các loại thuốc chữa bệnh và bồi dưỡng sức khỏe có nguồn gốc từ thảo dược hơn là sử dụng thuốc tân dược vì nó ít độc hại hơn và ít tác dụng phụ hơn. Theo thống kê hiện nay tỷ lệ số người sử dụng Y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh ngày càng tăng như Trung Quốc, Hàn Quốc, Các nước Châu phi, ...Ở Trung Quốc chi phí cho sử dụng Y học cổ truyền khoảng 10 tỷ USD, chiếm 40% tổng chi phí cho y tế, Nhật Bản khoảng 1,5 tỷ USD, Hàn Quốc khoảng trên 500 triệu USD. Theo thống kê của WHO, những năm gần đây, nhiều nhà sản xuất đã có hướng đi mới là sản xuất các thuốc bổ trợ, các thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hương liệu… Chính vì vậy, sản xuất dược liệu đã và đang mang lại nguồn lợi lớn cho nền kinh tế ngoài việc cung cấp nguyên liệu cho sản xuất thuốc. Nước ta chủ yếu xuất dược liệu thô, ước tính 10.000 tấn/năm bao gồm các loại như: Sa nhân, Quế, Hồi, Thảo quả, Cúc hoa, Dừa cạn, Hòe,... và một số loài cây thuốc mọc tự nhiên khác. Bên cạnh đó một số hoạt chất được chiết xuất từ dược liệu cũng từng được xuất khẩu như Berberin, 16 Palmatin, Rutin, Artemisinin, tinh dầu và một vài chế phẩm đông dược khác sang Đông Âu và Liên bang Nga.
 17. 17. II.2. Quy mô đầu tư dự án STT Nội dung ĐVT Khối lượng Số lượng Diện tích sàn (m2) Xây dựng 13.467 I.1 Khối văn phòng, phụ trợ 1 Khu văn phòng m² 287,5 4,0 1.150,0 2 Khu nhà ăn và công tình phụ m² 152,0 2,0 304,0 3 Nhà bảo vệ m² 9,0 1,0 9,0 4 Khu để xe của nhân viên m² 150,0 1,0 150,0 5 Cổng chính; phụ 16,0 1,0 16,0 6 Hàng rào mặt tiền, xung quanh 444,0 1,0 444,0 I.2 Khối nhà máy sản xuất, kho 0,0 1 Khu nhà máy sơ chế m² 2.800,0 1,0 2.800,0 2 Khu nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng m² 2.800,0 1,0 2.800,0 3 Kho nguyên liệu m² 712,5 1,0 712,5 4 Kho GSP tân dược đạt tiêu chuẩn m² 712,5 1,0 712,5 5 Kho GSP dược liệu đạt tiêu chuẩn m² 1.472,0 1,0 1.472,0 I.3 Phần hạ tầng kỹ thuật 1 San nền (chuẩn bị kỹ thuật đất SX) ha 1,3 2 Hệ thống giao thông nội bộ, sân bãi) m² 3.000,0 1,0 3.000,0 3 Hệ thống cây xanh vườn hoa m² 904,5 1,0 904,5 4 Hệ thống cấp điện tủng hạ thế ha 1,3 1,0 1,3 5 Hệ thống cấp điện chiếu sáng tổng thể ha 1,3 1,0 1,3
 18. 18. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 18 STT Nội dung ĐVT Khối lượng Số lượng Diện tích sàn (m2) 6 Hệ thống cấp nước và PCCC ha 1,3 1,0 1,3 7 Hệt thống thoát nước mưa ha 1,3 1,0 1,3 8 Hệ thống thoát nước thải ha 1,3 1,0 1,3 9 Hệ thống thông tin viễn thông ha 1,3 1,0 1,3 10 Hệ thống thu gom chất thải rắn và MTĐT ha 1,3 1,0 1,3
 19. 19. III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án. III.1. Địa điểm xây dựng. Khu vực xây dựng dự án tại Cụm công nghiệp Trảng Nhật I, Xã Điện Thắng Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. III.2. Hình thức đầu tư. Dự án được đầu tư theo hình thức xây dựng mới. IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án. TT Nội dung Diện tích (m²) Tỷ lệ (%) I.1 Khối văn phòng, phụ trợ 1 Khu văn phòng 288 2,21 2 Khu nhà ăn và công tình phụ 152 1,17 3 Nhà bảo vệ 9 0,07 4 Khu để xe của nhân viên 150 1,15 I.2 Khối nhà máy sản xuất, kho 1 Khu nhà máy sơ chế 2.800 21,54 2 Khu nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng 2.800 21,54 3 Kho nguyên liệu 713 5,48 4 Kho GSP tân dược đạt tiêu chuẩn 713 5,48 5 Kho GSP dược liệu đạt tiêu chuẩn 1.472 11,32 I.3 Phần hạ tầng kỹ thuật 1 San nền (chuẩn bị kỹ thuật đất SX) 2 Hệ thống giao thông nội bộ, sân bãi) 3.000 23,08 3 Hệ thống cây xanh vườn hoa 905 6,96 Tổng cộng 13.000 100 IV.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án. Các vật tư đầu vào như: nguyên vật liệu và xây dựng đều có bán tại địa phương và trong nước nên nguyên vật liệu các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình thực hiện dự án là tương đối thuận lợi và đáp ứng kịp thời.
 20. 20. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 20 Đối với nguồn lao động phục vụ quá trình hoạt động của dự án sau này, dự kiến sử dụng nguồn lao động trong nước. Nên cơ bản thuận lợi cho quá trình thực hiện dự án
 21. 21. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 21 CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình. STT Nội dung ĐVT Khối lượng Số lượng Diện tích sàn (m2) Xây dựng 13.467 I.1 Khối văn phòng, phụ trợ 1 Khu văn phòng m² 287,5 4,0 1.150,0 2 Khu nhà ăn và công tình phụ m² 152,0 2,0 304,0 3 Nhà bảo vệ m² 9,0 1,0 9,0 4 Khu để xe của nhân viên m² 150,0 1,0 150,0 5 Cổng chính; phụ 16,0 1,0 16,0 6 Hàng rào mặt tiền, xung quanh 444,0 1,0 444,0 I.2 Khối nhà máy sản xuất, kho 0,0 1 Khu nhà máy sơ chế m² 2.800,0 1,0 2.800,0 2 Khu nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng m² 2.800,0 1,0 2.800,0 3 Kho nguyên liệu m² 712,5 1,0 712,5 4 Kho GSP tân dược đạt tiêu chuẩn m² 712,5 1,0 712,5 5 Kho GSP dược liệu đạt tiêu chuẩn m² 1.472,0 1,0 1.472,0 I.3 Phần hạ tầng kỹ thuật 1 San nền (chuẩn bị kỹ thuật đất SX) ha 1,3 2 Hệ thống giao thông nội bộ, sân bãi) m² 3.000,0 1,0 3.000,0
 22. 22. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 22 STT Nội dung ĐVT Khối lượng Số lượng Diện tích sàn (m2) 3 Hệ thống cây xanh vườn hoa m² 904,5 1,0 904,5 4 Hệ thống cấp điện tủng hạ thế ha 1,3 1,0 1,3 5 Hệ thống cấp điện chiếu sáng tổng thể ha 1,3 1,0 1,3 6 Hệ thống cấp nước và PCCC ha 1,3 1,0 1,3 7 Hệt thống thoát nước mưa ha 1,3 1,0 1,3 8 Hệ thống thoát nước thải ha 1,3 1,0 1,3 9 Hệ thống thông tin viễn thông ha 1,3 1,0 1,3 10 Hệ thống thu gom chất thải rắn và MTĐT ha 1,3 1,0 1,3
 23. 23. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 23 II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ. II.1. Danh mục sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu Stt Tên sản phẩm Thành phần Khối lượng Đơn vị tính Công dụng Quy cách Cách dùng Bảo quản 1 Trà Túi Lọc Cà Gai Leo - QN Cà Gai Leo 2,25 g Thanh nhiệt, mát gan, ngăn ngừa mụn nhọt. Giải độc gan, giải rượu, hỗ trợ điều trị sơ gan, viêm gan A,B,C. Hạ men gan, giảm mở máu. Hộp/25 túi/2.5g/túi Cho một túi trà vào ly sau đó rót khoảng 200ml nước sôi ngâm trong 3-4 phút là dùng được. Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sảng trực tiếp. Không dùng sản phẩm khi đã hết hạn. Cỏ ngọt 0,125 mg Mật nhân 0,125 mg 2 Viên Uống Cà Gai Leo - QN Cà Gai Leo 2,25 g Thanh nhiệt, mát gan, ngăn ngừa mụn nhọt. Giải độc gan, giải rượu, hỗ trợ điều trị sơ gan, viêm gan A,B,C. Hạ men gan, giảm mở máu. Hộp/50/100 viên nén. Lọ/30/50/100 viên nén. Cho một túi trà vào ly sau đó rót khoảng 200ml nước sôi ngâm trong 3-4 phút là dùng được. Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sảng trực tiếp. Không dùng sản phẩm khi đã hết hạn. Cỏ ngọt 0,125 mg Mật nhân 0,125 mg 3 Tinh Bột Nghệ - QN Tinh bột nghệ 500 g Hỗ trợ phòng và điều trị: 1. Trị vết thương lâu lành 2. Bệnh Parkinson 3. Bệnh Aizheimer 4.Bệnh vẩy nến 5. Chống viêm, kháng khuẩn, giảm đau 6. giảm lượng Cholesterol và lipid toàn phần trong Hộp/gói/500g/1000 g Ngày liều dùng trung bình từ 12g- 24g chia làm 2 đến 4 lần, thời gian dùng từ 4 tuần đến 6 tuần hoặc lâu hơn mới phát huy được đầy đủ tác dụng. Lưu ý: người bị Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.
 24. 24. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 24 Stt Tên sản phẩm Thành phần Khối lượng Đơn vị tính Công dụng Quy cách Cách dùng Bảo quản máu, giảm cân 7. Bệnh về mắt: viêm kết mạc 8. giảm các hành vi trầm cảm, mất ngủ 9. Ung thư: ức chế nhiều tế bào ung thư: ung thư dạ dày, ung thư da, ung thư đại tràng giai đoạn cuối 10. Chống viêm, giảm đau trong viêm khớp dạng thấp 11. Viêm loét dạ dày tá tràng, rối loạn tiêu hóa đau dạ dày, loét hành tá tràng nên dùng sau bữa ăn, các trường hợp khác nên dùng tinh bột nghệ trong bữa ăn. 4 Trà Túi Lọc Đinh Lăng Lá cây đinh lăng 3 g Tăng tuần hoàn não, giảm hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt. Tăng cường khả năng tập trung. Phòng và chữa chứng kinh giật ở trẻ nhỏ. Đặc biệt tốt cho người mất ngủ. Bảo vệ tế bào gan. Ổn định huyết áp.trà đinh lăng túi lọc có tác dụng chữa bệnh hoạt huyết dưỡng não, phòng và điều trị các bệnh kém tập trung, suy giảm trí nhớ, căng thẳng thần kinh, suy nhược thần kinh. Hộp/50 túi/2g/túi Cho một túi trà vào ly sau đó rót khoảng 200ml nước sôi ngâm trong 3-4 phút là dùng được. Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.
 25. 25. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 25 Stt Tên sản phẩm Thành phần Khối lượng Đơn vị tính Công dụng Quy cách Cách dùng Bảo quản Những người thiểu năng tuần hoàn não, tiền đình với các chứng hoa mắt, chóng mặt, mât ngủ.. 5 Trà Giảo Cổ Lam Giảo cổ lam 500 g Giảo cổ lam giúp hạ mỡ máu, giảm cholesterol, ngăn ngừa xơ vữa mạch máu, giúp hạ huyết áp, phòng ngừa các biến chứng về tim mạch. Hỗ trợ điều trị bệnh mỡ máu cao, cao huyết áp. Giúp hạ đường huyết, phòng ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường. Tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ điều trị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Tăng khả năng làm việc, giảm căng thăng mệt mỏi. Giúp dễ ngủ và ngủ sâu giấc. H/2gói/500g/gói Cho khoảng 4-5 gram (một nhúm) trà giảo cổ lam vào ấm, châm nước sôi, tráng qua và châm lượng nước vừa đủ; chờ 5-7 phút để lá trà ra là có thể dùng được. Uống trà giảo cổ lam tốt nhất vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Đối với người đang có bệnh (huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu) có thể dùng nhiều hơn xíu trong một ngày. Với người tiểu đường, dùng trà giảo cổ lam kết hợp Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.
 26. 26. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 26 Stt Tên sản phẩm Thành phần Khối lượng Đơn vị tính Công dụng Quy cách Cách dùng Bảo quản với dây thìa canh rất tốt. 6 Hoạt huyết dưỡng não -QN Cao Đinh Lăng 150 mg Phòng và điều trị suy giảm trí nhớ, Thiểu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình với các biểu hiện: đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng. Giảm chức năng não bộ: giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, di chứng não. Chứng run giật của bệnh nhân Parkinson. Hộp 1 vỉ, 5 vỉ x 20 viên bao đường. Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên bao phim. Lọ/30 viên/50 viên/100 viên Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: uống 2 - 3 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày. Trẻ em từ 4 – 12 tuổi: uống 1 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày. Thời gian sử dụng: 2 – 3 tháng hoặc lâu hơn tùy theo tình trạng bệnh Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.Cao Bạch Qủa 5 mg
 27. 27. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 27 II.2. Danh mục các sản phẩm thực phẩm chức năng Stt Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Đối tượng sử dụng Công dụng Cách dùng Bảo quản Quy cách 1 Magne-B6 QN Magnesi lactat Vitamin B6 tá dược vừa đủ 1 viên nén bao phim 470mg 5mg Người lớn tuổi, người bị rối loạn tuần hoàn não. Hỗ trợ bổ sung bị thiếu hụt Magnesi: run, yếu cơ, mất thăng bằng, tim nhanh, lo âu, khó ngủ, buồn Nôn, Trẻ em đổ mồ hôi trộm. Trẻ em: 1-3 viên/ngày; người lớn: 6 viên/ngày Nơi khô, nhiệt độ không quá 300 c, tránh ánh sáng, đẻ xa tầm tay trẻ em. H/10 vỉ, 5 vỉ, 3 vỉ/ 10 viên nén bao phim. Lọ/ 30 viên/50 viên/100 viên 2 Neuro-QN Vitamin B1 Vitamin B6 Vitamin B12 tá dược vừa đủ 1 viên 12.5mg 12.5mg 12.5mg Người bị thiếu hụt vitamin nhóm B Hỗ trợ trong các trường hợp thiếu Vitamin nhóm B đặc biệt ở người nghiện rượu kinh niên, kém ăn, mất ngủ, suy nhược cơ thế. Hỗ trợ trong các trường hợp: đau nhức thần kinh, đau nhức thần kinh cơ, đau nhức do thấp khớp. Thiếu Vitamin nhóm B: 1-2 viên/lần ngày 2 lần; Nơi khô, nhiệt độ không quá 300 c, tránh ánh sáng, để xa tầm tay trẻ em. H/10 vỉ, 5 vỉ, 3 vỉ/ 10 viên nén bao phim. Lọ/ 30 viên/50 viên/100 viên 3 Viên nang mềm Sâm QN Cao chiết Sâm Ngọc Linh 40mg Người có sức đề kháng kém, suy nhược cơ thể, Bồi bổ sức khoẻ, tăng cường thể lực, sức đề kháng, giúp phục hồi sức khoẻ. Uống ngày 2 lần mỗi lần uống 1 viên Nơi khô, nhiệt độ không quá 300 c, tránh ánh sáng, để H/10 vỉ, 5 vỉ, 3 vỉ/ 10 viên nang cứng. Lọ/ 30 viên/50 viên/100 viên Vitamin A 4000UI Vitamin D 400UI Vitamin E 10mg Vitamin B1 2mg
 28. 28. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 28 Stt Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Đối tượng sử dụng Công dụng Cách dùng Bảo quản Quy cách Vitamin B2 2mg người mới ốm dậy. xa tầm tay trẻ em. Vitamin B6 1mg Vitamin B12 1µg Calci Pentolthenat 10mg Nicotinamid 15mg Acid Ascorbic 60mg Rutin 20mg Sắt 10mg Kali 8mg Đồng 1mg Mangan 1mg Kẽm 1mg Calci 90.3mg Magne 10mg Thành phần khác: dầu đậu nành, lecithin, dầu cọ, sáp ong trắng, silicon dioxid, gelatin, sorbitol, methyl paraben, propyl paraben, ethyl vanilin, oxid sắt đỏ, oxid sắt đen, oxid sắt nâu, oxid sắt vàng 4 Pros Jolibe QN Cao lá thường xuân khô 7000mg Người bị ho, viêm phế quản mạn tính Viêm đường ho hấp cấp, có kèm ho, hỗ trợ trong các trường hợp Trẻ sơ sinh và trẻ em: 2,5 ml/ lần ngày uống 3 lần. Trẻ ở độ tuổi đi học và thiếu niên Nơi khô, nhiệt độ không quá 300 c, Hộp/lọ/100ml Thành phần trong 100ml
 29. 29. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 29 Stt Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Đối tượng sử dụng Công dụng Cách dùng Bảo quản Quy cách Tá dược: nước tinh khiết ,kali sorbate, citric acid khan, xanthan gum, aroma, sorbitol dung dịch 70% viêm phế quản mạn tính. 5ml/lần ngày uống 3 lần. Người lớn: 5- 7ml/lần ngày uống 3 lần tránh ánh sáng. Để xa tầm tay trẻ em 5 Xspray - QN Muối Natri clorid và chất khoáng K+, Ca++, Mg++ Người vị viêm mũi, viêm xoang, ngạt mũi, sổ mũi. Ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị viêm mũi, viêm xoang, sổ mũi, ngạt mũi. Vệ sinh mũi hàng ngày để làm sạch và thông mũi, phục hồi độ ẩm tự nhiên, giảm tình trạng khô mũi, đặc biệt tốt cho bệnh nhân viêm xoang mãn, viêm mũi dị ứng, trẻ em bị sổ mũi. Vệ sinh, loại bỏ các chất nhầy (gĩ mũi) ở các hốc xoang trước khi xịt hoặc nhỏ các thuốc khác, giúp tăng khả năng tiếp xúc của thuốc với niêm mạc mũi xoang. Vệ sinh mũi hàng ngày: Xịt 2 lần mỗi ngày, sáng và tối hoặc sau khi tiếp xúc với bụi bẩn. Đối với người bị viêm mũi, viêm xoang: Xịt 3-4 lần mỗi ngày hoặc nhiều hơn tuỳ theo nhu cầu. Nơi khô, nhiệt độ không quá 300 c, tránh ánh sáng, để xa tầm tay trẻ em. Hộp/lọ/15ml
 30. 30. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 30 Stt Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Đối tượng sử dụng Công dụng Cách dùng Bảo quản Quy cách 6 ProsEugi-QN Eucalyptol (Eucalyptolum) 100mg Người bị ho, đau họng, sổ mũi, ngạt mũi Hỗ trợ giảm các chứng ho, đau họng, sổ mũi, cảm cúm. Làm loãng miễn dịch, làm dịu ho. Trẻ em trên 30 tháng tuổi uống 1 viên x 3 lần/ngày. Người lớn uống 2 viên x 3 lần/ngày. Nơi khô, nhiệt độ không quá 300 c, tránh ánh sáng, đẻ xa tầm tay trẻ em. Hộp/10 vỉ/5 vỉ/3 vỉ/10 viên. Lọ/30 viên/50 viên/100 viên nang mềm. Methol (Metholum) 0,5mg Tinh dầu tần (Oleum colei aromatici) 0,18mg Tinh dầu gừng (OleumZingiberis Officinalis) 0,5mg Thành phần khác: Dầu nành, gelatin, glycerin, sorbitol nước, Nipagin, Nipasol, Vanilin, Màu đỏ 7 Ginseng Special QN Dịch chiết từ nhân Sâm Hàn Quốc (Korean Ginseng Extract) Người suy nhược cơ thể, mệt mỏi. Người căng thẳng thần kinh. Người đang phục hồi sức khoẻ. Người cao tuổi. Bồi bổ nguyên khí, tăng cường sinh lực và sự tỉnh táo. Một ống mỗi ngày Nơi khô, nhiệt độ không quá 300 c, tránh ánh sáng, để xa tầm tay trẻ em. Hộp/10 ống thuỷ tinh/ 10 ml Ginseng saponin 80mg/g 250mg Thành phần khác: có trong 10ml dịch chiết quả táo (Jujube extract), Sucrose, Stevioside 50%, Natri benzoat, Nước tinh khiết. 8 QN DIVA Dầu hoa anh đào 500mg Phụ nữ có các triệu chứng về Giúp chống oxy hoá, chống lão hoá da. Giúp duy Uống 1 viên mỗi ngày Nơi khô, nhiệt độ không Hộp/3 vỉ/5vỉ/10vỉ/ vỉ 10 viên. Vitamin E 20IU Sữa ong chúa 20mg
 31. 31. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 31 Stt Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Đối tượng sử dụng Công dụng Cách dùng Bảo quản Quy cách Thành phần khác: Dầu cọ, aerosil, bột hương cam, gelatin, glycerin, sorbitol (nước), acid citric, vanilin, kalisorbat. Glycin, màu nhũ bạc candurin silver sheen. da hoặc đau bụng kinh trì vẻ đẹp của làn da, ngăn ngừa khô da. Hỗ trợ cân bằng hormon nữ, làm giảm triệu chứng khó chịu thời kỳ tiền kinh nguyệt và đau bụng kinh. quá 300c, tránh ánh sáng, để xa tầm tay trẻ em. Lọ/30 viên/50 viên/100 viên
 32. 32. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 32 II.3. Quy trình sản xuất viên nén: Thuyết minh quy trình sản xuất: 1. Chuẩn bị nguyên phụ liệu, dụng cụ máy móc, con người: 1.1. Phụ liệu: - Nhãn đầy đủ, rõ ràng, đúng quy chế. - Hộp, thùng carton 5 lớp đúng quy cách. 1.2. Dụng cụ máy móc: Nhận nguyên liệu vào kho Lấy mẫu kiểm nghiệm nguyên vật liệu Chuyển nguyên liệu đã được kiểm nghiệm vào xưởng sản xuất Cân chia mẻ, chuyển vào phun sấy, tạo cốm, bao trộn ngoài phù hợp với dạng bào chế Dập viên - Bao phim Ép vỉ, đóng lọ tùy theo quy cách đã đăng ký Nhập kho, lưu hồ sơ, lưu mẫu và phân phối Đóng gói Lấy mẫu thành phẩm đã đóng gói mang đi kiểm nghiệm
 33. 33. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 33 Phòng làm việc, máy móc, dụng cụ cân, đong, pha chế phải khô, sạch, không lẫn mùi lạ, chống nhiễm chéo. Các thiết bị phải an toàn về điện, sạch, khô và sẵn sàng làm việc. 1.3. Nguyên liệu: Lĩnh nguyên liệu theo định mức kỹ thuật. Khi lĩnh nguyên liệu phải có 02 người, trong đó có 01 người là cán bộ kỹ thuật, kiểm tra chất lượng và số lượng, đối chiếu với phiếu xuất kho, phiếu kiểm nghiệm nguyên liệu. 1.4. Con người: Người pha chế phải thực hiện đúng quy chế vệ sinh an toàn lao động. 2. Cân chia nguyên phụ liệu: - Cân chia nguyên phụ liệu trên cân đồng hồ, trọng lượng theo yêu cầu. - Cân phụ liệu nhỏ trên cân điện tử sau số không 2 số. 3. Sơ chế: - Các nguyên liệu khô rắn đem nghiền nhỏ theo yêu cầu công nghệ. 4. Pha chế: - Các nguyên liệu được cho đúng tỷ lệ. 5. Đóng gói: - Đóng nguyên liệu vào túi trên máy chuyên dụng, vào hộp, đóng thùng dán tem. - Nhãn đầy đủ, rõ ràng, đúng quy chế. 6. Kiểm nghiệm: Kiểm nghiệm thành phẩm, đạt tiêu chuẩn cho nhập kho
 34. 34. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 34 II.4. Quy trình sản xuất dung dịch đóng chai, siro: Thuyết minh quy trình 1. Chuẩn bị nguyên phụ liệu: 1.1 Tất cả các nguyên liệu phục vụ cho sản xuất đều phải kiểm tra đạt tiêu chuẩn mới được đưa vào sản xuất. 1.2 Tất cả dụng cụ dùng pha chế, phòng pha chế phải được vệ sinh sạch sẽ. 1.3 Bao bì phải được rửa sạch, sấy khô trước khi đóng gói. 2. Pha chế: 2.1 Chuẩn bị nguyên liệu đầu vào Ngay sau khi nguyên liệu vào kho sẽ được lấy mẫu kiểm nghiệm theo các tiêu chuẩn đã thống nhất và công bố từ trước. Yêu cầu của bước này là 100% lô nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn. Nếu đạt, nguyên vật liệu mới được chuyển tiếp sang xưởng sản xuất. 2.2 Cân nguyên liệu theo công thức. Nguyên liệu Trộn nguyên liệu Cân đủ số lượng nguyên liệu trong công thức Pha các dung dịch gốc, trộn đồng nhất Kiểm nghiệm bán thành phẩm Nhập kho, lưu hồ sơ, lưu mẫu, lưu thành phẩm Kiểm nghiệm thành phẩm Đóng ống Đóng hộp Kiểm nghiệm bán thành phẩm
 35. 35. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 35 2.3 Cân chia nguyên phụ liệu trên cân đồng hồ, trọng lượng theo yêu cầu. Cân phụ liệu nhỏ trên cân điện tử sau số không 2 số. 2.4 Xử lý nguyên liệu - Các nguyên liệu khô rắn đem nghiền nhỏ theo yêu cầu công nghệ - Kiểm tra chất lượng dược liệu bằng phương pháp thích hợp. - Trộn dược liệu vào siro đơn - Pha chế được triển khai trên dây chuyền tự động với hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại. 2.5 Kiểm nghiệm bán thành phẩm. Sau các bước sản xuất trên dây chuyền thực tế, sản phẩm bán thành phẩm sẽ tiếp tục được lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định. 3. Đóng gói, đóng hộp Theo yêu cầu sản xuất. 4. In số lô, hạn dùng, ngày sản xuất. 5. Đóng hộp, đóng thùng sản phẩm Kiểm nghiệm thành phẩm. Sau các bước sản xuất trên dây chuyền thực tế, sản phẩm thành phẩm sẽ tiếp tục được lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định. 6. Nhập kho, lưu hồ sơ, lưu mẫu và bảo quản
 36. 36. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 36 II.5. Quy trình sản xuất nang cứng: Thuyết minh quy trình Cân chia nguyên liệu Nguyên liệu Xử lý riêng Pha dịch Kiểm tra tỷ lệ hạt qua rây Đồng hóa Kiểm tra độ nhớt Lọc dịch Kiểm tra độ đồng đều, ổn định Đóng nang Ép vỉ/ đóng gói Lau viên, sấy viên Đóng gói Kiển tra khối lượng viên Kiểm tra thành phẩm Kiểm tra bán thành phẩm Nhập kho Phụ liệu Nấu vỏ Nồi ủ Kiểm tra chất lượng
 37. 37. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 37 1. Chuẩn bị nguyên phụ liệu, dụng cụ máy móc, con người: 1.1. Phụ liệu - Màng PVC, màng nhôm in. - Nhãn đầy đủ, rõ ràng, đúng quy chế. - Hộp, thùng carton 5 lớp đúng quy định. 1.2. Dụng cụ máy móc Phòng làm việc, dụng cụ máy móc cân, đong, pha chế phải khô, sạch, không lẫn mùi lạ, chống nhiễm chéo. Các thiết bị phải an toàn về điện, sạch, khô và sẵn sàng làm việc. 1.3. Nguyên liệu Lĩnh nguyên liệu theo định mức kỹ thuật. Khi lĩnh nguyên liệu phải có 02 người, trong đó 01 người là cán bộ kỹ thuật, kiểm tra chất lượng, số lượng, đối chiếu với phiếu xuất kho, phiếu kiểm nghiệm nguyên liệu. 1.4. Con người Người pha chế phải thực hiện đúng quy chế vệ sinh an toàn thực phẩm. 2. Cân chia nguyên phụ liệu - Cân chia nguyên phụ liệu trên cân đồng hồ, trọng lượng theo yêu cầu. - Cân phụ liệu nhỏ trên cân điện tử sau số không 2 số. 3. Sơ chế Các nguyên liệu khô rắn đem nghiền nhỏ theo yêu cầu công nghệ 4. Pha chế - Nấu vỏ viên nang mềm theo quy trình riêng. - Pha dịch chế phẩm từ các nguyên liệu phụ, đồng hóa lọc và kiểm tra đầy đủ. 5. Đóng và sấy nang - Đóng nang chiêu liều trên máy đóng nang, Cân thử trọng lượng viên, kiểm tra chất lượng đường hàn, độ đồng điều, hình dáng, chỉnh cho đạt trọng lượng rồi đóng hàng loạt, sau đó cứ 15 phút lại kiểm tra trọng lượng một lần. - Lau nang: Nang thuốc đã đạt trọng lượng lau sạch dầu, paraffin dính bết, chuyển đi sấy nang.
 38. 38. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 38 - Sấy nang: xoa vào đảo viên, khay sấy. - Tuyển viên, thu viên và đóng vào 2 lần túi PE, kiểm nghiệm bán thành phẩm chuyển sang đóng gói. 4. Đóng gói - Ép vỉ, vào hộp, dán tem, đóng thùng, dán nhãn. - Nhãn đầy đủ, rõ ràng, đúng quy chế. 5. Kiểm nghiệm Kiểm nghiệm thành phẩm, đạt tiêu chuẩn nhập kho II.6. Quy trình sản xuất dạng cốm bột: Thuyết minh quy trình 1. Chuẩn bị nguyên phụ liệu, dụng cụ máy móc, con người: Nguyên liệu đạt tiêu chuẩn Xay rây Pha chế Tạo cốm, bột Đóng gói Nhập kho Vào hộp Kiểm nghiệm thành phẩm Kiểm nghiệm bán thành phẩm
 39. 39. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 39 1.1. Phụ liệu - Nhãn đầy đủ, rõ ràng, đúng quy chế. - Hộp, thùng carton 5 lớp đúng quy định. 1.2. Dụng cụ máy móc Phòng làm việc, dụng cụ máy móc cân, đong, pha chế phải khô, sạch, không lẫn mùi lạ, chống nhiễm chéo. Các thiết bị phải an toàn về điện, sạch, khô và sẵn sàng làm việc. 1.3. Nguyên liệu Lĩnh nguyên liệu theo định mức kỹ thuật. Khi lĩnh nguyên liệu phải có 02 người, trong đó 01 người là cán bộ kỹ thuật, kiểm tra chất lượng, số lượng, đối chiếu với phiếu xuất kho, phiếu kiểm nghiệm nguyên liệu. 1.4. Con người Người pha chế phải thực hiện đúng quy chế vệ sinh an toàn lao động. 2. Cân chia nguyên phụ liệu - Cân chia nguyên phụ liệu trên cân đồng hồ, trọng lượng theo yêu cầu. - Cân phụ liệu nhỏ trên cân điện tử sau số không 2 số. 3. Sơ chế Các nguyên liệu khô rắn đem nghiền nhỏ theo yêu cầu công nghệ 4. Pha chế - Các nguyên liệu được cho đúng tỷ lệ 5. Đóng gói - Đóng nguyên liệu vào túi trên máy chuyên dụng, vào hộp, đóng thùng, dán tem. - Nhãn đầy đủ, rõ ràng, đúng quy chế. 6. Kiểm nghiệm Kiểm nghiệm thành phẩm, đạt tiêu chuẩn nhập kho
 40. 40. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 40 CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN I. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. Chủ đầu tư sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai theo quy định hiện hành. Ngoài ra, dự án cam kết thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của các cơ quan ban ngành và luật định. II. Các phương án xây dựng công trình. STT Nội dung ĐVT Khối lượng Thiết bị 1 Dây chuyền sơ chế sản xuất dược liệu HT 1 2 Dây chuyền sơ chế sản xuất thực phẩm chức năng HT 1 3 Thiết bị khác bộ 1 III. Phương án tổ chức thực hiện. Tổng diện tích tự nhiên khu đất xây dựng 1,3 ha. Dự án được chủ đầu tư trực tiếp tổ chức triển khai, tiến hành xây dựng và sau khi hoàn thành giai đoạn đầu tư. Phương án nhân sự dự kiến: TT Chức danh Số lượng Mức thu nhập bình quân/ tháng Tổng lương năm Bảo hiểm, quỹ trợ cấp …20% Tổng/năm 1 Ban Tổng Giám Đốc 2 20.000 480.000 98.400 578.400 2 Phòng Hành chính Nhân sự 3 12.000 432.000 88.560 520.560 3 Phòng kinh doanh 5 12.000 720.000 147.600 867.600 4 Phòng kế toán 2 12.000 288.000 59.040 347.040 5 Nhân công sản xuất 50 5.000 3.000.000 615.000 3.615.000 Tổng 62 61.000 4.920.000 1.008.600 5.928.600 IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án.
 41. 41. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 41 IV.1 Phân đoạn và tiến độ thực hiện. - Thời gian hoạt động dự án: 50 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư. - Tiến độ thực hiện: 24 tháng kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư, trong đó: - Thời gian chuẩn bị đầu tư: 6 tháng - Thời gian xây dựng và hoàn thành dự án: 18 tháng. - Chủ đầu tư trực tiếp đầu tư và khai thác dự án. IV.2 Hình thức quản lý dự án. - Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và khai thác dự án. - Dự án chủ yếu sử dụng lao động của địa phương. Đối với lao động chuyên môn nghiệp vụ, dự án sẽ tuyển dụng và lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho con em trong vùng để từ đó về phục vụ dự án trong quá trình hoạt động sau này. - Chủ đầu tư trực tiếp quản lý triển khai thực hiện và thành lập bộ phận điều hành hoạt động của dự án theo mô hình sau:
 42. 42. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 42 CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ I. Đánh giá tác động môi trường. I.1 Giới thiệu chung: Mục đích của đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường trong xây dựng và khu vực lân cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường và cho xây dựng dự án được thực thi, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường. I.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường.  Luật bảo vệ môi trường 2014 số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;  18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015;  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015;  Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thay thế Nghị định 179/2013/NĐ- CP (Phần phụ lục) & 81/2006/NĐ-CP với mức phạt tăng lên nhiều lần có hiệu lực từ ngày 01/02/2017.;  Nghị định 21/2008/NĐ-CP N sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP;  Nghị định 80/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;  Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 15/07/2015 thay thế thông tư số 26/2011/TT-BTNM;  Thông tư 26/2015/TT-BTNMT Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản có hiệu lực từ ngày 15/07/2015 thay thế thông tư số01/2012/TT-BTNMT;
 43. 43. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 43  Thông tư 05/2008/TT-BTNMT Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường 12/2006;  Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT Tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược;  Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT Ban hành danh mục chất thải nguy hại. I.3. Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án Để tiến hành thiết kế và thi công Dự án đòi hỏi phải đảm bảo được đúng theo các tiêu chuẩn môi trường sẽ được liệt kê sau đây. - Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng không khí: QCVN 05:2009/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002 của Bộ trưởng bộ Y Tế, QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. - Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng nước: QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. - Các tiêu chuẩn liên quan đến tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. I.4. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng Điều kiện tự nhiên Địa hình tương đối bằng phẳng, nền đất có kết cấu địa chất phù hợp với việc xây dựng xây dựng nhà máy. Khu đất có các đặc điểm sau: - Nhiệt độ: Khu vực Trung Bộ có đặc điểm khí hậu gió mùa, dồi dào về độ ẩm, có lượng mưa lớn, không có bão và sương muối. - Địa hình : Địa hình bằng phẳng, có vị trí thuận lợi về giao thông. II. Tác động của dự án tới môi trường. Việc thực thi dự án sẽ ảnh hưởng nhất định đến môi truờng xung quanh khu vực lân cận, tác động trực tiếp đến quá trình sinh hoạt của các hộ dân sinh sống xung quanh. Chúng ta có thể dự báo được những nguồn tác động đến môi trường có khả năng xảy ra trong các giai đoạn khác nhau: - Giai đoạn thi công xây dựng.
 44. 44. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 44 - Giai đoạn vận hành. - Giai đoạn ngưng hoạt động. II.1. Nguồn gây ra ô nhiễm Chất thải rắn - Rác thải trong quá trình thi công xây dựng: các loại bao bì đựng nguyên vật liệu như giấy và một lượng nhỏ các loại bao nilon, đất đá do các hoạt động đào đất xây dựng và các công trình phụ trợ khác. - Sự rơi vãi vật liệu như đá, cát, ... trong quá trình vận chuyển của các thiết bị chuyên dụng đến nơi xây dựng. - Vật liệu dư thừa và các phế liệu thải ra. - Chất thải sinh hoạt của lực lượng nhân công lao động tham gia thi công. Chất thải khí: Chất thải khí là nguồn gây ô nhiễm chính cho bầu khí quyển, khí thải có thể phát ra từ các hoạt động trong các quá trình thi công từ giai đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu cho đến khi tháo dỡ các hạng mục công trình trong giai đoạn ngừng hoạt động. Chủ yếu là khí thải phát sinh do hoạt động của động cơ máy móc thi công cơ giới, phương tiện vận chuyển vật tư dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thi công. Chất thải lỏng: Chất thải lỏng có ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh môi trường trong khu vực xây dựng khu biệt thự gây ảnh hưởng đến môi trường lân cận. Chất thải lỏng của dự án gồm có nước thải từ quá trình xây dựng, nước thải sinh hoạt của công nhân và nước mưa. - Dự án chỉ sử dụng nước trong các quá trình phối trộn nguyên vật liệu và một lượng nhỏ dùng cho việc tưới tường, tưới đất để giữ ẩm và hạn chế bụi phát tán vào môi trường xung quanh. Lượng nước thải từ quá trình xây dựng chỉ gồm các loại chất trơ như đất cát, không mang các hàm lượng hữu cơ, các chất ô nhiễm thấm vào lòng đất. - Nước thải sinh hoạt của của công nhân trong giai đoạn thi công rất ít, chủ yếu là nước tắm rửa đơn thuần và một phần rất nhỏ các hoạt động vệ sinh khác vì trong quá trình xây dựng hầu hết tất cả công nhân xây dựng không ở lại, chỉ có một hoặc hai người ở lại bảo quản vật tư. -Nước mưa chảy tràn cuốn trôi các chất ô nhiễm bề mặt từ khu vực xây dựng xuống các kênh rạch cận kề. Tuy nhiên, dự án đã có hệ thống thoát nước ngầm thu nước do vậy kiểm soát được nguồn thải và xử lý nước bị ô nhiễm trước khi thải ra ngoài.
 45. 45. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 45 Tiếng ồn. - Gây ra những ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thần kinh làm giảm khả năng tập trung và giảm năng suất lao động. Tiếng ồn có thể sinh ra theo những con đường sau nhưng phải được kiểm soát và duy trì ở trong khoảng 80 – 85dBA theo tiêu chuẩn quy định, tiếng ồn có thể phát sinh từ những nguồn. + Động cơ, máy móc thi công, và những thiết bị phục vụ xây dựng, lắp đặt. + Trong quá trình lao động như gò, hàn các chi tiết kim loại, và khung kèo sắt … và quá trình đóng, tháo côppha, giàn giáo, vận chuyển vật liệu… + Từ động cơ máy nén khí, bơm, máy phát điện … Bụi và khói - Khi hàm lượng bụi và khói vượt quá ngưỡng cho phép sẽ gây ra những bệnh về đường hô hấp làm giảm khả năng lao động của công nhân. Bụi và khói được sinh ra từ những lý do sau: - Từ các hoạt động chuyên chở vật liệu, tập kết đổ vật liệu đến nơi xây dựng. - Từ các đống tập kết vật liệu. - Từ các hoạt động đào bới san lấp. - Từ quá trình thi công: quá trình phối trộn nguyên vật liệu, quá trình đóng tháo côppha… II.2. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường Ảnh hưởng đến chất lượng không khí: Chất lượng không khí của khu vực xây dựng sẽ chịu ít nhiều biến đổi do các hoạt động thực thi Dự án. Tuy nhiên, trong hai giai đoạn thi công xây dựng và tháo dỡ công trình ngưng hoạt động, khói bụi và khí thải là tác nhân ô nhiễm đáng chú ý nhất. Khí thải sinh ra từ các động cơ máy móc chủ yếu là khí NOx, CO, CO2, SO2....Lượng khí thải phát sinh bởi hoạt động riêng rẽ các loại máy móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật là không đáng kể, trong điều kiện môi trường làm việc thông thoáng ngoài trời thì mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến con người là không đáng kể tuy nhiên khi hàm lượng cao nó sẽ là tác nhân gây ra những ô nhiễm cho môi trường và con người như: khí SO2 hoà tan được trong nước nên dễ phản ứng với cơ quan hô hấp người và động vật. Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt:
 46. 46. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 46 Hoạt động xây dựng công trình có nhiều khả năng gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt. Do phải tiếp nhận lượng nước thải ra từ các quá trình thi công có chứa chất nhiễm bẩn cao gồm các hoá chất như vết dầu mỡ rơi vãi từ các động cơ máy móc trong quá trình thi công vận hành, nước thải sinh hoặt của công nhân trong các lán trại ... cũng gây ra hiện tượng ô nhiễm, bồi lắng cho nguồn nước mặt. Ảnh hưởng đến giao thông Hoạt động của các loại phương tiện vận tải phục vụ công tác thi công xây dựng lắp đặt sẽ làm gia tăng mật độ lưu thông trên các tuyến đường vào khu vực, mang theo những bụi bẩn đất, cát từ công trường vào gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đường xá, làm xuống cấp nhanh chóng các tuyến đường này. Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng - Không khí bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lượng nhân công làm việc tại công trường và cho cả cộng đồng dân cư. Gây ra các bệnh về cơ quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt ... - Tiếng ồn phát sinh chủ yếu trong qúa trình thi công xây dựng và tháo dỡ khi công trình ngừng hoạt động. Ô nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lượng lao động tại công trình và cư dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án. Tiếng ồn sẽ gây căng thẳng, ức chế, làm giảm năng suất lao động, gây xáo trộn cuộc sống thường ngày của người dân. Mặt khác khi độ ồn vượt quá giới hạn cho phép và kéo dài sẽ ảnh hưởng đến cơ quan thính giác. II.3. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường. Giảm thiểu lượng chất thải - Trong quá trình thực thi dự án chất thải phát sinh ra là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên bằng các biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ ở từng bộ phận có thể giảm thiểu được số lượng lớn chất thải phát sinh. Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: - Dự toán chính xác khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau khi xây dựng công trình. - Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió và trên nền đất cao để tránh tình trạng hư hỏng và thất thoát khi chưa sử dụng đến. - Đề xuất những biện pháp giảm thiểu khói bụi và nước thải phát sinh trong quá trình thi công.
 47. 47. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 47 Thu gom và xử lý chất thải: Việc thu gom và xử lý chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường là điều bắt buộc đối với khu vực xây dựng công trình. Trong dự án này việc thu gom và xử lý chất thải phải được thực hiện từ khi xây dựng đến khi đi bàn giao nhà và quá trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động của trạm và môi trường khu vực xung quanh. Việc thu gom và xử lý phải được phân loại theo các loại chất thải sau: Chất thải rắn: Đây là loại chất thải phát sinh nhiều nhất trong qúa trình thi công bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải,... là loại chất thải rất khó phân huỷ đòi hỏi phải được thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp. Những nguyên vật liệu dư thừa có thể tái sử dụng được thì phải được phân loại và để đúng nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng hoặc bán phế liệu. Những loại rác thải khó phân huỷ hoặc độc hại phải được thu gom và đặt cách xa công trường thi công, sao cho tác động đến con người và môi trường là nhỏ nhất để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng tấm phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi trên đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông và đảm bảo cảnh quan môi trường được sạch đẹp. Chất thải khí: Sinh ra trực tiếp trong quá trình thi công từ các máy móc thi công cơ giới, phương tiện vận chuyển cần phải có những biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ra ngoài môi trường, các biện pháp có thể dùng là: - Đối với các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công và các động cơ khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả năng cháy hoàn toàn, khí thải có hàm lượng chất gây ô nhiễm thấp. Sử dụng máy móc động cơ mới đạt tiêu chuẩn kiểm định và được chứng nhận không gây hại đối với môi trường. - Thường xuyên kiểm tra các hạng mục công trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra. Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh ra trong quá trình xây dựng sẽ được thu gom vào hệ thống thoát nước hiện hữu được bố trí quanh khu vực nhà xưởng. Nước thải có chứa chất ô nhiễm sẽ được thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý còn nước không bị ô nhiễm sẽ theo hệ thống thoát nước bề mặt và thải trực tiếp ra ngoài. Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo vệ cho công nhân trong quá trình thi công, sắp xếp công việc một cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến công nhân làm việc trong khu vực xây dựng và ở khu vực lân cận là nhỏ nhất. Kiểm tra và
 48. 48. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 48 bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. Thông thường chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ là 3 tháng/lần. Bố trí cách ly các nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền của sóng âm. Để biện pháp phân lập đạt hiệu quả cao hơn cần cách lý và bố trí thêm các tường ngăn giữa các bộ phận.Trồng cây xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn ra môi trường. Hạn chế hoạt động vào ban đêm. Bụi và khói: Trong quá trình thi công xây dựng bụi và khói là những nhân tố gây ảnh hưởng nhiều nhất đến công nhân lao động nó trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ của người công nhân gây ra các bệnh về đường hô hấp, về mắt ...làm giảm khả năng lao động. Để khắc phục những ô nhiễm đó cần thực hiện những biện pháp sau: - Sử dụng nguyên vật liệu ít gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải được che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi. - Thưởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát trong khu đô thị khi di chuyển. - Sử dụng những thiết bị bảo hộ cho công nhân khi làm việc trong tình trạng khói bụi ô nhiễm như mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt.... II.4. Kết luận Dựa trên những đánh giá tác động môi trường ở phần trên chúng ta có thể thấy quá trình thực thi dự án có thể gây tác động đến môi trường quanh khu vực dự án và khu vực lân cận ở mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trường, có chăng chỉ là những tác động nhỏ trong khoảng thời gian ngắn không có tác động về lâu dài.
 49. 49. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 49 CHƯƠNG VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án. Bảng tổng mức đầu tư của dự án ĐVT:1000 đồng STT Nội dung ĐVT Khối lượng Số lượng Diện tích sàn (m2) Đơn giá Thành tiền trước thuế Thành tiền sau thuế I Xây dựng 13.467 46.203.285 50.823.614 I.1 Khối văn phòng, phụ trợ 1 Khu văn phòng m² 287,5 4,0 1.150,0 5.692.500 2 Khu nhà ăn và công tình phụ m² 152,0 2,0 304,0 1.504.800 3 Nhà bảo vệ m² 9,0 1,0 9,0 44.550 4 Khu để xe của nhân viên m² 150,0 1,0 150,0 462.000 5 Cổng chính; phụ 16,0 1,0 16,0 56.320 6 Hàng rào mặt tiền, xung quanh 444,0 1,0 444,0 1.074.480 I.2 Khối nhà máy sản xuất, kho 0,0 - 1 Khu nhà máy sơ chế m² 2.800,0 1,0 2.800,0 11.704.000 2 Khu nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng m² 2.800,0 1,0 2.800,0 11.704.000 3 Kho nguyên liệu m² 712,5 1,0 712,5 1.410.750
 50. 50. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 50 STT Nội dung ĐVT Khối lượng Số lượng Diện tích sàn (m2) Đơn giá Thành tiền trước thuế Thành tiền sau thuế 4 Kho GSP tân dược đạt tiêu chuẩn m² 712,5 1,0 712,5 2.978.250 5 Kho GSP dược liệu đạt tiêu chuẩn m² 1.472,0 1,0 1.472,0 6.152.960 I.3 Phần hạ tầng kỹ thuật - 1 San nền (chuẩn bị kỹ thuật đất SX) ha 1,3 - 2 Hệ thống giao thông nội bộ, sân bãi) m² 3.000,0 1,0 3.000,0 1.980.000 3 Hệ thống cây xanh vườn hoa m² 904,5 1,0 904,5 149.243 4 Hệ thống cấp điện tủng hạ thế ha 1,3 1,0 1,3 1.279.550 5 Hệ thống cấp điện chiếu sáng tổng thể ha 1,3 1,0 1,3 740.862 6 Hệ thống cấp nước và PCCC ha 1,3 1,0 1,3 463.018 7 Hệt thống thoát nước mưa ha 1,3 1,0 1,3 1.481.657 8 Hệ thống thoát nước thải ha 1,3 1,0 1,3 1.296.450 9 Hệ thống thông tin viễn thông ha 1,3 1,0 1,3 370.414 10 Hệ thống thu gom chất thải rắn và MTĐT ha 1,3 1,0 1,3 277.811
 51. 51. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 51 STT Nội dung ĐVT Khối lượng Số lượng Diện tích sàn (m2) Đơn giá Thành tiền trước thuế Thành tiền sau thuế II Thiết bị 43.000.000 47.300.000 1 Dây chuyền sơ chế sản xuất dược liệu HT 1 22.000.000 2 Dây chuyền sơ chế sản xuất thực phẩm chức năng HT 1 22.000.000 3 Thiết bị khác bộ 1 3.300.000 III Chi phí quản lý dự án 2,149 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 2.109.148 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 3.118.090 1 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 0,326 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 319.630 2 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 0,703 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 690.038 3 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 0,859 GXDtt * ĐMTL%*1,1 436.566 4 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu 0,232 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 118.044 5 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu 0,330 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 156.058 6 Chi phí giám sát thi công xây dựng 2,63 GXDtt * ĐMTL%*1,1 1.337.754
 52. 52. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 52 STT Nội dung ĐVT Khối lượng Số lượng Diện tích sàn (m2) Đơn giá Thành tiền trước thuế Thành tiền sau thuế 7 Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường TT 60.000 V Chi phí đất m2 13.000 700 9.100.000 10.010.000 VI Vốn lưu động 31.285.228 Tổng cộng 144.646.080 Bảng cơ cấu nguồn vốn của dự án ĐVT: 1000 đồng STT Nội dung NGUỒN VỐN Tiến độ thực hiện Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 I Xây dựng 10.525.570 40.298.043 27.058.642 23.764.972 I.1 Khối văn phòng, phụ trợ 1 Khu văn phòng 1.178.917 4.513.583 5.692.500 - 2 Khu nhà ăn và công tình phụ 311.644 1.193.156 1.504.800 - 3 Nhà bảo vệ 9.226 35.324 44.550 - 4 Khu để xe của nhân viên 95.680 366.320 462.000 - 5 Cổng chính; phụ 11.664 44.656 56.320 - 6 Hàng rào mặt tiền, xung quanh 222.525 851.955 1.074.480 -
 53. 53. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 53 STT Nội dung NGUỒN VỐN Tiến độ thực hiện Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 I.2 Khối nhà máy sản xuất, kho - - 1 Khu nhà máy sơ chế 2.423.898 9.280.102 3.511.200 8.192.800 2 Khu nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng 2.423.898 9.280.102 3.511.200 8.192.800 3 Kho nguyên liệu 292.166 1.118.584 423.225 987.525 4 Kho GSP tân dược đạt tiêu chuẩn 616.796 2.361.454 893.475 2.084.775 5 Kho GSP dược liệu đạt tiêu chuẩn 1.274.278 4.878.682 1.845.888 4.307.072 I.3 Phần hạ tầng kỹ thuật - - 1 San nền (chuẩn bị kỹ thuật đất SX) - - - 2 Hệ thống giao thông nội bộ, sân bãi) 410.058 1.569.942 1.980.000 3 Hệ thống cây xanh vườn hoa 30.908 118.334 149.243 4 Hệ thống cấp điện tủng hạ thế 264.995 1.014.555 1.279.550 5 Hệ thống cấp điện chiếu sáng tổng thể 153.433 587.430 740.862 6 Hệ thống cấp nước và PCCC 95.891 367.127 463.018 7 Hệt thống thoát nước mưa 306.851 1.174.806 1.481.657 8 Hệ thống thoát nước thải 268.495 1.027.955 1.296.450 9 Hệ thống thông tin viễn thông 76.713 293.701 370.414 10 Hệ thống thu gom chất thải rắn và MTĐT 57.535 220.276 277.811 II Thiết bị 9.795.830 37.504.170 47.300.000 1 Dây chuyền sơ chế sản xuất dược liệu 4.556.200 17.443.800 22.000.000 2 Dây chuyền sơ chế sản xuất thực phẩm chức năng 4.556.200 17.443.800 22.000.000
 54. 54. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 54 STT Nội dung NGUỒN VỐN Tiến độ thực hiện Tự có - tự huy động Vay tín dụng 2019 2020 3 Thiết bị khác 683.430 2.616.570 3.300.000 III Chi phí quản lý dự án 436.805 1.672.344 2.109.148 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 645.756 2.472.334 2.492.561 625.530 1 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 66.195 253.435 319.630 2 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 142.907 547.131 690.038 3 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 90.413 346.154 436.566 4 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu 24.447 93.597 118.044 5 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu 32.320 123.739 156.058 6 Chi phí giám sát thi công xây dựng 277.049 1.060.705 712.224 625.530 7 Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 12.426 47.574 60.000 V Chi phí đất 2.073.071 7.936.929 10.010.000 VI Vốn lưu động 6.479.171 24.806.057 31.285.228 Tổng cộng 29.956.203 114.689.877 39.561.202 105.084.878 Tỷ lệ (%) 20,71% 79,29% 27,35% 72,65%
 55. 55. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 55 II. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án. II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. Tổng mức đầu tư : 144.646.080.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ sáu trăm bốn mươi sáu triệu không trăm tám mươi nghìn đồng) + Vốn tự có (tự huy động) : 29.956.203.000 đồng. + Vốn vay tín dụng : 114.689.877.000 đồng. STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 144.646.080 1 Vốn tự có (huy động) 29.956.203 2 Vốn vay Ngân hàng 114.689.877 Tỷ trọng vốn vay 79,29% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 20,71% Doanh thu dự kiến từ dự án: TT Khoản mục Năm 2021 3 I Tổng doanh thu hằng năm 128.496.24 0 I.1 Thu từ trà túi lọc Cà Gai Leo - Quảng Nam 604.800 - Công suất % 60% - Đơn giá 1000 đồng/sản phẩm 28 - Số lượng sản phẩm/năm 36.000 I.2 Thu từ viên uống Cà gai Leo - Quảng Nam 4.104.000 - Công suất % 60% - Đơn giá 1000 đồng/sản phẩm 190 - Số lượng sản phẩm/năm 36.000 I.3 Tinh bột nghệ 12.960.000 - Công suất % 60% - Đơn giá 1000 đồng/kg 600
 56. 56. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 56 TT Khoản mục Năm 2021 3 - Số lượng kg/năm 36.000 I.4 Thu từ trà túi lọc Đinh lăng 1.512.000 - Công suất % 60% - Đơn giá 1000 đồng/sản phẩm 70 - Số lượng sản phẩm/năm 36.000 I.5 Thu từ Trà Giảo Cổ Lam 77.760.000 - Công suất % 60% - Đơn giá 1000 đồng/kg 7.200 - Số lượng kg/năm 18.000 I.6 Thu từ Hoạt huyết dưỡng não - Quảng Nam 1.728.000 - Công suất % 60% - Đơn giá 1000 đồng/sản phẩm 80 - Số lượng sản phẩm/năm 36.000 I.7 Magne - b6 Quảng Nam 2.540.160 - Công suất % 60% - Đơn giá 1000 đồng/sản phẩm 168 - Số lượng sản phẩm/năm 25.200 I.8 Neuro - Quảng Nam 7.560.000 - Công suất % 60% - Đơn giá 1000 đồng/sản phẩm 500 - Số lượng sản phẩm/năm 25.200 I.9 Viên nang mêm Sâm Quảng Nam 3.628.800 - Công suất % 60% - Đơn giá 1000 đồng/sản phẩm 168 - Số lượng sản phẩm/năm 36.000 I.1 0 Pros Jolibe Quảng Nam 1.300.320 - Công suất % 60% - Đơn giá 1000 đồng/sản phẩm 86 - Số lượng sản phẩm/năm 25.200
 57. 57. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 57 TT Khoản mục Năm 2021 3 I.1 1 Xspray - Quảng Nam 423.360 - Công suất % 60% - Đơn giá 1000 đồng/sản phẩm 28 - Số lượng sản phẩm/năm 25.200 I.1 2 ProsEugi - Quảng Nam 1.738.800 - Công suất % 60% - Đơn giá 1000 đồng/sản phẩm 115 - Số lượng sản phẩm/năm 25.200 I.1 3 Ginseng Special QN 5.076.000 - Công suất % 60% - Đơn giá 1000 đồng/sản phẩm 235 - Số lượng sản phẩm/năm 36.000 I.1 4 QN DIVA 7.560.000 - Công suất % 60% - Đơn giá 1000 đồng/sản phẩm 350 - Số lượng sản phẩm/năm 36.000 Dự kiến đầu vào của dự án Chi phí đầu vào của dự án % Khoản mục 1 Chi phí quảng cáo sản phẩm 1% Doanh thu 2 Chi phí khấu hao TSCD "" Bảng tính 3 Chi phí lãi vay "" Bảng tính 4 Chi phí vận hành dự án 55% Tổng mức đầu tư thiết bị 5 Chi phí khác 5% Doanh thu 6 Chi phí nhân công -quản lý điều hành "" Bảng tính Chế độ thuế % 1 Thuế TNDN 22
 58. 58. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 58 II.2 Phương án vay. - Số tiền : 114.689.877.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng). - Ân hạn : 1 năm. - Lãi suất, phí: Tạm tính lãi suất : 11%/năm - Tài sản bảo đảm tín dụng: thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay. Lãi vay, hình thức trả nợ gốc 1 Thời hạn trả nợ vay 10 năm 2 Lãi suất vay cố định 11% /năm 3 Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 7% /năm 4 Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 10,17% /năm 5 Hình thức trả nợ: 1 (1: trả gốc đều; 2: trả gốc và lãi đều; 3: theo năng lực của dự án) Chi phí sử dụng vốn bình quân được tính trên cơ sở tỷ trọng vốn vay là 79,29%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu là 20,71%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm. II.3. Các thông số tài chính của dự án. III.3.1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay. Kết thúc năm đầu tiên phải tiến hành trả lãi vay và trả nợ gốc thời gian trả nợ trong vòng 10 năm của dự án, trung bình mỗi năm trả 17,78 tỷ đồng. Theo phân tích khả năng trả nợ của dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả năng trả được nợ là rất cao, trung bình dự án có khả năng trả được nợ, trung bình khoảng trên 172% trả được nợ. III.3.2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn.
 59. 59. Dự án Nhà máy sơ chế sản xuất dược liệu và sản xuất thực phẩm chức năng Đơn vị tư vấn: ... 59 Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay. KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư. Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) thì chỉ số hoàn vốn của dự án là 3,62 lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ được đảm bảo bằng 3,62 đồng thu nhập. Dự án có đủ khả năng tạo vốn cao để thực hiện việc hoàn vốn. Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ 7 đã thu hồi được vốn và có dư, do đó cần xác định số tháng của năm thứ 6 để xác định được thời gian hoàn vốn chính xác. Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư. Như vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 5 năm 9 tháng kể từ ngày hoạt động. III. 3.3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn được phân tích cụ thể ở bảng phụ lục tính toán của dự án. Như vậy PIp = 1,75 cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ ra đầu tư sẽ được đảm bảo bằng 1,75 đồng thu nhập cùng quy về hiện giá, chứng tỏ dự án có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn. Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 10,17%). Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 9 đã hoàn được vốn và có dư. Do đó ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ 8. Kết quả tính toán: Tp = 7 năm 8 tháng tính từ ngày hoạt động. III.3.4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV). Trong đó: P tiFPCFt PIp nt t     1 )%,,/(     Tpt t TpiFPCFtPO 1 )%,,/(     nt t tiFPCFtPNPV 1 )%,,/(

×