Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Hình học giải tích trong mặt phẳng

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Hình học giải tích trong mặt phẳng

Herunterladen, um offline zu lesen

Đây chỉ là bản mình upload để làm demo trên web, để tải đầy đủ tài liệu này, bạn vui lòng truy cập vào website tuituhoc.com để tải nhé. Chúc bạn học tốt

Đây chỉ là bản mình upload để làm demo trên web, để tải đầy đủ tài liệu này, bạn vui lòng truy cập vào website tuituhoc.com để tải nhé. Chúc bạn học tốt

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (19)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Hình học giải tích trong mặt phẳng (20)

Weitere von tuituhoc (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Hình học giải tích trong mặt phẳng

  1. 1. www.VNMATH.com H  N  G  Ả  T  C  T  O  G M ẶT P HẲ  G O  Y  HÌ  H  GI  I  TÍ  H  TR ON  MẶ  PH  N  OX  ÌN IẢ ÍC R N ẲN X PHƯƠNG TRÌNH I. VÉCTƠ C TRƯNG C A Ư Ư NG TH NG TRONG M T PH NG NG TH NG: 1. Véctơ v = ( a1 ; a 2 ) là véc tơ ch phương (VTCP) c a (∆) ⇔ (∆) // giá c a v 2. Véctơ n = ( a; b ) là véc tơ pháp tuy n (VTPT) c a (∆) ⇔ (∆) ⊥ giá c a n 3. Nh n xét: (∆) có vô s véctơ ch phương và vô s véctơ pháp tuy n II. PHƯƠNG TRÌNH Ư ng th i v ⊥ n . NG TH NG 1. Phương trình tham s : PT t (∆) i qua M0(x 0, y0) và có VTCP v = ( a1 ; a 2 ) :  x = x 0 + a1t  (t ∈ » )   y = y 0 + a 2t  2. Phương trình chính t c: PT t (∆) i qua M0(x 0, y0) và có VTCP v = ( a1 ; a 2 ) : x − x0 y − y0 = a1 a2 3. Phương trình h s góc: PT t (∆) v i h s góc a là: y = ax + b. 4. Phương trình t ng quát: PT t (∆) t ng quát: Ax + By + C = 0 v i A 2 + B 2 > 0 Nh n xét: (∆): Ax + By + C = 0 v i A 2 + B 2 > 0 có VTCP v = ( B; − A ) và VTPT n = ( A; B ) 5. Phương trình t (∆) i qua M0(x 0, y0) v i h s góc k là: y = k ( x − x 0 ) + y 0 6. Phương trình t (∆) i qua M0(x 0, y0) v i VTPT n = ( A; B ) là: A ( x − x0 ) + B ( y − y0 ) = 0 7. Phương trình t (∆) i qua M0(x 0, y0) v i VTCP v = ( A; B ) là: B ( x − x0 ) − A ( y − y 0 ) = 0 8. Phương trình t (∆) i qua 2 i m M1(x1, y1), M2(x2, y2): x − x1 y − y1 = x 2 − x1 y 2 − y1 y 9. Phương trình o n ch n i qua A(0; a), B(0; b) là: x + = 1 a b 10. Phương trình chùm ư ng th ng: Cho 2 ư ng th ng c t nhau ( ∆ 1 ) : a1 x + b1 y + c1 = 0; ( ∆ 2 ) : a 2 x + b2 y + c 2 = 0 v i I = ( ∆1 ) ∩ ( ∆ 2 ) . ư ng th ng (∆) i qua I là: p ( a1 x + b1 y + c1 ) + q ( a 2 x + b2 y + c2 ) = 0 v i p 2 + q 2 > 0 11
  2. 2. www.VNMATH.com Chương IV. Hình gi i tích – Tr n Phương III. V TRÍ TƯƠNG I C A 2 Ư NG TH NG  x = x1 + a1t  (t ∈ ») , (∆1) i qua M1(x 1; y1):   y = y1 + b1t  1. D ng tham s : x = x2 + a2t  (t ∈ ») (∆2) i qua M2(x 2; y2):  y = y 2 + b2 t   N u v1 = ( a1 ; b1 ) // v 2 = ( a 2 ; b2 ) ⇔ a1b2 − a 2 b1 ≠ 0 thì ( ∆ 1 ) ∩ ( ∆ 2 ) = i m I. a1b2 − a 2 b1 = 0  N u v1 = ( a1 ; b1 ) // v 2 = ( a 2 ; b2 ) // M 1 M 2 ⇔  a1 ( y 2 − y1 ) − b1 ( x 2 − x1 ) ≠ 0  thì (∆1) // (∆2). a1b2 − a 2 b1 = 0  N u v1 = ( a1 ; b1 ) // v 2 = ( a 2 ; b2 ) // M 1 M 2 ⇔  a1 ( y 2 − y1 ) − b1 ( x 2 − x1 ) = 0  thì (∆1) ≡ (∆2). ( ∆1 ) : a1 x + b1 y + c1 = 0; n1 = ( a1 ; b1 )  2. D ng t ng quát:  ; ( ∆ 2 ) : a 2 x + b2 y + c 2 = 0; n 2 = ( a 2 ; b2 )  a b1 b c1 c a1 ; Dx = 1 ; Dy = 1 D= 1 a 2 b2 b2 c 2 c2 a2  D Dy  N u D ≠ 0 ⇔ a1b2 − a 2 b1 ≠ 0 thì ( ∆ 1 ) ∩ ( ∆ 2 ) = i m I  x ;   D D  2 2 N u D = 0 và Dx + D y > 0 ⇔ N u D = Dx = D y = 0 ⇔ IV. GÓC GI A 2 Ư a1 a 2 c1 = ≠ thì (∆1) // (∆2). b1 b2 c 2 a1 a 2 c1 = = thì (∆ 1) ≡ (∆2). b1 b2 c 2 NG TH NG: 1. D ng h s góc: ( ∆ 1 ) : y = a1 x + b1 a − a2  . Góc ( ∆ 1 , ∆ 2 ) = α ∈ [ 0; 90°] : tg α = 1 Cho  1 + a1 a 2 ( ∆ 2 ) : y = a 2 x + b1  2. D ng t ng quát: ( ∆1 ) : a1 x + b1 y + c1 = 0; n1 = ( a1 ; b1 ) a1 a 2 + b2 b2  Cho  ; cos α = 2 2 2 a1 + b12 a 2 + b2 ( ∆ 2 ) : a 2 x + b2 y + c 2 = 0; n 2 = ( a 2 ; b2 )  12
  3. 3. www.VNMATH.com Bài 2. Phương trình ư ng th ng trong m t ph ng V. KHO NG CÁCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH 1. Kho ng cách t M0(x0, y0) Ư NG PH N GIÁC n (∆): ax + by + c = 0 là: d ( M , ( ∆) ) = ( ∆1 ) : a1 x + b1 y + c1 = 0  2. Cho  c t nhau thì phương trình 2 ( ∆ 2 ) : a 2 x + b2 y + c 2 = 0  a1 x + b1 y + c1 a x + b2 y + c 2 =± 2 2 2 2 2 a1 + b1 a 2 + b2 D u hi u a1a2 + b1b2 > 0 a1a2 + b1b2 < 0 Phân giác góc nh n a1 x + b1 y + c1 a12 = a1 x + b1 y + c1 a12 + b12 2 a2 =− a 2 + b2 ư ng phân giác Phân giác góc tù a 2 x + b2 y + c2 + b12 ax0 + by0 + c 2 + b2 a2 x + b2 y + c 2 2 2 a 2 + b2 a1 x + b1 y + c1 a12 =− + b12 a1 x + b1 y + c1 a12 + b12 a 2 x + b2 y + c 2 2 2 a2 + b2 = a 2 x + b2 y + c 2 2 2 a 2 + b2 VI. CÁC BÀI T P M U MINH H A Bài 1. Trên m t ph ng Oxy cho i m A(2;−2). Vi t phương trình ư ng th ng ∆ i qua i m M ( 3;1) và c t tr c Ox, Oy t i B và C sao cho tam giác ABC cân Gi i y G i B ( b; 0 ) = ∆ ∩ Ox và C ( 0; c ) = ∆ ∩ Oy suy ra (∆): x + = 1 ( bc ≠ 0 ) b c M (3;1) ∈ ( ∆) ⇒ 3 + 1 = 1 , (1). Tam giác ABC cân t i A ⇔ AB 2 = AC 2 b c b − 2 = c + 2 b = c + 4 2 2 ⇔ (b − 2) + 4 = 4 + ( c + 2) ⇔  ⇔ b − 2 = −c − 2 b = −c c = 2, b = 6 y y V i b = c + 4 : (1) ⇔ c 2 = 4 ⇔  ⇒ (∆ 1 ) : x + = 1; (∆ 2 ) : x + =1 6 2 2 −2 c = −2, b = 2 V i b = −c : (1) ⇔ b = 2 ⇒ c = −2 (lo i, do trùng v i ( ∆ 2 ) ) Bài 2. Cho tam giác ABC có nh A(–1; –3) a. Gi s hai ư ng cao (BH): 5 x + 3 y − 25 = 0 , (CK): 3x + 8 y − 12 = 0 . Hãy vi t phương trình c nh BC. b. Gi s ư ng trung tr c c a AB là (∆): 3x + 2 y − 4 = 0 và G(4; – 2) là tr ng tâm c a tam giác ABC. Xác nh t a các nh B và C . 13
  4. 4. www.VNMATH.com Chương IV. Hình gi i tích – Tr n Phương Gi i a. (AB) ⊥ (CK) nên (AB) có phương trình là 8 x − 3 y + c = 0 i m A ∈ ( AB ) ⇔ c = −1 ⇒ ( AB ) : 8 x − 3 y − 1 = 0 . ( AC ) ⊥ ( BH ) nên ( AC ) có phương trình 3x − 5 y + m = 0 i m A ∈ ( AC ) ⇒ m = −12 ⇒ ( AC ) : 3 x − 5 y − 12 = 0 B ≡ ( BH ) ∩ ( AB ) ⇒ T a 8 x − 3 y − 1 = 0 c a B th a mãn h :  ⇒ B ( 2;5 ) 5 x + 3 y − 25 = 0 C ≡ (CK ) ∩ ( AC ) ⇒ T a 3 x − 5 y − 12 = 0 c a C th a mãn h :  ⇒ C ( 4; 0 ) 3 x + 8 y − 12 = 0 y−5 Phương trình c nh BC là (BC): x − 2 = ⇔ 5 x + 2 y − 20 = 0 4−2 0−5 b. (AB) ⊥ ( ∆ ) : 3x + 2 y − 4 = 0 và ch a A(−1;−3) ⇒ ( AB ) : 2( x + 1) − 3( y + 3) = 0 hay ( AB) : 2x − 3 y − 7 = 0 . G i M là trung i m AB suy ra t a c a M th a h : x B = 2xM − x A = 5 3 x + 2 y − 4 = 0 ⇒ B ( 5;1) ⇒ M ( 2; −1) , khi ó:   2 x − 3 y − 7 = 0  yB = 2yM − y A =1  x A + x B + xC = 3xG  i m G(4;−2) là tr ng tâm ∆ABC nên:   y A + y B + yC = 3yG  −1 + 5 + x C = 12  xC = 8   ⇔ ⇔ ⇒ C ( 8; −4 ) . V y B ( 5;1) , C ( 8; 4 ) −3 + 1 + y C = −6  y C = −4   Bài 3. Cho (d 1 ) : x + y + 5 = 0; (d 2 ) : x + 2 y − 7 = 0 và i m A ( 2;3) . Tìm B ∈ (d 1 ) và C ∈ (d 2 ) sao cho ∆ABC có tr ng tâm G ( 2; 0 ) . Gi i t B ( t1 ; −t1 − 5 ) ∈ (d 1 ) và C ( 7 − 2t 2 ; t 2 ) ∈ (d 2 )  x A + x B + x C = 3xG  i m G(2; 0) là tr ng tâm ∆ABC nên:   y A + y B + yC = 3 yG  2 + t1 + 7 − 2t 2 = 6 t1 − 2t 2 = −3 t1 = −1 . V y B ( −1; 4 ) , C ( 5;1) ⇔ ⇔ ⇔ 3 − t1 − 5 + t 2 = 0 t1 − t 2 = −2 t 2 = 1 14
  5. 5. www.VNMATH.com Bài 2. Phương trình ư ng th ng trong m t ph ng Bài 4. Cho (∆ 1 ) : x − y + 1 = 0 ; (∆ 2 ) : 2 x + y + 1 = 0 và i m M(2;1). Vi t phương trình ư ng th ng (d) i qua i m M và c t (∆ 1 ), ( ∆ 2 ) l n lư t t i A, B sao cho M là trung i m c a o n th ng AB. Gi i i m A ∈ ( ∆ 1 ) ⇒ A ( t1 ; t1 + 1) ; i m B ∈ ( ∆ 2 ) ⇒ B ( t 2 ; −2t 2 − 1) x + xB = 2xM t1 + t 2 = 4 M(2; 1) là trung i m AB nên:  A ⇔  y A + yB = 2 yM t1 − 2t 2 = 2 ( ) ( ) ⇔ t1 = 10 , t 2 = 2 . Suy ra A 10 ; 13 , B 2 ; − 7 ⇒ AB = − 4 ( 2;5 ) 3 3 3 3 3 3 3 y −1 ⇔ 5x − 2 y − 8 = 0 (d) qua M và nh n AB làm VTCP có PT là: x − 2 = 2 5 Bài 5. Cho (∆ 1 ) : 2 x − y + 5 = 0 ; (∆ 2 ) : x + y − 3 = 0 và i m M(–2; 0). Vi t phương trình ư ng th ng (d) i qua i m M và c t (∆ 1 ), ( ∆ 2 ) l n lư t t i A và B sao cho MA = 2 MB Gi i i m A ∈ ( ∆ 1 ) ⇒ A ( t1 ; 2t1 + 5 ) ; i m B ∈ ( ∆ 2 ) ⇒ B (t 2 ; 3 − t 2 ) Suy ra: MA = ( t1 + 2; 2t1 + 5 ) , MB = ( t 2 + 2; 3 − t 2 ) t1 = 1 t1 + 2 = 2 ( t 2 + 2 ) t − 2t 2 = 2   ⇔ 1 ⇔ ⇒ MA = ( 3; 7 ) MA = 2 MB ⇔  2t1 + 2t 2 = 1 t 2 = − 1 2 t1 + 5 = 2 ( 3 − t 2 )    2  y (d) qua M và nh n MA làm VTCP có PT là: x + 2 = ⇔ 7 x − 3 y + 14 = 0 3 7 Bài 6. Cho ∆ABC có tuy n v t hai nh A(2;−7) phương trình m t ư ng cao và m t trung nh khác nhau l n lư t là: 3x + y + 11 = 0, x + 2 y + 7 = 0 . Vi t phương trình các c nh c a tam giác ABC. Gi i Nh n xét: Do A(2; −7) có t a không th a mãn phương trình m t trong hai ư ng th ng ã cho nên các ư ng cao và trung tuy n không i qua A(2; −7). t (BH): 3x + y + 11 = 0 và (CM): x + 2 y + 7 = 0 . Ta có: B ∈ ( BH ) ⇒ B ( t ; − 3t − 11) . G i M là trung i m AB khi ó t a M là 15
  6. 6. www.VNMATH.com Chương IV. Hình gi i tích – Tr n Phương x A + xB t + 2  = xM =  2 2   y = y A + y B = −3 t − 18  M  2 2 A H M ) ( M ∈ ( CM ) ⇒ t + 2 + 2 −3t − 18 + 7 = 0 2 2 C ⇔ t = −4 ⇒ B ( −4;1) B y+7 ⇔ 4 x + 3 y + 13 = 0 Phương trình ư ng th ng ch a c nh AB là: x − 2 = −4 − 2 1 + 7 (AC) ⊥ (BH): 3x + y + 11 = 0 và (AC) i qua i m A(2; −7) nên phương trình (AC) là: ( x − 2) − 3( y + 7) = 0 ⇔ ( AC ) : x − 3 y − 23 = 0 i m C ≡ (AC) ∩ (CM) suy ra t a  x − 3 y − 23 = 0 C th a h :  ⇒ C ( 5; −6 ) x + 2 y + 7 = 0 y −1 ⇔ 7 x + 9 y + 19 = 0 Phương trình c nh BC là (BC): x + 4 = 5 + 4 −6 − 1 Bài 7. Cho ∆ABC có nh A(1; 2), ư ng trung tuy n (BM): 2 x + y + 1 = 0 và phân giác trong (CD): x + y − 1 = 0 .Vi t phương trình A Gi i i m C∈(CD): x + y − 1 = 0 ⇒ C ( t ;1 − t ) ( ⇒ trung i m M c a AC là M t + 1 ; 3 − t 2 2 i m M∈(BM): 2 x + y + 1 = 0 ) B ( ) ⇒ 2 t + 1 + 3 − t + 1 = 0 ⇔ t = −7 ⇒ C ( −7;8 ) 2 2 I D ư ng th ng BC. M K C T A(1;2) k (AK) ⊥ (CD): x + y − 1 = 0 t i I ( i m K ∈ ( BC ) ) Suy ra (AK): ( x − 1) − ( y − 2) = 0 ⇔ x − y + 1 = 0 x + y − 1 = 0 c a I th a h :  ⇒ I ( 0;1) . Tam giác ACK cân t i C nên x − y + 1 = 0  x = 2 x I − x A = −1 I là trung i m c a AK ⇒ T a c a K:  K ⇒ K ( −1; 0 )  yK = 2yI − y A = 0 T a y ư ng th ng BC i qua C, K nên có phương trình: x + 1 = ⇔ 4 x + 3 y + 4 = 0 −7 + 1 8 16
  7. 7. www.VNMATH.com Bài 2. Phương trình ư ng th ng trong m t ph ng Bài 8. Vi t phương trình ư ng th ng (∆) i qua M(4; 1) và c t các tia Ox, Oy l n lư t t i A và B theo các trư ng h p sau: a. Di n tích ∆OAB nh nh t. b. T ng OA + OB nh nh t. Gi i Gi s (∆) c t tia Ox t i A(a; 0) và Oy t i B(0; b) (v i a, b > 0) y suy (∆): x + = 1 . Do M(4; 1) ∈(∆) nên 4 + 1 = 1 ⇒ b = a ⇒ a > 4 a b a−4 a b a. Ta có: 1 = 4 + 1 ≥ 2 4 = 4 ⇒ S OAB = 1 OA.OB = ab ≥ 8 2 2 a b ab ab D u b ng x y ra ⇔ 4 = 1 = 1 ⇔ a = 8; b = 2 ⇒ (∆): x + 4 y − 8 = 0 a b 2 b. OA + OB = a + b = a + a = a − 4 + 4 + 5 ≥ 2 ( a − 4) ⋅ 4 + 5 = 9 a−4 a−4 a−4 D u b ng x y ra ⇔ a − 4 = 4 = 2 ⇔ a = 6 ⇒ b = 3 ⇒ (∆) : x + 2 y − 6 = 0 a−4 Bài 9. L p phương trình ư ng th ng (∆) i qua i m M(2; 1) và t o v i ư ng th ng (d): 2 x + 3 y + 4 = 0 m t góc 45 o Gi i Phương trình (∆) i qua i m M có d ng: A ( x − 2 ) + B ( y − 1) = 0 ( A 2 + B 2 ≠ 0 ) ⇔ Ax + By − 2 A − B = 0 và có vectơ pháp tuy n n1 = ( A; B ) ư ng th ng (d) có VTPT là n 2 = ( 2; 3) . n1 .n 2 = cos 45 o ⇔ n1 . n 2 2 A + 3B A2 + B 2 . 4 + 9 = (∆) h p v i (d) m t góc 45 o thì: 2 ⇔ 2 ( 2 A + 3B ) 2 = 13 ( A 2 + B 2 ) 2  (∆ 1 ) : 5 x + y − 11 = 0  A = 5B ⇒ ⇔ 5B 2 + 24 AB − 5 A 2 = 0 ⇔   B = −5 A  (∆ 2 ) : x − 5 y + 3 = 0 V y có hai ư ng th ng c n tìm là (∆ 1 ) : 5 x + y − 11 = 0 ; (∆ 2 ) : x − 5 y + 3 = 0 Bài 10. Cho hình bình hành ABCD có di n tích b ng 4. Bi t A(1; 0), B(0; 2) và giao i m I c a hai ư ng chéo n m trên ư ng th ng y = x . Tìm t a nh C và D. Gi i 17
  8. 8. www.VNMATH.com Chương IV. Hình gi i tích – Tr n Phương Ta có: AB = ( −1; 2 ) ⇒ AB = 5 C Phương trình (AB) là: 2 x + y − 2 = 0 D y=x I I ∈ ( d ) : y = x ⇒ I ( t; t ) I là trung i m c a AC và BD nên ta có: C ( 2t − 1; 2t ) , D ( 2t ; 2t − 2 ) B A H M t khác: S ABCD = AB.CH = 4 (CH: chi u cao) ⇒ CH = 4 5 Ngoài ra: d ( C, ( AB ) ) = CH ⇔ V yt a ( ) ( ) t = 4 ⇒ C 5 ; 8 , D 8 ; 2 6t − 4 3 3 3 3 = 4 ⇔ 3t − 2 = 2 ⇔  3  5 5 t = 0 ⇒ C ( −1;0) , D ( 0; −2) ( ) ( ) c a C và D là C 5 ; 8 , D 8 ; 2 ho c C ( −1; 0 ) , D ( 0; −2 ) 3 3 3 3 Bài 11. Cho A ( 0; 6 ) , B ( 2; 5 ) . Tìm trên ( d ) : x − 2 y + 2 = 0 i m M sao cho: a. MA + MB có giá tr nh nh t. b. MA − MB có giá tr l n nh t. Gi i B t f ( x, y ) = x − 2 y + 2 . A  f ( A ) = −10  Ta có:  ⇒ f ( A) . f ( B ) > 0  f ( B ) = −6  H M Suy ra hai i m A và B n m cùng phía A′ i v i ư ng th ng (d) 1. G i A′ là (d) M0 i x ng c a A qua (d) Ta có: MA + MB = MA′ + MB ≥ A′B (c min ( MA + MB ) = A′B , nh) t ư c khi ba i m A′, M , B th ng hàng ⇔ M = ( A′ B ) ∩ ( d ) ( AA′ ) ⊥ ( d ) ⇒ ( AA′ ) : 2 x + y + C = 0 A ∈ ( AA′ ) ⇒ C = −6 ⇒ ( AA′ ) : 2 x + y − 6 = 0 G i H = ( AA′ ) ∩ ( d ) thì t a A′ 18 2 x + y − 6 = 0 c a H th a mãn h :  ⇒ H ( 2; 2 ) x − 2 y + 2 = 0 x ′ = 2xH − x A = 4 i x ng v i A qua (d) nên ta có:  A ⇒ A′ ( 4; −2 )  y A′ = 2 y H − y A = −2
  9. 9. www.VNMATH.com Bài 2. Phương trình ư ng th ng trong m t ph ng y+2 ⇔ 7 x + 2 y − 24 = 0 Phương trình ư ng th ng ( A′B ) là x − 4 = 2−4 5+2 T a  x = 11 x − 2 y + 2 = 0  9 ⇔ ⇒ M 11 ; 19 c a M th a h :  4 8 7 x + 2 y − 24 = 0 19  y = 8  ( 2. Ta có: MA − MB ≤ AB (c ) nh) ⇒ max MA − MB = AB , t ư c khi ba i m M, A, B th ng hàng ⇔ M = ( AB ) ∩ ( d ) . Phương trình ư ng th ng (AB) là: x + 2 y − 12 = 0 T a c a M là nghi m c a h phương trình: x = 5 x − 2 y + 2 = 0  7 ⇔  7 ⇒ M 5; 2  x + 2 y − 12 = 0 y = 2  ( ) Bài 12. Cho ( D1 ) : kx − y + k = 0 và ( D2 ) : (1 − k ) x + 2ky − (1 + k 2 ) = 0 2 a. Ch ng minh khi k thay i ( D1 ) luôn luôn qua m t i m c nh. b. Tìm giao i m c a ( D1 ) và ( D 2 ) suy ra qu tích giao i m này khi k thay i. Gi i a. Ta có ( D1 ) t: k ( x + 1) − y = 0 . T a i mc nh mà ( D1 ) luôn i qua là x + 1 = 0 nghi m c a  ⇒ x = −1, y = 0 . V y ( D1 ) luôn qua i m A(–1, 0). y = 0 b. T a giao i m c a ( D1 ) và ( D 2 ) là nghi m c a h phương trình 2 kx − y = − k  gi i h ta ư c x = 1 − k 2 , y = 2k 2  2 2 1+ k 1+ k (1 − k ) + 2ky = 1 + k  V y ( D1 ) ∩ ( D 2 ) 2   = M  1 − k 2 , 2k 2  1+ k 1+ k  2 2 2    ý x + y =  1 − k 2  +  2k 2  = 1  1+ k  1 + k  2 2 Do ó qu tích c a M là ư ng tròn tâm O bán kính R = 1. Bài 13. Trong m t ph ng Oxy, cho các i m A(0; 1), B(2; 1) và các ư ng th ng d 1 : ( m − 1) x + ( m − 2 ) y + 2 − m = 0 ; d 2 : ( 2 − m ) x + ( m − 1) y + 3m − 5 = 0 a. Ch ng minh d 1 và d 2 luôn c t nhau. b. G i P là giao i m c a d 1 và d 2 , tìm m sao cho PA + PB l n nh t. 19
  10. 10. www.VNMATH.com Chương IV. Hình gi i tích – Tr n Phương Gi i m −1 ( m − 1) x + ( m − 2 ) y + 2 − m = 0  a. Xét  có: D = 2−m ( 2 − m ) x + ( m − 1) y + 3m − 5 = 0  Dx = m−2 2−m m −1 3m − 5 ( Do D = 2 m − 3 2 ) 2 = 4m 2 − 14m + 12 ; D y = m−2 m −1 2−m m −1 3m − 5 2−m = 2m 2 − 6 m + 5 = −2m 2 + 4m − 1 + 1 > 0, ∀∈ » nên h phương trình có nghi m duy nh t. 2 V y d 1 và d 2 luôn luôn c t nhau t i i m P ( pcm) b. Tìm m T a PA + PB l n nh t D x 4m 2 − 14m + 12  2 − 2m =2+ x = D =  2m 2 − 6m + 5 2m 2 − 6m + 5 c a P là:   y = D y = −2m 2 + 4m − 1 = −1 + 4 − 2m 2 2  D 2m − 6m + 5 2m − 6m + 5  2 2m − 2 2m − 4 4  ; 2+ Ta có: PA =  −2 +   ⇒ PA = 8 − 2 2 2 2m − 6m + 5 2m − 6m + 5  2m − 6m + 5  2 2m − 2 2m − 4 4   PB =  ;  ⇒ PB = 2m 2 − 6m + 5 2 m 2 − 6 m + 5  2m 2 − 6m + 5  Suy ra: PA 2 + PB 2 = 8 . Theo b t ng th c Bunhiacôpski, ta có: ( PA + PB ) ≤ 2 ( PA 2 + PB 2 ) = 16 ⇒ PA + PB ≤ 4 ⇒ max ( PA + PB ) = 4 , 2 PA = PB ⇔ PA2 = PB 2 ⇔ 8 − t ư c m = 1 4 4 = ⇔ m 2 − 3m + 2 = 0 ⇔  2 2m − 6m + 5 2m − 6m + 5 m = 2 2 Cách 2: d 1 và d 2 có vectơ pháp tuy n là: n1 = ( m − 1; m − 2 ) , n 2 = ( 2 − m; m − 1) Ta có n1 .n 2 = ( m − 1) ( 2 − m ) + ( m − 2 ) ( m − 1) = 0 nên d 1 ⊥ d 2 t i i m P. ý r ng A ∈ d 1 , B ∈ d 2 và AB = 2 2 nên theo b t ng th c Bunhiacôpski thì ( PA + PB ) 2 ≤ 2 ( PA 2 + PB 2 ) = 2 AB 2 = 16 ⇒ PA + PB ≤ 4 ⇒ max ( PA + PB ) = 4 , ( ) t ư c khi PA = PB ⇒ ∆PAB vuông cân t i P ⇒ d 1 , AB = 45 o Ta có: cos 45 o = n AB .n1 n AB . n1 2 ⇔ 2m − 3 = 1 ; ( n AB = (1,1) ) 2 2. ( m − 1) + ( m − 2 ) 2 2 ⇔ ( 2m − 3) = 2m 2 − 6m + 5 ⇔ m 2 − 3m + 2 = 0 ⇔ m = 1 ∨ m = 2 20

×