Β΄ Γυμνασίου, σελ. 113 - Αναγέννηση και Ανθρωπισμός

ςελ 113-119
    Σςιλιμίγκρασ Γιάννθσ
         Ιςτορικόσ
• ο κόςμοσ δθμιουργικθκε βζβαια από το Θεό, αλλά ο
 άνκρωποσ τον μεταμόρφωςε και τον βελτίωςε. Γιατί ό,τι μασ
 περιβάλλει είναι δικό μασ ζργο, το ζργο των ανκρϊπων
 […].Από μασ προζρχονται οι ηωγραφιζσ και τα γλυπτά, από
 μασ προζρχονται το εμπόριο, οι επιςτιμεσ και τα
 φιλοςοφικά αριςτουργιματα. Από μασ προζρχονται όλεσ οι
 εφευρζςεισ, όλεσ οι γλϊςςεσ και όλα τα είδθ των
 λογοτεχνικϊν κειμζνων.
        απόςπαςμα από κείμενο του Chianozzo Manetti (1452)


• Σι ιέλει να τονίςει ο ςυγγραφέασ με την επανάληψη τησ
 φράςησ «Από μασ προέρχονται»;
;
• 15οσ - 16οσ αι: εκδθλϊνεται
 ςτον ευρωπαϊκό χϊρο ζνα
 καλλιτεχνικό και
 πνευματικό κίνθμα
 θ Αναγέννηςη

• κφριο χαρακτθριςτικό τθσ θ
 αναβίωςθ των αξιών τθσ
 κλαςικισ αρχαιότθτασ
 για τθ κεμελίωςθ ενόσ
 καινοφριου κόςμου
•  ςτον μεςαίωνα κυριαρχοφν:
  θ ςυνεχισ μζριμνα για τθ ςωτθρία τθσ ψυχισ
  θ αποχι από τισ χαρζσ τθσ ηωισ
  θ ιδζα τθσ ματαιότθτασ

•  ςτθν Αναγέννηςη:
  θ κριτικι ςκζψθ
  θ εξζλιξθ
  οι επιςτιμεσ
  θ ιδζα τθσ προόδου
• οι ακμαίεσ οικονομικά
 πόλεισ τθσ Ιταλίασ:
 Φλωρεντία - Ρϊμη -
 Βενετία - Μιλάνο
• οι πνευματικζσ και
 καλλιτεχνικζσ
 δραςτθριότθτεσ
 ενκαρρφνονται από
 μαικινεσ τθσ εποχισ:
 οι Μζδικοι τθσ Φλωρεντίασ
 οι ΢φόρτςα του Μιλάνου &
 ο πάπασ Ιοφλιοσ Β’
• ο άνκρωποσ τθσ
 Αναγζννθςθσ ςτράφθκε
 ςτον ελληνορωμαϊκό
 πολιτιςμό προκειμζνου να
 αντλιςει τον αναγκαίο
 πνευματικό εξοπλιςμό
 μελετά, μεταφράηει &
 ςχολιάηει ςυςτθματικά
 τουσ αρχαίουσ ςυγγραφείσ    Ραφαιλ ΢άντι, Η ΢χολθ των Αιηνϊν
               ΢το κζντρο οι χειρονομίεσ του Αριςτοτζλθ και
 θ ςτροφι αυτι       του Πλάτωνα. ΢τθν άκρθ αριςτερά ο Πυκαγόρασ
 ονομάςτθκε ανιρωπιςμόσ   γράφει ς' ζνα βιβλίο με τθν πλάκα μπροςτά του.
                Δεξιά ο Ευκλείδθσ, με ζνα διαβιτθ ςτο χζρι
• ταξιδεφουν ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ,
 δθμιουργϊντασ ζνα δίκτυο πολιτιςμοφ
 => Πολιτεία των Γραμμάτων
• ζχουν βακφ κρθςκευτικό αίςκθμα
• αςκοφν κριτικι ςτισ μεςαιωνικζσ
 αντιλιψεισ
• αγωνίηονται για μια καλφτερθ
 κοινωνία
• γράφουν ςτθ λατινικι, αλλά
 υπεραςπίηονται τισ εκνικζσ γλώςςεσ
 ςτισ οποίεσ ςυνκζτουν πολλά από τα
 ζργα τουσ
• ο Έραςμοσ 1467-1536
 κορυφαίοσ Ελλθνιςτισ,
 ςατιρίηει επικριτικά τισ
 καταχριςεισ τθσ Εκκλθςίασ
 (Μωρίασ Εγκϊμιον, 1509)
 μάχεται υπζρ μιασ ειρθνικισ
 Ευρϊπθσ
 αποδίδει εξαιρετικι
 ςθμαςία ςτθν παιδεία
• προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ
 κινοφνται:
 ο Φρανςουά Ραμπελαί
 (Πανταγκρουέλ 1532)


 ο Σόμασ Μορ 1478-1535
 οραματίηεται μια ιδανικι
 πολιτεία όπου κα
 βαςιλεφουν θ ειρινθ, θ
 ιςότθτα και θ ανεκτικότθτα
 (Ουτοπία, 1516)
• Σϊρα όλεσ οι ςπουδζσ ζχουν αναβιϊςει, όλεσ οι γλϊςςεσ
 ζχουν αποκαταςτακεί: τα ελλθνικά, χωρίσ τθ γνϊςθ των
 οποίων είναι ντροπι να λζγεται κάποιοσ ςοφόσ, τα εβραϊκά,
 τα χαλδαϊκά, τα λατινικά. Σα τυπωμζνα βιβλία, που ζχουν
 εφευρεκεί ςτισ μζρεσ μασ με κεϊκι ζμπνευςθ είναι τόςο
 κομψά και ακριβι, ςε αντίκεςθ με τα πυροβόλα όπλα που
 δθμιουργικθκαν με διαβολικι προτροπι. Όλοσ ο κόςμοσ
 είναι γεμάτοσ από ςοφοφσ ανκρϊπουσ, από μορφωμζνουσ
 παιδαγωγοφσ, από μεγάλεσ βιβλιοκικεσ, ϊςτε […] ςτο
 μζλλον δε κα ςυναντιςεισ κανζνα που να μθν είναι
 μορφωμζνοσ.
       Φρ. Ραμπελαί (1483-1553), Πανταγκρουζλ 1532, κεφ. VIII
• οι ανκρωπιςτζσ πιςτεφουν ότι ο
 άνκρωποσ πρζπει να επιδίδεται
 ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ
 ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ
 μια πολυδιάςτατθ
 προςωπικότθτα με πνευματικά,
 ψυχικά και ςωματικά
 χαρίςματα, τον οικουμενικό
 άνκρωπο homo universalis
 κακορίηει ο ίδιοσ με τθ γνϊςθ
 και τον προςωπικό του αγϊνα το
 πεπρωμζνο του
• νζα ςχολεία, κολζγια και
 πανεπιςτιμια που
 ςυμβάλλουν ςτθ διάδοςθ
 των νζων ιδεϊν
• τα προγράμματα ςπουδών
 διευρφνονται
 περιλαμβάνοντασ ζνα ευρφ
 φάςμα μακθμάτων, ϊςτε οι
 μακθτζσ να αποκτοφν
 ςυνολικι μόρφωςθ
• Ο Βιτορίνο ντα Φζλτρε αντιπροςϊπευε τθν άποψθ ότι ο
 δάςκαλοσ μπορεί να προςφζρει με ελκυςτικό τρόπο. Ο ίδιοσ
 δίδαςκε ανάγνωςθ και γραφι μζςω κινθτϊν ςτοιχείων και τισ
 ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ αρικμθτικισ με παιγνίδια […] ΢τισ
 κατϊτερεσ τάξεισ δίδαςκε κρθςκευτικά, ενϊ ςτισ ανϊτερεσ
 επίκεντρο των μακθμάτων του ιταν θ ελλθνικι και κυρίωσ θ
 λατινικι λογοτεχνία […] Πάντα τόνιηε ότι θ απόκτθςθ
 γνϊςεων δεν αποβλζπει τόςο ςε μια κεωρθτικι καλλιζργεια
 όςο ςτθν αντιμετώπιςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ.

 Πϊσ ςχολιάζετε τη φράςη “η απόκτηςη… καιημερινθσ ζωθσ” ςε
 ςχέςη με τη ςτροφθ ςτη μελέτη του αρχαίου πολιτιςμοφ;
• οι ανκρωπιςτικζσ ςπουδζσ
 ενιςχφκθκαν με τθν παρουςία
 ςθμαντικϊν ελλινων λογίων ςτθ
 Δφςθ πριν και μετά τθν άλωςθ
• πρόβαλαν τα ελλθνικά
 γράμματα με το διδακτικό και
 εκδοτικό τουσ ζργο
• ενίςχυςαν το ενδιαφζρον για
 τθν ζκδοςθ αρχαίων ελλθνικϊν  ο φιλόςοφοσ  ο επίςκοποσ
 κειμζνων και τθ ςυλλογι      Γεϊργιοσ   Νικαίασ
                  Γεμιςτόσ ι  Βηςςαρίων
 αρχαίων χειρογράφων από      Πλθιων   (1403-1472)
 βιβλιοκικεσ και θγεμόνεσ    (1355-1456)
• θ Αναγζννθςθ και ο
 Ανκρωπιςμόσ γριγορα
 επεκτάκθκαν ςε άλλεσ χϊρεσ
 τθσ Ευρϊπθσ, όπου
 επικρατοφςαν παρόμοιεσ
 ςυνκικεσ με τισ ιταλικζσ
 πόλεισ
• οι ςυχνζσ μετακινιςεισ
 καλλιτεχνϊν και λογίων
 διευκόλυναν, βζβαια, τθ
 διαςπορά τθσ Αναγζννθςθσ
 και του Ανκρωπιςμοφ
• 1450 ο Ιωάννθσ
 Γουτεμβζργιοσ από τθ
 Μαγεντία τθσ Γερμανίασ
 χρθςιμοποίθςε κινθτά
 μεταλλικά ςτοιχεία για τθν
 εκτφπωςθ των βιβλίων
• 1500 τυπογραφεία ςε 236
 πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ και
 είχαν ιδθ εκδοκεί 30-35
 χιλιάδεσ τίτλοι βιβλίων
• τα τυπωμζνα βιβλία ιταν
 φκθνότερα
• ωςτόςο, μόνο οι άνκρωποι των
 πόλεων είχαν τθ δυνατότθτα
 να γίνουν κοινωνοί τθσ γνϊςθσ
 ο περιςςότεροσ κόςμοσ ιταν
 αναλφάβθτοσ και αμζτοχοσ
 ςτισ εξελίξεισ
• 16οσ αι: χριςθ των
 εκνικϊν γλωςςϊν &
 εμπλουτιςμόσ τθσ
 κεματολογίασ:
• Μιςζλ ντε Μονταίν
 (1533-1592) - Δοκίμια
• Μιγκουζλ ντε
 Θερβάντεσ (1547-1616) -
 Δον Κιχϊτθσ
• Ουίλλιαμ ΢αίξπθρ (1564-
 1616) με τα κεατρικά του
 αριςτουργιματα: Άμλετ -
 Μάκβεκ - Οκζλλοσ
• Νικολό Μακιαβζλλι (1469-
 1527) - Ο Ηγεμόνασ αναλφει
 τθν τακτικι και τθ
 ςυμπεριφορά που πρζπει να
 ακολουκεί ο θγεμόνασ για
 τθν κατάκτθςθ τθσ εξουςίασ.
 χαρακτθριςτικι του φράςθ:
 ο ςκοπόσ αγιάηει τα μζςα
 θ διεφρυνςθ του κόςμου με τισ Ανακαλφψεισ, ζκεςε νζουσ
 προβλθματιςμοφσ για τθ γθ, το ςφμπαν και τθν επιςτιμθ
  Κοπέρνικος            Κέπλερ     Γαλιλαίος
  (1473-1543)          (1571-1630)  (1564-1642) Ιηαλός
   Πολωνός            Γερμανός    αζηρονομία
  αζηρονομία          αζηρονομία
Παράκελσος      Βεσάλ       Βάκων
(1493-1551),   (1514-1564),    (1561-1626)
 Ελβεηός     Φλαμανδός      Άγγλος
 ιαηρική -  ιαηρική - αναηομία  ζσνέδεζε ηην
θαρμακολογία            επιζηήμη με ηη
                   θιλοζοθία
 αρχιτεκτονικι: εμπνζεται
 από τθν κλαςικι αρχαιότθτα
 γλυπτικι και ηωγραφικι:
 απεικονίηει το γυμνό
 ανκρϊπινο ςϊμα και
 προβάλλει μφκουσ τθσ
 αρχαιότθτασ και τθ φφςθ
 παράλλθλα με κρθςκευτικά
 κζματα
 οι καλλιτζχνεσ εφαρμόηουν
 τθν προοπτικι και τθν
 φωτοςκίαςθ
•  15οσ αι: θ Φλωρεντία
 επίκεντρο μιασ καλλιτεχνικισ
 άνκθςθσ που επεκτείνεται
 ςε άλλεσ πόλεισ τθσ Ιταλίασ
 ο αιϊνασ, γνωςτόσ ωσ
 κουατροτςζντο
 προαναγγζλλει τθν ιταλικι   Μπενότςο Γκοτςόλι - Η πορεία
                   των τριϊν Μάγων
 Αναγζννθςθ
 επιρροζσ τθσ γοτκικισ και
 τθσ βυηαντινισ τζχνθσ
 κυριότεροσ ηωγράφοσ τθσ
 εποχισ ο Μποτιτςζλι
Β΄ Γυμνασίου, σελ. 113 - Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
• Λεονάρντο ντα Βίντςι 1452-
 1519
• καλλιτζχνθσ - αρχιτζκτονασ -
 μθχανικόσ - εφευρζτθσ
 ενςαρκϊνει τον οικουμενικό
 άνκρωπο
• επινόθςε τθν τεχνικι
 τθσ διαβάκμιςθσ
 sfumato
 δίνει τθν αίςκθςθ
 μιασ ελαφριάσ
 ομίχλθσ γφρω από τα
 ςχιματα
 Παρκζνοσ των
 Βράχων
 Σηοκόντα
• Μιχαιλ Άγγελοσ 1475-1564
• ηωγράφοσ - γλφπτθσ -
 αρχιτζκτονασ - ποιθτισ
• οροφι τθσ Καπζλα ΢ιξτίνα
 ςτο Βατικανό με κζμα τθ
 Δευτζρα Παρουςία
Β΄ Γυμνασίου, σελ. 113 - Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
• Ραφαιλ ΢άντι 1483-1520
• τονίηει το ανκρϊπινο
 ςτοιχείο, τθν ευγζνεια και το
 πνεφμα, όπωσ ςτισ
 περίφθμεσ Μαντόνεσ
• Σιτςιάνο 1477-1576
• προςζχει ιδιαίτερα το
 χρϊμα, τθ κομψότθτα και τθ
 χάρθ
• Γερμανία ο Άλμπρεχτ
 Ντφρερ 1471-1528
• και ςτοιχεία ςκοτεινά, όπωσ
 θ δειςιδαιμονία και φόβοσ
 Αυτοπροςωπογραφία - H
 αποκάλυψθ
• Κάτω Χϊρεσ: Ιερώνυμοσ
 Μποσ 1450-1510
• ζργα όπου ςυνυπάρχουν θ
 πραγματικότθτα με το
 όνειρο
 «ο κιποσ των θδονϊν»
• Πίτερ Μπρζγκελ ηωγραφίηει
• τθν κακθμερινι ηωι
• πιςτζσ απεικονίςεισ τθσ φφςθσ και των εναλλαγϊν των
 εποχϊν
• ςτθν Ιςπανία ζηθςε ο Δομινικοσ
 Θεοτοκόπουλοσ ι el Greco 1545-
 1614
 τεχνοτροπία τθσ Αναγζννθςθσ
 ωσ προσ τα κζματα και τθν
 προοπτικι
 επιρροζσ τθσ βυηαντινισ
 ηωγραφικισ ωσ προσ τισ μορφζσ
 και τθν πνευματικότθτα
 τα ζργα του προβάλλουν
 ζντονεσ ςυγκινθςιακζσ
 καταςτάςεισ
Β΄ Γυμνασίου, σελ. 113 - Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
• παράλλθλα με τθν επίςθμθ
 μουςικι τθσ Εκκλθςίασ
 καλλιεργείται θ λαϊκι
 μουςικι
• θ πολυφωνικι μουςικι
 παρουςιάηει ανάπτυξθ με
 κορυφαίο μουςικό τον
 Σηοβάνι ντα Παλεςτρίνα
• τέλοσ 16ου αιϊνα
 εμφανίηονται οι πρϊτεσ
 μορφζσ κονςζρτου και
 ςυμφωνίασ
1 von 36

Recomendados

2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός von
2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
2. Αναγέννηση και ΑνθρωπισμόςKvarnalis75
42.4K views91 Folien
ΕΝΟΤΗΤΑ 22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων von
ΕΝΟΤΗΤΑ 22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεωνΕΝΟΤΗΤΑ 22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων
ΕΝΟΤΗΤΑ 22. Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεωνKvarnalis75
41.5K views35 Folien
1. Οι ανακαλύψεις von
1. Οι ανακαλύψεις1. Οι ανακαλύψεις
1. Οι ανακαλύψειςKvarnalis75
48.1K views51 Folien
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843 von
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 184318. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843
18. Από την άφιξη του Όθωνα (1833) ως την 3η Σεπτεμβρίου 1843Kvarnalis75
72.9K views48 Folien
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης von
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
II. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης Kvarnalis75
81.2K views37 Folien
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 10. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη von
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 10. Ελληνική επανάσταση και ΕυρώπηΕ Ν Ο Τ Η Τ Α 10. Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 10. Ελληνική επανάσταση και ΕυρώπηKvarnalis75
39.2K views44 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

2. Η άλωση της Πόλης von
2. Η άλωση της Πόλης2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της ΠόληςKvarnalis75
81.6K views81 Folien
5. Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Γ΄ Γυμνασίου) von
5. Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Γ΄ Γυμνασίου)5. Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Γ΄ Γυμνασίου)
5. Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Γ΄ Γυμνασίου)Dionysia Nima
16.8K views55 Folien
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962 von
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 196219. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962Kvarnalis75
48.9K views35 Folien
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών von
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιώνH ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιώνirinikel
18.9K views19 Folien
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης von
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασηςΚοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασηςirinikel
5.2K views16 Folien
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στι... von
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στι...Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στι...
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στι...Kvarnalis75
34.1K views49 Folien

Was ist angesagt?(20)

2. Η άλωση της Πόλης von Kvarnalis75
2. Η άλωση της Πόλης2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης
Kvarnalis7581.6K views
5. Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Γ΄ Γυμνασίου) von Dionysia Nima
5. Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Γ΄ Γυμνασίου)5. Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Γ΄ Γυμνασίου)
5. Νεοελληνικός Διαφωτισμός (Γ΄ Γυμνασίου)
Dionysia Nima16.8K views
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962 von Kvarnalis75
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 196219. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962
19. Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 ως την έξωση του Όθωνα 1962
Kvarnalis7548.9K views
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών von irinikel
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιώνH ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών
irinikel18.9K views
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης von irinikel
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασηςΚοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης
irinikel5.2K views
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στι... von Kvarnalis75
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στι...Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στι...
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 7. Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στι...
Kvarnalis7534.1K views
ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909) von Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)
ΕΝΟΤΗΤΑ 20. Από την έξωση του Όθωνα (1862) έως το κίνημα στο Γουδί (1909)
Kvarnalis7585.2K views
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλή... von Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλή...ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλή...
ΕΝΟΤΗΤΑ 17 Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλή...
Kvarnalis7567.2K views
ΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα von Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώναΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα
ΕΝΟΤΗΤΑ 23. Η ελληνική οικονομία και κοινωνία κατά τον 19ο αιώνα
Kvarnalis7537.8K views
ΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου von Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμουΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου
ΕΝΟΤΗΤΑ 31 Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α‘ Παγκόσμιου πολέμου
Kvarnalis7550.2K views
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 9 Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση... von Kvarnalis75
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 9 Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση...Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 9 Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση...
Ε Ν Ο Τ Η Τ Α 9 Πρώτες προσπάθειες των επαναστατημένων Ελλήνων για συγκρότηση...
Kvarnalis7544K views
2. Αμερικάνικη επανάσταση von Kvarnalis75
2. Αμερικάνικη επανάσταση2. Αμερικάνικη επανάσταση
2. Αμερικάνικη επανάσταση
Kvarnalis7561.9K views
1. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο von Kvarnalis75
1. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο1. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
1. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο
Kvarnalis7562.6K views
ΕΝΟΤΗΤΑ 30 Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους von Kvarnalis75
ΕΝΟΤΗΤΑ 30 Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμουςΕΝΟΤΗΤΑ 30 Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους
ΕΝΟΤΗΤΑ 30 Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους
Kvarnalis7523.3K views
13η Ενότητα. Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης.... von Kvarnalis75
13η Ενότητα. Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης....13η Ενότητα. Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης....
13η Ενότητα. Κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης....
Kvarnalis7543.2K views
4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική στο Βυζάντιο von Kvarnalis75
4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική στο Βυζάντιο4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική στο Βυζάντιο
4. Εικαστικές Τέχνες και Μουσική στο Βυζάντιο
Kvarnalis7516.3K views
Οι Ανακαλύψεις von irinikel
Οι ΑνακαλύψειςΟι Ανακαλύψεις
Οι Ανακαλύψεις
irinikel14.7K views
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ von Alexandra Gerakini
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ
Alexandra Gerakini16.1K views
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 9- von VAGELIS BITSAKIS
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 9-ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 9-
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 9-
VAGELIS BITSAKIS16.7K views
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας von Kvarnalis75
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας
12. Η ωρίμανση της βιομηχανικής κοινωνίας
Kvarnalis7537.4K views

Destacado

Α΄ Γυμνασίου, σελ. 83 - Αίτια και αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου von
Α΄ Γυμνασίου, σελ. 83 - Αίτια και αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμουΑ΄ Γυμνασίου, σελ. 83 - Αίτια και αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμου
Α΄ Γυμνασίου, σελ. 83 - Αίτια και αφορμές του Πελοποννησιακού πολέμουΤσιλιμίγκρας Ιωάννης
19.6K views15 Folien
Γ Γυμνασίου, εν. 41 - Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929 von
Γ Γυμνασίου, εν. 41 - Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929Γ Γυμνασίου, εν. 41 - Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929
Γ Γυμνασίου, εν. 41 - Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929Τσιλιμίγκρας Ιωάννης
12.5K views8 Folien
Γ΄ Γυμνασίου, εν. 36 - Ο Ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου von
Γ΄ Γυμνασίου, εν. 36 - Ο Ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του ΠόντουΓ΄ Γυμνασίου, εν. 36 - Ο Ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου
Γ΄ Γυμνασίου, εν. 36 - Ο Ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του ΠόντουΤσιλιμίγκρας Ιωάννης
13K views14 Folien
Β΄ Γυμνασίου, σελ. 41 - Η βυζαντινή εποποιία von
Β΄ Γυμνασίου, σελ. 41 - Η βυζαντινή εποποιίαΒ΄ Γυμνασίου, σελ. 41 - Η βυζαντινή εποποιία
Β΄ Γυμνασίου, σελ. 41 - Η βυζαντινή εποποιίαΤσιλιμίγκρας Ιωάννης
16.5K views12 Folien
Α΄ Γυμνασίου, σελ. 26 - Η θρησκεια και η τεχνη των Μινωιτών von
Α΄ Γυμνασίου, σελ. 26 - Η θρησκεια και η τεχνη των ΜινωιτώνΑ΄ Γυμνασίου, σελ. 26 - Η θρησκεια και η τεχνη των Μινωιτών
Α΄ Γυμνασίου, σελ. 26 - Η θρησκεια και η τεχνη των ΜινωιτώνΤσιλιμίγκρας Ιωάννης
16.1K views10 Folien
Γ΄ Γυμνασίου, εν. 07 - Φιλική Εταιρία von
Γ΄ Γυμνασίου, εν. 07 - Φιλική ΕταιρίαΓ΄ Γυμνασίου, εν. 07 - Φιλική Εταιρία
Γ΄ Γυμνασίου, εν. 07 - Φιλική ΕταιρίαΤσιλιμίγκρας Ιωάννης
14.8K views15 Folien

Destacado(20)

Γ΄ Γυμνασίου, εν. 36 - Ο Ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου von Τσιλιμίγκρας Ιωάννης
Γ΄ Γυμνασίου, εν. 36 - Ο Ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του ΠόντουΓ΄ Γυμνασίου, εν. 36 - Ο Ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου
Γ΄ Γυμνασίου, εν. 36 - Ο Ελληνισμός της δυτικής Μικράς Ασίας και του Πόντου
4. εικαστικες τεχνες και μουσικη von Papanikolaou Dimitris
4. εικαστικες τεχνες και μουσικη 4. εικαστικες τεχνες και μουσικη
4. εικαστικες τεχνες και μουσικη
1. O Iουστινιανός και το έργο του von Kvarnalis75
1. O Iουστινιανός και το έργο του1. O Iουστινιανός και το έργο του
1. O Iουστινιανός και το έργο του
Kvarnalis7584.4K views
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ von Katzelakis Dimitrios
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Katzelakis Dimitrios19.5K views
ο ηρακλειος και η δυναστεια του (αποθηκεύτηκε αυτόματα) von Ελενη Ζαχου
ο ηρακλειος και η δυναστεια του (αποθηκεύτηκε αυτόματα)ο ηρακλειος και η δυναστεια του (αποθηκεύτηκε αυτόματα)
ο ηρακλειος και η δυναστεια του (αποθηκεύτηκε αυτόματα)
ο ηρακλειος και η δυναστεια του von Ελενη Ζαχου
ο ηρακλειος και η δυναστεια τουο ηρακλειος και η δυναστεια του
ο ηρακλειος και η δυναστεια του
Ελενη Ζαχου14.3K views
Ομήρου Ιλιάδα, σχολιασμός διδακτικών ενοτήτων von Georgia Dimitropoulou
Ομήρου Ιλιάδα, σχολιασμός διδακτικών ενοτήτωνΟμήρου Ιλιάδα, σχολιασμός διδακτικών ενοτήτων
Ομήρου Ιλιάδα, σχολιασμός διδακτικών ενοτήτων
Georgia Dimitropoulou117.6K views
νο. 1193 · ηράκλειος αυτοκράτωρ του βυζαντίου von 88DIMATH
νο. 1193 · ηράκλειος αυτοκράτωρ του βυζαντίουνο. 1193 · ηράκλειος αυτοκράτωρ του βυζαντίου
νο. 1193 · ηράκλειος αυτοκράτωρ του βυζαντίου
88DIMATH29.3K views

Similar a Β΄ Γυμνασίου, σελ. 113 - Αναγέννηση και Ανθρωπισμός

Η περίοδος της Αναγέννησης von
Η περίοδος της ΑναγέννησηςΗ περίοδος της Αναγέννησης
Η περίοδος της ΑναγέννησηςAkis Ampelas
2.7K views28 Folien
Η τέχνη την περίοδο της Αναγέννησης von
Η τέχνη την περίοδο της ΑναγέννησηςΗ τέχνη την περίοδο της Αναγέννησης
Η τέχνη την περίοδο της Αναγέννησηςmarialenaki
388 views24 Folien
Aναγεννησιακή τέχνη,Χατζίνας-Χάρος von
Aναγεννησιακή τέχνη,Χατζίνας-ΧάροςAναγεννησιακή τέχνη,Χατζίνας-Χάρος
Aναγεννησιακή τέχνη,Χατζίνας-ΧάροςIliana Kouvatsou
499 views20 Folien

Similar a Β΄ Γυμνασίου, σελ. 113 - Αναγέννηση και Ανθρωπισμός(20)

Η περίοδος της Αναγέννησης von Akis Ampelas
Η περίοδος της ΑναγέννησηςΗ περίοδος της Αναγέννησης
Η περίοδος της Αναγέννησης
Akis Ampelas2.7K views
Η τέχνη την περίοδο της Αναγέννησης von marialenaki
Η τέχνη την περίοδο της ΑναγέννησηςΗ τέχνη την περίοδο της Αναγέννησης
Η τέχνη την περίοδο της Αναγέννησης
marialenaki388 views
Aναγεννησιακή τέχνη,Χατζίνας-Χάρος von Iliana Kouvatsou
Aναγεννησιακή τέχνη,Χατζίνας-ΧάροςAναγεννησιακή τέχνη,Χατζίνας-Χάρος
Aναγεννησιακή τέχνη,Χατζίνας-Χάρος
Iliana Kouvatsou499 views
Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση.pdf von Dimitra Mylonaki
Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση.pdfΗ Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση.pdf
Η Αναγέννηση και η Θρησκευτική Μεταρρύθμιση.pdf
Dimitra Mylonaki340 views
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΦ. 5ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ von mariamorgianou
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΦ. 5ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΦ. 5ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ-ΚΕΦ. 5ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
mariamorgianou2.5K views
Κεφ. 5 Μεσαιωνικός Πολιτισμός von mariamorgianou
Κεφ. 5 Μεσαιωνικός ΠολιτισμόςΚεφ. 5 Μεσαιωνικός Πολιτισμός
Κεφ. 5 Μεσαιωνικός Πολιτισμός
mariamorgianou267 views
Μεγάλοι Ζωγράφοι της Αναγέννησης von Κική Δέδε
Μεγάλοι Ζωγράφοι της ΑναγέννησηςΜεγάλοι Ζωγράφοι της Αναγέννησης
Μεγάλοι Ζωγράφοι της Αναγέννησης
Κική Δέδε8.7K views
Πολιτιστικό Πρόγραμμα "Στα χνάρια των ελλήνων της κεντρικής Ευρώπης" von MelpomeniDi
Πολιτιστικό Πρόγραμμα "Στα χνάρια των ελλήνων της κεντρικής Ευρώπης"Πολιτιστικό Πρόγραμμα "Στα χνάρια των ελλήνων της κεντρικής Ευρώπης"
Πολιτιστικό Πρόγραμμα "Στα χνάρια των ελλήνων της κεντρικής Ευρώπης"
MelpomeniDi244 views
λογοτεχνια, επιστημη και τεχνη τησ μεσαιωνικησ ευρωπησ von isakell
λογοτεχνια, επιστημη και τεχνη τησ μεσαιωνικησ ευρωπησλογοτεχνια, επιστημη και τεχνη τησ μεσαιωνικησ ευρωπησ
λογοτεχνια, επιστημη και τεχνη τησ μεσαιωνικησ ευρωπησ
isakell6.3K views
microsoftofficepowerpoint-150331091949-conversion-gate01.pdf von ssuser2f8893
microsoftofficepowerpoint-150331091949-conversion-gate01.pdfmicrosoftofficepowerpoint-150331091949-conversion-gate01.pdf
microsoftofficepowerpoint-150331091949-conversion-gate01.pdf
ssuser2f88935 views
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Α') von elnas
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Α')Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Α')
Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (Μέρος Α')
elnas304 views
ΕΠΟ 20 - Οι εικαστικές τέχνες στη Δύση από τον 6ο έως τον 11ο αι - Σημειώσεις von Onlearn
ΕΠΟ 20 - Οι εικαστικές τέχνες στη Δύση από τον 6ο έως τον 11ο αι - ΣημειώσειςΕΠΟ 20 - Οι εικαστικές τέχνες στη Δύση από τον 6ο έως τον 11ο αι - Σημειώσεις
ΕΠΟ 20 - Οι εικαστικές τέχνες στη Δύση από τον 6ο έως τον 11ο αι - Σημειώσεις
Onlearn84 views
αρχές αναγεννησιακής ζωγραφικής von vaggeliskyriak
αρχές αναγεννησιακής ζωγραφικήςαρχές αναγεννησιακής ζωγραφικής
αρχές αναγεννησιακής ζωγραφικής
vaggeliskyriak256 views

Último

Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxssuser86b52c
11 views20 Folien
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
83 views65 Folien
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
423 views15 Folien
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...ssuser9e6212
518 views7 Folien
Βρίσκοντας τα μνημεία von
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημείαDimitra Mylonaki
17 views8 Folien
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf von
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfChrisa Kokorikou
59 views5 Folien

Último(20)

Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c11 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212423 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212518 views
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ von Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 views
Triti_Hlikia_2023.pptx von 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist94 views
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo850 views
Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist40 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 von gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες von Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki114 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx von 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas31 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 views
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx von gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram48 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram17 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu172 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views

Β΄ Γυμνασίου, σελ. 113 - Αναγέννηση και Ανθρωπισμός

 • 1. ςελ 113-119 Σςιλιμίγκρασ Γιάννθσ Ιςτορικόσ
 • 2. • ο κόςμοσ δθμιουργικθκε βζβαια από το Θεό, αλλά ο άνκρωποσ τον μεταμόρφωςε και τον βελτίωςε. Γιατί ό,τι μασ περιβάλλει είναι δικό μασ ζργο, το ζργο των ανκρϊπων […].Από μασ προζρχονται οι ηωγραφιζσ και τα γλυπτά, από μασ προζρχονται το εμπόριο, οι επιςτιμεσ και τα φιλοςοφικά αριςτουργιματα. Από μασ προζρχονται όλεσ οι εφευρζςεισ, όλεσ οι γλϊςςεσ και όλα τα είδθ των λογοτεχνικϊν κειμζνων. απόςπαςμα από κείμενο του Chianozzo Manetti (1452) • Σι ιέλει να τονίςει ο ςυγγραφέασ με την επανάληψη τησ φράςησ «Από μασ προέρχονται»;
 • 3. ; • 15οσ - 16οσ αι: εκδθλϊνεται ςτον ευρωπαϊκό χϊρο ζνα καλλιτεχνικό και πνευματικό κίνθμα  θ Αναγέννηςη • κφριο χαρακτθριςτικό τθσ θ αναβίωςθ των αξιών τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ  για τθ κεμελίωςθ ενόσ καινοφριου κόςμου
 • 4. ςτον μεςαίωνα κυριαρχοφν:  θ ςυνεχισ μζριμνα για τθ ςωτθρία τθσ ψυχισ  θ αποχι από τισ χαρζσ τθσ ηωισ  θ ιδζα τθσ ματαιότθτασ • ςτθν Αναγέννηςη:  θ κριτικι ςκζψθ  θ εξζλιξθ  οι επιςτιμεσ  θ ιδζα τθσ προόδου
 • 5. • οι ακμαίεσ οικονομικά πόλεισ τθσ Ιταλίασ:  Φλωρεντία - Ρϊμη - Βενετία - Μιλάνο • οι πνευματικζσ και καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ ενκαρρφνονται από μαικινεσ τθσ εποχισ:  οι Μζδικοι τθσ Φλωρεντίασ οι ΢φόρτςα του Μιλάνου & ο πάπασ Ιοφλιοσ Β’
 • 6. • ο άνκρωποσ τθσ Αναγζννθςθσ ςτράφθκε ςτον ελληνορωμαϊκό πολιτιςμό προκειμζνου να αντλιςει τον αναγκαίο πνευματικό εξοπλιςμό  μελετά, μεταφράηει & ςχολιάηει ςυςτθματικά τουσ αρχαίουσ ςυγγραφείσ Ραφαιλ ΢άντι, Η ΢χολθ των Αιηνϊν ΢το κζντρο οι χειρονομίεσ του Αριςτοτζλθ και  θ ςτροφι αυτι του Πλάτωνα. ΢τθν άκρθ αριςτερά ο Πυκαγόρασ ονομάςτθκε ανιρωπιςμόσ γράφει ς' ζνα βιβλίο με τθν πλάκα μπροςτά του. Δεξιά ο Ευκλείδθσ, με ζνα διαβιτθ ςτο χζρι
 • 7. • ταξιδεφουν ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ, δθμιουργϊντασ ζνα δίκτυο πολιτιςμοφ => Πολιτεία των Γραμμάτων • ζχουν βακφ κρθςκευτικό αίςκθμα • αςκοφν κριτικι ςτισ μεςαιωνικζσ αντιλιψεισ • αγωνίηονται για μια καλφτερθ κοινωνία • γράφουν ςτθ λατινικι, αλλά υπεραςπίηονται τισ εκνικζσ γλώςςεσ ςτισ οποίεσ ςυνκζτουν πολλά από τα ζργα τουσ
 • 8. • ο Έραςμοσ 1467-1536 κορυφαίοσ Ελλθνιςτισ,  ςατιρίηει επικριτικά τισ καταχριςεισ τθσ Εκκλθςίασ (Μωρίασ Εγκϊμιον, 1509)  μάχεται υπζρ μιασ ειρθνικισ Ευρϊπθσ  αποδίδει εξαιρετικι ςθμαςία ςτθν παιδεία
 • 9. • προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ κινοφνται:  ο Φρανςουά Ραμπελαί (Πανταγκρουέλ 1532)  ο Σόμασ Μορ 1478-1535 οραματίηεται μια ιδανικι πολιτεία όπου κα βαςιλεφουν θ ειρινθ, θ ιςότθτα και θ ανεκτικότθτα (Ουτοπία, 1516)
 • 10. • Σϊρα όλεσ οι ςπουδζσ ζχουν αναβιϊςει, όλεσ οι γλϊςςεσ ζχουν αποκαταςτακεί: τα ελλθνικά, χωρίσ τθ γνϊςθ των οποίων είναι ντροπι να λζγεται κάποιοσ ςοφόσ, τα εβραϊκά, τα χαλδαϊκά, τα λατινικά. Σα τυπωμζνα βιβλία, που ζχουν εφευρεκεί ςτισ μζρεσ μασ με κεϊκι ζμπνευςθ είναι τόςο κομψά και ακριβι, ςε αντίκεςθ με τα πυροβόλα όπλα που δθμιουργικθκαν με διαβολικι προτροπι. Όλοσ ο κόςμοσ είναι γεμάτοσ από ςοφοφσ ανκρϊπουσ, από μορφωμζνουσ παιδαγωγοφσ, από μεγάλεσ βιβλιοκικεσ, ϊςτε […] ςτο μζλλον δε κα ςυναντιςεισ κανζνα που να μθν είναι μορφωμζνοσ. Φρ. Ραμπελαί (1483-1553), Πανταγκρουζλ 1532, κεφ. VIII
 • 11. • οι ανκρωπιςτζσ πιςτεφουν ότι ο άνκρωποσ πρζπει να επιδίδεται ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ  μια πολυδιάςτατθ προςωπικότθτα με πνευματικά, ψυχικά και ςωματικά χαρίςματα, τον οικουμενικό άνκρωπο homo universalis  κακορίηει ο ίδιοσ με τθ γνϊςθ και τον προςωπικό του αγϊνα το πεπρωμζνο του
 • 12. • νζα ςχολεία, κολζγια και πανεπιςτιμια που ςυμβάλλουν ςτθ διάδοςθ των νζων ιδεϊν • τα προγράμματα ςπουδών διευρφνονται περιλαμβάνοντασ ζνα ευρφ φάςμα μακθμάτων, ϊςτε οι μακθτζσ να αποκτοφν ςυνολικι μόρφωςθ
 • 13. • Ο Βιτορίνο ντα Φζλτρε αντιπροςϊπευε τθν άποψθ ότι ο δάςκαλοσ μπορεί να προςφζρει με ελκυςτικό τρόπο. Ο ίδιοσ δίδαςκε ανάγνωςθ και γραφι μζςω κινθτϊν ςτοιχείων και τισ ςτοιχειϊδεισ γνϊςεισ αρικμθτικισ με παιγνίδια […] ΢τισ κατϊτερεσ τάξεισ δίδαςκε κρθςκευτικά, ενϊ ςτισ ανϊτερεσ επίκεντρο των μακθμάτων του ιταν θ ελλθνικι και κυρίωσ θ λατινικι λογοτεχνία […] Πάντα τόνιηε ότι θ απόκτθςθ γνϊςεων δεν αποβλζπει τόςο ςε μια κεωρθτικι καλλιζργεια όςο ςτθν αντιμετώπιςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ.  Πϊσ ςχολιάζετε τη φράςη “η απόκτηςη… καιημερινθσ ζωθσ” ςε ςχέςη με τη ςτροφθ ςτη μελέτη του αρχαίου πολιτιςμοφ;
 • 14. • οι ανκρωπιςτικζσ ςπουδζσ ενιςχφκθκαν με τθν παρουςία ςθμαντικϊν ελλινων λογίων ςτθ Δφςθ πριν και μετά τθν άλωςθ • πρόβαλαν τα ελλθνικά γράμματα με το διδακτικό και εκδοτικό τουσ ζργο • ενίςχυςαν το ενδιαφζρον για τθν ζκδοςθ αρχαίων ελλθνικϊν ο φιλόςοφοσ ο επίςκοποσ κειμζνων και τθ ςυλλογι Γεϊργιοσ Νικαίασ Γεμιςτόσ ι Βηςςαρίων αρχαίων χειρογράφων από Πλθιων (1403-1472) βιβλιοκικεσ και θγεμόνεσ (1355-1456)
 • 15. • θ Αναγζννθςθ και ο Ανκρωπιςμόσ γριγορα επεκτάκθκαν ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, όπου επικρατοφςαν παρόμοιεσ ςυνκικεσ με τισ ιταλικζσ πόλεισ • οι ςυχνζσ μετακινιςεισ καλλιτεχνϊν και λογίων διευκόλυναν, βζβαια, τθ διαςπορά τθσ Αναγζννθςθσ και του Ανκρωπιςμοφ
 • 16. • 1450 ο Ιωάννθσ Γουτεμβζργιοσ από τθ Μαγεντία τθσ Γερμανίασ χρθςιμοποίθςε κινθτά μεταλλικά ςτοιχεία για τθν εκτφπωςθ των βιβλίων • 1500 τυπογραφεία ςε 236 πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ και είχαν ιδθ εκδοκεί 30-35 χιλιάδεσ τίτλοι βιβλίων
 • 17. • τα τυπωμζνα βιβλία ιταν φκθνότερα • ωςτόςο, μόνο οι άνκρωποι των πόλεων είχαν τθ δυνατότθτα να γίνουν κοινωνοί τθσ γνϊςθσ  ο περιςςότεροσ κόςμοσ ιταν αναλφάβθτοσ και αμζτοχοσ ςτισ εξελίξεισ
 • 18. • 16οσ αι: χριςθ των εκνικϊν γλωςςϊν & εμπλουτιςμόσ τθσ κεματολογίασ: • Μιςζλ ντε Μονταίν (1533-1592) - Δοκίμια • Μιγκουζλ ντε Θερβάντεσ (1547-1616) - Δον Κιχϊτθσ
 • 19. • Ουίλλιαμ ΢αίξπθρ (1564- 1616) με τα κεατρικά του αριςτουργιματα: Άμλετ - Μάκβεκ - Οκζλλοσ • Νικολό Μακιαβζλλι (1469- 1527) - Ο Ηγεμόνασ αναλφει τθν τακτικι και τθ ςυμπεριφορά που πρζπει να ακολουκεί ο θγεμόνασ για τθν κατάκτθςθ τθσ εξουςίασ.  χαρακτθριςτικι του φράςθ: ο ςκοπόσ αγιάηει τα μζςα
 • 20.  θ διεφρυνςθ του κόςμου με τισ Ανακαλφψεισ, ζκεςε νζουσ προβλθματιςμοφσ για τθ γθ, το ςφμπαν και τθν επιςτιμθ Κοπέρνικος Κέπλερ Γαλιλαίος (1473-1543) (1571-1630) (1564-1642) Ιηαλός Πολωνός Γερμανός αζηρονομία αζηρονομία αζηρονομία
 • 21. Παράκελσος Βεσάλ Βάκων (1493-1551), (1514-1564), (1561-1626) Ελβεηός Φλαμανδός Άγγλος ιαηρική - ιαηρική - αναηομία ζσνέδεζε ηην θαρμακολογία επιζηήμη με ηη θιλοζοθία
 • 22.  αρχιτεκτονικι: εμπνζεται από τθν κλαςικι αρχαιότθτα  γλυπτικι και ηωγραφικι: απεικονίηει το γυμνό ανκρϊπινο ςϊμα και προβάλλει μφκουσ τθσ αρχαιότθτασ και τθ φφςθ παράλλθλα με κρθςκευτικά κζματα  οι καλλιτζχνεσ εφαρμόηουν τθν προοπτικι και τθν φωτοςκίαςθ
 • 23. 15οσ αι: θ Φλωρεντία επίκεντρο μιασ καλλιτεχνικισ άνκθςθσ που επεκτείνεται ςε άλλεσ πόλεισ τθσ Ιταλίασ  ο αιϊνασ, γνωςτόσ ωσ κουατροτςζντο προαναγγζλλει τθν ιταλικι Μπενότςο Γκοτςόλι - Η πορεία των τριϊν Μάγων Αναγζννθςθ  επιρροζσ τθσ γοτκικισ και τθσ βυηαντινισ τζχνθσ  κυριότεροσ ηωγράφοσ τθσ εποχισ ο Μποτιτςζλι
 • 25. • Λεονάρντο ντα Βίντςι 1452- 1519 • καλλιτζχνθσ - αρχιτζκτονασ - μθχανικόσ - εφευρζτθσ  ενςαρκϊνει τον οικουμενικό άνκρωπο
 • 26. • επινόθςε τθν τεχνικι τθσ διαβάκμιςθσ sfumato  δίνει τθν αίςκθςθ μιασ ελαφριάσ ομίχλθσ γφρω από τα ςχιματα  Παρκζνοσ των Βράχων  Σηοκόντα
 • 27. • Μιχαιλ Άγγελοσ 1475-1564 • ηωγράφοσ - γλφπτθσ - αρχιτζκτονασ - ποιθτισ • οροφι τθσ Καπζλα ΢ιξτίνα ςτο Βατικανό με κζμα τθ Δευτζρα Παρουςία
 • 29. • Ραφαιλ ΢άντι 1483-1520 • τονίηει το ανκρϊπινο ςτοιχείο, τθν ευγζνεια και το πνεφμα, όπωσ ςτισ περίφθμεσ Μαντόνεσ
 • 30. • Σιτςιάνο 1477-1576 • προςζχει ιδιαίτερα το χρϊμα, τθ κομψότθτα και τθ χάρθ
 • 31. • Γερμανία ο Άλμπρεχτ Ντφρερ 1471-1528 • και ςτοιχεία ςκοτεινά, όπωσ θ δειςιδαιμονία και φόβοσ Αυτοπροςωπογραφία - H αποκάλυψθ
 • 32. • Κάτω Χϊρεσ: Ιερώνυμοσ Μποσ 1450-1510 • ζργα όπου ςυνυπάρχουν θ πραγματικότθτα με το όνειρο  «ο κιποσ των θδονϊν»
 • 33. • Πίτερ Μπρζγκελ ηωγραφίηει • τθν κακθμερινι ηωι • πιςτζσ απεικονίςεισ τθσ φφςθσ και των εναλλαγϊν των εποχϊν
 • 34. • ςτθν Ιςπανία ζηθςε ο Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ ι el Greco 1545- 1614  τεχνοτροπία τθσ Αναγζννθςθσ ωσ προσ τα κζματα και τθν προοπτικι  επιρροζσ τθσ βυηαντινισ ηωγραφικισ ωσ προσ τισ μορφζσ και τθν πνευματικότθτα  τα ζργα του προβάλλουν ζντονεσ ςυγκινθςιακζσ καταςτάςεισ
 • 36. • παράλλθλα με τθν επίςθμθ μουςικι τθσ Εκκλθςίασ καλλιεργείται θ λαϊκι μουςικι • θ πολυφωνικι μουςικι παρουςιάηει ανάπτυξθ με κορυφαίο μουςικό τον Σηοβάνι ντα Παλεςτρίνα • τέλοσ 16ου αιϊνα εμφανίηονται οι πρϊτεσ μορφζσ κονςζρτου και ςυμφωνίασ