Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
GIAO HAØNG
SÖÏ DÒCH CHUYEÅN XU HÖÔÙNG KINH DOANH
KYÛ NGUYEÂN E-COMMERCE
&
CHIEÁN LÖÔÏC TAÄN DUÏNG LAØN SOÙNG
Brought to yo...
ONLINE vs. OFFLINE
?
Hiện tại Tương lai
< 5%
ONLINE vs. OFFLINE
!
Tương lai
Dân số lớn: 92 triệu
Tầng lớp trung lưu tăng thu nhập
Người mua sắm thời đại Internet
46
ONLINE vs. OFFLINE
Kênh marketing – quảng cáo
Kênh bán
Giao hàng
QC ngoài trời QC tại cửa hàng QC tại hội trợ
ONLINE vs. OFFLINE
Kênh marketing – quảng cáo
Kênh bán
Giao hàng
Ads Network Social Media QC ngoài trời QC tại cửa hàng QC...
LÖÏA CHOÏN CHIEÁN LÖÔÏC?
Offline
100%
Online
100%
Online keát hôïp Offline
Vô vàn các
shop cổ điển
ngoài phố
Số ít những t...
Online keát hôïp Offline
Số ít ĐANG LÊN các shop/nhà hàng SME có tầm nhìn
Tăng doanh thu & nhận diện
thương hiệu nhanh chóng
Tiết giảm chi phí Tối ưu hóa hệ thống vận hành
Tăng doanh thu & nhận diện
thương hiệu nhanh chóng
Ads Network Social Media
QC ngoài trời QC tại cửa hàng QC tại hội trợ
C...
Tăng doanh thu & nhận diện
thương hiệu nhanh chóng
Tiết giảm chi phí
Ads Network Social Media
QC ngoài trời QC tại cửa hàn...
Tăng doanh thu & nhận diện
thương hiệu nhanh chóng
Tiết giảm chi phí Tối ưu hóa hệ thống vận hành
Quy trình đơn giản Quản ...
Khaùch haøng cuûa
ñaõ dòch chuyeån
chieán löôïc
theá naøo?
Quy mô cửa hàng: lớn, dạng chuỗi
Kênh bán hàng: Offline và Online
Đồ uống Mẹ & BéĐồ ăn vặt Thời trang - Balo
Vaán ñeà
THƯỜNG XUYÊN có
các đơn hàng khách
đặt giao GẤP, bất kỳ
khung giờ nào
Không CHỦ ĐỘNG
được Shipper
Không kiểm soát...
Quy mô cửa hàng: ít (dưới 3 điểm bán)
Kênh bán hàng: chủ yếu Online/ Remote
Quy mô đơn hàng: Phát sinh lớn mỗi ngày Đồ ăn ...
Vaán ñeà
Đồ thực phẩm cần
giao GẤP
Số lượng cần giao
lớn vào một khung
giờ hay ngày lễ
Nhu cầu giao cùng lúc
nhiều điểm để...
Quy mô cửa hàng: ít (1 điểm hoặc chuỗi nhỏ)
Kênh bán hàng: chủ yếu bán Offline
Nhu cầu khách hàng: khi quen cửa hàng rồi t...
Vaán ñeà
Quy mô cửa hàng: ít (1 điểm hoặc chuỗi nhỏ)
Kênh bán hàng: chủ yếu bán Offline
Nhu cầu khách hàng: khi quen cửa h...
4 giaûi phaùp coát yeáu
Tốc độ Quy mô Tối ưu chi phí
cho chủ shop
Quản lý dễ dàng
mọi quy mô
Giao haøng töùc thôøi,
trong 45 – 60 phuùt
Đặt hàng
Giao hàng
thành công
Ñoä phuû roäng khaép baát cöù
thôøi ñieåm naøo
Ñoä phuû roäng khaép baát cöù
thôøi ñieåm naøo
Toái öu hoùa chi phí
Toái öu hoùa chi phí
Toái öu hoùa chi phí
Toái öu hoùa chi phí
Toái öu hoùa chi phí
Deã daøng quaûn lyù heä thoáng
Make your
business
GREAT
again!
Thank you!
Truong Bomi
CEO
truong@ahamove.com
Thank you!
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG

ONLINE vs. OFFLINE
Lựa chọn chiến lược dành cho các thương hiệu bán hàng hiểu quả trong tương lai?
Khách hàng của AhaMove đã dịch chuyển chiến lược như thế nào?
AhaMove - 4 giải pháp cốt yếu

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

2016.12.11 giao nhận và sự dịch chuyển xu hướng kinh doanh kỷ nguyên e commerce (truong bomi, aha move) - SG

 1. 1. GIAO HAØNG SÖÏ DÒCH CHUYEÅN XU HÖÔÙNG KINH DOANH KYÛ NGUYEÂN E-COMMERCE & CHIEÁN LÖÔÏC TAÄN DUÏNG LAØN SOÙNG Brought to you by: Truong Bomi
 2. 2. ONLINE vs. OFFLINE ? Hiện tại Tương lai < 5%
 3. 3. ONLINE vs. OFFLINE ! Tương lai Dân số lớn: 92 triệu Tầng lớp trung lưu tăng thu nhập Người mua sắm thời đại Internet 46
 4. 4. ONLINE vs. OFFLINE Kênh marketing – quảng cáo Kênh bán Giao hàng QC ngoài trời QC tại cửa hàng QC tại hội trợ
 5. 5. ONLINE vs. OFFLINE Kênh marketing – quảng cáo Kênh bán Giao hàng Ads Network Social Media QC ngoài trời QC tại cửa hàng QC tại hội trợ
 6. 6. LÖÏA CHOÏN CHIEÁN LÖÔÏC? Offline 100% Online 100% Online keát hôïp Offline Vô vàn các shop cổ điển ngoài phố Số ít những trang TMĐT, đặc biệt là Lazada, Adayroi, Tiki, Shopee,… Số ít ĐANG LÊN các shop/nhà hàng SME có tầm nhìn
 7. 7. Online keát hôïp Offline Số ít ĐANG LÊN các shop/nhà hàng SME có tầm nhìn
 8. 8. Tăng doanh thu & nhận diện thương hiệu nhanh chóng Tiết giảm chi phí Tối ưu hóa hệ thống vận hành
 9. 9. Tăng doanh thu & nhận diện thương hiệu nhanh chóng Ads Network Social Media QC ngoài trời QC tại cửa hàng QC tại hội trợ Chốt đơn hàng trực tuyến
 10. 10. Tăng doanh thu & nhận diện thương hiệu nhanh chóng Tiết giảm chi phí Ads Network Social Media QC ngoài trời QC tại cửa hàng QC tại hội trợ Cho mở rộng cửa hàng Cho nhân sự vận hành Cho thiết bị Chốt đơn hàng trực tuyến
 11. 11. Tăng doanh thu & nhận diện thương hiệu nhanh chóng Tiết giảm chi phí Tối ưu hóa hệ thống vận hành Quy trình đơn giản Quản trị hệ thống & cơ hội kinh doanh 24/7/365 Không lo giao hàng Hệ thống quản trị tự động hóa Cho mở rộng cửa hàng Cho nhân sự vận hành Cho thiết bị Ads Network Social Media QC ngoài trời QC tại cửa hàng QC tại hội trợ Chốt đơn hàng trực tuyến
 12. 12. Khaùch haøng cuûa ñaõ dòch chuyeån chieán löôïc theá naøo?
 13. 13. Quy mô cửa hàng: lớn, dạng chuỗi Kênh bán hàng: Offline và Online Đồ uống Mẹ & BéĐồ ăn vặt Thời trang - Balo
 14. 14. Vaán ñeà THƯỜNG XUYÊN có các đơn hàng khách đặt giao GẤP, bất kỳ khung giờ nào Không CHỦ ĐỘNG được Shipper Không kiểm soát được CHẤT LƯỢNG GIAO HÀNG khi sử dụng shipper bên ngoài Không kiểm soát được đồng bộ THÔNG TIN GIAO HÀNG nhiều cửa hàng Đồ uống Mẹ & BéĐồ ăn vặt Thời trang - Balo Quy mô cửa hàng: lớn, dạng chuỗi Kênh bán hàng: Offline và Online
 15. 15. Quy mô cửa hàng: ít (dưới 3 điểm bán) Kênh bán hàng: chủ yếu Online/ Remote Quy mô đơn hàng: Phát sinh lớn mỗi ngày Đồ ăn Đồ công nghệ Quà tặngMỹ phẩmThực phẩm sạch
 16. 16. Vaán ñeà Đồ thực phẩm cần giao GẤP Số lượng cần giao lớn vào một khung giờ hay ngày lễ Nhu cầu giao cùng lúc nhiều điểm để tiết kiệm chi phí Cần tài xế ứng tiền ngay tức khắc khi lấy hàng Đồ ăn Đồ công nghệ Quà tặngMỹ phẩmThực phẩm sạch Quy mô cửa hàng: ít (dưới 3 điểm bán) Kênh bán hàng: chủ yếu Online/ Remote Quy mô đơn hàng: Phát sinh lớn mỗi ngày
 17. 17. Quy mô cửa hàng: ít (1 điểm hoặc chuỗi nhỏ) Kênh bán hàng: chủ yếu bán Offline Nhu cầu khách hàng: khi quen cửa hàng rồi thì có nhu cầu giao tận nơi, số lượng ít Trang sức Thiết bị y tế Hoa tươi đã cắm
 18. 18. Vaán ñeà Quy mô cửa hàng: ít (1 điểm hoặc chuỗi nhỏ) Kênh bán hàng: chủ yếu bán Offline Nhu cầu khách hàng: khi quen cửa hàng rồi thì có nhu cầu giao tận nơi, số lượng ít Trang sức Thiết bị y tế Cần tài xế ứng tiền ngay tức khắc khi lấy hàng, giá trị có thể lớn ~1 triệu Hoa tươi đã cắm Không CHỦ ĐỘNG được Shipper
 19. 19. 4 giaûi phaùp coát yeáu Tốc độ Quy mô Tối ưu chi phí cho chủ shop Quản lý dễ dàng mọi quy mô
 20. 20. Giao haøng töùc thôøi, trong 45 – 60 phuùt Đặt hàng Giao hàng thành công
 21. 21. Ñoä phuû roäng khaép baát cöù thôøi ñieåm naøo
 22. 22. Ñoä phuû roäng khaép baát cöù thôøi ñieåm naøo
 23. 23. Toái öu hoùa chi phí
 24. 24. Toái öu hoùa chi phí
 25. 25. Toái öu hoùa chi phí
 26. 26. Toái öu hoùa chi phí
 27. 27. Toái öu hoùa chi phí
 28. 28. Deã daøng quaûn lyù heä thoáng
 29. 29. Make your business GREAT again!
 30. 30. Thank you! Truong Bomi CEO truong@ahamove.com Thank you!

×