Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Ethereum Blockchain with Smart contract and ERC20

 1. JASON NGUYEN – MINH PHAM TRUONG NGUYEN – HUNG PHAM
 2. AGENDA 1. BLOCKCHAIN 2. ETHEREUM 3. SMART CONTRACT & ERC20
 3. 1. BLOCKCHAIN • WHY USE A BLOCKCHAIN ? • WHAT IS A BLOCKCHAIN ? • HOW A BLOCKCHAIN WORKS ?
 4. WHY USE A BLOCKCHAIN ? Problems ?
 5. WHY USE A BLOCKCHAIN ? • Centralized system • Integrity problem • Security problem • Stability problem • Decentralized distributed system • Immutability • Consensus
 6. WHAT IS A BLOCKCHAIN ? • Blockchain is a shared database, consisting of a ledger of transactions • Full decentralization • Extreme fault tolerance • Independent verification
 7. HOW A BLOCKCHAIN WORKS ? • Transaction: interaction between accounts in a blockchain network • Block: a bundle of transactions • Blockchain: chain of blocks
 8. HOW A BLOCKCHAIN WORKS ? 2 31 6 5 4 Someone requests a transaction The requested transaction is broadcast to a P2P network consisting nodes, combined with other transactions in last block Miners compete to validate the block with new set of transactions using cryptography hashing. The transaction is complete The new block is then added to the existing blockchain. Once verified, this block is represented as a new block.
 9. HOW A BLOCKCHAIN WORKS ? • Miner - Mining • Nodes which have opted to be miners compete to solve math problems which secure the contents of a block • Once a new block is mined, the other miners are notified and begin verifying and adding this new block to their copies of the chain • The winner of the competition receives some cryptocurrency as a reward
 10. HOW A BLOCKCHAIN WORKS ? • Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) • PoW: miners do mining to create new block by • verify transactions • find signature • rewarded by new digital currencies
 11. HOW A BLOCKCHAIN WORKS ? • Proof of Work (PoW) and Proof of Stake (PoS) • PoS: • The creator of a new block is chosen in a deterministic way, depending on its wealth, also defined as stake • No block reward • The miners take the transaction fees • All the digital currencies are previously created in the beginning, and their number never changes
 12. 2. ETHEREUM • Ethereum is: • An open blockchain platform • Anyone can build and use decentralized applications that run on blockchain technology
 13. ETHEREUM • Founders: Vitalik Buterin (inventor), Gavin Wood and Jeffrey Wilcke • Proposed in 11/2013 • Implemented in 2014 • Circulating supply >98M ETH, • Market cap ~60B
 14. ETHEREUM VS BITCOIN • Similarities: • Uses blockchain as a distributed database • No one controls or owns Ethereum • Ethereum network is a peer-to-peer system • Has its own monetary unit: Ether
 15. ETHEREUM VS BITCOIN Differences: • Block time: • Bitcoin: ~10' • Ethereum: ~12" • Monetary supply: • Maximum 21M coins • Unlimited - 0.3 times the total amount of the pre-sale per year • Sidechain • Ethereum: Provide to developers a system to build software's for general purpose on-chain computation • Smart contracts - ERC20
 16. ETHEREUM VS BITCOIN Uncle blocks
 17. ETHEREUM A sidechain is a separate blockchain that is attached to its parent blockchain using a two-way peg
 18. ETHEREUM • The original design of blockchain • Ethereum designed to evolve the blockchain from a distributed transactional database to be part of a general purpose peer-to-peer computing framework • Ethereum Virtual Machine
 19. ETHEREUM • On Ethereum, blockchain was modified with each block not only contains transactions but also the state of member programs
 20. SMART CONTRACT – ERC20 JASON NGUYEN
 21. 3. SMART CONTRACT & ERC20 • What is a smart contracts? • What is ERC20? • What is a sidechains?
 22. WHAT IS A SMART CONTRACTS? • Proposed by Nick Szabo, who coined the term, in 1994 • Is a computer protocol intended to digitally facilitate, verify, or enforce the negotiation or performance of a contract • Can accept and store ether, data, or a combination of both • Programmable • Written in a language called Solidity. Solidity syntax is similar to JavaScript
 23. WHAT IS A SMART CONTRACTS? • If this Then this • Decentralized trust • Code on Blockchain • Store rules and terms of contract • Execute agreed terms • Readable
 24. HOW SMART CONTRACTS WORKS?
 25. HOW SMART CONTRACTS WORKS?
 26. HOW SMART CONTRACTS WORKS?
 27. HOW SMART CONTRACTS WORKS?
 28. HOW SMART CONTRACTS WORKS?
 29. WHAT IS ERC20? • A common list of rules that an Ethereum token has to implement, giving developers the ability to program how new tokens will function within the Ethereum ecosystem, in 2015 • Became popular with crowdfunding companies working on initial coin offering (ICO) cases • Is not a technology, software, or piece of code. It is a technical specification. If a token implements the spec, it is an ERC20 token
 30. WHAT IS A SIDECHAINS?
 31. WHAT IS A SIDECHAINS? • Is a separate blockchain that is attached to parent blockchain • Are decentralized, peer-to-peer networks that provide useful enhancements (such as security, risk, and performance) for global systems • Enable developers to safely develop new applications without a risk
 32. CURRENT SIDECHAINS PLATFORMS •RSK (short for Rootstock) • It has attached with the Bitcoin blockchain • Enable the Bitcoin blockchain to have smart contract capabilities • Make payments much faster • Ardor’s Blockchain • The first scalable blockchain-as-a-service platform • Uses the PoS (Proof of Stake) consensus mechanism • Most transactions are pushed down to the childchain (sidechain) level • Global entities such as assets and currencies across chains can be accessed through childchains
 33. I KNOW YOU’RE TIRED, BUT FINISH WITH ENERGY AND ENTHUSIASM

Hinweis der Redaktion

 1. Ví dụ này nói lên một điều: ngân hàng đang kiểm soát toàn bộ tài khoản và các giao dịch của cá nhân Đây là ví dụ của các hệ thống tài chính, hệ thống thông tin mà hầu hết các tổ chức đang sử dụng trên thế giới. Các cá nhân muốn sử dụng dịch vụ thì cần phải tin tưởng vào các tổ chức bên thứ 3 này Các tổ chức này tổ chức dữ liệu theo mô hình tập trung
 2. - Việc truy xuất dữ liệu hoàn toàn bị kiểm soát bởi các tổ chức có thẩm quyền. - Mô hình tập trung như vậy rất dễ bị thao túng từ các nhân tố bên trong và bên ngoài Rất dễ xảy ra các vấn đề về sự minh bạch và bảo toàn dữ liệu, về bảo mật thông tin và sự ổn định của hệ thống mỗi khi xảy ra sự cố Để khắc phục, mô hình phân bố phi tập trung ra đời. Dữ liệu được phân bố, và kiểm soát việc đọc ghi bởi tất cả các node tham gia mạng lưới. Hệ thống phân bố phi tập trung có các ưu điểm: Tính không thể thay đổi (dữ liệu một khi đã được công nhân và ghi vào mạng lưới thì sẽ không thể bị thay đổi Tính đồng thuận: tất cả các node tham gia vào mạng lưới phải đồng thuận một giao ước chung
 3. - Blockchain được xây dựng dựa trên mô hình phân bố phi tập trung, về cơ bản là một CSDL được chia sẻ. - Block chain lưu cuốn sổ cái chứa danh sách các giao dịch của hệ thống Giống với hệ thống ngân hàng, cuốn sổ cái này theo dõi toàn bộ các giao dịch của các tài khoản Khác với hệ thống ngân hàng, tất cả mọi nút tham gia vào mạng lưới đều có một bản sao của cuốn sổ cái và đều có thể xác minh giao dịch của nhau Blockchain có các ưu điểm: Hoàn toàn phi tập trung: toàn bộ dữ liệu được phân tán và bảo mật. Không cá nhân vào có thể tự mình thao túng hệ thống Khả năng chịu lỗi cao Xác mình độc lập: các giao dịch có thể được xác minh bởi bất kỳ ai, không qua một bên thứ 3
 4. Để hiểu hơn về cơ chế hoạt động của block chain, trước tiên cần hiểu các khái niệm Chuỗi các khối giống như cuốn sổ cái, được quản lý bởi một mạng ngang hàng, , phân bổ và nắm giữ bởi tất cả các node tham gia vào mạng lưới. Các node tham gia mạng lưới cùng tuân thủ một giao thức để xác thực các khối mới. Một khi một khối mới đã được ghi vào chuỗi, dữ liệu trong khối đó sẽ không thể bị thay đổi.
 5. Có 6 bước để hoàn tất 1 giao dịch trong mạng lưới blockchain. Khi ai đó muốn thực hiện một giao dịch (ví dụ chuyển BTC sang một tài khoản khác), Yêu cầu giao dịch đó sẽ được được gửi tới tất cả các máy tính tham giao vào mạng lưới và ghép thành khối (block) với một số giao dịch khác và để chờ được xác thực. Các máy tính này xác thực giao dịch và tìm chữ ký hợp lệ cho block bằng cách giải các bài toán phức tạp do hệ thống tạo ra. Sau khi được xác nhận, khối dữ liệu mới sẽ được xác thực bởi toàn hệ thống một lần nữa. Nếu chuẩn xác sẽ được thêm vào chuỗi khối của hệ thống và giao dịch được hoàn tất.
 6. Mọi node tham gia mạng blockchain có lựa chọn để làm miner và thực hiện cộng việc gọi là mining Các miner sẽ tham gia một cuộc thi giải toán giúp xác thực và đảm bảo nội dung của một khối Khi một miner đào được một khối đạt đủ điều kiện: các giao dịch trong đó hợp lệ (gửi từ một tài khoản hợp lệ), chữ ký của khối chuẩn xác, thì sẽ thông báo việc này tới các node khác Các miner khác sẽ được thông báo việc này, dừng việc đào lại, xác thực xem khối mới này có hợp lệ hay không. Nếu đúng thì khối mới này sẽ được thêm vào blockchain của toàn hệ thống. Một số mạng blockchain sẽ thưởng một lượng tiền mã hóa cho các miner đào được một block mới
 7. Các node tham gia vào mạng Blockchain phải đồng thuận các giao ước chung. Trong đó nổi bật nhất là 2 giao ước thực hiện bằng thuật toán Bằng chứng công việc và Bằng chứng cổ phần. Bằng chứng công việc Các miner tiêu tốn năng lượng (điện) để có được sức mạnh tính toán, không tốt về mặt sinh thái ảnh hưởng đến môi trường Để có được lượng lớn sức mạnh tính toán, các miner sẽ gộp lại thành nhóm, tạo ra sự độc quyền khai thác mỏ và thao túng các giao dịch.
 8. Bằng chứng cổ phần (giải quyết các vấn đề liên quan đến sự thao túng này) Các thợ mỏ xác nhận các block mới bằng một cách xác định dựa trên số cổ phần họ góp vào một đồng tiền cụ thể. Ví dụ, nếu bạn sở hữu 5% lưu lượng Eth, thì có quyền khai thác tất cả 5% tổng các giao dịch Ethereum Không có thưởng đào mới Miner nhận phí giao dịch Tổng số tiền trong hệ thống không thay đổi
 9. Remittance: chuyển tiền Fraction of the cost: chi phí nhỏ
 10. Here's a smart contract example with Bob and Alice. Alice wants to hire Bob to build her a patio (hiên nhà), and they are using an escrow (kí quỹ) contract (a place to store money until a condition is fulfilled) to store their ether before the final transaction
 11. Reference: https://blog.localethereum.com/how-our-escrow-smart-contract-works/ Contract code: https://etherscan.io/address/0x09678741bd50c3e74301f38fbd0136307099ae5d#code Seller info: https://etherscan.io/address/0x09678741bd50c3e74301f38fbd0136307099ae5d
 12. Reference: https://blog.localethereum.com/how-our-escrow-smart-contract-works/ Kí quỹ
 13. Reference: https://blog.localethereum.com/how-our-escrow-smart-contract-works/ Thực hiện hợp đồng
 14. Ethereum request for Comments? 20 = proprosalID https://theethereum.wiki/w/index.php/ERC20_Token_Standard
 15. https://hackernoon.com/what-are-sidechains-1c45ea2daf3 Sidechain is a blockchain that runs in parallel to the main blockchain which extends functionality through interoperable blockchain networks allowing a decentralized way of transferring/synchronizing your tokens between the two chains. In other words, you can move your cryptocurrency to the sidechain and then back to the main chain. Confidential Transactions
 16. https://www.rsk.co/ https://www.ardorplatform.org/
Anzeige