Câu hỏi trắc nghiệm đáp án a

Trúc Hương
Trúc HươngSINH VIÊN um Đại Học Cần Thơ

12345

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐƯỜNG LỐI
CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG
` (Thời kỳ 1930 – 1945)
Câu 1 : Thời kỳ Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính
quyền chia làm mấy giai đoạn :
A. 3 giai đoạn
B. 2 giai đoạn
C. 1 giai đoạn
D. 4 giai đoạn
Câu 2 : Giai đoạn chuẩn bị trực tiếp cho nhiệm vụ khởi
nghĩa giành chính quyền là :
A. 1939 – 1945
B. 1930 – 1935
C. 1936 – 1939
D. 19 30– 1931
Câu 3 : Giai đoạn nào sau đây được gọi là giai đoạn tiền
khởi nghĩa của cách mạng tháng Tám :
A. Tháng 3 – 8/1945
B. 1936 – 1939
C. 1939 – 1945
D. 1930 - 1931
Câu 4 : Hội nghị TW đầu tiên của Đảng họp tại đâu :
A. Hương Cảng T.Q
B. Quảng Châu T.Q
C. Ma Cao T.Q
D. Thượng Hải T.Q
Câu 5 : “Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản
dân quyền” là chủ trương hội nghị nào của Đảng :
A. Hội nghị TW lần thứ I (10/1930)
B. Hội nghị TW 6 (11/ 1939)
C. Hội nghị TW 7 (11/ 1940)
D. Hội nghị TW 8 (5/ 1941)
Câu 6 : Điểm khác nhau giữa Cương lĩnh đầu tiên và
Luận cương chính trị 1930 của Đảng là :
A. Nhận thức mâu thuẩn xã hội
B. Nhiệm vụ giai cấp
C. Mối quan hệ dân tộc và giai cấp
D. Nhiệm vụ dân tộc
Câu 7 : Mâu thuẫn của xã hội Đông Dương được Luận
cương chính trị 1930 nêu lên là :
A. Tư sản, địa chủ, đế quốc > < Nông dân, công
nhân, tiểu tư sản
B. Vô sản > < Tư bản
C. Nông dân > < Phong kiến
D. Dân tộc > < Đế quốc
Câu 8 : Nguyên nhân cơ bản đưa đến những hạn chế
của hội nghị TW tháng 10/ 1930 của Đảng :
A. Trình độ, năng lực nhận thức
B. Máy móc, giáo điều
C. Chủ quan, duy ý chí
D. Sự chi phối của quốc tế Cộng Sản
Câu 9 : Nguyên nhân cơ bản đưa đến cao trào cách
mạng 1930 – 1931 là :
A. Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam
B. Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới
C. Đế quốc Pháp đàn áp dã man khởi nghĩa Yên
Bái
D. Tinh thần cách mạng của quần chúng
Câu 10 : Bản “Chương trình hành động” của Đảng
Cộng Sản Đông Dương được nêu lên vào thời gian
nào :
A. 6/ 1932
B. 10/ 1930
C. 10/ 1931
D. 3/ 1935
Câu 11 : Chủ trương nào sau đây của Đảng được vận
dụng để lãnh đạo trong thời kỳ cách mạng gặp thoái
trào 1932 – 1935 :
A. Chương trình hành động của Đảng Cộng Sản
Đông Dương
B. Luận cương chính trị 1930
C. Nghị quyết Đại hội I
D. Nghị quyết Đại hội TW tháng 7/ 1936
Câu 12 : Hoàn cảnh nào là chủ yếu để Đảng tiến hành
Đại hội lần thứ I :
A. Cách mạng đã vượt qua thời kỳ khủng bố trắng,
từng bước được khôi phục
B. Yêu cầu của cách mạng 3 nước Đông Dương
C. Chủ trương của Quốc Tế Cộng Sản
D. Ban lãnh đạo của Đảng được thành lập ở nước
ngoài
Câu 13 : Đại hội Đảng lần thứ I họp ở đâu :
A. Ma cao T.Q
B. Quảng Châu T.Q
C. Hương Cảng T.Q
D. Thượng Hải T.Q
Câu 14 : Ai là người được Đại hội Đảng lần thứ I cử
giữ chức vụ Tổng Bí thư của Đảng :
A. Lê Hồng Phong
B. Nguyễn Văn Cừ
C. Hà Huy Tập
D. Trần Phú
Câu 15 : Ai sau đây là người tham gia Ban Chấp Hành
Quốc Tế Cộng Sản :
A. Lê Hồng Phong
B. Trần Phú
C. Hồ Chí Minh
D. Hà Huy Tập
Câu 16 : Chủ trương coi dân sinh, dân chủ, cải thiện đời
sống là mục tiêu trước mắt của cách mạng được vạch ra
ở hội nghị nào :
A. Hội nghị TW tháng 7/ 1936
B. Hội nghị TW tháng 3/ 1937
C. Hội nghị TW tháng 9/ 1937
D. Hội nghị TW tháng 3/ 1938
Câu 17 : Mục tiêu của thời kỳ 1936 – 1939 là mục tiêu
nào sau đây :
A. Đòi Tự do, cơm áo, hòa bình, dân sinh , dân
chủ
B. Chống phong kiến
C. Chống Đế quốc, chống Phong kiến
D. Đôc lập dân tộc, người cày có ruộng
Câu 18 : Nhận thức của Đảng về mối quan hệ giữa dân
tộc và giai cấp trong thời kỳ 1936 – 1939 thể hiện trong
mối quan hệ nào sau đây :
A . Mục tiêu chiến lược lâu dài và mục tiêu dân sinh,
dân chủ trước mắt
B . Chống đế quốc và chống phong kiến
C . Độc lập dân tộc và người cày có ruộng
D . Dân tộc và Quốc tế
Câu 19 : Tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí Nguyễn
Văn Cừ ra đời vào thời gian nào :
A. 7/1939
B. 6/ 1939
C. 6/ 1938
D. 11/ 1939
Câu 20 : Chọn câu đúng với ý nghĩa lịch sử của thời kỳ
đấu tranh 1936 – 1939 :
A. Cuộc Tổng diễn tâp thứ 2 cho cách mang
thángTám
B. Xây dựng được Mặt trận đoàn dân kết dân tộc
rộng rãi
C. Xây dựng đội quân chính trị rộng lớn
D. Xây dựng khối liên minh Công Nông vững
mạnh
Câu 21 : Những đồng chí nào sau đây là Tổng Bí thư
của Đảng thời kỳ 1936 – 1939 :
A. Hà Huy Tập – Nguyễn Văn Cừ
B. Trần Phú – Lê Hồng Phong
C. Nguyễn Văn Cừ - Lê Hồng Phong
D. Hà Huy Tập – Lê Hồng Phong
Câu 22 : Dấu hiệu nào sau đây là cơ sở để Đảng chuyển
hướng chiến lược coi nhiệm vụ giải phóng dân tộc là
hàng đầu :
A. Mâu thuẩn gay gắt gữa các dân tộc Đông
Dương với Đế quốc
B. Chủ trương của đại hội VII quốc tế Cộng Sản
C. Chính sách thống trị của Đế quốc ở Đông
Dương
D. Chiến tranh thứ 2 bùng nổ
Câu 23 : Hội nghị nào của Đảng hoàn chỉnh chủ trương
chuyển hướng giải phóng dân tộc :
A. Hội nghị TW 8 (5/ 41)
B. Hội nghị TW 7 (11/ 40)
C. Hội nghị TW 6 (11/ 39)
D. Hội nghị Thường vụ TW (3/ 45)
Câu 24 : Hội nghị nào chủ trương xây dựng mặt trận
Việt Nam độc lập đồng minh :
A. Hội nghị TW lần thứ 8 (5/ 1941)
B. Hội nghị TW lần thứ 6 (11/ 1939)
C. Hội nghị TW lần thứ 7 (11/ 1940)
D. Hội nghị TW lần thứ 1 (10/ 1930)
Câu 25 : Hội nghị nào quyết định thành lập đội du kích
Bắc Sơn :
A. Hội nghị 7 (11/40)
B. Hội nghị 6 (11/ 39)
C. Hội nghị 8 (5/ 41)
D. Hội nghị quân sự Bắc kỳ (3/ 1945)
Câu 26 : Hội nghị nào quyết định hoãn cuộc khởi nghĩa
Nam kỳ :
A. Hội nghị TW tháng 11/ 1940
B. Hội nghị TW tháng 11/ 1939
C. Hội nghị TW tháng 7/ 1936
D. Hội nghị TW tháng 5/ 1941
Câu 27 : Cuộc khởi nghĩa nào sau đây được hoãn theo
chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc :
A. Khởi nghĩa Cao Bắc Lạng
B. Khởi nghĩa Nam kỳ
C. Binh biến Đô Lăng
D. Khởi nghĩa Bắc Sơn
Câu 28 : Khu giải phóng Việt Bắc gồm mấy tỉnh :
A. 6 tỉnh
B. 5 tỉnh
C. 4 tỉnh
D. 7 tỉnh
Câu 29 : Khẩu hiệu “Phá kho thóc giải quyết nạn đói”
ra đời thời kỳ nào :
A. Tháng 8 - 1945
B. 1936 – 1939
C. 1939 – 1945
D. 1930 - 1931
Câu 30 : Nhiệm vụ dân chủ được Đảng giải quyết như
thế nào trong giai đoạn 1939 – 1945 như thế nào :
A. Nằm trong nhiệm vụ dân tộc
B. Phục vụ cho nhiệm vụ dân tộc
C. Song song với nhiệm vụ dân tộc
D. Sau nhiệm vụ dân tộc
Câu 31 : Điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu
tiên và luận cương chính trị tháng 10/ 1930 là :
A. Chủ trương tập hợp lực lượng của cách mạng
B. Phương hướng chiến lược của cách mạng
C. Phương pháp cách mạng
D. Mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp
Câu 32 : Ngày quốc tế lao động được tổ chức lần đầu
tiên ở nước ta vào năm nào :
A. 1/ 5/ 1930
B. 1/ 5/ 1929
C. 1/ 5/ 1931
D. 1/ 5/ 1945
Câu 33 : Chính quyền xô viết ở Nghệ Tĩnh ra đời vào
thời gian nào :
A. Cuối năm 1930
B. Đầu năm 1930
C. Đầu năm 1931
D. Cuối năm 1931
Câu 34 : Luận cương chính trị 1930 của Đảng do đồng
chí Trần Phú khởi thảo tại đâu :
A. Hà Nội
B. Quảng Châu Trung Quốc
C. Liên Xô
D. Sài Gòn
Câu 35 : Hội nghị TW nào của Đảng chủ trương tạm
gác khẩu hiệu “Độc lập dân tộc và người cày có
ruộng” :
A. Hội nghị TW 7/ 1936
B. Hội nghị TW 10/ 1930
C. Hội nghị TW 11/ 1939
D. Hội nghị TW 5/ 1941
Câu 36 : Đối tượng trực tiếp của cách mạng Việt Nam
giai đoạn 1936 – 1939 là :
A. Một bộ phận đế quốc và tay sai phản động
B. Phong kiến
C. Đế quốc và phong kiến
D. Đế quốc
Câu 37 : Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong
khuôn khổ từng nước Đông Dương được nêu lên ở hội
nghị nào :
A. Hội nghị TW 8 ( 5/ 1941)
B. Hội nghị TW6 (11/ 39)
C. Hội nghị TW7 (11/ 40)
D. Hội nghị TW lần thứ I ( 10/1930 )
Câu 38 : Xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là
nhiệm vụ trọng tâm được nêu lên ở hội nghị nào :
A. Hội nghị TW 5/ 1941
B. Hội nghị TW 11/ 1939
C. Hội nghị TW 11/ 1940
D. Hội nghị TW 10/ 1930
Câu 39 : Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
được thành lập vào thời gian nào :
A. 22/ 12/ 1944
B. 19/ 12/ 1946
C. 15/ 5/ 1945
D. 10/ 5/ 1945
Câu 40 : Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động
của chúng ta” ra đời vào thời gian nào ?
A 12 .3. 1945
B 9. 3. 1945
C 10. 3 .1945
D 11. 3. 1945
Câu 41 : Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động
của chúng ta” phản ánh nội dung của hội nghị TW nào :
A Hội nghị Thường vụ TW tháng 3/1945
B Hội nghị TW tháng 5/1941
C Hội nghị Thường vụ TW tháng 2/1943
D Hội nghị TW tháng 11/1940
Câu 42 : Hội văn hóa Cứu quốc được thành lập vào
thời gian nào ?
A . 10 -1944 C . 5 – 1941
B . 2 – 1943 D . 8 - 1945
Câu 43 : Đề cương Văn hóa Việt Nam của Đảng ra
đời vào thời gian nào ?
A . 1943 C . 1941
B . 1942 D . 1945
Câu 44 : Chọn câu đúng để nói lên thời cơ của cách
mạng tháng Tám 1945 ?
A . Kẻ thù cũ ngã gục, kẻ thù mới chưa tới
B . Nhật bại trận, chính quyền bù nhìn tan rã
C . Nhật bại trận, quân Đồng minh chưa vào
Đông Dương
D . Nhật bại trận, chiến tranh thứ 2 kết thúc
Câu 45 : Hội nghị Toàn quốc của Đảng tại tân Trào
họp vào thời gian nào ?
A . 13 – 15/8/1945 C . 14 –
16/8/1945
B . 15 – 19/8/1945 D . 14 –
18/8/1945
Câu 46 : Quốc dân đại hội họp tại Tân Trào đã quyết
định chủ trương nào sau đây ?
A . Quyết định cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng và
thông qua Quốc kỳ, Quốc ca . B . Quyết định
thông qua 10 chính sách của Mặt trân Việt Minh
C . Quyết định cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng
D . Quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giàng chinh
quyền
Câu 47 : Hội nghị nào quyết định phát động Tổng khởi
nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân :
A . Hội nghị Toàn quốc của Đảng
B . Hội nghị Ban Thường vụ TW Đảng
C . Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng
D . Hội nghị Tổng bộ Việt Minh
Câu 48 : Ai được Hội ngị Toàn quốc của Đảng cử làm
Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa :
A . Trường Chinh C . Võ Nguyên Giáp
B . Hồ Chí Minh D . Phạm Văn Đồng
Câu 49 : Ai được Quốc dân đại hội tại Tân Trào cử
làm Chủ tịch Ủy ban dân tộc giải phóng :
A . Hồ Chí Minh C . Hoàng Quốc Việt
B . Trường Chinh D . Võ Nguyên Giáp
Câu 50 : Tổng khởi nghĩa giành chính quyền diễn ra
trong mấy ngày ?
A . trong 16 ngày C . trong 14 ngày
B . trong 15 ngày D . trong 17 ngày
Câu 51 : Nguyên nhân cơ bản quyết định thăng lợi của
cách mạng Tháng Tám ?
A . Có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng
B . Tinh thần cách mạng kiên cường của nhân
dân ta
C . Được sự chuẩn bị lâu dài, kỹ lưỡng của
Đảng
D . Nổ ra đúng thời cơ
Câu 52 : Ý nghĩa lịch sử to lớn của cách mạng Tháng
Tám 1945 ?
A . Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời
B . Hỗ trợ cách mạng Lào, Căm phu chia, thúc
đẩy cách mạng thế giới
C . Đảng ta nắm chinh quyền
D . Lật đổ nền quân chủ hàng ngàn năm, chế độ
thực dân hàng trăm năm Câu 53 : Bài học kinh
nghiệm hàng đầu của Đảng trong cách mạng Tháng
Tám ?
A . Giải quyết đúng đắn mối quan hệ dân tộc và
giai cấp
B . Đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế
C . Nắm vững thời cơ
D . Xây dựng Đảng vững mạnh
Câu 54 : Trong cao trào chống Nhật cứu nước, phong
trào “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói diễn ra mạnh mẽ
nhất ở đâu ?
A . Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ
B . Đồng bằng Nam Bộ
C. Đồng bằng Bắc Bộ
D. Đồng bằng Trung Bộ
Câu 55 : Hội nghị Quân sự Bắc Kỳ do ai triệu tập ?
A . Ban Thường vụ TW Đảng
B . Ban chấp hành TW Đảng
C . Xứ ủy Bắc Kỳ
D . Tổng bộ Việt Minh
Câu 56 : Văn kiện nào sau đây được coi là Văn kiện
mang tính chất Cương lĩnh Quân sự đầu tiên của
Đảng ?
A . Chỉ thị thành lập đội VNTTGPQ của lảnh tụ
N.A.Q
B . Đường cách mạng
C . Luận cương chính trị 1930
D . Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ
Chủ Tịch
Câu 57 : Chủ trương điều chỉnh chiến lược coi GPDT
là mục tiêu trực tiếp bắt đầu từ hội nghị TW nào :
A. Hội nghị TW 6 (11/ 1939)
B. Hội nghị TW 9 (8/ 1938)
C. Hội nghị TW 7 (11/ 1949)
D. Hội nghị TW 8 (5/ 1941)
Câu 58 : Tìm câu đúng để nói về ý nghĩa của chủ
trương chuyển hướng chiến lược đưa GPDT là nhiệm
vụ hàng đầu của cách mạng :
A. Chuẩn bị về đường lối cho cách mạng tháng
Tám 1945
B. Thể hiện tinh thần sáng tạo của Đảng
C. Quyết định thắng lợi của cách mạng tháng
Tám 1945
D. Thể hiện sự đúng đắn của tư tưởng cách mạng
mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn
Câu 59 : Câu sau đây của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở
văn kiện nào : “Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải
phóng cao hơn hết thảy”
A. Thư kêu gọi đồng bào cả nước đoàn kết đánh
đuổi Pháp Nhật
B. Hội nghị TW lần thứ 8 (5/ 1941)
C. Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của
chúng ta” (12/ 3/ 1945)
D. Hội nghị toàn quốc của Đảng (8/ 1945)
Câu 60 : Mặt trận Việt Minh tuyên bố thành lập vào
thời gian nào :
A. 25/ 10/ 1941
B. 25/ 5/ 1941
C. 19/ 5/ 1941
D. 19/ 5/ 1941
Câu 61 : Trước khi Tổng khởi nghĩa nổ ra ( tháng 6/
1945) một tổ chức chính trị của các tầng lớp trên ra đời
và tham gia vào mặt trận Việt Minh là tổ chức nào :
A. Đảng dân chủ Việt Nam
B. Đảng Xã hội Việt Nam
C. Hội nông dân cứu quốc
D. Thanh niên cứu quốc
Câu 62 : Sự kiện nào sau đây là cơ sở thực tiễn để Đảng
chủ trương phát động cao trào chống Nhật cứu nước
làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa :
A. Đảo chính Nhật Pháp 9/ 3/ 1946
B. Mâu thẫun giữa đế quốc Pháp Nhật thống trị ở
Đông Dương
C. Chiến tranh thứ hai đi vào kết thúc ở Châu Âu
D. Nạn đói hoành hành ở các tỉnh miền Bắc
Câu 63 : Chọn câu đúng để nói lên ý nghĩa của chủ
trương xác định Nhật là kẻ thù chính trong bản chỉ thị
“Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” :
A. Hướng ngọn lửa của cách mạng vào kẻ thù
chính
B. Tập hợp lực lượng cho cách mạng
C. Phân hóa hàng ngũ kẻ thù
D. Lôi kéo các tầng lớp trung gian
Câu 64 : Chọn câu đúng để nói lên ý nghĩa của chủ
trương phát động khởi nghĩa từng phần, giành chính
quyền bộ phận trong cao trào chống Nhật cứu nước :
A. Tập dượt quần chúng, đưa lực lượng cách
mạng vào vị trí tiến công
B. Chuẩn bị đón thời cơ để chuyển sang tổng khởi
nghĩa
C. Tiêu hao lực lượng của kẻ thù
D. Giành quyền làm chủ cho nhân dân
Câu 65 : Hội nghị Quân sự Bắc kỳ do ai triệu tập :
A. Ban Thường vụ TW Đảng
B. Ban chấp hành TW Đảng
C. Xứ Ủy Bắc kỳ
D. Hội nghị Toàn quốc của Đảng
Câu 66 : Hội nghị Quân sự Bắc kỳ họp vào thời gian
nào :
A. 15/ 4/ 1945
B. 12/ 3/ 1945
C. 14/ 8/ 1945
D. 12/ 8/ 1945
Câu 67 : Việt Nam giải phóng quân thành lập do chủ
trương của :
A. Hội nghị Quân sự Bắc kỳ (4/ 1945)
B. Hội nghị Thường vụ TW (2/ 1943)
C. Hội nghị Thường vụ TW (3/ 1945)
D. Hội nghị TW 8 (5/ 1941)
Câu 68 : Chọn câu đúng để nói lên ý nghĩa của việc xác
định đúng thời cơ để phát động Tổng khởi nghĩa giành
chính quyền trong cách mạng tháng Tám 1945 :
A. Phát huy được tinh thần chủ động sáng tạo của
các Đảng bộ địa phương và nhân dân cả nước
B. Đỡ hao tổn xương máu của nhân dân
C. Quyết định thành công của cách mạng tháng
Tám
D. Kết hợp cách mạng Việt Nam với cách mạng
thế giới
Câu 69 : Chọn câu đúng để nói lên ý nghĩa của chỉ thị
“Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” :
A. Quyết định trực tiếp thắng lợi của cách mạng
tháng Tám
B. Thể hiện sự nhạy bén, linh hoạt của Đảng
C. Thể hiện trách nhiệm trước dân tộc, trước nhân
dân của Đảng
D. Phát huy được tinh thần cách mạng của các
tầng lớp nhân dân
Câu 70 : Tổ chức chính trị của tầng lớp trí thức được
thành lập và đứng vào hàng ngũ của mặt trận Việt Minh
sau khi cách mạng tháng Tám thành công là :
A. Đảng xã hội Việt Nam
B. Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam
C. Đảng dân chủ Việt Nam
D. Mặt trận Liên Việt
Câu 71 : Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra lệnh Tổng
khởi nghĩa giành chính quyền vào thời gian nào :
A . Đêm ngày 13/8/1945
B . Ngày 13/8/1945
C . Ngày 14/8/1945
D . Ngày 19/8/1945`
Câu 72 : Tên của lực lượng vũ trang ra đời trong phong
trào Xô Viết Nghệ-Tĩnh 1930-1931 là :
A . Tự vệ đỏ C . Tự vệ
B . Du kích D . Xích vệ
Câu 73 : Cuộc vận động “Đông Dương đại hội” do ai
chủ trương :
A . Đảng C.S Đông Dương C . Mặt trận
Việt Minh
B . Măt trận Dân chủ Đông Dương D . Quốc
tế Cộng sản
Câu 74 . Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ do ai chủ trương :
A . Xứ ủy Nam Kỳ C . Hội nghị
TW lần thứ 6 (1939)
B . Đảng C.S Đông Dương D .Thành ủy
Sài Gòn – Chợ Lớn
Câu 75 : Lá cờ đở sao vàng ( Quốc kỳ )xuất hiện lần
đầu tiên ở nước ta vào thời gian nào :
A . 11/1940 C . 11/1939
D . 5/1941 D . 8/1945
Câu 76 : Bài hát “ Tiến Quân ca” (Quốc ca) xuất hiện
lần đầu tiên ở nước ta vào thời gian nào :
A . 1944 C . 1941
B . 1940 D . 1945
Câu 77 : Hình thức đấu tranh công khai Báo chí, Nghị
trường xuất hiện lần đầu tiên ở nước ta vào thời kỳ
nào :
A . Thời kỳ 1936 – 1939 C . Thời kỳ
1930 – 1931
B . Thời kỳ 1939 – 1945 D . Thời kỳ
1945 – 1946
Câu 78 : Tờ báo nào sau đây là cơ quan ngôn luận của
Đảng C.S Đông Dương xuất bản công khai tại Sài Gòn
thời kỳ 1936 - -1939 :
A . Báo Dân chúng C . Báo Búa liềm
B . Báo Cờ Giải phóng D . Báo Nhân dân
Câu 79 : Cương lĩnh Văn hóa đầu tiên của Đảng là văn
kiện nào :
A. Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943
B. Chủ nghĩa Mác và Văn hóa V.Nam
C. Nghị quyết T.W 5( khóa VII)
D . Cương lỉnh chính trị đầu tiên
Câu 80 : Chủ trương coi GPDT là nhiêm vụ trên hết của
Đảng và cách mạng Việt nam thực chất là vấn đề gì sau
đây :
A . Giành Chính quyền C . Chống Đế quốc ,
Phong kiến
B . Chống Đế quốc D . Chống Phong
kiến
ĐÁP ÁN : A

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Trắc nghiệm dcsvnTrắc nghiệm dcsvn
Trắc nghiệm dcsvn
misssusu6.7K views
Tư tưởng hcm Tư tưởng hcm
Tư tưởng hcm
HongH472894914 views
Trắc nghiệm LSĐ - Copy.docxTrắc nghiệm LSĐ - Copy.docx
Trắc nghiệm LSĐ - Copy.docx
TrnhThanhThanh537 views

Último(17)

Nhận Viết Assignment  Không Đạo Văn Cho Sinh Viên Tại Hà NộiNhận Viết Assignment  Không Đạo Văn Cho Sinh Viên Tại Hà Nội
Nhận Viết Assignment Không Đạo Văn Cho Sinh Viên Tại Hà Nội
lamluanvan.net Viết thuê luận văn12 views

Câu hỏi trắc nghiệm đáp án a

  • 1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG ` (Thời kỳ 1930 – 1945) Câu 1 : Thời kỳ Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền chia làm mấy giai đoạn : A. 3 giai đoạn B. 2 giai đoạn C. 1 giai đoạn D. 4 giai đoạn Câu 2 : Giai đoạn chuẩn bị trực tiếp cho nhiệm vụ khởi nghĩa giành chính quyền là : A. 1939 – 1945 B. 1930 – 1935 C. 1936 – 1939 D. 19 30– 1931 Câu 3 : Giai đoạn nào sau đây được gọi là giai đoạn tiền khởi nghĩa của cách mạng tháng Tám : A. Tháng 3 – 8/1945 B. 1936 – 1939 C. 1939 – 1945 D. 1930 - 1931 Câu 4 : Hội nghị TW đầu tiên của Đảng họp tại đâu : A. Hương Cảng T.Q B. Quảng Châu T.Q C. Ma Cao T.Q D. Thượng Hải T.Q Câu 5 : “Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền” là chủ trương hội nghị nào của Đảng : A. Hội nghị TW lần thứ I (10/1930) B. Hội nghị TW 6 (11/ 1939) C. Hội nghị TW 7 (11/ 1940) D. Hội nghị TW 8 (5/ 1941) Câu 6 : Điểm khác nhau giữa Cương lĩnh đầu tiên và Luận cương chính trị 1930 của Đảng là : A. Nhận thức mâu thuẩn xã hội B. Nhiệm vụ giai cấp C. Mối quan hệ dân tộc và giai cấp D. Nhiệm vụ dân tộc Câu 7 : Mâu thuẫn của xã hội Đông Dương được Luận cương chính trị 1930 nêu lên là : A. Tư sản, địa chủ, đế quốc > < Nông dân, công nhân, tiểu tư sản B. Vô sản > < Tư bản C. Nông dân > < Phong kiến D. Dân tộc > < Đế quốc Câu 8 : Nguyên nhân cơ bản đưa đến những hạn chế của hội nghị TW tháng 10/ 1930 của Đảng : A. Trình độ, năng lực nhận thức B. Máy móc, giáo điều C. Chủ quan, duy ý chí D. Sự chi phối của quốc tế Cộng Sản Câu 9 : Nguyên nhân cơ bản đưa đến cao trào cách mạng 1930 – 1931 là : A. Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam B. Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới C. Đế quốc Pháp đàn áp dã man khởi nghĩa Yên Bái D. Tinh thần cách mạng của quần chúng Câu 10 : Bản “Chương trình hành động” của Đảng Cộng Sản Đông Dương được nêu lên vào thời gian nào : A. 6/ 1932 B. 10/ 1930 C. 10/ 1931 D. 3/ 1935 Câu 11 : Chủ trương nào sau đây của Đảng được vận dụng để lãnh đạo trong thời kỳ cách mạng gặp thoái trào 1932 – 1935 : A. Chương trình hành động của Đảng Cộng Sản Đông Dương B. Luận cương chính trị 1930 C. Nghị quyết Đại hội I D. Nghị quyết Đại hội TW tháng 7/ 1936 Câu 12 : Hoàn cảnh nào là chủ yếu để Đảng tiến hành Đại hội lần thứ I : A. Cách mạng đã vượt qua thời kỳ khủng bố trắng, từng bước được khôi phục B. Yêu cầu của cách mạng 3 nước Đông Dương C. Chủ trương của Quốc Tế Cộng Sản D. Ban lãnh đạo của Đảng được thành lập ở nước ngoài Câu 13 : Đại hội Đảng lần thứ I họp ở đâu : A. Ma cao T.Q B. Quảng Châu T.Q C. Hương Cảng T.Q D. Thượng Hải T.Q Câu 14 : Ai là người được Đại hội Đảng lần thứ I cử giữ chức vụ Tổng Bí thư của Đảng : A. Lê Hồng Phong B. Nguyễn Văn Cừ C. Hà Huy Tập D. Trần Phú Câu 15 : Ai sau đây là người tham gia Ban Chấp Hành Quốc Tế Cộng Sản : A. Lê Hồng Phong B. Trần Phú C. Hồ Chí Minh
  • 2. D. Hà Huy Tập Câu 16 : Chủ trương coi dân sinh, dân chủ, cải thiện đời sống là mục tiêu trước mắt của cách mạng được vạch ra ở hội nghị nào : A. Hội nghị TW tháng 7/ 1936 B. Hội nghị TW tháng 3/ 1937 C. Hội nghị TW tháng 9/ 1937 D. Hội nghị TW tháng 3/ 1938 Câu 17 : Mục tiêu của thời kỳ 1936 – 1939 là mục tiêu nào sau đây : A. Đòi Tự do, cơm áo, hòa bình, dân sinh , dân chủ B. Chống phong kiến C. Chống Đế quốc, chống Phong kiến D. Đôc lập dân tộc, người cày có ruộng Câu 18 : Nhận thức của Đảng về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp trong thời kỳ 1936 – 1939 thể hiện trong mối quan hệ nào sau đây : A . Mục tiêu chiến lược lâu dài và mục tiêu dân sinh, dân chủ trước mắt B . Chống đế quốc và chống phong kiến C . Độc lập dân tộc và người cày có ruộng D . Dân tộc và Quốc tế Câu 19 : Tác phẩm “Tự chỉ trích” của đồng chí Nguyễn Văn Cừ ra đời vào thời gian nào : A. 7/1939 B. 6/ 1939 C. 6/ 1938 D. 11/ 1939 Câu 20 : Chọn câu đúng với ý nghĩa lịch sử của thời kỳ đấu tranh 1936 – 1939 : A. Cuộc Tổng diễn tâp thứ 2 cho cách mang thángTám B. Xây dựng được Mặt trận đoàn dân kết dân tộc rộng rãi C. Xây dựng đội quân chính trị rộng lớn D. Xây dựng khối liên minh Công Nông vững mạnh Câu 21 : Những đồng chí nào sau đây là Tổng Bí thư của Đảng thời kỳ 1936 – 1939 : A. Hà Huy Tập – Nguyễn Văn Cừ B. Trần Phú – Lê Hồng Phong C. Nguyễn Văn Cừ - Lê Hồng Phong D. Hà Huy Tập – Lê Hồng Phong Câu 22 : Dấu hiệu nào sau đây là cơ sở để Đảng chuyển hướng chiến lược coi nhiệm vụ giải phóng dân tộc là hàng đầu : A. Mâu thuẩn gay gắt gữa các dân tộc Đông Dương với Đế quốc B. Chủ trương của đại hội VII quốc tế Cộng Sản C. Chính sách thống trị của Đế quốc ở Đông Dương D. Chiến tranh thứ 2 bùng nổ Câu 23 : Hội nghị nào của Đảng hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng giải phóng dân tộc : A. Hội nghị TW 8 (5/ 41) B. Hội nghị TW 7 (11/ 40) C. Hội nghị TW 6 (11/ 39) D. Hội nghị Thường vụ TW (3/ 45) Câu 24 : Hội nghị nào chủ trương xây dựng mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh : A. Hội nghị TW lần thứ 8 (5/ 1941) B. Hội nghị TW lần thứ 6 (11/ 1939) C. Hội nghị TW lần thứ 7 (11/ 1940) D. Hội nghị TW lần thứ 1 (10/ 1930) Câu 25 : Hội nghị nào quyết định thành lập đội du kích Bắc Sơn : A. Hội nghị 7 (11/40) B. Hội nghị 6 (11/ 39) C. Hội nghị 8 (5/ 41) D. Hội nghị quân sự Bắc kỳ (3/ 1945) Câu 26 : Hội nghị nào quyết định hoãn cuộc khởi nghĩa Nam kỳ : A. Hội nghị TW tháng 11/ 1940 B. Hội nghị TW tháng 11/ 1939 C. Hội nghị TW tháng 7/ 1936 D. Hội nghị TW tháng 5/ 1941 Câu 27 : Cuộc khởi nghĩa nào sau đây được hoãn theo chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc : A. Khởi nghĩa Cao Bắc Lạng B. Khởi nghĩa Nam kỳ C. Binh biến Đô Lăng D. Khởi nghĩa Bắc Sơn Câu 28 : Khu giải phóng Việt Bắc gồm mấy tỉnh : A. 6 tỉnh B. 5 tỉnh C. 4 tỉnh D. 7 tỉnh Câu 29 : Khẩu hiệu “Phá kho thóc giải quyết nạn đói” ra đời thời kỳ nào : A. Tháng 8 - 1945 B. 1936 – 1939 C. 1939 – 1945 D. 1930 - 1931 Câu 30 : Nhiệm vụ dân chủ được Đảng giải quyết như thế nào trong giai đoạn 1939 – 1945 như thế nào : A. Nằm trong nhiệm vụ dân tộc B. Phục vụ cho nhiệm vụ dân tộc
  • 3. C. Song song với nhiệm vụ dân tộc D. Sau nhiệm vụ dân tộc Câu 31 : Điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị tháng 10/ 1930 là : A. Chủ trương tập hợp lực lượng của cách mạng B. Phương hướng chiến lược của cách mạng C. Phương pháp cách mạng D. Mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp Câu 32 : Ngày quốc tế lao động được tổ chức lần đầu tiên ở nước ta vào năm nào : A. 1/ 5/ 1930 B. 1/ 5/ 1929 C. 1/ 5/ 1931 D. 1/ 5/ 1945 Câu 33 : Chính quyền xô viết ở Nghệ Tĩnh ra đời vào thời gian nào : A. Cuối năm 1930 B. Đầu năm 1930 C. Đầu năm 1931 D. Cuối năm 1931 Câu 34 : Luận cương chính trị 1930 của Đảng do đồng chí Trần Phú khởi thảo tại đâu : A. Hà Nội B. Quảng Châu Trung Quốc C. Liên Xô D. Sài Gòn Câu 35 : Hội nghị TW nào của Đảng chủ trương tạm gác khẩu hiệu “Độc lập dân tộc và người cày có ruộng” : A. Hội nghị TW 7/ 1936 B. Hội nghị TW 10/ 1930 C. Hội nghị TW 11/ 1939 D. Hội nghị TW 5/ 1941 Câu 36 : Đối tượng trực tiếp của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1936 – 1939 là : A. Một bộ phận đế quốc và tay sai phản động B. Phong kiến C. Đế quốc và phong kiến D. Đế quốc Câu 37 : Chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương được nêu lên ở hội nghị nào : A. Hội nghị TW 8 ( 5/ 1941) B. Hội nghị TW6 (11/ 39) C. Hội nghị TW7 (11/ 40) D. Hội nghị TW lần thứ I ( 10/1930 ) Câu 38 : Xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trọng tâm được nêu lên ở hội nghị nào : A. Hội nghị TW 5/ 1941 B. Hội nghị TW 11/ 1939 C. Hội nghị TW 11/ 1940 D. Hội nghị TW 10/ 1930 Câu 39 : Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào thời gian nào : A. 22/ 12/ 1944 B. 19/ 12/ 1946 C. 15/ 5/ 1945 D. 10/ 5/ 1945 Câu 40 : Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ra đời vào thời gian nào ? A 12 .3. 1945 B 9. 3. 1945 C 10. 3 .1945 D 11. 3. 1945 Câu 41 : Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” phản ánh nội dung của hội nghị TW nào : A Hội nghị Thường vụ TW tháng 3/1945 B Hội nghị TW tháng 5/1941 C Hội nghị Thường vụ TW tháng 2/1943 D Hội nghị TW tháng 11/1940 Câu 42 : Hội văn hóa Cứu quốc được thành lập vào thời gian nào ? A . 10 -1944 C . 5 – 1941 B . 2 – 1943 D . 8 - 1945 Câu 43 : Đề cương Văn hóa Việt Nam của Đảng ra đời vào thời gian nào ? A . 1943 C . 1941 B . 1942 D . 1945 Câu 44 : Chọn câu đúng để nói lên thời cơ của cách mạng tháng Tám 1945 ? A . Kẻ thù cũ ngã gục, kẻ thù mới chưa tới B . Nhật bại trận, chính quyền bù nhìn tan rã C . Nhật bại trận, quân Đồng minh chưa vào Đông Dương D . Nhật bại trận, chiến tranh thứ 2 kết thúc Câu 45 : Hội nghị Toàn quốc của Đảng tại tân Trào họp vào thời gian nào ? A . 13 – 15/8/1945 C . 14 – 16/8/1945 B . 15 – 19/8/1945 D . 14 – 18/8/1945 Câu 46 : Quốc dân đại hội họp tại Tân Trào đã quyết định chủ trương nào sau đây ? A . Quyết định cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng và thông qua Quốc kỳ, Quốc ca . B . Quyết định thông qua 10 chính sách của Mặt trân Việt Minh C . Quyết định cử ra Ủy ban dân tộc giải phóng
  • 4. D . Quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giàng chinh quyền Câu 47 : Hội nghị nào quyết định phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân : A . Hội nghị Toàn quốc của Đảng B . Hội nghị Ban Thường vụ TW Đảng C . Hội nghị Ban chấp hành TW Đảng D . Hội nghị Tổng bộ Việt Minh Câu 48 : Ai được Hội ngị Toàn quốc của Đảng cử làm Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa : A . Trường Chinh C . Võ Nguyên Giáp B . Hồ Chí Minh D . Phạm Văn Đồng Câu 49 : Ai được Quốc dân đại hội tại Tân Trào cử làm Chủ tịch Ủy ban dân tộc giải phóng : A . Hồ Chí Minh C . Hoàng Quốc Việt B . Trường Chinh D . Võ Nguyên Giáp Câu 50 : Tổng khởi nghĩa giành chính quyền diễn ra trong mấy ngày ? A . trong 16 ngày C . trong 14 ngày B . trong 15 ngày D . trong 17 ngày Câu 51 : Nguyên nhân cơ bản quyết định thăng lợi của cách mạng Tháng Tám ? A . Có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng B . Tinh thần cách mạng kiên cường của nhân dân ta C . Được sự chuẩn bị lâu dài, kỹ lưỡng của Đảng D . Nổ ra đúng thời cơ Câu 52 : Ý nghĩa lịch sử to lớn của cách mạng Tháng Tám 1945 ? A . Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời B . Hỗ trợ cách mạng Lào, Căm phu chia, thúc đẩy cách mạng thế giới C . Đảng ta nắm chinh quyền D . Lật đổ nền quân chủ hàng ngàn năm, chế độ thực dân hàng trăm năm Câu 53 : Bài học kinh nghiệm hàng đầu của Đảng trong cách mạng Tháng Tám ? A . Giải quyết đúng đắn mối quan hệ dân tộc và giai cấp B . Đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế C . Nắm vững thời cơ D . Xây dựng Đảng vững mạnh Câu 54 : Trong cao trào chống Nhật cứu nước, phong trào “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói diễn ra mạnh mẽ nhất ở đâu ? A . Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ B . Đồng bằng Nam Bộ C. Đồng bằng Bắc Bộ D. Đồng bằng Trung Bộ Câu 55 : Hội nghị Quân sự Bắc Kỳ do ai triệu tập ? A . Ban Thường vụ TW Đảng B . Ban chấp hành TW Đảng C . Xứ ủy Bắc Kỳ D . Tổng bộ Việt Minh Câu 56 : Văn kiện nào sau đây được coi là Văn kiện mang tính chất Cương lĩnh Quân sự đầu tiên của Đảng ? A . Chỉ thị thành lập đội VNTTGPQ của lảnh tụ N.A.Q B . Đường cách mạng C . Luận cương chính trị 1930 D . Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ Tịch Câu 57 : Chủ trương điều chỉnh chiến lược coi GPDT là mục tiêu trực tiếp bắt đầu từ hội nghị TW nào : A. Hội nghị TW 6 (11/ 1939) B. Hội nghị TW 9 (8/ 1938) C. Hội nghị TW 7 (11/ 1949) D. Hội nghị TW 8 (5/ 1941) Câu 58 : Tìm câu đúng để nói về ý nghĩa của chủ trương chuyển hướng chiến lược đưa GPDT là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng : A. Chuẩn bị về đường lối cho cách mạng tháng Tám 1945 B. Thể hiện tinh thần sáng tạo của Đảng C. Quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945 D. Thể hiện sự đúng đắn của tư tưởng cách mạng mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn Câu 59 : Câu sau đây của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở văn kiện nào : “Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy” A. Thư kêu gọi đồng bào cả nước đoàn kết đánh đuổi Pháp Nhật B. Hội nghị TW lần thứ 8 (5/ 1941) C. Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/ 3/ 1945) D. Hội nghị toàn quốc của Đảng (8/ 1945) Câu 60 : Mặt trận Việt Minh tuyên bố thành lập vào thời gian nào : A. 25/ 10/ 1941 B. 25/ 5/ 1941 C. 19/ 5/ 1941 D. 19/ 5/ 1941 Câu 61 : Trước khi Tổng khởi nghĩa nổ ra ( tháng 6/ 1945) một tổ chức chính trị của các tầng lớp trên ra đời và tham gia vào mặt trận Việt Minh là tổ chức nào :
  • 5. A. Đảng dân chủ Việt Nam B. Đảng Xã hội Việt Nam C. Hội nông dân cứu quốc D. Thanh niên cứu quốc Câu 62 : Sự kiện nào sau đây là cơ sở thực tiễn để Đảng chủ trương phát động cao trào chống Nhật cứu nước làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa : A. Đảo chính Nhật Pháp 9/ 3/ 1946 B. Mâu thẫun giữa đế quốc Pháp Nhật thống trị ở Đông Dương C. Chiến tranh thứ hai đi vào kết thúc ở Châu Âu D. Nạn đói hoành hành ở các tỉnh miền Bắc Câu 63 : Chọn câu đúng để nói lên ý nghĩa của chủ trương xác định Nhật là kẻ thù chính trong bản chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” : A. Hướng ngọn lửa của cách mạng vào kẻ thù chính B. Tập hợp lực lượng cho cách mạng C. Phân hóa hàng ngũ kẻ thù D. Lôi kéo các tầng lớp trung gian Câu 64 : Chọn câu đúng để nói lên ý nghĩa của chủ trương phát động khởi nghĩa từng phần, giành chính quyền bộ phận trong cao trào chống Nhật cứu nước : A. Tập dượt quần chúng, đưa lực lượng cách mạng vào vị trí tiến công B. Chuẩn bị đón thời cơ để chuyển sang tổng khởi nghĩa C. Tiêu hao lực lượng của kẻ thù D. Giành quyền làm chủ cho nhân dân Câu 65 : Hội nghị Quân sự Bắc kỳ do ai triệu tập : A. Ban Thường vụ TW Đảng B. Ban chấp hành TW Đảng C. Xứ Ủy Bắc kỳ D. Hội nghị Toàn quốc của Đảng Câu 66 : Hội nghị Quân sự Bắc kỳ họp vào thời gian nào : A. 15/ 4/ 1945 B. 12/ 3/ 1945 C. 14/ 8/ 1945 D. 12/ 8/ 1945 Câu 67 : Việt Nam giải phóng quân thành lập do chủ trương của : A. Hội nghị Quân sự Bắc kỳ (4/ 1945) B. Hội nghị Thường vụ TW (2/ 1943) C. Hội nghị Thường vụ TW (3/ 1945) D. Hội nghị TW 8 (5/ 1941) Câu 68 : Chọn câu đúng để nói lên ý nghĩa của việc xác định đúng thời cơ để phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám 1945 : A. Phát huy được tinh thần chủ động sáng tạo của các Đảng bộ địa phương và nhân dân cả nước B. Đỡ hao tổn xương máu của nhân dân C. Quyết định thành công của cách mạng tháng Tám D. Kết hợp cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới Câu 69 : Chọn câu đúng để nói lên ý nghĩa của chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” : A. Quyết định trực tiếp thắng lợi của cách mạng tháng Tám B. Thể hiện sự nhạy bén, linh hoạt của Đảng C. Thể hiện trách nhiệm trước dân tộc, trước nhân dân của Đảng D. Phát huy được tinh thần cách mạng của các tầng lớp nhân dân Câu 70 : Tổ chức chính trị của tầng lớp trí thức được thành lập và đứng vào hàng ngũ của mặt trận Việt Minh sau khi cách mạng tháng Tám thành công là : A. Đảng xã hội Việt Nam B. Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam C. Đảng dân chủ Việt Nam D. Mặt trận Liên Việt Câu 71 : Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào thời gian nào : A . Đêm ngày 13/8/1945 B . Ngày 13/8/1945 C . Ngày 14/8/1945 D . Ngày 19/8/1945` Câu 72 : Tên của lực lượng vũ trang ra đời trong phong trào Xô Viết Nghệ-Tĩnh 1930-1931 là : A . Tự vệ đỏ C . Tự vệ B . Du kích D . Xích vệ Câu 73 : Cuộc vận động “Đông Dương đại hội” do ai chủ trương : A . Đảng C.S Đông Dương C . Mặt trận Việt Minh B . Măt trận Dân chủ Đông Dương D . Quốc tế Cộng sản Câu 74 . Cuộc khởi nghĩa Nam kỳ do ai chủ trương : A . Xứ ủy Nam Kỳ C . Hội nghị TW lần thứ 6 (1939) B . Đảng C.S Đông Dương D .Thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn Câu 75 : Lá cờ đở sao vàng ( Quốc kỳ )xuất hiện lần đầu tiên ở nước ta vào thời gian nào : A . 11/1940 C . 11/1939 D . 5/1941 D . 8/1945
  • 6. Câu 76 : Bài hát “ Tiến Quân ca” (Quốc ca) xuất hiện lần đầu tiên ở nước ta vào thời gian nào : A . 1944 C . 1941 B . 1940 D . 1945 Câu 77 : Hình thức đấu tranh công khai Báo chí, Nghị trường xuất hiện lần đầu tiên ở nước ta vào thời kỳ nào : A . Thời kỳ 1936 – 1939 C . Thời kỳ 1930 – 1931 B . Thời kỳ 1939 – 1945 D . Thời kỳ 1945 – 1946 Câu 78 : Tờ báo nào sau đây là cơ quan ngôn luận của Đảng C.S Đông Dương xuất bản công khai tại Sài Gòn thời kỳ 1936 - -1939 : A . Báo Dân chúng C . Báo Búa liềm B . Báo Cờ Giải phóng D . Báo Nhân dân Câu 79 : Cương lĩnh Văn hóa đầu tiên của Đảng là văn kiện nào : A. Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 B. Chủ nghĩa Mác và Văn hóa V.Nam C. Nghị quyết T.W 5( khóa VII) D . Cương lỉnh chính trị đầu tiên Câu 80 : Chủ trương coi GPDT là nhiêm vụ trên hết của Đảng và cách mạng Việt nam thực chất là vấn đề gì sau đây : A . Giành Chính quyền C . Chống Đế quốc , Phong kiến B . Chống Đế quốc D . Chống Phong kiến ĐÁP ÁN : A