So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10/1930 với bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Ý nghĩa của vấn đề đối với bản thân (TẢI FREE ZALO 093 457 3149)

Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620Liên Hệ Zalo 0909232620 um BÁO GIÁ DV VIẾT BÀI TẠI: TRANGLUANVAN.COM

(TẢI FREE ZALO 093 457 3149). So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10/1930 với bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Ý nghĩa của vấn đề đối với bản thân

TIỂU LUẬN
So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10 năm 1930
với bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Ý nghĩa
của vấn đề đối với bản thân
Sinh viên thực hiện :
Lớp :
Học phần:
Mã học phần:
Giảng viên hướng dẫn:
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU……………………………………………………………..……1
NỘI DUNG………………………………………………………………...2
I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Luận cương tháng 10 năm 1930 và Cương lĩnh
chính trị đầu tiên……………………………………………………………....…2
1. Cương lĩnh chính trị đầu
tiên………………………………………....…Error! Bookmark not defined.
2. Luận cương tháng 10 năm 1930 ……………………………..……..…..2
II. So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10 năm 1930 với bản
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng…………………………………………3
1. Sự giống nhau…..…………………………………………………….….3
2. Sự khác nhau……………………………………………………….....…5
III. Rút ra ý nghĩa của vấn đề đốivới bản thân……...……………………..7
KẾT LUẬN............................................................................................ 8
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1
MỞ ĐẦU
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 thể hiện bước tiến
mới đối với cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, để đưa cách mạng nước ta tiếp
tục đi lên và giành những thắng lợi cần xác định rõ đường lối, chiến lược, sách
lược cụ thể và rõ ràng cho cách mạng Việt Nam. Do đó tại Hương Cảng, Trung
Quốc từ ngày 3/2/1930 đến ngày 7/2/1930 Đảng ta đã nhất trí thông qua Chính
cương vắn tắt, Sách lược văn tắt và Chương trình tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc
soạn thảo, đây là văn kiện có ý nghĩa hết sức to lớn có tầm quan trọng đặc biệt
và được gọi chung thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta. Cũng trong
năm đó, vào tháng 10 năm 1930 Đồng chí Trần Phú đã trình bày bản Luận
cương chính trị tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Như vậy, cả cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị đều là những văn kiện
quan trọng, thể hiện đường lối cách mạng của Đảng ta, có vị trí và tầm quan
trọng đối với sự nghiệp cách mạng nói chung cũng như mở ra tầm nhìn mới cho
những người cộng sản chân chính trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Chính vì vậy, việc nghiên cứu làm rõ sự giống và khác nhau trong nội dung
của bản Luận cương tháng 10 năm 1930 với bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên
của Đảng là đặc biệt cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay.
Nhằm nghiên cứu một cách cụ thể, toàn diện và đầy đủ, qua đó rút ra ý nghĩa
của vấn đề đối với bản thân trong thực tiễn cuộc sống. Với những lý do trên, học
viên lựa chọn chủ đề “So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10 năm
1930 với bản Cương lĩnhchính trị đầu tiên của Đảng. Ý nghĩa của vấn đề đối
với bản thân” làm bài tập kết thúc môn học.
2
NỘI DUNG
I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Luận cương tháng 10 năm 1930 và Cương
lĩnh chính trị đầu tiên
1. Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Trong hoàn cảnh đất nước lầm than, trở thành “một xứ thuộc địa, dân ta là
vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác”1. Đến
năm 1929 tình hình trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, sự ra đời của ba tổ
chức cộng sản khẳng định rõ phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát
triển mạnh mẽ và có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên ba tổ chức ra đời
đều hoạt động riêng rẽ, tiến hành công kích và tranh giành lẫn nhau làm ảnh
hưởng không nhỏ đến tư tưởng và vị trí trong quần chúng nhân dân. Chính điều
này đã gây trở ngại rất lớn cho phong trào cách mạng của nước ta lúc bấy giờ.
Trong bối cảnh đó Nguyễn Ái Quốc về Hương Cảng, Trung Quốc với tư cách là
phái viên của Quốc tế Cộng sản, tiến hành triệu tập hội nghị nhằm mục đích
thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất. Trong Báo cáo gửi
Quốc tế Cộng sản ngày 18-2-1930, Nguyễn Ái Quốc viết: “Chúng tôi họp vào
ngày mồng 6-1. Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản có đầy đủ quyền
quyết định mọi vấn đề liên quan đến phong trào cách mạng ở Đông Dương, tôi
nói cho họ biết những sai lầm và họ phải làm gì. Họ đồng ý thống nhất vào một
đảng. Chúng tôi cùng nhau xác định cương lĩnh và chiến lược theo đường lối
của Quốc tế Cộng sản... Các đại biểu trở về An Nam ngày 8-2”2. Như vậy tại
cuộc họp lần này hội nghị đã thống nhất hợp nhất ba tổ chức đảng thành đảng
lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thông qua Chính cương vắn tắt,
Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo gọi chung là
cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
2. Luận cương tháng 10 năm 1930
1 Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 12, trang 401.
2Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 2, trang 19-20.
3
Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo cách
mạng tiến hành nhiều cuộc khởi nghĩa lan rộng trong cả nước, với sự tham gia
ngày càng đông đảo của các tầng lớp nhân dân, một trong những phong trào có
sức lan toả và có ảnh hưởng phải kể đến phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-
1931. Tuy nhiên, phong trào Xô viết nghệ tĩnh vẫn còn những hạn chế nhất định
và mang tính tự phát vì vậy để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đồng thời có
định hướng làm chuyển biến các phong trào cách mạng trong thời gian tới, hội
nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập vào tháng
10 năm 1930. Tại hội nghị đã thông qua Luận cương chính trị của Đảng do đồng
chí Trần Phú soạn thảo.
Như vậy có thể thấy rằng cả Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị
của Đảng đều được nghiên cứu, xây dựng dựa trên cơ sở lý luận và cơ sở thực
tiễn của chính cuộc cách mạng dân tộc và hoàn cảnh lịch sử cụ thể; đồng thời
xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng chiến lược, lực lượng cách
mạng, mối quan hệ đoàn kết quốc tế và vai trò lãnh đạo của Đảng. Thông qua
những nội dung và phân tích từng khía cạnh của hai văn kiện cho thấy những nét
tương đồng và khác biệt của mỗi tài liệu.
II. So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10 năm 1930 với bản
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
1. Sự giống nhau
Khi nghiên cứu nội dung của bản Luận cương tháng 10 năm 1930 với bản
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cho thấy những điểm giống nhau như
sau:
- Khi đưa ra chiến lược cho cách mạng cả 2 bản văn kiện đều xác định rõ
tính chất của cuộc cách mạng nước ta là “làm tư sản dân quyền cách mạng và
thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Đây được xem là 2 nhiệm vụ cách
mạng nối tiếp nhau hết sức quan trọng và không có bức tường nào ngăn cách.
Như vậy thông qua phương hướng chiến lược đã phản ánh cụ thể và rõ ràng xu
4
thế của thời đại và nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân trong giai
đoạn hiện nay.
- Về nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam, bao gồm cả hai nội
dung dân tộc và dân chủ, chống đế quốc và chống phong kiến giành độc lập dân
tộc và lấy lại ruộng đất cho nhân dân.
- Về lực lượng cách mạng, cả hai văn kiện đều xác định chủ yếu phải dựa
vào đại bộ phận giai cấp công nhân và nông dân. Đây được xem là hai lực lượng
đông đảo làm nòng cốt và cơ bản nhất trong xã hội góp phần quan trọng vào
công cuộc giành độc lập giải phóng dân tộc ở nước ta.
- Về phương pháp cách mạng, đều nêu rõ việc phải tập trung và chú trọng
sử dụng sức mạnh của đại đa số quần chúng lao động Việt Nam trên hai phương
diện về chính trị lẫn vũ trang nhằm đạt được mục tiêu cơ bản cuối cùng của cuộc
cách mạng đó là đánh đổ đế quốc và thực dân phong kiến, giành thắng lợi đưa
chính quyền về tay giai cấp công nhân và nông dân.
- Về vai trò và vị trí trên trường quốc tế, cả hai bản cương lĩnh và luận
cương đều xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế
giới, phải chung sức và liên kết với các dân tộc khác bị áp bức và quần chúng vô
sản trên thế giới. Qua đó thể hiện quan điểm cùng đồng lòng, gắn bó khăng khít
với cách mạng thế giới trong công cuộc chung cùng chống lại các đế quốc thực
dân xâm lược.
- Giai cấp lãnh đạo của cách mạng đều được nêu ra đó là giai cấp công
nhân thông qua Đảng Cộng sản. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải
thu phục cho được đại bộ phận của giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình
lãnh đạo được dân chúng.
Như vậy có thể thấy rằng cả hai bản Luận cương tháng 10 năm 1930 và
Cương lĩnh chính trị đầu tiên đều được ra đời trên cơ sở thấm nhuần chủ nghĩa
Mác-Lênin cũng như chịu sự tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ của cách mạng
tháng Mười Nga.
5
2. Sự khác nhau
Bên cạnh những điểm tương đồng về nội dung, hai bản Luận cương và
Cương lĩnh cũng có những điểm khác biệt như sau:
- Về độ ảnh hưởng: Luận Cương xây dựng đường lối chung cho cách mạng
của các nước Đông Dương còn Cương lĩnh chính trị xây dựng đường lối của
cách mạng Việt Nam.
- Về sự khác biệt mâu thuẫn trong xã hội
Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã nêu rõ nước ta là xã hội thuộc địa
nửa phong kiến, tồn tại trong nó hai mâu thuẫn cơ bản đó là mâu thuẫn giữa toàn
thể dân tộc Việt Nam với đế quốc thực dân Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa
nhân dân lao động Việt Nam (chủ yếu là nông dân) với bọn địa chủ phong kiến.
Ngoài ra, Cương lĩnh cũng nhấn mạnh trong hai mâu thuẫn đó mâu thuẫn cơ
bản, gay gắt nhất vẫn là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc
thực dân Pháp và bọn tay sai. Còn Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 lại
xác định xã hội Đông Dương tồn tại hai mâu thuẫn đó là mâu thuẫn dân tộc và
mâu thuẫn giai cấp, trong đó mâu thuẫn giai cấp là mâu thuẫn cơ bản nhất.
- Về tính chất của cách mạng
Cương lĩnh chính trị đầu tiên nêu rõ cách mạng trải qua 2 giai đoạn gắn bó
trong khối thống nhất không bức tường nào có thể ngăn cách, trong đó từ cách
mạng tư sản dân quyền và cách mạng thổ địa để tiến lên chủ nghĩa cộng sản.
Còn Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 lại nêu rõ tính chất của cách mạng
Đông Dương lúc đầu làm cách mạng tư sản dân quyền. Sau khi hoàn thành
thắng lợi nhiệm vụ trên tiến thẳng lên giai đoạn xã hội chủ nghĩa không qua giai
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Trong đó phải hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
của giai đoạn này mới làm tiếp giai đoạn khác.
- Xác định kẻ thù của cách mạng
Khi xác định kẻ thù của cách mạng cả hai bản Luận cương và Cương lĩnh
cũng cho thấy những sự khác nhau, trong đó Cương lĩnh chính trị đầu tiên xác
6
định kẻ thù của cách mạng không phải toàn bộ địa chủ phong kiến và tư sản mà
chủ yếu là đế quốc thực dân Pháp, vua quan phong kiến và tư sản phản cách
mạng. Còn Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 xác định kẻ thù của cách
mạng là đế quốc và phong kiến, đồng thời không có sự phân biệt ngoài đa số lực
lượng phong kiến đi theo đế quốc vẫn còn một bộ phận hàng ngũ giai cấp phong
kiến tiến bộ. Mặt khác Luận cương cũng không đề cập đến bộ phận tư sản mại
bản.
- Về nhiệm vụ cách mạng
Cương lĩnh chính trị nêu rõ nhiệm vụ cách mạng là chống đế quốc và tay
sai, giành độc lập cho dân tộc. Còn Luận cương chính trị lại nêu rõ nhiệm vụ
cách mạng nhằm chống thực dân phong kiến giành ruộng đất cho nông dân.
- Về vai trò lãnh đạo
Cũng có sự khác biệt, trong khi Cương lĩnh chính trị xác định “Đảng là đội
tiên phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp
mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”3. “Đảng là đội tiên
phong của đạo quân vô sản gồm một số lớn của giai cấp công nhân và làm cho
họ có đủ năng lực lãnh đạo quần chúng”4 thì Luận cương chính trị lại xác định
vai trò lãnh đạo thuộc về Đảng Cộng sản Đông Dương.
- Về lực lượng cách mạng
Cương lĩnh chính trị đầu tiên nêu rõ lực lượng cách mạng chủ yếu là giai
cấp công nhân, nông dân, trí thức; lôi kéo, lợi dụng phú nông, trung, tiểu địa chủ
và tư sản. Còn Luận cương chính trị chỉ giới hạn trong hai giai cấp là giai cấp
công nhân và giai cấp nông dân.
Như vậy giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương tháng 10 năm 1930
có sự liên kết và thể hiện rõ tư tưởng của cách mạng nước ta lúc bấy giờ. Thông
qua quá trình nghiên cứu so sánh hai bản văn kiện trên có thể thấy được tầm
3 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 2, trang 4.
4 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 2, trang 6.
7
quan trọng đặc biệt của mỗi bản Cương lĩnh hay Luận cương, Luận cương là văn
kiện đã có sự tiếp thu trên cơ sở những nội dung, quan điểm do Chính cương
vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt trình bày, đồng thời đã xác định được
nhiệm vụ cốt lõi của cách mạng. Tuy nhiên, khi xem xét có thể thấy Luận cương
cũng có những mặt hạn chế trong việc sử dụng rập khuôn, máy móc áp dụng chủ
nghĩa Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam, còn quá đề cao và nhấn mạnh
đấu tranh giai cấp. Còn Cương lĩnh chính trị đã thể hiện quá trình vận dụng đúng
đắn sáng tạo, nhạy bén chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của cách
mạng Việt Nam trong việc kết hợp nhuần nhuyễn hài hòa giữa chủ nghĩa yêu
nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản, giữa tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản và thực
tiễn cách mạng Việt Nam, nó phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới, đáp
ứng yêu cầu khách quan của lịch sử. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:
“Trong bản Cương lĩnh cách mạng tư sản dân quyền năm 1930, Đảng đã nêu rõ
nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến, thực hiện dân tộc độc lập, người
cày có ruộng. Cương lĩnh ấy rất phù hợp với nguyện vọng thiết tha của đại đa số
nhân dân ta là nông dân. Vì vậy, Đảng đã đoàn kết được những lực lượng cách
mạng to lớn xung quanh giai cấp mình, còn các đảng phái của các giai cấp khác
thì hoặc bị phá sản hoặc bị cô lập. Do đó, quyền lãnh đạo của Đảng ta - Đảng
của giai cấp công nhân không ngừng củng cố và tăng cường”5.
III. Rút ra ý nghĩa của vấn đề đối với bản thân
Sau khi nghiên cứu Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương tháng 10
năm 1930 bản thân cảm thấy càng hãnh diện và tự hào về những quan điểm,
đường lối hết sức cơ bản và đúng đắn, thể hiện sự nhất quán, đồng lòng của
Đảng trong việc xây dựng, hoạch định nhằm đưa cách mạng Việt Nam đi đúng
hướng, lãnh đạo toàn dân ta tiến hành các cuộc khởi nghĩa dành thắng lợi.
5 Đảng Cộng sản Việt Nam-Những chặng đường lịch sử (1930-2012)
8
Qua đó càng thêm tin tưởng tự hào và phấn đấu học tập không ngừng, trau
dồi phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tác phong làm việc để trở thành một
sinh viên giỏi, một công dân gương mẫu, một con người có đủ đức và tài góp
phần vào công cuộc xây dựng đất nước theo con đường mà Cương lĩnh chính trị
đầu tiên và Luận cương tháng 10 năm 1930 đã đặt nền móng và xây dựng.
9
KẾT LUẬN
Như vậy qua nghiên cứu hai văn kiện Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận
cương tháng 10 năm 1930 đều cho thấy ý nghĩa quan trọng và tầm ảnh hưởng
của nó đối với phong trào cách mạng ở Việt Nam lúc bấy giờ. Qua đó càng
khẳng định giá trị to lớn và cái nhìn đúng đắn, đầy đủ, chi tiết và hoàn thiện hơn
của Cương lĩnh chính trị đầu tiên so với Luận cương tháng 10 năm 1930. Cương
lĩnh đã nghiên cứu, phân tích tình hình một cách chi tiết và cụ thể, cũng như chỉ
rõ những mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu của dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ. Góp
phần quan trọng và định hướng cho cách mạng Việt Nam đi đúng hướng và đưa
cách mạng Việt Nam sang một trang sử mới.
10
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Bộ giáo dục và đào tạo (2019), Giáo trình Lịch sử đảng cộng sản Việt
Nam, Hà Nội 2019.
[2]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 2, trang 4.
[3]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 2, trang 6.
[4]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 2, trang 19-20.
[5]. Đảng Cộng sản Việt Nam-Những chặng đường lịch sử (1930-2012).
[6]. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 12,
trang 401.

Recomendados

Mẫu quyết định (kỹ thuật soạn thảo văn bản) von
Mẫu quyết định (kỹ thuật soạn thảo văn bản)Mẫu quyết định (kỹ thuật soạn thảo văn bản)
Mẫu quyết định (kỹ thuật soạn thảo văn bản)Học Huỳnh Bá
240.2K views4 Folien
đề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minh von
đề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minhđề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minh
đề Cương và đáp án tham khảo môn tư tưởng hồ chí minhcongatrong82
209.1K views24 Folien
Bài tiểu luận lịch sử đảng cộng sản việt nam von
Bài tiểu luận lịch sử đảng cộng sản việt namBài tiểu luận lịch sử đảng cộng sản việt nam
Bài tiểu luận lịch sử đảng cộng sản việt namvoxeoto68
18.7K views10 Folien
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh von
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 56 câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
56 câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Phước Nguyễn
102.6K views77 Folien
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI von
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘITƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘIBee Bee
49.7K views31 Folien
Chương 3,ttuong von
Chương 3,ttuongChương 3,ttuong
Chương 3,ttuongmai_mai_yb
74.3K views38 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Luận văn: Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, HAY von
Luận văn: Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, HAYLuận văn: Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, HAY
Luận văn: Xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, HAYDịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
21.9K views124 Folien
Bài tiểu luận tư tưởng hồ chí minh von
Bài tiểu luận tư tưởng hồ chí minhBài tiểu luận tư tưởng hồ chí minh
Bài tiểu luận tư tưởng hồ chí minhHuynh Loc
124.4K views30 Folien
Thời kỳ quá độ lên CHủ nghĩa Xã hội von
Thời kỳ quá độ lên CHủ nghĩa Xã hộiThời kỳ quá độ lên CHủ nghĩa Xã hội
Thời kỳ quá độ lên CHủ nghĩa Xã hộiBích Phương
133.7K views23 Folien
(PPT) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. von
(PPT) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế.(PPT) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế.
(PPT) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế.Mark Pham
83.8K views80 Folien
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2) von
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)Lê Xuân
2.3K views82 Folien
thuyet trinh ve Dan chu von
thuyet trinh ve Dan chuthuyet trinh ve Dan chu
thuyet trinh ve Dan chuVõ Tuấn
18.5K views38 Folien

Was ist angesagt?(20)

Bài tiểu luận tư tưởng hồ chí minh von Huynh Loc
Bài tiểu luận tư tưởng hồ chí minhBài tiểu luận tư tưởng hồ chí minh
Bài tiểu luận tư tưởng hồ chí minh
Huynh Loc124.4K views
Thời kỳ quá độ lên CHủ nghĩa Xã hội von Bích Phương
Thời kỳ quá độ lên CHủ nghĩa Xã hộiThời kỳ quá độ lên CHủ nghĩa Xã hội
Thời kỳ quá độ lên CHủ nghĩa Xã hội
Bích Phương133.7K views
(PPT) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. von Mark Pham
(PPT) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế.(PPT) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế.
(PPT) Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế.
Mark Pham83.8K views
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2) von Lê Xuân
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Bài+giảng+đlcm+đcsvn (2)
Lê Xuân2.3K views
thuyet trinh ve Dan chu von Võ Tuấn
thuyet trinh ve Dan chuthuyet trinh ve Dan chu
thuyet trinh ve Dan chu
Võ Tuấn18.5K views
so sánh cương lĩnh tháng 2 và cương lĩnh tháng 10 von nuna_l0v3_rain
so sánh cương lĩnh tháng 2 và cương lĩnh tháng 10so sánh cương lĩnh tháng 2 và cương lĩnh tháng 10
so sánh cương lĩnh tháng 2 và cương lĩnh tháng 10
nuna_l0v3_rain157.1K views
Câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của Đ von Lee Ein
Câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của ĐCâu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của Đ
Câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của Đ
Lee Ein39.6K views
So sánh cương lĩnh HCM và luận cương TP von Đào Trần
So sánh cương lĩnh HCM và luận cương TPSo sánh cương lĩnh HCM và luận cương TP
So sánh cương lĩnh HCM và luận cương TP
Đào Trần85.8K views
tt hcm von Hiêu Le
tt hcmtt hcm
tt hcm
Hiêu Le26.9K views
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc von Anh Dũng Phan
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộcTư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc
Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề dân tộc
Anh Dũng Phan90.8K views
Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh von vietlod.com
Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí MinhTrắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh
Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh
vietlod.com37.9K views
Bài tiểu luận môn tư tưởng hồ chí minh chuẩn von kuki29292
Bài tiểu luận môn tư tưởng hồ chí minh chuẩnBài tiểu luận môn tư tưởng hồ chí minh chuẩn
Bài tiểu luận môn tư tưởng hồ chí minh chuẩn
kuki2929262.9K views
đề Cương ôn tập môn pháp luật đại cương von Nguyễn Hoàng Quân
đề Cương ôn tập môn pháp luật đại cươngđề Cương ôn tập môn pháp luật đại cương
đề Cương ôn tập môn pháp luật đại cương
Nguyễn Hoàng Quân91.6K views
Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chó Minh von king2vein
Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chó MinhTiểu luận Tư tưởng Hồ Chó Minh
Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chó Minh
king2vein1.3K views
Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về con người mới von Võ Thùy Linh
Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về con người mới Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về con người mới
Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về con người mới
Võ Thùy Linh127.7K views
276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN von alexandreminho
276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
276 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN
alexandreminho269.1K views
Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2 von QuangLong Dinh
Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2
Âm tiết và âm tố trong tiếng việt - nhóm 2
QuangLong Dinh105.4K views

Similar a So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10/1930 với bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Ý nghĩa của vấn đề đối với bản thân (TẢI FREE ZALO 093 457 3149)

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930 von
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930 Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930 TunHng56
333 views17 Folien
đảNg cộng sản việt nam ra đời von
đảNg cộng sản việt nam ra đờiđảNg cộng sản việt nam ra đời
đảNg cộng sản việt nam ra đờiHoa Phượng
283 views3 Folien
Thuyết trình đảng cộng sản von
Thuyết trình đảng cộng sảnThuyết trình đảng cộng sản
Thuyết trình đảng cộng sảnthanhthanh317
8.2K views39 Folien
Câu 1 von
Câu 1Câu 1
Câu 1nymi
1.3K views23 Folien
Luận cương chính trị 10/1930 - Giải quyết hạn chế & Phát triển von
Luận cương chính trị 10/1930 - Giải quyết hạn chế & Phát triểnLuận cương chính trị 10/1930 - Giải quyết hạn chế & Phát triển
Luận cương chính trị 10/1930 - Giải quyết hạn chế & Phát triểnHo Quang Thanh
35.3K views55 Folien
Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1) von
Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1)Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1)
Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1)Ku Meo
28.7K views16 Folien

Similar a So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10/1930 với bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Ý nghĩa của vấn đề đối với bản thân (TẢI FREE ZALO 093 457 3149)(20)

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930 von TunHng56
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930 Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng - Luận cương chính trị tháng 10/1930
TunHng56333 views
đảNg cộng sản việt nam ra đời von Hoa Phượng
đảNg cộng sản việt nam ra đờiđảNg cộng sản việt nam ra đời
đảNg cộng sản việt nam ra đời
Hoa Phượng283 views
Thuyết trình đảng cộng sản von thanhthanh317
Thuyết trình đảng cộng sảnThuyết trình đảng cộng sản
Thuyết trình đảng cộng sản
thanhthanh3178.2K views
Câu 1 von nymi
Câu 1Câu 1
Câu 1
nymi1.3K views
Luận cương chính trị 10/1930 - Giải quyết hạn chế & Phát triển von Ho Quang Thanh
Luận cương chính trị 10/1930 - Giải quyết hạn chế & Phát triểnLuận cương chính trị 10/1930 - Giải quyết hạn chế & Phát triển
Luận cương chính trị 10/1930 - Giải quyết hạn chế & Phát triển
Ho Quang Thanh35.3K views
Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1) von Ku Meo
Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1)Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1)
Đường lối CM Đảng Cộng Sản Việt Nam_Đề cương và đáp án (phần 1)
Ku Meo28.7K views
So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị đầu tiên von jin1020
So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị đầu tiênSo sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị đầu tiên
So sánh cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị đầu tiên
jin102074.5K views
So sánh nội dung 2 1930 va 10-1930 von hoa nguyen
So sánh nội dung 2 1930 va 10-1930So sánh nội dung 2 1930 va 10-1930
So sánh nội dung 2 1930 va 10-1930
hoa nguyen46 views
Tieu luan y nghia lich su ra doi dang cong san viet nam von Thích Hô Hấp
Tieu luan y nghia lich su ra doi dang cong san viet namTieu luan y nghia lich su ra doi dang cong san viet nam
Tieu luan y nghia lich su ra doi dang cong san viet nam
Thích Hô Hấp3.3K views
12 cau tu luan d.a von huyna2101
12 cau tu luan d.a12 cau tu luan d.a
12 cau tu luan d.a
huyna21011.6K views
Đường lối ĐCSVN von Sùng A Tô
Đường lối ĐCSVNĐường lối ĐCSVN
Đường lối ĐCSVN
Sùng A Tô1.7K views
Trắc nghiệm dcsvn von misssusu
Trắc nghiệm dcsvnTrắc nghiệm dcsvn
Trắc nghiệm dcsvn
misssusu6.7K views
Tiểu luận ý nghĩa lịch sử ra đời đảng cộng sản việt nam von Heli Sama
Tiểu luận ý nghĩa lịch sử ra đời đảng cộng sản việt namTiểu luận ý nghĩa lịch sử ra đời đảng cộng sản việt nam
Tiểu luận ý nghĩa lịch sử ra đời đảng cộng sản việt nam
Heli Sama60.5K views
Tài liệu bỏ túi môn đường lối von Sùng A Tô
Tài liệu bỏ túi môn đường lốiTài liệu bỏ túi môn đường lối
Tài liệu bỏ túi môn đường lối
Sùng A Tô524 views
đề Cương ôn tập lịch sử 9 von Hà's Trọng
đề Cương ôn tập lịch sử 9đề Cương ôn tập lịch sử 9
đề Cương ôn tập lịch sử 9
Hà's Trọng7.2K views

Más de Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620

Danh sách 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành khách sạn,10 điểm von
Danh sách 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành khách sạn,10 điểmDanh sách 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành khách sạn,10 điểm
Danh sách 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành khách sạn,10 điểmDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
100 views9 Folien
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngân hàng, hay nhất von
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngân hàng, hay nhấtDanh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngân hàng, hay nhất
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngân hàng, hay nhấtDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
35 views8 Folien
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngữ văn, hay nhất von
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngữ văn, hay nhấtDanh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngữ văn, hay nhất
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngữ văn, hay nhấtDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
95 views7 Folien
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ô tô, 10 điểm von
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ô tô, 10 điểmDanh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ô tô, 10 điểm
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ô tô, 10 điểmDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
67 views8 Folien
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non, mới nhất von
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non, mới nhấtDanh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non, mới nhất
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non, mới nhấtDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
28 views9 Folien

Más de Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620(20)

Último

TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... von
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...Nguyen Thanh Tu Collection
18 views69 Folien
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... von
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...Nguyen Thanh Tu Collection
25 views254 Folien
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
8 views83 Folien
3. Phân tích định tính.pdf von
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdfFred Hub
7 views8 Folien
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf von
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdfFred Hub
8 views7 Folien
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf von
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdfFred Hub
10 views12 Folien

Último(20)

TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 80 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... von Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
3. Phân tích định tính.pdf von Fred Hub
3. Phân tích định tính.pdf3. Phân tích định tính.pdf
3. Phân tích định tính.pdf
Fred Hub7 views
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf von Fred Hub
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
2. Khoa học và nghiên cứu xã hội.pdf
Fred Hub8 views
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf von Fred Hub
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
4. Khảo sát và phỏng vấn.pdf
Fred Hub10 views
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf von Fred Hub
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
3. Chủ đề nghiên cứu.pdf
Fred Hub7 views
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY... von Nguyen Thanh Tu Collection
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP PHẦN PHẢN ỨNG HÓA HỮU CƠ CHƯƠNG TRÌNH THPT CHUY...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ... von Nguyen Thanh Tu Collection
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (TÀI LIỆU WORD MÔ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... von Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf von Fred Hub
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
1. Thế giới quan và mô thức nghiên cứu.pdf
Fred Hub9 views
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... von Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf von Fred Hub
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu.pdf
Fred Hub6 views

So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10/1930 với bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Ý nghĩa của vấn đề đối với bản thân (TẢI FREE ZALO 093 457 3149)

 • 1. TIỂU LUẬN So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10 năm 1930 với bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Ý nghĩa của vấn đề đối với bản thân Sinh viên thực hiện : Lớp : Học phần: Mã học phần: Giảng viên hướng dẫn:
 • 2. MỤC LỤC MỞ ĐẦU……………………………………………………………..……1 NỘI DUNG………………………………………………………………...2 I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Luận cương tháng 10 năm 1930 và Cương lĩnh chính trị đầu tiên……………………………………………………………....…2 1. Cương lĩnh chính trị đầu tiên………………………………………....…Error! Bookmark not defined. 2. Luận cương tháng 10 năm 1930 ……………………………..……..…..2 II. So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10 năm 1930 với bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng…………………………………………3 1. Sự giống nhau…..…………………………………………………….….3 2. Sự khác nhau……………………………………………………….....…5 III. Rút ra ý nghĩa của vấn đề đốivới bản thân……...……………………..7 KẾT LUẬN............................................................................................ 8 TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • 3. 1 MỞ ĐẦU Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 thể hiện bước tiến mới đối với cách mạng Việt Nam. Chính vì vậy, để đưa cách mạng nước ta tiếp tục đi lên và giành những thắng lợi cần xác định rõ đường lối, chiến lược, sách lược cụ thể và rõ ràng cho cách mạng Việt Nam. Do đó tại Hương Cảng, Trung Quốc từ ngày 3/2/1930 đến ngày 7/2/1930 Đảng ta đã nhất trí thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược văn tắt và Chương trình tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, đây là văn kiện có ý nghĩa hết sức to lớn có tầm quan trọng đặc biệt và được gọi chung thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta. Cũng trong năm đó, vào tháng 10 năm 1930 Đồng chí Trần Phú đã trình bày bản Luận cương chính trị tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Như vậy, cả cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị đều là những văn kiện quan trọng, thể hiện đường lối cách mạng của Đảng ta, có vị trí và tầm quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nói chung cũng như mở ra tầm nhìn mới cho những người cộng sản chân chính trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Chính vì vậy, việc nghiên cứu làm rõ sự giống và khác nhau trong nội dung của bản Luận cương tháng 10 năm 1930 với bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là đặc biệt cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Nhằm nghiên cứu một cách cụ thể, toàn diện và đầy đủ, qua đó rút ra ý nghĩa của vấn đề đối với bản thân trong thực tiễn cuộc sống. Với những lý do trên, học viên lựa chọn chủ đề “So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10 năm 1930 với bản Cương lĩnhchính trị đầu tiên của Đảng. Ý nghĩa của vấn đề đối với bản thân” làm bài tập kết thúc môn học.
 • 4. 2 NỘI DUNG I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Luận cương tháng 10 năm 1930 và Cương lĩnh chính trị đầu tiên 1. Cương lĩnh chính trị đầu tiên Trong hoàn cảnh đất nước lầm than, trở thành “một xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác”1. Đến năm 1929 tình hình trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, sự ra đời của ba tổ chức cộng sản khẳng định rõ phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ và có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên ba tổ chức ra đời đều hoạt động riêng rẽ, tiến hành công kích và tranh giành lẫn nhau làm ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng và vị trí trong quần chúng nhân dân. Chính điều này đã gây trở ngại rất lớn cho phong trào cách mạng của nước ta lúc bấy giờ. Trong bối cảnh đó Nguyễn Ái Quốc về Hương Cảng, Trung Quốc với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản, tiến hành triệu tập hội nghị nhằm mục đích thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất. Trong Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản ngày 18-2-1930, Nguyễn Ái Quốc viết: “Chúng tôi họp vào ngày mồng 6-1. Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản có đầy đủ quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến phong trào cách mạng ở Đông Dương, tôi nói cho họ biết những sai lầm và họ phải làm gì. Họ đồng ý thống nhất vào một đảng. Chúng tôi cùng nhau xác định cương lĩnh và chiến lược theo đường lối của Quốc tế Cộng sản... Các đại biểu trở về An Nam ngày 8-2”2. Như vậy tại cuộc họp lần này hội nghị đã thống nhất hợp nhất ba tổ chức đảng thành đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo gọi chung là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 2. Luận cương tháng 10 năm 1930 1 Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 12, trang 401. 2Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 2, trang 19-20.
 • 5. 3 Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo cách mạng tiến hành nhiều cuộc khởi nghĩa lan rộng trong cả nước, với sự tham gia ngày càng đông đảo của các tầng lớp nhân dân, một trong những phong trào có sức lan toả và có ảnh hưởng phải kể đến phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930- 1931. Tuy nhiên, phong trào Xô viết nghệ tĩnh vẫn còn những hạn chế nhất định và mang tính tự phát vì vậy để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đồng thời có định hướng làm chuyển biến các phong trào cách mạng trong thời gian tới, hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập vào tháng 10 năm 1930. Tại hội nghị đã thông qua Luận cương chính trị của Đảng do đồng chí Trần Phú soạn thảo. Như vậy có thể thấy rằng cả Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị của Đảng đều được nghiên cứu, xây dựng dựa trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của chính cuộc cách mạng dân tộc và hoàn cảnh lịch sử cụ thể; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng chiến lược, lực lượng cách mạng, mối quan hệ đoàn kết quốc tế và vai trò lãnh đạo của Đảng. Thông qua những nội dung và phân tích từng khía cạnh của hai văn kiện cho thấy những nét tương đồng và khác biệt của mỗi tài liệu. II. So sánh nội dung của bản Luận cương tháng 10 năm 1930 với bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 1. Sự giống nhau Khi nghiên cứu nội dung của bản Luận cương tháng 10 năm 1930 với bản Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cho thấy những điểm giống nhau như sau: - Khi đưa ra chiến lược cho cách mạng cả 2 bản văn kiện đều xác định rõ tính chất của cuộc cách mạng nước ta là “làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Đây được xem là 2 nhiệm vụ cách mạng nối tiếp nhau hết sức quan trọng và không có bức tường nào ngăn cách. Như vậy thông qua phương hướng chiến lược đã phản ánh cụ thể và rõ ràng xu
 • 6. 4 thế của thời đại và nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân trong giai đoạn hiện nay. - Về nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam, bao gồm cả hai nội dung dân tộc và dân chủ, chống đế quốc và chống phong kiến giành độc lập dân tộc và lấy lại ruộng đất cho nhân dân. - Về lực lượng cách mạng, cả hai văn kiện đều xác định chủ yếu phải dựa vào đại bộ phận giai cấp công nhân và nông dân. Đây được xem là hai lực lượng đông đảo làm nòng cốt và cơ bản nhất trong xã hội góp phần quan trọng vào công cuộc giành độc lập giải phóng dân tộc ở nước ta. - Về phương pháp cách mạng, đều nêu rõ việc phải tập trung và chú trọng sử dụng sức mạnh của đại đa số quần chúng lao động Việt Nam trên hai phương diện về chính trị lẫn vũ trang nhằm đạt được mục tiêu cơ bản cuối cùng của cuộc cách mạng đó là đánh đổ đế quốc và thực dân phong kiến, giành thắng lợi đưa chính quyền về tay giai cấp công nhân và nông dân. - Về vai trò và vị trí trên trường quốc tế, cả hai bản cương lĩnh và luận cương đều xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, phải chung sức và liên kết với các dân tộc khác bị áp bức và quần chúng vô sản trên thế giới. Qua đó thể hiện quan điểm cùng đồng lòng, gắn bó khăng khít với cách mạng thế giới trong công cuộc chung cùng chống lại các đế quốc thực dân xâm lược. - Giai cấp lãnh đạo của cách mạng đều được nêu ra đó là giai cấp công nhân thông qua Đảng Cộng sản. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải thu phục cho được đại bộ phận của giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng. Như vậy có thể thấy rằng cả hai bản Luận cương tháng 10 năm 1930 và Cương lĩnh chính trị đầu tiên đều được ra đời trên cơ sở thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin cũng như chịu sự tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ của cách mạng tháng Mười Nga.
 • 7. 5 2. Sự khác nhau Bên cạnh những điểm tương đồng về nội dung, hai bản Luận cương và Cương lĩnh cũng có những điểm khác biệt như sau: - Về độ ảnh hưởng: Luận Cương xây dựng đường lối chung cho cách mạng của các nước Đông Dương còn Cương lĩnh chính trị xây dựng đường lối của cách mạng Việt Nam. - Về sự khác biệt mâu thuẫn trong xã hội Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã nêu rõ nước ta là xã hội thuộc địa nửa phong kiến, tồn tại trong nó hai mâu thuẫn cơ bản đó là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc thực dân Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nhân dân lao động Việt Nam (chủ yếu là nông dân) với bọn địa chủ phong kiến. Ngoài ra, Cương lĩnh cũng nhấn mạnh trong hai mâu thuẫn đó mâu thuẫn cơ bản, gay gắt nhất vẫn là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc thực dân Pháp và bọn tay sai. Còn Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 lại xác định xã hội Đông Dương tồn tại hai mâu thuẫn đó là mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn giai cấp, trong đó mâu thuẫn giai cấp là mâu thuẫn cơ bản nhất. - Về tính chất của cách mạng Cương lĩnh chính trị đầu tiên nêu rõ cách mạng trải qua 2 giai đoạn gắn bó trong khối thống nhất không bức tường nào có thể ngăn cách, trong đó từ cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng thổ địa để tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Còn Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 lại nêu rõ tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu làm cách mạng tư sản dân quyền. Sau khi hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trên tiến thẳng lên giai đoạn xã hội chủ nghĩa không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Trong đó phải hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của giai đoạn này mới làm tiếp giai đoạn khác. - Xác định kẻ thù của cách mạng Khi xác định kẻ thù của cách mạng cả hai bản Luận cương và Cương lĩnh cũng cho thấy những sự khác nhau, trong đó Cương lĩnh chính trị đầu tiên xác
 • 8. 6 định kẻ thù của cách mạng không phải toàn bộ địa chủ phong kiến và tư sản mà chủ yếu là đế quốc thực dân Pháp, vua quan phong kiến và tư sản phản cách mạng. Còn Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 xác định kẻ thù của cách mạng là đế quốc và phong kiến, đồng thời không có sự phân biệt ngoài đa số lực lượng phong kiến đi theo đế quốc vẫn còn một bộ phận hàng ngũ giai cấp phong kiến tiến bộ. Mặt khác Luận cương cũng không đề cập đến bộ phận tư sản mại bản. - Về nhiệm vụ cách mạng Cương lĩnh chính trị nêu rõ nhiệm vụ cách mạng là chống đế quốc và tay sai, giành độc lập cho dân tộc. Còn Luận cương chính trị lại nêu rõ nhiệm vụ cách mạng nhằm chống thực dân phong kiến giành ruộng đất cho nông dân. - Về vai trò lãnh đạo Cũng có sự khác biệt, trong khi Cương lĩnh chính trị xác định “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”3. “Đảng là đội tiên phong của đạo quân vô sản gồm một số lớn của giai cấp công nhân và làm cho họ có đủ năng lực lãnh đạo quần chúng”4 thì Luận cương chính trị lại xác định vai trò lãnh đạo thuộc về Đảng Cộng sản Đông Dương. - Về lực lượng cách mạng Cương lĩnh chính trị đầu tiên nêu rõ lực lượng cách mạng chủ yếu là giai cấp công nhân, nông dân, trí thức; lôi kéo, lợi dụng phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản. Còn Luận cương chính trị chỉ giới hạn trong hai giai cấp là giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Như vậy giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương tháng 10 năm 1930 có sự liên kết và thể hiện rõ tư tưởng của cách mạng nước ta lúc bấy giờ. Thông qua quá trình nghiên cứu so sánh hai bản văn kiện trên có thể thấy được tầm 3 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 2, trang 4. 4 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 2, trang 6.
 • 9. 7 quan trọng đặc biệt của mỗi bản Cương lĩnh hay Luận cương, Luận cương là văn kiện đã có sự tiếp thu trên cơ sở những nội dung, quan điểm do Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt trình bày, đồng thời đã xác định được nhiệm vụ cốt lõi của cách mạng. Tuy nhiên, khi xem xét có thể thấy Luận cương cũng có những mặt hạn chế trong việc sử dụng rập khuôn, máy móc áp dụng chủ nghĩa Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam, còn quá đề cao và nhấn mạnh đấu tranh giai cấp. Còn Cương lĩnh chính trị đã thể hiện quá trình vận dụng đúng đắn sáng tạo, nhạy bén chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam trong việc kết hợp nhuần nhuyễn hài hòa giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản, giữa tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản và thực tiễn cách mạng Việt Nam, nó phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới, đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bản Cương lĩnh cách mạng tư sản dân quyền năm 1930, Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến, thực hiện dân tộc độc lập, người cày có ruộng. Cương lĩnh ấy rất phù hợp với nguyện vọng thiết tha của đại đa số nhân dân ta là nông dân. Vì vậy, Đảng đã đoàn kết được những lực lượng cách mạng to lớn xung quanh giai cấp mình, còn các đảng phái của các giai cấp khác thì hoặc bị phá sản hoặc bị cô lập. Do đó, quyền lãnh đạo của Đảng ta - Đảng của giai cấp công nhân không ngừng củng cố và tăng cường”5. III. Rút ra ý nghĩa của vấn đề đối với bản thân Sau khi nghiên cứu Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương tháng 10 năm 1930 bản thân cảm thấy càng hãnh diện và tự hào về những quan điểm, đường lối hết sức cơ bản và đúng đắn, thể hiện sự nhất quán, đồng lòng của Đảng trong việc xây dựng, hoạch định nhằm đưa cách mạng Việt Nam đi đúng hướng, lãnh đạo toàn dân ta tiến hành các cuộc khởi nghĩa dành thắng lợi. 5 Đảng Cộng sản Việt Nam-Những chặng đường lịch sử (1930-2012)
 • 10. 8 Qua đó càng thêm tin tưởng tự hào và phấn đấu học tập không ngừng, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tác phong làm việc để trở thành một sinh viên giỏi, một công dân gương mẫu, một con người có đủ đức và tài góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước theo con đường mà Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương tháng 10 năm 1930 đã đặt nền móng và xây dựng.
 • 11. 9 KẾT LUẬN Như vậy qua nghiên cứu hai văn kiện Cương lĩnh chính trị đầu tiên và Luận cương tháng 10 năm 1930 đều cho thấy ý nghĩa quan trọng và tầm ảnh hưởng của nó đối với phong trào cách mạng ở Việt Nam lúc bấy giờ. Qua đó càng khẳng định giá trị to lớn và cái nhìn đúng đắn, đầy đủ, chi tiết và hoàn thiện hơn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên so với Luận cương tháng 10 năm 1930. Cương lĩnh đã nghiên cứu, phân tích tình hình một cách chi tiết và cụ thể, cũng như chỉ rõ những mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu của dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ. Góp phần quan trọng và định hướng cho cách mạng Việt Nam đi đúng hướng và đưa cách mạng Việt Nam sang một trang sử mới.
 • 12. 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. Bộ giáo dục và đào tạo (2019), Giáo trình Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam, Hà Nội 2019. [2]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 2, trang 4. [3]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 2, trang 6. [4]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, tập 2, trang 19-20. [5]. Đảng Cộng sản Việt Nam-Những chặng đường lịch sử (1930-2012). [6]. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 12, trang 401.