Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de trESS Network(20)

Anzeige

2010 - Familjeförmåner/Inkomstbaserad föräldrapenning Fallet Sverige

 1. organising training and setting up networks on the European Coordination of Social Security Schemes in the 27 Member States Familjeförmåner/Inkomstbaserad föräldrapenning Fallet Sverige Emma Holm och Ann Numhauser-Henning
 2. • Familjeförmåner: alla förmåner och kontantförmåner avsedda att kompensera för en familjs utgifter, exkl. förskott avseende underhållsstöd mm enl. bil. 1 (Art. 1.z) • Sakområden: - förmåner vid moderskap och faderskap (Art. 3.1.b, kap. 1) - familjeförmåner (Art. 3.1.j, art. 67-69)
 3. trESS trESS • Kuusijärvi, C-275/96 svensk fp är en familjeförmån • Rockler, C-137/04 (RÅ 2006 ref 32) arbete för EU-kommissionen kunde sammanläggas för att möta 240-dagars kravet för svensk inkomstbaserad fp • Öberg, C-185/04 arbete för EU-kommissionen kunde sammanläggas för att möta 240-dagars kravet för svensk inkomstbaserad fp, trots saknade minst 1 dags försäkring i Sverige före barnets födelse • Bergstöm, C-257/10
 4. Bergström C-257/10 • E.B. arbetade i Schweiz 1994-2002, i mars 2002 födde hon en dotter, i september 2002 flyttade familjen till Sverige, där mannen arbetar. Har E.B. rätt till inkomstbaserad fp i Sverige? • Tolkningsfrågor till EU-domstolen - kan kvalifikationstiden (240 dagar före barnets födelse) för inkomstbaserad fp i sin helhet fullgöras genom arbete och försäkring i Schweiz? - Ska inkomsten i Schweiz jämställas med svenska inkomster vid beräkning av inkomstrelaterad fp? • F 1408/71 tillämplig
 5. Förordningen 883/2004 • Bilaga XI: vid arbetsbaserad fp beräknad på inkomst i Sverige ska 240 dagars kravet vara uppfyllt om föräldern under motsvarande tid haft inkomst över den lägsta nivån i annan MS - dvs gäller endast dem som påbörjat arbete i Sverige och har sgi (kan dock ske efter barnets födelse) • familjemedlem i annan MS kan endast få ersättning på grund- och lägsta nivå • Man måste alltid vårda barnet
 6. • Tillfällig fp – familjeförmån, RÅ 2003 ref. 65, men för den som är försäkrad för arbetsbaserade förmåner i Sverige • Underhållsstöd – ej längre familjeförmån, Art. 1 Z (dock familjeförmån enl. 1408/71)
 7. Inresande familj • Regeln om likställning/sammanläggning (art. 5 och 6) - kan krav ställas på minst en dags arbete i Sverige före födseln? - eller åtminstone på inkomst i Sverige?
 8. Utresande familj • Icke-aktiv kunde tidigare nekas inkomstbaserad fp (Kuusijärvi) • Nu, om uppbär inkomstbaserad fp= aktiv (art. 11.2) • Men, hur länge gäller detta – under pågående period eller till 8 år? • Vem är Kompetent Stat om flyttar och kräver fp först senare?
 9. Bor och arbetar i skilda MS • Sverige; - typiskt sett höga belopp när betalar mellanskillnaden som sekundär stat enligt reglerna om överlappande förmåner
 10. Caset MS A (bosättning, fader MS B (moder arbetar, SS) arbetar, PS) • Barnbidrag 100 EUR • Barnbidrag 80 EUR • Inkomstrelaterad fp • Inkomstrelaterad fp 800 EUR 800 EUR • Garanterad fp 100 EUR • Garanterad fp 140 EUR

Hinweis der Redaktion

 1. Före domen i Kuusijärvi ansågs sv fp vara en moderskapsförmån, SOU 93:115 s 419 ffDärefter har fp enhetligt behandlats som familjförmån (RÅ 2000 ref. 20, Kuusijärvi) – dock har kravet på 1 dags försäkring före barnets födelse i princip upprätthållits och fp beräknats på inkomsten i Sverige.EU-domstolen i Kuusijärvi: 1. Ersättningen kan utges till båda föräldrarna – ingen typisk moderskapsförmån alltså2. Utges under lång tid – gäller ej moderskapsförmån 3. avsedd att kompensera förälders inkomstbortfall
Anzeige