ครูมืออาชีพ

T
Toystory PuccafunnyLoveYo También Amo con Lokura a Justin Bieber
ภารกิจ
ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้
 1. ให้ทานวิเคราะห์วิธการจัดการ
    ่       ี
 เรียนรู้ของครูแต่ละคนว่าอยูใน
              ่
 กระบวนทัศน์การออกแบบการสอน
 ใดและมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการ
 เรียนรู้ใดบ้าง พร้อมอธิบายเหตุผล
ห้องเรียนที่ 1
ครูบุญ
   มี
กระบวนทัศน์การ
ออกแบบการสอน
- เน้นครูเป็นสำาคัญ ครูเป็น
ผู้ถ่ายทอดสารทังหมดให้
         ้
นักเรียน
- เน้นข้อมูลทีมีปริมาณ
       ่
มาก เช่น ท่องจำาหลายๆ
ครั้ง
ครูบุญ
     มี
 พื้นฐานทฤษฎีการ
    เรียนรู้
  แบบพฤติกรรม
    นิยม
ผู้เรียนจะเป็นผู้คอยรับความ
    รู้เพียงอย่างเดียว
    เน้นการท่องจำาเพียง
        อย่าง
ครู
        บุญช่วย
        กระบวน
        ทัศน์การ
        ออกแบบ
        การสอน    ครูเป็นผู้
เน้นผู้เรียน          แนะนำา
เป็นสำาคัญ   นักเรียนได้   และ
        เรียนรู้จาก  กระตุ้นให้
        ประสบการ    คิด
          ณ์
ครู
      บุญช่วย
    พื้นฐานทฤษฎี
     การเรียนรู้
      แบบคอน
      สตรัคติวิสต์
 เน้นให้       มีการแลก
นักเรียน        เปลี่ยน
แก้ปัญหา       ความคิด
 เป็น          กัน
ครูบุญ
 ชู
  กระบวนทัศน์การ
  ออกแบบการสอน

 เน้นการจัดระเบียบความรู้ที่ได้
 ให้เป็นระบบเพื่อที่จะนำาออกมา
     ใช้ได้อย่างง่ายขึ้น
ครูบุญชู
 พื้นฐานทฤษฎีการ
    เรียนรู้
    แบบพุทธิปัญญา
      นิยม

       มีสื่อ Mnemonic
ภารกิจการเรียนรู้
  2. วิธีการเรียนรู้ของครูแต่ละคนมี
 ข้อดีและข้อเด่นอย่างไร
ครูบุญ
           มี
    จุดเด่น            ข้อดี
-เน้นการท่องจำาในส่วนที่  -ทำาให้นักเรียนสามารถจำาได้
สำาคัญหลายๆครั้ง      ขึ้นใจ


-เมื่อเรียนจบแต่ละบทมีการ  -ทำาให้นักเรียนขยันมากยิ่ง
สอบเก็บคะแนน         ขึ้น


-เมื่อสอบตกมีการสอบแก้   -เป็นการให้โอกาสนักเรียน
จนผ่าน             ให้แก้ไขได้
ครู
       บุญช่วย
  จุดเด่น           ข้อดี
เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ   นักเรียนได้รบความรู้
                    ั
             และ ประสบการณ์
             มากมายด้วยตัวเอง
นำาเสนอแนวความคิด    ทำาให้เกิดความเข้าใจด้วย
ของตน          ความหมายของนักเรียน
             เอง
ครูเป็นผูแนะนำาและคอย
     ้        ได้ใช้ความคิดอย่างอิสระ
กระตุน้          เสรี
ครูบุญชู
   จุดเด่น         ข้อดี

ใช้เทคนิคต่างๆมาช่วย  นักเรียนสามารถเชือม
                    ่
ในการสอน        โยงกับประสบการเดิมได้
            ดี
ภารกิจการเรียนรู้
  3. วิธีการจัดการเรียนรู้ของใครที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มากที่สุด เพราะเหตุใด
พระราชบัญญัตการศึกษาแห่ง
        ิ
   ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
     หมวด ๔
  แนวการจัดการศึกษา

    มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักการว่าผู้เรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สด
               ุ
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
อ้างอิง
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
   http://www.moe.go.th
เต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับคุณครูบุญช่วย
   
    เพราะ คุณครูบุญช่วยเน้นผู้เรียนเป็น
   สำาคัญ เช่น ให้สถานการณ์มาแล้วให้แก้
   ปัญหา นักเรียนสามารถแสดงความคิด
   เห็นได้อย่างอิสระ แลกเปลี่ยนความรู้กับ
   เพือนในกลุ่ม นำาเสนอความคิดของตนเอง
     ่
   แล้วสรุปเป็นความเข้าใขของตนเอง
ห้องเรียนที่ 2
ภารกิจการเรียนรู้
1. ให้ท่านวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึนว่า
                 ้
 น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง
สถานการณ์ปัญหา
    ผมเป็นครูสอนคณิตศาสตร์มาหลายปี ขณะสอนนักเรียนจะ
ได้ยินคำาถามเสมอว่า
   "อาจารย์ (ครับ/ค่ะ)...เรียนเรื่องนี้ไปทำาไม เอาไปใช้
ประโยชน์อะไรได้บ้าง" 
     ก็ได้แต่ตอบคำาถามว่านำาไปใช้ในการเรียนต่อชั้นสูง และนำาไป
ประยุกต์ใช้ในวิชา
   วิทยาศาสตร์ ซึ่งบางเนือหาก็มีโจทย์ปัญหาเป็นแนวทาง
                ้
ทำาให้พอรู้ว่าจะนำาไปใช้
   อะไรได้บ้าง แต่บางเนือหาก็จะได้ยินเสียงบ่นพึมพำาว่า "
               ้
เรียนก็ยาก สูตรก็เยอะ
   ไม่รู้จะเรียนไปทำาไม ไม่เห็นได้นำาไปใช้เลย" ในความเป็น
จริงดิฉนคิดว่าหลักสูตร
     ั
   วิชาคณิตศาสตร์ของไทยน่าจะมีการ apply ให้มากกว่านี้ใน
แต่ละเรื่องทั้ง ม.ต้น
•ไม่ได้บอกถึงความสำาคัญในการ           •ยากเกินไป
เรีไม่ได้ปตศาสตร์ รือบูรณาการณ์ให้สอดคล้อง
 • ยนคณิ ระยุกต์ห                •สูตรเยอะ
                         •ไม่ได้ประยุกต์ให้
กับชีข้ิตใจปัญหาของนักเรียนอย่างแท้จริง
•ไม่เ ว า ประจำาวัน               สอดคล้องกับชีวิตประจำา
                         วัน
                        เนือห
                         ้
     ผู้สอน                 า


                ปัญหา


           นักเรีย     •ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นคณิตศาสตร์ได้
                   อย่างลึกซึ้ง
            น      •ไม่ทราบความสำาคัญของการเรียน
                   คณิตศาสตร์
                   •ไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียน
                   •ไม่สามารถประยุกต์หรือคิดต่อยอดได้
ภารกิจการเรียนรู้
2. วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรียนรู้ และ
 การออกแบบการสอนที่สามารถแก้
 ปัญหาได้
ทฤษฎีคอน
   สตรัคติวิสต์
 •เน้นผูเรียนเป็นศูนย์กลาง
    ้
 •ครูเป็นผู้แนะนำาและให้รูป
 แบบ
 •นักเรียนเป็นผูสร้างความารู้
        ้
 อย่างตื่นตัว           การเรียนรู้ทาง
    การออกแบบ         คณิตศาสตร์ที่มี
      การสอน         ประสิทธิภาพ
•ใช้สื่อที่เหมาะสมช่วยเสริมการ
เรียนการสอน
•อธิบายที่มาและความสัมพันธ์
ของเนื้อหาที่เรียน เช่น พิสูจน์
สูตร ที่นำาไปใช้
•ประยุกต์หรือบูรณาการณ์ให้
ภารกิจการเรียนรู้
3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
 สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
คณิตศา
       ผูเรียน
        ้      ผู้เรียน
 สตร์


     กระบวนการสอน
       แบบเปิด
     Open Approach
               กระบวนการ
     คุณลักษณะที่พึง    ทาง
เนื้อหา   ประสงค์     คณิตศาสต
                 ร์
ครูมืออาชีพ
1 von 25

Recomendados

ครูมืออาชีพ von
ครูมืออาชีพครูมืออาชีพ
ครูมืออาชีพToystory PuccafunnyLove
395 views25 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยKorakob Noi
186 views15 Folien
ครูผู้ช่วย ภารกิจ von
ครูผู้ช่วย ภารกิจครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจShe's Kukkik Kanokporn
134 views22 Folien
สังเกตการสอน von
สังเกตการสอนสังเกตการสอน
สังเกตการสอนFern's Supakyada
1.2K views11 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ระดับครูผู้ช่วย von
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วยVachii Ra
206 views17 Folien
ภารกิจครูผู้ช่วย von
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วยArm Watcharin
124 views23 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยNoppasorn Boonsena
171 views25 Folien
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย von
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยการออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยMuBenny Nuamin
251 views27 Folien
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด von
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดKiingz Phanumas
7.6K views10 Folien

Was ist angesagt?(19)

ระดับครูผู้ช่วย von Vachii Ra
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
Vachii Ra206 views
ภารกิจครูผู้ช่วย von Arm Watcharin
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Arm Watcharin124 views
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย von MuBenny Nuamin
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยการออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
MuBenny Nuamin251 views
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด von Kiingz Phanumas
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอดวิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
วิธีสอนการสร้างความคิดรวบยอด
Kiingz Phanumas7.6K views
รูปแบบการเรียนการสอน von wannaphakdee
รูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน
wannaphakdee64.1K views
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science von Kobwit Piriyawat
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
Kobwit Piriyawat4.9K views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von panggoo
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
panggoo108 views
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ von Sunisa Khaisaeng
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
Sunisa Khaisaeng8.5K views
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ von Kobwit Piriyawat
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ครูศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
Kobwit Piriyawat13.1K views
ระดับครูปฏิบัติการ von Vachii Ra
ระดับครูปฏิบัติการระดับครูปฏิบัติการ
ระดับครูปฏิบัติการ
Vachii Ra118 views
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศว von komjankong
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศวเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศว
เอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ สพฐ มศว
komjankong14.4K views
การออกแบบการสอน von guest68e3471
การออกแบบการสอนการออกแบบการสอน
การออกแบบการสอน
guest68e347112.1K views

Destacado

Fall foliage!!! von
Fall foliage!!!Fall foliage!!!
Fall foliage!!!Karen Weinstein
266 views11 Folien
Clowns!!! von
Clowns!!!Clowns!!!
Clowns!!!Karen Weinstein
208 views6 Folien
Day of the dead von
Day of the deadDay of the dead
Day of the deadKaren Weinstein
126 views7 Folien
Artstudiowelcome2011intro von
Artstudiowelcome2011introArtstudiowelcome2011intro
Artstudiowelcome2011introKaren Weinstein
238 views20 Folien
Blackcat von
BlackcatBlackcat
BlackcatKaren Weinstein
154 views9 Folien
ครูมือใหม่ von
ครูมือใหม่ครูมือใหม่
ครูมือใหม่Toystory PuccafunnyLove
439 views21 Folien

Similar a ครูมืออาชีพ

ระดับครผู้ช่วย von
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
162 views31 Folien
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2 von
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2Jiramet Ponyiam
216 views23 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยChaya Kunnock
214 views28 Folien
ระดับครผู้ช่วย von
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
173 views31 Folien
ระดับครผู้ช่วย von
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วยtyehh
160 views31 Folien

Similar a ครูมืออาชีพ(20)

ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh162 views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2 von Jiramet Ponyiam
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย2
Jiramet Ponyiam216 views
ครูผู้ช่วย von Chaya Kunnock
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Chaya Kunnock214 views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh160 views
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ von Arpaporn Mapun
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
ภารกิจระดับครูปฏิบัติการ
Arpaporn Mapun227 views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 views
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย von Jo Smartscience II
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ ครูผู้ช่วย
Jo Smartscience II734 views
Presentation 5 von tyehh
Presentation 5Presentation 5
Presentation 5
tyehh222 views
งานครูผู้ช่วย von Moss Worapong
งานครูผู้ช่วยงานครูผู้ช่วย
งานครูผู้ช่วย
Moss Worapong559 views
ภารกิจครูมือใหม่ von Beeby Bicky
ภารกิจครูมือใหม่ภารกิจครูมือใหม่
ภารกิจครูมือใหม่
Beeby Bicky132 views
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย von Pamkritsaya3147
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
Pamkritsaya3147156 views
ครูผู้ช่วย von Sana T
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Sana T250 views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von Vs'veity Sirvcn
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn141 views

ครูมืออาชีพ

 • 2. ภารกิจการเรียนรู้  1. ให้ทานวิเคราะห์วิธการจัดการ ่ ี เรียนรู้ของครูแต่ละคนว่าอยูใน ่ กระบวนทัศน์การออกแบบการสอน ใดและมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการ เรียนรู้ใดบ้าง พร้อมอธิบายเหตุผล
 • 4. ครูบุญ มี กระบวนทัศน์การ ออกแบบการสอน - เน้นครูเป็นสำาคัญ ครูเป็น ผู้ถ่ายทอดสารทังหมดให้ ้ นักเรียน - เน้นข้อมูลทีมีปริมาณ ่ มาก เช่น ท่องจำาหลายๆ ครั้ง
 • 5. ครูบุญ มี พื้นฐานทฤษฎีการ เรียนรู้ แบบพฤติกรรม นิยม ผู้เรียนจะเป็นผู้คอยรับความ รู้เพียงอย่างเดียว เน้นการท่องจำาเพียง อย่าง
 • 6. ครู บุญช่วย กระบวน ทัศน์การ ออกแบบ การสอน ครูเป็นผู้ เน้นผู้เรียน แนะนำา เป็นสำาคัญ นักเรียนได้ และ เรียนรู้จาก กระตุ้นให้ ประสบการ คิด ณ์
 • 7. ครู บุญช่วย พื้นฐานทฤษฎี การเรียนรู้ แบบคอน สตรัคติวิสต์ เน้นให้ มีการแลก นักเรียน เปลี่ยน แก้ปัญหา ความคิด เป็น กัน
 • 8. ครูบุญ ชู กระบวนทัศน์การ ออกแบบการสอน เน้นการจัดระเบียบความรู้ที่ได้ ให้เป็นระบบเพื่อที่จะนำาออกมา ใช้ได้อย่างง่ายขึ้น
 • 9. ครูบุญชู พื้นฐานทฤษฎีการ เรียนรู้ แบบพุทธิปัญญา นิยม มีสื่อ Mnemonic
 • 11. ครูบุญ มี จุดเด่น ข้อดี -เน้นการท่องจำาในส่วนที่ -ทำาให้นักเรียนสามารถจำาได้ สำาคัญหลายๆครั้ง ขึ้นใจ -เมื่อเรียนจบแต่ละบทมีการ -ทำาให้นักเรียนขยันมากยิ่ง สอบเก็บคะแนน ขึ้น -เมื่อสอบตกมีการสอบแก้ -เป็นการให้โอกาสนักเรียน จนผ่าน ให้แก้ไขได้
 • 12. ครู บุญช่วย จุดเด่น ข้อดี เน้นนักเรียนเป็นสำาคัญ นักเรียนได้รบความรู้ ั และ ประสบการณ์ มากมายด้วยตัวเอง นำาเสนอแนวความคิด ทำาให้เกิดความเข้าใจด้วย ของตน ความหมายของนักเรียน เอง ครูเป็นผูแนะนำาและคอย ้ ได้ใช้ความคิดอย่างอิสระ กระตุน้ เสรี
 • 13. ครูบุญชู จุดเด่น ข้อดี ใช้เทคนิคต่างๆมาช่วย นักเรียนสามารถเชือม ่ ในการสอน โยงกับประสบการเดิมได้ ดี
 • 14. ภารกิจการเรียนรู้   3. วิธีการจัดการเรียนรู้ของใครที่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มากที่สุด เพราะเหตุใด
 • 15. พระราชบัญญัตการศึกษาแห่ง ิ ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้อง ยึดหลักการว่าผู้เรียนทุกคนมีความ สามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้และ ถือว่าผู้เรียนมีความสำาคัญที่สด ุ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ อ้างอิง ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ    http://www.moe.go.th เต็มตามศักยภาพ
 • 16. สอดคล้องกับคุณครูบุญช่วย     เพราะ คุณครูบุญช่วยเน้นผู้เรียนเป็น สำาคัญ เช่น ให้สถานการณ์มาแล้วให้แก้ ปัญหา นักเรียนสามารถแสดงความคิด เห็นได้อย่างอิสระ แลกเปลี่ยนความรู้กับ เพือนในกลุ่ม นำาเสนอความคิดของตนเอง ่ แล้วสรุปเป็นความเข้าใขของตนเอง
 • 19. สถานการณ์ปัญหา ผมเป็นครูสอนคณิตศาสตร์มาหลายปี ขณะสอนนักเรียนจะ ได้ยินคำาถามเสมอว่า "อาจารย์ (ครับ/ค่ะ)...เรียนเรื่องนี้ไปทำาไม เอาไปใช้ ประโยชน์อะไรได้บ้าง"       ก็ได้แต่ตอบคำาถามว่านำาไปใช้ในการเรียนต่อชั้นสูง และนำาไป ประยุกต์ใช้ในวิชา วิทยาศาสตร์ ซึ่งบางเนือหาก็มีโจทย์ปัญหาเป็นแนวทาง ้ ทำาให้พอรู้ว่าจะนำาไปใช้ อะไรได้บ้าง แต่บางเนือหาก็จะได้ยินเสียงบ่นพึมพำาว่า " ้ เรียนก็ยาก สูตรก็เยอะ ไม่รู้จะเรียนไปทำาไม ไม่เห็นได้นำาไปใช้เลย" ในความเป็น จริงดิฉนคิดว่าหลักสูตร ั วิชาคณิตศาสตร์ของไทยน่าจะมีการ apply ให้มากกว่านี้ใน แต่ละเรื่องทั้ง ม.ต้น
 • 20. •ไม่ได้บอกถึงความสำาคัญในการ •ยากเกินไป เรีไม่ได้ปตศาสตร์ รือบูรณาการณ์ให้สอดคล้อง • ยนคณิ ระยุกต์ห •สูตรเยอะ •ไม่ได้ประยุกต์ให้ กับชีข้ิตใจปัญหาของนักเรียนอย่างแท้จริง •ไม่เ ว า ประจำาวัน สอดคล้องกับชีวิตประจำา วัน เนือห ้ ผู้สอน า ปัญหา นักเรีย •ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นคณิตศาสตร์ได้ อย่างลึกซึ้ง น •ไม่ทราบความสำาคัญของการเรียน คณิตศาสตร์ •ไม่มีแรงบันดาลใจในการเรียน •ไม่สามารถประยุกต์หรือคิดต่อยอดได้
 • 21. ภารกิจการเรียนรู้ 2. วิเคราะห์หาทฤษฎีการเรียนรู้ และ การออกแบบการสอนที่สามารถแก้ ปัญหาได้
 • 22. ทฤษฎีคอน สตรัคติวิสต์ •เน้นผูเรียนเป็นศูนย์กลาง ้ •ครูเป็นผู้แนะนำาและให้รูป แบบ •นักเรียนเป็นผูสร้างความารู้ ้ อย่างตื่นตัว การเรียนรู้ทาง การออกแบบ คณิตศาสตร์ที่มี การสอน ประสิทธิภาพ •ใช้สื่อที่เหมาะสมช่วยเสริมการ เรียนการสอน •อธิบายที่มาและความสัมพันธ์ ของเนื้อหาที่เรียน เช่น พิสูจน์ สูตร ที่นำาไปใช้ •ประยุกต์หรือบูรณาการณ์ให้
 • 24. คณิตศา ผูเรียน ้ ผู้เรียน สตร์ กระบวนการสอน แบบเปิด Open Approach กระบวนการ คุณลักษณะที่พึง ทาง เนื้อหา ประสงค์ คณิตศาสต ร์