Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Solucionari 4 ab 3r tr 3r p correl probabilitat 31 05 2012 (2)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Quadrat
Quadrat
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 3 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Solucionari 4 ab 3r tr 3r p correl probabilitat 31 05 2012 (2)

  1. 1. IES LA LLAUNA PROVA D’ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL I PROBABILITAT. DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 3R TR 3R 4T D’ESO NOM I COGNOMS: _________________________________ 30 DE MAIG DE 2012 1. A Helsinki, al mes d’abril, un venedor de gelats pren nota del nº de gelats venuts i la temperatura mitjana en diferents dies i omple el següent quadre. (2,5 punts) Nº de Temperatura gelats en ºC venuts Xi Yi Xi*Yi Xi^2 Yi^2 10 21 210 100 441 11 33 363 121 1089 12 40 480 144 1600 13 51 663 169 2601 14 60 840 196 3600 Totals 60 205 2556 730 9331 Calcula: (0,1 p) Mitjana X =12 (0,1 p) Mitjana Y = 41 (0,2 p) Variància σ y = 185,2 2 (0,2 p) Variància σ x =2 2 (0,2 p) Covariància σ xy = 19,2 (0,2 p) Coeficient de correlació r =0,9976214 Recta de regressió: y = mx + n (0,2 p) m=9,6 (0,2 p) n=-74,2 (0,1 p) Equació: Y=9,6X-74,2 (0,1 p) Quin tipus de correlació hi ha entre les dues variables?: Correlació lineal forta (0,15 p) D’acord amb l’equació de la recta que has trobat, quin valor d’Y (nº de gelats) li correspondria per una X=12ºC? Y=9,6*12-74,2= 41 gelats. (0,2 p) Quina diferencia en % hi ha entre aquest valor d’Y i el de la taula? 41-40=1 gelat de diferencia. 1/40*100= 2,5% (0,15 p) Quin valor de Y li pertocaria si la X valguès 20ºC? Y=9,6*20-74,2= 118 gelats. Dibuixa el núvol de punts i la recta de regressió que has trobat.(0,4p) Completa la gràfica amb un títol i etiqueta els eixos adequadament.
  2. 2. IES LA LLAUNA PROVA D’ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL I PROBABILITAT. DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 3R TR 3R 4T D’ESO NOM I COGNOMS: _________________________________ 30 DE MAIG DE 2012 Venda de gelats per dia a Helsinki. Mes d'abril 80 70 60 60,2 60 50 50,6 51 nº gelats Serie1 40 41 40 33 Teoric 30 31,4 20 21,8 21 10 0 9 10 11 12 13 14 15 ºC 2. (0,5 p) Indica l'espai mostral dels experiments aleatoris següents: a) Tirar 2 monedes i veure si surt C=cara o X=creu en cada una: E= { CC, XX, CX, XC } b) Treure una bola d'una bossa amb 4 boles vermelles, 2 de verdes i una de blava i mirar el color: Treure vermella, E= { Treure Vermella, Treure Verda, Treura Blava } . 3. (0,5 p)Indica la probabilitat dels esdeveniments següents de l'experiència “tirar un dau”: a) Quina és la probabilitat d'obtenir 2?: 1/6 b) Quina és la probabilitat de no obtenir 4?: 5/6 c) Quina és la probabilitat d'obtenir 3 o 6?: 2/6=1/3 d) Quina és la probabilitat d'obtenir menys de 5?: 4/6 o 2/3 e) Quina és la probabilitat de treure un valor que sigui ni parell ni múltiple de 3 ? 2/6=1/3 4. (0,5 p)En tirar un dau considerem els esdeveniments A = {1, 2,3,5} i B = {2,4,6}. Indica els elements dels esdeveniments: { a) A  B = 1, 2,3,4,5,6} b) A  B ={2} c) A ={4,6} d) A  B ={1, 3,4,5,6} e) Ni A ni B={res} 5. (0,25 p)a) El sistema de control de qualitat d'una fàbrica de bombetes retira 8 bombetes de cada 2000 unitats produïdes. Quina és la probabilitat que una bombeta produïda no sigui defectuosa?:
  3. 3. IES LA LLAUNA PROVA D’ESTADÍSTICA BIDIMENSIONAL I PROBABILITAT. DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES 3R TR 3R 4T D’ESO NOM I COGNOMS: _________________________________ 30 DE MAIG DE 2012 1992/2000=0,996=99,6% (0,25 p)b) Un home té un 20% de probabilitats (p=0,20) de transmetre el gen K d’una malaltia per via hereditaria. Una dona té un 30% (p=0,30) de transmetre el mateix gen K. Per a que el fill estigui malalt ha de rebre el gen per part de pare i mare simultàniament (K i K). Quina probabilitat tenen de tenir un fill malalt? P(K i K)=0,20*0,30=0,06=6% 6. Una urna conté 5 boles vermelles, 4 boles blanques i 7 boles grogues. a) (0,25 p)Quina és la probabilitat d'extreure dues boles consecutives de color vermell? Sense reposició. P(B i B)=5/16*4/15=0,083=8,33% b) (0,25 p)Quina és la probabilitat de que siguin de color groc? Amb reposició. P(G i G)=7/16*7/16=0,1914=19,14%

×