Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Revista Culturism & Fitness 243 (4/2016)

938 Aufrufe

Veröffentlicht am

Din sumar:
Moda in salile de fitness
Profil Alina Laufer
Evitarea plafonarii (5)
Supradozarea cu antioxidanti
Interviu Ilan Laufer
Stiati ca
Genuflexiuni frontale
Mic ghid de culturism si fitness (9)
Eficienta rolei de spuma
Exercitii de baza pentru un fizic masiv si puternic
Tiberiu Nutescu, un campion al longevitatii
Skandenberg

Veröffentlicht in: Sport
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Revista Culturism & Fitness 243 (4/2016)

 1. 1. SSuupprraaddoozzaarreeaa ccuu aannttiiooxxiiddaann]]ii GGeennuufflleexxiiuunnii ffrroonnttaallee MMooddaa nn ss``lliillee ddee ffiittnneessss director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 4 (243) 2016 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 242, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Moda n s`lile de fitness . . . . . . . . . .8 Profil Alina Laufer . . . . . .11 Evitarea plafon`rii (5) . . . . .12 Supradozarea cu antioxidan]i . . . .14 Interviu Ilan Laufer . . . . . . .16 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Genuflexiuni frontale . . . . . . . . . .20 Mic ghid de culturism [i fitness (9) . . . . . .22 Eficien]a rolei de spum` . . . . . . . . .26 Exerci]ii de baz` pentru un fizic masiv [i puternic . . . . . . . .28 Tiberiu Nu]escu, un campion al longevit`]ii . . . . .30 Skandenberg . . . . . . .32 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Alina [i Ilan Laufer Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58 e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4488,,0000 lleeii 330000 gg –– 6666,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1155,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1177,,0000 lleeii 330000 gg –– 3344,,0000 lleeii 550000 gg –– 4433,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n or- ganism. Favorizeaz` sinteza proteine- lor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celu- lar`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care or- ganismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza pro- teic`). u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4433,,0000 lleeii 330000 gg –– 6611,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2222,,0000 lleeii 5500 gg –– 3333,,0000 lleeii 110000 gg –– 6611,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,59 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 4/2016 32 Culturism&Fitness nr. 4/2016 PENTAPROT BAR NOU V` anun]`m apari]ia produsului Pentaprot Bar, noul baton nutritiv din gama Redis Nutri]ie. Acest baton prezint` o serie de nout`]i: con]ine protein` din 5 surse (lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re) n propor]ii egale, este alb, are o con- sisten]` fin` [i o pl`cut` arom` de vanilie. Este foarte gus- tos [i este recomandat oric`rei persoane pentru aport nutri- tiv de proteine de origine vegetal` [i animal`, aport de fibre [i pentru energie provenit` din carbohidra]ii simpli [i com- plec[i. Cei care vor s` scad` n greutate l pot folosi [i pentru nlocuirea unei mese, sc`pånd astfel de senza]ia de foame; cei care vor s` creasc` n greutate [i mas` muscular` l pot folosi ntre mese, nainte [i dup` antrenament. Batonul are 60 g [i con]ine 15,03 g protein`, 27,56 g car- bohidra]i [i 9,36 g gr`simi. Pre]ul unui baton este de 3,00 lei [i se poate comanda pe www.redis.ro. La peste 50 batoane comandate, se aplic` un discount de 25%. O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat` [i tutti frutti) recomandat pentru cre[terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 90 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei muscu- lare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 22,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 41,00 lei G`le]i 2,5 kg – 43,00 lei Gale]i 5 kg – 78,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Cutii 1 kg – 31,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 57,00 lei G`le]i 2,5 kg – 59,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti) ce, dato- rit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ie s`- n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 27,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 52,00 lei G`le]i 2,2 kg – 54,00 lei G`le]i 4,5 kg – 105,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 1 kg – 25,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 45,00 lei G`le]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 5 kg – 84,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 69,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energet- ice ale organismului. Se administrea- z` 45 g nainte de antrenament (pen- tru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 17,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 31,00 lei G`le]i 2,5 kg – 33,00 lei G`le]i 5 kg – 52,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 17,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 13,00 lei 300 tablete – 27,00 lei 500 tablete – 40,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 17,00 lei 300 tablete – 34,00 lei 500 tablete – 52,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 900 g – 61,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 59,00 lei G`le]i 2 kg – 61,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 55,00 lei G`le]i 2 kg – 57,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 4/2016 Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, fla- vone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i încetine[te îmb`trånirea celulelor. Îmbun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`tur` riscurile acciden- telor sangvine [i împiedic` forma- rea varicelor. Cre[te imuno- rezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin înl`tu- rarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii aces- tora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` încheieturile, tendoanele [i liga- mentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` mesele principale cåte 1-2 tablete la copii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efecte secundare ne- dorite. 100 tablete – 17,00 lei Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul so- licit`rilor fizice mari, n avitamino- ze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i min- erale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se adminis- treaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 17,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimi- lare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpira]ie [i furni- zeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan- ]elor, precum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. 1,30 lei/plic Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foarte avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic-R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 13,00 lei Instant Energy Plicuri pentru b`utur` ener- gizant` cu vitamine [i taurin`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,20 lei/plic Allium–R Stimulent general, antioxidant, digestiv, reechilibrant glandular, sti- mulent imunitar, vitaminizant [i mineralizant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 100 capsule – 17,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]i- rea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vita- minele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea pro- statei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine integritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru formarea ADN- ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` capacitatea de contrac]ie a mu[chilor, accelereaz` vinde- carea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cere- bral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testos- teronului [i a spermei, anumite tul- bur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asig- ur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 25,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imunit`]ii organismului, producerea de cola- gen n ]esuturile conjunctive, for- marea osaturii [i denti]iei, revigo- rarea [i tonifierea organismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 25,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Culturism&Fitness nr. 4/2016 5 Suplimente nutritive pentruSuplimente nutritive pentru sl`bit, mas` muscular`,sl`bit, mas` muscular`, energie, vitaminizareenergie, vitaminizare O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,5599 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal` Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,5599 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,5599 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,0000 lleeii//bbaattoonn Pentaprot Bar Baton cu 5 surse de protein` (lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re) n propor]ii egale, este alb, are o consisten]` fin` [i o pl`cut` arom` de vanilie. Este foarte gustos [i este recomandat oric`rei persoane pentru aport nutritiv de proteine de origine vegetal` [i animal`, aport de fibre [i pentru energie provenit` din carbohidra]ii simpli [i complec[i. Batonul are 60 g [i con]ine 15,03 g protein`, 27,56 g carbohidra]i [i 9,36 g gr`simi. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 33,,0000 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri n toat` ]ara Po[ta romån`: gratis, cu livrare n 3-5 zile lucr`toare. Curier rapid: 9 lei pentru comenzi sub 150 lei, gratis pentru comenzi peste 150 lei, livrare n 1-2 zile lucr`toare. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 4/2016 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 31,00 lei 500 tablete – 47,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 4488,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 6666,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 18,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 38,00 lei 300 tablete – 57,00 lei 500 tablete – 96,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3344,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5522,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 34,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 25,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 25,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 34,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,5500 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2200,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 4/2016 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,6600 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4433,,0000 lleeii NOU O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. Prof. Cristian Neagu Cu cåt industria fitnessului a avansat n Romånia, au ap`rut diverse nout`]i la mod`. Acum 10 ani era moda morcov, cånd doamnele st`- teau exagerat la solar iarna pån` pielea lua o nuan]` por- tocalie. Acum, de vreo doi ani, n s`lile de lux, a ap`rut moda gadgeturilor. Nu c` a[ fi m- potriva tehnologiei, din contr` sunt fanul ultimelor apari]ii care ne pot ajuta n domeniu, de la simplul pedometru, på- n` la monitorul de mi[care, de puls, de consum caloric etc. Dar cånd vezi un tip de 30 de ani, lat n umeri cåt e [i n [olduri, cu burtic`, corporatist cu forma fizic` spre zero, c` se sufoc` pe band` sau alearg` pe sc`ri ntre etajele s`lii cu o masc` de purificare aer pe figur`, te apuc` råsu- plånsu. Ca [i gadgeturile, acestea au un rol bine determinat, exist` m`[ti care sunt pentru efort fizic, altele ns` sunt pentru purificarea aerului de noxe din trafic pentru bicicli[ti [i nu se folosesc n sal` etc. |n cazul de fa]`, tipul nu [tia exact ce rol are masca, dar uitase s` scoat` [i capa- cul filtrului, a[a c` nu prea avea pe unde s` trag` aer [i, f`cånd efort aerob, se cam sufoca. Mai tr`gea masca de pe figur` s` ia o gur` de aer, apoi con[tiincios relua aler- garea pe sc`ri, cu ochii pe ceasul care i lua pulsul, TA [i alte func]ii care sunt de abor- dat n sportul de nalt` perfor- man]`. Dac` ar fi [tiut s` interpreteze ce date i d`dea ceasul, probabil se oprea sau [i d`dea masca jos! O s` gåndi]i: „bine, tipul `sta are ceva cu omul, c` a dat 2.000 de euro pe gadge- turi de efort, e hater ce s` mai!” Nu am o problem` cu asta, am v`zut mai nou b`rba]i cu bustier`, ca s`-[i monitorizeze func]ia cardiac` ca un Holter de spital, am v`zut tipi care purtau casc` de not n sala de for]`. Nu asta ar fi a[a un mare impe- diment, n opinia mea. Fie- care [i cheltuie cum vrea banii! Problema ar fi c` nu au cuno[tin]ele minime ca s` poat` lucra cu aceste gadge- turi, c` nu sunt sportivi de performan]`, nu au nici antre- nor, iar de cele mai multe ori pierd timp pre]ios f`cånd pau- ze de zeci de minute ca s`-[i configureze [i s`-[i sincroni- zeze aparatura. {i ce e cel mai r`u e c` fac antrena- mente copiate de pe youtube ale lui Lazar Angelov sau ale altora care sunt sportivi de performan]` [i asta fac toat` ziua. C` le copiaz` exerci]iile, nici asta nu e cel mai grav, dar c` nu au capacitatea s` le adapteze la vårsta, gradul de preg`tire etc. al lor e cel mai r`u lucru! P`cat, c` dac` ar trece peste mod` [i ar pl`ti cu acei bani cheltui]i pe gadgeturi un personal trainer (cu 2.000 euro ]i angajezi un trainer bun un an), ar sc`pa de pro- bleme! Acel personal trainer ar putea s` le construiasc` un program ]intit, individual- izat, adaptat la vårsta [i gradul lor de preg`tire [i cel mai important NU S-AR EXPUNE LA RISCURI RES- PIRATORII, CARDIACE etc. Un personal trainer, pe lån- g` c` ]i va construi un pro- gram special conceput pentru tine, te va asista la execu]ie, te va asigura la eforturi maxi- male [i te va corecta dac` nu execu]i mi[carea corect. Ceea ce niciun gadget [i nici Angelov de pe youtube nu vor putea s` fac`! V`d cum asemenea tipi, n pas cu moda, fac exerci]ii total deplasate, cu un grad de dificultate mult peste nivelul lor, riscånd accident`ri serio- ase. {i, dac` acum 20 de ani m-a[ fi dus s` le spun c` gre[esc, acum nu-mi permit, c` au c`[ti pe urechi [i i der- anjez. Mai nou [i n bazinul de not se poart` c`[ti, s` nu te plictise[ti cånd no]i, ascul]i o muzic`. Nici asta nu e r`u, dar tipii respectivi ar trebui n- tåi s` dea bani pe suplimente [i apoi s`-[i ia c`[ti audio rezistente la ap`! Trist este c` ace[ti practi- can]i, plini de gadgeturi, [i las` guma de mestecat lipit` n l`ca[ul sticlei de ap` pe band`, ncarc` aparatele cu discuri [i nu le mai descarc` sau n vestiar las` prosoa- pele pe jos dup` ce s-au [ters. Pentru c` de fapt ei nu vin la sal` pentru a practica sport, ci pentru a etala un echipament de cåteva mii de euro, de care, de obicei, se [i plictisesc n cåteva luni [i apoi renun]` la a face mi[- care n sal`, afirmånd c` nu po]i s` ar`]i decent decåt cu steroizi. Adev`ra]ii sportivi care se antreneaz` cu sau f`r` gad- geturi, dup` ce termin` exer- ci]iile [i strång discurile n ideea c` dup` ei vine o femeie care nu poate desc`r- ca discurile de 25 kg de pe aparate. Ace[tia nu vin cu gu- m` de mestecat n sal`, pen- tru c` [tiu c` exist` riscul s` o aspire n pl`måni n timpul efortului, deci nu vor lipi nicio- dat` nimic pe pupitrul benzii de alergare. Ce doresc s` su- bliniez cu acest articol e c` nu gadgeturile te vor transfor- ma n sportiv! Ci antrena- mentele grele, perseveren]a, [tiin]a sau, dup` caz, antre- norul personal. Niciun gadget nu va reu[i s` egaleze (deo- camdat`) un personal trainer. E adev`rat c` aici trebuie s` ]inem cont [i de scopurile celui care vine n sal`, dac` dore[te s` se antreneze cåt mai corect sau doar s` [i etaleze gadgeturile. S` nu uit`m c` suntem diferi]i, nu doar ca indici antropometrici ci efectiv ca structur` [i tip somatic. C` degeaba intro- ducem o vårst`, o n`l]ime [i o greutate unui computer, care teoretic ne va spune care este pragul de ardere a gr`simii n func]ie de BPM (puls). Dac` avem o prob- lem` de s`n`tate, respirato- Moda n s`lile de fitness Culturism&Fitness nr. 4/2016 98 Culturism&Fitness nr. 4/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. rie sau cardiac`, gadgetul nu va face diferen]a dintre noi [i un tip s`n`tos, va da acelea[i valori. Pe cånd un personal trainer va [ti s` dozeze [i s` adapteze exerci]iile n func]ie de problemele noastre de s`n`tate. Nu avem pl`måni, inim`, ficat standard, de asemenea nici musculatur` [i biomecanic` identic`, deci individualizarea e esen]ial` n acest proces. La final, vreau s` v` sf`tu- iesc s` v` achizi]iona]i gad- geturile la sfatul unui specia- list, s` nu arunca]i cu banii aiurea pe produse dedicate sportivilor de nalt` perfor- man]`, dac` nu face]i parte din aceast` categorie. Exist` smartwachuri care v` ofer` informa]iile esen]iale despre parametrii dumneavoastr` fi- zici [i v` pot fi utile, dar ca s` v` cump`ra]i masca de fil- trare pentru outdoor [i s` o folosi]i indoor pe band` sau pe trepte [i cu capacul pus la filtru… reu[i]i cel mult s` v` face]i r`u. De aceea sfatul meu e s` ncepe]i cu nce- putul: angaja]i-v` un personal trainer! Sunt activ n domeniu de 30 de ani [i v`d c` exist` un trend pozitiv n aceast` direc- ]ie. Au ap`rut tineri n s`li care au studiat serios dome- niul [i v` pot asigura un su- port corect de cuno[tin]e [i asisten]` la execu]ie. |n majoritatea s`lilor cu un standard decent exist` cul- turi[ti de performan]` sau ex- performeri care s-au special- izat n personal training [i la care pute]i apela. Youtube poate fi inspira]ional, dar da- c` sta]i cu ochii pe ecranul telefonului n timp ce face]i mpins culcat, youtube nu v` va ridica bara dac` va r`må- ne pe gåt, personal trainerul ns` va interveni pån` s` r`måne]i cu ea pe gåt, ajutån- du-v` s` mai face]i o repetare complet`. 10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de numai 13,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 0,5 litru care se poate folosi la pre- pararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se con- suma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepararea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Comenzile pentru aceas- t` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot beneficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` 10 Culturism&Fitness nr. 4/2016 Culturism&Fitness nr. 4/2016 11 VVåårrsstt``:: 35 ani ||nn``ll]]iimmee:: 1,65 m GGrreeuuttaattee: 50,5 kg RRee[[eeddiinn]]``:: Corbeanca SSttaarree cciivviill``:: c`s`torit` OOccuuppaa]]iiee:: fost` prezentatoare TV [i finalist` la Master Chef MMåånnccaarree pprreeffeerraatt``:: piept de pui la gr`tar cu pe[te aglio olio e pepper- oncino [i salat` de verde]uri EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii ppeennttrruu aabbddoommeenn:: – crunch, 3 x 20 – ridic`ri de picioare din atårnat cu greut`]i, 3 x 12 – aplec`ri laterale cu gantera pentru intercostali, 3 x 15 – crunch la scripete, 3 x 20 AAAALLLLIIIINNNNAAAA LLLLAAAAUUUUFFFFEEEERRRR O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. Daniel Oprea campion balcanic |n articolul din num`rul anterior al revistei, discutam despre schimb`rile ce pot fi f`cute n scopul dep`[irii pe- rioadelor de stagnare [i n mod special despre modifica- rea planului de antrenament n sensul aplic`rii acelor prin- cipii metodice care s` con- duc` la rezultate pozitive n cazul grupelor musculare de- ficitare, pentru diferite tipuri somatice. Avånd n vedere c` antre- namentul este cea mai impor- tant` component` a trinomu- lui antrenament/nutri]ie/recu- perare, dar [i faptul c` majori- tatea celor care se antre- neaz` vizeaz` o hipertrofiere muscular` general` armoni- oas`, simetric` [i, nu n ultim- ul rånd, estetic` a ntregului corp, v` propun s` discut`m n acest articol despre impor- tan]a cunoa[terii tipurilor de fibre musculare, precum [i despre modul n care sunt acestea recrutate n timpul di- feritelor forme de exerci]iu fizic. Anatomia uman` distinge n compunerea mu[chilor stria]i (somatici, adic` cei ca- re sunt responsabili cu efec- tuarea mi[c`rilor) dou` tipuri de fibre musculare, fiecare cu o morfologie specific`: Fibrele musculare cu con- trac]ie lent`, cunoscute sub denumirea de fibre ro[ii, au ca proprietate principal` re- zisten]a mare la efort. Aces- tea sunt mai mici n diametru decåt cele albe [i sunt uti- lizate n mod special n activ- foto:Ironman 12 Culturism&Fitness nr. 4/2016 Culturism&Fitness nr. 4/2016 13 it`]i musculare implicate de men]inerea posturii corpului [i exerci]iile aerobice de intensitate mic` [i medie (alergare, pedalat pe biciclet` etc). Aceste fibre folosesc ca surs` de energie glucide [i gr`simi metabolizate cu aju- torul oxigenului. Aceste fibre se refac relativ u[or n urma efortului fizic. Fibrele musculare cu con- trac]ie rapid`, cunoscute sub denumirea de fibre albe, au ca proprietate principal` vite- za mare de contrac]ie, n compara]ie cu fibrele ro[ii, dar [i faptul c` obosesc repe- de. Acestea sunt mai mari n diametru decåt cele ro[ii [i sunt utilizate n mod special n activit`]i musculare impli- cate de exerci]iile anaerobe, precum ridicarea greut`]ilor sau exerci]iile de tip aerobic cu intensitate foarte mare (sprintul). Suportul energetic al acestor fibre este asigurat cu preponderen]` de glicoge- nul pe care l stocheaz`; acesta este motivul pentru care mai sunt cunoscute ca fiind fibre glicolitice. La råndul lor, fibrele musculare albe se subclasific` n alte dou` cate- gorii (IIa [i IIb) care au rele- van]` n tipul de activitate fizic` n care sunt implicate. Procentul de fibre muscu- lare (ro[ii sau albe) care se g`sesc n organism variaz` n func]ie de zestrea genetic` a fiec`rui individ, de tipul so- matic al acestuia, de vårst`, dar [i de natura activit`]ii fiz- ice pe care o desf`[oar` pre- ponderent persoana respec- tiv`. Un anume tip de activi- tate fizic` practicat` cu regu- laritate poate modifica struc- tural [i func]ional, ntr-o anume m`sur`, tipul fibrei musculare. Cunoa[terea acestor as- pecte teoretice poate fi fo- losit` n organizarea antrena- mentului de fitness cu scopul de a-i maximiza efectele. Astfel, alternarea perioadelor de antrenament volumetric, n care num`rul de repet`ri pe serie s` fie mare (20 repe- t`ri) s` alterneze cu perioad- ele de efort maximal (4-6 re- pet`ri) duce la stimularea am- belor tipuri de fibre cu con- trac]ie rapid` (IIa [i IIb). O serie de 20 de repet`ri de mpins din orizontal cu bara, efectuat` cu o nc`rc`tur` de 30 kg, nu va avea niciodat` efectul pe care l are asupra fibrelor musculare o serie din acela[i exerci]iu efectuat cu o nc`rc`tur` de 100 kg [i 6 re- pet`ri, de[i matematic vor- bind n final sportivul a „mi[cat” tot 600 kg. A[adar, hipertrofia muscular` este stråns legat` de repet`rile maximale. Mai mult, abor- darea unui antrenament de tip „funtional”, HIIT (High Intensity Interval Training) sau chiar CrossFit va stimula dezvoltarea [i recrutarea de fibre atåt ro[ii cåt [i albe. Cre[terea rezisten]ei [i for]ei concomitent va avea un efect benefic asupra st`rii ge- nerale de tonus dar [i asupra hipertrofiei musculare. Antre- namentul aerobic, absolut in- dispensabil pentru buna func- ]ionare a sistemului cardio- respirator, va simula pe de o parte dezvoltarea [i impli- carea fibrelor ro[ii n efort dar [i utilizarea gr`simii corporale ca suport energetic. Evitarea plafon`rii (V) componenta antrenament Tipuri de fibre musculare, volum antrenament O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. femei, iar la vitamina E este de 15 mg pentru to]i. Dietele care con]in alimente bogate n antioxidan]i sunt asociate cu mbun`t`]iri ale s`n`t`]ii. A[adar, dac` pu]in este bine, mai mult este mai bine, nu? Poate nu! Recent, multiple studii au investigat aceast` teorie iar concluziile au venit cu surprize. Suplimente con]inånd anti- oxidan]i [i vitamine sunt folosite pe scar` larg` pentru mbun`t`]irea s`n`t`]ii [i per- forman]elor atletice. Contrar cu ce crede toat` lumea, stu- dii recente au demonstrat c` suplimentarea cu antioxidan]i de fapt poate interfera n mod negativ cu cre[terea [i recu- perarea muscular`. Doze mari de vitamina C [i E au ar`tat c` atenueaz` anumite adapt`ri la antrenament. |ntr- un studiu publicat n The Jurnal Of Physiology, dou` grupuri de tineri activi fizic au primit fie supliment cu vitami- na C [i E, fie placebo, pe durata a 10 s`pt`måni de an- trenamente cu greut`]i, efec- tuate de 4 ori pe s`pt`mån`. Suplimentul con]inea 1.000 mg de vitamina C [i 235 mg de vitamina E. Antioxidan]ii au atenuat r`spunsul anabo- lic celular la exerci]ii [i, de asemenea, au mpiedicat cre[terea for]ei. |n timp ce la grupul cu antioxidan]i nu a fost mpiedicat` semnificativ dezvoltarea masei musculare pe timpul celor 10 s`pt`måni, for]a a fost mai mic` fa]` de grupul cu placebo. |ntr-un alt studiu, publicat n Scandinavian Journal Of Medicine & Science in Sports, unor oameni n vårst` fie li s-a administrat vitamina C [i E, fie placebo pe durata a 12 s`pt`måni de antrena- mente, efectuate de 3 ori pe s`pt`mån`. Similar, grupul cu antioxidan]i a prezentat atenu`ri la unele adapt`ri musculare datorate antrena- mentelor, a dobåndit mai pu- ]in` mas` muscular` decåt grupul placebo dar for]a ma- ximal` nu a diferit. Adi]ional, un studiu separat publicat n acela[i The Jurnal Of Physiology, tineri activi au primit fie vitamina C [i E fie placebo. Pe timpul celor 11 s`pt`måni de antrenamente de rezisten]`, grupul cu anti- oxidan]i a ar`tat, de aseme- nea, reduceri la anumite adapt`ri date de efortul ae- rob. A[adar, bazat pe ultime- le studii, se pare c` doze mari de antioxidan]i interfereaz` negativ cu unele adapt`ri la antrenament, de for]` sau de rezisten]`. Reguli pentru antioxidan]i Nu renun]a la alimentele bogate n antioxidan]i precum fructele [i vegetalele. Dozele din studiile prezentate mai sus sunt mult mai mari decåt o diet` normal` ]i poate oferi. |n ceea ce prive[te majori- tatea vitaminelor, ad`ugarea unui supliment vitaminizant nu ]i va m`ri performan]ele dac` nu ai lipsuri de aceste vitamine. De fapt, oamenii activi fizic tind s` ob]in` din alimenta]ie pu]in peste doze- le zilnice de antioxidan]i, da- torit` dietei bine puse la punct. Deficien]e de vitamine [i antioxidan]i sunt extrem de rare, n råndul atle]ilor. A[a- dar, ingerarea sub form` de suplimente a unor doze foarte mari de vitamine, precum C [i E, nu este necesar`, ba chiar ac]ioneaz` n detrimentul performan]elor fizice. Focuseaz`-te pe consu- marea unei diete bogate n fructe [i vegetale [i po]i lua li- ni[tit un supliment cu doza zilnic` recomandat` de vita- mine, dar peste acestea e bine s` te ab]ii. Alexandru Bolborici dup` Ironman De vreme ce antrenamentul trebuie acompaniat de o diet` eficient` pentru atingerea ide- alurilor fizice, atle]ii de for]` [i anduran]` se afl` ntr-un con- tinuu proces de c`utare de strategii nutri]ionale pentru m`rirea performan]elor. Constant, marea majoritate folosesc suplimente nutritive n speran]a ca efectele antre- namentelor s` fie maximale. Totu[i, cercet`ri recente au chestionat o categorie foarte popular` de suplimente: vita- minele antioxidante. |n timp ce suplimentele din aceast` categorie s-a crezut c` sunt benefice pentru antrenamen- te, dozarea lor este [i acum o continu` disput`. Antioxidan]ii [i exerci]iile Nu este niciun secret c` exerci]iile fizice ofer` multiple beneficii pentru s`n`tate. To- tu[i, n timpul exerci]iului, metabolismul celular este m`rit pentru a face fa]` la energia cerut`. Aceast` cre[- tere dramatic` n metabolis- mul oxidativ este acompani- at` de produc]ia de specii de oxigen reactiv radicali liberi, care au poten]ialul de a inhi- ba r`spunsul imunitar. Ace[ti radicali liberi mai distrug ho- meostaza muscular`, pro- teinele [i membrana celular`. Per ansamblu, aceste rezul- tate sunt men]ionate ca stres oxidativ. Antioxidan]ii ofer` un efect protector prin combaterea ra- dicalilor liberi produ[i n tim- pul efortului. Antioxidan]ii li- miteaz` ac]iunea radicalilor li- beri prin nl`turarea electro- nului nepereche, f`cåndu-i mult mai pu]in reactivi, prote- jånd degradarea celular`. Antioxidan]ii n diet` Anumi]i nutrien]i, incluzånd vitamina C [i E, ac]ioneaz` ca antioxidan]i prin ajutorul dat la protejarea ]esutului cor- pului mpotriva efectelor dis- trug`toare ale radicalilor li- beri. |n timp ce mineralele, precum cuprul, seleniul, mag- neziul [i zincul, sunt de ase- menea o important` surs` de antioxidan]i, interac]iunea dintre exerci]ii [i vitamina C [i E a primit recent o crescut` aten]ie. Ace[ti poten]i antioxi- dan]i se g`sesc n mod natu- ral n fructe [i vegetale, n special n cele de culori verde nchis, portocaliu, ro[u [i gal- ben. Surse majore de vitami- na C se g`sesc n citrice, bro- ccoli, cartofi, ardei [i c`p[uni iar vitamina E n ou`, cereale integrale, uleiuri vegetale [i unt. Cele dou` vitamine, C [i E, sunt molecule esen]iale [i nu pot fi sintetizate n corp [i de aceea trebuie ob]inute din alimenta]ie. Vitaminele repre- zint` o parte important` n dieta unui atlet, deficien]a lor inhib` unele func]ii ale organ- ismului iar starea de s`n`tate are de suferit. Cåt de mult este de ajuns? Doza zilnic` recomandat` pentru vitamina C este de 90 mg la b`rba]i [i 75 mg la Supradozarea cu antioxidan]i 14 Culturism&Fitness nr. 4/2016 Culturism&Fitness nr. 4/2016 15 foto:Ironman foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. – Ce vårst`, n`l]ime [i greutate ai? – Am 33 de ani, 1,89 m n`l]ime, greutate normal` 85 kg, dar pentru [edin]a foto pentru aceast` copert` a revistei am sl`bit la 79 kg. Alina are 35 de ani, greutate normal` 51 kg [i pentru [edin]a foto a ajuns la 48 kg. – Cum te-ai apucat de fit- ness [i de ce? – M-am apucat de fitness n facultate, sunt absolvent de ANEFS [i un bun prieten, Radu Lucian Popa, m-a ndrumat n aceast` direc]ie. |mi doream s` m` dezvolt armonios [i sala mi s-a p`rut cea mai bun` variant`. Alina s-a apucat de sal` acum 2 ani sub atenta mea ndru- mare dorind s` ob]in` un corp modelat. – Cum arat` programul t`u de antrenament [i cel alimen- tar? – Men]ionez c` partenerul meu de antrenament [i cel de via]` este chiar so]ia mea, Alina Laufer. Programul nos- tru seam`n` foarte mult [i din punct de vedere al alimen- ta]iei dar [i al antrenamentu- lui. |ncerc s` am 5-6 mese pe zi, incluzånd aici [i proteinele pe care le consum n cantit`]i mici de 3 ori pe zi. Alimenta]ia este unul dintre cele mai importante aspecte atunci cånd dore[ti s` te men]ii n form`, ca atare ncerc s` con- sum cåt mai pu]in carbo- hidra]i [i f`r` zah`r deloc. Pr`jeala este exclus` cu totul din alimenta]ia mea [i a Alinei. Månc`m multe legu- me, carne slab`, ou` [i alte alimente ce se ncadreaz` n regimul cu carbohidra]i pu]ini. S`pt`måna este mp`r]it` n 4 antrenamente: luni lucr`m piept cu biceps, mar]i - picioare, miercuri - umeri cu trapez [i abdomen, joi - spate cu triceps. De vineri pån` duminic` ne refacem. Lucr`m 4 exerci]ii la fiecare grup` cu 3 serii, un total de 12 serii pe grup`. Pentru spate [i pi- cioare ajungem la 6 exerci]ii [i la un total de pån` la 16-18 serii la spate [i 22-26 serii la picioare. Lucr`m pentru ma- s` muscular` ntre 8-12 repet`ri la o intensitate cres- cut`. – Cu ce te ocupi? Interviu Ilan Laufer 16 Culturism&Fitness nr. 4/2016 – Sunt antreprenor n zona imobiliare [i analist econo- mic. Alina este fost` prezen- tatoare TV [i finalist` la Master Chef. – Care sunt problemele frecvente pe care le ntålne[ti la cei care vin la sal`? – Sunt multe: nu [tiu s` se antreneze din cauz` c` nu au no]iuni elementare, nu [tiu ce rezultate vor s` ob]in`, fac prea mult cardio. Eu [i Alina nu facem cardio deloc, con- trol`m gr`simea corporal` din alimenta]ie. {i mai sunt: nu [tiu s` se antreneze f`r` antrenor personal, for]eaz` [i se accidenteaz` frecvent, nu au no]iuni de alimenta]ie. – Ce recomanzi ncep`to- rilor? – S` ncerce s` n]eleag` mi[c`rile [i s` le execute corect chiar dac` greutatea este mai mic` decåt [i doresc. S` se documenteze referitor la alimenta]ie. S` nceap` treptat, de la u[or la greu [i de la simplu la com- plex. S` nve]e s` se antreneze [i f`r` antrenor personal. – Ce proiecte de viitor ai? – Voi ncerca un proiect n SUA, dar nu v` pot da mai multe detalii pentru moment. Alexandru Bolborici Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Culturism&Fitness nr. 4/2016 17 IIllaann LLaauuffeerr AAlliinnaa LLaauuffeerr O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. Arnold a mplinit 69 de ani? Cel mai cunoscut, cel mai celebru, cel mai bun cul- turist din toate timpurile a mplinit pe 30 iulie, 69 de ani. El a ar`tat lumii c` un campi- on de culturism poate fi un actor faimos, poate avea o familie cu mul]i copii, poate fi un om de afaceri de succes, poate fi un om politic impor- tant, chiar guvernator al unui stat foarte cunoscut. |ntr- adev`r, Arnold a f`cut enorm pentru imaginea acestui sport. Dac` mai arat` lumii [i faptul c` un culturist poate fi [i longeviv... La mul]i ani, Arnold! mai sunt pu]ine zile pån` la Mr. Olympia 2016? Ne apropiem cu pa[i repezi de 15 septembrie, ziua cånd va avea loc concursul Mr. Olympia. Kevin Levrone s-a ntors n competi]ii dup` 13 ani de la retragere [i vrea titlul de[i are acum 52 de ani. Phil Heath sper` s`-l egaleze pe marele Dorian Yates, s` ia acas` al [aselea titlu [i s` nchid` gura cårcota[ilor care spun c` fizicul lui e n declin n ultimii 2 ani. Pe de alt` parte, Dexter Jackson, Mamdouh Elssbiay [i Dennis Wolf sunt veterani care au calit`]ile necesare pentru a nvinge. De asemenea, sunt curios s` v`d ce poate nou venitul Dallas McCarver care, la 21 de ani, a devenit cel mai tån`r cå[tig`tor din istorie al unui concurs open la nivel na]ional n SUA [i cel mai tån`r profe- sionist din lume. Anul trecut a luat locul 13 dar la vårsta lui progresele pot fi foarte mari. 18 Culturism&Fitness nr. 4/2016 Cea mai mare necunoscut` legat` de Mr. Olympia 2016 este ns` participarea lui Kai Greene. Va veni acesta la concurs? Ronnie Coleman a anun]at c` se ntoarce n competi]ii? Ronnie tocmai a anun]at pe net c` vrea s` concureze la Mr. Olympia 2016. El a spus c` se antre- neaz` ca s`-[i duc` bra]ele la peste 55 de cm [i c` vrea s`- l bat` pe Jay Culter. „{tiu c` nu pot s`-l bat pe Phil Heath dar cred c` pot s`-l bat pe Cutler. Va fi unu la unu, eu cu tine, ne vedem acolo, n 2016”, a scris el pe net. Eu nu cred c` Ronnie Coleman va ap`rea la concurs, cred c` este doar o strategie de mar- keting a acestuia prin care vrea s` r`mån` n aten]ia publicului [i eventual s` mai prind` sponsori. Totu[i ar fi interesant dac` s-ar organiza la Mr. Olympia o vendetta provocare, ca la skanden- berg, s` urce doar ei doi pe scen` ntr-o pauz` a concur- sului. A[a ceva ar fi intere- sant [i ar prinde la public, doi fo[ti Mr. Olympia concurånd ntre ei. americanul Justin Compton a cå[tigat Arnold Classic Asia, ]inut pe 19 august la Hong Kong? Tån`rul Justin, n vårst` de doar 28 de ani, se anun]` un concurent cu preten]ii pe viitor la Mr. Olympia, putånd face o figur` frumoas` chiar la edi]ia de anul acesta. Pe locurile urm`toare la Arnold Classic Asia s-au clasat: Fred Smalls, Brandon Curry, Kevin Jordan, Clarence DeVis. noile batoane Pentaprot Bar, de la Redis, au avut un mare succes nc` de la lansare? Redis Nutri]ie are aproape 20 de ani de activitate n industria supli- mentelor pentru fitness [i, de- a lungul anilor, a scos numeroase produse de suc- ces. De curånd echipele de la departamentele de inova]ie [i produc]ie au reu[it s` scoat` pe pia]` un produs inovativ, care se bate, de la egal la egal, la toate criteriile, cu cele mai bune produse de gen: batonul Pentaprot Bar. Sunt activ de aproape 40 de ani n acest sport, am ncercat zeci de suplimente nutritive [i [tiu destul de repede ce d` rezultate [i ce nu. Batoanele astea dau rezultate. Cele 5 surse de protein`, pe care le con]ine, intr` n ac]iune treptat, la intervale de timp diferite, [i fiecare are calit`]ile [i val- oarea ei nutritiv` distinct` pentru corpul uman. {i, n ceea ce prive[te gustul, con- sisten]a, aromele [i alte cri- terii, eu cred c` este la nivelul celor mai bune produse de gen din lume. |ncerca]i-l o s`pt`mån` [i o s` n]elege]i ce spun. AArrnnoolldd JJuussttiinn CCoommppttoonn DDaallllaass MMccCCaarrvveerr Culturism&Fitness nr. 4/2016 19 O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. Exist` doar cåteva exerci]ii care activeaz` sistemul ner- vos, recruteaz` a[a multe fibre musculare [i au un efect anabolic puternic precum ge- nuflexiunile. Dac` trebuie s` fim complet sinceri, atunci nu exist` alt exerci]iu dup` care corpul ob]ine a[a multe be- neficii. Exist` mai multe varia]ii ale genuflexiunilor. |n acest arti- col vom vorbi despre genu- flexiunile frontale sau cu bara la piept. Acest exerci]iu a crescut mult n popularitate n ultimul timp, datorit` integr`rii lui n probele specifice de CrossFit dar [i programelor/claselor de antrenament care au ap`- rut n s`lile mari de fitness. Unii g`sesc c` genuflexiu- nile cu bara la piept sunt mai confortabile decåt varianta clasic`, cu bara la ceaf`. Aceast` preferin]` se dato- reaz` diferen]elor pe care sportivii le au datorit` unui is- toric al accident`rilor, flexi- bilit`]ii, mobilit`]ii sau chiar diferen]elor structurale. Nu recomand s` sco]i complet genuflexiunile clasice [i s` le nlocuie[ti cu cele frontale, ci spun c` includerea acestui exerci]iu va reprezenta o unealt` important` n dezvol- tarea complet` a coapselor. Poate fi folosit ca exerci]iu greu primar, ca prim exerci]iu al antrenamentului, sau se- cundar, u[or, la sfår[itul an- trenamentului de picioare. Pozi]ionarea barei pe suport Bara va urma s` stea pe partea frontal` a deltoizilor. Stabilizarea ei va ]ine seama de men]inerea trunchiului n pozi]ie vertical`. Pozi]io- neaz` bara pe suport la aproximativ aceea[i n`l]ime precum faci genuflexiunile clasice cu bara la ceaf`. Pozi]ionarea barei pe deltoizi Aici poate fi o treab` alune- coas`. Bara trebuie s` stea pe deltoizii anteriori iar måi- nile sunt relaxate [i degetele se afl` sub bar`, sus]inånd-o. De vreme ce deltoizii sus]in bara precum un raft este n regul` dac` degetul mic [i inelar ies de sub bar`. Cel mai important factor sunt del- toizii. Ei trebuie s` r`mån` ridica]i cåt se poate de mult. Dac` deltoizii cad, atunci bara va aluneca n fa]` [i va scoate tot corpul din pozi]ia eficient` [i sigur` de lucru. Stilul de men]inere a barei Mul]i sportivi care au ani de experien]` la tras de fiare au dificult`]i n men]inerea barei din cauza unei mobilit`]i re- duse, indocrin`ri sau pur [i 20 Culturism&Fitness nr. 4/2016 foto:Ironman simplu din confort. Mul]i folo- sesc o pozi]ie diferit` a pal- melor, aceea n care stau pe deasupra barei. Bara este men]inut` tot de umeri dar degetele nu particip` la men- ]inerea ei acolo. Unii merg mai departe [i folosesc chingile deoarece mobilitatea redus` a ncheieturii palmei nu le permite situarea acesto- ra sub bar`. Al]ii prefer` s` cumpere piese speciale de men]inere a barei n aceast` pozi]ie. |n opinia mea, oricare dintre aceste op]iuni este n regul` atåt timp cåt ele men- ]in bara pe loc iar sportivul se poate concentra pe mi[carea propriu-zis`. Ce mi[c`m mai ntåi? Nu exist` diferen]e n mi[carea ini]ial` ntre genu- flexiunile cu bara la ceaf` [i cu bara la piept. La ambele mi[c`ri, [oldurile se ndoaie primele [i apoi bara coboar`. Ca diferen]e, la genuflexiunile cu bara la piept, trunchiul r`- måne mai erect [i tot timpul perpendicular pe solul. Nu cobor cu vitez`. Trebuie s` controlezi mi[carea, altfel vei pune sub stres articula]iile genunchilor, [oldurilor [i par- tea lombar` a coloanei verte- brale. }ine minte: mai ntåi porne[ti cu [oldurile! Caut`-]i adåncimea! |mi cer suze pentru cei care recomand` ca toat` lumea s` fac` genuflexiunile cåt mai adånci, cu fundul s` atingi aproape podeaua, dar nu sunt de acord. Nu-i sus]in nici pe cei care fac jum`t`]i de mi[care. Trebuie s`-]i g`se[ti amplitudinea mi[c`rii care este eficient` pentru tine. Dac` po]i cobor pån` cånd coapsele sunt paralele cu solul, e foarte bine. Dac`, n timp ce mobilitatea ta cre[te, mai po]i cobor mai mult, f`r` s` sim]i durere [i sc`derea siguran]ei, atunci f`-o. Pe primul loc trebuie s` fie sigu- ran]a [i lipsa durerii. Partea pozitiv` Partea pozitiv` a mi[c`rii, adic` din pozi]ia cea mai de jos, pån` la pozi]ia ini]ial`, trebuie f`cut` n mod accele- rat. Ridic` prin c`lcåie [i par- tea de mijloc a labei piciorului [i termin` prin glutei [i coa- pse. Te po]i opri nainte de a ndrepta complet genunchii, pentru men]inerea tensiunii. Nu uita s` ]ii trunchiul perpen- dicular pe sol. Lucreaz` la sl`biciuni Genuflexiunile frontale sunt un test pe stabilitate [i for]` a corpului sub o nc`rc`tur` grea. Dac` ntåmpini difi- cult`]i n men]inerea coatelor ridicate [i a trunchiului erect atunci trunchiul este veriga slab`. Adaug` exerci]ii pre- cum abs roll (folosind o roat` cu månere sau o halter`) [i altele la care trebuie men]inu- t` pozi]ia trunchiului rigid`. |nc`l]`mintea Adida[ii folosi]i de haltero- fili au un profil sub]ire c`tre moderat al grosimii t`lpii [i a c`lcåiului pentru a proteja tendonul lui Ahile. Unii pre- fer` s` foloseasc` tocuri mai mari deoarece duc lips` de mobilitate. Al]ii folosesc nc`l]`mine f`r` c`lcåi. |n orice caz, alege un toc care s`-]i ofere stabilitate [i con- fort n mi[care. Alexandru Bolborici dup` Ironman Genuflexiuni frontale Culturism&Fitness nr. 4/2016 21 O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. Mic ghid de culturism [i fitness Oboseala [i febra muscular` Marian Constantin, biolog Oboseala muscular` Oboseala muscular` este starea n care mu[chiul de- vine incapabil s` efectueze contrac]ii [i apare prin func]ionarea defectuoas` a oric`reia dintre componen- tele traseului de transmi- tere a impulsului nervos (sistemul nervos central [i periferic) sau a efectorului (fibrele musculare). Oboseala muscular` da- torat` sistemului nervos central are loc prin inhiba- rea eforturilor voluntare de la nivelul scoar]ei cere- brale, prin func]ionarea de- fectuoas` a neuronilor mo- tori, sau prin demotivare psihic`. Oboseala muscu- lar` datorat` efectorului are loc prin inhibarea termina- ]iilor nervoase, prin consu- mul mediatorului chimic (acetilcolin`), prin confor- ma]ia spa]ial` defectuoas` a receptorilor pentru acetil- colin`, prin imposibilitatea elimin`rii ionilor de calciu din cisternele reticulului sarcoplasmatic, prin impo- sibilitatea leg`rii ionilor de calciu acestora de tro- ponin` (cånd aceasta are aranjare spa]ial` defectu- oas`), prin consumul com- pu[ilor energetici din fibra muscular` etc. Cele mai frecvente cauze ale oboselii musculare sunt legate de consumul acetil- colinei, a ATP, a CrP, a glicogenului sau a acu- mul`rii intramusculare unor metaboli]i. Febra muscular` Febra muscular` apare dup` antrenamentele inten- se sau la ncep`torii care efectueaz` primele antre- namente [i este resim]it` ca durere [i arsur` muscu- lar`. Poate ap`rea imediat dup` efectuarea antrena- mentului sau a efortului fizic (febra imediat`) sau la circa opt ore dup` acestea (febra tårzie). Febra imediat` este dato- rat` stimul`rii receptorilor pentru durere (nociceptori) de unii produ[i ai metabo- lismului muscular, rezulta]i n timpul travaliului muscu- lar, n special protoni (ioni de hidrogen) [i acid lactic, care acidifiaz` zona [i sunt 22 Culturism&Fitness nr. 4/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. elimina]i din mu[chi n circa o or` de la ncetarea efortu- lui. Aceast` febr` dureaz` cåteva ore. Febra tårzie apare mult mai tårziu [i este resim]it` frecvent ncepånd de a doua zi („febra de a doua zi“), devenind mai intens` dup` 24 de ore de la efort, sc`zånd apoi din intensi- tate [i disp`rånd n cåteva zile. De[i nu sunt cunos- cute cu siguran]` cauzele producerii acesteia, pe baza succesiunii de eveni- mente ce o nso]esc, au fost emise cåteva teorii, care implic`: producerea microtrau- matismelor la nivelul fibre- lor musculare (rupturi ale proteinelor de la nivelul membranelor Z, pe care sunt inserate atåt filamen- tele contractile sub]iri, cåt [i filamentele elastice nso- ]itoare ale acestora); apari]ia leziunilor la nivelul sarcolemei fibrelor musculare, care conduc la p`trunderea cationilor ex- tracelulari de calciu n sarcoplasm`, inhibånd sin- teza ATP [i la apari]ia lezi- unilor la nivelul mem- branelor Z, la degradarea proteinelor din filamentele contractile [i, n ultim` ins- tan]`, la necroza celulelor musculare; inflamare local`, prin activarea [i p`trunderea celulelor imunitare n zo- nele de necroz` a celulelor musculare; apari]ia infiltra]iilor flu- ide, care exercit` presiune asupra termina]iilor ner- voase; acumularea rezidu- urilor celulare [i a produ- [ilor de degradare celular` n lichidele infiltrate [i stim- ularea termina]iilor ner- voase receptive la durere, odat` cu apari]ia simp- tomelor febrei musculare. Pentru reducerea simp- tomelor, este necesar` odihn` suficient`, recuper- are activ`, prin efectuarea Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi poli- nesaturate care sunt nece- sare organismului uman pen- tru o bun` func]ionare a apa- ratului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu- lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Ga- mma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`- derea n greutate, mbun`t`- ]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a in- flama]iilor [i ac]ioneaz` bene- fic asupra sistemului cardio- vascular. Administrare: se admin- istreaz` oral cåte 1-3 cap- sule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 43,00 lei OMEGA COMPLEX 24 Culturism&Fitness nr. 4/2016 Biografie[idesene:C-tinM.,„Micaltlasdeculturism[ifitness“,manuscris unor mi[c`ri lente care s` foloseasc` mu[chiul sau mu[chii afecta]i, hidratare suficient`, nutri]ie echili- brat`, cu principiile nutritive n propor]ii optime, [i folo- sirea unor antiinflamatoare nesteroidiene, precum aspirina. Tipurile de fibre musculare |n func]ie de calea meta- bolic` prin care ob]in CrP [i de timpul necesar contrac- ]iei, fibrele musculare sunt mp`r]ite n dou` tipuri: tipul I, fibre lente, [i tipul al II-lea, fibre rapide (acestea sunt de tip IIa [i fibre de tipul IIb). Fibrele lente ob]in canti- tatea necesar` de CrP prin fosforilare oxidativ`, fiind denumite alternativ fibre lente oxidative. Deoarece au cantitate mare de sar- coplasm` bogat` n mioglo- bin`, de culoare ro[ie, sunt denumite [i fibre ro[ii n- chise. Sunt irigate de o re- ]ea bogat` de capilare, au diametre reduse, dezvolt` for]` redus` [i pot func- ]iona continuu, timp de mai multe ore. Fibrele lente oxidative sunt n propor]ie ridicat` n mu[chii implica]i n men]inerea posturii cor- porale: mu[chii gåtului, mu[chii perivertebrali, mu[- chii fesieri etc. Fibrele rapide sunt de dou` tipuri: tipul IIa, fibrele care ob]in CrP prin fosforilare oxidativ` [i prin glicoliz`, motiv pentru care sunt den- umite [i fibre intermediare, fibre rapide oxidativ-glicol- itice sau fibre rapide oxida- tive. Con]inånd o cantitate relativ mare de sarcoplas- m` bogat` n mioglobin`, sunt denumite [i fibre ro[ii ro[ii sau ro[u deschis. Au diametre intermediare, dez- volt` for]` medie [i pot func]iona la capacitate ma- xim` timp de o jum`tate de or`. |n timpul contrac]iei musculare, sunt recrutate dup` cele lente [i sunt n propor]ie mai mare n mu[- chii membrelor inferioare. fibre de tipul IIb, care ob]in CrP prin glicoliz`, fiind denumite [i fibre rapi- de glicolitice. Con]inånd pu]in` mioglobin`, apar pale, fiind denumite [i fibre albe. Au diametrul cel mai mare, sunt irigate de o re]ea capilar` pu]in dens` [i func]ioneaz` la capaci- tate maxim` timp de cåteva minute. |n timpul antrena- mentelor, fibrele rapide gli- colitice sunt recrutate ulti- mele, fiind foarte solicitate [i realizånd sintez` prote- ic` intens` [i m`rindu-[i cel mai mult diametrul. Pe baza lor, are loc cre[terea muscular`. Sunt prezente n propor]ii mai mari n mu[chii membrelor supe- rioare. Mu[chii scheletici con]in toate tipurile de fibre, dis- puse n mozaic, cu repar- ti]ie procentual` depend- ent` de locul [i de func]ia mu[chiului, dup` un model definit genetic, dar [i de in- divid, f`r` a avea vreo importan]` sexul acestuia. |n func]ie de antrenamen- tul efectuat, fibre de tipul IIa [i pot modifica modali- tatea de sintez` a CrP, tre- cånd n fibre de tip I sau n fibre de tip IIb. Astfel, la culturi[tii care efectueaz` antrenamente intense, une- le fibre de tip IIa trec n fi- bre de tip IIb, glicolitice, iar la persoanele care efectue- az` antrenamente aerobi- ce, unele fibre de tip IIa trec n fibre de tip I, oxida- tive. La cåteva luni dup` re- nun]area la antrenamente, majoritatea fibrelor conver- tite revin la modalitatea ini]ial` de ob]inere a CrP. Fibro Drink Instant Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de pe- rioada zilei cu cel mai mult efort fizic sau nainte de antrenament. Pre]: 1,60 lei/plic (comand` minim` de 5 plicuri) – 25% redu- cere la peste 50 de plicuri. suc instant cu fibre [i L-Carnitin` Culturism&Fitness nr. 4/2016 25 O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. |n ultimii ani popularitatea rolei de spum` a explodat, g`sindu-[i loc peste tot, de la filmule]e cu antrenamente la articole pe net [i scrise. {i-a f`cut loc n preg`tirea spor- tivilor de la probele olimpice, precum halterele, la atletul amator pe care l g`sim n s`lile de fitness. Rularea pe aceast` spum` este o tehnic` de auto-elibe- rare a fasciei, un fel de ter- apie de masaj care ac]ionea- z` asupra acesteia (]esutul conectiv care nconjoar` mu[chii [i alte organe in- terne). Ideea e s` utiliz`m o rol` de spum` pentru a o rula peste diferite grupe muscu- lare, s` g`sim zonele sensi- bile sau noduroase [i s` ne concentr`m pe ele pentru n- dep`rtarea tensiunilor. Pentru unii antrenori [i instructori, rola de spum` a nlocuit nc`lzirea sau stret- chingul clasic. S-au publicat studii n care stretchingul static (adic` cel de ntindere [i men]inere) are un efect negativ asupra for]ei [i puterii de vreme ce puterea are ne- voie de tensiune muscular`, care poate fi dezactivat` de stretching. |ntr-un studiu f`cut n 2005 s-a comparat stretchingul static cu cel dinamic (flexarea rapid` [i repetitiv` a mu[chi- ului antagonist dup` care se ntinde mu[chiul vizat). Stu- diul a concluzionat c` stret- chingul static mai pu]in de 30 de secunde este bun dar, efectuat mai mult timp, redu- ce puterea [i for]a muscular`. Pe de alt` parte, stretchingul dinamic cre[te puterea [i for]a, posibil din cauz` c` mi- meaz` exerci]iul care ur- meaz` a fi efectuat. A[adar, pe aceste concluzii c` stretchingul nu este a[a de eficient precum se credea ini]ial, noua tehnic`, utilizarea rolei de spum`, a cå[tigat po- pularitate. Acest lucru se da- toreaz` probabil [i motivului c`, n afar` de a fi o tehnic` de nc`lzire, a devenit o recu- perare necesar` n unele sporturi, cu beneficii privind m`rirea mobilit`]ii [i a ampli- tudinii cåt [i n privin]a redu- cerii durerii musculare post- efort. Din fericire exist` deja multe studii privind eficien]a rolei de spum`. Dup` cum am men]ionat mai sus, cele dou` motive principale pentru folosirea ro- lei sunt cre[terea flexibilit`]ii [i sc`derea durerii muscu- lare. |n mod ciudat, cum ac- ]ioneaz` exact rola asupra corpului nu este nc` clar, dar studii recente vin n ncura- jarea folosirii ei. Studii au ar`- tat c` rularea pe rola de 26 Culturism&Fitness nr. 4/2016 spum` este eficient` n m`ri- rea amplitudinii mi[c`rii f`r` s` scad` deloc performan]a muscular`. Alt studiu a con- cluzionat c` rola este o unealt` eficient` pentru cre[- terea flexibilit`]ii mu[chilor femurali”, comparat cu o me- tod` clinic` folosit` la re- cuperarea mobilit`]ii. Rularea pe rola de spum` are un efect pozitiv nu doar pentru mobilitate [i amplitu- dine, ci [i pentru durerile post antrenament ale mu[chilor lucra]i. |ntr-un studiu recent s-a monitorizat intensitatea dure- rilor musculare dup` efort, folosind sau nu rola. Un grup a efectuat genuflexiuni dup` care a folosit rola pentru mu[chii lucra]i imediat dup` antrenament, la 24 ore [i apoi la 48 de ore, iar alt grup a f`cut doar antrenamentul de genuflexiuni. Cercet`torii au g`sit c` folosirea rolei a redus efectiv durerile musculare [i a mbun`t`]it al]i parametri asocia]i. Alt studiu a demonstrat c` rularea pe rola de spum` a mbun`t`]it performan]a la s`ritura n n`l]ime, a redus durerile musculare [i a ame- liorat amplitudinea mi[c`rilor. S-au g`sit beneficii pentru folosirea rolei atåt nainte cåt [i dup` exerci]ii. Un studiu a comparat folosirea rolei nain- te de antrenament cu folosi- rea stretchingului static. Dup` o serie de teste atletice pre- cum s`ritura n n`l]ime, put- erea, for]a isometric` [i agili- tatea, rezultatele au ar`tat c` grupul care a folosit rola a sc`zut semnificativ oboseala. S-au efectuat [i studii pen- tru compararea efectelor stretchingului dinamic [i rula- rea pe rola de spum`. Un stu- diu f`cut pe juc`torii de fotbal american ai unui colegiu a ar`tat c` ambele metode au beneficii, putåndu-se efectua alternativ, cånd una, cånd alta, pentru rezultate maxime. A[adar, chiar dac` e[ti sau nu un fan al stretchingului, rularea pe rola de spum` reprezint` o tehnic` n plus n arsenalul t`u pentru fitness. Alexandru Bolborici dup` Ironman Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în pro- por]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L- Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelu- lui colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingre- diente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru mini- mum 50 buc`]i. 1,79 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde Culturism&Fitness nr. 4/2016 27 foto:Ironman Eficien]a rolei de spum` O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. pe acesta [i pomparea e mai bun`. |ns` dezvoltarea for]ei depinde de m`rirea greu- t`]ilor folosite [i acest lucru se face cel mai bine cu gan- tere [i haltere. Iat` care sunt cele mai efi- ciente exerci]ii pentru fiecare grup` muscular`. Spate Trac]iuni la bar` cu diferite prize Ramat din aplecat cu bara T, cu gantera |ndrept`ri cu bara Piept |mpins orizontal cu bara cu priz` larg`, din nclinat sau declinat |mpins orizontal cu gan- tere, din nclinat sau declinat Umeri |mpins cu bara deasupra capului, din stånd sau din [ezånd |mpins cu gantere dea- supra capului din stånd sau [ezånd Ramat vertical cu bara din stånd Bicep[i Trac]iuni la bar` cu priz` supina]ie Flexii cu bara din stånd Flexii cu gantere din stånd Tricep[i Flot`ri la paralele |mpins orizontal cu bara cu priz` ngust` Extensii cu bara din cul- cat Abdomen Ridic`ri de trunchi din culcat pe o banc` declinat` Ridic`ri de picioare din atårnat la bar` Lombari |ndrept`ri cu bara Trapez Ridic`ri de umeri din stånd, cu bara sau gantere Coapse Genuflexiuni cu bara la ceaf` Presa nclinat` pentru picioare Gambe Ridic`ri pe vårfuri cu o greutate pe ceaf` sau pe mijloc dac` sta]i aplecat Femurali |ndrept`ri cu bara cu picioarele aproape drepte Acestea sunt exerci]iile pe care ar trebui s` le face]i dac` vre]i s` construi]i un fizic masiv [i puternic. 28 Culturism&Fitness nr. 4/2016 Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional B`nci orizontale, nclinate, aparate cu pl`ci, cabluri [i scripe]i, aparate cu discuri puse pe bra]e mobile, gan- tere, haltere, benzi de aler- gat, biciclete sta]ionare, bici- clete eliptice, stepere etc. Toate s`lile au ntr-o m`sur` mai mare sau mai mic` aceast` aparatur` n dotare. V`d o mul]ime de tineri, care vor s` pun` ceva mas` mus- cular` n special pe bra]e, piept [i spate, c` pierd o gr`mad` de timp insistånd pe exerci]ii efectuate la apara- tele cu cabluri [i pl`ci. Pe vremuri, cånd s`lile din Romånia erau rudimentare [i n general nu aveau decåt haltere, gantere [i b`nci pen- tru diferite tipuri de mpins, to]i credeam c` am reu[i s` progres`m mai repede ntr-o sal` modern`, cu tot felul de aparate cum vedeam doar n revistele venite din America. Cåt te mult ne n[elam! {i cåt de mult se n[al` tinerii din ziua de azi cånd folosesc preponderent exer- ci]ii pe aparate. Dac` vrei s` cre[ti masa muscular`, e mult mai eficient s` lucrezi doar cu gantere [i haltere [i majoritatea exerci]iilor s` fie din categoria celor de baz`, nu din categoria celor de izo- lare. |n general, tinerii se p`c`lesc pentru c`, la exer- ci]iile de izolare [i la cele f`- cute pe aparate cu cabluri, se simte mai bine mu[chiul care lucreaz`, tensiunea continu` Exerci]ii de baz` pentru un fizic masiv [i puternic L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabo- lizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n ener- gie. |n afara mbun`t`]irii perfor- man]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascu- lar, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L- Carnitinei, ajutånd la transformarea proteinelor, gr`similor [i carbo- hidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, fiecare cap- sul` con]inånd 700 mg de L-car- nitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg vitamina B2. Comenzile se fac pe www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. 100 capsule – 43,00 lei L-Carnitin Lipotrop Culturism&Fitness nr. 4/2016 29 foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. Prof. Cristian Neagu Multiplu campion na]ional de juniori [i medaliat la seniori ntre anii 1982 [i 1994, Tiberiu Nu]escu a fost un sportiv de categorie me- die, 76-82 kg. A prins siste- mul de concurs pe baz` de n`l]ime fiind un adversar re- dutabil pentru Alexandru Costache. De[i s-a retras din competi]ii de mai bine de 20 de ani, se antreneaz` puter- nic [i ar putea reveni cu pre- ten]ii la titlu la categoria de vårst` 50-59 de ani. – |n ce an ai nceput antre- namentele? – Am nceput n 1979 la Di- namo, la nea Cosma. M-a dus tata care era fost haltero- fil, coleg cu nea Cosma, n speran]a c` o s` mai cresc [i o s` m` dezvolt. Aveam 14 ani, eram foarte mic [i slab. |mi aduc aminte c` eram un fel de mascot` pentru b`ie]ii de la sal`, pe care i vedeam ca pe ni[te zei. M` puneau s` fac tot felul de exerci]ii iar eu m` ambi]ionam [i uite a[a am nceput antrenamentele. A n- ceput s`-mi plac`, am n]eles c` pot s`-mi dep`[esc limi- tele. Aveam deja o oarecare disciplin` sportiv`, pentru c` mai f`cusem un pic de fotbal, un pic de box [i tenis de mas`; de fapt de pe la 6 ani am fost tot timpul la sport. På- n` [i acas` aveam inele [i o bar` fix` f`cute de tata. – Cånd ai participat prima dat` la o competi]ie? – Dup` cåteva luni de antrenament, nea Cosma m- a b`gat n concurs, la Cupa Dinamo, s` m` motiveze, cred. Atunci erau categorii pe n`l]ime. Am ie[it pe locul 3 din trei concuren]i [i am fost foarte fericit. Anul urm`tor, n 1980, am intrat la Cupa 16 fe- bruarie [i nu m-am calificat nici eu nici colegul meu [i partenerul de antrenament, Daniel Sårbulescu. Dezam`- gire total` a[a c` ne-am hot`- råt s` ne apuc`m serios de treab`. – Cum erau s`lile nainte de 1989? – |mi aduc aminte ce apa- ratur` [i gantere aveam la club, fiare sudate efectiv, unele erau ruginite, gantere cu bile... dar ne pl`cea. Prin 1981 aveam deja o form` pentru juniori. Din 1982 m-am transferat la sec]ia Liceului Spiru Haret care era axat` pe performan]`. – Suplimente erau? – Aveam ni[te proteine din soia, un fel de nutre] concen- trat pentru animale, aveau un gust oribil! Evident erau pro- duse n ]ar`, c` nu aveam acces la nimic din afar`. – Din ce ]i luai informa]iile? – Era buletinul informativ scos de dl Szekely [i din c`r- ]ile lui. Uneori mai pica o re- vist` Muscle&Fitness pe care o mprumutam unii altora på- n` se toceau paginile. – Care erau adversarii t`i cei mai dificili n concursuri? – Alexandru Costache, un sportiv bun f`r` puncte slabe, mereu bine preg`tit. – Cum te antrenai acum 30 de ani [i cum te antrenezi acum? – |n principiu antrena- mentele sunt la fel, mecanica muscular` nu se schimb`. Exerci]iile de baz` cu eficien- ]` maxim` sunt [i vor r`måne acelea[i. Putem s` invent`m milioane de mi[c`ri sofisti- cate, c` nu vor avea eficien]a exerci]iilor de baz`. ~sta e un lucru pe care nu l accept` mult` lume, vin cu tot felul de chestii moderne [i complica- te, f`r` a aduce o eficien]` dorit` pe grupa muscular` respectiv`. Cel mai important lucru este intensitatea exerci- ]iului, dat` de greutatea pro- por]ional` cu num`rul de re- pet`ri, specific fiec`rei per- soane. – Te gånde[ti s` revii n competi]ii? – |n 1994 am renun]at la concursuri pentru c` am nce- put munca la circ. Aveam tur- nee, nu m` puteam preg`ti specific. Din 2010 am re- nun]at la turnee [i am avut timp s` m` antrenez. Acum sunt antrenor. Dac` n timp m` voi sim]i preg`tit poate o s` revin n concursuri. – Te v`d mai mereu definit, n form`. Cum reu[e[ti s` te men]ii a[a tot timpul? – Pentru mine culturismul a devenit un mod de via]`. }in mult la calitate, nu neap`rat la cantitate [i, spre norocul meu, organismul s-a auto- educat s` cear` exact ce are nevoie, cånd are nevoie, chiar [i dulce [i gr`simi, pri- me[te ntotdeauna ce cere, pentru c` am ncredere n el. – Care crezi c` e secretul longevit`]ii n acest sport? – Modera]ia. Nu am alergat niciodat` doar dup` mas` muscular`, mereu am fost atent [i la calitate [i la pro- por]ii. Astfel cred c` nu am stresat corpul prea mult [i mi permit s` m` antrenez tare [i la 52 de ani. Tiberiu Nu]escu, un campion al longevit`]ii Culturism&Fitness nr. 4/2016 3130 Culturism&Fitness nr. 4/2016 TTiibbeerriiuu NNuu]]eessccuu O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 4/2016 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 61 lei, cutii de 900 g – 63,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 57,00 lei, cutii de 900 g – 59,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 65,00 lei, cutii de 900 g – 67,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 85,00 lei. Izolat proteic din zer (WPI) Are o concentra]ie de 95% pro- tein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro- duc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 95,00 lei, cutii de 900 g – 97,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 29,00 lei, 2 kg – 55,00 lei, cutii de 750 g – 31,00 lei, 2 kg – 57,00 lei. Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 25,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro- duc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 13,00 lei, cutii de 1 kg – 15,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. |n data de 15 iulie 2016, s- a desf`[urat o nou` edi]ie a concursului. S-a participat doar la bra]ul drept, cu mul]i sportivi de talie na]ional`. Rezultate complete, poze [i video HD g`si]i pe bratdefier.ro juniori open 1. Bogdan Ghi]` - {i[e[ti (MS) 2. Alex Boca - Baia Mare (MM) 3. Andrei Poci - Baia Mare (MM) feminin open 1. Andra Hohoiu - {i[e[ti (MM) 2. Roxana Georgescu - Bucure[ti 3. Valentina Mure[an - Baia Sprie seniori -75 kg 1. Marian Ninacs - Seini (MM) 2. George Goia - Carei (SM) 3. C`lin Gerebene[ - Baia Mare (MM) seniori 95 kg 1. Adrian Mure[an - Cetatele (MM) 2. Gergo Fodor - {i[e[ti (MM) 3. Adrian Silaghi - {i[e[ti (MM) seniori +95 kg 1. Olimpiu F`t - {i[e[ti (MM) 2. Gheorghe Nistea - Satu Mare (SM) 3. Bogdan Ghi]` - {i[e[ti (MS) seniori open 1. Olimpiu F`t - {i[e[ti (MM) 2. Gheorghe Nistea - Satu Mare (SM) 3. Adrian Mure[an - Cetatele (MM) 32 Culturism&Fitness nr. 4/2016 OOlliimmppiiuu FF``tt,, RRooxxaannaa GGeeoorrggeessccuu,, RRaadduu VVaallaahhuu Gold Plaza Baia Mare Sportul te face mare! Conform tradi]iei, n ora[ul B`icoi s-a organizat, n data de 26 iunie 2016, un nou con- curs, ajuns la a 5-a edi]ie. Au fost ntreceri la bra]ul drept cu copii avånd vårstele cuprinse ntre 10 [i 18 ani. Clasament complet, poze [i video g`si]i pe bratdefier.ro Alexandru Bolborici O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, strr.. Stephann Luudwig Roth, nnrr.. 1 (nn innccinnta Colegiuuluui Na]ionnal Auurrel VVlaiccuu)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.534.043, 0725.209.691 S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` FITCLASS CLUB Bucure[ti, Str. Rotund` 6A. Antrenori: Florina Cernat, Cosmin Iancu. Tel. 0760.600.101 www.fitclass.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro SLIM GYM Otopeni, Str. Polon` nr. 12; Tel. 0764.866.022 BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii bratdefier.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree sskkaannddeennbbeerrggSSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 31,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 59,00 lei, g`le]i de 2 kg – 61,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 4/2016 www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,50 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,20 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 27,5 g carbohidra]i, 15 g proteine, 9,4 g gr`simi [i 1,4 g minerale NOU bogat n proteine provenind din lapte, zer, soia, albu[ de ou [i maz`re L-Carnitin Instant BBaattoonn pprrootteeiicc ccuu uunn ccoonn]]iinnuutt mmaarree ddee ffiibbrree vveeggeettaallee,, iiddeeaall ppeennttrruu ssll``bbiitt.. Culturism&Fitness nr. 4/2016 35 Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×