Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Culturism & Fitness Nr. 1 (240) 2016

1.461 Aufrufe

Veröffentlicht am

Nr. 1 (240) pe 2016 al revistei Culturism&Fitness. Din sumar:

– Avem nevoie de un lider de generatie
– Evitarea plafonarii (2)
– Super brate
– Interviu cu Marius Varzaru
– Profil Ramona Petrescu
– Stiati ca…
– Cofeina este regele
– Mic ghid de culturism si fitness (6)
– Inclina banca pentru crestere
– In cautarea progresului
– Fata in fata
– Skandenberg

Veröffentlicht in: Sport
 • Login to see the comments

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Culturism & Fitness Nr. 1 (240) 2016

 1. 1. SSuuppeerr bbrraa]]ee ||nn cc``uuttaarreeaa pprrooggrreessuulluuii AAvveemm nneevvooiiee ddee uunn lliiddeerr ddee ggeenneerraa]]iiee director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 1 (240) 2016 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 239, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Avem nevoie de un lider de genera]ie! . .8 Evitarea plafon`rii (2) . . . . .10 Super bra]e . . . . . . . .12 Interviu cu Marius V`rzaru . . .14 Profil Ramona Petrescu . .17 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Cofeina este regele . .20 Mic ghid de culturism [i fitness (6) . . . . . .22 çnclin` banca pentru cre[tere . . . . . . . . . .25 çn c`utarea progresului . . . . . . .26 Fa]` n fa]` . . . . . . . .28 Skandenberg . . . . . . .32 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Ramona Petrescu [i Marius V`rzaru Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4488,,0000 lleeii 330000 gg –– 6666,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1155,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1177,,0000 lleeii 330000 gg –– 3344,,0000 lleeii 550000 gg –– 4433,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n or- ganism. Favorizeaz` sinteza proteine- lor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celu- lar`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care or- ganismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza pro- teic`). u 9900 gg –– 2277,,0000 lleeii 220000 gg –– 4433,,0000 lleeii 330000 gg –– 6611,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2222,,0000 lleeii 5500 gg –– 3333,,0000 lleeii 110000 gg –– 6611,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,59 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 1/2016 32 Culturism&Fitness nr. 1/2016 ISOTONIC-R Recomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` ener- gizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asim- ilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita- mine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin tran- spira]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se recomand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, pre- cum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Mod de utilizare: se bea dizol- vat n 500 ml de ap` plat`. Se recomand` a nu se dep`[i doza zilnic` de 1-2 plicuri. Contraindica]ii: nu se recoman- d` persoanelor cu diabet zaharat. Declara]ie nutri]ional` (valori nutri]ionale medii)/ plic 50 g: val- oare energetic` – 788 KJ/186 Kcal, gr`simi – 0 g, glucide – 46,35 g (din care zaharuri simple – 32,52 g), proteine – 0 g, Vitamina C – 24 mg (30% DZR), Vitamina B3 – 4,8 mg (30% DZR), Vitamina E – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B5 – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B6 – 0,42 mg (30% DZR), Vitamina B1 – 0,33 mg (30% DZR), Acid folic – 60 mcg (30% DZR), Biotin` – 15 mcg (30% DZR), Vitamina B12 – 0,75 mcg (30% DZR), minerale – 0,72 g (din care citrat de sodiu – 450 mg, clorur` de pota- siu – 150 mg, Magneziu – 113 mg (30% DZR), Zinc – 3 mg (30% DZR). Pre]: 1,30 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. FORTE NOU O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-modelul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat` [i tutti frutti) recomandat pentru cre[terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 190 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei mus- culare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 22,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 41,00 lei G`le]i 2,5 kg – 43,00 lei Gale]i 5 kg – 78,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Cutii 1 kg – 31,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 57,00 lei G`le]i 2,5 kg – 59,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti) ce, dato- rit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ie s`- n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 27,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 52,00 lei G`le]i 2,2 kg – 54,00 lei G`le]i 4,5 kg – 105,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 1 kg – 25,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 45,00 lei G`le]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 5 kg – 84,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 69,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energet- ice ale organismului. Se administrea- z` 45 g nainte de antrenament (pen- tru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 17,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 31,00 lei G`le]i 2,5 kg – 33,00 lei G`le]i 5 kg – 52,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 17,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 13,00 lei 300 tablete – 27,00 lei 500 tablete – 40,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 17,00 lei 300 tablete – 34,00 lei 500 tablete – 52,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat` [i tutti frutti. Cutii 900 g – 61,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 59,00 lei G`le]i 2 kg – 61,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 69,00 lei G`le]i 2 kg – 140,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 31,00 lei S`cule]i 2 kg – 55,00 lei G`le]i 2 kg – 57,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 1/2016 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, fla- vone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i încetine[te îmb`trånirea celulelor. Îmbun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`tur` riscurile acciden- telor sangvine [i împiedic` forma- rea varicelor. Cre[te imuno- rezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin înl`tu- rarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii aces- tora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` încheieturile, tendoanele [i liga- mentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` mesele principale cåte 1-2 tablete la copii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efecte secundare ne- dorite. 100 tablete – 17,00 lei Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul so- licit`rilor fizice mari, n avitamino- ze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i min- erale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se adminis- treaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 17,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimi- lare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpira]ie [i furni- zeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan- ]elor, precum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 50 plicuri. 1,30 lei/plic Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foarte avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic-R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 13,00 lei Instant Energy Plicuri pentru b`utur` ener- gizant` cu vitamine [i taurin`. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,20 lei/plic Allium–R Stimulent general, antioxidant, digestiv, reechilibrant glandular, sti- mulent imunitar, vitaminizant [i mineralizant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 100 capsule – 17,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]i- rea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vita- minele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea pro- statei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 25,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine integritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru formarea ADN- ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` capacitatea de contrac]ie a mu[chilor, accelereaz` vinde- carea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cere- bral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testos- teronului [i a spermei, anumite tul- bur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asig- ur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 25,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imunit`]ii organismului, producerea de cola- gen n ]esuturile conjunctive, for- marea osaturii [i denti]iei, revigo- rarea [i tonifierea organismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 25,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Culturism&Fitness nr. 1/2016 5 NOU NOU O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,5599 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal` DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,5599 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,5599 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,0000 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 1/2016 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 31,00 lei 500 tablete – 47,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 4488,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 6666,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 18,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 38,00 lei 300 tablete – 57,00 lei 500 tablete – 96,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3344,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5522,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 34,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 25,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 25,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 34,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,7799 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1155,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,5500 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2200,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 1/2016 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,6600 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4433,,0000 lleeii O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Analizam recent rezultatele culturi[tilor romåni n com- peti]ii de-a lungul istoriei [i am observat c`, n ultimii 10 ani, la nivelul seniorilor, se constat` un declin accentuat. Culturismul masculin, la nivel de seniori, e n mare su- ferin]`. Ultimul rezultat la nivel european sau mondial a fost ob]inut de Cristea Nicolae n 2011, cånd a luat medalia de argint la Euro- penele de bodybuilding clas- sic. Asta dup` ani buni de pauz`. Apuse sunt vremurile cånd sportivi romåni, precum Vasile Ardel (campion euro- pean n 1996, locul 2 n 95 [i locul 3 n 93 [i 98), [i Petru Ciorb` (locul 3 la CE 1996), se luptau cu elita continentu- lui european [i mondial de la egal la egal iar n ]ar` exista un e[antion de sportivi care le puteau pune probleme se- rioase acestora dac` nu ve- neau n form` bun` la com- peti]iile interne. Ce observ eu este c`, dup` retragerea din competi]ii a vechii genera]ii, n jurul anului 2000, deci acum 15 ani, nu au mai ap`rut nume sonore, lideri de genera]ie care s` domine autoritar competi]iile ani la rånd, cum s-a ntåmplat n perioada anilor de dinainte [i imediat dup` Revolu]ie. Am vorbit cu cå]iva sportivi ai genera]iei actuale [i am reali- zat ce se ntåmpl`. Le lipse[- te entuziasmul pe care l-am avut noi din plin. Nu aveam acces la infor- ma]ii, mai ales nainte de Revolu]ie [i o bun` perioad` dup`, pån` nu au ap`rut revistele [i apoi Internetul. Nu aveam acces la suplimente nutritive cum ar fi concen- tratele proteice care au ap`- rut [i la noi prin 93 (Universal din SUA [i apoi Redis Nutri]ie), nu aveam sponsori [i nici s`li dotate ca ast`zi. Dar aveam un entuziasm [i o capacitate de a munci ani [i ani de zile pentru un singur ]el. Mul]i dintre sportivii de atunci au n palmares zeci de titluri de campion na]ional. Asta nseamn` tenacitate. Eu personal am concurat timp de 30 de ani [i am cå[tigat peste 120 de concursuri n carier`. Dar visam cu ochii deschi[i. Visam cu to]ii s` cå[tig`m competi]ii, s` devenim cele- bri, s` vedem lumea. Cåt de celebri erau liderii genera]iei mele? Nicu Giuri mi-a zis odat`: „Dac` vii la Tårgu Mure[, s` treci pe la mine. |ntrebi pe strad`, pe oricine, unde st` `la cu mu[- chi [i o s`-]i arate”. {i nu exagera. Tot Ia[iul [tia c` exist` un campion de la ei din ora[, numit Petru Ciorb`, la fel cum const`n]enii [tiau c` e un profesor din ora[, Cristian Mih`ilescu, campion la cultu- rism, b`im`renii [tiau c` Vasile Ardel de la ei din ora[ e campion european etc. Acum campionii na]ionali sunt ni[te anonimi. Nu exist` nume sonore, lideri de gene- ra]ie de la care s` se a[tepte lucruri extraordinare, care s` r`zbeasc` n culturismul eu- ropean sau mondial. Vorba lui Schwartzenegger: „Tinerii din zilele noastre au de toate [i au avut asta de mici. Nu sunt nv`]a]i s` lupte pentru a ob]ine ceva. Cånd eram copil, nu avem nici m`car ap` cald` sau frigider n cas`. Dar asta nu m-a mpiedicat s`-mi doresc s` fiu cel mai bun din lume. Am fost dispus s` fac orice sacrificiu pentru asta. |n timp ce prietenii mei se dis- trau la discotec`, eu eram acas` s` m` odihnesc dup` o zi grea la sal`. Visam s` fiu cineva [i vedeam progrese care mi spuneau c` sunt pe calea cea bun`. |mi ziceam: ntåi muncesc s` ajung cine- va [i dup` aceea o s` am timp [i de distrac]ie.” Sper ca undeva, ntr-o sal` din Romånia, oricåt de mo- dest` ar fi ea, s` existe un tån`r care s`-[i zic` dup` ce cite[te acest articol: „Da, eu vreau s` fiu un sportiv legen- dar, s` fiu steaua Romåniei [i sunt dispus s` muncesc [i s` fac sacrificii pentru asta.” Virgil Buruian` era gata s` preia acest rol de lider de genera]ie care s` domine sportul pe plan intern [i s` se impun` [i pe plan interna]io- nal. Din p`cate, un grav acci- dent de ma[in`, urmat de deces, a curmat acest drum. Nu r`måne decåt s` a[tept`m ... Avem nevoie de un lider de genera]ie! Culturism&Fitness nr. 1/2016 98 Culturism&Fitness nr. 1/2016 PPeettrruu CCCCiiiioorrbb```` NNNNiiiiccuu GGiiiiuurrggiiii FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu VVVViiiirrggiiiill BBuurruuiiiiaann```` VVVVaassiiiillee AArrddeell CCCCrriiiissttiiiiaann MMiiiihh````iiiilleessccuu O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. Daniel Oprea campion balcanic |n articolul din num`rul anterior al revistei, discutam despre problema evalu`rii obiective a statusului fizic existent [i despre schimb`rile ce pot fi f`cute la nivelul abord`rii antrenamentului, alimenta]iei, refacerii [i recu- per`rii postantrenament. Antrenamentul este cea mai important` component` a tri- nomului antrenament/nutri- ]ie/recuperare, dar [i aceea care ar putea aduce beneficii imediate celui care reu[e[te s` mbine armonios factorul sti- mulator al antrenamentului cu efectul catabolic al acestuia. Prima modificare n planul de antrenament pe care o propun celor care au ani de antrenament constant [i se- rios [i consider` c` au atins limita biologic` a organismu- lui, adic` a nivelului maxim de dezvoltare muscular` f`r` uti- lizarea unor substan]e stimu- latoare, precum steroizii ana- bolizan]i sau hormonii de cre[tere, este folosirea tehni- cilor de cre[tere a intensit`]ii antrenamentului. Aceast` schimbare poate fi f`cut` f`r` a afecta planul general de antrenament, adic` num`rul de zile n care se merge la sal`, mp`r]irea grupelor musculare pe zile, num`rul de serii [i repet`ri efectuate. Cele mai cunoscute dar [i mai eficiente tehnici de cre[- tere a intensit`]ii antrena- mentului sunt: Preobosirea muscular` - acea metod` de antrenament prin care o anumit` grup` muscular` este preobosit` utilizåndu-se un exerci]iu de izolare pentru grupa respec- tiv`, naintea efectu`rii unui exerci]iu de baz` (compus) pentru acea grup`; Postobosirea muscular` - acea metod` de antrenament prin care dup` efectuarea de serii cu repet`ri pu]ine [i gre- utate mare se execut`, f`r` pauz`, serii cu un num`r mare de repet`ri [i greutate mic`; Serii piramidale - efectua- rea unui exerci]iu ncepånd cu serii cu greutate mic`-me- die [i num`r mare de repet`ri [i finalizånd cu serii cu greu- tate mare [i num`r mic de repet`ri; Pauze piramidale - acea metod` de antrenament prin care n mod progresiv se descre[te timpul de odihn` dintre serii efectuate cu o greutate prestabilit`; Serii cu nc`rc`tur` progre- 10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de numai 13,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 0,5 litru care se poate folosi la pre- pararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se con- suma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepararea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Comenzile pentru aceas- t` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot beneficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` Culturism&Fitness nr. 1/2016 11 siv` - acea metod` de antre- nament prin care, n cadrul unui exerci]iu, se cre[te pro- gresiv greutatea cu care se efectueaz` seriile, iar num`- rul de repet`ri r`måne con- stant; Serii cu nc`rc`tur` regre- siv` - acea metod` de antre- nament prin care, n cadrul unui exerci]iu, se scade greu- tatea cu care se efectueaz` seriile, iar num`rul de repet`ri r`måne constant; Serii descresc`toare - seri- ile n cadrul c`rora se efectu- eaz` repet`ri cu greutate descresc`toare, pån` la epu- izarea muscular`; Serii gigant - acea metod` de antrenament prin care se efectueaz` dou` sau mai multe exerci]ii diferite, f`r` pauz` ntre ele, pentru ace- ea[i grup` muscular`; Superseturi - acea metod` de antrenament prin care se efectueaz` exerci]ii diferite, unul dup` altul, pentru dou` sau mai multe grupe muscu- lare; Superseturi antagoniste - superseturile executate pen- tru grupe musculare antago- niste; Repet`ri for]ate - repet`rile efectuate asistat (ajutat) de un partener, cu greutate con- stant` pån` la epuizarea muscular`; Repet`ri ntrerupte - repe- t`rile efectuate cu stoparea mi[c`rii pentru un timp deter- minat, ntr-un anumit punct [i apoi finalizarea repet`rii; Repet`ri negative (excen- trice) - repet`rile unde con- trac]ia muscular` se concen- treaz` pe partea negativ` a mi[c`rii (cånd mu[chiul se lunge[te); Repet`ri cronometrate - re- pet`rile executate ntr-un ritm prestabilit; Repet`rile par]iale - repe- t`rile efectuate incomplet, doar pe o anumit` parte a mi[c`rii; Repet`rile tri[ate - repet`- rile efectuate f`r` a se ]ine cont de o execu]ie strict`, fo- losindu-se balansul corpului sau iner]ia greut`]ii folosite. Sportivii ar trebui s` uzeze cu modera]ie tehnicile de cre[tere a intensit`]ii antrena- mentului, limitåndu-se la uti- lizarea doar a una din seriile unui exerci]iu [i s` ciclizeze folosirea acestora, ntrucåt, dat` fiind intensitatea mare, se pot supraantrena destul de u[or. Evitarea plafon`rii (II) componenta antrenament 10 Culturism&Fitness nr. 1/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. Bra]ele mari au inspirat ge- nera]ii ntregi de oameni s` intre n s`li. Arnold a inspirat milioane de oameni cu clasi- cele lui poz`ri cu bicepsul n- cordat, dar la råndul lui a fost inspirat de bra]ele lui Steve Reeves [i Reg Park. Doar dac` te gånde[ti la atle]ii cu bra]e mari e de ajuns s` te motiveze s` vrei s` te antrenezi. |]i prezint n continuare un program de su- perserii care te va ajuta s` ob]ii bra]e mai mari. Pentru cei mai pu]in famili- ariza]i, superseriile sunt com- puse din dou` exerci]ii, pen- tru mu[chi antagoni[ti, efec- tuate f`r` pauz` ntre ele. Re- zultatul este mai mult sånge dus la zona care a fost antre- nat`, a[adar pomparea este mai bun` [i mai mare iar fas- cia este ntins`, permi]ånd fi- brelor musculare s` se refac` [i s` creasc` dup` termina- rea antrenamentului. Vom al- terna cu care mu[chi vom n- cepe superseriile, permi]ånd atåt bicepsului cåt [i tricepsu- lui un tratament egal. Se va executa cåte 3 superserii din fiecare, pentru 10-12 repet`ri, cu o pauz` de un minut ntre runde. Este un antrenament dificil, recomandat avansa]i- lor, cei cu peste 3 ani de an- trenamente. Alt aspect important n ale- gerea exerci]iilor la superseri- ile urm`toare este c` echipa- mentul cu care se antreneaz` ambii mu[chi este foarte aproape unul de altul, a[adar nu trebuie s`-]i faci griji c` ci- neva ]i poate ocupa locul n timp ce tu lucrezi la un alt aparat. Asta duce [i la sc`de- rea timpului dintre exerci]ii, rezultånd o mai mare intensi- tate a antrenamentului. Superseria 1 Extensii cu bara EZ deasupra capului A[az`-te la banca Scott, invers, cu spatele sprijinit de pad. Ia o bar` EZ cu o priz` dep`rtat` la aproximativ 20 cm, de unde ncepe prima cur- bur` a barei. |ntinde bra]ele perfect n sus [i de acolo, cu coatele fixe, coboar` bara n spatele capului doar din antebra]e. |ntinde bine tricepsul n par- tea de jos [i apoi, prin acti- varea lui, adu bara la pozi]ia de start, contractånd la final tricepsul. Flexii cu bara EZ la banca Scott |ntoarce-te cu fa]a la banca pentru cunoscutele flexii Scott. Fixeaz` coatele n pa- dul aparatului [i apuc` bara cu o priz` confortabil` a pum- nului, de obicei palmele tre- buie plasate cam la l`]imea umerilor. Flexeaz` bicep[ii pån` cånd bara ajunge n pozi]ia cea mai nalt`, te foto:Ironman opre[ti cånd antebra]ele sunt aproape perpendiculare pe podea. Contractezi puternic bicep[ii [i apoi cobori bara pån` cånd bra]ele sunt com- plet ntinse. Superseria 2 Flexii alternative cu gantere din [ezånd A[az`-te pe o banc` ori- zontal`, la un cap`t, ]inånd bra]ele atårnånd n lateral. P`streaz` bra]ele fixe, lång` corp [i flexeaz` un antebra]. Pentru un extrastimul, rote[te ncheietura astfel ncåt dege- tul mic s` fie mai nalt decåt degetul mare. Contracteaz` bicepsul [i adu ncet gantera la pozi]ia ini]ial`.. Extensii laterale cu gantere din culcat Este un exerci]iu mai pu]in folosit dar care izoleaz` foar- te bine tricepsul. |ntinde-te pe spate pe o banc` orizontal` cu o pereche de gantere n måinile ]inute ntinse n sus, palmele privind spre picioare. |ndoaie antebra]ele din coate pån` cånd ganterele ating pieptul. Folosind for]a tricep- [ilor, adu bra]ele la pozi]ia ini]ial`. Repet` pentru num`- rul recomandat de repet`ri, 10-12. Superseria 3 Extensii alternative cu gan- tera din aplecat Apuc` o ganter`, apleac`- te din trunchi, sprijinind cel`- lalt bra] deasupra genunchiu- lui (vezi foto). }ine bra]ul paralel cu podeaua [i ridic` antebra]ul n spate pån` cånd cotul este ntins. Contrac- teaz` puternic tricepsul [i men]ine pozi]ia de vårf, apoi revino la pozi]ia ini]ial`. Flexii ciocan Stai n picioare cu gantere n måinile ntinse lateral pe lång` corp. Palmele sunt fa]` n fa]` [i r`mån a[a tot exer- ci]iul. Flexeaz` antebra]ul p`strånd bra]ul fix, ridicånd ganterele cåt mai sus posibil. Cotul r`måne fix, nu se mi[c` nici nainte, nici napoi. Men]i- ne pu]in pozi]ia de vårf, con- tractånd brahialii [i apoi revi- no la pozi]ia de start. Repet` pentru num`rul recomandat de repet`ri. Superseria 4 Flexii la cablu din culcat Ata[eaz` o bar` dreapt` sau EZ la helcometrul cu cablu lung. A[az`-te pe spate, cu t`lpile sprijinite de podea, de o parte [i de alta a cablului. Apuc` bara cu bra]ele ntinse cu o priz` supina]ie la o distan]` ntre palme la l`]imea umerilor. Aceasta este pozi]ia de start. Flexeaz` antebra]ele, p`s- trånd coatele fixe, pån` cånd bara ajunge aproape de piept. Contracteaz` puternic bicep[ii [i revino cu bara la pozi]ia de start. Repet` pen- tru num`rul recomandat. Extensii la cablu cu frånghia Leag` o frånghie la scripe- tele de sus al helcometrului. Apuc` frånghia cu palmele privindu-se una pe alta. P`s- treaz` bra]ele n lateral, fixe pe lång` corp. Acum a[az`- te n genunchi. Asta este po- zi]ia de start. Prin for]a tricep- [ilor, adu frånghia n jos [i, n acela[i timp, dep`rteaz` ca- petele frånghiei pentru un ex- trastimul al tricep[ilor. Stoar- ce tricep[ii n partea de jos. Revino ncet la start. Alexandru Bolborici dup` Ironman Super bra]e Ce e mai motivant decåt ziua de bra]e? 12 Culturism&Fitness nr. 1/2016 Culturism&Fitness nr. 1/2016 13 O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. r`spund la ntreb`rile dum- neavoastr`. M` numesc Marius V`rzaru, sunt legiti- mat la clubul C.S.S.5, Bucure[ti, am 22 de ani, 166 cm n`l]ime, am 70 de kg off- seasson [i 62 kg n perioada concursurilor, disciplina la care particip se nume[te men's physique 170 cm. – Cånd [i unde a avut loc primul t`u contact cu sala de culturism? – Primul contact cu lumea culturismului l-am avut la o sal` de cartier a unui prieten. Nu am cum s` uit momentul acela niciodat`, din dou` mo- tive. Primul. pe 27 Decembrie 2010, am intrat prima dat` n sal` undeva pe la ora 12 [i am plecat acas` pe la ora 17, dup` ce am ncercat fiecare aparat n parte [i am tras cu ochiul la b`ie]ii mari. Al doilea motiv, pentru care nu am cum s` uit, este legat de a doua zi, cånd nu am putut s` m` mi[c pentru c` aveam febr` peste tot [i de atunci pån` n pre- zent nu m-am mai dezlipit de „fiare”. La CSS Nr.5- Cham- pions Gym - Bucure[ti, am ajuns n septembrie 2012. De atunci [i pån` n prezent, m` preg`tesc tot aici. – Ce te-a determinat s` te apuci de culturism [i ce spor- turi ai mai practicat? – Aveam deja 3 ani de sal` [i ncepea din ce n ce mai mult s` mi plac`. F`ceam sal` cu un vechi prieten, de la care am auzit de un profesor foarte bun, Domnul Dan Enu]`. Am mers s` m` con- ving [i la scurt timp am urcat pe scen` pentru prima dat`. Nu eram str`in de competi]ii, venisem dup` atletism [i 10 ani de fotbal, unde am avut de asemenea rezultate deo- sebite, un titlu de campion la fotbal n 2008 [i un titlu de vicecampion la atletism. – {tiu c`, la primele tale competi]ii, ai participat la ca- tegoria culturism juniori, dar rezultatele deosebite, interne [i interna]ionale, le-ai ob]inut la categoria men's physique, unde te-ai clasat pe locul 3, atåt la Campionatele Europe- ne de Juniori, 2015, cåt [i la Campionatele Mondiale de Juniori, 2015. Ce anume te-a determinat s` alegi aceast` categorie? – Eram n preg`tire pentru Campionatul Na]ional din 2014 de la Sibiu, unde aveam de gånd s` intru la seniori la BB Classic, dar domnul pro- fesor Dan Enu]` a venit cu ideea s` intru la men's physique. S-a uitat la mine [i mi-a zis: „|n forma asta, i m`nånci, o s` cå[tigi!”. {i a[a a fost, mi-am cå[tigat catego- ria, acesta a fost lucrul care m-a determinat s` merg [i la concursurile interna]ionale la aceast` disciplin`. – Care sunt, n opinia ta, di- feren]ele dintre preg`tirea pentru categoria culturism [i cea de men's physique? Te antrenezi, te alimentezi diferit? – Avånd n vedere c` am participat la ambele disci- pline, v` pot spune c` dife- ren]ele dintre preg`tiri sunt foarte mari. La culturism se pune accent pe masivitate, striere [i propor]ionalitate, n schimb la men’s physique dac` e[ti mare [i striat, te pot trimite pe ultimele locuri. Ma- rea majoritate a sportivilor n- cadra]i la men’s physique, n perioada preg`tirii, nu [i an- treneaz` mu[chii coapselor, care la un culturist sunt foarte importan]i. – Cum ]i mpar]i timpul n perioadele de preg`tire prec- ompeti]ional`, avånd n vede- re c` trebuie s` [i munce[ti pentru a te ntre]ine financiar [i a-]i sus]ine preg`tirea [i ali- menta]ia specific` ? – Lucrez n prezent ca pompier civil, la o fabric` de ]ig`ri, fapt care mi r`pe[te foarte mult timp din preg`tire. |n momentul desf`[ur`rii Eu- ropenelor, aveam pierdute 24 de ore de somn, din cauza programului, iar n momentul mondialelor ajunsesem la 54 de ore nedormite. A fost o ru- tin`, serviciu, sal`, mese [i Pån` nu de mult, eram obi[nuit`, [i o f`ceam cu ma- re drag, de fiecare dat` cånd mi se oferea acest privilegiu, s` acord interviuri revistelor [i publica]iilor de specialitate. Mi-a pl`cut ntotdeauna s` vorbesc despre acest minu- nat sport [i despre cum am reu[it eu s` ating nalta per- forman]` [i chiar s`-mi dep`- [esc limitele. De aceast` da- t` ns`, nu voi vorbi despre mine, ci n calitate de realiza- tor, voi intervieva un sportiv care, de[i este la nceput de drum, a reu[it s` atrag` aten- ]ia asupra sa, prin cåteva re- zultate deosebite, interne [i interna]ionale [i s`-[i asigure totodat` o pozi]ie frunta[` n clasamentul anual al F.R.C.F. Ambi]ia, perseveren]a [i d`- ruirea cu care este nzestrat acest junior m-au convins pe mine, personal, c` este un sportiv cu reale perspective, cu un poten]ial fizic [i mai ales psihic de excep]ie, con- turåndu-[i astfel profilul per- fect al sportivului de nalt` performan]`. Impresionat` fiind de toate aceste calit`]i, am hot`råt s` mp`rt`[esc cititorilor revistei cåteva din gåndurile, ideile, modul de via]`, personali- tatea [i percep]ia sportului de performan]`, din perspectiva interlocutorului meu, sportivul Marius V`rzaru. – Marius, te-a[ ruga, pentru nceput, s` te prezin]i n cåte- va cuvinte cititorilor no[tri. – |n primul rånd vreau s` v` mul]umesc pentru ocazia aceasta, m` simt onorat s` 14 Culturism&Fitness nr. 1/2016 Culturism&Fitness nr. 1/2016 15 Interviu cu Marius V`rzaru Acest interviu este realizat de Profesor Irina Nicoleta Muntean, tripl` Campioan` Mondial` [i European`, multi- pl` Campioan` Na]ional` [i Balcanic`, la culturism, senioare, Maestru Emerit al Sportului, Arbitru Interna]ional – locul 2 la culturism la Zonale 2014, Tr. M`gurele – locul 2 la culturism la Cupa Federa]iei 2014, Reghin – vicecampion na]ional la juniori men's physique 170 cm, 2014, Ia[i – campion na]ional la seniori men's physique 170 cm, 2014, Sibiu – locul 1 la open men's physique la Zonale 2015, Otopeni – vicecampion na]ional la seniori men's physique 170 cm, 2015, Cluj – loc 3 la juniori men's physique 170 cm la CE 2015, Santa Sussana (Spania) – loc 3 la juniori men's physique 170 cm la CM 2015, El Salvador (San Salvador) Palmares Marius V`rzaru MMaarriiuuss VV``rrzzaarruu O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Culturism&Fitness nr. 1/2016 17 VVåårrsstt``:: 19 ani ||nn``ll]]iimmee:: 1,61 m GGrreeuuttaattee: 49 kg RRee[[eeddiinn]]``:: Bucure[ti SSttaarree cciivviill``:: nec`s`torit` OOccuuppaa]]iiee:: student` HHoobbbbyyuurrii:: fitness [i dans sportiv MMåånnccaarree pprreeffeerraatt``:: somn, crap, pizza [i pastele EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii ppeennttrruu uummeerrii:: – mpins la cadru Smith, 4 x10 – ramat vertical cu bara EZ, 3 x 10 – ridic`ri laterale din aplecat, 3 x12 – schiorul, 3 x 15 RRRRAAAAMMMMOOOONNNNAAAA PPPPEEEETTTTRRRREEEESSSSCCCCUUUU tot a[a, nu prea am mai avut timp de altceva. – Care sunt punctele tale forte, care te-au ajutat s` pro- gresezi [i s` ocupi a 3-a trea- pt` a podiumurilor Europene [i Mondiale? – Sunt un om ambi]ios [i ceea ce mi propun realizez. Ca orice om, ca orice sportiv, am o grup` favorabil` care la mine este abdomenul [i acesta pot spune c` este atuul meu. – Te-au ajutat aceste rezul- tate [i ]i-au deschis noi per- spective pentru viitorul t`u profesional? – Da, de curånd am ob]inut diploma de Instructor Fitness, cu care sper s` mi g`sesc de munc` n domeniu. Pe viitor vreau s` fac [coala de antrenori. – Care sunt persoanele care te-au ndrumat, sus]inut [i influen]at n progresul [i ascensiunea ta pe plan sportiv? – Aici am mai multe per- soane c`rora vreau s` le mul]umesc pentru ceea ce au f`cut [i fac pentru mine. |n primul rånd, domnului profe- sor D`nu] Enu]` care m-a ajutat foarte mult, familiei mele [i iubitei mele care mi- au fost al`turi pe parcursul ntregii preg`tiri [i, nu n ultimul rånd, dumneavoastr`, pentru faptul c` sunte]i em- blema clubului nostru , o pre- zen]` care pe mine personal m` motiveaz` s` ajung [i mai departe. – Ce obiective ai pentru viitor? – Vreau s` particip la Arnold Classic sau Olympia Amateurs pentru a ncerca s` trec la profesionism. – Ai dori s` adresezi cåteva cuvinte [i gånduri cititorilor revistei Culturism [i Fitness? – Sigur, sper c` interviul meu v-a adus un plus de motiva]ie pentru preg`tirea voastr`. M-a[ bucura ca ntr- o zi s` v` v`d [i pe voi pe coperta revistei, s` citesc cu drag sau chiar s` realizez eu un articol cu [i despre voi. – |]i mul]umesc, Marius, [i ]i doresc mult succes n con- tinuare, n tot ce ]i-ai propus! Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 25,00 lei Vitamin Complex 100% DZR 16 Culturism&Fitness nr. 1/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. Arnold ncearc` s` schimbe modul n care se arbitreaz`? |ntr-o conferin]` de pres`, ]inut` mpreun` cu liderii din conducerea IFBB, Arnold a anun]at c` vrea s` schimbe modul cum se arbi- treaz` [i s` se acorde mai mult` importan]` poz`rii artis- tice. „Vom ]ine concursuri Arnold Classic pe 6 conti- nente anul acesta [i vreau s` ncepem cu ele. Vom da o mai mare importan]` poz`rii artistice [i dac` reac]iile vor fi favorabile vom implementa sistemul la toate competi]iile“, a spus Arnold. Tot el a expli- cat c`: „Nu e normal ca, ajun[i la nivelul de dezvoltare atins de profesioni[ti, s` vin` pe scen` [i cånd pozeaz` s` nu poat` ]ine fix` o contrac]ie f`r` s` tremure sau s` aib` crampe. E cazul s` exerseze mai mult aceste contrac]ii la antrenament. Frank Zane, pe vremea cånd concuram eu, putea s` stea 4 minute ncor- dat la maximum ntr-o pozi]ie cu zåmbetul pe buze. Asta nseamn` s` fii profesionist. Apoi e vorba de pozarea artistic`, pe muzic`, de punere n valoare a ceea ce ai ob]inut, de punerea ntr-o lumin` favorabil` a corpului t`u [i a imaginii sportului n general.“ Arnold dore[te ca lumea s` vad` n concursurile de culturism, dincolo de com- peti]ia n sine, un adev`rat show artistic care s` atrag` mai mul]i fani care pl`tesc bilete la concursuri sau acces la transmisiile TV sau online, cum se ntåmpl` la alte spor- turi. |n felul acesta vor benefi- cia inclusiv sportivii pentru c` dac` vor exista ncas`ri mai mari vor cre[te [i premiile. Ceea ce observ eu este c` Arnold se implic` serios n dezvoltarea culturismului la nivel global [i eu cred c` deja a preluat rolul pe care l aveau fra]ii Weider n fruntea acestui sport urmånd probabil [i numirea oficial` n fruntea IFBB. a fost stabilit un nou record Guinness Book ntr-o prob` de for]`? |n cadrul unui show ]inut n Italia, lituanianul Zydrunas Savickas de 175 kg [i 1,91 m, campionul mondial din 2014 la competi]ia strongest man, a fost nvins n proba de c`rat pe ceaf` o greutate de 450 kg pe dis- tan]a de 20 m de islandezul Thor Bjornsson de 175 kg [i 2,05 m, care a stabilit un nou 18 Culturism&Fitness nr. 1/2016 TThhoorr BBjjoorrnnssssoonn record Guinness, ncheind proba n doar 19,6 secunde. Kevin Levrone n- cearc` s`-i calce pe urme lui Arnold, n domeniul organi- z`rii de concursuri? Kevin, care a cå[tigat n 94 [i 96 Arnold Classic [i s-a clasat de 4 ori pe locul secund la Mr. Olympia n 92, 95, 2000 [i 2002 a nfiin]at o trup` rock [i a jucat n cåteva filme de la retragerea sa din competi]ii iar acum organizeaz` primul lui concurs pe profesioni[ti, care deschide sezonul [i i poart` numele, Kevin Levrone Classic. Acesta va avea loc pe 27 februarie, n Polonia, cu o s`pt`mån` naintea lui Arnold Classic, ]inut pe 3-6 martie n Columbus, Ohio. Aceste con- cursuri vor fi urmate de Arnold Classic Australia, pe 18-20 martie, [i de Arnold Classic Brasil, pe 1-3 aprilie. viteza mai mare de execu]ie nseamn` implicare muscular` mai mare? Acest lucru este valabil n cazul mu[chilor abdominali. Cerce- t`torii au testat activitatea muscular` a subiec]ilor, cånd ace[tia f`ceau ridic`ri de trunchi, la diferite viteze: lent, adic` 4 secunde o repetare, sau 2, 1,5 sau 1 secund` sau cåt de repede puteau subiec]ii. Rezultatele au ar`tat c` pe m`sur` ce cre[tea viteza, activitatea muscular` cre[tea la toate cele trei grupe de mu[chi implicate: drep]ii abdomi- nali, oblicii externi [i interni. Cea mai mare cre[tere a activit`]ii a avut loc n cazul oblicilor externi care n cazul efectu`rii lente a repet`rilor nu prea sunt implica]i, dar la viteza maxim` activitatea lor cre[te de peste 6 ori. gigantul Mamdouh Elssbiay a declarat c` anul viitor se va clasa mai bine la Mr. Olympia? „Crede]i-m`, la anul m` voi clasa mai bine, a declarat egipteanul presei de specialitate. Am o carier` lung` n fa]`, a[a c` nu vreau s` m` enervez sau s` m` mir c` m-am clasat doar pe 5. Voi continua s` fac ce am f`cut anul trecut: voi månca, voi dormi [i m` voi gåndi la victorie. To]i tipii `[tia de la Mr. Olympia erau idolii mei acum cå]iva ani. Sunt tån`r, am timp s`-i bat.” Kai Greene revine n competi]ii? De ceva timp, pe paginile personale de socializare, Kai pos- teaz` zilnic aspecte privind preg`tirea pen- tru participarea sa la Arnold Classic 2016, inclusiv de la preg`tirea coregrafic` a pro- gramului liber (foto). Kai nu a mai participat la aceast` competi]ie din 2010, el fiind campion n acel an [i la edi]ia din 2009. Pentru premiul cel mare, acordat cå[tig`torului, 130.000 $, Kai se va bate cu nume sonore precum Evan Centopani, Justin Compton, Tony Freeman, Cedric McMillan, Branch Warren sau Juan Morel. KKaaii GGrreeeennee MMaammddoouuhh EEllssssbbiiaayy Culturism&Fitness nr. 1/2016 19 O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. Cofeina este probabil cea mai comun` substan]` folosi- t` ca supliment nutritiv. Vreau s` zic cå]i dintre noi [i ncep ziua cu o cea[c` de cafea? |ntr-un test f`cut la Universitatea din Pennsylva- nia, s-a descoperit c` 85% din americani consum` cel pu]in o cea[c` de cafea pe zi. Nu este nimic gre[it cu cofe- ina, are o multitudine de lu- cruri pozitive, dar exist` mult mai multe lucruri pe care s-ar putea s` nu le [tii despre acest drog. Da, tehnic, este un drog. Cånd cofeina este folosit` ca supliment pentru sport exist` cåteva reguli ce trebuie urmate. A[adar, n continu- are, v` prezint ce trebuie [i ce nu trebuie f`cut atunci cånd cofeina face parte din rutina zilnic`. DA: Cånd folose[ti cofeina pentru cre[terea performan- ]ei, cel mai bine este cånd es- te luat` cu 60 de minute na- inte de antrenament. Ne refe- rim aici atåt la antrenamente- le de putere [i for]` cåt [i cele de anduran]`. O doz` de 3-6 mg pentru fiecare kilogram al corpului este ideal`. Asta n- seamn` c`, pentru un atlet de 100 kg, ar trebui s` lu`m o doz` ntre 300 [i 600 mg de cofein` nainte de antrena- ment. |n unit`]i mai convena- bile, asta nseamn` 1,5 pån` la 3 ce[ti de cafea. Totu[i, e cam greu s` bei 3 ce[ti de ca- fea [i de aceea exist` pilulele de cofein` sau suplimentele de preworkout. NU: Evit` s` consumi doze mari. Din p`cate, prea mult` cofein` va lucra mpotriva ta. |n cantit`]i mari apar efecte ca anxietate, agita]ie, dureri de cap [i, datorit` impactului asupra sistemului nervos, ]i va afecta somnul. Iar cånd e vorba de cre[tere, somnul este vital. DA: Include cofeina n plan- ul t`u dac` vrei s` sl`be[ti. Cofeina cre[te metabolismul [i de ce s` nu profi]i de acest lucru? Studiile au ar`tat c` aceasta cre[te rata metabol- ic` cu 6-16%, depinzånd de cantitate. De asemenea, me- tabolismul r`måne crescut [i la cåteva ore de la con- sumarea cofeinei, permi]ån- du-]i arderea de calorii n plus. NU: Se crede c` nu trebuie s` consumi simultan cofeina [i creatina. De fapt s-a de- monstrat c` prima anuleaz` orice beneficiu dat de creati- n`. Chiar dac` unele studii au concluzionat contrarul, eu zic c` nu merit` riscul s` arunci banii pe fereastr`. A[adar, nu ad`uga cofeina la shake-ul de diminea]` ce con]ine deja cre- atin`. Ia-le separat [i evi]i n mod cert eventualele anihil`ri. DA: Asigur`-te c`, precum la alte substan]e, ciclizezi [i cofeina. Din p`cate, cea[ca din fiecare diminea]` va lu- cra, n timp, mpotriva ta. Cor- pul nostru este foarte iste] [i se adapteaz` repede. Dup` o vreme vei deveni insensibil la cofein`. Nimeni nu [tie num`rul magic de zile dup` care trebuie s` faci pauz`. Dar un lucru este sigur: cånd sim]i c` trebuie s` cre[ti can- titatea de cofein` pentru a avea acela[i efect de la n- ceput, atunci e cazul s` faci pauz` pentru 1-2 s`pt`måni. NU: Evit` acele versiuni de formule, unele chiar caraghi- oase, ale cafelei care se vor mai bune, mai puternice [i ca- re dau rezultate mbun`t`]ite. Astfel de crea]ii ce con]in mai mult` cofein` sau alte ingre- diente, precum extract de ceai verde, spun c` mbun`t`]esc sc`derea gr`ut`]ii, perfor- man]a fizic` [i mental`. Din p`cate, sunt simple p`c`leli, cercet`rile pur [i simplu nu au demonstrat c` aduc astfel de beneficii. Mai bine p`streaz` banii pentru altceva. DA: Dac` e[ti la o diet` cu pu]ini carbohidra]i, atunci ai nevoie de cofein`. Se [tie c` depozitele de glicogen sunt foarte sc`zute dup` un antre- nament intens, mai ales dac` e[ti la diet` [i måncånd pu]ini carbohidra]i nu vei avea ener- gia necesar` pentru un antre- nament urm`tor care se vrea intens. Din fericire, cofeina este aici s` te ajute. Recent, s-a demonstrat c` prin consu- marea de cofein` [i carbohi- dra]i, s-a mbun`t`]it rata sin- tezei glicogenului, fa]` de consumarea de carbohidra]i [i protein` sau doar de carbo- hidra]i. Cu alte cuvinte, cofei- na ajut` carbohidra]ii s` intre n mu[chi sub form` de ener- gie [i nu s` fie depozita]i sub form` de gr`sime, lucru ideal cånd suntem la regim. NU: Nu e nevoie s` te bazezi pe b`uturi energizante scumpe. Da, [tim to]i c` ne dau aripile cånd bem Red Bull, dar merit` banii cåt cost` o doz`? Mai mult decåt atåt, aceste b`uturi energi- zante sunt produse cu ingre- diente „energetice” precum cofeina, taurina [i cantit`]i imense ale vitaminei B. Aces- te b`uturi energizante chipu- rile mbun`t`]esc performan- ]a. Totu[i, efectele negative, pentru consumarea mai mult de o doz` pe zi, includ cre[te- rea tensiunii arteriale [i a rit- mului cardiac n repaus. DA: Adu varietate la sursa ta de cofein`. Nu trebuie s` fie tot timpul cafea, po]i alege ceaiul. De exemplu, ceaiul negru nu este doar o bun` surs` de cofein` ci [i de anti- oxidan]i. NU: Dac` e[ti ncep`tor, atunci ncepe gradual cu co- feina pentru impuls energetic. Din cauza mecanismului ei de ac]ionare, cofeina poate interfera cu transmiterea sti- mulilor durero[i c`tre creier. S-a ar`tat c` aceasta dimin- ueaz` percep]ia durerii. Pare un lucru bun la prima vedere, dar este un imens risc. Este posibil s` te accidentezi [i s` nu-]i dai seama imediat. Co- feina te face s` te sim]i invin- cibil, dar nu nseamn` nici pe departe c` e[ti. Alexandru Bolborici dup` Ironman 20 Culturism&Fitness nr. 1/2016 Culturism&Fitness nr. 1/2016 21 Cofeina este regele Asigur`-]i maximul din aceast` substan]` foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. Mic ghid de culturism [i fitness Anatomie locomotorie uman` (II) Marian Constantin, biolog Sistemul muscular Totalitatea mu[chilor, care, datorit` propriet`]ii lor de a se contracta sub controlul impul- surilor nervoase, constituie elementele active ale mi[c`rii, formeaz` sistemul muscular. |n func]ie de structura inter- n` [i de inerva]ie, mu[chii sunt de dou` tipuri: mu[chi scheletici (forma]i din fibre cu aspect striat), insera]i pe oase [i afla]i sub control vol- untar [i mu[chi viscerali (forma]i din fibre cu aspect neted). Musculatura inimii, de tip cardiac, [i cea a diafrag- mului au aspect striat, dar sunt sub control vegetativ, involuntar. Organismul uman cuprinde circa 700 de mu[chi scheleti- ci, care cånt`resc aproxima- tiv 40-45 kg (50%) din masa unui b`rbat adult [i aproxima- tiv 25% din masa unei femei adulte (la care, ]esutul adipos este mai dezvoltat decåt la b`rbat). Mu[chii scheletici au trei por]iuni: cap`tul sau capetele de origine (fixe), corpul mus- cular [i cap`tul sau capetele de inser]ie (care mi[c` supor- tul pe care este inserat sau sunt inserate). Frecvent, ca- petele sunt constituite din tendoane, formate din fibre conjunctive foarte rezistente, inextensibile. Unele tendoane au sec]iu- ne cvasicircular` (tendoane propriu-zise) sau foarte aplat- izat` (aponevroze). La limita tendoanelor cu corpul muscu- lar, exist` fibre musculare, care au rol n detectarea nive- lului de ntindere a mu[chiului (formånd fusurile neuro-mus- culare). Corpul muscular este for- mat din ]esut muscular, ]esut conjunctiv, vase de sånge [i nervi. Principala caracteristic` a mu[chilor este contractili- tatea, capacitatea de a-[i scurta lungimea sub ac]iunea impulsurilor nervoase. |n nu- m`rul urm`tor al revistei, voi prezenta anatomia intern` a mu[chilor scheletici [i modul n care este realizat` con- trac]ia muscular`. |n func]ie de ac]iunea lor, mu[chii sunt mp`r]i]i n: – flexori (care realizeaz` flexia unor segmente ale cor- Biografie[idesene:C-tinM.,„Micaltlasdeculturism[ifitness“,manuscris 22 Culturism&Fitness nr. 1/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. pului), eviden]ia]i n desenele al`turate cu tonuri de verde; – extensori (care real- izeaz` extensia unor seg- mente ale corpului), evi- den]ia]i n desenele al`turate cu tonuri de ro[u; – adductori (care real- izeaz` coborårea [i apro- pierea de planul sagital a unor segmente ale corpului), eviden]ia]i n desenele al`tu- rate cu tonuri de albastru; – abductori (care real- izeaz` ridicarea [i dep`rtarea de planul sagital a unor seg- mente ale corpului), eviden- ]ia]i n desenele al`turate cu tonuri de mov; – rotatori (care realizeaz` rota]ia unor segmente ale corpului), eviden]ia]i n dese- nele al`turate cu maro). |n desene, cu tonuri de gal- ben, sunt ilustrate ligamen- tele [i tendoanele, iar cu gal- ben-portocaliu, regiunile ai c`ror mu[chi nu sunt antre- na]i n mod special. Pectoralii l`sa]i – exist` ceva mai inestetic la b`rba]i? Eu dau vina pe multitudinea de exerci]ii pentru piept efec- tuate la banca orizontal`. Prea mul]i tipi [i bazeaz` antrenamentul pe mpinsul orizontal [i [i m`soar` b`rb`- ]ia dup` greutatea de pe bar`. Mai r`u este dac` faci [i tu parte din categoria asta [i, de fapt, nu ai realizat acest lucru. A[az`-te n fa]a oglinzii din profil [i analizeaz` obiectiv forma pectoralului t`u. Este ridicat [i bombat la mijloc sau este l`sat, bombat doar n partea de jos? Dac` partea superioar` nu prea exist`, atunci e cazul s` faci schim- b`ri n rutina de antrenament pentru piept. |mpinsul nclinat trebuie f`cut primul! De acum ncolo, ncepi antrenamentul de piept cu mpinsul nclinat. Po]i folosi bara, ganterele, cadrul culisant sau un aparat tip Hammer, care s` aib` unghi- uri bune ale mi[c`rii. Trebuie s` faci numai mi[c`ri la nclinat! Astfel vei pune stres pe pieptul superior care va avea [ansa s` prind` din urm` nivelul dezvolt`rii pieptului inferior [i median. Dup` primul exerci]iu, con- tinu` cu flutur`ri cu gantere, flutur`ri la aparat sau cabluri, toate la unghiul corespunz`- tor pentru ac]iunea asupra pieptului superior. Nu-]i face griji pentru partea inferioar` a pieptului, ea va primi suficient stimul de la exerci]iile de ncli- nat.Trebuie s` rezi[ti tenta]iei folosirii mpinsului din orizon- tal care, mai mult ca sigur, a fost exerci]iul t`u favorit nc` din liceu. Nu l`sa deltoizii anteriori s` preia mi[carea! V`d foarte des aceast` mare gre[eal` la tinerii de la sal`. Ei pozi]io- neaz` prea nclinat` banca. Dac` se folose[te un unghi mare de 30 de grade al ncli- na]iei b`ncii de mpins, atunci umerii anteriori vor prelua o mare parte din efort, sc`zånd drastic eficien]a exerci]iului pentru pectoralul superior. Alexandru Bolborici dup` Ironman Culturism&Fitness nr. 1/2016 25 |nclin` banca pentru cre[tere foto:Ironman Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi poli- nesaturate care sunt nece- sare organismului uman pen- tru o bun` func]ionare a apa- ratului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu- lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Ga- mma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`- derea n greutate, mbun`t`- ]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a in- flama]iilor [i ac]ioneaz` bene- fic asupra sistemului cardio- vascular. Administrare: se admin- istreaz` oral cåte 1-3 cap- sule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 43,00 lei OMEGA COMPLEX 24 Culturism&Fitness nr. 1/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional De cånd m` [tiu, am tot c`utat metode noi de a mbun`t`]i antrenamentul, de a for]a progresul. Pentru un culturist, asta trebuie s` fie o a doua natur`, zic eu. |n fond, to]i marii campioni sunt de acord cu repetarea aceluia[i antrenament, mereu [i mereu, nu va genera nicio schimbare a felului cum ar`]i. E [i logic! Dac` pentru piept fac mereu acelea[i exerci]ii, n aceea[i ordine, cu acelea[i greut`]i [i num`r de serii [i repet`ri, ce motiv are mu[chiul pectoral s` creasc`. Trebuie s` vii cu ceva nou, mai greu, mai intens, mai dur [i atunci pectoralul va fi nevoit s` se adapteze prin cre[tere. Iat` o astfel o cre[tere dra- matic` a intensit`]ii pe care o foloseam n perioada cånd concuram pentru a da un [oc spatelui. |n loc s` fac trac]iuni la scripete cu priz` larg` ntr- o s`pt`mån`, cu priz` ngus- t` s`pt`måna urm`toare [i priz` tip supina]ie a treia s`pt`mån`, le f`ceam pe toa- te 3 n aceea[i serie. Dup` o nc`lzire format` din 2-3 serii a cåte 5-6 repe- t`ri cu greutate din ce n ce mai mare, ncepeam antrena- mentul cu greutatea cu care puteam face maximum 7 trac- ]iuni cu priz` foarte larg`. Dup` aceea, f`r` nicio pau- z`, apucam bara tot cu priz` prona]ie, dar la l`]imea umer- ilor [i pentru c` ai mai mult` for]` folosind aceast` priz`, reu[eam nc` 7 repet`ri. Deja spatele meu era stors, dar nu m` opream [i schimbam priza din prona]ie n supina- ]ie, pentru a m` pune ntr-o pozi]ie n care ai mai mult` for]` la trac]iuni, [i mai sco- team 7 repet`ri. Dup` un asemenea tur de for]` pur [i simplu nu mai puteam s` stau n picioare [i pl`månii mei strigau pur [i simplu dup` aer. Trebuie s` recunosc c` pauzele dep`- [eau cu mult cele dou` minu- 26 Culturism&Fitness nr. 1/2016 te standard, recomandate n general. Cred c` m` apropi- am de 5 minute dup` primele 2 serii [i poate [i mai mult la seriile urm`toare. Minimum 6 serii v` recomand n acest stil [i o s`-mi da]i dreptate cånd zic c` acest fel de antrena- ment este barbar. Pe vremuri, cånd tr`geam a[a tare la sal` obi[nuiam s` iau [i 3-4 por]ii de Ideal Protein pe zi, diminea]a, ime- diat dup` trezire, dup` antre- nament [i nainte de culcare. Uneori, dar mai rar, luam o cup` de Ideal Protein cu ap` [i dac` m` trezeam noaptea. Antrenamentul `sta chiar mi f`cea o foame teribil` [i era imposibil s` stau doar cu cele 3 mese obi[nuite, cu carne, ou`, lactate [i legume pe care obi[nuiam s` le m`nånc ca orice om normal. De altfel, mi se p`rea o pros- tie s` fac antrenamente ex- trem de dure [i s` m`nånc doar måncare obi[nuit` f`r` s` iau vitamine, minerale, concentrat proteic [i alte su- plimente nutritive. |n schimb, ntotdeauna am fost mpotriva dopingului, steroizilor anabolizan]i, care de altfel sunt [i interzi[i [i care pot genera o serie de probleme grave de s`n`tate. De aceea, acum, cånd pri- vesc n urm`, m` felicit c` am stat curat [i nu am folosit steroizi anabolizan]i. Poate c` a[ fi cå[tigat mai multe titluri n cei 30 de ani cåt am concurat, poate a[ fi cå[tigat titluri mai importante. A[a am cå[tigat doar 18 titluri de campion na]ional dar acum, la 53 de ani, nu am nici cel mai mic regret [i consider c` aceast` decizie de a nu folosi steroizi anabolizan]i a fost cea mai bun` decizie pe care am luat-o vreodat`. Pute]i ar`ta extraordinar doar cu munc` grea [i tenaci- tate [i cu suplimente nutritive. Eu folosesc [i acum multe produse din gama Redis Nutri]ie [i sper s` ar`t bine sau chiar extraordinar [i la 60 de ani, antrenåndu-m` inteli- gent [i folosind inteligent aceste suplimente. Mai am doar 7 ani pån` atunci. Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro |n c`utarea progresului Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în pro- por]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L- Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelu- lui colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingre- diente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru mini- mum 50 buc`]i. 1,79 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde Culturism&Fitness nr. 1/2016 27 foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic). Pre]: 1,10 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat PALATINOSEPALATINOSE Culturism&Fitness nr. 1/2016 29 Arnold a f`cut multe lucruri cum trebuie n drumul s`u de a deveni cel mai cunoscut culturist al tuturor timpurilor. Nu numai c` avea un genetic fantastic, dar a [tiut s` se antreneze inteligent, variat [i intens. Un mod preferat de antrenament al lui Arnold a fost de a efectua n aceea[i sesiune exerci]ii pentru mu[chii antagoni[ti. De asemenea, Arnold prefera antrenamentele de volum. Volumul este un lucru per- sonal. Unii r`spund la antre- namentul cu mult volum, al]ii nu. Un program pentru mu[chii antagoni[ti permite unui mu[chi s` se odih- neasc` n timp ce lucreaz` cel opus. Cånd faci o mi[care de mpins, implici mul]i mu[chi. |n acela[i timp, cånd mergi la mi[carea antago- nist`, cea de tragere, permi]i mu[chilor implica]i la mpins s` se odihneasc`. Astfel, programul ]i permite cre[terea volumului [i inten- sit`]ii antrenamentului, avånd un avantaj major fa]` de pro- gramele de antrenament tradi]ionale, precum spate cu biceps [i piept cu triceps. Cheia este s` folosim stilul de la superserii, cu o perioad` de pauz` nu mai mare de 90 de secunde cånd trecem la urm`torul exerci]iu pentru mu[chiul antagonist. Perioada de pauz` este sufi- cient` pentru a permite refac- erea cu ATP a mu[chilor. {tiin]a spune c` dac` volu- mul este ridicat, atunci inten- sitatea trebuie s` fie sc`zut`. Cu acest program pentru mu[chii antagoni[ti, vom putea permite men]inerea ridicat` a volumului cåt [i a intensit`]ii. De asemenea, programul pentru mu[chii antagoni[ti va ajuta crearea unei balan]e ntre grupele de mu[chi, pre- venind accident`rile [i unele sl`biciuni n mi[c`ri. Aici efectu`m un num`r egal de serii atåt pentru mu[chii de tragere cåt [i pentru cei de mpingere. De vreme ce nimeni nu este perfect simetric, din fa]` [i din spate, specialistul Brian Richardson recomand` mp`r]irea antrenamentului n 4 sesiuni: ziua 1 - mpins/tras orizontal, ziua 2 - biceps [i tri- ceps, ziua 3 - mpins/tras ver- tical [i ziua 4 - picioare. Un mpins/tras orizontal este mi[carea n care bra]ele sunt n fa]a corpului [i se mi[c` dinspre/spre corp. Un mpins/tras vertical este mi[carea n care bra]ele se afl` deasupra capului [i se mi[c` dinspre/spre corp. Schimbarea regulat` a pro- gramului de antrenament este cheia pentru cre[teri musculare [i una dintre primele lec]ii pe care le nv`]`m despre culturism. Richardson avertizeaz` s` folosim acest program pentru 4-6 s`pt`måni, dar nu mai mult de 8 s`pt`måni. Atåt timp cåt dozezi bine greut`]ile folosite [i men]ii pauza reco- mandat` ntre serii, te po]i a[tepta la rezultate semni- ficative pentru cre[tere mus- cular`. Metoda a func]ionat pentru Arnold, merit` s` o ncerci [i tu. Programul Mai jos v` ar`t un exemplu clasic pentru mu[chii antago- ni[ti, creat de Brian Richardson. Cuprinde patru zile cu o schem` de exerci]ii destinate pentru hipertrofie muscular`. |nainte de fiecare antrenament, execut` o nc`lzire de 10 minute, gen biciclet` sta]ionar`. Apoi 5-8 minute de stretching pentru grupele musculare care urmeaz` a fi lucrate. |n timpul antrenamentului, pauzele ntre exerci]ii s` fie de 90 secunde minimum [i s` ajung` maximum la 3 minute pentru exerci]iile foarte grele. Vom descrie doar cåteva exerci]ii din program. Ramat cu bara T Plaseaz` cap`tul unei hal- tere ntr-un col] [i umple cel`lalt cap`t cu greut`]i. Ata[eaz` un måner n V la cap`tul nc`rcat, prinde månerul cu ambele måini [i apleac`-te din trunchi. Pozi]ia trunchiului s` fie cam la 45 de grade fa]` de sol, iar spatele inferior s` fie cambrat [i foto:Ironman rraammaatt ccuu bbaarraa TT mmppiinnss oorriizzoonnttaall ccuu ggaanntteerree Fa]` n fa]` |mparte programul pentru mu[chii antagoni[ti 28 Culturism&Fitness nr. 1/2016 Ziua 1 |mpins/tras orizontal - ramat cu bara T, 5 serii a 12 repet`ri - mpins nclinat cu gan- tere, 5 x 10 - ramat priz` larg` la cablu lung din [ezånd, 4 x10 - flutur`ri la scripe]i pentru piept, 4 x 10 - mpins orizontal cu gan- tere, 4 x 10 - ramat alternativ la scripete fixat jos, 4 x 12O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. ncordat. Avånd bra]ele ntinse, ridic` greutatea prin ndoirea coatelor pån` cånd discurile ating burta. Dac` sala are un aparat special pentru ramat T, atunci folose[te-l pe acela. Merge [i aparatul cu suport n care pieptul este sus]inut de un pad. |mpins orizontal cu gantere |ntinde-te pe o banc` ori- zontal` avånd ganterele ]inute cu bra]ele ntinse. Coboar` controlat ganterele pån` aproape ating pieptul [i apoi, prin for]a pieptului, ridic`-le la pozi]ia ini]ial`. Nu e nevoie de rotire a pumnului, palmele sunt ndreptate tot timpul spre picioare. Flexii din stånd cu bara EZ Cu picioarele dep`rtate la nivelul umerilor [i genunchii u[or ndoi]i, apuc` o bar` cu bra]ele ntinse, folosind o priz` supina]ie. }inånd umerii [i coatele fixe n lateral, pe lång` corp, flexeaz` ante- bra]ele [i du bara cåt mai sus posibil, apoi coboar-o contro- lat la pozi]ia de start. Extensii din culcat cu bara EZ |ntinde-te pe spate pe o banc` orizontal`, ]inånd n måinile ntinse deasupra capului o bar` EZ, cu priz` prona]ie. Distan]a dintre palme trebuie s` fie la l`]imea umerilor. Cu coatele fixe, coboar` lent bara prin ndoirea coatelor, pån` cånd ajunge [i atinge u[or fruntea. |n niciun caz nu cobor bara n dreptul fe]ei (ochi, nas, gur`). Dup` ce a atins u[or fruntea, extinde bra]ele prin for]a tri- cep[ilor la pozi]ia ini]ial`. Unele s`li dispun de o b`ncu]` prev`zut` cu suport special la un cap`t pentru acest exerci]iu. Dac` exist`, folose[te-o, altfel recomand ajutorul unui partener. |mpins multiplan din [ezånd cu gantere Este un exerci]iu compus, ganterele mi[cåndu-se pe planuri diferite pe partea poz- itiv` [i negativ` a mi[c`rii. A[az`-te pe o banc` regla- bil`, fixeaz` sp`tarul la apro- ximativ 80 de grade [i apuc` o pereche de gantere. Pozi]ia de start este cu bra]ele para- lele cu solul, coatele sunt n lateralele corpului, palmele privesc n fa]` iar antebra]ele sunt plasate vertical fa]` de sol, formånd un unghi de 90 de grade cu bra]ele. De aici, mpinge controlat ganterele deasupra capului. Cånd ai trecut de jum`tatea mi[c`rii, rote[te palmele astfel ncåt n partea de final a ei, cånd coatele sunt aproape ntinse, palmele se privesc una pe alta. De aici, men]ine gan- terele la acela[i nivel [i adu coatele n fa]a ta, pån` aproape se ating. Acum, co- boar` ganterele, pån` cånd bra]ele sunt paralele cu solul. De aici, desf` bra]ele [i adu coatele n lateral, la pozi]ia de start a mi[c`rii. Trac]iuni la cablu cu månerul n V A[az`-te la helcometru [i ata[eaz` un måner n V la cablu. Ajusteaz` padul la n`l]imea corespunz`toare astfel ncåt s` men]in` fix` partea superioar` a coapsei, aproape de trunchi. Prin for]a marelui dorsal, trage de måner cu bra]ele, ducånd umerii n spate [i ridicånd pieptul. Men]ine pozi]ia de jos, pentru o secund`, cånd månerul atinge pieptul [i apoi, lent, adu månerul la pozi]ia ini]ial`. Extensii coapse A[az`-te la aparatul de extensii pentru coapse. Ajusteaz` padul astfel ncåt s` ating` zona piciorului, exact deasupra adida[ilor. Ridic` greutatea prin exten- sia coapselor pån` cånd genunchii sunt ntin[i. Coboa- r` ncet greutatea, controlånd mi[carea. Pentru primele 10 repet`ri, ]ine degetele picioa- relor ndreptate spre exterior, urm`toarele 10 repet`ri ]ine degetele ndreptate n sus iar pentru ultimele 10 repet`ri, ]ine-le ndreptate n interior. Flexii coapse Exist` aparate la care po]i face mi[care fie stånd ntins pe burt`, fie [ezånd. Alege oricare dintre ele care ]i place mai mult. Ajusteaz` padul astfel ncåt s` fie n contact cu tendonul lui Ahile. }ine c`lcåiele apropiate, chiar lipite, pe tot parcursul seriei. Flexeaz` coapsa, ridi- cånd bra]ul aparatului cåt po]i de mult. Ai grij` s` nu folose[ti greutatea mare, spatele inferior nu trebuie s` intre n hiperextensie. Con- tract` femuralii n partea de sus pentru un moment [i adu ncet greutatea la pozi]ia ini]ial`. Alexandru Bolborici dup` Ironman ttrraacc]]iiuunnii ccuu mmåånneerruull nn VV mmppiinnss mmuullttiippllaann ddiinn [[eezzåånndd ccuu ggaanntteerree Culturism&Fitness nr. 1/2016 31 Ziua 2 biceps [i triceps - flexii din stånd cu bara EZ, 4 x 10 - flot`ri la paralele, 4 x 10 - flexii concentrate, 4 x 12 - extensii din culcat cu bara EZ, 4 x 8 - flexia alternativ` la banca Scot, 5 x 12 - extensii cu frånghia, 5x10 Po]i include la final 1-2 exerci]ii pentru antebra]e dac` dore[ti. Ziua 3 |mpins/tras vertical - mpins vertical cu bara de la ceaf`, 4 x 10 - trac]iuni la bara cu priz` larg`, 4 x maximum - flutur`ri din stånd cu gan- tere, 4 x 12 - trac]iuni cu un bra] la hel- cometru, 4 x 12 - mpins multiplan din [ezånd cu gantere, 4 x 10 - trac]iuni la cablu cu månerul n V, 4 x 12 Ziua 4 Picioare - ndrept`ri cu bara, 4 x 10 - fand`ri laterale cu bara, 4 x 10 - extensii coapse, 5 x 30 - flexii coapse, 5 x 12 - ridic`ri pe vårfuri, 4 x 20 30 Culturism&Fitness nr. 1/2016 fflleexxiiii ddiinn ssttåånndd ccuu bbaarraa EEZZ eexxtteennssiiii ddiinn ccuullccaatt ccuu bbaarraa EEZZ fflleexxiiii ccooaappssee eexxtteennssiiii ccooaappssee O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 1/2016 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAK SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Concentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 61 lei, cutii de 900 g – 63,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 57,00 lei, cutii de 900 g – 59,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 65,00 lei, cutii de 900 g – 67,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 85,00 lei. Izolat proteic din zer (Prolacta 95 Low Lactose) Are o concentra]ie de 95% pro- tein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro- duc`tor: Lactalis Ingredients, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 95,00 lei, cutii de 900 g – 97,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 29,00 lei, 2 kg – 55,00 lei, cutii de 750 g – 31,00 lei, 2 kg – 57,00 lei. Inulin` Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 25,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro- duc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 13,00 lei, cutii de 1 kg – 15,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Organizatori: Power GYM Codlea, Asocia]ia Romån` de Skandenberg „Bra] de Fier”, Prim`ria Municipiului Codlea Loca]ie: Casa de Cultur` a Municipiului Codlea (jud. Bv) Data: 1-3 aprilie 2016 Concuren]i: au drept de participare NUMAI cet`]enii romåni, indiferent de domicili- ul acestora. Nu este nece- sar` legitimarea prealabil` la vreun club. Sistem de desf`[urare: dubl` eliminare. Tax` de participare: 25 lei/bra] Seminar de arbitraj: poate participa oricine vorbe[te limba romån` [i cunoa[te n teorie regulamentul de skan- denberg. Participarea la sem- inar este gratuit`, dar este necesar` confirmarea prezen]ei pån` cel tårziu 25.03.2016 pe e-mail: con- tact@bratdefier.ro Absolven]ii acestui seminar sunt atesta]i printr-un certifi- cat recunoscut de Federa]ia European` [i de Federa]ia Mondial` de Skandenberg, putånd arbitra n cadrul com- peti]iilor oficiale organizate de c`tre ace[tia sau de c`tre partenerii lor. |n acest an se va acorda [i titlul de „Cel mai bun arbitru ncep`tor”. Cå[ti- g`torul va fi invitat la Vende- ttele televizate [i la concursu- rile organizate de Asocia]ie. Categorii de greutate: - juniori mici (cei n`scu]i n- tre 1998 [i 2002 inclusiv), bra]ul stång [i drept: -50, -55, -60, -65, -70, -75, -80, +80 kg - junioare mici (cele n`scu- te ntre 1998 [i 2002 inclusiv), bra]ul stång [i drept: -55 [i +55 kg - juniori mari (cei n`scu]i n- tre 1995 [i 1998 inclusiv), bra]ul stång [i drept: -55, -60, -65, -70, -75, -80, -85, 90, +90 kg - junioare mari (cele n`scu- te ntre 1995 [i 1998 inclusiv), bra]ul stång [i drept: -55 [i +55 kg - seniori (peste 21 de ani), bra]ul stång [i drept: -55, -60, - 65, -70, -75, -80, -85, -90, - 100, -110, +110 kg - senioare (peste 21 de ani), bra]ul stång [i drept: -65, +65 kg - masters masculin +40 ani (cei n`scu]i n 1976 sau mai devreme), bra]ul stång [i drept: -80 kg, 95 kg, +95 kg - open seniori bra]ul stång [i drept (cu cå[tig`torii cat. de seniori) Primii clasa]i de la fiecare categorie vor primi diplome [i medalii. Campionul [i vice- campionul na]ional al fiec`rei categorii de greutate [i bra] se calific` automat n Lotul Na]ional de Skandenberg al Romåniei, cu drept de partici- pare la Europene [i Mondiale n 2016. Programul manifest`rilor Vineri, 11.04.2014 11.00-16.00 - seminar [i test arbitraj 17.00-18.00 - seminar „Organizarea Competi]iilor de Skandenberg - No]iuni [i Management“ 18.00-20.00 - cåntar oficial [i nregistrare Såmb`t`, 12.04.2014 - STÂNGA 8.00-10.00 - cåntar oficial [i nregistrare 11.00-17.00 - tururi prelim- inare bra]ul stång 18.30 - finale, open, pre- mieri bra]ul stång Duminic`, 13.04.2014 - DREAPTA 08.00-10.00 - cåntar oficial [i nregistrare 11.00-17.00 - tururi prelim- inare bra]ul drept 18.30 - finale, open, pre- mieri bra]ul drept Regulament CN 2016 32 Culturism&Fitness nr. 1/2016 O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, strr.. Stephann Luudwig Roth, nnrr.. 1 (nn innccinnta Colegiuuluui Na]ionnal Auurrel VVlaiccuu)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.534.043, 0725.209.691 S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` FITCLASS CLUB Bucure[ti, Str. Rotund` 6A. Antrenori: Florina Cernat, Cosmin Iancu. Tel. 0760.600.101 www.fitclass.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro SLIM GYM Otopeni, Str. Polon` nr. 12; Tel. 0764.866.022 BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii bratdefier.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree sskkaannddeennbbeerrgg SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 31,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 59,00 lei, g`le]i de 2 kg – 61,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 1/2016 Vånd aparatur` profesiona- l` (Panatta) Technogym, sal` complet`. Tel. 0751.388.631 Sal` de fitness [i arte mar]iale, n Bucure[ti, zona Obor. Aparatur` ultramod- ern`. Ini]iere n kick box pentru copii [i juniori. Tel. 0723.456.902 Vånd colec]ia revistei Culturism, de la nr. 1, nego- ciabil. Tel. 0744.179.905 MIC~ PUBLICITATE www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,50 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,20 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i, 15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro 2,59 lei bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou Culturism&Fitness nr. 1/2016 35 L-Carnitin Instant BBBBaaaattttoooonnnn pppprrrrooootttteeeeiiiicccc ccccuuuu uuuunnnn ccccoooonnnn]]]]iiiinnnnuuuutttt mmmmaaaarrrreeee ddddeeee ffffiiiibbbbrrrreeee vvvveeeeggggeeeettttaaaalllleeee,,,, iiiiddddeeeeaaaallll ppppeeeennnnttttrrrruuuu ssssllll````bbbbiiiitttt.... O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×