Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Revista Culturism & Fitness nr. 235 (2/2015)

1.805 Aufrufe

Veröffentlicht am

– Sistemul greu, usor si mediu
– Ce se intampla cand nu mai crestem?
– Cand reducem volumul antrenamentelor
– Masa rapida low-carb
– Sculptura si corpul uman in Romania (4)
– Interviu cu Lavinia Sandu
– Stiati ca…
– Interviu cu Alexandru Petcu
– Metoda noua pentru cei ce se antreneaza fara partener
– Mic ghid de culturism si fitness
– Antrenamentul bine facut
– Teorii reexaminate

Veröffentlicht in: Sport
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Revista Culturism & Fitness nr. 235 (2/2015)

 1. 1. SSiisstteemmuull ggrreeuu,, uu[[oorr [[ii mmeeddiiuu TTeeoorriiii rreeeexxaammiinnaattee CCåånndd rreedduucceemm vvoolluummuull aannttrreennaammeenntteelloorr director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 2 (235) 2015 l 1,50 lei l www.topfitness.ro T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 234, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Sistemul greu, u[or [i mediu . . . . . . . . . . .8 Ce se nt~mpl` c~nd nu mai cre[tem? . .10 C~nd reducem volumul antrenamentelor . .12 Mas` rapid` low-carb . . . . . . . . . .13 Sculptura [i corpul uman n Rom~nia (4) . . .14 Interviu cu Lavinia Sandu . . . .16 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Interviu cu Alexandru Petcu . .20 Metod` nou`... . . . . .24 Mic ghid de culturism [i fitness . . . . . . . . .26 Antrenamentul bine f`cut . . . . . . . .28 Teorii reexaminate .30 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Lavinia Sandu [i Alexandru Petcu Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.topfitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capacitatea de a m`ri semnificativ sin- teza de proteine n organism [i care fa- ciliteaz` eliberarea natural` de hormo- ni, precum hormonul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, prevenind distru- gerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 5555,,0000 lleeii 330000 gg –– 7755,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pentru metabolizarea gr`similor, pre- vin formarea calculilor biliari, favori- zeaz` absorb]ia vitaminelor liposolubi- le, mbun`t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asigur` suportul necesar sin- tezei neurotransmi]`torilor [i au efect protector asupra creierului. u 110000 gg –– 1177,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puritate. Ofer` organismului energia necesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 330000 gg –– 3399,,0000 lleeii 550000 gg –– 4499,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n or- ganism. Favorizeaz` sinteza proteine- lor, previne catabolismul muscular (distrugerea ]esutului muscular), mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` pro- ducerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, favorizeaz` hidrarea celu- lar`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care or- ganismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza pro- teic`). u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6699,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabolizarea gr`simii. Accelereaz` metabolismul li- pidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. u 3300 gg –– 2255,,0000 lleeii 5500 gg –– 3377,,0000 lleeii 110000 gg –– 6699,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 sâmb`t` 10.30 – 14.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,70 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 2/2015 32 Culturism&Fitness nr. 2/2015 ISOTONIC-R Recomand`ri: produsul este o b`utur` isotonic` ener- gizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asim- ilare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vita- mine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin tran- spira]ie [i furnizeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se recomand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, pre- cum [i persoanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care presupune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`. Mod de utilizare: se bea dizol- vat n 500 ml de ap` plat`. Se recomand` a nu se dep`[i doza zilnic` de 1-2 plicuri. Contraindica]ii: nu se recoman- d` persoanelor cu diabet zaharat. Declara]ie nutri]ional` (valori nutri]ionale medii)/ plic 50 g: val- oare energetic` – 788 KJ/186 Kcal, gr`simi – 0 g, glucide – 46,35 g (din care zaharuri simple – 32,52 g), proteine – 0 g, Vitamina C – 24 mg (30% DZR), Vitamina B3 – 4,8 mg (30% DZR), Vitamina E – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B5 – 3,6 mg (30% DZR), Vitamina B6 – 0,42 mg (30% DZR), Vitamina B1 – 0,33 mg (30% DZR), Acid folic – 60 mcg (30% DZR), Biotin` – 15 mcg (30% DZR), Vitamina B12 – 0,75 mcg (30% DZR), minerale – 0,72 g (din care citrat de sodiu – 450 mg, clorur` de pota- siu – 150 mg, Magneziu – 113 mg (30% DZR), Zinc – 3 mg (30% DZR). Pret: 1,50 lei/plic. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. FORTE NOU O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-modelul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohi- dra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[- terea rapid` n mas` muscular`. O por]ie reprezint` 190 g de produs [i, pentru o cre[tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 25,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 47,00 lei G`le]i 2,5 kg – 49,00 lei Gale]i 5 kg – 89,00 lei Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridi- cat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dex- troz`, substan]e care dau un gust foarte bun produsului. Are o concen- tra]ie de 25% proteine de origine ani- mal` (lapte – caseinat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). Cutii 1 kg – 35,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 65,00 lei G`le]i 2,5 kg – 67,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui me- sele obi[nuite din timpul zilei [i este recomandat atåt tuturor categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta- ]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`- simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 80 g de produs). O m`sur` con]ine 40 g. Cutii 900 g – 31,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 59,00 lei G`le]i 2,2 kg – 61,00 lei G`le]i 4,5 kg – 109,00 lei Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimularea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frut- ti [i cola. Cutii 1 kg – 29,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 51,00 lei G`le]i 2,5 kg – 53,00 lei G`le]i 5 kg – 95,00 lei Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este recomandat pentru energie [i cre[tere n mas` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai important aminoacid pentru mu[chi. G`le]i 2 kg – 79,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbohidra]i (cu arome de vanilie, cio- colat`, tutti frutti [i cola) [i se reco- mand` pentru refacerea rezervelor energetice ale organismului. Se ad- ministreaz` 45 g nainte de antrena- ment (pentru a avea energie) [i 45-90 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 45 g. Cutii 1 kg – 19,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 35,00 lei G`le]i 2,5 kg – 37,00 lei G`le]i 5 kg – 59,00 lei Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, nece- sar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pan- creas [i rinichi, din aminoacizi. Pre- zentarea sub form` de tablete este foarte convenabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O tablet` con]ine 1 g de creatin`. Se recomand` admi- nistrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 90 tablete – 19,00 lei Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg cre- atin` monohidrat [i 300 mg dex- troz`. 90 tablete – 15,00 lei 300 tablete – 31,00 lei 500 tablete – 45,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 90 tablete – 19,00 lei 300 tablete – 39,00 lei 500 tablete – 59,00 lei PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Cutii 900 g – 69,00 lei Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 35,00 lei S`cule]i 2 kg – 67,00 lei G`le]i 2 kg – 69,00 lei Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. Cutii 900 g – 79,00 lei G`le]i 2 kg – 159,00 lei Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. Cutii 900 g – 79,00 lei G`le]i 2 kg – 159,00 lei Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. Cutii 750 g – 29,00 lei S`cule]i 2 kg – 55,00 lei G`le]i 2 kg – 57,00 lei CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE 4 Culturism&Fitness nr. 2/2015 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, fla- vone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i încetine[te îmb`trånirea celulelor. Îmbun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`tur` riscurile acciden- telor sangvine [i împiedic` forma- rea varicelor. Cre[te imuno- rezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin înl`tu- rarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii aces- tora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` încheieturile, tendoanele [i liga- mentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` mesele principale cåte 1-2 tablete la copii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efecte secundare ne- dorite. 100 tablete – 19,00 lei Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul so- licit`rilor fizice mari, n avitamino- ze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vitamine [i min- erale. Datorit` procentului mare de vitamina C, are rol antioxidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se adminis- treaz` 2-4 capsule/zi. 50 capsule – 19,00 lei Isotonic–R Forte Plicuri pentru b`utur` isotonic` energizant`, reconfortant`, care con]ine hidra]i de carbon cu asimi- lare rapid` [i lent` [i cele mai importante minerale [i vitamine. El nlocuie[te rapid apa [i mineralele pierdute prin transpira]ie [i furni- zeaz` energie, ajutånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`turånd oboseala. Se reco- mand` n special sportivilor pentru refacerea [i ridicarea performan]elor, precum [i per- soanelor care lucreaz` n condi]ii cu temperatur` ridicat` sau care depun un efort fizic mare, care pre- supune consum energetic crescut [i o transpira]ie abundent`.Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru minimum 30 plicuri. 1,50 lei/plic Ofert` Isotonic-R Forte Ofert` foare avantajoas`, con]inånd 10 plicuri de Isotonic-R Forte [i un recipient de 0,5 l. 10 plicuri + recipient – 15,00 lei Allium–R Stimulent general, antioxidant, digestiv, reechilibrant glandular, sti- mulent imunitar, vitaminizant [i mineralizant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelatinoase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 100 capsule – 19,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]i- rea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vita- minele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 29,00 lei Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 29,00 lei Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sis- temului nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea pro- statei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 capsule, de dou` ori pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asig- ur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sportivii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 120 capsule – 29,00 lei Zinc Zincul este un puternic antioxi- dant, necesar la buna func]ionare a sistemului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine integritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru formarea ADN- ului [i ajut` la secre]ia insulinei. Regleaz` capacitatea de contrac]ie a mu[chilor, accelereaz` vinde- carea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cere- bral`, poate fi util n anumite afec]iuni psihice. Deoarece este necesar pentru producerea testos- teronului [i a spermei, anumite tul- bur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asig- ur` 100% DZR pentru zinc. 120 tablete – 29,00 lei Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antioxidant, ajut` la neutralizarea radicalilor liberi, cre[terea imunit`]ii organismului, producerea de cola- gen n ]esuturile conjunctive, for- marea osaturii [i denti]iei, revigo- rarea [i tonifierea organismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, absorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpre- un` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 120 capsule – 29,00 lei VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Culturism&Fitness nr. 2/2015 5 NOU NOU O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g (350 Kcal), avånd: proteine – 16 g, car- bohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vita- mina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, mag- neziu 12 mg. 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,0000 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal` DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,5500 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 2/2015 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 35,00 lei 500 tablete – 53,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 5555,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 7755,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 21,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 43,00 lei 300 tablete – 65,00 lei 500 tablete – 109,00 lei Amino Egg–R Tablete de 1.300 mg con]inånd 92,1% concentrat proteic din albu[ de ou, o surs` de protein` foarte bine asimilat` de organism. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 tablete, oral, cu ap` sau alt lichid potabil. 330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 39,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 29,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 29,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 39,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` re- dus` [i con]inut mare de fibre vege- tale. Datorit` fibrelor, se reduce asimi- larea gr`similor [i se favorizeaz` eli- minarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consuma- rea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- tånd nlocui o mas`, deoarece asigu- r` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repede eliminarea gr`similor. 100% vegetal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,7700 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poa- te m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 2/2015 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro 95% fibre vegetale solubile), substan- ]` care ncetine[te rata digestiv`, ab- sorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; pro- dusul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: zilnic 2-3 pli- curi (dizolvat in 250 mi de apa), din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i altul nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,7799 lleeii//pplliicc L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, o capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitamina B2. 110000 ccaappssuullee–– 4499,,0000 lleeii O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. S` [tii cum s` folose[ti corect sistemul greu, u[or [i mediu este extrem de impor- tant pentru succesul, pe ter- men lung, n antrenamentul cu greut`]i. Conceptul este chiar foarte simplu - dup` o sesiune cu greut`]i mari, tre- buie s` urmeze o alta cu greut`]i u[oare, iar urm`toa- rea cu ceva ntre, medie. {i are sens. Corpul are nevoie de timp ca s` se recupereze [i s` se refac` dup` un antre- nament greu. Totu[i, exist` confuzii legate de acest con- cept, mult mai multe decåt la alte sisteme de antrenament. Ideea nu este nou`, nici pe departe. La nceputul anilor '30, Mark Berry a scris despre ea n cartea Physical Training Simplified. Cam n aceea[i perioad`, Alan Calvert a scris despre subiect n revista sa, Strenght. |ns` subiectul nu a mai prezentat interes [i cei care au continuat dup` aceea s` scrie c`r]i sau s` publice n reviste cu informa]ii despre antrenamente, precum Bob Hoffman, Joe Weider, Peary Rader [i Dan Lurie, nu au mai inclus conceptul n articolele lor, pentru mult timp. De fapt, sistemul greu, u[or [i mediu a reap`rut, n antre- namentele sportivilor, de cele mai multe ori n mod acciden- tal decåt inten]ionat. A[a mi s- a ntåmplat [i mie. Pe atunci, m` antrenam singur n sala bazei aeriene, trei zile pe s`pt`mån`, cam pe la amia- z`, lunea, miercurea [i vine- rea. Cel mai greu antrena- ment era lunea, deoarece aveam dou` zile de pauz`. |n acea zi particular` am reu[it s` ridic deasupra capului (proba de aruncat de la hal- tere) 80 kg, record personal. Am l`sat inten]ionat haltera a[a nc`rcat` pentru c` sper- am s` intre cineva n sal` [i s` se ntrebe cine e for]osul care a putut ridica o asemenea greutate. |n final, s-a adeverit expresia „Ai grij` ce ]i dore[ti s` ]i se ndeplineasc`”. Cånd am revenit n sal`, miercuri, haltera era tot acolo, nedesc`rcat`. Am nceput n- c`lzirea [i tocmai a intrat un pu[ti de vreo 14 ani care s-a oprit, s-a uitat la mine, la hal- tera plin` [i a ntrebat: „Cine a ridicat aia?”. Cu måndrie, am r`spuns: „Eu!”. S-a uitat la mine, apoi la halter`, iar la mine [i se ve- dea de la o po[t` c` nu crede. „Ia s` te v`d!”, m-a provocat. „Bine!”, am r`spuns plin de ncredere. Am dat jos de pe bar`, am f`cut 3 serii de n- c`lzire, dup` care am nc`r- cat-o cum era ini]ial, la 80 kg. Am ncercat de vreo 12 ori s` ridic haltera deasupra capu- lui, dar nu am reu[it. Pu[tiul s-a plictisit, a aruncat un sar- castic „Desigur c` ai ridicat- o!” [i a plecat råzånd. Am fost a[a de sup`rat, mi- am luat imediat geanta [i am ie[it din sal`. Atunci a fost prima oar` cånd am plecat nainte de a termina antrena- mentul. Timp de dou` zile, am stat [i m-am gåndit de ce nu am reu[it s` ridic greu- tatea cu care reu[isem cu u[urin]` la antrenamentul precedent. Pån` vineri eram hot`råt s` ncerc din nou. M- am concentrat la fiecare re- petare [i, spre surprinderea mea, am reu[it s` lucrez cu 80 kg chiar mai u[or decåt luni. Acum eram [i mai confuz. Care era diferen]a dintre luni [i miercuri? {i dintre miercuri [i vineri? Dup` ce am luat n calcul toate lucrurile, am ajuns la concluzia c` obosea- la [i-a spus cuvåntul. Eram obosit miercuri, dup` ziua grea de luni, [i vineri am fost ref`cut datorit` antrenamen- tului incomplet de miercuri. Precum to]i ncep`torii, ncer- cam s` m` antrenez cåt mai greu la fiecare antrenament. A[a auzeam peste tot [i atun- ci a[a credeam c` este nece- sar. Am nceput s` fac antre- namente u[oare miercurea. Imediat, progresele au ap`rut [i cre[team pu]in n for]` s`pt`månal. Totu[i, nu am nv`]at toate punctele fine ale sistemului greu, u[or [i mediu decåt abia atunci cånd am ajuns la universitate. Acolo am studiat sistemele de antrenament ale ru[ilor [i ale bulgarilor [i am citit [i printre rånduri. Exist` mai multe metode prin care sportivii ncorpo- reaz` n antrenamente sis- temul greu, u[or [i mediu. Unora le place s` foloseasc` procentaje fixe, 70-80% n zilele u[oare, 80-90% n cele medii. Eu am conceput un sistem de antrenament pentru nce- p`tori, atåt pentru b`ie]i cåt [i pentru fete. Se fac trei antre- namente pe s`pt`mån`: lu- nea, miercurea [i vinerea. La fiecare antrenament, se fac doar trei exerci]ii: mpins cul- cat, genuflexiuni [i ndrept`ri. Cinci serii a cinci repet`ri. Luni este ziua grea. Trebuie s` ncerci s` faci la ultima serie o repetare n plus fa]` de s`pt`måna precedent`. Miercuri este ziua u[oar`, tot 5 serii a 5 repet`ri, dar cu o greutate nu mai mare decåt cea de la a treia serie de luni. Vineri, ziua medie, se urc` pu]in greutatea, dar nu mai mult decåt s-a f`cut la a patra serie de luni. Nu este nimic complicat la acest sistem, nu ai nevoie de niciun calcul. Iat` un exemplu de cum func]ioneaz`. Luni, un sportiv face genuflexiuni cu 60 kg, 80 kg, 100 kg, 115 kg [i 125 kg, toate seriile a 5 repet`ri. Mier- curi, face cu 60 kg, 80 kg, 90 kg, 95 kg [i termin` cu 100 kg, 5 repet`ri fiecare. Vineri, sesiunea la genu e: 60 kg, 80 kg, 95 kg, 105 kg [i 115 kg. O alt` metod` de a ncor- pora sistemul greu, u[or [i mediu este s` mergi greu doar la un singur exerci]iu la antrenament. S` spunem c` alegi s` faci genu greu, lu- nea, [i atunci faci mediu m- pinsul [i u[or ndrept`rile. Miercurea, ncepi cu mpinsul [i l faci greu, apoi ndrept`ri mediu [i termini cu genu u[or. Vinerea, ncepi cu n- drept`ri greu, apoi genu me- diu [i termini cu mpins u[or. Recomand ncep`torilor acest sistem deoarece se pot concentra mai bine pe doar un singur exerci]iu s`-l fac` greu. O capcan`, n care de- seori cad ei, este c` fac mai mult antrenament decåt tre- buie [i adaug` exerci]ii pen- tru umeri, bra]e, gambe pen- tru c` se simt cu energie. Cheia cre[terilor este de fapt ziua u[oar` sau antrena- mentele u[oare pentru anu- mite grupe, care dau r`gaz de refacere [i cre[tere mus- cular` [i preg`tesc lucrul pentru ziua grea. |ntr-un num`r viitor, voi pre- zenta cum se poate folosi sis- temul greu, u[or [i mediu cånd sportivul este de nivel intermediar [i mai multe exer- ci]ii sunt f`cute n cadrul antrenamentelor. Alexandru Bolborici dup` Ironman Sistemul Culturism&Fitness nr. 2/2015 98 Culturism&Fitness nr. 2/2015 greu, u[or [i mediu foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. mas` muscular` [i cu ajutorul substan]elor interzise ajung s` ob]in` mult` mas` muscu- lar` ntr-un timp foarte scurt. Dar maturitatea muscular` nu poate fi n niciun fel acceler- at`, ea vine n timp. Un exemplu foarte bun este egipteanul Mamdough „Big Ramy” Elssbiay, de dou` ori campion la New York Pro, care s-a clasat pe locul 7 la Mr. Olympia 2014. Ramy se antreneaz` de doar 5 ani [i n ultimii 3 ani a crescut de la 90 kg la 154 kg n offsezon, iar la concurs s-a prezentat cu 130 kg. Acest tip are deja m`ri- mea necesar` pentru a cå[ti- ga totul [i, n afar` de pieptul superior [i gambe, nu are grupe deficitare. A[adar, de ce nu-l spulber` pe Phil Heath? Din cauz` c` Phil de- ]ine deja acele detalii fine ale maturit`]ii musculare pe care Ramy nu le va avea pentru nc` cå]iva ani buni. Dac` ai urm`rit ceva con- cursuri na]ionale de masters, probabil ai putut vedea multe exemple de maturitate mus- cular`. Mul]i dintre ace[tia se antreneaz` de peste 20 de ani iar, n unele cazuri, de peste 40 de ani. Pare neb- unesc dar, dac` fac un calcul simplu, m-am apucat la 14 ani [i acum am 45 ani, m` apropii [i eu de 35 de ani curånd. Concuren]ii de top de la masters au stria]ii [i detalii pe care nu le g`sim la cei tineri. Acele detalii au venit n timp, pe unii dintre ei i [tiu de mul]i ani [i am observat m- bun`t`]irea fizicului lor de la an la an. Ei nu au devenit mai mari de-a lungul anilor, dar au devenit mai buni, au c`p`tat acel aspect de mu[chi dens, dur, n ciuda faptului c` cen- timetrul [i cåntarul nu au ar`tat schimb`ri. A[adar, nu dispera pentru c` nu vei mai putea s` cre[ti ntr-o bun` zi. Po]i continua s` ]i mbun`t`]e[ti fizicul mult dup` acea zi [i vei fi sur- prins s` afli cåt de bine po]i ar`ta la aceea[i m`rime. Alexandru Bolborici dup` Ironman Un lucru de care o s` te izbe[ti ntr-o bun` zi va fi acela cånd vei ajunge la un punct dup` care nu vei mai putea deveni mai mare. Unii vor ntårzia sosirea acelei zile, cåt de mult posibil, prin cre[terea continu` a doza- jelor de steroizi sau a altor substan]e interzise, pån` la cote extrem de periculoase. S` presupunem c` majorita- tea dintre voi, ca [i mine, nu pl`nui]i s` juca]i ruleta ruse- asc` cu corpul [i cu via]a voastr`. Cånd va veni ziua cånd ai ob]inut maximul din cre[terea muscular`, fie c` este la 5 ani de la primul antrenament, sau dup` 25 de ani, ce vei face? Te antrenezi pentru men]ine- re? Asta ar p`rea s` fie sin- gurul motiv de vreme ce nu mai po]i cre[te oricåt de mult efort ai depune la antrena- mente sau oricåt de multe grame de proteine [i carbo- hidra]i ai månca. Din fericire, putem s` devenim mai buni mult dup` ce s-a oprit cre[te- rea muscular`. Acest feno- men este numit maturitate muscular`. Maturitatea muscular` este acel detaliu de granit al mu[- chiului care vine doar dup` mul]i ani de antrenamente grele. Un lucru pe care poate l-ai observat, dac` ai privit cu aten]ie competi]iile de cultur- ism, este c` acel aspect de granit nu este prezent la cul- turi[tii tineri. Sunt numeroase cazuri de culturi[ti, de nici 25 de ani, cu o musculatur` enorm` de r`måi masc`. Totu[i, chiar dac` ace[tia se afl` ntr-o condi]ie de concurs foarte bun`, cu strat practic zero de gr`sime sub piele, nu prezint` detalii fine. Asta e din cauz` c` unii au un gene- tic extraordinar pentru a pune Ce se ntåmpl` cånd nu mai cre[tem? 10 Culturism&Fitness nr. 2/2015 10 plicuri de Isotonic-R Forte la pre]ul de numai 15,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 0,5 litru care se poate folosi la prepararea produsului. Recipientul are un dop con- struit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se consuma lichidul din el. Acest recipient poa- te fi folosit [i pentru prepa- rarea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Comenzile pentru a- ceast` ofert` se pot face la telefoanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot bene- ficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Ca- lea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` BBaattoonn pprrootteeiicc ccuu uunn ccoonn]]iinnuutt mmaarree ddee ffiibbbbrree vveeggeettaallee,, iiddeeaall ppeennttrruu ssll``bbbbiitt.. Culturism&Fitness nr. 2/2015 11 O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Este bine de [tiut c` orice om are nevoie de perioade mai relaxante. La urma urme- lor, nu suntem robo]i [i nu pu- tem performa cu tura]ia la maximum tot timpul anului. De aceea, exist` vacan]e, concedii. Pån` [i Arnold lua pauz` o perioad`, dup` fiecare Mr. Olympia, cu scopul de a se re- face fizic [i mai ales mental, pentru a-[i nc`rca iar`[i mintea, „cu o nou` dorin]` ar- z`toare de victorie”, zicea el. Oamenii de [tiin]` din do- meniul sportiv au ajuns ntre timp la concluzia c` o pauz` complet`, de mai multe s`p- t`måni, e contraproductiv` [i c` e mai bine s` ne antren`m u[or, relaxant, cu mai multe zile de pauz`, dar s` nu ntre- rupem complet antrenamen- tele. |n felul acesta corpul [i mintea au r`gazul necesar pentru a se reface, iar avan- tajul major este c` putem relua antrenamentele grele destul de u[or, f`r` o perioa- d` de adaptare [i f`r` acci- dent`ri. |n plus, musculatura nu scade n mas` muscular` [i relu`m dezvoltarea ei exact de unde am l`sat-o. Speciali[tii nu recomand` de altfel ntreruperea total` a antrenamentelor nici cånd suntem r`ci]i. Cåt timp tem- peratura nu a trecut de 37,4 grade Celsius [i nu avem simptome decåt de la gåt n sus, un antrenament u[or poate chiar ajuta la vinde- care. Nu exagera]i ns`. Un alt moment n care pu- te]i reduce num`rul de serii [i greut`]i este acela cånd schimba]i exerci]iile. Fiind vorba de un exerci]iu nou, im- pactul asupra corpului este crescut [i capacitatea lui de a genera cre[tere muscular` este mai mare. Deci, pute]i face cu dou` serii mai pu]in, s` zicem, [i s` folosi]i o greu- tate mai mic` [i tot ve]i stimu- la cre[terea. Evident c` la an- trenamentul urm`tor trebuie s` m`ri]i num`rul de serii [i greut`]ile pentru a continua s` stimula]i la fel de puternic cre[terea. Toate aceste reduceri de greut`]i [i de volum ale antre- namentului trebuie s` le privi]i ca pe o parte integrant` [i ne- cesar` a unui ciclu de antre- nament anual, care are ca scop final un progres sub- stan]ial. Cånd reducem volumul antrenamentelor? 12 Culturism&Fitness nr. 2/2015 Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% can- titatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolis- mul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardio- vascular, L-Carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic antioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L- Carnitinei, ajutånd la transfor- marea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub for- m` de capsule gelatinoase, fie- care capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vita- mina C [i 0,2 mg vitamina B2. Comenzile se fac pe www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. 100 capsule – 49,00 lei L-Carnitin Lipotrop Culturism&Fitness nr. 2/2015 13 A[a cum am promis ntr-un num`r anterior al revistei, revin cu o alt` re]et` de mas` low-carb care se prepar` n 10, maximum 15 minute. Avem nevoie de o salat` ver- de, 4 ou` de prepeli]` fierte [i decojite (se fierb 5 minute), o conserv` de ton buc`]i, de 185 g, n suc propriu, 100 g iaurt slab [i o l`måie. Se iau 10-12 frunze de salat` verde, se spal` bine [i apoi se rup n buc`]ele ntr-un bol (10 kcal, 0,8 g proteine [i 1,5 g carbo). Se adaug` o jum`tate de linguri]` de sare Himalaya, conserva de ton, f`r` suc, (124 kcal din care 29 g proteine, 1 g lipide [i 0,1 carbo), o jum`tate de l`måie stoars` (aprox. 50 g suc de l`måie - 12 kcal, 4,5 g carbo), iaurtul (33 kcal, 3,4 g pro- teine, 0,1 lipide [i 4,5 g c arbo) [i cele 4 ou` de pre- peli]` ntregi fierte (aprox. 50 g - 80 kcal, 6,5 g proteine, 5 g lipide [i 0 g carbo). Masa con]ine 250 kcal din- tre care 41 g proteine, 6,4 g lipide [i 10 g carbo. Mai mult de jum`tate din cei 10 g de carbo provin din sucul de l`måie, care nu pro- voac` r`spuns insulinic, deci nu ngra[`. Masa con]ine mult` protein` dar [i fibre care ncetinesc absorb]ia [i ajut` tranzitul intestinal, [tiind c` mesele cu con]inut mare de proteine ncetinesc tranzit- ul [i provoac` constipa]ia. Sucul de l`måie ajut` la digestie, dar asigur` [i un PH alcalin n stomac. |n cazul n care se dore[te a fi o mas` mai consistent`, din punct de vedere energetic (postefort), se pot ad`uga ca surs` de carbo crutoane sau påine neagr`, 50-70 g. Acest adaos nu este recomandat celor care vor s` sl`beasc` sau n cazul n care masa aceasta este ultima, nainte de somn. Pentru aceste si- tua]ii (sl`bire), se adaug`, n loc de crutoane, piept de pui fiert, tocat p`tr`]ele, sau car- ne de curcan fiart`, care va aduce un adaos de calorii din proteine, dar f`r` carbohi- dra]i. Poft` bun`! Prof. Cristian Neagu Mas` rapid` low-carb foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. arcul ]inut deasupra capului. Sprijinit bine pe coapse, el se afl` ntr-o hiperextensie a spatelui. De[i trenul inferior pare mai bine dezvoltat decåt trenul superior, nu se pierde armonia [i se p`streaz` totu[i o anumit` propor]ie. Grupele musculare, fidel re- prezentate, nu con]in detalii, nu sunt defi- nite. Capul u[or plecat al arca[ului [i expresia fe]ei exprim` o atitu- dine de con- centrare. |n lucrarea Nud de b`rbat, (Fig. 4), b`rbat- ului, sprijinit n bra]ele aduse la spate, i se v`d abdomenul [i mu[chii pec- torali puternic tensiona]i prin extensia tricep[ilor. Capul dus spre spate subliniaz` mai tare efortul pe care aces- ta l depune pentru a se fixa n aceast` pozi]ie. Femeii, a[ezate cu bra]ele la ceaf`, nu i se scot n evi- den]` mu[chii abdominali, a[a cum ne-am fi a[teptat v`zånd-o n aceast` pozi]ie semirelaxat`. |ns` sunt bine subliniate propor]iile unui corp armonios dezvoltat, ca- re, prin lipsa eviden]ierii mus- culaturii, p`streaz` caracterul feminit`]ii corpului, Nud (Fig. 5). Dan N`stase Opera sculptoru- lui Cornel Medrea (1888-1964), odat` cu trecerea timpu- lui, se soldeaz` cu nmul]irea ele- mentelor formaliste. Nudurile feminine ne apar cu forme masive, cu bazinul voluminos, cu coap- sele ca ni[te coloa- ne, n care aproape c` nu se mai simt oasele [i mu[chii, nuduri care devin cu timpul un com- plex complicat de volume rotunde, Nud de ]`ranc`, (Fig. 1). La nudurile masculine, se mai pot obser- va totu[i de- talii muscu- lare, S`rutul (Fig. 2). De remarcat c` sculptorul are tendin]a de a nu respecta propor]iile rea- le ale nudului. El d` aceste propor]ii uria[e nudurilor, tocmai pentru a sublinia mai bine for]a [i vigoarea unui trup robust. Oscar Han (1891- 1976) urm`re[te o apropiere evident` de realitate, cultiv` un stil simplificator, mai dep`r- tat de normele clasicismului. |n lucrarea sa, Arca[ (Fig. 3), tån`rul atletic tensioneaz` FFiigg.. 44 NNuudd ddee bb``rrbbaatt FFiigg.. 33 AArrccaa[[ Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea n greutate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distrugerea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la reducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra sistemului car- diovascular. Administrare: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 49,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 2/2015 15 Sculptura [i corpul uman n Romånia (4) 14 Culturism&Fitness nr. 2/2015 FFiigg.. 11 NNuudd ddee ]]``rraanncc`` FFiigg.. 55 NNuudd FFiigg.. 22 SS``rruuttuull O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Culturism&Fitness nr. 2/2015 17 Interviu cu Lavinia Sandu – Cånd te-ai apucat de sport? – De mic` am f`cut gim- nastic` artistic`, ajungånd n lotul na]ional. |ns`, din cauza unei grave accident`ri, am fost nevoit` s`-mi întrerup cariera. Cu toate c` medicii nu mi-au dat [anse s` mai fac performan]`, nu m-am l`sat de cea mai mare pasi- une a mea, sportul. {i sportul nu m-a în[elat. Cu exerci]ii de gimnastic` [i antrenamente intense, am trecut peste problemele cauzate de acci- dentare [i am revenit în sportul de performan]`, înlo- cuind covorul de sol de la gimnastic` cu pista de atle- tism. Am absolvit Colegiul Na]ional Sportiv „Cetate“ Deva [i acum urmez cursurile Facult`]ii de Educa]ie Fizic` [i Sport. La 20 de ani, sunt sigur` c` mi-am g`sit voca]ia n fitness, atåt antrenamente de grup, cåt [i personale, unu la unu. – Ce rezultate ai avut la atletism? – Medalii la Campionate Na]ionale de juniori, la probe precum lungime, triplusalt, n`l]ime, 100 m, pentatlon. – Cum ai nceput antrena- mentele de fitness? – Cu antrenamente perso- nale. |n Deva am participat la cåteva emisiuni televizate n care povesteam despre sport [i beneficiile lui, ca practicant profesionist. Primele mele cliente m-au v`zut [i au vrut s` se antreneze personal cu mine pentru a ob]ine un tonus bun, dar [i pentru dezvoltarea armonioas` a corpului lor. Ulterior, am urmat n Bucu- re[ti cursuri specializate n cadrul Fitness Scandinavia School pentru a putea sus]ine antrenamentele de grup. – Ce avantaje au fetele care fac fitness regulat? – Toate! Sunt, n primul rånd, fericite. Au un corp fru- mos definit [i se bucur` de un tonus minunat care le d` o bucurie de a tr`i, mult mai intens` decåt a celorlal]i. Starea de bine vine din pro- ducerea, n timpul exerci]iilor fizice, a serotoninei (hor- monul fericirii), dar [i din imaginea personal` mult mbun`t`]it` care clar ne n- cånt` pe noi, pe fiecare indi- vid, atunci cånd ne privim. – Ce m`nånci, cum m`- nånci? – Variat, dar cu limite atåt la cantitate cåt [i la tipuri de alimente. Nu mezeluri, da fructe [i legume. Nu zah`r, da migdale, physalis, goji and stuff. Nu porc [i pui, da pe[te [i curcan. |n principiu, cam astea sunt regulile de baz`, dup` care urmeaz` mixul lor n modurile de preparare: salate, supe, gr`tar sau g`tite la abur. – Cum arat` antrenamentul t`u? – Complet [i complex. Urm`resc atåt definirea [i tonifierea muscular` cåt [i partea de cardio. Combin exerci]ii felurite n secven]e legate, pe grupe de mu[chi. Includ n cadrul antrena- mentelor de grup fand`ri, genuflexiuni, s`rituri, exerci]ii cu greut`]i, la saltea etc. – Ce hobbyuri ai? – Clar sportul, era de a[- teptat, nu? – Ai au model care te inspir`? – Mi-am propus s`-mi fiu propriul model. Desigur, ob- serv [i sunt atent` la ceilal]i [i la ac]iunile lor. Am un spirit LLaavviinniiaa SSaanndduu 16 Culturism&Fitness nr. 2/2015 analitic bun [i extrag din tot ceea ce consider c` mi-e potrivit [i pot aplica. |mi dez- volt mereu sistemul de valori, de nevoi [i interese [i am n sensul acesta o dinamic` proprie pe care nu am ntål- nit-o la nimeni pån` acum. |n plus, un role-model poate fi urmat atunci cånd ai toate coordonatele persoanei respective, ceea ce e aproa- pe imposibil [i pentru o per- soan` cu care ai sta zilnic, cu atåt mai pu]in pentru una pe care o observi ocazional. – Ce dore[ti pe viitor? – |mi doresc s` antrenez mereu, pentru c` tr`iesc prin ceea ce fac [i m` simt min- unat n pielea mea. Vreau s` dau starea de bine mai departe. {tiu, o s` spune]i c` e [i datorit` vårstei. Poate fi, dar eu cred c` principala coordonat` a fericirii, pe care o simt zi de zi, se datoreaz` sportului. – Unde te g`sim? – Clasele mele pot fi urma- te n Bucure[ti, zona Pia]a 1 Mai, la Down Town Fitness, [i n Pipera, la Planet Swim and Gym, dar am [i cliente foarte ocupate pe care le antrenez acas` n s`lile lor de sport. Vårst`: 20 ani |n`l]ime: 1,72 m Greutate: 56 kg Dimensiuni: 93/63/93 Ocupa]ie: instructor de fit- ness [i personal trainer O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. moas` [i la Mr. Olympia. Adev`rul e c` n-am mai v`zut de mult un fizic atåt de bine propor]ionat; mi aduce amin- te de fizicul lui Lee Labrada, dar mai nalt [i mai masiv. Toate grupele se continu` armonios ntr-un tot unitar, f`r` nimic n eviden]`, f`r` puncte slabe. pentru a men]ine o produc]ie normal` de testos- teron, trebuie neap`rat s` månca]i gr`simi? A[adar, cei care exclud gr`simile din ali- menta]ie se pot trezi cu o pro- duc]ie sc`zut` de testosteron [i binen]eles c` nici un cul- turist nu dore[te asta. Cel pu]in 20% din caloriile dintr-o zi trebuie s` provin` din gr`simi pentru ca organismul nostru s` produc` testosteron la capacitate maxim`. {i nu orice fel de gr`simi. Studiile au ar`tat c` doar dou` tipuri de gr`simi sprijin` produc]ia de testosteron: gr`simile monosaturate (pre- cum uleiul de m`sline) [i gr`simile saturate (cele provenite de la animale - porc, vit`, pui, curcan, lapte, brånz` etc.). exist` 6 reguli de baz` pentru a evita accident`rile la mpin- sul din culcat cu bara pentru pectorali? Acestea sunt: 1) coborå]i bara n a[a fel ncåt s` ating` pieptul pu]in mai jos de linia sfårcurilor (unii coboar` bara foarte aproape de gåt, stresånd articula]ia umerilor); 2) utiliza]i o priz` medie spre larg`, evita]i o priz` foarte larg` (combi- na]ia priz` larg` plus coborårea la nivelul gåtului nseamn` dezastru pentru umeri); 3) ]ine]i ambele t`lpi pe sol pentru a beneficia de o pozi]ie stabil`; 4) nu arcui]i excesiv spatele (cei care ridic` fundul se expun acci- dent`rilor lombare); 5) nu apuca]i bara cu degetul mare pe aceea[i parte cu restul degetelor, exist` riscul ca bara s` v` cad` pe piept (s- au nregistrat decese); 6) controla]i bara cånd atinge pieptul; dac` o coborå]i prea repede [i lovi]i pieptul, ve]i folosi cutia toracic` ca pe un arc [i risca]i fisuri la nivelul sternului [i coastelor. romånii sunt consi- dera]i foarte buni la skanden- berg? |n dorin]a de a c`p`ta mai mult` experien]`, core- eanul Kim Hyoungseok a por- nit ntr-un tur al lumii, mai ntåi n Australia, apoi n ]`rile din estul Europei, Ucraina, Rusia, Bulgaria, Turcia, Georgia. Ini]ial nu avea n plan [i Romånia, ns` bulgarii l-au convins c` noi avem b`ie]i puternici [i experimen- ta]i, de la care are ce nv`]a. Coreeanul s-a l`murit c` sun- tem tari la skandenberg, dar [i c` avem fete foarte fru- moase. un scenarist romån ar putea s`-i lase f`r` cåteva milioane de dolari pe Arnold Schwarzenegger [i Sylvester Stallone? Lucian Ciuchi]` a scris, n 2012, un scenariu care a fost prezentat [i la Hollywood cåtorva produc`tori. Ei au zis c` sce- nariul este bun, dar bugetul necesar e prea mare [i nu doresc s` investeasc` mult. Un an mai tårziu, a ap`rut pe pia]` filmul Escape Plan cu Arnold [i Stallone, care, potrivit lui Lucian, are aproxi- mativ 60 de puncte comune cu scenariul s`u. Lucian i-a dat n judecat` pe produc`torii filmului, cerånd 10 milioane de dolari. Avånd n vedere c`, de obicei, actorii de top primesc n afar` de onorariu [i o parte din ncas`rile ob]inute din ntreaga lume, evident c` Arnold [i Stallone vor fi obliga]i s` contribuie cu parte din ncas`ri la desp`gubirea scenaris- tului romån. cel mai important concurs al prim`verii a fost cå[tigat de Dexter Jacskon? Edi]ia din acest an a concursului Arnold Classic a avut loc n Columbus, Ohio, SUA, [i a fost cå[ti- gat` de veteranul Dexter Jackson, n vårst` de 45 de ani. Cå[tig`tor la Mr. Olympia 2008, s-a prezen- tat la acest concurs ntr-o form` de excep]ie, cu 102 kg [i bra]e de 55 cm la 1,68 m n`l]ime. Dexter stabi- le[te astfel un record, fiind singurul care a cå[tigat Arnold Classic de 5 ori. Pe locul secund a venit Branch Warren, urmat de Justin Compton, Cedric McMilan, Evan Centopani [i Roelly Winklaar. pe 13 martie, n Melbourne, Australia, Dexter Jackson a mai cå[tigat un concurs profe- sionist? La doar 10 zile dup` Arnold Classic, a avut loc un alt concurs organizat de Arnold, n Melbourne, intitulat Arnold Classic Australia, cu premii ceva mai mici decåt cele de la Arnold Classic. Dexter a reu[it s`-[i p`streze forma excelent` [i a cå[tigat [i aici. De altfel, podiumul a fost identic, pe locul 4 fiind Evan Centopani, care a urcat un loc fa]` de acum 10 zile, iar pe 5 s-a clasat Brandon Curry. Justin Compton este numele noului culturist ameri- can despre care vorbesc spe- ciali[tii de peste Ocean? La doar 27 de ani, vårst` fraged` n culturismul profe- sionist, Justin s-a clasat pe locul 3 la Arnold Classic [i to]i spun c` va face o figur` fru- DDeexxtteerr JJaacckkssoonn 18 Culturism&Fitness nr. 2/2015 Culturism&Fitness nr. 2/2015 19 KKiimm HHyyoouunnggsseeookk [[ii CCoonnssttaannttiinn MMiihhaaii JJuussttiinn CCoommppttoonn foto:Flexonline.com foto:Flexonline.com O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. – Ce vårst`, n`l]ime, greu- tate [i ocupa]ie ai? – Am 28 de ani, 182 cm, 83 kg, sunt instructor de fitness, personal trainer [i profesor al claselor de Kick to Fit, Sus- pension Trainning [i Circuit oferite de DownTown Fitness. – Cum te-ai apucat de cul- turism? – Prima oar` am intrat ntr- o sal` de culturism la vårsta de 19 ani, dup` terminarea liceului, pentru a corecta o asimetrie a bra]elor n urma unei fracturi. }in minte, [i acum, nceputul a fost groaz- nic de greu, dar, n scurt timp, m-am ndr`gostit de starea pe care o ai atunci cånd ]ii o halter`, plin` de discuri, dea- supra capului. O stare de pre- zen]`, a[ spune. Acum, dup` ani de practic`, intru ntr-o stare de medita]ie u[oar` n timpul antrenamentelor. – Care este modelul t`u? – Fiind un copil al anilor ’90, Schwarzenegger, Stallo- ne [i Van Damme [i-au l`sat clar o amprent` puternic` asupra copil`riei mele [i asupra modelului masculin: The Action Star. Probabil atunci s-a ntip`rit n subcon- [tientul meu c` un cadru plin de mu[chi [i o atitudine de dur sunt de dorit. Greu de identificat un model anume. |n cazul meu, este o pl`smu- ire a mai multor calit`]i sau tr`s`turi apar]inånd mai mul- tor persoane. Ca model fizic, n lumea culturismului, Frank Zane este clar pe primul loc urmat foarte ndeaproape de Sergio Oliva. Ca [i caracter, Arnold, pentru ambi]ia, valoa- rea [i capacitatea de a gåndi n afara cutiei. Un om care a dep`[it grani]e netraversate pån` atunci. Ca model de func]ionalitate, sprinterii olim- pici de 100 m, pentru simplul fapt c` avem un om de 90- 100 kg, rapid ca fulgerul [i construit ca o statuie gre- ceasc`. – Ce grupe ]i place s` antrenezi, cum le antrenezi? – |n primul rånd, cred cu t`rie c` forma este dat` de func]ie [i nu invers. F`r` doar [i poate, grupele mele prefer- ate sunt umerii [i tricepsul. Le prefer nu numai din punct de vedere al antrenamentului cåt [i din punct de vedere estetic. De asemenea, ca practicant de kick-box, umerii sunt o grup` foarte important`. Antrenamentul meu, n ge- neral, dar ndeosebi al aces- Interviu cu Alexandru Petcu tor grupe, este cåt se poate de diversificat [i complex, implicånd exerci]ii clasice de bodybuilding, greut`]i foarte mari (mpins deasupra cu gantere de 45 kg), mi[c`ri de haltere, kettlebell, TRX, cir- cuite, kick-box, superseturi, dropseturi, seturi compuse [i gigant [i pliometrii. Toate aceste tehnici diverse de antrenament au ca scop dez- voltarea unei condi]ii fizice complexe cåt mai nespecial- izat`. Ce ncerc s` spun prin asta este c` dezvoltarea unei calit`]i (ex. for]a) are ca rezul- tat diminuarea unei alte calit`]i (ex. viteza). Totul are un pre], cu alte cuvinte. Eu ncerc s` evit asta prin a m` dezvolta polivalent. Unul dintre antrenamentele mele de umeri: flot`ri verti- cale, cu capul n jos, sprijinit de zid sau TRX, 4x10, 8, 6, 6; presa Arnold n superset cu ridic`ri laterale, 4x12, 10 , 8 , 6/4x15, 12, 10, 10; kettlebell clean + ridic`ri f`r` + ridic`ri laterale kettlebell, 4x15/4x10/4xmax; ridic`ri Y [i T n TRX, 4x10-15. – Cum arat` alimenta]ia, [tiind c` trebuie s` faci fa]` la clasele la care predai? – |n general, cånd spun oamenilor cum [i cåt m`- nånc, nu m` cred. Am tipul somatic mezomorf spre ecto- morf, ceea ce nseamn` c` am tendin]a de sl`bire [i ar- deri foarte rapide. Aceast` tendin]` este accentuat` de antrenamente intense [i cele specifice de kick-box. Depun eforturi destul de mari pentru a m` men]ine n greutate, dar mi este u[or s` am un abdomen definit. |n propor]ie de 80%, dieta mea este com- pus` din carne de vit` sau de curcan, lactate, cartofi, paste, orez, legume [i fructe. Oca- zional, trebuie s` recunosc c` mai trec pe la un fast-food, cånd corpul mi cere gr`simi - „cu mult` maionez`, v` rog!“. |n fiecare zi am 4 mese copioase [i dou` shakeuri, unul dup` antrenament [i unul nainte de culcare. De obicei, mi ncep ziua cu o omlet` de 5 ou` cu legume [i brånz`, acompaniat` de o påine ntreag`, pentru a v` face o idee. O mas` dup` antrenament ar fi o ciorb`, vit` n general, felul doi o ceaf` de porc ori mu[chi de vit` cu orez sau paste [i desert. Sincer s` fiu, la mån- care, nu m` ab]in de la nimic. Consum zilnic n jur de 4.000- 5.000 de kcal. De asemenea, suplimente- le sunt nelipsite [i indispens- Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 29,00 lei Vitamin Complex 100% DZR 20 Culturism&Fitness nr. 2/2015 Culturism&Fitness nr. 2/2015 21 AAlleexxaannddrruu PPeettccuu O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. abile. Cele de baz` ar fi un complex de multivitamine [i minerale, omega 3-6-9, com- plex de articula]ii, un mass gainer, aminoacizi spectru complet [i suplimentar, BCAA, glutamin` [i arginin`. – Cum vezi fitnessul n zile- le noastre, fa]` de cum era acum 5 ani? Este lumea mai preocupat` de cum arat`? – Cu siguran]`, industria fit- nessului este n plin` dez- voltare n Romånia. Num`rul s`lilor a crescut considerabil n ultimii 5 ani. Ne bucur`m de tehnici de antrenament [i aparatur` avansat`. De ase- menea, industria suplimente- lor atrage un venit din ce n ce mai mare anual. Acestea sunt semne clare de cre[tere. Lumea este mult mai preocu- pat` de cum arat` [i v`d asta nu numai n råndul adul]ilor cåt [i al tinerilor, v`d tot mai mul]i copii de 14-15 ani la sal`. Acestea fiind spuse, con- sider c` ne ndep`rt`m de esen]`, un fenomen general n societatea noastr`. Un model pozitiv de urmat este din ce n ce mai greu de g`sit, pe cånd superficialitatea este promovat` la orice col], emi- siune, videoclip sau reclam`. Consider c` aten]ia ar tre- bui pus` pe s`n`tate [i dez- voltarea caracterului prin sport, ob]inerea st`rii de bine [i echilibrului, iar dobåndirea unui fizic estetic, consecin]` a acestor lucruri, NU ca SCOP PRINCIPAL. Un ambalaj ex- traordinar, f`r` con]inut, este f`r` valoare, dup` p`rerea mea. – Cum vezi latura competi- ]ional` a fitnessului [i cultu- rismului? E[ti de acord cu standardul de acum? – O v`d ca pe o industrie ce atrage sume de bani din ce n ce mai mari n fiecare an. Cu siguran]` c` aten]ia, din ce n ce mai mare, de care fitnessul se bucur` este un lucru pozitiv, ns` standar- dul promovat acum nu l con- sider a fi unul pozitiv. Forma fizic` pe care actualul Mr. Olympia o de]ine nu cred c` poate fi atins` nici n 3 vie]i de culturism natural. Deci, ce promov`m? Preg`tirile de concurs [i deshidrat`rile drastice, pentru a ajunge la 3- 4% propor]ie de gr`sime n corp, nu sunt s`n`toase [i uzeaz` inima [i corpul n gen- eral, ntr-un mod dramatic. Pe lång` acest lucru, num`rul foarte mare de culturi[ti pro- fesioni[ti de nivel nalt, ce au murit pån` la vårsta de 40 ani, m` face s` nu fiu de acord cu standardele din ziua de azi. – Ce planuri de viitor ai? – Pe viitor, doresc s`-mi continui dezvoltarea profe- sional` [i personal` n aceas- t` industrie. Este un domeniu n care niciodat` nu po]i avea destul` informa]ie iar acest lucru m` bucur`, deoarece mi las` loc de cre[tere. Doresc s` ating n contin- uare vie]ile cåt mai multor oameni, pentru a le mp`r]i din pasiunea mea pentru sport [i un stil de via]` s`n`- tos [i disciplinat. Consider c` munca n folosul oamenilor este o chemare nalt`, la care r`spund cu cea mai mare pl`cere. 22 Culturism&Fitness nr. 2/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Una dintre cele mai impor- tante [i utile metode de antre- nament existente n culturism este aceea a repet`rilor for]a- te, efectuate cu ajutorul unui partener. Pentru cei care abia s-au apucat de antrena- mente, precizez c` repet`rile for]ate nseamn` efectuarea a 1-5 repet`ri cu ajutor dat de un partener care ridic` u[or de greutate cånd nu mai pute]i face singur nicio repetare. Aceast` metod` generea- z` un progres substan]ial mai mare, comparativ cu antrena- mentul simplu, neexistånd alt` metod` care s` v` ajute s` prelungi]i seria dincolo de posibilit`]ile fizice de mo- ment. Ideal, deci, pentru a ob- ]ine maximul posibil de la un antrenament, ar fi s` v` an- trena]i cu un partener. Din p`cate, nu to]i pot veni la sal`, n acela[i timp, cu un prieten sau se antreneaz` singuri acas` ori se ntåmpl` s` fie singuri n sal`. Pe de alt` parte, e posibil, mai ales n cazul s`lilor foarte mari din ora[e, s` nu po]i sau s` nu vrei s` apelezi la nimeni de[i sala e plin`. Cea mai nou` [i se pare [i cea mai eficient` metod` care se r`spånde[te n ultim- ul timp n marile s`li din America este cea n care faci singur 3 repet`ri suplimenta- re. De altfel, metoda se pare 24 Culturism&Fitness nr. 2/2015 c` e atåt de eficient` ncåt [i cei care au partener au nce- put s` o foloseasc`. S` ve- dem ce presupune aceast` metod` de sporire a eficien]ei antrenamentului. Dup` ce a]i f`cut nc`lzirea [i a]i ajuns la greutatea cu care vre]i s` lucra]i n ziua respectiv`, ncepe]i seria [i nu v` opri]i decåt cånd sim]i]i c` e pu]in probabil s` mai reu[i]i o nou` repetare. Pu- ne]i bara pe suport sau lua]i måinile de pe månerele apa- ratului cu care lucra]i [i face]i o pauz` scurt`, dup` care mai face]i singur o repetare urmat` de o pauz` scurt` [i tot a[a pån` mai completa]i singur 3 repet`ri pe lång` seria tocmai ncheiat`. Am experimentat [i eu pu]in aceast` metod` [i am ajuns la concluzia c` e foarte, foarte bun`. Condi]ia e s` ]ine]i pauzele dintre cele 3 repet`ri la minimum posibil. Ve]i c`p`ta experien]` cu tim- pul [i ve]i [ti precis cånd s` ncepe]i. Timpul de pauz` a fost corect intuit dac` repeta- rea a fost f`cut` cu greutate mare. Metoda func]ioneaz` cel mai bine la greut`]i medii, 8- 10 repet`ri pe serie. Dac` lucra]i cu greut`]i mari, cu care pute]i face doar 1-3 repet`ri pe serie, nu cred c` este o metod` potrivit` [i nici n cazul seriilor de peste 12 repet`ri. Pe de alt` parte, chiar dac` metoda necesit` un partener care s` v` ajute, eu zic s` nu face]i mpins din culcat cu bara sau genuflexi- uni folosind aceast` metod` dac` sunte]i singur n sal`. Pute]i r`måne cu bara n pozi]ii periculoase [i v` pute]i accidenta. Cu ani n urm`, am citit o statistic` care spunea c`, anual, n SUA, mor 4-6 b`r- ba]i care au r`mas cu bara pe gåt, antrenåndu-se singuri n garaj, la o banc` de mpins improvizat`. Alt lucru demn de men]io- nat este faptul c` metoda este extrem de solicitant` [i intens`, ceea ce, n cazul meu, a dus la supraantrena- ment n mai pu]in de trei s`p- t`måni. Deci, dac` v` sim]i]i obosi]i, reduce]i pu]in num`- rul de serii. Metod` nou` pentru cei ce se antreneaz` f`r` partener foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. IInnttrroodduucceerree De[i nu pot afirma cu t`rie c` sunt un practicant persev- erent al culturismului, am fost atras de acest sport [i am cochetat cu ideea de a-l prac- tica. |n anul 1999, mi-am amenajat, n curtea casei, aflat` ntr-un sat situat la vreo sut` de kilometri de Bucu- re[ti, n B`r`ganul Ialomi- ]ean, o „sal`“ n aer liber, con]inånd dou` seturi de gan- tere, diferite ca mas`, dou` seturi de haltere [i un hel- cometru. |n vara acelui an, m-am antrenat asiduu [i am crescut cu cåteva kilograme. Am continuat antrena- mentele, n „sala“ mea impro- vizat`, pån` n anul 2002, cånd am nceput s` m` antre- nez ntr-o sal` din Bucure[ti, timp de cå]iva ani. C`tre sfår- [itul anului 2008, din cauza unor probleme de s`n`tate, am fost nevoit s` stau o peri- oad` mai lung` departe de an- trenamentele cu greut`]i. Totu[i, [i presupun c` mul]i dintre dumneavoastr` au sim]it la fel, dac` practici cu dedica]ie antrenamentele de culturism sau de fitness, dup` o perioad` de timp, acestea „p`trund n sånge“. Am nce- put s` citesc diferite materi- ale, de la c`r]i de culturism, de anatomie, de fiziologie, la articole din reviste de specia- litate. Cu timpul, am n]eles c`, spre deosebire de p`rerea general` a celor nepracti- can]i, cum c` reprezint` un sport n care este antrenat` doar musculatura, iar mintea este pus` „pe liber“, culturis- mul este o [tiin]` foarte com- plex`, care nsumeaz` con- cepte din numeroase dome- nii: anatomie, biomecanic`, fiziologie, biochimie, nutri]ie, endocrinologie, antropologie, psihologie etc. |n seria de articole pe care o ini]iez, voi face o sintez` a p`r]ilor pe care aceste domenii le mp`rt`[esc cu acest sport, culturismul. |n acest prim articol, voi face o descriere a tipurilor so- matice, n urm`toarele voi aborda cåteva no]iuni de bio- mecanic`, de anatomie, de fiziologie muscular`, de en- docrinologia hormonilor ste- roizi, dup` care voi face o succint` prezentare a apara- telor din sala de culturism, iar n ultima parte voi prezenta modul de efectuare a unor exerci]ii de culturism [i de fit- ness, mpreun` cu mu[chii antrena]i [i cu unele aten]io- n`ri, unde este cazul. Tipuri somatice Fiecare individ are propria-i zestre genetic`, pe care o mo[tene[te de la p`rin]i, [i 26 Culturism&Fitness nr. 2/2015 Mic ghid de culturism [i fitness foto:„Micaltlasdeculturism[ifitness“ care, mai mult sau mai pu]in, este influen]at` [i modelat` de factorii de mediu, naturali, sociali [i economici. Modul n care organismul uman reac- ]ioneaz` la influen]a acestor factori este propriu fiec`rui in- divid, dånd na[tere la o foarte bogat` variabilitate de expri- mare a programului genetic. |mp`r]irea indivizilor n somatotipuri sau tipuri somat- ice ori biotipuri ncearc` s` restrång` limitele acestei va- riabilit`]i la cåteva arhetipuri aplicabile oric`rei fiin]e uma- ne. Totu[i, pu]ini indivizi umani pot fi ncadra]i perfect ntr-unul dintre aceste arhe- tipuri. Cu siguran]`, mul]i din- tre noi nsum`m caracteristici apar]inånd a mai mult de un arhetip, fiind situa]i undeva n spa]iul dintre cel pu]in dou` arhetipuri. Hipocrate sau Hippocrates din Kos (460 BC - 370 BC) a mp`r]it oamenii n dou` cate- gorii: cei nal]i, longilini, la care dezvoltarea fizic` are loc mai mult pe vertical`, [i cei scunzi, brevilini, la care dez- voltarea fizic` are loc mai mult pe orizontal`. La nceputul secolului al XX-lea, psihiatrul german Ernst Kretschmer (1888 - 1964) introduce un sistem bazat pe trei arhetipuri: tipul leptosom (cerebral, ecto- morf), care cuprinde indivizi nal]i, aparent fragili, tipul atletic (musculos, mezomorf), care cuprinde indivizi cu sis- temele muscular [i osos bine dezvoltate, [i tipul picnic (digestiv, endomorf), repre- zentat de indivizi mai scunzi, cu trunchi voluminos [i abdo- men bombat. Pe baza acestui sistem [i pe baza studiilor de embriolo- gie, psihologul american William Sheldon Jr. (1898- 1977) a identificat trei tipuri somatice pure: ectomorf, me- zomorf [i endomorf [i un num`r foarte mare de combi- na]ii intermediare. Endocrinologul italian Nico- la Pende a introdus un sistem bazat pe influen]a activit`]ii glandelor endocrine asupra dezvolt`rii somatice, sepa- rånd patru tipuri: longilin, as- tenic, hipotonic, caracterizat prin constitu]ie fragil`, nalt`, longilin, stenic, tonic, ca- racterizat prin constitu]ie mai robust` decåt a celor longilini astenici, hipotonici, brevilin, stenic, tonic, caracterizat prin talie medie, corp puternic, cu reliefuri musculare bine viz- ibile, [i brevilin, astenic, hipo- tonic, caracterizat prin pre- dominan]a ramurii anabolice pentru proteine [i pentru lipi- de [i este reprezentat prin indivizi bine dezvolta]i, cu tendin]e spre ngr`[are. Endocrinologul romån Constantin Ion Parhon [i, separat, Laura Power [i Dario Nardi au propus cåte un sis- tem de clasificare bazat pe activitatea glandelor endocri- ne, n mai multe tipuri somat- ice, dar comunitatea [tiin]ific` a fost mai pu]in receptiv` la acestea. Nici sistemul introdus de Leona M. Bayer [i Nancy Bayley, bazat pe mozaicul de tr`s`turi masculine [i de tr`- s`turi feminine, pe care le dobånde[te [i le dezvolt` fie- care individ, [i care mparte indivizii umani n [ase tipuri (hiperfeminin, feminin, femi- nin asexuat [i bisexuat, mas- culin asexuat [i bisexuat, masculin [i hipermasculin), nu a avut prea mare r`sunet. De[i au existat numeroase tendin]e de a clasifica indivizii umani, unele acceptate ca standarde n prezent, variabi- litatea de exprimare a progra- mului genetic pare s` le dep`[easc` pe oricare dintre acestea. |n a[teptarea unui sistem de clasificare mai po- trivit, n prezent [tim c` in- divizii umani sunt frecvent clasifica]i ca ectomorfi, ca mezomorfi sau ca endomorfi. Marian Constantin Tipul ectomorf (leptosom, longilin) Tipul mezomorf (atletic, brevilin) Tipul endomorf (picnic, brevilin) CCoorreessppoonnddeenn]]aa ddiinnttrree ttiippuurriillee ssoommaattiiccee pprrooppuussee ddee EE.. KKrreettsscchhmmeerr,, WW.. SShheellddoonn [[ii HHiippooccrraattee TTiippoollooggiiaa pprrooppuuss`` ddee NN.. PPeennddee Tipul longilin, stenic Tipul brevilin, stenic Tipul brevilin, astenic Tipul longilin, astenic Culturism&Fitness nr. 2/2015 27 O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. Daniel Oprea campion balcanic Practicarea culturismului [i a fitnessului, atåt la nivel competi]ional, cåt [i la nivel recreativ, impune, cel pu]in la nivel de principiu, acela[i tri- nom: antrenament, nutri]ie [i refacere. Stresul cotidian, sarcinile zilnice sau dificult`- ]ile financiare fac de multe ori imposibil` respectarea cu stricte]e a unui program care s` includ` antrenament, o nutri]ie corespunz`toare [i o etap` de refacere suficient`. Cu toate acestea, cred c`, odat` ajun[i n sal`, ar trebui ca m`car componenta antre- nament s` fie efectuat` cåt mai temeinic posibil, ncer- cånd astfel s` compens`m deficitul rezultat n urma fie a unei alimenta]ii precare, fie a unei refaceri insuficiente. |n astfel de situa]ii, antrenamen- tul ar trebui s` fie unul de tip instinctiv, care nu mai respec- t` un program prestabilit, ci las` posibilitatea organismu- lui s` decid` nivelul de efort pån` la care se poate urca, dozajul acestuia pe grupe musculare, dar [i durata an- trenamentului. Antrenamentul de tip in- stinctiv, de[i la prima vedere pare u[or dezorganizat [i neprofesional, are nenum`ra- te beneficii precum: preveni- rea accident`rilor, ajustarea duratei antrenamentului n func]ie de nevoile practican- tului, confort psihic oferit de lipsa unor constrångeri im- puse de un program. Cu toate acestea, fie [i instinctiv, an- trenamentul bine f`cut trebu- ie s` respecte cåteva aspecte de baz`. Efectuarea antrenamentu- lui f`r` nc`lzire sau cu o nc`lzire superficial` poate crea probleme ntrucåt orga- nismul uman, pentru a putea performa, are nevoie de o perioad` de acomodare n care sunt reglate ritmul car- Antrenamentul bine f`cut 28 Culturism&Fitness nr. 2/2015 diac, temperatura, elastici- tatea articula]iilor [i mu[chi- lor, toate acestea preg`tind un antrenament bun. Un alt aspect, care ar trebui avut n vedere, se refer` la abordarea greut`]ilor exce- sive. Regula, potrivit c`reia ar trebui s` m`rim n mod con- stant greut`]ile cu care lu- cr`m, nu se aplic` n cazul antrenamentului instinctiv. Ca atare, ar trebui folosite acele greut`]i maximale care s` permit` o execu]ie strict` a exerci]iului [i care s` nu pun` n pericol integritatea articu- la]iilor. Mai ales n situa]iile n care organismul este sl`bit sau neodihnit, utilizarea repe- t`rilor tri[ate, n care se folo- se[te iner]ia, nu este reco- mandat`. Aceast` tehnic` reduce considerabil cursa mi[c`rii [i, pe cale de con- secin]`, intervalul extensie maxim`-contrac]ie maxim` recomandat dispare. Nu efectua]i exerci]iile gre- le f`r` s` fi]i asistat de un partener. Considera]i parte- nerul o „centur` de siguran]`” pentru situa]iile n care dori]i s` utiliza]i greut`]i mari. Abor- darea de genul „mie nu mi se poate ntåmpla” este absolut hazardat` [i poate conduce la accident`ri serioase. Mai mult, partenerul v` poate ajuta s` mai face]i cåteva re- pet`ri for]ate atunci cånd situa]ia o impune. Nu v` antrena]i grupele musculare pån` la epuizare la fiecare antrenament sau atunci cånd sunte]i obosi]i sau nealimenta]i corespunz`- tor. Explica]ia este una sim- pl` [i are n vedere apari]ia supraantrenamentului care limiteaz` progresul. Ave]i n vedere c`, atunci cånd sunte]i obosi]i, atinge- rea supraantrenamentului este mult mai rapid` [i, ca atare, pauzele dintre serii [i exerci]ii ar trebui s` fie mai mari. |ncerca]i s` v` odihni]i dup` antrenament. Este inutil s` v` spun c` mu[chii nu cresc n timpul antrenamen- tului, ci atunci cånd v` odihni]i [i v` hr`ni]i corespunz`tor. Cred c` este un dezastru ca, pe fondul unei st`ri de oboseal` [i subalimentare, s` trata]i antrenamentul n mod superficial. A nu fi con- centrat la antrenament este o gre[eal` care, prin repercusi- uni, poate conduce la acci- dent`ri grave. Culturism&Fitness nr. 2/2015 29 foto:Ironman O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic). Pre]: 1,25 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat Culturism&Fitness nr. 2/2015 31 lar`. Majoritatea revistelor sus]in c` o cantitate mare de protein` n alimenta]ie nu ]i afecteaz` rinichii dac` nu ai probleme ini]iale legate de ei. Scuze c` ncep o alt` contro- vers`, dar este complet gre[it. |n primul rånd, s` stabilim ce nseamn` o cantitate mare de protein`. |n termeni medi- cali sau [tiin]ifici, 2,2 g de protein` pentru fiecare kilo- corp nseamn` o cantitate mare de protein`. Crezi c` s- au f`cut studii pe termen lung pe culturi[tii profesioni[ti care ajungeau s` m`nånce 500 g de protein` pe zi? Te asigur c` este un teritoriu total neex- plorat. |n al doilea rånd, o greutate corporal` mare [i o cantitate mare de mu[chi pun stres pe rinichi. Nu mai vorbim [i de folosirea steroizilor care am- plific` mai mult deteriorarea mecanismului de filtrare al rinichilor. Cel mai negativ scenariu pentru rinichi este dac` nde- pline[ti toate condi]iile de mai sus: iei o cantitate mare de protein` zilnic, ai greutate mare [i folose[ti steroizi. Ca s` nu ajungi la dializ` sau la transplant de rinichi, iat` ce trebuie s` faci: – Nu månca mai mult de 1,5 g de protein`/kilocorp zil- nic. Dac`, chiar [i la aceast` cantitate, ai nivele de crea- tinin` [i protein` ridicate n uree, atunci redu la 1 g sau chiar la 0,75 g/kilocorp. Tre- buie s` ai grij` de calitatea proteinei [i valoarea ei bio- logic`. – Nu supraprocesa (prin fierbere/pr`jire/coacere) ali- mentele cu protein`. M`nån- c`-le cåt de rar astfel ncåt s` te bucuri cånd le serve[ti. Po]i folosi enzime digestive proteice iar, dac` nu ai la ndemån`, atunci ceva leu- cin` la prima [i a doua mas`, dup` antrenament, ajut`. – Oamenilor le st` mai bine la o greutate mai mic` decåt la o supragreutate. Cu to]ii vrem s` fim mai mari, dar nu- ]i mpinge greutatea corpo- ral` acolo unde nu te sim]i confortabil. Stomac cu disten- sie, acnee, calvi]ie, hiperten- PALATINOSEPALATINOSE Teorii reexaminate Shaker de 600 ml, perfect etan[, cu bu[on [i capac cu filet. Pre]: 11.00 lei Comenzi pe www.redis.ro Teoria 1 - Nu po]i månca prea multe mese pe zi. Este general acceptat c` servirea zilnic` a trei mese mari nu este bun` pentru cre[terea muscular` [i p`strarea meta- bolismului la un nivel ridicat. {i, a[a cum se ntåmpl` n folclorul s`lilor, „Dac` pu]in este bun, atunci de dou` ori mai mult este de dou` ori mai bine”, conceptul l putem ntålni n cadrul dietelor, an- trenamentului, suplimenta]iei, steroizilor. Servirea a 6 mese pe zi este un bun punct de nceput pentru majoritatea sportivilor, dar am ntålnit profesioni[ti care aveau 11-12 mese. Nu exist` niciun avantaj metabol- ic sau de asimilare n luarea unui num`r a[a mare de mese pe zi. Este sinucidere curat`. De fapt este o metod` grozav` s` suprancarci sis- temul digestiv, care are ne- voie [i el de perioade de rela- xare. Un sistem digestiv su- prastresat va da reac]ii pre- cum reflux gastric, balonare, gaze, insuficient` secre]ie de enzime digestive. Cånd dore[ti s` sl`be[ti, ai nevoie de perioade cånd nivelul de zah`r din sånge s` fie sc`zut, pentru ca organis- mul s` secrete glucagon, cor- pul ncepånd astfel procesul de ardere a gr`similor. Perso- nal (N.R. Ron Noreman), am ob]inut cele mai bune cre[teri musculare [i am fost cel mai definit servind 5-6 mese mo- derate pe zi. Acum am peste 50 de ani [i 5 mese pe zi este num`rul care mi ofer` cea mai bun` energie [i asimi- lare. Teoria 2 - Ai nevoie de o cantitate mare de protein` pentru a cre[te masa muscu- 30 Culturism&Fitness nr. 2/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 17. 17. Culturism&Fitness nr. 2/2015 33 Cei care au studiat foarte mult nutri]ia sunt din ce n ce mai preten]io[i cu alegerea suplimentelor. Am ntålnit din ce n ce mai multe cereri de su- plimente cu o anumit` com- pozi]ie proteic` [i un anumit gust. Astfel, ne-am gåndit s` lans`m o gam` nou`, denumit` „Supliment Pak“, care s` con- ]in` diferite substan]e nutritive pure, adic` noi decåt le amba- l`m exact a[a cum le primim de la produc`tori, f`r` s` interven- im n vreun fel. Dumneavoastr` pute]i cum- p`ra aceste substan]e pure [i s` le combina]i cum dori]i, n func]ie de obiective [i gusturi. Pute]i ad`uga la un concentrat proteic de un anumit fel, sau la o combina]ie de mai multe feluri de concentrate proteice, dex- troza, ca aport de carbohidra]i simpli [i pentru a da un gust bun, maltodextrin`, pentru aport de carbohidra]i com- plec[i, [i, n func]ie de gustul fi- ec`ruia, diferite ingrediente pentru un gust cåt mai pl`cut (cacao, vanilie sau diverse aro- me care se g`sesc n comer]). SUPLIMENT PAKSUPLIMENT PAKConcentrat din zer (WPC 80) Concentrat proteic din zer cu o concentra]ie proteic` de 80%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 69 lei, cutii de 900 g – 71,00 lei. Concentrat proteic din lapte (MPC 85) Concentra]ia proteic` este de 85%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Fonterra, Noua Zeeland`. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 59,00 lei, cutii de 900 g – 61,00 lei. Concentrat proteic din lapte (Cazeinat de calciu) Concentra]ia proteic` este de 89%, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produs n Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 67,00 lei, cutii de 900 g – 69,00 lei. Hidrolizat din zer (WPH-4) Con]ine 80% proteine, se dizolv` foarte bine [i are gust neutru. Produc`tor: Havero Hoogwegt, Olanda. Se prezint` la cutie de 900 g – 89,00 lei. Izolat proteic din zer (Prolacta 95 Low Lactose) Are o concentra]ie de 95% pro- tein` cu con]inut mic de gr`simi (0,4%) [i lactoz` (0,2%). Pro- duc`tor: Lactalis Ingredients, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 900 g – 97 lei, cutii de 900 g – 99,00 lei. Izolat proteic din soia Concentra]ia proteic` este de 90%, se dizolv` bine, gust neutru. Se prezint` la s`cule]i 750 g – 27,00 lei, 2 kg – 55 lei, cutii de 750 g – 29,00 lei, 2 kg – 57 lei. Inulina Con]ine 95% fibre solubile [i este indicat` pentru reducerea poftei de mâncare. Produc`tor: Sensus, Olanda. Se prezint` la cutii de 450 g – 29,00 lei. Dextroz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie rapid` [i gust dulce, pl`cut. Pro- duc`tor: Amylum, Bulgaria. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 15,00 lei, cutii de 1 kg – 17,00 lei. Fructoz` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i simpli, cu absorb]ie lent` [i gust dulce, pl`cut. Produ- c`tor: Amylum, Bulgaria. Se pre- zint` la s`cule]i de 1 kg – 17,00 lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei. Maltodextrin` Are o concentra]ie de 100% carbohidra]i complec[i, cu ab- sorb]ie lent` [i gust neutru. Pro- duc`tor: Roquette, Fran]a. Se prezint` la s`cule]i de 1 kg – 17 lei, cutii de 1 kg – 19,00 lei. siune [i probleme cardiovas- culare vor fi „beneficiile” unei greut`]i exagerate. Unde mai pui c` s-a dovedit, n timp, c` cel mai bine au ar`tat cultu- ri[tii n competi]ii la o greutate mai mic`, decåt umfla]i ines- tetic, avånd o greutate exage- rat`. Teoria 3 - Trebuie s`-]i an- trenezi fiecare grup` muscu- lar` o dat` pe s`pt`mån`. Antrenamentul cu fiecare gru- p` o dat` pe s`pt`mån` [i are locul la cei foarte avan- sa]i, la culturi[tii profesioni[ti, n anii lor de vårf, cånd sunt foarte puternici [i se pot antrena cu greut`]i mari. De exemplu, cineva care face genuflexiuni cu bara de 200 pentru serii multiple, de peste 10 repet`ri complete, chiar are nevoie de 7 zile de re- paus [i refacere pån` la urm`torul antrenament pen- tru coapse. Evident, greu- tatea exemplificat` depinde de m`rimea sportivului, dar a]i n]eles ideea. Acela[i prin- cipiu se aplic` [i la alte exer- ci]ii compuse precum mpin- sul, ndrept`rile, ramatul etc. Sunt 168 de ore ntr-o s`pt`mån`. |ncep`torii, inter- mediarii, majoritatea avansa- ]ilor precum [i cei mai n vårs- t` nu pot genera suficient` intensitate la antrenamente ca s` aib` nevoie de toate cele 168 de ore pån` antre- neaz` din nou acela[i mu[chi. Sistemul cu o dat` pe s`pt`mån` este o tehnic` foarte avansat`, pentru cei foarte avansa]i. Ce se ntåmpl` cu cei care nu sunt foarte avansa]i [i se antreneaz` o dat` pe s`pt`- mån`? |]i antrenezi fiecare parte [i generezi ceva distru- gere muscular`. Corpul sem- naleaz` fibrelor c` trebuie s` fie mai puternice data viitoare [i se m`resc/ngroa[`. Pro- cesul dureaz` 3, maximum 4 zile, dup` care mu[chiul nu este antrenat timp de nc` 3- 4 zile. |n aceste zile el experi- menteaz` un efect catabolic, mic[oråndu-se. E ca [i cum ]i-ai lua o minivacan]` dup` fiecare ciclu de antrenament. V`d o gr`mad` de antre- nori personali care pun b`r- ba]i [i femei de peste 30 de ani, care au fost sedentari peste un sfert de veac, s` fac` rutine de genul luni, pi- cioare, miercuri, spate [i piept iar vineri, ceva umeri, bra]e [i abdomen. Ei nu pot genera suficient` intensitate la antrenamente ca s` aib` nevoie de o s`pt`mån` de pauz` pentru aceea[i grup` muscular`. Mai mult de 40-50 kg la un mpins culcat nu vezi la b`rba]i. Personal, m` antrenez o dat` la 4-5 zile. Nu m` n]ele- ge gre[it, m` antrenez al dra- cului de intens, dar acci- dent`rile de-a lungul timpului m-au condus spre alte exer- ci]ii [i aparate. Cei care con- cureaz` [i folosesc sistemul o dat` pe s`pt`mån` adesea ntåmpin` dificult`]i s` ob]in` separarea necesar` prezen- t`rii pe scena de concurs. Le recomand lor, cåt [i la restul avansa]ilor, s`-[i schimbe planul de antrenament cu unul o dat` la 4-5 zile. Alexandru Bolborici dup` Ironman 32 Culturism&Fitness nr. 2/2015 O P C U LT U R IS M .R O
 18. 18. Magazin de suplimente nutritive n Ploie[ti, str. Brebenei 3, bl. 3, ap. 3, lång` complex „Nord“. Tel. 0722.324.061 SAL~ DE CULTURISM {I FITNESS Buuccuurre[ti, Carrtierruul Pajjuurra, strr.. Drriduu, nnrr.. 22 ({cc.. nnrr.. 1788)) Aparatur` ultramodern`. G`si]i [i suplimente nutritive. Tel. 0724.262.142, 0724.534.043 Dori]i o sal` cu aparate de ultim` or` [i aparate clasice? Sunte]i a[tepta]i la sala de cultur- ism [i fitness din Bucure[ti, n in- cinta Liceului „Aurel Vlaicu“, si- tuat n zona 1 Mai – Grivi]a. Antrenor, multiplul campion na- ]ional [i maestru al sportului: Alexandru Costache. Sala bene- ficiaz` de mas` ping-pong, sac de box, incluse n abonamentul lunar. Programul s`lii este: 9:00- 21:00 zilnic; 9:00-15:00 såmb`ta. Informa]ii la tel. 0740.096.475. S`li de culturism CS{ 5 – Bucure[ti Stadion Lia Manoliu – lång` turnul de para[utism Tel. 0722.697.522 Antrenor: Dan Enu]` CHAMPIONS GYM Complex Sportiv Lia Manoliu. Antrenori: Irina Muntean, Dan Enu]`, Lauren]iu Gherfa[ Tel. 0721.913.825 www.championsgym.ro GLADIATOR GYM Craiova, n incinta fostului UCECOM. Antrenor: Costel Torcea. Tel. 0744.789.764 DUMSIL GYM Bucure[ti, Bd. Basarabia 110. Tel. 0722.227.048 www.dumsilgym.ro TONIK FITNESS CLUB Bucure[ti, Drumul Taberei - Pia]a Moghioro[, deasupra BRD. www.tonik.ro ALEX GYM Prelungirea Ghencea, nr. 2 Tel. 0734.394.305 www.alexgym.ro MATRIX GYM Bucure[ti, Calea Crånga[i nr. 6. Tel. 0722.530.015 SANDOW FITNESS CLUB Bucure[ti, {os Iancului 46 n incinta Metalurgica Tel. 0767.774.433, 0763.773.300 LION GYM Bucure[ti, Str. Doamna Ghica nr. 141; Tel. 0762.885.883 www.liongym.ro SLIM GYM Otopeni, Str. Polon` nr. 12; Tel. 0764.866.022 BALKAN GYM Buz`u, Str. Muncii nr. 13 Tel. 0745.302.497, 0767.878.507 X-TREME FITNESS Pite[ti, cartier Traian, cl`direa New Planet www.xtremefitness.ro AAlleexxaannddrruu CCoossttaacchhee topculturism.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ccuullttuurriissmm topfitness.ro iinnffoorrmmaa]]iiii ddeesspprree ffiittnneessss videosport.ro vviiddeeoo ddiinn ccoommppeettii]]iiii SSoolluu]]iiaa iiddeeaall`` ppeennttrruu cceeii ccaarree vvoorr ss`` ccåå[[ttiiggee mmaass`` mmuussccuullaarr`` ddaattoorriitt`` ffoorrmmuulleeii ccuu ddoouu`` ssuurrssee ddee pprrootteeiinn``:: l uunnaa ccuu aabbssoorrbb]]iiee rraappiidd`` ((7755%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) l cceeaallaalltt`` ccuu aabbssoorrbb]]iiee lleenntt`` ((2255%% ddiinn ttoottaall pprrootteeiinn``)) SSee aassiigguurr`` aassttffeell uunn fflluuxx ccoonnttiinnuuuu ddee aammiinnooaacciizzii îînn ssåånnggee ttiimmpp ddee 44--66 oorree DDaacc`` ddoorrii]]ii rreezzuullttaattee ssppeeccttaaccuullooaassee:: OO ppoorr]]iiee ssee oobb]]iinnee aammeesstteeccåånndd ddoouu`` mm``ssuurrii ddee „„IIDDEEAALL PPRROOTTEEIINN““ ccuu oo ccaann`` mmaarree ccuu llaappttee ((ssaauu ccuu aapp``,, ddaacc`` vvrree]]ii ss`` ssll``bbii]]ii)).. OO ccuuttiiee ccoonn]]iinnee 3355 ddee mm``ssuurrii.. Nu are efecte negative Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Ve]i pl`ti produsul doar în momentul ridic`rii de la po[t`, pre]ul include [i taxele po[tale. Se prezint` la cutii de 0,9 kg – 35,00 lei, s`cule]i de 2 kg – 67,00 lei, g`le]i de 2 kg – 69,00 lei. l PENTRU CRE{TEREA ÎN GREUTATE trei por]ii pe zi înainte cu dou` ore de cele trei mese principale ale zilei l PENTRU SC~DEREA ÎN GREUTATE dou` por]ii pe zi care s` înlocuiasc` dou` dintre cele trei mese principale ale zilei 34 Culturism&Fitness nr. 2/2015 Vånd aparate multifunc]ionale cu 8 posturi [i alte aparate sal` fitness. Tel. 0751.388.631 Vånd afacere fitness sau aparate fitness [i culturism foarte bine ntre]inute, Bucure[ti. Tel. 0746.070.257, 0720.044.867 Vånd colec]ia revistei Culturism, de la nr. 1, nego- ciabil. Tel. 0744.179.905 MIC~ PUBLICITATE www.olympusgrup.ro www.manusifitness.ro accesorii pentru culturism [i fitness Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei prin- cipal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supra- ponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-carnitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,70 lei/plic B`utur` instant energizant` avånd compozi]ia nutritiv`/plic: zaha- roz` – 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 801 mg, glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg, vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, ener- gyflavour SD – 0,8 mg. Produsul este contraindicat persoanelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. Comenzile se fac la telefoanele redac]iei sau online pe www.redis.ro. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 25% reducere pentru comenzi de peste 50 buc`]i. Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefo- nice, nu [i la magazine sau s`li. Pre]: 1,29 lei/plic Instant Energy baton de 60 g cu 29 g carbohidra]i, 15,8 g proteine, 10 g gr`simi [i 1,3 g minerale Comenzi la tel. 021.300.75.46 sau online pe www.redis.ro 2,90 lei bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou Culturism&Fitness nr. 2/2015 35 L-Carnitin Instant O P C U LT U R IS M .R O
 19. 19. T O P C U LT U R IS M .R O

×