Nuorisoasiainkeskus strategia

Tommi Laitio
Tommi LaitioExecutive Director, Culture and Leisure um City of Helsinki
Nuorisoasiainkeskus
-kaupungin strategia ja sen
käytännöt
OVI-valmennus 20.10.2015
Nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio
Twitter @tommilaitio
Kuka?
• Nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikkö
8.10.2012-
• 60 toimipaikkaa, 31 miljoonan euron budjetti,
400 alaista
• VTM, eMBA
• Aktivisti/toimittaja/tutkija
Nuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategia
Tärkeimmät valtuuston asettamat
tavoitteet nuorisotyölle
• Alle 18-vuotiaiden kesätyöpaikkoja lisätään yhdessä
yritysten ja kolmannen sektorin kanssa.
• Nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen sekä nuorten
äänen kuulumista tuetaan. Nuorten
vaikuttamiskanavat Ruuti ja RuutiExpo
vakiinnutetaan, niiden vaikuttavuutta parannetaan ja
varmistetaan eri sosiaaliryhmien osallistumismahdollisuudet.
• Nuorisotoimessa kokeillaan nuorten omalla
vastuulla olevia tiloja.
• Nuorisotyötä tehdään aktiivisesti verkossa –
nuoret kohdataan kasvokkain ja virtuaalisesti.
• Tavoitteena on, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus
harrastukseen. Lisätään ryhmälähtöiseen
harrastustoimintaan osallistuvien nuorten määrää.
• Palveluverkon kehittämisessä ja palvelujen määrässä otetaan
huomioon eriarvoistumisen torjuminen ja nuorten
määrä eri alueilla.
• Osallistavaa budjetointia kokeillaan mm.
opetustoimessa, nuorisotoimessa ja kirjastotoimessa.
Viraston suunnantarkistus
Pohjustus (syksy 2013)
•Kehittämisryhmät
•Kumppanityöpaja
•Lautakunnan seminaari
Näkemys (kevät 2014)
•Nuorten havainnointi ja haastattelut
•Kumppanityöpajat
•Henkilöstöfoorumit
•Kansainväliset opintomatkat
•Opinnäytteet
Johtoryhmäjahenkilöstötoimikunta
Nuorisotoimenjohtajalta-blogi+Intra
353 työntekijää haastatteli353 työntekijää haastatteli
1 012 nuorta haastateltiin1 012 nuorta haastateltiin
200 työntekijää osallistui200 työntekijää osallistui
foorumeihinfoorumeihin
117 analysoi aineistoa117 analysoi aineistoa
Halusimme ymmärtää nuoruutta tarkemmin.
Nuorisoasiain-keskuksen 353 työntekijää haastatteli
1012 nuorta.
Helsingissä on kolmenlaista nuoruutta.
Eliitti
Menee hyvin
Sinnittelyä
P
a
l
j
o
n
y
h
t
e
i
s
t
ä
V
ä
h
e
m
m
ä
n
y
h
t
e
i
s
t
ä
Autetaanko ongelmissa olevia vai
muutetaanko järjestelmää?
Suomalainen yhteiskuntamalli edellyttää, että keskiluokka ja
heikosti pärjäävät kokevat olevansa samassa veneessä.
Siksi alimman porukan auttaminen ei riitä.
On muutettava järjestelmää kaikille.
Nuorisoasiainkeskuksen visio:Nuorisoasiainkeskuksen visio:
Koko Helsinki on nuorille kiva paikka.Koko Helsinki on nuorille kiva paikka.
Kiva on sitä, kun onKiva on sitä, kun on kavereitakavereita,, tekemistätekemistä
ja onja on muille tärkeämuille tärkeä..
Helsinkiläinen nuori osaa nähdäHelsinkiläinen nuori osaa nähdä
maailmanmaailman toisten silmintoisten silmin..
Nuorisoasiankeskuksen uudet toiminnalliset
periaatteet
Nuorisoasiainkeskus:
•Tarjoaa nuorille valtaa ja vastuuta.
•Vahvistaa luottamusta omaan ja ympäristön
tulevaisuuteen.
•Tuottaa ja käyttää tietoa helsinkiläisten nuorten
elämästä.
•Auttaa nuoria käyttämään ja muuttamaan Helsinkiä.
•Tekee enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka
tarvitsevat enemmän.
•Parantaa asuinalueita yhdessä muiden kanssa.
•Auttaa helsinkiläisiä tekemään asioita yhdessä.
Koko Helsinki on nuorille kiva paikka.
Työtä nuorten
elinolosuhteiden
kanssa koko
Helsingissä. Oma
toiminta on vain osa
meidän vaikutustamme.
Nuorisoasiainkeskus
vahvistaa
kiinnittyneisyyttä
Helsinkiin.
Tähän on vielä paljon
matkaa.
Kiva on sitä, kun on kavereita, tekemistä ja
on muille tärkeä.
Kiva tarkoittaa
mielekkyyttä ja
elämäniloa. Sitä, että
elämässä on suuntaa.
Kivaan sisältyy ajatus
omista mieltymyksistä
ja valinnanvarasta.
Hyvä elämä on
tekemistä, ei pelkkää
fiilistä.
Nuorisoasiain-
keskuksen toiminnassa
voi tehdä asioita
kavereiden kanssa ja
löytää uusia kavereita.Jokaisella on oikeus
tuntea itsensä
merkitykselliseksi.
Tärkeyden tunne syntyy
siitä, kun saa vaikuttaa
ja tulee nähdyksi
kyvykkäänä.
Helsinkiläinen nuori osaa nähdä maailman
toisten silmin.
Vaikka toimintamme on
avointa kaikille
pääkaupunkiseudun
nuorille, toimintamme
onnistumista mitataan
helsinkiläisten kanssa
toiminnalla.
Mitä
moniarvoisemmaksi
yhteiskunta muuttuu,
sitä olennaisemmaksi
empatian taito tulee.
´Toinen´ ei tässä
viittaa vähemmistöihin,
vaan jokaisen ihmisen
erityislaatuisuuteen.
Tarjoaa nuorille valtaa ja vastuuta.
Meidän tehtävämme on
varmistaa, että
jokaisella on yhtäläiset
ja omia kykyjä
vastaavat
mahdollisuudet
osallistua.
Tässä on kolme tasoa:
1. Vaikuttaminen
omaan elämään ja
ajankäyttöön
2. Vaikutus
nuorisoasiain-
keskuksen toimintaan
3. Vaikutus koko
kaupunkiin ja
yhteiskuntaan
Emme tee puolesta,
vaan annamme tilaa.
Tuemme nuorten
keskinäistä toimintaa
ryhmässä. Annamme
nuorille paikkoja auttaa
toisia.
Vahvistaa luottamusta omaan ja ympäristön
tulevaisuuteen.
Myönteisyys ja
ratkaisujen
hakeminen
toivottomaltakin
vaikuttavissa
tilanteissa.
1. Ihmissuhteiden
vahvistaminen
2. Nuoren omien
taitojen
vahvistaminen
3. Nuorten taitojen
tunnistaminen ja
tunnustaminen
Toimimme tavalla, jossa
elämänlaatu ja
ekologisuus eivät ole
ristiriidassa.
Vahvistamme kestävien
elämäntapojen
edistämiseen tähtäävää
työtä.
Tuottaa ja käyttää tietoa helsinkiläisten
nuorten elämästä.
Aluekartoitukset, tunnusluvut, nuorten
osallistavat työpajat, nuorten aloitteet,
RuutiBudjetti, nuorten havainnointi ja
haastattelu, nuorten hyvinvointikertomus
Tietoon perustuva
päätöksenteko kaikilla
tasoilla. Yksiköiden ja
toimipaikan
päätöksentekovallan ja
erilaistamisen
vastapainona on
velvollisuus tehdä
päätökset tiedon
perusteella.
Auttaa nuoria käyttämään ja muuttamaan
Helsinkiä.
Avun tarjoaminen
tai
vastaanottaminen ei
tarkoita, että olisi
itse heikko.
Auttaminen on hyvä
lähtökohta
kaupungille.
Ohjaamme
palveluihin,
neuvomme
eteenpäin,
autamme
ratkaisemaan
asioita. Ohjaamolla
on tässä iso rooli.
Nuorten aloitteiden
käsittely, osallistuva
budjetointi ja
laajemmin Ruuti-
toiminta.
Tekee enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka
tarvitsevat enemmän.
Alueellinen
eriarvoisuus.
Heikommassa
tilanteessa olevat
yksilöt.
Nuorten
hyvinvointi-
kertomus
määrittää
heikommat
ryhmät.
Parantaa asuinalueita yhdessä muiden
kanssa.
Toiminnan perustaso
on kaupunginosa /
alue.
Nuorisotoimi
mukana alueen
verkostoissa.
Muut virastot
Erityisesti koulu
Järjestöt
Asukkaat
Nuorten ryhmät
Nuorisotoimi
mukana alueiden
suunnittelussa.
Auttaa helsinkiläisiä tekemään asioita
yhdessä.
Vaikka toimintamme
on avointa kaikille,
onnistumista
mitataan
vaikutuksella
helsinkiläisten
elämään.
-Nuorten porukat
-Järjestöt
-Vapaat porukat
-Vanhemmat
Nuorisoasiain-
keskus tukee sitä,
että ihmiset
tekevät asioita
toisten hyväksi.
Avustukset
Tilat
Varusteet
Neuvo
Talkooapu
Viestintä
Nuorisoasiainkeskus strategia
Toiminnan mittareiden uudistaminen
• Aiemmin:
Kaikki käyntikerrat
Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa
tavoitetut nuoret
Suunnitelmallisesti tuetut nuoret
Jäsenkorttien määrä
• Vuodelle 2016:
Kaikki käyntikerrat
Pienryhmien määrä
Toiminnan tuottamiseen osallistuneiden
nuorten määrä
Strategiaohjelman vaikutus
nuorisoasiainkeskuksen toimintaan
• kesätyöpaikkoja lisätään: NK:n omia kesätyöpaikkoja
261, kesäseteli 2286 ysiluokkalaiselle
• Ruuti vakiinnutetaan: muut virastot aktiivisesti mukana
Ruudissa, virastoille velvoite vastata nuorten aloitteisiin,
aloitteiden käsittely valtuustossa vuosittain
• Nuorten omalla vastuulla olevat tilat: vertaisnuoret
vastaavat nuorisotalosta monilla taloilla muutamia iltoja
viikossa
• Nuorisotyötä tehdään aktiivisesti verkossa:
henkilökunnan koulutus digitaalisuuteen ja pelikulttuuriin,
laiteinvestoinnit
• kaikilla nuorilla on mahdollisuus
harrastukseen: lomatoimintojen avustusten keskittäminen
nuorisoasiainkeskukselle, nuorten maksuttomia tai edullisia
harrastusryhmiä 2015 arviolta 1900
• eriarvoistumisen torjuminen ja nuorten määrä
eri alueilla: strateginen linjaus tehdä enemmän siellä ja
niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän. Uudet tilat
Maunulaan ja Viikkiin. Maahanmuuttajatyön lisääminen.
• Osallistavaa budjetointia kokeillaan: kokeilut
Strategiaohjelman vaikutus
nuorisoasiainkeskuksen toimintaan
• Lisännyt virastojen yhteistyötä lasten ja
nuorten palveluiden johtamisessa.
• Selkeyttänyt tavoitteita ja vähentänyt
ristiriitaisuuksia.
• Lisännyt päätöksenteon avoimuutta.
• Toiveita seuraavalle strategiakaudelle:
1. hyvinvointitavoitteiden vielä parempi
mitattavuus
2. kuntalaisten helsinkiläiskokemuksen
kartoittaminen
4. koko ekosysteemi mukaan laatimiseen
3. selkeät kirjaukset digitalisaation ja
elämänlaadun suhteesta
Tommi Laitio
nuorisotoimenjohtaja
Helsingin kaupunki,
nuorisoasiainkeskus
Hietaniemenkatu 9B
PL 5000, 00099 Helsingin
kaupunki
(09) 310 89045
tommi.laitio (a) hel.fi
tommilaitio.munstadi.fi
twitter: tommilaitio
1 von 28

Recomendados

Nuorisotyö palvelua vai politiikkaa von
Nuorisotyö palvelua vai politiikkaaNuorisotyö palvelua vai politiikkaa
Nuorisotyö palvelua vai politiikkaaTommi Laitio
794 views19 Folien
Muuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitio von
Muuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitioMuuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitio
Muuttuva kansalaisuus ja nuorisotyö laitioTommi Laitio
1.1K views60 Folien
Nuorten arki ja ilmiöt von
Nuorten arki ja ilmiötNuorten arki ja ilmiöt
Nuorten arki ja ilmiötTommi Laitio
1.4K views23 Folien
Johtaminen muutoksessa laitio von
Johtaminen muutoksessa laitioJohtaminen muutoksessa laitio
Johtaminen muutoksessa laitioTommi Laitio
312 views34 Folien
Miten johdan Tommi Laitio von
Miten johdan Tommi LaitioMiten johdan Tommi Laitio
Miten johdan Tommi LaitioTommi Laitio
2K views21 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Nuori pois sossun ja kossun välistä! von
Nuori pois sossun ja kossun välistä!Nuori pois sossun ja kossun välistä!
Nuori pois sossun ja kossun välistä!Matti Helin
416 views12 Folien
Osallisuus muutoksessa von
Osallisuus muutoksessaOsallisuus muutoksessa
Osallisuus muutoksessaTommi Laitio
775 views24 Folien
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen von
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio SalonenSosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio SalonenSocca_osaamiskeskus
2.4K views30 Folien
Näin uudistat organisaatiosi kulttuurin von
Näin uudistat organisaatiosi kulttuurinNäin uudistat organisaatiosi kulttuurin
Näin uudistat organisaatiosi kulttuurinTommi Laitio
1.4K views16 Folien
Jälkimoderni Johtaminen Laitio von
Jälkimoderni Johtaminen LaitioJälkimoderni Johtaminen Laitio
Jälkimoderni Johtaminen LaitioTommi Laitio
1.4K views42 Folien

Was ist angesagt?(20)

Nuori pois sossun ja kossun välistä! von Matti Helin
Nuori pois sossun ja kossun välistä!Nuori pois sossun ja kossun välistä!
Nuori pois sossun ja kossun välistä!
Matti Helin416 views
Osallisuus muutoksessa von Tommi Laitio
Osallisuus muutoksessaOsallisuus muutoksessa
Osallisuus muutoksessa
Tommi Laitio775 views
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen von Socca_osaamiskeskus
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio SalonenSosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen
Sosiaalisen kestävyyden haasteet lähiyhteiskunnassa, Tapio Salonen
Socca_osaamiskeskus2.4K views
Näin uudistat organisaatiosi kulttuurin von Tommi Laitio
Näin uudistat organisaatiosi kulttuurinNäin uudistat organisaatiosi kulttuurin
Näin uudistat organisaatiosi kulttuurin
Tommi Laitio1.4K views
Jälkimoderni Johtaminen Laitio von Tommi Laitio
Jälkimoderni Johtaminen LaitioJälkimoderni Johtaminen Laitio
Jälkimoderni Johtaminen Laitio
Tommi Laitio1.4K views
Nuorisoasiainkeskus 2014 von Tommi Laitio
Nuorisoasiainkeskus 2014Nuorisoasiainkeskus 2014
Nuorisoasiainkeskus 2014
Tommi Laitio638 views
Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01... von Socca_osaamiskeskus
Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...
Yhteisösosiaalityön perinne ja ammattilaisten uudet haasteet Kati Närhi 23.01...
Socca_osaamiskeskus2.7K views
Suunnantarkistus esitys 2.9. von Tommi Laitio
Suunnantarkistus esitys 2.9.Suunnantarkistus esitys 2.9.
Suunnantarkistus esitys 2.9.
Tommi Laitio700 views
IOM Helsinki:ACCESS Youth Cafe´- Keskustelutilaisuus 16.06.2015, Nykytaiteen ... von ACCESS Helsinki
IOM Helsinki:ACCESS Youth Cafe´- Keskustelutilaisuus 16.06.2015, Nykytaiteen ...IOM Helsinki:ACCESS Youth Cafe´- Keskustelutilaisuus 16.06.2015, Nykytaiteen ...
IOM Helsinki:ACCESS Youth Cafe´- Keskustelutilaisuus 16.06.2015, Nykytaiteen ...
ACCESS Helsinki166 views
Kotona Paras von mtoljamo
Kotona Paras Kotona Paras
Kotona Paras
mtoljamo264 views
Osallisuustyön kinkerit_3.11._ Tytti_Tuulos von THL
Osallisuustyön kinkerit_3.11._ Tytti_TuulosOsallisuustyön kinkerit_3.11._ Tytti_Tuulos
Osallisuustyön kinkerit_3.11._ Tytti_Tuulos
THL143 views

Destacado

Monen normaalin nuoruus von
Monen normaalin nuoruusMonen normaalin nuoruus
Monen normaalin nuoruusTommi Laitio
865 views17 Folien
Maahanmuuttajanuorten hyvinvointi helsingissä von
Maahanmuuttajanuorten hyvinvointi helsingissäMaahanmuuttajanuorten hyvinvointi helsingissä
Maahanmuuttajanuorten hyvinvointi helsingissäTommi Laitio
1.1K views19 Folien
Osallisuus ja tasa arvo von
Osallisuus ja tasa arvoOsallisuus ja tasa arvo
Osallisuus ja tasa arvoTommi Laitio
852 views28 Folien
Nuoret Helsingssä Ruuti von
Nuoret Helsingssä RuutiNuoret Helsingssä Ruuti
Nuoret Helsingssä RuutiTommi Laitio
806 views29 Folien
Ratkaisu100 Laitio von
Ratkaisu100 LaitioRatkaisu100 Laitio
Ratkaisu100 LaitioTommi Laitio
636 views11 Folien
Helsinki Youth Strategy von
Helsinki Youth StrategyHelsinki Youth Strategy
Helsinki Youth StrategyTommi Laitio
436 views9 Folien

Destacado(12)

Monen normaalin nuoruus von Tommi Laitio
Monen normaalin nuoruusMonen normaalin nuoruus
Monen normaalin nuoruus
Tommi Laitio865 views
Maahanmuuttajanuorten hyvinvointi helsingissä von Tommi Laitio
Maahanmuuttajanuorten hyvinvointi helsingissäMaahanmuuttajanuorten hyvinvointi helsingissä
Maahanmuuttajanuorten hyvinvointi helsingissä
Tommi Laitio1.1K views
Osallisuus ja tasa arvo von Tommi Laitio
Osallisuus ja tasa arvoOsallisuus ja tasa arvo
Osallisuus ja tasa arvo
Tommi Laitio852 views
Nuoret Helsingssä Ruuti von Tommi Laitio
Nuoret Helsingssä RuutiNuoret Helsingssä Ruuti
Nuoret Helsingssä Ruuti
Tommi Laitio806 views
Helsinki Youth Strategy von Tommi Laitio
Helsinki Youth StrategyHelsinki Youth Strategy
Helsinki Youth Strategy
Tommi Laitio436 views
Osallistaminen on täsmäviestintää von Tommi Laitio
Osallistaminen on täsmäviestintääOsallistaminen on täsmäviestintää
Osallistaminen on täsmäviestintää
Tommi Laitio711 views
How can youth work collaborate? von Tommi Laitio
How can youth work collaborate?How can youth work collaborate?
How can youth work collaborate?
Tommi Laitio376 views
Viheliäisten ongelmien ratkaisu von Tommi Laitio
Viheliäisten ongelmien ratkaisuViheliäisten ongelmien ratkaisu
Viheliäisten ongelmien ratkaisu
Tommi Laitio455 views
Uusi Yhteisöllisyys laitio von Tommi Laitio
Uusi Yhteisöllisyys laitioUusi Yhteisöllisyys laitio
Uusi Yhteisöllisyys laitio
Tommi Laitio985 views
What do civil servants need citizens for? von Tommi Laitio
What do civil servants need citizens for?What do civil servants need citizens for?
What do civil servants need citizens for?
Tommi Laitio384 views

Similar a Nuorisoasiainkeskus strategia

Nuorten reviireillä loppuseminaari, toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio von
Nuorten reviireillä loppuseminaari, toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio Nuorten reviireillä loppuseminaari, toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio
Nuorten reviireillä loppuseminaari, toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio Nuorten Palvelu ry
129 views8 Folien
Miniseminaarit 1 10 paihdepaivat 2021 von
Miniseminaarit 1 10 paihdepaivat 2021Miniseminaarit 1 10 paihdepaivat 2021
Miniseminaarit 1 10 paihdepaivat 2021EHYT
111 views123 Folien
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014 von
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014Allianssi-risteily 2014
529 views28 Folien
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen von
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminenNuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminenKoordinaatti
949 views8 Folien
Turku kooste alueellinen seminaari.2012 von
Turku kooste alueellinen seminaari.2012Turku kooste alueellinen seminaari.2012
Turku kooste alueellinen seminaari.2012SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
312 views29 Folien
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014 von
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014Demos Helsinki
1.8K views70 Folien

Similar a Nuorisoasiainkeskus strategia(20)

Nuorten reviireillä loppuseminaari, toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio von Nuorten Palvelu ry
Nuorten reviireillä loppuseminaari, toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio Nuorten reviireillä loppuseminaari, toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio
Nuorten reviireillä loppuseminaari, toiminnanjohtaja Jaakko Nuotio
Nuorten Palvelu ry129 views
Miniseminaarit 1 10 paihdepaivat 2021 von EHYT
Miniseminaarit 1 10 paihdepaivat 2021Miniseminaarit 1 10 paihdepaivat 2021
Miniseminaarit 1 10 paihdepaivat 2021
EHYT 111 views
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014 von Allianssi-risteily 2014
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014
Onnistunut nuorisotakuu -hankkeen tuloksia Suvi Ervamaa Allianssi 16.4.2014
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen von Koordinaatti
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminenNuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
Koordinaatti949 views
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014 von Demos Helsinki
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
Joukot hommissa. Museoalan teemapäivät 2014
Demos Helsinki1.8K views
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5. von ORSI
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI101 views
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012 von Koordinaatti
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Koordinaatti387 views
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille von Työterveyslaitos
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajilleYhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
Yhteisomanagerointia Espoon kaupungin tiedottajille
Työterveyslaitos561 views
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä von Socca_osaamiskeskus
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössäMaarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
Maarit Sulavuori Osallisuus nuorten sosiaalityössä
Socca_osaamiskeskus2.2K views
Kaikki nuoret mukaan! von Tukiliitto
Kaikki nuoret mukaan!Kaikki nuoret mukaan!
Kaikki nuoret mukaan!
Tukiliitto391 views
Ruuti eli nuorten kokemukset politiikaksi Laitio von Tommi Laitio
Ruuti eli nuorten kokemukset politiikaksi LaitioRuuti eli nuorten kokemukset politiikaksi Laitio
Ruuti eli nuorten kokemukset politiikaksi Laitio
Tommi Laitio934 views
Säästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa PowerPoint_esity... von Säästöpankki Sparbanken
Säästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa PowerPoint_esity...Säästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa PowerPoint_esity...
Säästöpankki vaikuttaa vastuullisesti sosiaalisessa mediassa PowerPoint_esity...
Ryhmä tehtävä 12 tasa arvo palveluissa kaikille von Janne Sinervä
Ryhmä tehtävä 12 tasa arvo palveluissa kaikilleRyhmä tehtävä 12 tasa arvo palveluissa kaikille
Ryhmä tehtävä 12 tasa arvo palveluissa kaikille
Janne Sinervä232 views
Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa? von Sitra / Hyvinvointi
Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?
Miten Suomesta tehdään lasten ja nuorten palveluiden mallimaa?

Más de Tommi Laitio

Queer Stadi von
Queer StadiQueer Stadi
Queer StadiTommi Laitio
285 views12 Folien
Osallisuus, laatu ja kansanvalta von
Osallisuus, laatu ja kansanvaltaOsallisuus, laatu ja kansanvalta
Osallisuus, laatu ja kansanvaltaTommi Laitio
172 views12 Folien
Osallisuuden tulevaisuus von
Osallisuuden tulevaisuusOsallisuuden tulevaisuus
Osallisuuden tulevaisuusTommi Laitio
323 views17 Folien
People Perform Better When They Can Be Themselves von
People Perform Better When They Can Be ThemselvesPeople Perform Better When They Can Be Themselves
People Perform Better When They Can Be ThemselvesTommi Laitio
338 views12 Folien
Osallistumisen uudet muodot von
Osallistumisen uudet muodotOsallistumisen uudet muodot
Osallistumisen uudet muodotTommi Laitio
358 views25 Folien
Muutosmatka kaupunkiorganisaatiossa von
Muutosmatka kaupunkiorganisaatiossaMuutosmatka kaupunkiorganisaatiossa
Muutosmatka kaupunkiorganisaatiossaTommi Laitio
116 views20 Folien

Más de Tommi Laitio(20)

Osallisuus, laatu ja kansanvalta von Tommi Laitio
Osallisuus, laatu ja kansanvaltaOsallisuus, laatu ja kansanvalta
Osallisuus, laatu ja kansanvalta
Tommi Laitio172 views
Osallisuuden tulevaisuus von Tommi Laitio
Osallisuuden tulevaisuusOsallisuuden tulevaisuus
Osallisuuden tulevaisuus
Tommi Laitio323 views
People Perform Better When They Can Be Themselves von Tommi Laitio
People Perform Better When They Can Be ThemselvesPeople Perform Better When They Can Be Themselves
People Perform Better When They Can Be Themselves
Tommi Laitio338 views
Osallistumisen uudet muodot von Tommi Laitio
Osallistumisen uudet muodotOsallistumisen uudet muodot
Osallistumisen uudet muodot
Tommi Laitio358 views
Muutosmatka kaupunkiorganisaatiossa von Tommi Laitio
Muutosmatka kaupunkiorganisaatiossaMuutosmatka kaupunkiorganisaatiossa
Muutosmatka kaupunkiorganisaatiossa
Tommi Laitio116 views
Helsingin strategia kulttuurin ja vapaa ajan toimialalla von Tommi Laitio
Helsingin strategia kulttuurin ja vapaa ajan toimialallaHelsingin strategia kulttuurin ja vapaa ajan toimialalla
Helsingin strategia kulttuurin ja vapaa ajan toimialalla
Tommi Laitio519 views
Olosuhteiden suunnitteluperiaatteet esittely 20190606 von Tommi Laitio
Olosuhteiden suunnitteluperiaatteet esittely 20190606Olosuhteiden suunnitteluperiaatteet esittely 20190606
Olosuhteiden suunnitteluperiaatteet esittely 20190606
Tommi Laitio325 views
10 keinoa kansanvaltaisempaan kaupunkiin von Tommi Laitio
10 keinoa kansanvaltaisempaan kaupunkiin10 keinoa kansanvaltaisempaan kaupunkiin
10 keinoa kansanvaltaisempaan kaupunkiin
Tommi Laitio603 views
Kansalainen muutoksessa von Tommi Laitio
Kansalainen muutoksessaKansalainen muutoksessa
Kansalainen muutoksessa
Tommi Laitio145 views
Helsingin osallisuusmalli - missä ollaan ja minne mennään? von Tommi Laitio
Helsingin osallisuusmalli - missä ollaan ja minne mennään?Helsingin osallisuusmalli - missä ollaan ja minne mennään?
Helsingin osallisuusmalli - missä ollaan ja minne mennään?
Tommi Laitio1.2K views
Kolme periaatetta osallisuudesta von Tommi Laitio
Kolme periaatetta osallisuudestaKolme periaatetta osallisuudesta
Kolme periaatetta osallisuudesta
Tommi Laitio321 views
Helsingin nuorisotyön kevättodistus von Tommi Laitio
Helsingin nuorisotyön kevättodistusHelsingin nuorisotyön kevättodistus
Helsingin nuorisotyön kevättodistus
Tommi Laitio1.1K views
Participation in Helsinki von Tommi Laitio
Participation in HelsinkiParticipation in Helsinki
Participation in Helsinki
Tommi Laitio417 views
Kulttuurin ja vapaa ajan toimiala von Tommi Laitio
Kulttuurin ja vapaa ajan toimialaKulttuurin ja vapaa ajan toimiala
Kulttuurin ja vapaa ajan toimiala
Tommi Laitio984 views

Nuorisoasiainkeskus strategia

 • 1. Nuorisoasiainkeskus -kaupungin strategia ja sen käytännöt OVI-valmennus 20.10.2015 Nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Twitter @tommilaitio
 • 2. Kuka? • Nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikkö 8.10.2012- • 60 toimipaikkaa, 31 miljoonan euron budjetti, 400 alaista • VTM, eMBA • Aktivisti/toimittaja/tutkija
 • 5. Tärkeimmät valtuuston asettamat tavoitteet nuorisotyölle • Alle 18-vuotiaiden kesätyöpaikkoja lisätään yhdessä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. • Nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen sekä nuorten äänen kuulumista tuetaan. Nuorten vaikuttamiskanavat Ruuti ja RuutiExpo vakiinnutetaan, niiden vaikuttavuutta parannetaan ja varmistetaan eri sosiaaliryhmien osallistumismahdollisuudet. • Nuorisotoimessa kokeillaan nuorten omalla vastuulla olevia tiloja. • Nuorisotyötä tehdään aktiivisesti verkossa – nuoret kohdataan kasvokkain ja virtuaalisesti. • Tavoitteena on, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus harrastukseen. Lisätään ryhmälähtöiseen harrastustoimintaan osallistuvien nuorten määrää. • Palveluverkon kehittämisessä ja palvelujen määrässä otetaan huomioon eriarvoistumisen torjuminen ja nuorten määrä eri alueilla. • Osallistavaa budjetointia kokeillaan mm. opetustoimessa, nuorisotoimessa ja kirjastotoimessa.
 • 6. Viraston suunnantarkistus Pohjustus (syksy 2013) •Kehittämisryhmät •Kumppanityöpaja •Lautakunnan seminaari Näkemys (kevät 2014) •Nuorten havainnointi ja haastattelut •Kumppanityöpajat •Henkilöstöfoorumit •Kansainväliset opintomatkat •Opinnäytteet Johtoryhmäjahenkilöstötoimikunta Nuorisotoimenjohtajalta-blogi+Intra
 • 7. 353 työntekijää haastatteli353 työntekijää haastatteli 1 012 nuorta haastateltiin1 012 nuorta haastateltiin 200 työntekijää osallistui200 työntekijää osallistui foorumeihinfoorumeihin 117 analysoi aineistoa117 analysoi aineistoa
 • 8. Halusimme ymmärtää nuoruutta tarkemmin. Nuorisoasiain-keskuksen 353 työntekijää haastatteli 1012 nuorta.
 • 9. Helsingissä on kolmenlaista nuoruutta. Eliitti Menee hyvin Sinnittelyä P a l j o n y h t e i s t ä V ä h e m m ä n y h t e i s t ä
 • 10. Autetaanko ongelmissa olevia vai muutetaanko järjestelmää?
 • 11. Suomalainen yhteiskuntamalli edellyttää, että keskiluokka ja heikosti pärjäävät kokevat olevansa samassa veneessä. Siksi alimman porukan auttaminen ei riitä. On muutettava järjestelmää kaikille.
 • 12. Nuorisoasiainkeskuksen visio:Nuorisoasiainkeskuksen visio: Koko Helsinki on nuorille kiva paikka.Koko Helsinki on nuorille kiva paikka. Kiva on sitä, kun onKiva on sitä, kun on kavereitakavereita,, tekemistätekemistä ja onja on muille tärkeämuille tärkeä.. Helsinkiläinen nuori osaa nähdäHelsinkiläinen nuori osaa nähdä maailmanmaailman toisten silmintoisten silmin..
 • 13. Nuorisoasiankeskuksen uudet toiminnalliset periaatteet Nuorisoasiainkeskus: •Tarjoaa nuorille valtaa ja vastuuta. •Vahvistaa luottamusta omaan ja ympäristön tulevaisuuteen. •Tuottaa ja käyttää tietoa helsinkiläisten nuorten elämästä. •Auttaa nuoria käyttämään ja muuttamaan Helsinkiä. •Tekee enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän. •Parantaa asuinalueita yhdessä muiden kanssa. •Auttaa helsinkiläisiä tekemään asioita yhdessä.
 • 14. Koko Helsinki on nuorille kiva paikka. Työtä nuorten elinolosuhteiden kanssa koko Helsingissä. Oma toiminta on vain osa meidän vaikutustamme. Nuorisoasiainkeskus vahvistaa kiinnittyneisyyttä Helsinkiin. Tähän on vielä paljon matkaa.
 • 15. Kiva on sitä, kun on kavereita, tekemistä ja on muille tärkeä. Kiva tarkoittaa mielekkyyttä ja elämäniloa. Sitä, että elämässä on suuntaa. Kivaan sisältyy ajatus omista mieltymyksistä ja valinnanvarasta. Hyvä elämä on tekemistä, ei pelkkää fiilistä. Nuorisoasiain- keskuksen toiminnassa voi tehdä asioita kavereiden kanssa ja löytää uusia kavereita.Jokaisella on oikeus tuntea itsensä merkitykselliseksi. Tärkeyden tunne syntyy siitä, kun saa vaikuttaa ja tulee nähdyksi kyvykkäänä.
 • 16. Helsinkiläinen nuori osaa nähdä maailman toisten silmin. Vaikka toimintamme on avointa kaikille pääkaupunkiseudun nuorille, toimintamme onnistumista mitataan helsinkiläisten kanssa toiminnalla. Mitä moniarvoisemmaksi yhteiskunta muuttuu, sitä olennaisemmaksi empatian taito tulee. ´Toinen´ ei tässä viittaa vähemmistöihin, vaan jokaisen ihmisen erityislaatuisuuteen.
 • 17. Tarjoaa nuorille valtaa ja vastuuta. Meidän tehtävämme on varmistaa, että jokaisella on yhtäläiset ja omia kykyjä vastaavat mahdollisuudet osallistua. Tässä on kolme tasoa: 1. Vaikuttaminen omaan elämään ja ajankäyttöön 2. Vaikutus nuorisoasiain- keskuksen toimintaan 3. Vaikutus koko kaupunkiin ja yhteiskuntaan Emme tee puolesta, vaan annamme tilaa. Tuemme nuorten keskinäistä toimintaa ryhmässä. Annamme nuorille paikkoja auttaa toisia.
 • 18. Vahvistaa luottamusta omaan ja ympäristön tulevaisuuteen. Myönteisyys ja ratkaisujen hakeminen toivottomaltakin vaikuttavissa tilanteissa. 1. Ihmissuhteiden vahvistaminen 2. Nuoren omien taitojen vahvistaminen 3. Nuorten taitojen tunnistaminen ja tunnustaminen Toimimme tavalla, jossa elämänlaatu ja ekologisuus eivät ole ristiriidassa. Vahvistamme kestävien elämäntapojen edistämiseen tähtäävää työtä.
 • 19. Tuottaa ja käyttää tietoa helsinkiläisten nuorten elämästä. Aluekartoitukset, tunnusluvut, nuorten osallistavat työpajat, nuorten aloitteet, RuutiBudjetti, nuorten havainnointi ja haastattelu, nuorten hyvinvointikertomus Tietoon perustuva päätöksenteko kaikilla tasoilla. Yksiköiden ja toimipaikan päätöksentekovallan ja erilaistamisen vastapainona on velvollisuus tehdä päätökset tiedon perusteella.
 • 20. Auttaa nuoria käyttämään ja muuttamaan Helsinkiä. Avun tarjoaminen tai vastaanottaminen ei tarkoita, että olisi itse heikko. Auttaminen on hyvä lähtökohta kaupungille. Ohjaamme palveluihin, neuvomme eteenpäin, autamme ratkaisemaan asioita. Ohjaamolla on tässä iso rooli. Nuorten aloitteiden käsittely, osallistuva budjetointi ja laajemmin Ruuti- toiminta.
 • 21. Tekee enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän. Alueellinen eriarvoisuus. Heikommassa tilanteessa olevat yksilöt. Nuorten hyvinvointi- kertomus määrittää heikommat ryhmät.
 • 22. Parantaa asuinalueita yhdessä muiden kanssa. Toiminnan perustaso on kaupunginosa / alue. Nuorisotoimi mukana alueen verkostoissa. Muut virastot Erityisesti koulu Järjestöt Asukkaat Nuorten ryhmät Nuorisotoimi mukana alueiden suunnittelussa.
 • 23. Auttaa helsinkiläisiä tekemään asioita yhdessä. Vaikka toimintamme on avointa kaikille, onnistumista mitataan vaikutuksella helsinkiläisten elämään. -Nuorten porukat -Järjestöt -Vapaat porukat -Vanhemmat Nuorisoasiain- keskus tukee sitä, että ihmiset tekevät asioita toisten hyväksi. Avustukset Tilat Varusteet Neuvo Talkooapu Viestintä
 • 25. Toiminnan mittareiden uudistaminen • Aiemmin: Kaikki käyntikerrat Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret Suunnitelmallisesti tuetut nuoret Jäsenkorttien määrä • Vuodelle 2016: Kaikki käyntikerrat Pienryhmien määrä Toiminnan tuottamiseen osallistuneiden nuorten määrä
 • 26. Strategiaohjelman vaikutus nuorisoasiainkeskuksen toimintaan • kesätyöpaikkoja lisätään: NK:n omia kesätyöpaikkoja 261, kesäseteli 2286 ysiluokkalaiselle • Ruuti vakiinnutetaan: muut virastot aktiivisesti mukana Ruudissa, virastoille velvoite vastata nuorten aloitteisiin, aloitteiden käsittely valtuustossa vuosittain • Nuorten omalla vastuulla olevat tilat: vertaisnuoret vastaavat nuorisotalosta monilla taloilla muutamia iltoja viikossa • Nuorisotyötä tehdään aktiivisesti verkossa: henkilökunnan koulutus digitaalisuuteen ja pelikulttuuriin, laiteinvestoinnit • kaikilla nuorilla on mahdollisuus harrastukseen: lomatoimintojen avustusten keskittäminen nuorisoasiainkeskukselle, nuorten maksuttomia tai edullisia harrastusryhmiä 2015 arviolta 1900 • eriarvoistumisen torjuminen ja nuorten määrä eri alueilla: strateginen linjaus tehdä enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän. Uudet tilat Maunulaan ja Viikkiin. Maahanmuuttajatyön lisääminen. • Osallistavaa budjetointia kokeillaan: kokeilut
 • 27. Strategiaohjelman vaikutus nuorisoasiainkeskuksen toimintaan • Lisännyt virastojen yhteistyötä lasten ja nuorten palveluiden johtamisessa. • Selkeyttänyt tavoitteita ja vähentänyt ristiriitaisuuksia. • Lisännyt päätöksenteon avoimuutta. • Toiveita seuraavalle strategiakaudelle: 1. hyvinvointitavoitteiden vielä parempi mitattavuus 2. kuntalaisten helsinkiläiskokemuksen kartoittaminen 4. koko ekosysteemi mukaan laatimiseen 3. selkeät kirjaukset digitalisaation ja elämänlaadun suhteesta
 • 28. Tommi Laitio nuorisotoimenjohtaja Helsingin kaupunki, nuorisoasiainkeskus Hietaniemenkatu 9B PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki (09) 310 89045 tommi.laitio (a) hel.fi tommilaitio.munstadi.fi twitter: tommilaitio

Hinweis der Redaktion

 1. Tässä on hyvä tuoda esille, kuinka paljon olemme tehneet. Ja yhdessä.
 2. Muutokset edellisiin versioihin, henkilökunnan palautteen perusteella:´omaan ja ympäristön´ tulevaisuuteen Auttaa ´helsinkiläisiä´ toimimaan yhdessä