Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Nuorisoasiainkeskus strategia

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 28 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Nuorisoasiainkeskus strategia (20)

Weitere von Tommi Laitio (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Nuorisoasiainkeskus strategia

 1. 1. Nuorisoasiainkeskus -kaupungin strategia ja sen käytännöt OVI-valmennus 20.10.2015 Nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio Twitter @tommilaitio
 2. 2. Kuka? • Nuorisoasiainkeskuksen virastopäällikkö 8.10.2012- • 60 toimipaikkaa, 31 miljoonan euron budjetti, 400 alaista • VTM, eMBA • Aktivisti/toimittaja/tutkija
 3. 3. Tärkeimmät valtuuston asettamat tavoitteet nuorisotyölle • Alle 18-vuotiaiden kesätyöpaikkoja lisätään yhdessä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa. • Nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen sekä nuorten äänen kuulumista tuetaan. Nuorten vaikuttamiskanavat Ruuti ja RuutiExpo vakiinnutetaan, niiden vaikuttavuutta parannetaan ja varmistetaan eri sosiaaliryhmien osallistumismahdollisuudet. • Nuorisotoimessa kokeillaan nuorten omalla vastuulla olevia tiloja. • Nuorisotyötä tehdään aktiivisesti verkossa – nuoret kohdataan kasvokkain ja virtuaalisesti. • Tavoitteena on, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus harrastukseen. Lisätään ryhmälähtöiseen harrastustoimintaan osallistuvien nuorten määrää. • Palveluverkon kehittämisessä ja palvelujen määrässä otetaan huomioon eriarvoistumisen torjuminen ja nuorten määrä eri alueilla. • Osallistavaa budjetointia kokeillaan mm. opetustoimessa, nuorisotoimessa ja kirjastotoimessa.
 4. 4. Viraston suunnantarkistus Pohjustus (syksy 2013) •Kehittämisryhmät •Kumppanityöpaja •Lautakunnan seminaari Näkemys (kevät 2014) •Nuorten havainnointi ja haastattelut •Kumppanityöpajat •Henkilöstöfoorumit •Kansainväliset opintomatkat •Opinnäytteet Johtoryhmäjahenkilöstötoimikunta Nuorisotoimenjohtajalta-blogi+Intra
 5. 5. 353 työntekijää haastatteli353 työntekijää haastatteli 1 012 nuorta haastateltiin1 012 nuorta haastateltiin 200 työntekijää osallistui200 työntekijää osallistui foorumeihinfoorumeihin 117 analysoi aineistoa117 analysoi aineistoa
 6. 6. Halusimme ymmärtää nuoruutta tarkemmin. Nuorisoasiain-keskuksen 353 työntekijää haastatteli 1012 nuorta.
 7. 7. Helsingissä on kolmenlaista nuoruutta. Eliitti Menee hyvin Sinnittelyä P a l j o n y h t e i s t ä V ä h e m m ä n y h t e i s t ä
 8. 8. Autetaanko ongelmissa olevia vai muutetaanko järjestelmää?
 9. 9. Suomalainen yhteiskuntamalli edellyttää, että keskiluokka ja heikosti pärjäävät kokevat olevansa samassa veneessä. Siksi alimman porukan auttaminen ei riitä. On muutettava järjestelmää kaikille.
 10. 10. Nuorisoasiainkeskuksen visio:Nuorisoasiainkeskuksen visio: Koko Helsinki on nuorille kiva paikka.Koko Helsinki on nuorille kiva paikka. Kiva on sitä, kun onKiva on sitä, kun on kavereitakavereita,, tekemistätekemistä ja onja on muille tärkeämuille tärkeä.. Helsinkiläinen nuori osaa nähdäHelsinkiläinen nuori osaa nähdä maailmanmaailman toisten silmintoisten silmin..
 11. 11. Nuorisoasiankeskuksen uudet toiminnalliset periaatteet Nuorisoasiainkeskus: •Tarjoaa nuorille valtaa ja vastuuta. •Vahvistaa luottamusta omaan ja ympäristön tulevaisuuteen. •Tuottaa ja käyttää tietoa helsinkiläisten nuorten elämästä. •Auttaa nuoria käyttämään ja muuttamaan Helsinkiä. •Tekee enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän. •Parantaa asuinalueita yhdessä muiden kanssa. •Auttaa helsinkiläisiä tekemään asioita yhdessä.
 12. 12. Koko Helsinki on nuorille kiva paikka. Työtä nuorten elinolosuhteiden kanssa koko Helsingissä. Oma toiminta on vain osa meidän vaikutustamme. Nuorisoasiainkeskus vahvistaa kiinnittyneisyyttä Helsinkiin. Tähän on vielä paljon matkaa.
 13. 13. Kiva on sitä, kun on kavereita, tekemistä ja on muille tärkeä. Kiva tarkoittaa mielekkyyttä ja elämäniloa. Sitä, että elämässä on suuntaa. Kivaan sisältyy ajatus omista mieltymyksistä ja valinnanvarasta. Hyvä elämä on tekemistä, ei pelkkää fiilistä. Nuorisoasiain- keskuksen toiminnassa voi tehdä asioita kavereiden kanssa ja löytää uusia kavereita.Jokaisella on oikeus tuntea itsensä merkitykselliseksi. Tärkeyden tunne syntyy siitä, kun saa vaikuttaa ja tulee nähdyksi kyvykkäänä.
 14. 14. Helsinkiläinen nuori osaa nähdä maailman toisten silmin. Vaikka toimintamme on avointa kaikille pääkaupunkiseudun nuorille, toimintamme onnistumista mitataan helsinkiläisten kanssa toiminnalla. Mitä moniarvoisemmaksi yhteiskunta muuttuu, sitä olennaisemmaksi empatian taito tulee. ´Toinen´ ei tässä viittaa vähemmistöihin, vaan jokaisen ihmisen erityislaatuisuuteen.
 15. 15. Tarjoaa nuorille valtaa ja vastuuta. Meidän tehtävämme on varmistaa, että jokaisella on yhtäläiset ja omia kykyjä vastaavat mahdollisuudet osallistua. Tässä on kolme tasoa: 1. Vaikuttaminen omaan elämään ja ajankäyttöön 2. Vaikutus nuorisoasiain- keskuksen toimintaan 3. Vaikutus koko kaupunkiin ja yhteiskuntaan Emme tee puolesta, vaan annamme tilaa. Tuemme nuorten keskinäistä toimintaa ryhmässä. Annamme nuorille paikkoja auttaa toisia.
 16. 16. Vahvistaa luottamusta omaan ja ympäristön tulevaisuuteen. Myönteisyys ja ratkaisujen hakeminen toivottomaltakin vaikuttavissa tilanteissa. 1. Ihmissuhteiden vahvistaminen 2. Nuoren omien taitojen vahvistaminen 3. Nuorten taitojen tunnistaminen ja tunnustaminen Toimimme tavalla, jossa elämänlaatu ja ekologisuus eivät ole ristiriidassa. Vahvistamme kestävien elämäntapojen edistämiseen tähtäävää työtä.
 17. 17. Tuottaa ja käyttää tietoa helsinkiläisten nuorten elämästä. Aluekartoitukset, tunnusluvut, nuorten osallistavat työpajat, nuorten aloitteet, RuutiBudjetti, nuorten havainnointi ja haastattelu, nuorten hyvinvointikertomus Tietoon perustuva päätöksenteko kaikilla tasoilla. Yksiköiden ja toimipaikan päätöksentekovallan ja erilaistamisen vastapainona on velvollisuus tehdä päätökset tiedon perusteella.
 18. 18. Auttaa nuoria käyttämään ja muuttamaan Helsinkiä. Avun tarjoaminen tai vastaanottaminen ei tarkoita, että olisi itse heikko. Auttaminen on hyvä lähtökohta kaupungille. Ohjaamme palveluihin, neuvomme eteenpäin, autamme ratkaisemaan asioita. Ohjaamolla on tässä iso rooli. Nuorten aloitteiden käsittely, osallistuva budjetointi ja laajemmin Ruuti- toiminta.
 19. 19. Tekee enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän. Alueellinen eriarvoisuus. Heikommassa tilanteessa olevat yksilöt. Nuorten hyvinvointi- kertomus määrittää heikommat ryhmät.
 20. 20. Parantaa asuinalueita yhdessä muiden kanssa. Toiminnan perustaso on kaupunginosa / alue. Nuorisotoimi mukana alueen verkostoissa. Muut virastot Erityisesti koulu Järjestöt Asukkaat Nuorten ryhmät Nuorisotoimi mukana alueiden suunnittelussa.
 21. 21. Auttaa helsinkiläisiä tekemään asioita yhdessä. Vaikka toimintamme on avointa kaikille, onnistumista mitataan vaikutuksella helsinkiläisten elämään. -Nuorten porukat -Järjestöt -Vapaat porukat -Vanhemmat Nuorisoasiain- keskus tukee sitä, että ihmiset tekevät asioita toisten hyväksi. Avustukset Tilat Varusteet Neuvo Talkooapu Viestintä
 22. 22. Toiminnan mittareiden uudistaminen • Aiemmin: Kaikki käyntikerrat Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret Suunnitelmallisesti tuetut nuoret Jäsenkorttien määrä • Vuodelle 2016: Kaikki käyntikerrat Pienryhmien määrä Toiminnan tuottamiseen osallistuneiden nuorten määrä
 23. 23. Strategiaohjelman vaikutus nuorisoasiainkeskuksen toimintaan • kesätyöpaikkoja lisätään: NK:n omia kesätyöpaikkoja 261, kesäseteli 2286 ysiluokkalaiselle • Ruuti vakiinnutetaan: muut virastot aktiivisesti mukana Ruudissa, virastoille velvoite vastata nuorten aloitteisiin, aloitteiden käsittely valtuustossa vuosittain • Nuorten omalla vastuulla olevat tilat: vertaisnuoret vastaavat nuorisotalosta monilla taloilla muutamia iltoja viikossa • Nuorisotyötä tehdään aktiivisesti verkossa: henkilökunnan koulutus digitaalisuuteen ja pelikulttuuriin, laiteinvestoinnit • kaikilla nuorilla on mahdollisuus harrastukseen: lomatoimintojen avustusten keskittäminen nuorisoasiainkeskukselle, nuorten maksuttomia tai edullisia harrastusryhmiä 2015 arviolta 1900 • eriarvoistumisen torjuminen ja nuorten määrä eri alueilla: strateginen linjaus tehdä enemmän siellä ja niiden kanssa, jotka tarvitsevat enemmän. Uudet tilat Maunulaan ja Viikkiin. Maahanmuuttajatyön lisääminen. • Osallistavaa budjetointia kokeillaan: kokeilut
 24. 24. Strategiaohjelman vaikutus nuorisoasiainkeskuksen toimintaan • Lisännyt virastojen yhteistyötä lasten ja nuorten palveluiden johtamisessa. • Selkeyttänyt tavoitteita ja vähentänyt ristiriitaisuuksia. • Lisännyt päätöksenteon avoimuutta. • Toiveita seuraavalle strategiakaudelle: 1. hyvinvointitavoitteiden vielä parempi mitattavuus 2. kuntalaisten helsinkiläiskokemuksen kartoittaminen 4. koko ekosysteemi mukaan laatimiseen 3. selkeät kirjaukset digitalisaation ja elämänlaadun suhteesta
 25. 25. Tommi Laitio nuorisotoimenjohtaja Helsingin kaupunki, nuorisoasiainkeskus Hietaniemenkatu 9B PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki (09) 310 89045 tommi.laitio (a) hel.fi tommilaitio.munstadi.fi twitter: tommilaitio

Hinweis der Redaktion

 • Tässä on hyvä tuoda esille, kuinka paljon olemme tehneet. Ja yhdessä.
 • Muutokset edellisiin versioihin, henkilökunnan palautteen perusteella:´omaan ja ympäristön´ tulevaisuuteen
  Auttaa ´helsinkiläisiä´ toimimaan yhdessä

×