Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Hướng dẫn giải đề toán violymic lớp 2 vòng 1 đến vòng 15 năm 2016 - 2017

9.370 Aufrufe

Veröffentlicht am

Hướng dẫn giải đề toán violymic lớp 2 vòng 1 đến vòng 15 năm 2016 - 2017

Veröffentlicht in: Bildung
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Hướng dẫn giải đề toán violymic lớp 2 vòng 1 đến vòng 15 năm 2016 - 2017

 1. 1. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 1 HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ TOÁN VIOLYMIC LỚP 2 NĂM 2016 – 2017 VÒNG 1 Bài 1. Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Mã 01 Trả lời: các giá trị theo thứ thự tăng dần (2) < (15) < (11) < (5) < (13) < (16) < (9) <(10) < ( 12) < (3) < ( 17) < (7) <(20) <(4)<(1)<(14)<(6) <(18) <(19) < (8). Mã 02 6 79 26 5 39 70 20 93 14 7 99 10 16 52 30 11 23 81 40 90
 2. 2. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 2 Trả lời: Các giá trị theo thứ thự tăng dần là: 5 < 6 < 7< 10 < 11 < 14 < 16 < 20 < 23 < 26 < 30 < 39 < 40 < 52 < 70 < 79< 81 < 90 < 93 < 99. Mã 03làm tương tự Câu 2. Bức tranh bí ẩn. Chọn các giá trị bằng nhau Hướng dẫn Mã 01 và 02. Còn mã o3 và 04 các em làm tương tự Mã 01 Các giá trị bằng nhau: (1) = (2) ; (3) = (8); (4) = (10); (5) = (18); ( 6) = (7) (9) = (16) ; (11) = (17); (12) = (14); (13) = (19); (15) = (20)
 3. 3. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 3 Mã 02 Các giá trị bằng nhau: (1) = (10); (2) = (13) ; (3) = (16); (4) = (19); (5) = (7); (6) = (17) (8) = (12); (9) =(18); ( 11) = (14); (15) = (20) Câu 3. Đi tìm kho báu Câu 1. 56 câu 2. 67 câu 3. 4 + 50 = 54 Câu 4. 14 + 83 = 97 Câu 5. Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là 11 Câu 6. Số lớn hơn 69 nhưng nhỏ hơn 71 là 70 Câu 7. 75 - 10 = 65 Câu 8. Tính: 96 – 76 + 40 = (96 – 76) + 40 = 20 + 40 = 60 Câu 9. 38 = 20 + 18 + 10 Câu 10. Nhìn vào hình trên ta thấy có 3 Hình chữ nhật: Hình (1); Hình (2); Hình (1) và Hình (2)
 4. 4. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 4 Câu 11. Tính: 62 + 7 – 21 = 69 – 21 = 48 Câu 12. Lời giải: Khúc gỗ đã gắn đi : 25 + 52 = 77 (cm) Đáp số: 77cm Câu 13. Có 10 số có 1 chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 và 9. Câu 14. Ta có: 4 chục cây cam = 40 cây cam Vậy trong vườn có số cây là: 40 + 35 = 75 (cây) Đáp số: 75 cây Câu 15. Đoạn thẳng AB dài: 12cm Đoạn thẳng AB = Đoạn thẳng CD. Vậy đoạn thẳng CD cũng dài: 12cm Cả hai đoạn thẳng dài là: 12 + 12 = 24 (cm) Câu 16. 42 Câu 17. 27 + 40 = 67 Câu 18. Tính: 87 – 72 = 15 câu 19. Tính: 69 – 9 – 30 = (69 – 9) – 30 = 60 – 30 = 30 câu 20. 46 = 20 + 10 + 16 câu 21. Có 63 số từ số 6 đến số 68 (ta lấy: 68 – 6 + 1 = 63 số) câu 22. Ngày 19 tháng 8 câu 23. Số lớn nhất có 1 chữ số là: số 9 Vậy số liền sau số 9 là: số 10 Câu 24. Khúc gỗ còn lại dài là: 98 – 8 = 90 (cm)
 5. 5. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 5 Câu 25. Cô đã cho đi số phiếu khen là: 12 + 16 = 28 (phiếu khen) Câu 26. Nhìn dưới hình vẽ sau: Hình vẽ trên có 7 tam giác: Hình 1; Hình 2; Hình 3; Hình 4; Hình 1 và hình 2; Hình 3 và hình 4; Hình 1,2,3 và 4 VÒNG 2 Bài 1. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm(…). Câu 1. Số bé nhất có 2 chữ số là 10 Câu 2. Tính: 13 + 81 = 94 Câu 3. 99 câu 4. Tính: 68 – 63 = 5 Câu 5. Tính: 8 + 30 + 40 = 8 + 70 = 78 Câu 6. Số tự nhiên bé nhất có 1 chữ số là: số 0 Số tự nhiên lớn nhất có 1 chữ số là: số 9 Vậy Tổng của chúng là: 0 + 9 = 9 Câu 7. Viết được 9 số có 2 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho: 20; 24; 28; 40; 42; 48; 80; 82; 84. Câu 8. 4dm = 40cm Câu 9. Số có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số bằng 7 là: 18; 81; 29; 92; 70.
 6. 6. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 6 Vậy số bé nhất thỏa mãn đề bài là: 18 Câu 10. Ta có: 10 = 1 + 9 = 9 + 1 10 = 2 + 8 = 8 + 2 10 = 3 + 7 = 7 + 3 10 = 4 + 6 = 6 + 4 10 = 5 + 5 Số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 10 là: 19; 28; 37; 46; 55; 64; 73; 82; 91. Vậy Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 10 là: 91 Câu 11. 7 + 60 = 67 Câu 12. 45 – 23= 22 Câu 13. Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là: số 99 Câu 14. Ta có: 5dm = 50cm cả hai mảnh vải dài là: 50 + 45 = 95 (cm) câu 15. 7dm - 30cm = ..... cm + 3dm 70cm – 30cm = ….cm + 30 cm 40cm = 10 cm + 30cm Câu 16. 96 – 6 = 90 Câu 17. 78 – 27 = 51 Câu 18. Tính: 86 – 6 – 20 = 80 – 20 = 60.
 7. 7. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 7 Câu 19. Viết được 16 số có 2 chữ số khác nhau từ 5 chữ số đã cho: 20; 26; 29; 27; 62; 60; 69; 67; 92; 90; 96; 97; 72; 70; 76; 79. Câu 20. Tính: 3 + 56 + 20 = 59 + 20 = 79 Câu 21. Ta có: 9 = 0 + 9 = 9 + 0 9 = 3+ 6 = 6 + 3 9 = 1 + 8 = 8 + 1 9 = 4 + 5 = 5 + 4 9 = 2+ 7 = 7 + 2 Nhìn trên, Vậy Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 9 là: 90 Câu 22. 60cm = 6dm Cả 2 đoạn thẳng dài là: 6 + 32 = 38 (dm) Câu 23. 56 + 3 = 59 Câu 24. 1 chục con = 10 con. Vậy em câu được số con cá là: 15 – 10 = 5 ( con cá) Câu 25. Có tất cả 55 số có 2 chữ số nhỏ hơn 65 ( 65 – 10 = 65) Câu 26. Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 5 là số 16 Bài 2. Bức tranh bí ẩn. Chọn các giá trị bằng nhau Hướng dẫn Mã 01. Còn mã 02,03 làm tương tự Khi thực hiện các phép tính trong bảng các em cần lưu ý những điều sau: + Mỗi một phép tính nếu chưa cùng một đơn vị(cm hoặc dm) thì ta đổi về cùng một đơn vị rồi bắt đầu thực hiện phép tính ( tránh trường hợp tính sai kết quả) +Các bạn phải nắm chắc cách đổi từ đơn vị này sang đơn vị khác. 1 dm = 10 cm; 10 cm = 1dm
 8. 8. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 8 (1) = (7); (2) = 17) ; (3) = 15) ; (4) = (18); (5)= (6) ; (8) = (16) ; (9) = (10) (11) = (12); (13) = (19) ; ( 14) = 20); Bài 3. Mười hai con giáp Câu 1. số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là: 11 Vậy tổng của 11 và 58 là: 11 + 58 = 69 Câu 2. 46cm câu 3. 85cm – 5dm – 5cm = (85cm – 5cm) – 5dm = 80cm – 5dm = 8dm – 5dm = 3dm câu 4. 2 chục học sinh nam = 20 học sinh nam Lớp 2A có số học sinh nữ là: 35 – 20 = 15 (học sinh nữ) Câu 5. 29 Câu 6. Nếu hôm qua là chủ nhật thì hôm nay là thứ 7 và Ngày mai là Thứ 2 Câu 7. 60 Câu 8. 57 câu 9. 25cm + 54cm < ……dm < 89cm – 8cm
 9. 9. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 9 79cm < 8 dm < 81cm Câu 10. 6dm > ….cm > 53 cm + 5cm 60cm > 59 cm > 58cm Câu 11. 85 – 52 + 5 = 85 + 5 – 52 = 90 – 52 = 48 Câu 12. Từ 3 số đã cho ta có: + Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: 96 + Số bé nhất có 1 chữ số là: 0 Vậy Tổng của số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau và số bé nhất có 1 chữ số từ 3 chữ số đã cho là: 96 + 0 = 96 Câu 13. 16 + 3 – 7 = 12 Câu 14. Nếu ngày mai là ngày thứ hai thì hôm nay là ngày chủ nhật. Vậy hôm qua là ngày thứ 7. Câu 15. Từ 3 số đã cho: + số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: số 64 + Số bé nhất có 2 chữ số khác nhau là: số 14 Vậy Tổng của 64 + 14 = 78 Câu 16. 60cm. Câu 17. 7dm8cm Câu 18. 5dm……23cm + 26cm 50cm > 49cm Câu 19. 21 + 14 = 35 câu 20. 6 + 12 + 61 = 18 + 61 = 79 Câu 21. Trong bến có số xe ô tô là: 12 + 17 = 29 (xe ô tô) Câu 22. 37
 10. 10. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 10 câu 23. Số bé nhất có hai chữ số là: 10 Tổng của 37 + 10 = 47 Câu 24. 67dm – 53dm…. 20cm + 13dm 14dm < 15 dm Câu 25. 32cm + 3dm – 12cm = 32cm – 12cm + 3dm = 20cm + 3dm = 2dm + 3dm = 5dm Câu 26. 87cm Câu 27. Từ 3 số đã cho + số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: 72 + số bé nhất có 2 chữ số khác nhau là: 20 Vậy tổng của 72 + 20 = 92 VÒNG 3 Bài 1. Vượt chướng ngại vật Câu 1. 58 – 37 = 21 Câu 2. 35 câu 3. 40 Câu 4. 5 + 32 = 37 câu 5. 36dm + 4dm + 50cm = 40dm + 5dm = 45dm Câu 6. Chọn a. câu 7. Chọn D Câu 8. 82 + 8 = 90 => chọn a Câu 9. số lớn nhất có 1 chữ số là: số 9 Số liền sau số 9 là số 10 Vậy tổng của chúng là: 9 + 10 = 19 Câu 10. 4dm5cm + 5cm = 45cm + 5cm = 50cm = 5dm Câu 11. 70 câu 12. 90 – 30 + 7 = 60 + 7 = 67
 11. 11. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 11 Cau 13. Trong 1 phép tính trừ ta có: Hiệu = số bị trừ - số trừ Số bị trừ = số trừ = 15. Hiệu = 15 – 15 = 0 Câu 14. Chọ B Câu 15. 3 năm nữa mẹ 40 tuổi Câu 16. 10 năm trước bố có số tuổi là: 36 – 10 = 26 (tuổi) Câu 17. 12 câu 18. cả 2 nhóm bán được số cốc chè là: 42 + 38 = 80 (cốc chè) câu 19. 59 > 58 câu 20. 70 câu 21. Số lớn nhất có 2 chữ số là: số 99 Số lớn nhất có 1 chữ số là: số 9 Vậy hiệu của 99 – 9 = 90 Bài 2. Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần. Hướng dẫn Mã 04, còn mã 01,02,03 làm tương tự
 12. 12. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 12 Sắp xếp: (4) < (18) < (14) -> (15) < (7) < (6) < (2) < (13) < (3) < (20) < (11) < (1) < (19) < (10) < (16) < (5) < (9) < (17) < (8) < (12) Bài 3. 12 con giáp Câu 1. Tính: 16 + 29 = 45 Câu 2. 59 + 26 = 85 Câu 3. Số hạng thứ nhất là số lẻ liền sau số 27 là: số 29 số hạng thứ hai là số lớn nhất có 1 chữ số là: số 9 tổng của hai số là: 29 + 9 = 38 câu 4. Tính: 28 + 36 + 9 = 64 + 9 = 73 câu 5. 36 câu 6. Từ số 8 đến số 89 có tất cả: 89 – 8 + 1 = 82 số câu 7. Tính: 86 – 63 + 58 = 23 + 58 = 81 câu 8. 23 câu 9. 28cm + 39cm > …..cm + 6dm> 65cm
 13. 13. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 13 67cm > 6cm + 6dm > 65cm Câu 10. 25 tuổi Câu 11. Số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: số 8 Câu 12. 64 câu 13. 63 câu 14. 27 Câu 15. 75 – 62 = 13 Câu 16. Tổng mới sẽ là: 69 + 26 = 95 Câu 17. Số hạng thứ nhất là số lẻ liền trước số 51 là: số 49 Số hạng thứ hai là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: số 8 vậy tổng của 2 số là: 49 + 8 = 57 Câu 18. 39 + 8 = 47 Câu 19. 46 câu 20. 53 số Câu 21. 12 năm trước mẹ có số tuổi là: 37 – 12 = 25 (tuổi) Câu 22. 93 câu 23. 45 hộp sữa Câu 24. số chẵn lớn nhất có hai chữ số là: 98 Câu 25. 7 + 48 – 23 = 7 + 25 = 32 Câu 26. 89cm – 7dm < …..dm <3cm + 18cm 89cm – 70cm < ….dm < 21cm 19cm < 2dm < 21cm (2dm = 20cm) VÒNG 4 Bài 1. Bức tranh bí ẩn. Chọn các giá trị bằng nhau Hướng dẫn Mã 03. Mã 01,02 và 04 làm tương tự
 14. 14. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 14 Các giá trị bằng nhau: (1) = (15) ; (2) = (7) ; (3)= (8) (4) = (6) (5) = (12) (9) = (13) (10) = (16) (11) = (18) (14) = (19) (17) =(20) Bài 2. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm (…). Câu 1. 9 + 26 = 35 Câu 2. 80cm câu 3. 63 câu 4. 9 Câu 5. Tính 8 + 78 - 84 =86 – 84 = 2 Câu 6. Số hạng thứ nhất là 27 số hạng thứ hai là số đứng liền sau số 27 là: số 28 Vậy tổng của 2 số là: 27 + 28 = 54 Câu 7. Tính 9 + 68 - 23 =77 – 23 = 54 Câu 8. Tính: 68cm - 5dm + 58cm = 68cm – 50cm + 58cm = 18cm + 58cm = 76cm Câu 9. 50cm = 5dm sợi dây đồng còn lại dài là: 75 – 5 = 70 (dm) câu 10. Số có 2 chữ số có tổng bằng 13 là: 49; 58; 67; 76; 85; 94.
 15. 15. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 15 Vậy Số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 13 là: 94 Câu 11. 90 câu 12. 85 câu 13. 95 câu 14. 63dm câu 15. 25dm Cau 16. 28 + 39 = 39 + 28 Câu 17. có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số bằng 11 là: 29; 38; 47; 56; 65; 74; 83; 92 Vậy Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 11 là: 29 Câu 18. 65 số có 2 chữ số nhỏ hơn 75. Câu 19. 85 Câu 20. 9 Câu 21. Số hạng thứ nhất là 31 số hạng thứ hai là số lẻ đứng liền trước số 31 là: 29 Vậy tổng của 2 số là: 31 + 29 = 60 Câu 22. cô bán hàng còn lại số quả trứng là: 8 + 8 = 16 (quả trứng) Câu 23. Tính: 80cm + 57dm + 90cm= 8dm + 9dm + 57dm = 17dm + 57dm = 74dm Câu 24. Có 53 số có 2 chữ số lớn hơn 46 Câu 25. 38 + 24 = 62 Câu 26. Số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của số đó bằng 16 là: 97 Câu 27. Chị Hà đã cắt đi là: 29 + 28 = 57 (cm) Bài 3. 12 con giáp Câu 1. 45 câu 2. 98 câu 3. 59 + 26 = 85 Câu 4. 38 câu 5. 27 câu 6. 53 số Câu 7. 26 tuổi Câu 8. Tính: 86 – 63 + 58 = 23 + 58 = 81
 16. 16. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 16 Câu 9. Cả hai lớp 2A và 2B có số học sinh là: 29 + 26 = 55 (học sinh) Câu 10. 36 câu 11. Cho: 28cm + 39 cm > …..cm + 6dm > 65 cm 67cm > 6cm + 6dm > 65cm Câu 12. 93 câu 13. 82 số Câu 14. 63 câu 15. 13 Câu 16. 8 câu 17. 32 câu 18. 73 câu 19. 95 Câu 20. 57 câu 21. 47 câu 22. 64 VÒNG 5 Bài 1. Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Hướng dẫn Mã 02 Sắp xếp: (8) < (14) <(13) < (18) < (1) < (17) < (2) < (20) < (15) < (3) < (6) < (16) < (4) < (11) < (19) < (10) < (5) < (9) < (7) < (12). Bài 2. Đập dế
 17. 17. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 17 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp Án a d d d b b c d c b c c Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Đáp Án d d a b a b a b d a 43kg a Câu 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Đáp Án c a Bài 3. 12 con giáp Câu 1. Năm nay bố Dung có số tuổi là: 45 + 7 = 52 (tuổi) Câu 2. 17kg Câu 3. Số lẻ liền sau số 45 là: số 47 Vậy tổng của 45 và 47 là: 45 + 47 = 92 Câu 4. 94 Câu 5. 43kg Câu 6. 43 Câu 7. số hạng thứ nhất là 37 số hạng thứ 2 là số lớn nhất có một chữ số là: số 9 Vậy tổng của 2 số hạng là: 37 + 9 = 46 Câu 8. 28 câu 9. 70 câu 10. Số trừ là: 0 Câu 11. Có 5 số lẻ có 1 chữ số: 1; 3; 5; 7 và 9 Câu 12. 83cm Câu 13. An nhìn thấy dưới ao có tất cả số con vịt là: 17 + 17 = 34 (con vịt) Câu 14. 53
 18. 18. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 18 Câu 15. Có 5 số chẵn có 1 chữ số: 0; 2; 4; 6 và 8 Câu 16. Tính: 98 – 82 – 6 = 16 – 6 = 10 Câu 17. Bé Hoa cao là: 92 -2 = 90 (cm) Câu 18. Tính: 64 + 7 + 19 = 71 + 19 = 90 Câu 19. 54cm Câu 20. số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 90 Vậy số bị trừ là số liền sau số 90 là: 91 số trừ là 32 Vậy Hiệu = số bị trừ - số trừ = 91 – 32 = 59 Câu 21. 83cm Câu 22. số chẵn liền trước số 42 là: số 40 Vậy Hiệu của 42 và 40 là; 42 – 40 = 2 Câu 23. năm nay anh Nam có số tuổi là: 14 + 7 = 21 (tuổi) Câu 24. 46 câu 25. 5 câu 26. 92 VÒNG 6 Bài 1. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm (…) Câu 1. 76 câu 2. 100 câu 3. 71 câu 4. 93 câu 5. 51 Câu 6. Tính: 53 – 3 + 50 = 50 + 50 = 100 Câu 7. 45 câu 8. 24 quả cam câu 9. 94 câu 10. 16 Câu 11. 60 câu 12. Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là: 11 Câu 13. 83 câu 14. 75 câu 15. Tính: 79 – 36 + 47 = 90
 19. 19. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 19 Câu 16. 53kg Câu 17. 2 chục con cá = 20 con cá Vậy em câu được số con cá là: 26 – 20 = 6 (con cá) Câu 18. chữ số hàng chục là số liền sau số 3 là số 4 chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 3 đơn vị. vậy chữ số hàng đơn vị là: 1 Số cần tìm là: 41 Câu 19. chữ số hàng đơn vị là số lớn nhất có 1 chữ số là số 9 chữ số hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 5 đơn vị. Vậy chữ số hàng chục là: 9 – 5 = 4 Số cần tìm là: 49 Câu 20. 90 câu 21. 70 câu 22. 21 câu 23. 80 câu 24. 51 Câu 25. Tính: 7 + 53 + 8 = 60 + 8 =68 Câu 26. 18 câu 27. 51 câu 28. 38 câu 29 . Vậy lúc đầu trong can có lít nước mắm là: 5 + 15 = 20 (lít nước mắm) câu 30. 99 câu 31. 99 câu 32. 80 tuổi câu 33. 100 Bài 2. Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần. Hướng dẫn Mã 02
 20. 20. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 20 SẮP XẾP: (13) < (19) < (1) < (4) < (6) < (2) < (15) < (21) < (9) < (17) < (18) < (12) < (11) < (14) < (8) < (16) < (10) < (3) < (5) < (20) Bài 3. Đập dế Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp Án c d d d d b d b d b c b Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Đáp Án a c a b b d c c b d c a Câu 25 26 27 28 29 30 Đáp Án c b c VÒNG 7 Bài 1. Bức tranh bí ẩn. Chọn các giá trị bằng nhau Hướng dẫn mã 02. Mã 01,03,04 làm tương tự Các ô có giá trị bằng nhau ( tô màu giống nhau)
 21. 21. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 21 Bài 2.đập dế Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đáp Án a a a d a c c c c a c a Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Đáp Án d a a c c b c d c c a d Câu 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Đáp Án a a c Bài 3. Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm (…) Câu 1. 4 câu 2. 45 câu 3. 90 câu 4. 45 Câu 5. 45 lít câu 6. Tính: 28 + 62 - 9 = 90 – 9 = 81 Câu 7. Tính: 60 – 6 + 28 = 54 + 28 = 82 Câu 8. 3 lít Câu 9. Cho: a + 9 = 90 – 79 a + 9 = 11 a = 11 – 9 = 2 Giá trị của a là: 2 Câu 10. chữ số hàng chục là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: số 8 chữ số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 5 đơn vị. vậy chữ số hàng đơn vị là: 8 – 5 = 3. Số cần tìm là: 83 Câu 11. 100 câu 12. 46 + 54 = 100 Câu 13. 7 + y = 70 y = 70 – 7 y = 63
 22. 22. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 22 câu 14. Lúc đầu thùng thứ 2 có số lít xăng là: 50 – 21 = 29 ( lít xăng) câu 15. Mai cao: 9dm7cm = 97cm Mai thấp hơn Hoa: 2cm Vậy Hoa cao: 97 + 2 = 99 (cm) Đáp số: 99cm Câu 16. 11 – 2 = 9 Câu 17. 60 – 6= 54 câu 18. 2 Câu 19. Tính: 80 – 69 – 4= (80 – 69) – 4 = 11 – 4 = 7 Câu 20. Ta có: 7 chục lít xăng = 70 lít xăng lúc đầu thùng thứ nhất có số lít xăng là: 17 + 70 = 87 (lít xăng) đáp số: 87 (lít xăng) câu 21. 8 + 92 = 100 câu 22. Cho y + 26 = 60 y = 60 – 26 y = 34 Giá trị của y là: 34 Câu 23. Ta có 9dm = 90 cm Bé Tùng cao là: 90 – 3= 87 (cm) Câu 24. Cho: a + 6 + 16 = 60 a + 22 = 60
 23. 23. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 23 a = 60 – 22 a = 38. Vậy giá trị của a là 38 câu 25. 15 + 25 = 40 câu 26. Số hạng thứ hai = Tổng – số hạng thứ nhất = 70 – 7 = 63 VÒNG 8 Bài 1. Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Hướng dẫn mã 01. Mã 02,03 làm tương tự Sắp xếp: (5) -> (9) -> (4) -> (10)->(2)->(17)->(6)->(14)->(18)-> ((12)->(8)->(7)->(3)->(20) ->(13)->(15)->( 16)->(1)->(11)->(19) Bài 2. 12 con giáp Câu 1. Cho a – 52 = 38 a = 38 + 52 a = 80. Giá trị của a là: 80
 24. 24. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 24 câu 2. Cho y + 37 = 8 + 82 y + 37 = 90 y = 90 – 37 y = 54. Giá trị của y là: 54 câu 3. 90 lít nước mắm câu 4. Ta có Hiệu = số bị trừ - số trừ Số bị trừ = Hiệu – số trừ = 23 – 19 = 4 Vậy số bị trừ là: 4 Câu 5. Giá trị của a là: 7 Câu 6. Số hạng thứ 2 là: 22 Câu 7. 36 câu 9. 3 câu 10. 33 Câu 8. Cho 3dm ….25cm + 6cm 30cm < 31cm Câu 11. Cho 6 + y + 45 = 80 y + 45 + 6 = 80 y + 51 = 80 y = 80 – 51 y = 29. Vậy giá trị của y là: 29 câu 12. Trong các số đã cho: Số lớn nhất là: 63 Số nhỏ nhất là: 9
 25. 25. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 25 Hiệu của chúng là: 63 – 9= 54. Câu 13. 26 Câu 14. Cho 31dm – 26dm ….. 9dm – 39cm 5dm …… 90cm – 39cm 50cm < 51cm Câu 15. > câu 16. Giá trị của a là: 41 Câu 17. Ta có: 3 chục = 30 11 = 2 + 9 = 9 + 2 11 = 3 + 8 = 8 + 3 11 = 4 + 7 = 7 + 4 11 = 5 + 6 = 6 + 5 Vậy số có 2 chữ số có tổng bằng 11 là: 29; 38; 47; 56; 65; 74; 83; 92. Vậy số bé nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 11: là 29 Vậy lúc đầu cửa hàng có số lít nước mắm là: 30 + 29 = 59 ( lít nước mắm) Câu 18. Cho 52kg – 6kg……46kg 46kg = 46kg Câu 19.
 26. 26. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 26 Hình vào hình vẽ trên có 4 hình tứ giác: Tứ giác ABCD, ABFD, ABEF, ABCF Câu 20. Cho 53cm + 3dm – 48cm …. 17cm + 17cm 53cm + 30cm – 48cm …. 34cm 83cm - 48cm ….. 34cm 35cm > 34cm Câu 21. 34 học sinh Câu 22. Cho: y – 59 = 23 + 9 y - 59 = 32 y = 32 + 59 y = 91 câu 23. Cho a + 65 = 93 a = 93 – 65 a = 18. Giá trị của a là: 18 câu 24. 32 câu 25. 47 tuổi Bài 3. Đi tìm kho báu Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 27. 27. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 27 Đáp Án d d b d a a d c c c Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp Án b b 35 89 y =60 c c a Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp Án b c a=25 2dm 76 a 94 c a c Câu 14. số bé nhất có hai chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 16 là: 79. Một đội có 79 công nhân. Trong đó có 16 công nhân nam. Vậy Đội có số công nhân nữ là: 79 – 16 = 63 ( công nhân nữ) VÒNG 9 Bài 1. Bức tranh bí ẩn. Chọn các giá trị bằng nhau Hướng dẫn mã 02. Các cặp có giá trị bằng nhau: (1) = (2); (3) = (15); (4) = (20); (5) = (19); (6) = (17) (7) = (11); (8) = (14); (9) = (13); (10) = (18); (12)= (16) Bài 2. Đập dế
 28. 28. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 28 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp Án d c c c b d a c b d Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp Án b c c c b b d c c c Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp Án c c d b c a d a Bài 3. Mười hai con giáp Câu 1. 26 + 67 = 93. => Chọn a. Câu 2. Cho: 25 + 15 > y – 6 > 66 – 28. 40 > y – 6 > 38 + Nếu y = 49 => giá trị phép tính là: 49 – 6 = 43 ( không phù hợp) + Nếu y = 48 => giá trị phép tính là: 48 – 6 = 42 ( không phù hợp) + nếu y = 47 => giá trị phép tính là: 47 – 6 = 41 (không phù hợp) + nếu y = 46 => giá trị phép tính là: 46 – 6 = 40 ( không phù hợp) + nếu y = 45 => giá trị phép tính là: 45 – 6 = 39 ( phù hợp với đề bài) Vậy Giá trị của y là: 45 Câu 3. 56 – 37 = 19 Câu 4. 62 Câu 5. Số bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 12 là: 39 Câu 6. 5 chục kg gạo = 50 kg gạo. Vậy lúc đầu trong thùng có: 50 – 18 = 32 (kg gạo) Câu 7. Cho y – 16 – 17 = 48 y - 33 = 48
 29. 29. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 29 y = 48 + 33 y = 81 . Giá trị của y là: 81 câu 8. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần ( sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé). Chọn câu a. Câu 9. Cho 25 + 15 > 37 + y > 66 – 28 40 > 37 + y> 38 + Nếu y = 1 => ta có: 37 + 1 = 38 ( không thỏa mãn) + Nếu y = 2 => Ta có: 37 + 2 = 39 ( thỏa mãn) + nếu y = 3 => ta có: 37 + 3 = 40 ( không thỏa mãn). Vậy Giá trị của y là: y = 2 Câu 10. Có 49 số có hai chữ số lớn hơn 50 ( Ta có: 99 – 50 = 49 số) Câu 11. Cả hai bạn cân nặng là: 35 + 36 = 71 (kg) Câu 12. 34cm + 26 cm …….76dm – 70dm 60cm = 6dm (= 60cm)  Chọn c Câu 13. Chọn d Câu 14.
 30. 30. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 30 Hình vào hình vẽ trên ta thấy có 5 tứ giác: Tứ giác AEFD; Tứ giác EBCF, Tứ giác ABCD, tứ giác AECD, tứ giác EBCD. Câu 15. Lúc đầu nam nhiều hơn Hùng số chiếc kẹo là: 14 + 14 = 28 ( chiếc kẹo) Câu 16. số hạng thứ nhất là: 60 – 36 = 24 Câu 17. số bị trừ là: 7 + 37 = 44. Câu 18. đầu Tâm có nhiều hơn Linh số que tính là: 8 + 8 = 16 ( que tính) Câu 19. Chọn câu b Câu 20. Ta có 3 chục cây = 30 cây. Vậy lớp 2B trồng được là: 30 - 7 = 23 (cây) Câu 21. Chọn câu c. Câu 22. Giá trị của y = 38 câu 23. 49 Câu 24. Có 40 số có hai chữ số bé hơn 50 ( 50 – 10 = 40 số) Câu 25. Cho 8dm …..25cm + 54cm 80 cm > 79cm Câu 26. Nhìn vào hình vẽ trên. Ta thấy có 5 hình tam giác đó là: Hình 1; Hình 2; Hình 3; Hình 4; Hình 2 và hình 3. Câu 27. 29kg câu 28 . chọn a
 31. 31. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 31 VÒNG 10 Bài 1. Bức tranh bí ẩn. Chọn các giá trị bằng nhau Hướng dẫn mã 02. Các cặp có giá trị bằng nhau: (1) = (18); (2) = (5) ; (3) = (7); (4) = (15); (6) = (14) (8) = (17); (9) = (10); (11) = (12); (13) = (16); (19) = (20) Bài 2. 12 con giáp Câu 1 4 5 6 8 9 10 11 12 14 Đáp Án d c a c c d d 4 c b Câu 15 16 19 20 21 22 24 26 Đáp án d d c c c c d c Câu 2. 1 gói kẹo sô cô la: 10 viên (socola trắng, socola đen và socola bơ lạc.) số viên socola trắng nhiều hơn số viên socola đen là 7 viên => socola trắng: 8 viên
 32. 32. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 32 Vậy socola đen là: 1 viên. Vậy trong gói kẹo có 1 viên socola bơ lạc. ( vì 1 gói chỉ có 10 viên) Câu 3. Số có hai chữ số lớn nhất mà tổng của hai chữ số đó bằng 11 là: 92 Vậy hiệu sẽ là: 92. Số trừ là: 8 Vậy số bị trừ = Hiệu + số trừ = 92 + 8 = 100. Vậy số vị trừ là: 100 Câu 7. Nhìn vào hình vẽ trên, ta thấy có 5 hình tứ giác đó là: Tứ giác ABFI, Tứ giác IFCD, tứ giác ABCD, tứ giác IFCE, Tứ giác IFED. Câu 13. Cho y - 6- 5 = 35 – 16 y - 11 = 19 y = 19 + 11 y = 30. Vậy giá trị của y là 30 Số liền trước số 30 là: 29 Câu 17. Lý thuyết: Cấu tạo số
 33. 33. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 33 Ký hiệu ab là số tự nhiên có chữ số ( trong đó a≠0 và a,b là các chữ số) Trường hợp số tự nhiên có 2 chữ số ta có thể phân tích: ̅̅̅ ̅̅̅̅ = a × 10 + b Cũng như 1 số bài các em viết theo mẫu 82 = 8 chục + 2 đơn vị 82 = 80 + 2 Vậy câu 17 ta làm như sau: + ̅̅̅̅̅ ̅̅̅̅ = ̅̅̅̅ = 68 + ̅̅̅̅ + b + 39 + ̅̅̅̅ = 39 + ̅̅̅̅ Vậy: ̅̅̅̅ ̅̅̅ ̅̅̅ 68 + ̅̅̅̅ + b > 39 + ̅̅̅̅ ( ta thấy 68 > 39, 2 vế đều có chung ̅̅̅̅ ) Câu 18. số trừ là: 51 Câu 23. Tương tự như câu 17. ̅̅̅ ̅̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅̅̅ + 24 ….. + ̅̅̅̅ ̅̅̅̅ + 24 < ̅̅̅̅ + 53 Câu 25. 12 + 46 < 100 – a < 60 58 < 100 – a < 60 + Nếu a = 30 => 100 – 30 = 60 (loại)
 34. 34. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 34 + nếu a = 31 => 100 – a = 100 – 31 = 59 ( thỏa mãn) + Nếu a = 32 => 100 – a = 100 – 32 = 58 ( loại) Vậy Giá trị thỏa mãn của a là: 31. Số liền sau của a là: 32 Bài 3. Đi tìm kho báu Câu 1. 100 – y = 86 y = 100 – 86 y = 14. Vậy y = 14 câu 2. 15 + 85 = 100 câu 3. 23 + 47 …. 7 + 24 70 > 31 Câu 4. 6 + 67 … 100 – 64 73 > 36 Câu 5. 24 + 76 – 6= 24 + 70 = 94 Hoặc = 100 – 6 = 94 Câu 6. 96 câu 7. y = 91 Câu 8. 49 Câu 9. năm nay chú Tư có số tuổi là: 45 + 8 = 53 (tuổi) Câu 10. 5 chục = 50 số con gà bằng số chẵn liền sau số 26 là: 28 trong sân có số con vịt là: 50 – 28 = 22 ( con vịt) câu 11. 71 câu 12. 75
 35. 35. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 35 câu 13. số tròn chục liền sau số 90 là: 100 Vây tổng là: 100 Số hạng thứ nhất là: 9 Vậy số hạng thứ hai = tổng – số hạng thứ nhất = 100 – 9 = 91 Câu 14. 4 Câu 15. số lớn nhất có hai chữ số mà tổng của hai chữ số của nó bằng 15 là: 96 Ta gọi số cần tìm là: a Ta có: 100 – a = 96. a = 100 – 96 a = 4. Vậy số cần tìm là: 4 câu 16. 5 câu 17. 65 câu 18. 56 câu 19. < câu 20. số chẵn liền trước số 44 là 42 Vậy năm nay bố có số tuổi là: 42 – 5 = 37 (tuổi) Câu 21. Số đó là 87 Câu 22. Số cần tìm là: 2 Câu 23. 42 câu 24. 8 tuổi câu 25. > Câu 26. 6 chục = 60 số con gà bằng số lẻ liền sau số 31 là: 33 Vậy trong sân có số con vịt là: 50 – 33= 27 ( con vịt) Câu 27. 93 câu 28. 41 tuổi.
 36. 36. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 36 VÒNG 11 Bài 1. Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...) Câu 1. 39 Câu 2. số liền trước của 9 là: số 8 Vậy hiệu của 47 và 8 là: 47 – 8 = 39. Câu 3. 7 câu 4. 49 câu 5. 14 vỏ sò Câu 6. Có 9 số có 2 chữ số được lập từ 4 chữ số đã cho đó là những số: 23; 27; 20; 32; 37; 30; 72; 73; 70. Câu 7. Cho 57dm + 30cm - 20cm = 57dm + 3dm – 2dm = 60dm – 2dm = 58dm Câu 8. Số cần tìm là: 59 Câu 9. Vậy Tâm có tất cả số bức ảnh là: 10 + 3 = 13 (bức ảnh) Câu 10. Hiệu của hai số là: 17 Câu 11. 45 câu 12. 100 Câu 13. Có 12 số có 2 chữ số khác nhau được lập từ 4 chữ số đã cho. Câu 14. Hình vẽ dưới có 18 hình tứ giác: Hình 1; hình 2; hình 3; hình 4; hình 5; hình 6; hình 1 và 2; hình 1,2 và 3; hình 2 và 3; hình 1 và 4; hình 2 và 5; hình 3 và 6; hình 4 và 5; hình 4,5 và 6; hình 5 và 6; hình 1,2,4 và 5; hình 2,3,5 và 6; hình 1,2,3,4,5 và 6. Câu 15. 8
 37. 37. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 37 Câu 16. 75 – a = 18 + 29 75 – a = 47 a = 75 – 47 a = 28. Vậy giá trị của a là; 28. Số tròn chục liền sau của a là: số 30 Câu 17. Vậy chị hái được số chùm nho là: 39 + 8 = 47 ( chùm nho) Câu 18. 30 bức ảnh Câu 19. 51 câu 20. 36cm Câu 21. 69 Câu 22. Giá trị của a là: 73 Số tròn chục liền trước của a là: 70 Câu 23. x - 27 - 3 = 35 100 - y = 4 + 89 x - 30 = 35 100 – y = 93 x = 35 + 30 y = 100 - 93 x = 65 y = 7 Vậy hiệu của x và y là: x – y = 65 – 7 = 58 Câu 24. Tương tự như câu 24. Ta có: x = 48; y = 29. Tổng của x + y = 48 + 29 = 77 Câu 25. 44cm câu 26. Em hái được 40 chùm nho Bài 2. Đi tìm kho báu
 38. 38. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 38 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp Án c a b d d b c b d d Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp Án b b 50 8 59dm a a d b 58 Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp Án b a 13 số 12 23 b b 95 60 Bài 3. 12 con giáp Câu 1. 36 Câu 2. Cho 100 – 57 < a + 47 < 68 – 19 43 < a + 47 < 49 Ta thấy Vế trái và vế phải đều là những số lẻ, Vậy số ở giữa cũng phải là lẻ. Nếu a = 0 => 0 + 47 = 47 ( thỏa mãn) Vậy a = 0. Số đứng liền sau số a là: số 1. Câu 3. > câu 4. Giá trị của y là: 21 câu 5. > Câu 6. Mảnh vải còn lại dài là: 97 – 7 = 90 (cm) = 9 (dm) Câu 7. 21 tiết Câu 8. Có 7 hình tam giác Câu 9. Giá trị của y = 0 câu 10. 38 câu 11. 45 câu 12. 100 câu 13. = câu 14. 51kg câu 15. 55 câu 16. 45cm câu 17. 45 câu 18. Cho 36 + 63 > 100 – a > 49 + 48 99 > 100 – a > 97 Nếu a = 1 thì 99> 99 > 97 ( không phù hợp) Nếu a = 2 thì 99 > 98 > 97 ( phù hợp)
 39. 39. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 39 Vậy kết quả: a = 2 Vậy số đứng liền trước số a là số 1. câu 19. 56 câu 20. 54 câu 21. 8 câu 22. 55 câu 23. a= 1, số liền sau a là: số 2 câu 24. 100 câu 25. 12 đoạn thẳng VÒNG 12 Bài 1. Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần Hướng dẫn mã 04 Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần: (1) < (10) < (9) < (4) < (17) < (20) < (11) < (12) < (13) < (2) < (7) < (16) < (15) < (18)<(8)<(14)<(3).
 40. 40. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 40 Bài 2. Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp Án d b c d b b c c 1 4 Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp Án d a c d d a 4giờ b c c Câu 21. thứ 7 tuần này là ngày 20 tháng 12 Vậy thứ 7 tuần trước là ngày : 20 – 7 = 13 Tháng 12  Chọn đáp án d Câu 22. Số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng của nó bằng 16 Là: 97 kết quả là số chẵn liền trước số 50 là: 48 Vậy số thẻ hà đang cầm là: 97 – 48 = 49. Câu 23. số thẻ Hà đang cầm là: 90 – 31 = 59. Câu 24. Chọn b Câu 25. c câu 26. 4 hình tứ giác Bài 3. 12 con giáp Câu 1. 7 tuổi Câu 2. 16 giờ câu 3. < câu 4. 41 số Câu 5. 78 câu 6. 2 câu 7. > câu 8. Ngày 13 Câu 9. 20 giờ câu 10. 18 giờ câu 11. a= 100 Câu 12. 7 giờ tối hay còn gọi là: 19 giờ Vậy minh đã chơi ở nhà ông bà ngoại trong: 19 – 7 = 12 (giờ) Câu 13. Số chẵn lớn nhất có 2 chữ số là: 98 Có 69 số tự nhiên có hai chữ số lớn hơn 28 nhưng nhỏ hơn 98. Câu 14. 98 cây đào và quất
 41. 41. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 41 Câu 15. . Cho 80 – m + 42 = 36 + 64 80 – m = 100 – 42 = 58 m = 80 – 58 m = 22 m = 22. Vậy số chẵn đứng liền trước số 22 là số 20 câu 16. 5 giờ chiều hay còn gọi là: 17 giờ. Vậy liên đã đọc sách trong 3 giờ ( vì 17 giờ - 14 giờ = 3 giờ). Câu 17. 23 giờ câu 18. a= 17 Câu 19. 76 câu 20. = Câu 21. 25 tuổi Câu 22. m= 47. số lẻ đứng liền sau của m là 49 Câu 23. 21 giờ Câu 24. 8 câu 24. 1 ngày có 24 giờ VÒNG 13 Bài 1. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần Hướng dẫn mã 02
 42. 42. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 42 Sắp Xếp: (4) < (7) < (2)< (18)< (11)< (3)< (5)< (13)<(16)< (15)<(19)<(12)<(9) <(14)< (6)<(10) <(1)<(8)< (20)< (17). Bài 2. 12 con giáp Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp Án b 8 15 d d a 1 2 a a Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp Án a 11 18 18 b d a b d 22 Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp Án c b c c a a a a 9 Câu 13. Số lớn nhất có 1 chữ số là: số 9 Ta có Hiệu = Số trừ = 9 Vậy Số bị trừ = Hiệu + Số trừ = 9 + 9 = 18. Bài 3. Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...) Câu 1. 18 câu 2. 95 câu 3. 16 giờ câu 4. 84 Câu 5. Số cần tìm là: 18 Câu 6. 23 tháng 1 Câu 7. 28 tháng 1 Câu 8. Hiệu mới là: 47 – 8 = 39 Câu 9. bố đã cắt đi đoạn dây dài 43cm Câu 10. = câu 11. 15 câu 12. 91 câu 13. 90 câu 14. 51 Câu 15. 33tuổi câu 16. 35 tuổi
 43. 43. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 43 Câu 17. Câu 17. Cho 25 + ̅̅̅̅ + ̅̅̅… ̅̅̅̅ + ̅̅̅ + 9 25 + ̅̅̅̅ ̅̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅̅ ( vì 32 > 17) Câu 18. 89 câu 19. 99 câu 20. 9dm câu 21. < Câu 22. Cho: ̅̅̅̅ ̅̅̅ ̅̅̅ ̅̅̅ ̅̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅̅ ̅̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅̅ (vì 62 > 43) Câu 23. 87 Câu 24. a = 80; b = 66. Vậy hiệu a – b = 14 Câu 25. a= 33; b = 36 Tổng a + b = 69 Câu 26. Số cần tìm là 88 câu 27. 30 VÒNG 14 Bài 1. Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...) Câu 1. 21 câu 2. 27 câu 3. 12 câu 4. 14 câu 5. Vậy mẹ mua tất cả số lít dầu là: 2 × 6 = 12 ( lít dầu) câu 6. Vậy trong hộp có: 8 × 2 = 16 (cái bánh) câu 7. 5 câu 8. 4 × 9 – 7 = 36 – 7 = 29 câu 9. Tính: 25 + 25 + 25 + 25 = 50 + 50 = 100 câu 10. 28 câu 11. 15 câu 12. 12 câu 13. 93 câu 14. 26kg
 44. 44. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 44 câu 15. 1 đôi giầy có 2 chiếc giầy. vậy 4 đôi giầy có: 2 × 4 = 8 (chiếc giầy) câu 16. 38 ngôi sao câu 17. Ngày 12 tháng 2 câu 18. 24 câu 19. 16 câu 20. 28 câu 21. 4 câu 22. Ngày 10 tháng 6 câu 23. 100 câu 24. 32 câu 25. 24 câu 26. 86 câu 27. 14 kg gạo Bài 2. 12 con giáp Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp Án c b c c c d b c c c Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp Án a a b d b a b b d b Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp Án a b d a c d a d d c Bài 3. Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...) Câu 1. 28. Câu 2. 5 câu 3. 8 câu 4. 13 câu 5. 91 câu 6. 81 Câu 7. 10 câu 8. 28 ngày câu 9. 10dm câu 10. m × 4 Câu 11. 3 câu 12. 7 câu 13. 32 học sinh câu 14. 4 Câu 15. 9 câu 16. 20 số câu 17. 18 đoạn thẳng câu 18. 36 Câu 19. m× 5 câu 20. a= 50 câu 21. 7 câu 22. a = 66 Câu 23. 21 ngày câu 24. 16 số VÒNG 15 Bài 1. Cuộc đua cún cưng
 45. 45. Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam www.ToanIQ.com – Cô Cúc: 0936.128.126 --------------------------------------------------------- Đăng ký học bồi dưỡng Toán lớp 2 | Tel: 0973.974.148 45 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án c d a b d d d d b b Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án a c d c Bài 2. 12 con giáp Câu 1. 44 cây quất câu 2. 65 câu 3. 62 câu 4. 20cm câu 5. 98 Câu 6. 3 câu 7. 100cm câu 8. 30 kg câu 9. 5 Câu 10. 81 câu 11. 41 tuổi câu 12. < câu 13. 40 Bài 3. Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...) Câu 1. 32 câu 2. 25 ngày câu 3. 35 câu 4. 78 Câu 5. 19 quyển truyện tranh câu 6. Số cần tìm là: 22 Câu 7. 36 chân ( 1 con trâu có 4 cái chân) Câu 8. 68 cm câu 9. Có 90 số có hai chữ số ( 99 – 10 + 1 = 90) Câu 10. Tổng là 66.

×