Manažérska komunikácia

725 Aufrufe

Veröffentlicht am

Manažérska komunikácia
Viac info na:: http://epodnikanie.euin.org/node/157

Veröffentlicht in: Leadership & Management
 • Als Erste(r) kommentieren

Manažérska komunikácia

 1. 1. KOMUNIKÁCIA • ZÁKLADNÝ SPOJOVACÍ ČLÁNOK MEDZI ĽUĎMI , KTORÝ PODPORUJE EFEKTÍVNOSŤ SPOLUPRÁCE.
 2. 2. KOMUNIKÁCIA ÚSTNA • RÝCHLEJŠIA • ÚČINNEJŠIA • OSOBNÝ KONTAKT • BEZPROSTREDNÁ SPÄTNÁ VÄZBA • OKAMŽITÉ ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV A NEJASNOSTÍ PÍSOMNÁ • OFICIÁLNEJŠIA • UMOŽŇUJE NÁHĽAD DOKUMENTOV V PRÍPADE POTREBY
 3. 3. VÝZNAM KOMUNIKÁCIE V PRÁCI MANAŽÉRA • KOMUNIKÁCIA = NAJDÔLEŽITEJŠÍ ATRIBÚT MANAŽÉRA • KOMUNIKUJE NA HIERARCHICKY RÔZNYCH ÚROVNIACH FORMÁLNA KOMUNIKÁCIA NEFORMÁLNA KOMUNIKÁCIA
 4. 4. MANAŽÉRSKY ŠTÝL A KOMUNIKÁCIA • HLAVNÁ ÚLOHA MANAŽÉRA / VODCU = RIADIŤ ĽUDÍ • ROZLIŠUJEME 4 VODCOVSKÉ ŠTÝLY : PRIAME RIADENIE VEDENIE OVPLYVŇOVANIE DELEGOVANIE
 5. 5. PRIAME VEDENIE : • SA UPLATŇUJE VTEDY KEĎ,PERSONÁL NEMÁ SKÚSENOSTI ALEBO NIE JE DOSTATOČNE MOTIVOVANÝ, RESP. AK MANAŽÉR PRACUJE POD TLAKOM VČASNÉHO SPLNENIA ÚLOHY. V TOMTO PRÍPADE MU MUSÍ BYŤ JASNÉ, ČO MÁ BYŤ UROBENÉ A ZÁROVEŇ MUSÍMANAŽÉR ĽUDÍ INFORMOVAŤ, ČO MAJÚ UROBIŤ. PRÍLIŠ DETAILNÉ OBJASŇOVANIE BY VŠAK MOHLO VIESŤ K NEPREHĽADNOSTI- ZMÄTENIU PERSONÁLU A K MRHANIU S ČASOM.
 6. 6. VEDENIE • JE VHODNÉ VTEDY, KEĎ SÚ ĽUDIA VIAC MOTIVOVANÍ A MAJÚ VIAC SKÚSENOSTÍ S REALIZÁCIOU ÚLOH. V TOMTO PRÍPADE MANAŽÉR MÔŽE POSKYTNÚŤ DETAILNEJŠIE INFORMÁCIE A VENOVAŤ VIAC ČASU LEPŠIEMU POCHOPENIU A BUDOVANIU DOBRÝCH MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV.
 7. 7. OVPLYVŇOVANIE • KEĎ ĽUDIA POZNAJÚ A SÚ OBOZNÁMENÍ S POTREBNÝMI TECHNIKAMI A MAJÚZÁUJEM O ĎALŠÍ ROZVOJ MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV. MANAŽÉR SI MUSÍ NÁJSŤ ČAS HOVORIŤ S NIMI,UMOŽNIŤ IM SAMOSTATNE SA ROZHODOVAŤ PRI REALIZÁCII ÚLOH A POČÚVAŤ ICH NÁVRHY VEDÚCE KZVÝŠENÝM VÝKONOM.
 8. 8. DELEGOVANIE • JE SPRÁVNE VTEDY, KEĎ SA PERSONÁL DOKONALE A ÚČINNE PODIEĽA NA RIEŠENÍ ÚLOH, KEĎ MANAŽÉR MÔŽE JEDNODUCHO POVEDANÉ PRENIESŤ PLNENIE ÚLOH NA INÝCH. MANAŽÉRVŠAK MUSÍ VENOVAŤ POZORNOSŤ ICH SPLNENIU V SÚLADE S POŽIADAVKAMI A POTREBNÝMI ŠTANDARDAMI.
 9. 9. POUŽÍVANÉ KOMUNIKAČNÉ ŠTÝLY • KOMUNIKAČNÝ ŠTÝL MANAŽÉRA SA VÄČŠINOU ODVÍJA OD CELKOVÉHO ŠTÝLU JEHO RIADENIA. AUTORITATÍVNY MANAŽER – KOMUNIKUJE JEDNOSTRANNE, MÁLO DOŽADUJE SPÄTNEJ VÄZBY NEDIREKTÍVNY DEMOKRAT – POMOCOU OBOJSMERNEJ KOMUNIKÁCIE ZLEPŠUJE RIADENIE
 10. 10. PREKÁŽKY V KOMUNIKÁCII
 11. 11. ROZDELENIE BARIÉR DO SKUPÍN BARIÉRY VNÍMANIA : ENVIRONMENTÁLNE STIMULY POSTOJE A HODNOTY PRÍJEMCU POTREBY A OČAKÁVANIA PRÍJEMCU BARIÉRY POCHOPENIA : JAZYK, SÉMANTICKÉ PROBLÉMY SCHOPNOSŤ PRÍJEMCUPOČÚVAŤ A PRIJÍMAŤ ZVLÁŠŤ TIE SPRÁVY (ODKAZY), KTORÉ SÚ OHROZENÉ V DÔSLEDKU JEHO ALEBO JEJ PONÍMANIA PRÍLIŠ DLHÁ, OBŠÍRNA KOMUNIKÁCIA ÚČINOK STATUSU BARIÉRY PRIJATIA: PREDSUDKY INDIVIDUÁLNE KONFLIKTY MEDZI ODOSIELATEĽOMA PRÍJEMCOM
 12. 12. NA POTLAČENIE PREKÁŽOK V KOMUNIKÁCII SA POUŽÍVAJÚ TRI METÓDY: • 1) SPÄTNÉ PRIPÁJANIE - (KONTROLNÉ OTÁZKY) • 2) REDUNDANCIA - ( ZOPAKOVANIE INFORMÁCIE PRE UTVRDENIE ) • 3) EMPATIA - ( VCÍTENIE SA DO POZÍCIE PRÍJEMCU )
 13. 13. EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA • KTO : KTO MÁ ODKAZ OBDRŽAŤ ? • PREČO : PREČO KOMUNIKUJEM ? (AKÉ SÚ MOJE MOTÍVY KOMUNIKÁCIE ?) • ČO : MUSÍ BYŤ JASNÉ O ČOM KOMUNIKUJEM • KEDY : MUSÍME ZVOLIŤ OPTIMÁLNY ČAS • KDE : MUSÍME VYBRAŤ MIESTO, KTORÉ NEBUDE PREKÁŽKOU PRE PRÍJEM INFORMÁCIÍ
 14. 14. CIEĽ EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE = DORUČIŤ SPRÁVU/ODKAZ PRIJÍMATEĽOVI ODKAZ BY MAL BYŤ : • ŠPECIFICKÝ, • PRESNÝ A SPRÁVNY • PRAVDIVÝ • LOGICKÝ • KOMPLETNÝ • STRUČNÝ • NAČASOVANÝ • RELEVANTNÝ
 15. 15. KOMUNIKAČNÉ KANÁLE
 16. 16. (NE)ČAS NA OTÁZKY 

×