Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto(20)

Anzeige

Tekosto - Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisverkosto

 1. Teknologiateollisuuden osaamisen ja koulutuksen kehittämisyhteistyö
 2. Suomen teollisuuden kasvukolmio Source: TEM Julkaisuja 20/2014: teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta http://www.tem.fi/files/40071/TEMjul_20_2014_09062014.pdf
 3. Tarve • Teollisuuden murroksen myötä tarve koota tekniikan alan koulutusorganisaatiot yhteistyössä kehittämään alan opetusta ja oppimismenetelmiä on selkeästi tunnistettu. • Tätä varten tulisi koota alan kehittämisestä kiinnostuneet organisaatiot ja niiden henkilöt yhteen ja järjestää näin muodostuneelle verkostolle väylä käydä jatkuvaa keskustelua ja myös miettiä kuinka yhteistyön fasilitointi organisoitaisiin. • Nykyiset sosiaalisen median työkalut tarjoavat hyvät mahdollisuudet jatkuvaan vuorovaikutukseen, mutta tärkeää on myös muistaa välillä ihan perinteinen ihmisten muodollinen ja myös vapaamuotoinen tapaaminen.
 4. koneenrakennusalan koulutuksen kehittäjäverkosto • INKA (Innovatiiviset kaupungit) –ohjelmassa Tampereen kaupungin vastuulla oleva ”Älykäs kaupunki ja Uudistuva teollisuus” –teema => teollisuuden uudistumishaasteiden ja tarpeiden kytkös oppilaitosten ja opettajien jatkuvasti tekemään alan koulutuksen (myös yrityksissä tapahtuvan koulutuksen) kehittämiseen • Yhteistyö kone- ja metallialan koulutuksen kehittämiseksi ja sen sisältöihin vaikuttaminen (yritys-oppilaitos yhteistyö, KV -yhteistyö, opetussuunnitelmatyö, työelämäyhteistyön pelisäännöt, OPS – hautomotoiminta) • Oppimisympäristöjen kehittäminen: e-oppiminen, oppimateriaali, simulaatiot, todelliset ympäristöt (esim. Pirkanmaan protopaja, FMS Training Center) • Yrityspalvelujen kehittäminen, prototuotantopalvelut • Yrityksen tai yritysryhmän tarpeiden pohjalta toimivat koulutusyhteenliittymät (esim. TBC) • Oppilaitosverkoston koulutuspalveluja tarjoama yhteistyöverkosto (esim. CAM –forum) • Toimiminen yhteistyötahona muiden alojen kehittämisverkostojen kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti • Alueellisen ja kansallisen yhteistyön linkittäjänä toimiminen
 5. Selvityksen toteutus (http://prezi.com/7ovk3nfarrvr/teollisuuskoulutusselvitys/) Ilmiöt Havainnot Merkityksellisyys: Paikkansapitävyys/tärkeys Toivottavuus Vaikutus: Ammattitaitovaatimuksiin Opetukseen ja sen menetelmiin Esimerkit 1) Aiemmat selvitykset ja niiden raportit 2) Kyselyt Haastattelut Ryhmäkeskustelut 3) Johtopäätökset - Avainosaamiset - Esimerkit, hyvät käytännöt (opetus, hankkeet, jne.) - Toimenpideideoita, esim. kuinka viedä malleja käytäntöön ja opetussuunnitelmiin Elinikäinen oppiminen Teollisuus Työ Osaaminen Oppilaitos Uudet teknologiat Verkostomainen toiminta-ympäristö => Ekosysteemit Globalisaatio Oppimisympäristöt Hankkeista prosesseihin ja rakenteisiin Klusterit Foorumit Yrittäjyys Esim: OPH 31.1-1.2 esitykset Koulutussisällöt
 6. Muutosten tuulet puhaltavat Uudenlainen organisoituminen Open –ajattelu • Yhteisöllisyys • Avoimet sisällöt ja sovellukset • Kaikkialla läsnä oleva tietotekniikka ja äly • Luovuus, innovatiivisuus • Kansainvälisyys • Kestävä kehitys • Luottamus • Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys • Elinikäinen oppiminen • Organisaatiorajat ja muodot muuttuvat • Työn ja vapaa-ajan rajat hämärtyvät • Verkostot • Nopeat muutokset • Turvallisuuskäsityksen ja arvojen muutos Tuotteista oikeanlaisiksi palveluiksi • Hyvinvointiyhteiskunnan kustannukset on kyettävä rahoittamaan • Koneiden ja järjestelmien myynnin lisäksi tulee tarjota niitä tukevia palveluja • Palvelujen tarjoaminen vaatii uudenlaista osaamista, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden lisätä kilpailukykyä, kannattavuutta ja jatkuvuutta • Uudenlaiset globaalit digitaaliset arvoketjut • Tietoteknologian kasvava rooli • Hyvä (työ)elämä
 7. Koulu ja yritys – tarve ja tarjonta eivät kohtaan ! Ihmisten vapaa-aika Yrityksen ja koulun yhteistyö
 8. elTRIO– teollisuuden oppimisympäristöjen kehittäjäverkosto Pedagoginen & tietotekninen tukiverkosto Yhteistyön koordinointi Oppimateriaali-pankki Yritykset OPPIJA Koulutus-organisaatiot www.eltrio.fi Paperikone Hitsaus Konenäkö FMS ja koneistus Älykkäät työkoneet Verkottuminen Työympäristöt Kehittäjäryhmät Oppiminen työpisteisiin
 9. FMS Training Center • ‘Real Life’ -opetusympäristö (Tekemällä oppiminen) • Järjestelmä- ja opetuskehitys FMS Training Center yhteisössä • Verkko-opetusmateriaalikokonaisuus • Etäopetus verkon yli FMS -simulaattorilla • FMS Training Center Second Lifessä • Teollisen yritystoiminnan simulaatio www.fms-ajokortti.fi
 10. Teollisen yritystoiminnan oppimisympäristö • Tulevaisuuden oppijat kasvavat virtuaalisissa yhteisöissä ja peliympäristöissä => oppiminen toiminnallisesti pelaamisen ja virtuaalitodellisuuksien kautta on motivoivaa ja tehokasta • Työelämä vaatii käytännön osaamista teoriatiedon sijaan • Kokonaisuuksien hallinta, liiketoimintaprosessien ja niiden vuorovaikutussuhteiden hahmottaminen • ERP-järjestelmien käyttö • Viranomaisvelvoitteiden, sopimusten, ym. ymmärtäminen • Tilanteiden hahmottaminen ja päätöksentekokyky • Taitoja opitaan tekemällä • Selkeitä, konkreettisia ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja on vähän • ympäristöjä pitää suunnitella todellisen oppimisen tarpeisiin • ei saa jäädä hauskan puuhastelun tasolle
 11. Business Game Liiketoimintasimulaatio Tuotantosimulaatio Business ERP ympäristöt Bank ERP Bank Alusta simuloida uusia toimintamalleja esim. CSM -hotelli
 12. Soveltamismahdollisuuksia • Teollisen liiketoiminnan koulutus & simulointi • Globaali liiketoimintasimulaatio & koulutus • Tuotantohotellin simulointi & koulutus • Sosiaalinen media –teollisuudessa käytön ”simulointi” ja koulutus • Tuotannollisen yritystoiminnan –simulaatio & koulutus • Koulutusvienti
 13. CSM hotelli • CSM-Hotelli on pk-yrityksille suunnattu kilpailukykyä parantava ja kestävän kehityksen huomioiva tuotantokonsepti • Perusidea on koota samaan tuotantotilaan joukko PK-yrityksiä, joille tarjotaan palveluina osittain jaetut laite ja ohjelmistoresurssit, mikä mahdollistaa • Yrityksen keskittymisen ydinosaamisiinsa • Tehokkaan yhteistyön yritysten välillä • Innovatiivisen toiminnan (**) Lähde: Reijo Tuokko, TTY
 14. Winner of the FastemsChallenge – FutureManufacturinconcept by futuremanufacturers The innovation competition was won by the Flexinators team (Artturi Salo, Janne Kivinen, Jonne Suuronen). The winning innovation was a new type of highly automated, small and modular machine tool. Fastems created an animated video of the winner idea. http://vimeopro.com/fastems/videos/video/68006164
 15. Hankkeistus& rahoitus Rahoitus Ratkaisut Tarve •EU / Horizon 2020 (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en, http://www.tekes.eu/horisontti-2020/) •Rakennerahastot: (https://www.rakennerahastot.fi/, http://www.tem.fi/ohjelma2014) •ESR – alueellinen kilpailukyky •EAKR – työllisyyden edistäminen •Tekes (www.tekes.fi) •Yritysrahoitus •Tutkimusrahoitus •Julkisten palvelujen tuottajien rahoitus •Ohjelmat •INKA - Innovatiiviset kaupungit (http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ ohjelmat-ja-verkostot/inka/) • Yhteistyöverkostot • Toimittajat • Asiakkaat • Oma osaaminen ja resurssit • Organisaation ”aito” tarve • Omat resurssit ja osaaminen • Oma rahoitus (rahallinen panostus ja/tai työtä) http://www.slideshare.net/timorainio/kehittmistoiminnan-rahoitus
 16. Uusi tehdas http://newfactory.fi/ Demola: Korkeakouluopiskelijoista muodostetut monialaiset tiimit tuottavat yritysten kanssa uusien tuotteiden, palvelujen ja sosiaalisten käytäntöjen demonstraatioita ja saavat omistukseensa yrittäjyyden mahdollistavaa IPR:ää. Protomo: Monialaisten ammattilaisten ja spin-off -yrittäjien tiimit tuottavat tuotteiden ja palvelujen prototyyppejä ja yritysaihioita. Kuva: http://www.akseli.tampere.fi/koski/verka/tehdas.htm
 17. Learning byworking
 18. Timo Rainio Hermia Group +358 500 73 66 05 timo.rainio@hermiagroup.fi http://www.hermiagroup.fi http://www.insyke.fi https://www.linkedin.com/groups/InSyke-6646205 https://www.linkedin.com/groups/Some-Teollisuudessa- 3454994 https://www.linkedin.com/groups/Älykkäät-koneet-klusteri- 3131660 http://timoraino.blogspot.com http://www.slideshare.net/timorainio http://www.dooid.com/timorainio
Anzeige