Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

GIẢI PHẪU DẠ DÀY

TIÊU HÓA

 • Als Erste(r) kommentieren

GIẢI PHẪU DẠ DÀY

 1. 1. BS. LÊ QUANGTUYỀN BỘ MÔN GIẢI PHẪU DẠ DÀY
 2. 2. DẠ DÀY MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1- MÔ TẢ ĐƯỢC VỊ TRÍ, HÌNH THỂ NGOÀI DẠ DÀY. 2- MÔ TẢ ĐƯỢC HÌNH THỂ TRONG CỦA DẠ DÀY. 3- MÔ TẢ VÒNG ĐỘNG MẠCH BỜ CONG NHỎ VÀ BỜ CONG LỚN DẠ DẢY
 3. 3. 1- VỊ TRÍ: DẠ DÀY DẠ DÀY Ở VÙNG THƯỢNG VỊ
 4. 4. OÁNG TIEÂU HOÙA TRONG THÔØI KYØ PHOÂI THAI
 5. 5. Quai dạ dày -Xuất hiện từ tuần thứ 4 (chỉ là một chõ phình nhẹ của ống) đến tuần thứ 6 (có hình cong gần giống dạ dày trưởng thành, với bờ cong lớn quay về phía lưng). -Mạc treo tương ứng : mạc treo vị lưng (sau) và mạc treo vị bụng (trước). Quai ruột nguyên thủy Cuối tuần thứ 4 được tượng trưng bởi một ống nằm bình diên đứng dọc từ dạ dày đến ổ nhớp, được treo vào thành bụng sau bởi một mạc treo lưng chung. -Cuối tuần thứ 5 các quai ruột nguyên thủy phát triển kéo dài rất nhanh và uốn thành 3 khúc : a- Quai tá tràng (phần trên) đi xuống từ quai dạ dày. b-Quai rốn (phần giữa), gồm hai ngành : *Ngành trên phát triển thành hỗng tràng. *Ngành dưới :ở ¼ trước của ngành dưới có nụ manh tràng. Ngành này sẽ phát triển thành hồi tràng, manh tràng-ruột thừa, kết trang lên và kết tràng ngang. *Hai ngành nối với nhau +phía trước - bởi ống noãn hoàn +phía sau – ĐM mạc treo tràng trên c-Ruột cuối (phần dưới) từ quai rốn xuống ổ nhớp, sẽ phát triển thành kết trang xuống, kết tràng sigma và trực tràng. Trong khu vực này có ĐM mạc treo tràng dưới.
 6. 6. OÁNG TIEÂU HOÙA TRONG THÔØI KYØ PHOÂI THAI Ä
 7. 7. SÖÏ QUAY CUÛA DAÏ DAØY
 8. 8. SÖÏ HÌNH THAØNH NGAÙCH GAN – RUOÄT vaø TUÙI MAÏC NOÁI - Daï daøy, gan naèm giöõa 2 laù MTVT - MT gan chuû hình thaønh - Daï daøy quay, ngaùch gan ruoät thuùc sang traùi : tuùi maïc noái - Laù phaûi MTVS töï loàng ngaùch gan ruoät - Gan laán sang phaûi giöõa 2 laù MT gan chuû
 9. 9. Tuùi MN chính Loã neáp vò tuïy Tieàn ñình
 10. 10. TUÙI MAÏC NOÁI : LOÃ MAÏC NOÁI -Bôø tröôùc : bôø P MN nhoû -Bôø treân : gan -Bôø sau : TM Chuû döôùi -Bôø döôùi : maïc dính taù - tuïy khe Winslow
 11. 11. Tiền đình là một khoang đi từ lỗ mạc nối tới lỗ giới hạn bởi các nếp vị-tụy. Tiền đình có một ngách trên, thọc giữa cơ hoành và gan. Tiền đình có 4 thành +Thành trước là phần mỏng của mạc nối nhỏ. +Thành sau là khoang giữa ĐM chủ bụng và TM chủ dưới +Thành trên là thùy đuôi. +Thành dưới rất hẹp và liên quan với bờ trên của mạc dính tá tràng và nếp vị tụy dưới (liềm ĐM gan) 2 lỗ thông: lỗ mạc nối và lỗ nếp vị-tụy.
 12. 12. loã neáp vò tuïy Lỗ nếp vị tụy là một lỗ bầu dục ở trên bình diện chếch xuống dƣới và sang phải. Giới hạn ở trƣớc là bờ cong bé của dạ dày, ở trên và dƣới bởi các nếp vị-tụy.
 13. 13. TUÙI MAÏC NOÁI CHÍNH 2 phaàn : Phaàn sau dd Phaàn giöõa 2 thaønh MNL 3 ngaùch : Ngaùch treân Ngaùch döôùi Ngaùch laùch
 14. 14. TUÙI MAÏC NOÁI CHÍNH -Thaønh tröôùc: DD+MNL -Thaønh sau: tuïy+thaän -Thaønh traùi: Dc Tuïy –laùch + Dc Vò - laùch -Ñaùy: KT ngang+ MTreo -Bôø treân dính vào cơ hoành và tạo nên dây chằng treo dạ dày Tuùi maïc noái chính: 3 thaønh, 1 ñaùy vaø bôø treân
 15. 15. ÑÖÔØNG VAØO TUÙI MAÏC NOÁI 1) Qua loã maïc noái 2) Xuyeân qua phaàn moûng MN nhoû 3) Xuyeân qua 2 laù tröôùc MN lôùn treân hay döôùi cuoáng maïch 4) Boùc choã dính MNL – MTKT ngang 5) Xuyeân MTKT ngang
 16. 16. 1 2 3 4 5
 17. 17. DẠ DÀY GAN ĐỘNG MẠCH GAN RIÊNG ĐỘNG MẠCH VỊ TRÁI DẠ DÀY NGHÁCH GAN RUỘT ĐỘNG MẠCH THÂN TẠNG ĐỘNG MẠCH LÁCH 1- VỊ TRÍ:
 18. 18. 2- ĐÁY VỊ 3- THÂN VỊ 4- HANG MÔN VỊ Ống Môn Vị 5- LỖ MÔN VỊ KHUYẾT GÓC KHUYẾT TÂM VỊ 1- VÙNG TÂM VỊ 2- PHÂN ĐOẠN: DẠ DÀY
 19. 19. LỖ MÔN VỊ HÀNH TÁ TRÀNG CƠ THẮT MÔN VỊ ỐNG VỊ KHUYẾT TÂM VỊ DẠ DÀY 2- PHÂN ĐOẠN:
 20. 20. NIÊM MẠC DƢỚI NIÊM MẠC LỚP CƠ DƢỚI THANH MẠC THANH MẠC DẠ DÀY 3- CẤU TẠO:
 21. 21. CƠ DỌC CƠ VÕNG DẠ DÀY3- CẤU TẠO: 3.1- LỚP CƠ:
 22. 22. CƠ VÕNG CƠ CHÉO 3- CẤU TẠO: 3.1- LỚP CƠ: DẠ DÀY
 23. 23. LỖ MÔN VỊ HÀNH TÁ TRÀNG KHUYẾT GÓC MIÊM MẠC ỐNG VỊ KHUYẾT TÂM VỊ DẠ DÀY3- CẤU TẠO: 3.2- LỚP NIÊM MẠC:
 24. 24. DẠ DÀY
 25. 25. ĐỘNG MẠCH VỊ PHẢI ĐỘNG MẠCH VỊ TÁ TRÀNG ĐỘNG MẠCH GAN CHUNG ĐỘNG MẠCH LÁCH ĐỘNG MẠCH VỊ TRÁI ( ngành trƣớc và sau) DẠ DÀY 4- ĐỘNG MẠCH: 4.1- BỜ CONG NHỎ:
 26. 26. DẠ DÀY 4- ĐỘNG MẠCH: 4.2- BỜ CONG LỚN: ĐỘNG MẠCH VỊ TÁ TRÀNG ĐỘNG MẠCH VỊ MẠC NỐI PHẢI ĐỘNG MẠCH LÁCH ĐỘNG MẠCH VỊ MẠC NỐI TRÁI ĐỘNG MẠCH THÂN TẠNG
 27. 27. DẠ DÀY 4- ĐỘNG MẠCH: ĐỘNG MẠCH MẠC NỐI LỚN ĐỘNG MẠCH VỊ NGẮN
 28. 28. DẠ DÀY 4- ĐỘNG MẠCH:
 29. 29. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DẠ DÀY 4- ĐỘNG MẠCH:
 30. 30. DẠ DÀY 5- THẦN KINH: 5.1: PHÓ GIAO CẢM THẦN KINH X TRÁI  Nhóm 1: nhánh trực tiếp, có nhánh chính đến đáy và thân vị. Đến môn vị tạo thành nhánh chân ngỗng (Latarjet)  Nhóm 2: Chi phối cho gan ( nhánh môn vị trên). Cho các nhánh đến bờ trên môn vị, phần đầu tá tràng  Nhóm 3: Theo ĐM vị mạc nối phải đến bờ dƣới môn vị)
 31. 31. DẠ DÀY  Nhánh 1: Nhánh tạng, theo ĐM vị trái đến đám rối tạng( hạch tạng)  Nhánh 2: Thân chính sau, cho nhánh vị sau đến đáy vị và thân vị. Cuối cùng sẽ cho các nhánh chân ngỗng THẦN KINH X PHẢI 5- THẦN KINH: 5.1: PHÓ GIAO CẢM
 32. 32. DẠ DÀY 6- BẠCH HUYẾT:  Nhóm 1: Chuỗi hạch bạch huyết vị trái ( nhận của ½ bên phải thân vị và ½ trên phần môn vị)  Nhóm 2: Chuỗi hạch bạch huyết vị mạc nối phải: ( nhận của ½ bên trái thân vị và ½ dƣớiphần môn vị)  Nhóm 3: Chuỗi hạch bạch huyết lách ( nhận của ½ bên trái đáy vị và phần trên thân vị)
 33. 33. TÁ TRÀNG TỤY BS. LÊ QUANG TUYỀN BỘ MÔN GIẢI PHẪU
 34. 34. TÁ TRÀNG- TỤY MỤC TIÊU BÀI GIẢNG: 1- MÔ TẢ ĐƯỢC VỊ TRÍ, HÌNH THỂ NGOÀI TÁ- TỤY 2- MÔ TẢ ĐƯỢC HÌNH THỂ TRONG CỦA TÁ TRÀNG 4- MÔ TẢ ĐỘNG MẠCH KHỐI TÁ TỤY 3- MÔ TẢ CẤU TẠO TUYẾN TỤY
 35. 35. TÁ TRÀNG TÁ TRÀNG RUỘT GIÀ HỔNG -HỒI TRÀNG 1- VỊ TRÍ:
 36. 36. ĐOẠN TRÊN (HÀNH TÁ TRÀNG) GÓC TÁ TRÊN L1 GÓC TÁ DƢỚI L3 ỐNG MÔN VỊ ĐOẠN XUỐNG ĐOẠN NGANG ĐOẠN LÊN GÓC TÁ HỔNG TRÀNG TÁ TRÀNG 2- PHÂN ĐOAN:
 37. 37. NIÊM MẠC DƢỚI NIÊM MẠC LỚP CƠ DƢỚI THANH MẠC THANH MẠC TÁ TRÀNG 3- CẤU TẠO:
 38. 38. TÁ TRÀNG
 39. 39. NHÚ TÁ BÉ NHÖ TÁ LỚN VAN TRÀNG ỐNG MẬT CHỦ CHOLEDOQUE ỐNG TỤY PHỤ SANTORINI ỐNG TỤY CHÍNH WIRSUNG TÁ TRÀNG 3- CẤU TẠO:
 40. 40. TÁ TRÀNG 3- CẤU TẠO: CƠ VÕNG ODDI NHÖ TÁ LỚN ỐNG TỤY CHÍNH ỐNG MẬT CHỦ BÓNG VATER
 41. 41. TÁ TRÀNG ĐỘNG MẠCH THÂN TẠNG ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN THÂN TỤY ĐẦU TỤY KHUYẾT TỤY ĐUÔI TỤY 4- TUYẾN TỤY:
 42. 42. LIÊN QUAN Ở KHUYẾT TỤY: TỤY - TRÊN: ĐỘNG MẠCH THÂN TẠNG - DƢỚI: ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN - SAU: ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG- TĨNH MẠCH CỦA
 43. 43. TỤY  ĐỘNG MẠCH CUNG CẤP KHỐI TÁ- TỤY: 1- ĐỘNG MẠCH THÂN TẠNG: -ĐỘNG MẠCH LÁCH - ĐỘNG MẠCH VỊ TÁ TRÀNG 2- ĐỘNG MẠCH MẠC TREO TRÀNG TRÊN: - ĐỘNG MẠCH TÁ TỤY DƢỚI - TỤY LƢNG - TỤY DƢỚI - ĐUÔI TỤY - TỤY LỚN

×