Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas

Thierry Debels
Thierry DebelsGastprofessor at Vrije Universiteit Brussel um Vrije Universiteit Brussel

In 2018 leverde het Vlaams Energiebedrijf (VEB) voor een totaalvolume van 3,7 TWh aan energie, waarvan 60 % aardgas en 40 % groene elektriciteit. VEB beleverde in totaal zo’n 50.000 aansluitingspunten.

Vlaams EnergieBedrijf nv
+32 2 421 32 00 • www.veb.be
RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425
Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel | 1
Activiteitenverslag 2018
Vlaams EnergieBedrijf nv
+32 2 421 32 00 • www.veb.be
RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 2
Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel
Inhoud
Samenvatting........................................................................................................................................3
Energie besparen met VEB...................................................................................................................4
Klimaatplan zorg- en welzijn ............................................................................................................4
Zonnepanelen...................................................................................................................................4
Studie, uitvoering en werfopvolging................................................................................................5
Actieplan Energie-Efficiëntie............................................................................................................5
Mechelen Zonneklaar.......................................................................................................................6
Energieprestatiecontracten 2.0........................................................................................................7
Innovatietrajecten............................................................................................................................7
Aankoopcentrale voor energielevering................................................................................................9
Naar één centrale energiedatabank TERRA.......................................................................................10
De geboorte van het Energienetwerk................................................................................................11
Bijlage: wat is VEB?.............................................................................................................................12
Ontstaan.........................................................................................................................................12
Doelgroep VEB................................................................................................................................12
Waarin onderscheidt VEB zich? .....................................................................................................12
Collega én leverancier................................................................................................................12
Ontzorging centraal....................................................................................................................12
Innovatief ...................................................................................................................................12
Samenwerken.............................................................................................................................13
Vlaams EnergieBedrijf nv
+32 2 421 32 00 • www.veb.be
RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 3
Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel
Samenvatting
2018 was een boeiend hoofdstuk in het VEB-verhaal! We zetten belangrijke stappen op vlak van
professionalisering, bestuur, innovatie en productaanbod.
Professionalisering: Onze groei in aantal klanten vereiste een verdere professionalisering. Niet
minder dan 20 nieuwe medewerkers versterkten het VEB-team. Zij zorgden ervoor dat een aantal
“kinderziekten” opgelost raakten en dat onze dienstverlening kon verbeteren.
Ook op vlak van bestuur had 2018 heel wat in petto: De uitkanteling uit PMV werd een feit, het
Vlaams Gewest is nu de aandeelhouder van VEB. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst
2019-2023 werd onze missie uitgebreid tot “Wij ontzorgen de publieke sector naar een duurzamer
en efficiënter energiebeheer en ondersteunen in het bereiken van de klimaatdoelstellingen.”
We kwamen ook innovatief uit de hoek: verschillende PIO-projecten boekten mooie resultaten,
een kwaliteitskader voor de potentieelscans werd ingericht en de Europese Investeringsbank
stelde zijn vertrouwen in het VEB om via een ELENA-project energiebesparingen met een
investeringswaarde van bijna 100 miljoen euro te realiseren.
Ons productaanbod werd, vooral voor de activiteit energie-efficiëntie, verder uitgebreid. Zodat we
nu entiteiten met één muisklik kunnen ontzorgen voor alle energiebesparende maatregelen.
Dit betekent dat we in 2018 het fundament hebben gelegd voor de verdere uitbouw van onze
dienstverlening: via verschillende innovatietrajecten (Sure2050, CitizEE, Elena, PIO, …) zullen we
ons productaanbod verder ontwikkelen op maat van de publieke sector. Daarnaast willen we de
expertise die we verworven hebben in onze aanpak van de zorgsector verder uitdragen naar
andere sectoren en beleidsdomeinen.
Frederik Hindryckx, CEO
Vlaams EnergieBedrijf nv
+32 2 421 32 00 • www.veb.be
RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 4
Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel
Energie besparen met VEB
In de loop van 2018 werd onze bibliothEEk1 gevoelig uitgebreid. Naast de bestaande diensten
onderhouds- en energieprestatiecontracten, potentieelscans en zonnepanelen, kwamen er door
het bestek ‘Studie, uitvoering en werfopvolging’ in één klap 15 of meer mogelijke
energiebesparende maatregelen bij. Vanuit het VEB willen we volop blijven inzetten op de
implementatie van energiebesparende maatregelen. Een studie maakt daarbij deel uit van het
traject, maar realiseert op zich nog geen energiebesparingen. Om gerichter in actie te schieten,
bieden we sinds oktober ook de dienst monitoring aan: bepaalde delen van uw gebouw zijn
misschien grotere energiezuipers dan andere.
Klimaatplan zorg- en welzijn
Het grootste project van VEB in 2018 was de praktische coördinatie en opvolging van energiescans
en subsidies voor zorg- en welzijnsvoorzieningen.
VEB tekende begin 2017 samen met VIPA, minister Vandeurzen en de koepelorganisaties de 13
klimaatengagementen voor de sector. VEB zorgt hierbij voor kwalitatieve bestekken, een
bestelplatform, advies en opvolging. Intussen zijn meer dan 1.000 gratis energiescans besteld door
282 voorzieningen. Uit zo’n scan komen dan de meest relevante energiebesparende maatregelen
naar voor, op maat voor die voorziening, en ook de tijd waarop die maatregelen zichzelf
terugverdienen. Bekijk hier de getuigenis van ASZ Aalst.
Vanaf augustus 2018 konden de voorzieningen vervolgens via eenvoudige vinkjes in het
Energieprestatieplatform van VEB subsidies aanvragen bij VIPA. Deze aanvragen zullen dan
uitgevoerd worden, 2019 wordt dan ook het investeringsjaar voor de zorg!
Zonnepanelen
In 2017 werd onze eerste raamovereenkomst voor de plaatsing van zonnepanelen op de daken
van onderwijsinstellingen gelanceerd. In 2018 werd deze raamovereenkomst vervangen door een
nieuwe raamovereenkomst voor de brede publieke sector.
Het betreft telkens een design&build-formule, waarbij de afnemer instaat voor eigen financiering,
desgewenst gebruikmakend van de gunstige leningsmodaliteiten, zoals die bv. bestaan bij AGIOn
en FoCi. In het kader van een volledige ontzorging, stelt VEB een compleet traject voorop. Hierbij
wordt eerst een gratis haalbaarheidsstudie door de installateur uitgevoerd. Vervolgens krijgt de
1 Wie merkte de woordspeling? EE staat voor Energie-Efficiëntie 😉 De BibliothEEk staat dus voor de verschillende
raamovereenkomsten voor energie-efficiëntie die het VEB klaargezet heeft.
Vlaams EnergieBedrijf nv
+32 2 421 32 00 • www.veb.be
RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 5
Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel
opdrachtgever een ontwerp met gedetailleerde studie en raming. Hierna gaat de leverancier over
tot de effectieve plaatsing van de installatie, met kwaliteitsborging, voorlopige oplevering en
definitieve oplevering. Finaal is ook standaard monitoring inbegrepen. Optioneel wordt een
onderhoudscontract met prestatiegarantie aangeboden. In 2018 capteerde het VEB 415
aanvragen van publieke entiteiten voor een haalbaarheidsstudie, resulterend in bijna 1,4 MWp
aan bestellingen, enkel en alleen al in 2018.
Studie, uitvoering en werfopvolging
Om een antwoord te kunnen bieden aan de drempels die publieke entiteiten ondervinden om tot
de effectieve implementatie van energiebesparende maatregelen over te gaan, werd een nieuwe,
brede raamovereenkomst opgesteld en toegewezen. Hiermee kunnen technische en
bouwkundige renovaties op een kwaliteitsvolle manier door een studiebureau berekend worden,
wordt de aannemer geselecteerd, en worden de werken (optioneel) door de ontwerper
opgevolgd.
In september 2018 ging het project van start, waarbij voornamelijk gefocust werd op het
klaarzetten van het kwaliteitskader en de uitbouw van het Portaal Energie-Efficiëntie, een
aanvraag- en projectopvolgingsplatform. Deze laatste is uniek in de publieke sector. Net als bij
onze diensten “Zonnepanelen”, “Monitoring” en “Mechelen Zonneklaar” kan hiermee vlot door
een publieke entiteit een aanvraag gelanceerd worden en hebben zowel de aanvrager, het VEB als
de leverancier een volledig zicht op de status van het project, incl. een uniek documentenbeheer
in alle fases van de opdracht.
In 2019 komen de opdrachten alvast vlot binnen!
Actieplan Energie-Efficiëntie
Het VEB nam in 2018 opnieuw de coördinatie op van het Actieplan Energie-Efficiëntie voor de
centrale Vlaamse overheid (80 entiteiten + de kabinetten). Dit is het patrimoniumluik binnen het
Klimaatplan voor de Vlaamse overheid, dat daarnaast ook bestaat uit plannen voor mobiliteit en
gedrag.
Opnieuw konden de entiteiten van de Vlaamse centrale overheid projectvoorstellen indienen om
subsidies te krijgen uit het Klimaatfonds. De regering verdeelde 2,95 miljoen euro voor 27
projecten van 10 entiteiten. Voor het eerst gebeurde de verbruiksevolutierapportage volledig
viaNaar één centrale energiedatabank TERRA.
Bekijk hier de getuigenis van ILVO.
Vlaams EnergieBedrijf nv
+32 2 421 32 00 • www.veb.be
RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 6
Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel
Mechelen Zonneklaar
Met het project ‘Mechelen Zonneklaar’ zet Mechelen een grote stap voorwaarts in de installatie
van zonnepanelen. 6 groepen daken werden geïdentificeerd: patrimonium van de stad Mechelen,
patrimonium van het AGB Sport Actief Mechelen, patrimonium van het Sociaal Huis, van
Woonpunt Mechelen, daken van inwoners en daken van bedrijven.
Het VEB ondersteunt de stad doorheen dit traject door het opmaken en het gunnen van een
bestek, en de installatie van de eerste panelen. Bijzonder aan dit verhaal is dat de gunningswijze
tot stand komt volgens de formule van een Energy Supply Contract (ESC), ook gekend als een
stroomafnameovereenkomst, volgend op een marktbevraging. Kort samengevat houdt een ESC in
dat installateur vergoed wordt op basis van een vaste elektriciteitsprijs per kWh. Deze prijs is ‘all-
in’, dus hier zitten ook onder meer de studie, installatie, dakrenovatie, vergunningen, netstudies
en het onderhoud in vervat. Verder garandeert de installateur een minimumhoeveelheid aan
geleverde energie gedurende de looptijd van het contract.
In 2018 werd de leverancier, inclusief de partner voor burgerparticipatie, toegewezen, waarna het
project in gereedheid werd gebracht om uit te rollen in 2019.
Vlaams EnergieBedrijf nv
+32 2 421 32 00 • www.veb.be
RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 7
Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel
Energieprestatiecontracten 2.0
Het VEB faciliteerde als eerste energieprestatiecontracten voor publieke diensten. Bij deze
formule sluit u een overeenkomst af met een Energy Services Company (ESCO) die een bepaalde
energiebesparing voorop garandeert, die hij moet realiseren. U betaalt de investeringen terug met
een deel van de energiebesparing die u realiseert.
Het VEB breidde in 2018 deze formule verder uit met nieuwe prestatiegaranties zoals het
garanderen van een gezond binnenklimaat. Het VEB werkte daarnaast aan de voorbereiding van
een bestek om principes uit de circulaire economie te integreren bij de gunning van een EPC-
contract. Daarbij kijken we dus ook naar de materialen die nodig zijn voor de energie- en
waterbesparende maatregelen.
Overheden zitten in een strak begrotingskader. Daarom werkte het VEB een formule en de
voorwaarden voor een balansneutrale EPC uit.
Innovatietrajecten
In 2018 werden verschillende innovatietrajecten opgestart, alsook het dossier ingediend voor de
grote trajecten Elena en SURE2050.
Circulair Renoveren
Om een klimaatneutraal gebouwpatrimonium te kunnen realiseren tegen 2050, moeten we naar
de integrale duurzaamheid van het gebouw kijken en naast energie, ook op water en
materiaalgebruik focussen. Het VEB gelooft sterk in een prestatiegerichte
aanbestedingswijze om een resultaatverbintenis af te sluiten voor zowel water- als
energiebesparing. Naast de milieu-impact van deze maatregelen kijken we ook naar de
economische opportuniteiten. Daarom werd het project Circulair Renoveren ontwikkeld, in
samenwerking met Factor4 en VUB-Transform en met ondersteuning van Vlaanderen Circulair.
PIO Duurzame Gezonde Scholen
Op vraag van de sector onderwijs breiden we onze EPC-formule uit met comfort- en
binnenklimaatdoelstellingen. Voor de uitwerking van het bestek maken we gebruik van het
Programma Innovatieve Overheidsoprachten onder het project ‘Duurzame Gezonde Scholen’. In
het voorjaar van 2018 organiseerde het VEB verschillende workshops om de technische en
juridische aspecten scherp te stellen.
Vlaams EnergieBedrijf nv
+32 2 421 32 00 • www.veb.be
RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 8
Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel
PIO Wind
Waar de focus in Vlaanderen vandaag nog grotendeels ligt op grote windturbines en centrale
productie, zal dit op termijn niet volstaan om te voldoen aan de Europese doelstellingen van 32%
hernieuwbare energie tegen 2050. Samen met PIO wil het VEB ook inzetten op het potentieel van
kleine en middelgrote windturbines met lokaal verbruik van de opgewekte energie, als aanvulling
op grote windturbines.
Het VEB zou het VEB niet zijn als we daar geen innovatie aan koppelden. Enerzijds zal worden
gekeken naar innovatieve technologieën. Anderzijds komen ook de combinatie met andere
hernieuwbare energie, de mogelijkheid tot energieautonomie en alternatieve
financieringsoplossingen zoals participatie aan bod.
PIO Halle
Voor de stad Halle werken we een duurzaam dienstencontract (‘licht-als-een-dienst’) uit samen
met samen met Cleantech Flanders, VVSG en Fluvius. De stadsverlichting wordt slim aanstuurbaar
en omgezet naar led. Halle wil bovendien dat de stroom voor deze verlichting milieuvriendelijk én
lokaal wordt opgewekt. Ze onderzoekt daarom de mogelijkheden om de stroom op te wekken via
groene energie (zon, water, wind). Samen met VEB zal de opwekking worden aanbesteed als een
‘energie-als-een-dienst’-contract, met de intentie om de installatie door een burgercoöperatie te
laten installeren, onderhouden en beheren. Hallenaars krijgen daarbij de kans om mee te
investeren in deze installatie.
Vlaams EnergieBedrijf nv
+32 2 421 32 00 • www.veb.be
RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 9
Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel
Aankoopcentrale voor energielevering
Vele kleintjes maken een grote. Wij geloven dat de overheid zijn aankoop voor groene elektriciteit
en aardgas best centraliseert. Als iedere entiteit zelf een bestek uitschrijft en de exacte procedure
volgt volgens de wet overheidsopdrachten, betekent dit in totaal een gigantische werklast en
geldverspilling. VEB treedt op als aankoopcentrale en volgt nauwgezet de wet
overheidsopdrachten voor zijn aankoop van energie, overheidsklanten van VEB kunnen vervolgens
een contract met VEB tekenen en hoeven verder niets te doen. Door het schaalvoordeel kan VEB
ook een voordelig tarief bekomen voor in vergelijking met een kleinere entiteit die apart
aankoopt.
In 2018 leverde VEB voor een totaalvolume van 3,7 TWh aan energie, waarvan 60 % aardgas en
40 % groene elektriciteit. VEB beleverde in totaal zo’n 50.000 aansluitingspunten. De grote
klantengroepen zijn daarbij nog de centrale Vlaamse overheden, de centrale federale overheid, en
zo’n 150 steden en gemeenten. Andere publieke diensten zoals sociale
huisvestingsmaatschappijen, ziekenhuizen en enkele scholen vonden ook al de weg naar VEB.
Ontzorgen staat voor het VEB centraal. Als aankoopcentrale willen wij er alles aan doen om het
werk van onze klanten inzake energie te verminderen, te vereenvoudigen en op de meest
kostenefficiënte manier van energie te voorzien. Dit doet het VEB o.a door
• Vooruitstrevende dienstverlening:
o Grondige budgetopmaak per klant;
o Vereenvoudiging van de energieovernames voor sociale
huisvestingsmaatschappijen;
o Hulp bij vereenvoudiging facturatie- en goedkeuringsproces;
o Advies inzake capaciteitsoptimalisatie met betrekking tot de distributie- en
transporttarieven (ter beschikking gesteld vermogen, reactief vermogen, etc.);
o Opvolging van wijzigingen in de energiemarkt (bijv. Capaciteitstarieven, digitale
meter).
o Een professionele klantendienstverlening;
• VEB is een stabiele en betrouwbare robuuste energieleverancier: in 2018 zijn er 8
energieleveranciers gestopt of failliet gegaan. Bovendien hoeft u zich geen zorgen te
maken voor verdoken marges.
• VEB treedt op als energieleverancier, als consultant en als collega voor zijn klanten. Met
VEB hoeft de klant niet meer samen te werken met dure consultants, en is hij
gegarandeerd in regel met de wet overheidsopdrachten.
Vlaams EnergieBedrijf nv
+32 2 421 32 00 • www.veb.be
RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 10
Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel
Naar één centrale energiedatabank TERRA
Met onze data-activiteit ondersteunen wij zowel individuele instellingen als koepelorganisaties en
beleidsmakers bij het maken en evalueren van investeringen in energiebesparende maatregelen.
Deze ondersteuning wordt geboden met behulp van ons TERRA-platform. Dit is een databank die
authentieke databronnen combineert:
• Basisdata van alle gebouwen, infrastructuur en percelen die door de publieke sector in
Vlaanderen worden gebruikt.
• Energiegerelateerde data uit verschillende bronnen.
Het platform is een technische omgeving die toelaat om al deze data, die verspreid zit binnen een
groot aantal authentieke bronnen en partijen, te koppelen en te analyseren.
Deze inzichtrapportering en grondige analyse stelt beleidsmakers en gebouwbeheerders in staat
om de noodzaak aan energiebesparende maatregelen te detecteren, de behaalde resultaten te
kwantificeren en bijgevolg de gestelde maatregelen te evalueren. Door vergelijking met
gelijkaardige gebouwen (‘benchmarking’) kunnen ze zo zien welk deel van hun patrimonium het
dringends nood heeft aan energiebesparende maatregelen.
In het kader van Actieplan Energie-Efficiëntie voor de gebouwen van de centrale Vlaamse
Overheid werd op basis van verbruiksgegevens uit TERRA een nulmeting uitgevoerd als basis voor
verdere evaluatie in de toekomst. Vanaf 2018 konden de centrale overheden ook rechtstreeks in
TERRA hun verbruiksgegevens valideren.
TERRA moet uitgroeien van een databank naar een handige rapportagetool. Eind 2018 namen we
enkele entiteiten onder de arm om de rapportagemogelijkheden te testen en feedback te geven.
Aan databanken bouwen is niet gratis. Liever dan aan klanten een kostendekkende vergoeding te
vragen voor rapporten, zijn we op zoek gegaan naar financiering. Deze hebben we intussen
gevonden via het HERMESfonds.
Vlaams EnergieBedrijf nv
+32 2 421 32 00 • www.veb.be
RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 11
Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel
De geboorte van het Energienetwerk
Energie besparen begint bij kennis en bewustwording. Daarom breidden we in 2018 ons
dienstenaanbod uit met een lerend kennisnetwerk, het Energienetwerk. Het Energienetwerk nam
een vliegende start op 14 maart 2018 met 53 deelnemers. Het eerste jaar bood een divers en
uitgebreid programma met boeiende sprekers voor een enthousiast publiek met sessies over
“Energiebesparing, hoe eraan te beginnen?’ en ‘Ervaringsuitwisselingen’. We blikken dan ook
tevreden terug op een eerste succesvol jaar waarbij we, verspreid over negen infosessies, 221
deelnemers ontmoetten. Het Energienetwerk zelf telt ondertussen meer dan 350 leden.
De cijfers tonen aan dat onze evenementen van afgelopen jaar goed onthaald werden. Zo stijgt
het aantal aanwezige leden continu. Ook segmentering werpt vruchten af. Hoe beter we inspelen
op de sector, de provincie of het thema, hoe groter de interesse en het enthousiasme van het
publiek. Tegelijk zorgen de events voor kennisvergroting, deelnemers leren van sectorgenoten en
experten.
Vlaams EnergieBedrijf nv
+32 2 421 32 00 • www.veb.be
RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 12
Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel
Bijlage: wat is VEB?
Ontstaan
VEB werd in 2012 opgericht door de Vlaamse overheid als extern verzelfstandigd agentschap van privaat
recht (EVA). Het heeft een centrale plaats tussen de overheid als verbruiker van energie (en alle eraan
verbonden diensten) en de private markt van dienstverleners.
Vanaf het begin was het doel om de hoge energiekost van de brede Vlaamse overheid te verminderen.
Doelgroep VEB
VEB heeft als doelgroep de ‘ruime’ Vlaamse en federale overheid en lokale besturen. Deze doelgroep is
grotendeels terug te vinden in de lijst ‘eenheden van de publieke sector’2
: dit zijn instellingen en organisaties
die rechtsreeks of onrechtstreeks grotendeels of volledig door de overheid gefinancierd worden. Als maatstaf
nemen we: alle publieke diensten die gebonden zijn aan de wet overheidsopdrachten.
Waarin onderscheidt VEB zich?
Collega én leverancier
VEB vervult als agentschap van de Vlaamse overheid de rol van aankoopcentrale en dienstverlener voor
andere publieke diensten. Op die manier ontstaat tussen VEB en de diensten die ze belevert een tweeledige
relatie: deze van klant-leverancier en deze van collega-partner. In de eerste relatie vraagt VEB haar klanten
om veeleisend te zijn zodanig dat VEB haar dienstverlening op hoger niveau kan tillen. In de tweede relatie
staat samenwerking centraal en zijn openheid, transparantie en constructief meedenken een natuurlijk
gegeven. Het doel zal altijd de verlaging van de energiekost zijn, nièt de creatie van winst.
Ontzorging centraal
Of het nu gaat over energielevering, efficiëntieprojecten of energiedata: altijd gaat VEB kijken hoe het de
werklast bij de klant kan verlagen, en de efficiëntie verhogen. Dat is tenslotte ook een deel van het totale
kostenplaatje gerelateerd aan energie. Wij geloven dat niet iedere publieke dienst energie-expert moet zijn.
Wij ontzorgen onze klanten waar we maar kunnen.
Innovatief
Aankoopcentrale
Het concept van Aankoopcentrale3
als bepaald in de wet Overheidsopdrachten komt overeen met leverancier
in het Energiedecreet4
. VEB is de eerste aankoopcentrale (in deze juridische hoedanigheid) in Vlaanderen.
2 Lijst ‘eenheden van de publieke sector’ Nationale Bank van België, 30 september 2014
3 Artikel 2.4° van de Wet van 15 juni 2006
4 Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid van 8 mei 2009
Vlaams EnergieBedrijf nv
+32 2 421 32 00 • www.veb.be
RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 13
Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel
Door zo te werken, zijn alle klanten van VEB in regel met de wet overheidsopdrachten, zónder dat ze zelf een
openbare aanbesteding in de markt moeten zetten. Ook voor energie-efficiëntie zijn de klanten vrijgesteld
van aanbesteden doordat VEB optreedt als aankoop- of opdrachtencentrale.
In het oprichtingsdecreet5
van VEB staat geen exclusiviteit in verband met leveren van elektriciteit en aardgas
aan de Vlaamse overheid. VEB wil bovendien niet marktverstorend werken: het levert enkel elektriciteit en
aardgas aan publieke diensten, niet aan andere (privé-)verbruikers. VEB koopt ten slotte zijn energie aan via
openbare aanbestedingen, waardoor alle marktspelers kunnen aanbieden.
Minicompetitie
VEB koopt zijn certificaten aan via een maandelijkse minicompetitie met verschillende aanbieders. Dit leidt
tot een lage prijs voor VEB en voor de klanten. Ook voor verschillende efficiëntiediensten wordt een model
van minicompetitie tussen energiedienstenleveranciers gehanteerd. Dergelijke minicompetitie kan relatief
snel gaan: de energiedienstenleveranciers die geselecteerd worden na de aanbesteding maken telkens hun
offerte met plan van aanpak.
Actie centraal
Bij VEB staat alles ten dienste van de gegarandeerde energiebesparing. Bij een energieprestatiecontract staat
de ESCO niet onder contract voor de dienstverlening of installaties op zich, maar voor het resultaat: de
vooropgestelde energiebesparing moet gerealiseerd worden.
Samenwerken
Voor VEB staat samenwerking centraal. In de stuurgroep van VEB zijn tal van publieke diensten
vertegenwoordigd: het Facilitair Bedrijf, Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, GO!, VDAB, Vereniging van
Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, Provincie Antwerpen, de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten, Woonhaven Antwerpen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Vlaams Infrastructuurfonds voor
Persoonsgebonden Aangelegenheden en Ziekenhuisnetwerk Antwerpen. De stuurgroep fungeert als
essentieel klankbord bij de belangrijkste beslissingen, zodanig dat de dienstverlening van VEB volledig op
maat van de Vlaamse overheid wordt ingericht.
Naast de intense samenwerking met bovenstaande vermelde organisaties, wordt ook op regelmatige basis
afgestemd of advies ingewonnen bij diverse andere publieke diensten, zoals EWI, VEA, departement
Omgeving en vele andere. Voor de (digitale) facturatie heeft VEB afgestemd met het departement Financiën
en Begroting voor hun Orafin-toepassing en voor de XML-facturatie met het federale niveau. Einde 2014
heeft VEB de Egov award6
ontvangen voor de goede samenwerking met andere overheidsdiensten.
5 Decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd
agentschap NV VEB
6 Egov award voor samenwerking

Recomendados

Praktijksafari Herman Teirlinck von
Praktijksafari Herman TeirlinckPraktijksafari Herman Teirlinck
Praktijksafari Herman Teirlinckpulsenetwerk
356 views21 Folien
Kostenmodel duurzame toegang - ervaring van EYE von
Kostenmodel duurzame toegang - ervaring van EYEKostenmodel duurzame toegang - ervaring van EYE
Kostenmodel duurzame toegang - ervaring van EYENetwerk Digitaal Erfgoed
359 views15 Folien
Dutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)keten von
Dutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)ketenDutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)keten
Dutch Green Building Week Duurzaamheid in de (inkoop)ketenKrispijn Beek
993 views22 Folien
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050 von
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050
Stad Antwerpen doet mee aan Vlaams Renovatiepact 2050Thierry Debels
372 views3 Folien
Onderzoek kosten digitale duurzaamheid - BMC von
Onderzoek kosten digitale duurzaamheid - BMCOnderzoek kosten digitale duurzaamheid - BMC
Onderzoek kosten digitale duurzaamheid - BMCNetwerk Digitaal Erfgoed
386 views24 Folien
Frt 120126 - presentatie - ketenintegratie in verduurzaming - q-energy von
Frt  120126 - presentatie - ketenintegratie in verduurzaming - q-energyFrt  120126 - presentatie - ketenintegratie in verduurzaming - q-energy
Frt 120126 - presentatie - ketenintegratie in verduurzaming - q-energyFlevum
490 views13 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas

Energieprestatiecontracten en bodemenergie: een ideale match! von
Energieprestatiecontracten en bodemenergie: een ideale match!Energieprestatiecontracten en bodemenergie: een ideale match!
Energieprestatiecontracten en bodemenergie: een ideale match!Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
638 views33 Folien
Workshop 3 datagedreven diensten energiesector von
Workshop 3 datagedreven diensten energiesectorWorkshop 3 datagedreven diensten energiesector
Workshop 3 datagedreven diensten energiesectorMedia Perspectives
529 views25 Folien
Presentatie boekelermeer e+ v291117 von
Presentatie boekelermeer e+ v291117Presentatie boekelermeer e+ v291117
Presentatie boekelermeer e+ v291117Hans-Peter Hioolen
82 views19 Folien
Bijlage 2-plan-van-aanpak-elektrisch-vervoer-elektrisch-rijden-in-de-versnelling von
Bijlage 2-plan-van-aanpak-elektrisch-vervoer-elektrisch-rijden-in-de-versnellingBijlage 2-plan-van-aanpak-elektrisch-vervoer-elektrisch-rijden-in-de-versnelling
Bijlage 2-plan-van-aanpak-elektrisch-vervoer-elektrisch-rijden-in-de-versnellingZERAuto nl
1.1K views22 Folien
Installateurs en aannemers, energielabel: opstap naar energiebesparende maatr... von
Installateurs en aannemers, energielabel: opstap naar energiebesparende maatr...Installateurs en aannemers, energielabel: opstap naar energiebesparende maatr...
Installateurs en aannemers, energielabel: opstap naar energiebesparende maatr...CAMALIA Technisch Vastgoedmanagement
312 views4 Folien
Elektrisch vervoer in Nederland - Highlights 2016 von
Elektrisch vervoer in Nederland - Highlights 2016Elektrisch vervoer in Nederland - Highlights 2016
Elektrisch vervoer in Nederland - Highlights 2016Kim van Veenendaal
168 views45 Folien

Similar a Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas(20)

Workshop 3 datagedreven diensten energiesector von Media Perspectives
Workshop 3 datagedreven diensten energiesectorWorkshop 3 datagedreven diensten energiesector
Workshop 3 datagedreven diensten energiesector
Media Perspectives529 views
Bijlage 2-plan-van-aanpak-elektrisch-vervoer-elektrisch-rijden-in-de-versnelling von ZERAuto nl
Bijlage 2-plan-van-aanpak-elektrisch-vervoer-elektrisch-rijden-in-de-versnellingBijlage 2-plan-van-aanpak-elektrisch-vervoer-elektrisch-rijden-in-de-versnelling
Bijlage 2-plan-van-aanpak-elektrisch-vervoer-elektrisch-rijden-in-de-versnelling
ZERAuto nl1.1K views
Elektrisch vervoer in Nederland - Highlights 2016 von Kim van Veenendaal
Elektrisch vervoer in Nederland - Highlights 2016Elektrisch vervoer in Nederland - Highlights 2016
Elektrisch vervoer in Nederland - Highlights 2016
Kim van Veenendaal168 views
Rapport Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer von EVConsult
Rapport Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch VervoerRapport Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer
Rapport Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer
EVConsult640 views
Rapport Verdienpotentieel_Elektrisch Vervoer medio 2015_ DIGITAAL_3 von Geert Wijnen
Rapport Verdienpotentieel_Elektrisch Vervoer medio 2015_ DIGITAAL_3Rapport Verdienpotentieel_Elektrisch Vervoer medio 2015_ DIGITAAL_3
Rapport Verdienpotentieel_Elektrisch Vervoer medio 2015_ DIGITAAL_3
Geert Wijnen347 views
Is uw BBC ook Europaproof? von Joke Hofmans
Is uw BBC ook Europaproof? Is uw BBC ook Europaproof?
Is uw BBC ook Europaproof?
Joke Hofmans447 views
Seminarie internationaal eco constructie-nl von impulse.brussels
Seminarie internationaal eco constructie-nlSeminarie internationaal eco constructie-nl
Seminarie internationaal eco constructie-nl
impulse.brussels573 views
Fm day2019 ifma-nnof_kan fm de circulaire economie boosten von Muriel Walter
Fm day2019 ifma-nnof_kan fm de circulaire economie boostenFm day2019 ifma-nnof_kan fm de circulaire economie boosten
Fm day2019 ifma-nnof_kan fm de circulaire economie boosten
Muriel Walter187 views
Best Practices Duurzame Ontwikkeling von Johan Stuiver
Best Practices Duurzame OntwikkelingBest Practices Duurzame Ontwikkeling
Best Practices Duurzame Ontwikkeling
Johan Stuiver155 views
Scholt Energy - Powerful Partnership von Dutch Power
Scholt Energy - Powerful PartnershipScholt Energy - Powerful Partnership
Scholt Energy - Powerful Partnership
Dutch Power280 views
Ifma debat philippe monserez_scholen van morgen_realty_13-05-14 von Muriel Walter
Ifma debat philippe monserez_scholen van morgen_realty_13-05-14Ifma debat philippe monserez_scholen van morgen_realty_13-05-14
Ifma debat philippe monserez_scholen van morgen_realty_13-05-14
Muriel Walter826 views

Más de Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew von
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewThierry Debels
2.3K views49 Folien
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez von
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezThierry Debels
1K views12 Folien
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel von
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelThierry Debels
906 views52 Folien
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel von
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelThierry Debels
714 views65 Folien
AVROX - Modification non statutaire de mandataires von
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesThierry Debels
286 views5 Folien
AstraZeneca - Transparency register EU von
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUThierry Debels
374 views7 Folien

Más de Thierry Debels(20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew von Thierry Debels
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Thierry Debels2.3K views
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez von Thierry Debels
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Thierry Debels1K views
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel von Thierry Debels
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Thierry Debels906 views
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel von Thierry Debels
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Thierry Debels714 views
AVROX - Modification non statutaire de mandataires von Thierry Debels
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
Thierry Debels286 views
AstraZeneca - Transparency register EU von Thierry Debels
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
Thierry Debels374 views
Kamerbrief erkenning Stay Behind von Thierry Debels
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Thierry Debels346 views
Financiering moskeeën in Vlaanderen von Thierry Debels
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Thierry Debels389 views
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen von Thierry Debels
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Thierry Debels260 views
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21 von Thierry Debels
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
Thierry Debels1.1K views
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21 von Thierry Debels
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Thierry Debels814 views
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018 von Thierry Debels
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Thierry Debels186 views
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i... von Thierry Debels
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
Thierry Debels471 views
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,... von Thierry Debels
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
Thierry Debels197 views
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases von Thierry Debels
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
Thierry Debels239 views
Démission administrateur Avrox von Thierry Debels
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
Thierry Debels224 views
Registratie BioNTech in lobbyregister EU von Thierry Debels
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Thierry Debels285 views
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL von Thierry Debels
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
Thierry Debels1K views
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot von Thierry Debels
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Thierry Debels430 views

Vlaams Energiebedrijf levert vooral aardgas

 • 1. Vlaams EnergieBedrijf nv +32 2 421 32 00 • www.veb.be RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel | 1 Activiteitenverslag 2018
 • 2. Vlaams EnergieBedrijf nv +32 2 421 32 00 • www.veb.be RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 2 Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel Inhoud Samenvatting........................................................................................................................................3 Energie besparen met VEB...................................................................................................................4 Klimaatplan zorg- en welzijn ............................................................................................................4 Zonnepanelen...................................................................................................................................4 Studie, uitvoering en werfopvolging................................................................................................5 Actieplan Energie-Efficiëntie............................................................................................................5 Mechelen Zonneklaar.......................................................................................................................6 Energieprestatiecontracten 2.0........................................................................................................7 Innovatietrajecten............................................................................................................................7 Aankoopcentrale voor energielevering................................................................................................9 Naar één centrale energiedatabank TERRA.......................................................................................10 De geboorte van het Energienetwerk................................................................................................11 Bijlage: wat is VEB?.............................................................................................................................12 Ontstaan.........................................................................................................................................12 Doelgroep VEB................................................................................................................................12 Waarin onderscheidt VEB zich? .....................................................................................................12 Collega én leverancier................................................................................................................12 Ontzorging centraal....................................................................................................................12 Innovatief ...................................................................................................................................12 Samenwerken.............................................................................................................................13
 • 3. Vlaams EnergieBedrijf nv +32 2 421 32 00 • www.veb.be RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 3 Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel Samenvatting 2018 was een boeiend hoofdstuk in het VEB-verhaal! We zetten belangrijke stappen op vlak van professionalisering, bestuur, innovatie en productaanbod. Professionalisering: Onze groei in aantal klanten vereiste een verdere professionalisering. Niet minder dan 20 nieuwe medewerkers versterkten het VEB-team. Zij zorgden ervoor dat een aantal “kinderziekten” opgelost raakten en dat onze dienstverlening kon verbeteren. Ook op vlak van bestuur had 2018 heel wat in petto: De uitkanteling uit PMV werd een feit, het Vlaams Gewest is nu de aandeelhouder van VEB. In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2019-2023 werd onze missie uitgebreid tot “Wij ontzorgen de publieke sector naar een duurzamer en efficiënter energiebeheer en ondersteunen in het bereiken van de klimaatdoelstellingen.” We kwamen ook innovatief uit de hoek: verschillende PIO-projecten boekten mooie resultaten, een kwaliteitskader voor de potentieelscans werd ingericht en de Europese Investeringsbank stelde zijn vertrouwen in het VEB om via een ELENA-project energiebesparingen met een investeringswaarde van bijna 100 miljoen euro te realiseren. Ons productaanbod werd, vooral voor de activiteit energie-efficiëntie, verder uitgebreid. Zodat we nu entiteiten met één muisklik kunnen ontzorgen voor alle energiebesparende maatregelen. Dit betekent dat we in 2018 het fundament hebben gelegd voor de verdere uitbouw van onze dienstverlening: via verschillende innovatietrajecten (Sure2050, CitizEE, Elena, PIO, …) zullen we ons productaanbod verder ontwikkelen op maat van de publieke sector. Daarnaast willen we de expertise die we verworven hebben in onze aanpak van de zorgsector verder uitdragen naar andere sectoren en beleidsdomeinen. Frederik Hindryckx, CEO
 • 4. Vlaams EnergieBedrijf nv +32 2 421 32 00 • www.veb.be RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 4 Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel Energie besparen met VEB In de loop van 2018 werd onze bibliothEEk1 gevoelig uitgebreid. Naast de bestaande diensten onderhouds- en energieprestatiecontracten, potentieelscans en zonnepanelen, kwamen er door het bestek ‘Studie, uitvoering en werfopvolging’ in één klap 15 of meer mogelijke energiebesparende maatregelen bij. Vanuit het VEB willen we volop blijven inzetten op de implementatie van energiebesparende maatregelen. Een studie maakt daarbij deel uit van het traject, maar realiseert op zich nog geen energiebesparingen. Om gerichter in actie te schieten, bieden we sinds oktober ook de dienst monitoring aan: bepaalde delen van uw gebouw zijn misschien grotere energiezuipers dan andere. Klimaatplan zorg- en welzijn Het grootste project van VEB in 2018 was de praktische coördinatie en opvolging van energiescans en subsidies voor zorg- en welzijnsvoorzieningen. VEB tekende begin 2017 samen met VIPA, minister Vandeurzen en de koepelorganisaties de 13 klimaatengagementen voor de sector. VEB zorgt hierbij voor kwalitatieve bestekken, een bestelplatform, advies en opvolging. Intussen zijn meer dan 1.000 gratis energiescans besteld door 282 voorzieningen. Uit zo’n scan komen dan de meest relevante energiebesparende maatregelen naar voor, op maat voor die voorziening, en ook de tijd waarop die maatregelen zichzelf terugverdienen. Bekijk hier de getuigenis van ASZ Aalst. Vanaf augustus 2018 konden de voorzieningen vervolgens via eenvoudige vinkjes in het Energieprestatieplatform van VEB subsidies aanvragen bij VIPA. Deze aanvragen zullen dan uitgevoerd worden, 2019 wordt dan ook het investeringsjaar voor de zorg! Zonnepanelen In 2017 werd onze eerste raamovereenkomst voor de plaatsing van zonnepanelen op de daken van onderwijsinstellingen gelanceerd. In 2018 werd deze raamovereenkomst vervangen door een nieuwe raamovereenkomst voor de brede publieke sector. Het betreft telkens een design&build-formule, waarbij de afnemer instaat voor eigen financiering, desgewenst gebruikmakend van de gunstige leningsmodaliteiten, zoals die bv. bestaan bij AGIOn en FoCi. In het kader van een volledige ontzorging, stelt VEB een compleet traject voorop. Hierbij wordt eerst een gratis haalbaarheidsstudie door de installateur uitgevoerd. Vervolgens krijgt de 1 Wie merkte de woordspeling? EE staat voor Energie-Efficiëntie 😉 De BibliothEEk staat dus voor de verschillende raamovereenkomsten voor energie-efficiëntie die het VEB klaargezet heeft.
 • 5. Vlaams EnergieBedrijf nv +32 2 421 32 00 • www.veb.be RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 5 Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel opdrachtgever een ontwerp met gedetailleerde studie en raming. Hierna gaat de leverancier over tot de effectieve plaatsing van de installatie, met kwaliteitsborging, voorlopige oplevering en definitieve oplevering. Finaal is ook standaard monitoring inbegrepen. Optioneel wordt een onderhoudscontract met prestatiegarantie aangeboden. In 2018 capteerde het VEB 415 aanvragen van publieke entiteiten voor een haalbaarheidsstudie, resulterend in bijna 1,4 MWp aan bestellingen, enkel en alleen al in 2018. Studie, uitvoering en werfopvolging Om een antwoord te kunnen bieden aan de drempels die publieke entiteiten ondervinden om tot de effectieve implementatie van energiebesparende maatregelen over te gaan, werd een nieuwe, brede raamovereenkomst opgesteld en toegewezen. Hiermee kunnen technische en bouwkundige renovaties op een kwaliteitsvolle manier door een studiebureau berekend worden, wordt de aannemer geselecteerd, en worden de werken (optioneel) door de ontwerper opgevolgd. In september 2018 ging het project van start, waarbij voornamelijk gefocust werd op het klaarzetten van het kwaliteitskader en de uitbouw van het Portaal Energie-Efficiëntie, een aanvraag- en projectopvolgingsplatform. Deze laatste is uniek in de publieke sector. Net als bij onze diensten “Zonnepanelen”, “Monitoring” en “Mechelen Zonneklaar” kan hiermee vlot door een publieke entiteit een aanvraag gelanceerd worden en hebben zowel de aanvrager, het VEB als de leverancier een volledig zicht op de status van het project, incl. een uniek documentenbeheer in alle fases van de opdracht. In 2019 komen de opdrachten alvast vlot binnen! Actieplan Energie-Efficiëntie Het VEB nam in 2018 opnieuw de coördinatie op van het Actieplan Energie-Efficiëntie voor de centrale Vlaamse overheid (80 entiteiten + de kabinetten). Dit is het patrimoniumluik binnen het Klimaatplan voor de Vlaamse overheid, dat daarnaast ook bestaat uit plannen voor mobiliteit en gedrag. Opnieuw konden de entiteiten van de Vlaamse centrale overheid projectvoorstellen indienen om subsidies te krijgen uit het Klimaatfonds. De regering verdeelde 2,95 miljoen euro voor 27 projecten van 10 entiteiten. Voor het eerst gebeurde de verbruiksevolutierapportage volledig viaNaar één centrale energiedatabank TERRA. Bekijk hier de getuigenis van ILVO.
 • 6. Vlaams EnergieBedrijf nv +32 2 421 32 00 • www.veb.be RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 6 Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel Mechelen Zonneklaar Met het project ‘Mechelen Zonneklaar’ zet Mechelen een grote stap voorwaarts in de installatie van zonnepanelen. 6 groepen daken werden geïdentificeerd: patrimonium van de stad Mechelen, patrimonium van het AGB Sport Actief Mechelen, patrimonium van het Sociaal Huis, van Woonpunt Mechelen, daken van inwoners en daken van bedrijven. Het VEB ondersteunt de stad doorheen dit traject door het opmaken en het gunnen van een bestek, en de installatie van de eerste panelen. Bijzonder aan dit verhaal is dat de gunningswijze tot stand komt volgens de formule van een Energy Supply Contract (ESC), ook gekend als een stroomafnameovereenkomst, volgend op een marktbevraging. Kort samengevat houdt een ESC in dat installateur vergoed wordt op basis van een vaste elektriciteitsprijs per kWh. Deze prijs is ‘all- in’, dus hier zitten ook onder meer de studie, installatie, dakrenovatie, vergunningen, netstudies en het onderhoud in vervat. Verder garandeert de installateur een minimumhoeveelheid aan geleverde energie gedurende de looptijd van het contract. In 2018 werd de leverancier, inclusief de partner voor burgerparticipatie, toegewezen, waarna het project in gereedheid werd gebracht om uit te rollen in 2019.
 • 7. Vlaams EnergieBedrijf nv +32 2 421 32 00 • www.veb.be RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 7 Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel Energieprestatiecontracten 2.0 Het VEB faciliteerde als eerste energieprestatiecontracten voor publieke diensten. Bij deze formule sluit u een overeenkomst af met een Energy Services Company (ESCO) die een bepaalde energiebesparing voorop garandeert, die hij moet realiseren. U betaalt de investeringen terug met een deel van de energiebesparing die u realiseert. Het VEB breidde in 2018 deze formule verder uit met nieuwe prestatiegaranties zoals het garanderen van een gezond binnenklimaat. Het VEB werkte daarnaast aan de voorbereiding van een bestek om principes uit de circulaire economie te integreren bij de gunning van een EPC- contract. Daarbij kijken we dus ook naar de materialen die nodig zijn voor de energie- en waterbesparende maatregelen. Overheden zitten in een strak begrotingskader. Daarom werkte het VEB een formule en de voorwaarden voor een balansneutrale EPC uit. Innovatietrajecten In 2018 werden verschillende innovatietrajecten opgestart, alsook het dossier ingediend voor de grote trajecten Elena en SURE2050. Circulair Renoveren Om een klimaatneutraal gebouwpatrimonium te kunnen realiseren tegen 2050, moeten we naar de integrale duurzaamheid van het gebouw kijken en naast energie, ook op water en materiaalgebruik focussen. Het VEB gelooft sterk in een prestatiegerichte aanbestedingswijze om een resultaatverbintenis af te sluiten voor zowel water- als energiebesparing. Naast de milieu-impact van deze maatregelen kijken we ook naar de economische opportuniteiten. Daarom werd het project Circulair Renoveren ontwikkeld, in samenwerking met Factor4 en VUB-Transform en met ondersteuning van Vlaanderen Circulair. PIO Duurzame Gezonde Scholen Op vraag van de sector onderwijs breiden we onze EPC-formule uit met comfort- en binnenklimaatdoelstellingen. Voor de uitwerking van het bestek maken we gebruik van het Programma Innovatieve Overheidsoprachten onder het project ‘Duurzame Gezonde Scholen’. In het voorjaar van 2018 organiseerde het VEB verschillende workshops om de technische en juridische aspecten scherp te stellen.
 • 8. Vlaams EnergieBedrijf nv +32 2 421 32 00 • www.veb.be RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 8 Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel PIO Wind Waar de focus in Vlaanderen vandaag nog grotendeels ligt op grote windturbines en centrale productie, zal dit op termijn niet volstaan om te voldoen aan de Europese doelstellingen van 32% hernieuwbare energie tegen 2050. Samen met PIO wil het VEB ook inzetten op het potentieel van kleine en middelgrote windturbines met lokaal verbruik van de opgewekte energie, als aanvulling op grote windturbines. Het VEB zou het VEB niet zijn als we daar geen innovatie aan koppelden. Enerzijds zal worden gekeken naar innovatieve technologieën. Anderzijds komen ook de combinatie met andere hernieuwbare energie, de mogelijkheid tot energieautonomie en alternatieve financieringsoplossingen zoals participatie aan bod. PIO Halle Voor de stad Halle werken we een duurzaam dienstencontract (‘licht-als-een-dienst’) uit samen met samen met Cleantech Flanders, VVSG en Fluvius. De stadsverlichting wordt slim aanstuurbaar en omgezet naar led. Halle wil bovendien dat de stroom voor deze verlichting milieuvriendelijk én lokaal wordt opgewekt. Ze onderzoekt daarom de mogelijkheden om de stroom op te wekken via groene energie (zon, water, wind). Samen met VEB zal de opwekking worden aanbesteed als een ‘energie-als-een-dienst’-contract, met de intentie om de installatie door een burgercoöperatie te laten installeren, onderhouden en beheren. Hallenaars krijgen daarbij de kans om mee te investeren in deze installatie.
 • 9. Vlaams EnergieBedrijf nv +32 2 421 32 00 • www.veb.be RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 9 Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel Aankoopcentrale voor energielevering Vele kleintjes maken een grote. Wij geloven dat de overheid zijn aankoop voor groene elektriciteit en aardgas best centraliseert. Als iedere entiteit zelf een bestek uitschrijft en de exacte procedure volgt volgens de wet overheidsopdrachten, betekent dit in totaal een gigantische werklast en geldverspilling. VEB treedt op als aankoopcentrale en volgt nauwgezet de wet overheidsopdrachten voor zijn aankoop van energie, overheidsklanten van VEB kunnen vervolgens een contract met VEB tekenen en hoeven verder niets te doen. Door het schaalvoordeel kan VEB ook een voordelig tarief bekomen voor in vergelijking met een kleinere entiteit die apart aankoopt. In 2018 leverde VEB voor een totaalvolume van 3,7 TWh aan energie, waarvan 60 % aardgas en 40 % groene elektriciteit. VEB beleverde in totaal zo’n 50.000 aansluitingspunten. De grote klantengroepen zijn daarbij nog de centrale Vlaamse overheden, de centrale federale overheid, en zo’n 150 steden en gemeenten. Andere publieke diensten zoals sociale huisvestingsmaatschappijen, ziekenhuizen en enkele scholen vonden ook al de weg naar VEB. Ontzorgen staat voor het VEB centraal. Als aankoopcentrale willen wij er alles aan doen om het werk van onze klanten inzake energie te verminderen, te vereenvoudigen en op de meest kostenefficiënte manier van energie te voorzien. Dit doet het VEB o.a door • Vooruitstrevende dienstverlening: o Grondige budgetopmaak per klant; o Vereenvoudiging van de energieovernames voor sociale huisvestingsmaatschappijen; o Hulp bij vereenvoudiging facturatie- en goedkeuringsproces; o Advies inzake capaciteitsoptimalisatie met betrekking tot de distributie- en transporttarieven (ter beschikking gesteld vermogen, reactief vermogen, etc.); o Opvolging van wijzigingen in de energiemarkt (bijv. Capaciteitstarieven, digitale meter). o Een professionele klantendienstverlening; • VEB is een stabiele en betrouwbare robuuste energieleverancier: in 2018 zijn er 8 energieleveranciers gestopt of failliet gegaan. Bovendien hoeft u zich geen zorgen te maken voor verdoken marges. • VEB treedt op als energieleverancier, als consultant en als collega voor zijn klanten. Met VEB hoeft de klant niet meer samen te werken met dure consultants, en is hij gegarandeerd in regel met de wet overheidsopdrachten.
 • 10. Vlaams EnergieBedrijf nv +32 2 421 32 00 • www.veb.be RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 10 Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel Naar één centrale energiedatabank TERRA Met onze data-activiteit ondersteunen wij zowel individuele instellingen als koepelorganisaties en beleidsmakers bij het maken en evalueren van investeringen in energiebesparende maatregelen. Deze ondersteuning wordt geboden met behulp van ons TERRA-platform. Dit is een databank die authentieke databronnen combineert: • Basisdata van alle gebouwen, infrastructuur en percelen die door de publieke sector in Vlaanderen worden gebruikt. • Energiegerelateerde data uit verschillende bronnen. Het platform is een technische omgeving die toelaat om al deze data, die verspreid zit binnen een groot aantal authentieke bronnen en partijen, te koppelen en te analyseren. Deze inzichtrapportering en grondige analyse stelt beleidsmakers en gebouwbeheerders in staat om de noodzaak aan energiebesparende maatregelen te detecteren, de behaalde resultaten te kwantificeren en bijgevolg de gestelde maatregelen te evalueren. Door vergelijking met gelijkaardige gebouwen (‘benchmarking’) kunnen ze zo zien welk deel van hun patrimonium het dringends nood heeft aan energiebesparende maatregelen. In het kader van Actieplan Energie-Efficiëntie voor de gebouwen van de centrale Vlaamse Overheid werd op basis van verbruiksgegevens uit TERRA een nulmeting uitgevoerd als basis voor verdere evaluatie in de toekomst. Vanaf 2018 konden de centrale overheden ook rechtstreeks in TERRA hun verbruiksgegevens valideren. TERRA moet uitgroeien van een databank naar een handige rapportagetool. Eind 2018 namen we enkele entiteiten onder de arm om de rapportagemogelijkheden te testen en feedback te geven. Aan databanken bouwen is niet gratis. Liever dan aan klanten een kostendekkende vergoeding te vragen voor rapporten, zijn we op zoek gegaan naar financiering. Deze hebben we intussen gevonden via het HERMESfonds.
 • 11. Vlaams EnergieBedrijf nv +32 2 421 32 00 • www.veb.be RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 11 Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel De geboorte van het Energienetwerk Energie besparen begint bij kennis en bewustwording. Daarom breidden we in 2018 ons dienstenaanbod uit met een lerend kennisnetwerk, het Energienetwerk. Het Energienetwerk nam een vliegende start op 14 maart 2018 met 53 deelnemers. Het eerste jaar bood een divers en uitgebreid programma met boeiende sprekers voor een enthousiast publiek met sessies over “Energiebesparing, hoe eraan te beginnen?’ en ‘Ervaringsuitwisselingen’. We blikken dan ook tevreden terug op een eerste succesvol jaar waarbij we, verspreid over negen infosessies, 221 deelnemers ontmoetten. Het Energienetwerk zelf telt ondertussen meer dan 350 leden. De cijfers tonen aan dat onze evenementen van afgelopen jaar goed onthaald werden. Zo stijgt het aantal aanwezige leden continu. Ook segmentering werpt vruchten af. Hoe beter we inspelen op de sector, de provincie of het thema, hoe groter de interesse en het enthousiasme van het publiek. Tegelijk zorgen de events voor kennisvergroting, deelnemers leren van sectorgenoten en experten.
 • 12. Vlaams EnergieBedrijf nv +32 2 421 32 00 • www.veb.be RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 12 Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel Bijlage: wat is VEB? Ontstaan VEB werd in 2012 opgericht door de Vlaamse overheid als extern verzelfstandigd agentschap van privaat recht (EVA). Het heeft een centrale plaats tussen de overheid als verbruiker van energie (en alle eraan verbonden diensten) en de private markt van dienstverleners. Vanaf het begin was het doel om de hoge energiekost van de brede Vlaamse overheid te verminderen. Doelgroep VEB VEB heeft als doelgroep de ‘ruime’ Vlaamse en federale overheid en lokale besturen. Deze doelgroep is grotendeels terug te vinden in de lijst ‘eenheden van de publieke sector’2 : dit zijn instellingen en organisaties die rechtsreeks of onrechtstreeks grotendeels of volledig door de overheid gefinancierd worden. Als maatstaf nemen we: alle publieke diensten die gebonden zijn aan de wet overheidsopdrachten. Waarin onderscheidt VEB zich? Collega én leverancier VEB vervult als agentschap van de Vlaamse overheid de rol van aankoopcentrale en dienstverlener voor andere publieke diensten. Op die manier ontstaat tussen VEB en de diensten die ze belevert een tweeledige relatie: deze van klant-leverancier en deze van collega-partner. In de eerste relatie vraagt VEB haar klanten om veeleisend te zijn zodanig dat VEB haar dienstverlening op hoger niveau kan tillen. In de tweede relatie staat samenwerking centraal en zijn openheid, transparantie en constructief meedenken een natuurlijk gegeven. Het doel zal altijd de verlaging van de energiekost zijn, nièt de creatie van winst. Ontzorging centraal Of het nu gaat over energielevering, efficiëntieprojecten of energiedata: altijd gaat VEB kijken hoe het de werklast bij de klant kan verlagen, en de efficiëntie verhogen. Dat is tenslotte ook een deel van het totale kostenplaatje gerelateerd aan energie. Wij geloven dat niet iedere publieke dienst energie-expert moet zijn. Wij ontzorgen onze klanten waar we maar kunnen. Innovatief Aankoopcentrale Het concept van Aankoopcentrale3 als bepaald in de wet Overheidsopdrachten komt overeen met leverancier in het Energiedecreet4 . VEB is de eerste aankoopcentrale (in deze juridische hoedanigheid) in Vlaanderen. 2 Lijst ‘eenheden van de publieke sector’ Nationale Bank van België, 30 september 2014 3 Artikel 2.4° van de Wet van 15 juni 2006 4 Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid van 8 mei 2009
 • 13. Vlaams EnergieBedrijf nv +32 2 421 32 00 • www.veb.be RPR Brussel • BTW BE 0843 383 425 | 13 Tour & Taxis - Havenlaan 86C bus 301 • B-1000 Brussel Door zo te werken, zijn alle klanten van VEB in regel met de wet overheidsopdrachten, zónder dat ze zelf een openbare aanbesteding in de markt moeten zetten. Ook voor energie-efficiëntie zijn de klanten vrijgesteld van aanbesteden doordat VEB optreedt als aankoop- of opdrachtencentrale. In het oprichtingsdecreet5 van VEB staat geen exclusiviteit in verband met leveren van elektriciteit en aardgas aan de Vlaamse overheid. VEB wil bovendien niet marktverstorend werken: het levert enkel elektriciteit en aardgas aan publieke diensten, niet aan andere (privé-)verbruikers. VEB koopt ten slotte zijn energie aan via openbare aanbestedingen, waardoor alle marktspelers kunnen aanbieden. Minicompetitie VEB koopt zijn certificaten aan via een maandelijkse minicompetitie met verschillende aanbieders. Dit leidt tot een lage prijs voor VEB en voor de klanten. Ook voor verschillende efficiëntiediensten wordt een model van minicompetitie tussen energiedienstenleveranciers gehanteerd. Dergelijke minicompetitie kan relatief snel gaan: de energiedienstenleveranciers die geselecteerd worden na de aanbesteding maken telkens hun offerte met plan van aanpak. Actie centraal Bij VEB staat alles ten dienste van de gegarandeerde energiebesparing. Bij een energieprestatiecontract staat de ESCO niet onder contract voor de dienstverlening of installaties op zich, maar voor het resultaat: de vooropgestelde energiebesparing moet gerealiseerd worden. Samenwerken Voor VEB staat samenwerking centraal. In de stuurgroep van VEB zijn tal van publieke diensten vertegenwoordigd: het Facilitair Bedrijf, Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, GO!, VDAB, Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, Provincie Antwerpen, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Woonhaven Antwerpen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden en Ziekenhuisnetwerk Antwerpen. De stuurgroep fungeert als essentieel klankbord bij de belangrijkste beslissingen, zodanig dat de dienstverlening van VEB volledig op maat van de Vlaamse overheid wordt ingericht. Naast de intense samenwerking met bovenstaande vermelde organisaties, wordt ook op regelmatige basis afgestemd of advies ingewonnen bij diverse andere publieke diensten, zoals EWI, VEA, departement Omgeving en vele andere. Voor de (digitale) facturatie heeft VEB afgestemd met het departement Financiën en Begroting voor hun Orafin-toepassing en voor de XML-facturatie met het federale niveau. Einde 2014 heeft VEB de Egov award6 ontvangen voor de goede samenwerking met andere overheidsdiensten. 5 Decreet van 15 juli 2011 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV VEB 6 Egov award voor samenwerking