Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil

Thierry Debels
Thierry DebelsGastprofessor at Vrije Universiteit Brussel um Vrije Universiteit Brussel

In de begroting 2020 wordt een afwijking van 86.517.000 euro voor Fedasil gevraagd. Dat heeft deels te maken met de achterstand in facturatie van de medische zorgverstrekkers.

2370793/001DOC 55
C H A M B R E 2e S E S S I O N D E L A 55 e  L É G I S L AT U R E 2019 2020 K A M E R • 2e Z I T T I N G VA N D E 55 e  Z I T T I N G S P E R I O D E
A.B: 40.42.4140.44 Dotation à l'Agence Fédérale
pour l'accueil des demandeurs d'Asile
B.A: 40.42.4140.44 Dotatie aan het Federaal
Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
Dérogation demandée : 86.517.000 euros en
crédit d’engagement et de liquidation (par
rapport aux 3/12èmes de la dotation 2018) en
exécution de l’article 53 alinéa 3 de la loi du 22
mai 2003.
Gevraagde afwijking : 86.517.000 euro in
vastleggingskrediet en vereffeningskrediet
(vergeleken met 3/12de
van de dotatie 2018) in
uitvoering van artikel 53 alinea 3 van de wet van
22 mei 2003.
Justification (Base légale, opportunité, méthode
de calcul, toute autre explication pertinente,..):
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit,
berekeningsmethode, elke andere afdoende
verklaring,…):
La demande de dérogation pour le premier
trimestre 2020 de 86.517.000 euros est
structurée de la manière suivante :
De gevraagde afwijking voor het eerste kwartaal
2020 ten belope van 86.517.000 euro is
opgebouwd als volgt :
Suite à l’évolution de la capacité du réseau, les
besoins budgétaires ont été revus à la hausse
afin de prendre en compte un effet volume
supplémentaire.
Ten gevolge van de evolutie van de capaciteit
van het netwerk, zijn de budgettaire behoeften
daarnaast aangepast om rekening te houden
met een bijkomend volume-effect.
Sur la base du modèle de prévision intégré de
mai 2019, qui est utilisé pour estimer la capacité
minimale nécessaire du réseau d’accueil, cet
effet de volume est estimé à 41.161.000 euros.
Op basis van het geïntegreerd prognosemodel
van mei 2019 dat gebruikt wordt om de
minimaal noodzakelijke capaciteit van het
opvangnetwerk te ramen, wordt dit volume-
effect geraamd op 41.161.000 euro.
Il convient également de tenir compte pour le
premier trimestre 2020 des dépenses uniques
supplémentaires suivantes :
Verder dient bijkomend rekening gehouden te
worden met volgende éénmalige uitgaven in het
eerste kwartaal 2020:
- Etant donné le retard de facturation des
prestataires de soins médicaux, il y a
systématiquement une augmentation du niveau
de dépenses en janvier, suite à la facturation
tardive pour l’exercice précédent. Ces dépenses
supplémentaires sont estimées à 2.000.000
euros pour le premier trimestre 2020.
- door de achterstand in facturatie van de
medische zorgverstrekkers is er in januari
telkens een verhoogd uitgavenniveau, ten
gevolge van laattijdige facturen voor het vorige
boekjaar. Deze meeruitgave voor het eerste
kwartaal 2020 wordt ingeschat op 2.000.000
euro.
- les partenaires d’accueil (CR/RK,…) ont
contractuellement le droit de percevoir au début
de l’année une avance de 25% des dépenses de
l’année précédente, et ce pour financer leur
fonctionnement. Pour 2020, ce montant a été
évalué à 47.985.702 euros.
- conventioneel hebben de opvangpartners
(RK/CR,…) in het begin van het jaar recht op een
voorschot om hun werking te financieren voor
25% met hun uitgaven van vorig jaar. Dit werd
voor 2020 begroot op 47.985.702 euro.
En outre, Fedasil prévoit, sur base de ses
prévisions, que des réserves d’années
antérieures seront disponibles à hauteur de
4.629.332 euros, et pourront donc être utilisées
pour le premier trimestre de 2020. La demande
Bovendien verwacht Fedasil, op basis van de
prognoses, dat de reserves van de voorgaande
jaren beschikbaar zullen zijn voor een bedrag
van 4.629.332 euro, en daarom kunnen worden
gebruikt voor het eerste kwartaal van 2020.
0793/001DOC 55238
C H A M B R E 2e S E S S I O N D E L A 55 e  L É G I S L AT U R E 2019 2020 K A M E R • 2e Z I T T I N G VA N D E 55 e  Z I T T I N G S P E R I O D E
de dérogation est par conséquent diminuée de
ce montant.
Bijgevolg wordt het afwijkingsverzoek
verminderd met dat bedrag.
Cela porte le montant total de la dérogation
pour le premier trimestre 2020 à 86.517.000
euros.
Dit brengt de totale afwijking voor het eerste
kwartaal 2020 op 86.517.000 euro.
Programme 40/7 - Appui juridique Programma 40/7 - Juridische ondersteuning
A.B.: 40.70.121101 Honoraires des avocats,
médecins et experts
B.A.: 40.70.121101 Erelonen advocaten, dokters
en experten
Dérogation demandée : + 65 000 euros en crédit
d’engagement et + 66 000 euros de liquidation
(par rapport aux 3/12èmes
)
Gevraagde afwijking : + 65 000 euro in
vastleggingskrediet en + 66 000 euro
vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den
)
Justification (Base légale, opportunité, méthode
de calcul, toute autre explication pertinente,..):
Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit,
berekeningsmethode, elke andere afdoende
verklaring,…):
Honoraires d’avocats et frais de justice dans les
dossiers "attentat de zaventem et Abdelslam".
Juridische kosten en gerechtskosten in de zaken
"Zaventem en Abdelslam".
Division organique 50 – Centre de crise Organisatieafdeling 50 - Crisiscentrum
Programme 50/0 – Subsistance Programma 50/0 – Bestaansmiddelen

Recomendados

FEDASIL krijgt 14 miljoen euro extra von
FEDASIL krijgt 14 miljoen euro extraFEDASIL krijgt 14 miljoen euro extra
FEDASIL krijgt 14 miljoen euro extraThierry Debels
431 views1 Folie
Opnieuw 41.161.000 euro extra voor Fedasil von
Opnieuw 41.161.000 euro extra voor FedasilOpnieuw 41.161.000 euro extra voor Fedasil
Opnieuw 41.161.000 euro extra voor FedasilThierry Debels
330 views1 Folie
Kritiek op dotatie Fedasil von
Kritiek op dotatie FedasilKritiek op dotatie Fedasil
Kritiek op dotatie FedasilThierry Debels
63 views1 Folie
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners von
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leeflonersRegering vraag miljoenen euro's extra voor leefloners
Regering vraag miljoenen euro's extra voor leeflonersThierry Debels
156 views1 Folie
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering von
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regeringFederaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regeringThierry Debels
116 views2 Folien
Federaal parlement krijgt nog eens 5 miljoen euro extra von
Federaal parlement krijgt nog eens 5 miljoen euro extraFederaal parlement krijgt nog eens 5 miljoen euro extra
Federaal parlement krijgt nog eens 5 miljoen euro extraThierry Debels
114 views1 Folie

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit... von
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...BOFIDI
2.5K views148 Folien
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit... von
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...BOFIDI
1.8K views96 Folien
Steeds meer schade aan woningen van sociale verhuurkantoren von
Steeds meer schade aan woningen van sociale verhuurkantorenSteeds meer schade aan woningen van sociale verhuurkantoren
Steeds meer schade aan woningen van sociale verhuurkantorenThierry Debels
114 views2 Folien
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen von
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenThierry Debels
260 views6 Folien
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro von
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euroPolitieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euroThierry Debels
404 views1 Folie
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden' von
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'Thierry Debels
432 views56 Folien

Was ist angesagt?(20)

De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit... von BOFIDI
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
BOFIDI2.5K views
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit... von BOFIDI
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
BOFIDI1.8K views
Steeds meer schade aan woningen van sociale verhuurkantoren von Thierry Debels
Steeds meer schade aan woningen van sociale verhuurkantorenSteeds meer schade aan woningen van sociale verhuurkantoren
Steeds meer schade aan woningen van sociale verhuurkantoren
Thierry Debels114 views
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen von Thierry Debels
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Thierry Debels260 views
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro von Thierry Debels
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euroPolitieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro
Politieke partijen krijgen volgend jaar 31 miljoen euro
Thierry Debels404 views
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden' von Thierry Debels
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
Thierry Debels432 views
België pompt 50 miljoen in Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank von Thierry Debels
België pompt 50 miljoen in Aziatische InfrastructuurinvesteringsbankBelgië pompt 50 miljoen in Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank
België pompt 50 miljoen in Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank
Thierry Debels292 views
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar von Thierry Debels
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaarBrussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
Brussel steekt voor 40.000 euro vuurwerk af op oudjaar
Thierry Debels111 views
Overheid schuift UNIA opnieuw extra geld toe von Thierry Debels
Overheid schuift UNIA opnieuw extra geld toeOverheid schuift UNIA opnieuw extra geld toe
Overheid schuift UNIA opnieuw extra geld toe
Thierry Debels337 views
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels von Thierry Debels
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadelsIslamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels
Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels
Thierry Debels206 views
Politieke partijen krijgen 2 miljoen euro extra von Thierry Debels
Politieke partijen krijgen 2 miljoen euro extraPolitieke partijen krijgen 2 miljoen euro extra
Politieke partijen krijgen 2 miljoen euro extra
Thierry Debels143 views
5000 Belgische woningen in offshore-constructie von Thierry Debels
5000 Belgische woningen in offshore-constructie5000 Belgische woningen in offshore-constructie
5000 Belgische woningen in offshore-constructie
Thierry Debels180 views
Haven van Brussel is verantwoordingsstukken kwijt von Thierry Debels
Haven van Brussel is verantwoordingsstukken kwijtHaven van Brussel is verantwoordingsstukken kwijt
Haven van Brussel is verantwoordingsstukken kwijt
Thierry Debels114 views
EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER von Thierry Debels
EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITEREU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER
EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER
Thierry Debels367 views
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting von Thierry Debels
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begrotingAsielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting
Thierry Debels42 views
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018 von Thierry Debels
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Thierry Debels186 views
Rekenhof hekelt groenestroomcertificaten verbrandingsoven Brussel von Thierry Debels
Rekenhof hekelt groenestroomcertificaten verbrandingsoven BrusselRekenhof hekelt groenestroomcertificaten verbrandingsoven Brussel
Rekenhof hekelt groenestroomcertificaten verbrandingsoven Brussel
Thierry Debels136 views
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EU von Thierry Debels
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EUOntslagronde in banksector door globalisering volgens EU
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EU
Thierry Debels42 views
Stad Brussel geeft subsidie voor project Aznavour von Thierry Debels
Stad Brussel geeft subsidie voor project AznavourStad Brussel geeft subsidie voor project Aznavour
Stad Brussel geeft subsidie voor project Aznavour
Thierry Debels100 views
Regering vraagt 22 miljoen euro extra voor SHAPE village von Thierry Debels
Regering vraagt 22 miljoen euro extra voor SHAPE villageRegering vraagt 22 miljoen euro extra voor SHAPE village
Regering vraagt 22 miljoen euro extra voor SHAPE village
Thierry Debels139 views

Similar a Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil

Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018 von
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018Thierry Debels
71 views1 Folie
Pensioenkas van de Kamer is ondergefinancierd von
Pensioenkas van de Kamer is ondergefinancierdPensioenkas van de Kamer is ondergefinancierd
Pensioenkas van de Kamer is ondergefinancierdThierry Debels
86 views2 Folien
Coronavirus check list steunmaatregelen - partena pro - update 15042020 von
Coronavirus  check list steunmaatregelen - partena pro - update 15042020Coronavirus  check list steunmaatregelen - partena pro - update 15042020
Coronavirus check list steunmaatregelen - partena pro - update 15042020Sven De Backer
606 views4 Folien
Rekenhof kritisch over opbrengst emissierechten von
Rekenhof kritisch over opbrengst emissierechtenRekenhof kritisch over opbrengst emissierechten
Rekenhof kritisch over opbrengst emissierechtenThierry Debels
79 views1 Folie
Nederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksector von
Nederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksectorNederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksector
Nederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksectorThierry Debels
56 views15 Folien
Koning Albert II krijgt 135.000 euro extra von
Koning Albert II krijgt 135.000 euro extraKoning Albert II krijgt 135.000 euro extra
Koning Albert II krijgt 135.000 euro extraThierry Debels
196 views2 Folien

Similar a Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil(20)

Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018 von Thierry Debels
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
Thierry Debels71 views
Pensioenkas van de Kamer is ondergefinancierd von Thierry Debels
Pensioenkas van de Kamer is ondergefinancierdPensioenkas van de Kamer is ondergefinancierd
Pensioenkas van de Kamer is ondergefinancierd
Thierry Debels86 views
Coronavirus check list steunmaatregelen - partena pro - update 15042020 von Sven De Backer
Coronavirus  check list steunmaatregelen - partena pro - update 15042020Coronavirus  check list steunmaatregelen - partena pro - update 15042020
Coronavirus check list steunmaatregelen - partena pro - update 15042020
Sven De Backer606 views
Rekenhof kritisch over opbrengst emissierechten von Thierry Debels
Rekenhof kritisch over opbrengst emissierechtenRekenhof kritisch over opbrengst emissierechten
Rekenhof kritisch over opbrengst emissierechten
Thierry Debels79 views
Nederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksector von Thierry Debels
Nederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksectorNederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksector
Nederland krijgt Europees geld voor ontslagen banksector
Thierry Debels56 views
Koning Albert II krijgt 135.000 euro extra von Thierry Debels
Koning Albert II krijgt 135.000 euro extraKoning Albert II krijgt 135.000 euro extra
Koning Albert II krijgt 135.000 euro extra
Thierry Debels196 views
Dading ITC BVBA en Brussel over Offerfeest 2016 von Thierry Debels
Dading ITC BVBA en Brussel over Offerfeest 2016Dading ITC BVBA en Brussel over Offerfeest 2016
Dading ITC BVBA en Brussel over Offerfeest 2016
Thierry Debels218 views
Asielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euro von Thierry Debels
Asielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euroAsielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euro
Asielcrisis duwt krediet voor OCMW's boven miljard euro
Thierry Debels164 views
Regering vraagt opnieuw afwijking voor koning Filip von Thierry Debels
Regering vraagt opnieuw afwijking voor koning FilipRegering vraagt opnieuw afwijking voor koning Filip
Regering vraagt opnieuw afwijking voor koning Filip
Thierry Debels68 views
Voorziening en kosten von Eddy Vaassen
Voorziening en kostenVoorziening en kosten
Voorziening en kosten
Eddy Vaassen1.8K views
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro von Thierry Debels
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euroMoslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
Thierry Debels126 views
SoBru scheurde broek aan Riverdance von Thierry Debels
SoBru scheurde broek aan RiverdanceSoBru scheurde broek aan Riverdance
SoBru scheurde broek aan Riverdance
Thierry Debels109 views
Gentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijten von Thierry Debels
Gentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijtenGentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijten
Gentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijten
Thierry Debels138 views
Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif von Thierry Debels
Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif
Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif
Thierry Debels72 views
PVDA krijgt geschenk van 1,8 miljoen euro von Thierry Debels
PVDA krijgt geschenk van 1,8 miljoen euroPVDA krijgt geschenk van 1,8 miljoen euro
PVDA krijgt geschenk van 1,8 miljoen euro
Thierry Debels71 views
Novelle begroting 2015 von Gilbert Okx
Novelle begroting 2015Novelle begroting 2015
Novelle begroting 2015
Gilbert Okx224 views
Turkije krijgt nog eens 3 miljard euro extra van EU von Thierry Debels
Turkije krijgt nog eens 3 miljard euro extra van EUTurkije krijgt nog eens 3 miljard euro extra van EU
Turkije krijgt nog eens 3 miljard euro extra van EU
Thierry Debels86 views

Más de Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew von
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewThierry Debels
2.3K views49 Folien
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez von
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezThierry Debels
1K views12 Folien
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel von
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelThierry Debels
909 views52 Folien
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel von
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelThierry Debels
714 views65 Folien
AVROX - Modification non statutaire de mandataires von
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesThierry Debels
286 views5 Folien
AstraZeneca - Transparency register EU von
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUThierry Debels
374 views7 Folien

Más de Thierry Debels(20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew von Thierry Debels
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Thierry Debels2.3K views
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez von Thierry Debels
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Thierry Debels1K views
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel von Thierry Debels
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Thierry Debels909 views
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel von Thierry Debels
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Thierry Debels714 views
AVROX - Modification non statutaire de mandataires von Thierry Debels
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
Thierry Debels286 views
AstraZeneca - Transparency register EU von Thierry Debels
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
Thierry Debels374 views
Kamerbrief erkenning Stay Behind von Thierry Debels
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Thierry Debels347 views
Financiering moskeeën in Vlaanderen von Thierry Debels
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Thierry Debels389 views
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21 von Thierry Debels
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
Thierry Debels1.1K views
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21 von Thierry Debels
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Thierry Debels814 views
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i... von Thierry Debels
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
Thierry Debels471 views
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,... von Thierry Debels
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
Thierry Debels197 views
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases von Thierry Debels
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
Thierry Debels239 views
Démission administrateur Avrox von Thierry Debels
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
Thierry Debels224 views
Registratie BioNTech in lobbyregister EU von Thierry Debels
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Thierry Debels285 views
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL von Thierry Debels
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
Thierry Debels1K views
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot von Thierry Debels
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Thierry Debels430 views
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network von Thierry Debels
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Thierry Debels209 views
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -... von Thierry Debels
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Thierry Debels474 views

Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil

 • 1. 2370793/001DOC 55 C H A M B R E 2e S E S S I O N D E L A 55 e  L É G I S L AT U R E 2019 2020 K A M E R • 2e Z I T T I N G VA N D E 55 e  Z I T T I N G S P E R I O D E A.B: 40.42.4140.44 Dotation à l'Agence Fédérale pour l'accueil des demandeurs d'Asile B.A: 40.42.4140.44 Dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers Dérogation demandée : 86.517.000 euros en crédit d’engagement et de liquidation (par rapport aux 3/12èmes de la dotation 2018) en exécution de l’article 53 alinéa 3 de la loi du 22 mai 2003. Gevraagde afwijking : 86.517.000 euro in vastleggingskrediet en vereffeningskrediet (vergeleken met 3/12de van de dotatie 2018) in uitvoering van artikel 53 alinea 3 van de wet van 22 mei 2003. Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..): Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…): La demande de dérogation pour le premier trimestre 2020 de 86.517.000 euros est structurée de la manière suivante : De gevraagde afwijking voor het eerste kwartaal 2020 ten belope van 86.517.000 euro is opgebouwd als volgt : Suite à l’évolution de la capacité du réseau, les besoins budgétaires ont été revus à la hausse afin de prendre en compte un effet volume supplémentaire. Ten gevolge van de evolutie van de capaciteit van het netwerk, zijn de budgettaire behoeften daarnaast aangepast om rekening te houden met een bijkomend volume-effect. Sur la base du modèle de prévision intégré de mai 2019, qui est utilisé pour estimer la capacité minimale nécessaire du réseau d’accueil, cet effet de volume est estimé à 41.161.000 euros. Op basis van het geïntegreerd prognosemodel van mei 2019 dat gebruikt wordt om de minimaal noodzakelijke capaciteit van het opvangnetwerk te ramen, wordt dit volume- effect geraamd op 41.161.000 euro. Il convient également de tenir compte pour le premier trimestre 2020 des dépenses uniques supplémentaires suivantes : Verder dient bijkomend rekening gehouden te worden met volgende éénmalige uitgaven in het eerste kwartaal 2020: - Etant donné le retard de facturation des prestataires de soins médicaux, il y a systématiquement une augmentation du niveau de dépenses en janvier, suite à la facturation tardive pour l’exercice précédent. Ces dépenses supplémentaires sont estimées à 2.000.000 euros pour le premier trimestre 2020. - door de achterstand in facturatie van de medische zorgverstrekkers is er in januari telkens een verhoogd uitgavenniveau, ten gevolge van laattijdige facturen voor het vorige boekjaar. Deze meeruitgave voor het eerste kwartaal 2020 wordt ingeschat op 2.000.000 euro. - les partenaires d’accueil (CR/RK,…) ont contractuellement le droit de percevoir au début de l’année une avance de 25% des dépenses de l’année précédente, et ce pour financer leur fonctionnement. Pour 2020, ce montant a été évalué à 47.985.702 euros. - conventioneel hebben de opvangpartners (RK/CR,…) in het begin van het jaar recht op een voorschot om hun werking te financieren voor 25% met hun uitgaven van vorig jaar. Dit werd voor 2020 begroot op 47.985.702 euro. En outre, Fedasil prévoit, sur base de ses prévisions, que des réserves d’années antérieures seront disponibles à hauteur de 4.629.332 euros, et pourront donc être utilisées pour le premier trimestre de 2020. La demande Bovendien verwacht Fedasil, op basis van de prognoses, dat de reserves van de voorgaande jaren beschikbaar zullen zijn voor een bedrag van 4.629.332 euro, en daarom kunnen worden gebruikt voor het eerste kwartaal van 2020.
 • 2. 0793/001DOC 55238 C H A M B R E 2e S E S S I O N D E L A 55 e  L É G I S L AT U R E 2019 2020 K A M E R • 2e Z I T T I N G VA N D E 55 e  Z I T T I N G S P E R I O D E de dérogation est par conséquent diminuée de ce montant. Bijgevolg wordt het afwijkingsverzoek verminderd met dat bedrag. Cela porte le montant total de la dérogation pour le premier trimestre 2020 à 86.517.000 euros. Dit brengt de totale afwijking voor het eerste kwartaal 2020 op 86.517.000 euro. Programme 40/7 - Appui juridique Programma 40/7 - Juridische ondersteuning A.B.: 40.70.121101 Honoraires des avocats, médecins et experts B.A.: 40.70.121101 Erelonen advocaten, dokters en experten Dérogation demandée : + 65 000 euros en crédit d’engagement et + 66 000 euros de liquidation (par rapport aux 3/12èmes ) Gevraagde afwijking : + 65 000 euro in vastleggingskrediet en + 66 000 euro vereffeningskrediet (vergeleken met de 3/12den ) Justification (Base légale, opportunité, méthode de calcul, toute autre explication pertinente,..): Verantwoording (wettelijke basis, opportuniteit, berekeningsmethode, elke andere afdoende verklaring,…): Honoraires d’avocats et frais de justice dans les dossiers "attentat de zaventem et Abdelslam". Juridische kosten en gerechtskosten in de zaken "Zaventem en Abdelslam". Division organique 50 – Centre de crise Organisatieafdeling 50 - Crisiscentrum Programme 50/0 – Subsistance Programma 50/0 – Bestaansmiddelen