Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten

Thierry Debels
Thierry DebelsGastprofessor at Vrije Universiteit Brussel um Vrije Universiteit Brussel

Deze opdracht heeft betrekking op de promotie van het fietsbeleid, het imago van de fiets en van de fietsinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest enop de invoering van bewustmakingsacties met het doel een 'modale verschuiving' tot stand te brengen.

PB/S S250
30/12/2019
621014-2019-NL
Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 1 / 4
30/12/2019 S250
https://ted.europa.eu/
TED
Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure
Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie
1 / 4
Deze aankondiging op de TED-website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:621014-2019:TEXT:NL:HTML
België-Brussel: Reclame- en marketingdiensten
2019/S 250-621014
Aankondiging van een gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure
Diensten
Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen
Officiële benaming: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit,
Directie Beleid
Nationaal identificatienummer: 0316.381.039_17422
Postadres: Vooruitgangsstraat 80/1
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100
Postcode: 1035
Land: België
Contactpersoon: Sofie Walschap
E-mail: swalschap@sprb.brussels
Telefoon: +32 22041993
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360594
I.2) Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4) Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5) Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Mobiliteit en Openbare werken
Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming:
'Bike for Brussels': promotie van de fiets in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Referentienummer: DAA-S19.073-F03_0
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
79340000
II.1.3) Type opdracht
Diensten
II.1.4) Korte beschrijving:
PB/S S250
30/12/2019
621014-2019-NL
Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 2 / 4
30/12/2019 S250
https://ted.europa.eu/
TED
Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure
Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie
2 / 4
Deze overeenkomst is een dienstenopdracht die betrekking heeft op: de regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest heeft in het ontwerp van gewestelijk Mobiliteitsplan 'GoodMove' de doelstelling bepaald
om de modal split van de fiets te verdubbelen tegen 2025. Om coherentie in de fietscommunicatie te krijgen
werd in 2017 de branding 'Bike for Brussels' gecreëerd. Deze branding laat toe om alle fietscommunicatie van
Brussel Mobiliteit te stroomlijnen en alles wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet om de fiets te promoten
in de kijker te zetten: fietsparkings, fietsboxen, nieuwe fietsinfrastructuur, campagnes, partnerships, [...].
Deze opdracht heeft enerzijds betrekking op de promotie van het fietsbeleid, het imago van de fiets
en van de fietsinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en anderzijds op de invoering van
bewustmakingsacties met het doel een modale verschuiving tot stand te brengen.
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 989 974.00 EUR
II.2) Beschrijving
II.2.1) Benaming:
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Deze overeenkomst is een dienstenopdracht die betrekking heeft op: de regering van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest heeft in het ontwerp van gewestelijk Mobiliteitsplan 'GoodMove' de doelstelling bepaald
om de modal split van de fiets te verdubbelen tegen 2025. Om coherentie in de fietscommunicatie te krijgen
werd in 2017 de branding 'Bike for Brussels' gecreëerd. Deze branding laat toe om alle fietscommunicatie van
Brussel Mobiliteit te stroomlijnen en alles wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet om de fiets te promoten
in de kijker te zetten: fietsparkings, fietsboxen, nieuwe fietsinfrastructuur, campagnes, partnerships, [...].
Deze opdracht heeft enerzijds betrekking op de promotie van het fietsbeleid, het imago van de fiets
en van de fietsinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en anderzijds op de invoering van
bewustmakingsacties met het doel een modale verschuiving tot stand te brengen.
Het doel van deze opdracht is om verder op een concrete, algemene of lokale en doelgerichte manier te
communiceren met de burgers om de fiets als stedelijk vervoersmiddel en als doeltreffend te promoten, en dit
onder de noemer van 'Bike for Brussels'. Het werd dat hiervoor moet worden ondernomen omvat 5 opdrachten:
— opdracht 1: opstellen van een strategisch communicatieplan tot eind 2020,
— opdracht 2: een ontwikkeling van specifieke communicatiecampagnes om de fiets te promoten 'Bike for
Brussels',
— opdracht 3: beheer van de sociale media van Bike voor Brussels,
— opdracht 4: organisatie van evenementen die het gebruik van de fiets als stedelijk vervoersmiddel promoten,
— opdracht 5: ontwikkeling en verspreiding van informatietools.
II.2.5) Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodologie en ingezette middelen / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit, geschiktheid en orginaliteit van het communicatieconcept / Weging: 30
Prijs - Weging: 35
II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen
PB/S S250
30/12/2019
621014-2019-NL
Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 3 / 4
30/12/2019 S250
https://ted.europa.eu/
TED
Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure
Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie
3 / 4
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd: neen
II.2.14) Nadere inlichtingen
Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving
IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 129-316828
IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
Afdeling V: Gunning van een opdracht
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2) Gunning van een opdracht
V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/10/2019
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3) Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mortierbrigade nv
Nationaal identificatienummer: BE0870026157
Postadres: Waelhemstraat 77
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100
Postcode: 1030
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 989 974.00 EUR
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.3) Nadere inlichtingen:
PB/S S250
30/12/2019
621014-2019-NL
Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 4 / 4
30/12/2019 S250
https://ted.europa.eu/
TED
Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure
Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie
4 / 4
Op 16.7.2019 om 9:30, vindt er een infosessie plaats op het volgende adres: Vooruitgangstraat 80, 1030
Brussel in zaal Magritte, 6
e
verdieping.
Deze infosessie is verplicht. Tijdens deze vergadering zal een attest van deelname overhandigd worden. Het
niet-deelnemen aan de infosessie kan tot gevolg hebben dat de offerte onregelmatig is. Aan de inschrijvers
wordt gevraagd in te schrijven met een e-mail naar het adres swalschap@gob.brussels en de naam en functie
mee te delen van de perso(o)n(en) die zal (zullen) worden afgevaardigd naar de infosessie. De inschrijvers
moeten eveneens het e-mailadres opgeven waarnaar het proces-verbaal van de infosessie gestuurd kan
worden. Teneinde een correct verloop van de infosessie mogelijk te maken, wordt gevraagd aan de potentiële
inschrijvers die wensen deel te nemen om hun vragen door te geven aan de aanbesteder, en dit enkel via het e-
mailadres swalschap@gob.brussels en ten laatste 5 dagen voor de infosessie. Na afloop van de infosessie zal
de aanbesteder het proces-verbaal per e-mail bezorgen aan de inschrijvers die naar de sessie zijn gekomen.
VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State en Burgerlijke Rechtbanken
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State en Burgerlijke Rechtbanken
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
Elk beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid of nietigverklaring van een gunningsbeslissing (of
opzegging) moet ingesteld worden bij de Raad van State:
— binnen 15 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot schorsing bij
uiterst dringende noodzakelijkheid,
— binnen 60 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot nietigverklaring.
Voor meer details over de beroepprocedure: zie de Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie
en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en
diensten.
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Conseil d'Etat en Tribunaux civils
Postadres: Rue de la Science 33
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
24/12/2019

Recomendados

VRT wil voor 1,4 miljoen euro weten of kijker programma's lust von
VRT wil voor 1,4 miljoen euro weten of kijker programma's lustVRT wil voor 1,4 miljoen euro weten of kijker programma's lust
VRT wil voor 1,4 miljoen euro weten of kijker programma's lustThierry Debels
35 views4 Folien
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro von
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euroVeegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euro
Veegmachine kost stad Brussel ruim 1 miljoen euroThierry Debels
48 views4 Folien
Filters voor mondmaskers van overheid kosten 27 cent per stuk von
Filters voor mondmaskers van overheid kosten 27 cent per stukFilters voor mondmaskers van overheid kosten 27 cent per stuk
Filters voor mondmaskers van overheid kosten 27 cent per stukThierry Debels
547 views4 Folien
De FOREM geeft 3,1 miljoen euro uit aan huur van wagens von
De FOREM geeft 3,1 miljoen euro uit aan huur van wagensDe FOREM geeft 3,1 miljoen euro uit aan huur van wagens
De FOREM geeft 3,1 miljoen euro uit aan huur van wagensThierry Debels
79 views4 Folien
Renovatie van de 'Wintertuin' in Laken von
Renovatie van de 'Wintertuin' in LakenRenovatie van de 'Wintertuin' in Laken
Renovatie van de 'Wintertuin' in LakenThierry Debels
75 views7 Folien
Proximus wint miljoenencontract bij overheid von
Proximus wint miljoenencontract bij overheidProximus wint miljoenencontract bij overheid
Proximus wint miljoenencontract bij overheidThierry Debels
226 views3 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Sogent zoekt partners om Wintercircus uit te baten von
Sogent zoekt partners om Wintercircus uit te batenSogent zoekt partners om Wintercircus uit te baten
Sogent zoekt partners om Wintercircus uit te batenThierry Debels
51 views4 Folien
Geen herbruikbare bekers voor Fedasil von
Geen herbruikbare bekers voor FedasilGeen herbruikbare bekers voor Fedasil
Geen herbruikbare bekers voor FedasilThierry Debels
25 views6 Folien
EU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassa von
EU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassaEU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassa
EU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassaThierry Debels
39 views4 Folien
Overheid zoekt partner bij strijd tegen phishing von
Overheid zoekt partner bij strijd tegen phishingOverheid zoekt partner bij strijd tegen phishing
Overheid zoekt partner bij strijd tegen phishingThierry Debels
27 views4 Folien
Werken aan Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx von
Werken aan Vlaams Wielercentrum Eddy MerckxWerken aan Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx
Werken aan Vlaams Wielercentrum Eddy MerckxThierry Debels
95 views7 Folien
Koninklijk paleis blijft deze zomer gesloten voor het publiek von
Koninklijk paleis blijft deze zomer gesloten voor het publiekKoninklijk paleis blijft deze zomer gesloten voor het publiek
Koninklijk paleis blijft deze zomer gesloten voor het publiekThierry Debels
567 views5 Folien

Was ist angesagt?(20)

Sogent zoekt partners om Wintercircus uit te baten von Thierry Debels
Sogent zoekt partners om Wintercircus uit te batenSogent zoekt partners om Wintercircus uit te baten
Sogent zoekt partners om Wintercircus uit te baten
Thierry Debels51 views
Geen herbruikbare bekers voor Fedasil von Thierry Debels
Geen herbruikbare bekers voor FedasilGeen herbruikbare bekers voor Fedasil
Geen herbruikbare bekers voor Fedasil
Thierry Debels25 views
EU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassa von Thierry Debels
EU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassaEU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassa
EU compenseert eigen uitstoot door investering in biomassa
Thierry Debels39 views
Overheid zoekt partner bij strijd tegen phishing von Thierry Debels
Overheid zoekt partner bij strijd tegen phishingOverheid zoekt partner bij strijd tegen phishing
Overheid zoekt partner bij strijd tegen phishing
Thierry Debels27 views
Werken aan Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx von Thierry Debels
Werken aan Vlaams Wielercentrum Eddy MerckxWerken aan Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx
Werken aan Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx
Thierry Debels95 views
Koninklijk paleis blijft deze zomer gesloten voor het publiek von Thierry Debels
Koninklijk paleis blijft deze zomer gesloten voor het publiekKoninklijk paleis blijft deze zomer gesloten voor het publiek
Koninklijk paleis blijft deze zomer gesloten voor het publiek
Thierry Debels567 views
Infrabel zoekt evenementenplanner von Thierry Debels
Infrabel zoekt evenementenplannerInfrabel zoekt evenementenplanner
Infrabel zoekt evenementenplanner
Thierry Debels73 views
Fedasil Steenokkerzeel heeft levenslijn nodig von Thierry Debels
Fedasil Steenokkerzeel heeft levenslijn nodigFedasil Steenokkerzeel heeft levenslijn nodig
Fedasil Steenokkerzeel heeft levenslijn nodig
Thierry Debels45 views
NMBS koopt voor 2,5 miljoen euro schoenen von Thierry Debels
NMBS koopt voor 2,5 miljoen euro schoenenNMBS koopt voor 2,5 miljoen euro schoenen
NMBS koopt voor 2,5 miljoen euro schoenen
Thierry Debels45 views
Fedasil Arendonk zit zonder waterdesinfectie von Thierry Debels
Fedasil Arendonk zit zonder waterdesinfectieFedasil Arendonk zit zonder waterdesinfectie
Fedasil Arendonk zit zonder waterdesinfectie
Thierry Debels43 views
Vlaamse overheid zoekt futuroloog von Thierry Debels
Vlaamse overheid zoekt futuroloogVlaamse overheid zoekt futuroloog
Vlaamse overheid zoekt futuroloog
Thierry Debels107 views
Securitas mag Gentse parkings bewaken von Thierry Debels
Securitas mag Gentse parkings bewakenSecuritas mag Gentse parkings bewaken
Securitas mag Gentse parkings bewaken
Thierry Debels26 views
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018 von Thierry Debels
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Thierry Debels186 views
Gent zet 3 communicatiebureaus in om klimaat te promoten von Thierry Debels
Gent zet 3 communicatiebureaus in om klimaat te promotenGent zet 3 communicatiebureaus in om klimaat te promoten
Gent zet 3 communicatiebureaus in om klimaat te promoten
Thierry Debels1.1K views
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot von Thierry Debels
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Thierry Debels430 views
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne' von Thierry Debels
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
Brussel zoekt agentschap voor 'relancecampagne'
Thierry Debels706 views
Fedasil zoekt 12 organisaties om asielzoekers te plaatsen von Thierry Debels
Fedasil zoekt 12 organisaties om asielzoekers te plaatsenFedasil zoekt 12 organisaties om asielzoekers te plaatsen
Fedasil zoekt 12 organisaties om asielzoekers te plaatsen
Thierry Debels712 views
Vlaamse Gemeenschap laat rating opnieuw beoordelen von Thierry Debels
Vlaamse Gemeenschap laat rating opnieuw beoordelenVlaamse Gemeenschap laat rating opnieuw beoordelen
Vlaamse Gemeenschap laat rating opnieuw beoordelen
Thierry Debels90 views
Stad Antwerpen wil nudging implementeren von Thierry Debels
Stad Antwerpen wil nudging implementerenStad Antwerpen wil nudging implementeren
Stad Antwerpen wil nudging implementeren
Thierry Debels341 views
Grafys druk von Tom Waege
Grafys drukGrafys druk
Grafys druk
Tom Waege554 views

Similar a Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten

Vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euro von
Vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euroVertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euro
Vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euroThierry Debels
61 views4 Folien
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting von
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichtingMechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichtingThierry Debels
92 views4 Folien
Onafhankelijk Ziekenfonds heeft last van wanbetalers von
Onafhankelijk Ziekenfonds heeft last van wanbetalersOnafhankelijk Ziekenfonds heeft last van wanbetalers
Onafhankelijk Ziekenfonds heeft last van wanbetalersThierry Debels
83 views6 Folien
Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang von
Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvangLeuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang
Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvangThierry Debels
165 views3 Folien
Provincie Luik spendeert miljoen euro aan wijn en champagne von
Provincie Luik spendeert miljoen euro aan wijn en champagneProvincie Luik spendeert miljoen euro aan wijn en champagne
Provincie Luik spendeert miljoen euro aan wijn en champagneThierry Debels
78 views31 Folien
Advies mediabeleid Vlaamse regering kostte 602.980,34 euro von
Advies mediabeleid Vlaamse regering kostte 602.980,34 euroAdvies mediabeleid Vlaamse regering kostte 602.980,34 euro
Advies mediabeleid Vlaamse regering kostte 602.980,34 euroThierry Debels
66 views2 Folien

Similar a Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten(14)

Vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euro von Thierry Debels
Vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euroVertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euro
Vertegenwoordiger Toerisme Vlaanderen Rusland vangt 640.000 euro
Thierry Debels61 views
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting von Thierry Debels
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichtingMechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting
Mechelen geeft kwart miljoen euro uit aan kerstverlichting
Thierry Debels92 views
Onafhankelijk Ziekenfonds heeft last van wanbetalers von Thierry Debels
Onafhankelijk Ziekenfonds heeft last van wanbetalersOnafhankelijk Ziekenfonds heeft last van wanbetalers
Onafhankelijk Ziekenfonds heeft last van wanbetalers
Thierry Debels83 views
Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang von Thierry Debels
Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvangLeuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang
Leuven betaalt hogere kosten schoonmaak met budget kinderopvang
Thierry Debels165 views
Provincie Luik spendeert miljoen euro aan wijn en champagne von Thierry Debels
Provincie Luik spendeert miljoen euro aan wijn en champagneProvincie Luik spendeert miljoen euro aan wijn en champagne
Provincie Luik spendeert miljoen euro aan wijn en champagne
Thierry Debels78 views
Advies mediabeleid Vlaamse regering kostte 602.980,34 euro von Thierry Debels
Advies mediabeleid Vlaamse regering kostte 602.980,34 euroAdvies mediabeleid Vlaamse regering kostte 602.980,34 euro
Advies mediabeleid Vlaamse regering kostte 602.980,34 euro
Thierry Debels66 views
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan von Thierry Debels
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aanAntwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan
Thierry Debels450 views
Sciensano wil dure Lexus huren von Thierry Debels
Sciensano wil dure Lexus hurenSciensano wil dure Lexus huren
Sciensano wil dure Lexus huren
Thierry Debels242 views
Toerisme Vlaanderen zoekt nieuwe vertegenwoordiger Brazilië von Thierry Debels
Toerisme Vlaanderen zoekt nieuwe vertegenwoordiger BraziliëToerisme Vlaanderen zoekt nieuwe vertegenwoordiger Brazilië
Toerisme Vlaanderen zoekt nieuwe vertegenwoordiger Brazilië
Thierry Debels77 views
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen von Thierry Debels
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenStad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Thierry Debels197 views
AG SOB Gent zoekt advocaten voor procedure von Thierry Debels
AG SOB Gent zoekt advocaten voor procedureAG SOB Gent zoekt advocaten voor procedure
AG SOB Gent zoekt advocaten voor procedure
Thierry Debels72 views
De voordelen van elektronische facturering voor europa benutten von Friso de Jong
De voordelen van elektronische facturering voor europa benuttenDe voordelen van elektronische facturering voor europa benutten
De voordelen van elektronische facturering voor europa benutten
Friso de Jong567 views
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro von Thierry Debels
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euroAnti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro
Anti-terreur verdwijnpalen Antwerpse Meir kosten 79.127 euro
Thierry Debels170 views

Más de Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew von
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewThierry Debels
2.3K views49 Folien
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez von
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezThierry Debels
1K views12 Folien
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel von
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelThierry Debels
909 views52 Folien
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel von
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelThierry Debels
714 views65 Folien
AVROX - Modification non statutaire de mandataires von
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesThierry Debels
286 views5 Folien
AstraZeneca - Transparency register EU von
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUThierry Debels
374 views7 Folien

Más de Thierry Debels(20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew von Thierry Debels
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Thierry Debels2.3K views
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez von Thierry Debels
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Thierry Debels1K views
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel von Thierry Debels
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Thierry Debels909 views
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel von Thierry Debels
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Thierry Debels714 views
AVROX - Modification non statutaire de mandataires von Thierry Debels
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
Thierry Debels286 views
AstraZeneca - Transparency register EU von Thierry Debels
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
Thierry Debels374 views
Kamerbrief erkenning Stay Behind von Thierry Debels
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Thierry Debels347 views
Financiering moskeeën in Vlaanderen von Thierry Debels
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Thierry Debels389 views
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen von Thierry Debels
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Thierry Debels260 views
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21 von Thierry Debels
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
Thierry Debels1.1K views
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21 von Thierry Debels
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Thierry Debels814 views
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i... von Thierry Debels
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
Thierry Debels471 views
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,... von Thierry Debels
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
Thierry Debels197 views
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases von Thierry Debels
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
Thierry Debels239 views
Démission administrateur Avrox von Thierry Debels
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
Thierry Debels224 views
Registratie BioNTech in lobbyregister EU von Thierry Debels
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Thierry Debels285 views
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL von Thierry Debels
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
Thierry Debels1K views
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network von Thierry Debels
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Thierry Debels209 views
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -... von Thierry Debels
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Thierry Debels474 views

Mortierbrigade mag voor miljoen euro fiets in Brussel promoten

 • 1. PB/S S250 30/12/2019 621014-2019-NL Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 1 / 4 30/12/2019 S250 https://ted.europa.eu/ TED Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie 1 / 4 Deze aankondiging op de TED-website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:621014-2019:TEXT:NL:HTML België-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2019/S 250-621014 Aankondiging van een gegunde opdracht Resultaten van de aanbestedingsprocedure Diensten Rechtsgrond: Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam en adressen Officiële benaming: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Beleid Nationaal identificatienummer: 0316.381.039_17422 Postadres: Vooruitgangsstraat 80/1 Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1035 Land: België Contactpersoon: Sofie Walschap E-mail: swalschap@sprb.brussels Telefoon: +32 22041993 Internetadres(sen): Hoofdadres: https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360594 I.2) Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding I.4) Soort aanbestedende dienst Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie I.5) Hoofdactiviteit Andere activiteit: Mobiliteit en Openbare werken Afdeling II: Voorwerp II.1) Omvang van de aanbesteding II.1.1) Benaming: 'Bike for Brussels': promotie van de fiets in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Referentienummer: DAA-S19.073-F03_0 II.1.2) CPV-code hoofdcategorie 79340000 II.1.3) Type opdracht Diensten II.1.4) Korte beschrijving:
 • 2. PB/S S250 30/12/2019 621014-2019-NL Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 2 / 4 30/12/2019 S250 https://ted.europa.eu/ TED Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie 2 / 4 Deze overeenkomst is een dienstenopdracht die betrekking heeft op: de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in het ontwerp van gewestelijk Mobiliteitsplan 'GoodMove' de doelstelling bepaald om de modal split van de fiets te verdubbelen tegen 2025. Om coherentie in de fietscommunicatie te krijgen werd in 2017 de branding 'Bike for Brussels' gecreëerd. Deze branding laat toe om alle fietscommunicatie van Brussel Mobiliteit te stroomlijnen en alles wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet om de fiets te promoten in de kijker te zetten: fietsparkings, fietsboxen, nieuwe fietsinfrastructuur, campagnes, partnerships, [...]. Deze opdracht heeft enerzijds betrekking op de promotie van het fietsbeleid, het imago van de fiets en van de fietsinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en anderzijds op de invoering van bewustmakingsacties met het doel een modale verschuiving tot stand te brengen. II.1.6) Inlichtingen over percelen Verdeling in percelen: neen II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) Waarde zonder btw: 989 974.00 EUR II.2) Beschrijving II.2.1) Benaming: II.2.2) Aanvullende CPV-code(s) II.2.3) Plaats van uitvoering NUTS-code: BE10 II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: Deze overeenkomst is een dienstenopdracht die betrekking heeft op: de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft in het ontwerp van gewestelijk Mobiliteitsplan 'GoodMove' de doelstelling bepaald om de modal split van de fiets te verdubbelen tegen 2025. Om coherentie in de fietscommunicatie te krijgen werd in 2017 de branding 'Bike for Brussels' gecreëerd. Deze branding laat toe om alle fietscommunicatie van Brussel Mobiliteit te stroomlijnen en alles wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet om de fiets te promoten in de kijker te zetten: fietsparkings, fietsboxen, nieuwe fietsinfrastructuur, campagnes, partnerships, [...]. Deze opdracht heeft enerzijds betrekking op de promotie van het fietsbeleid, het imago van de fiets en van de fietsinfrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en anderzijds op de invoering van bewustmakingsacties met het doel een modale verschuiving tot stand te brengen. Het doel van deze opdracht is om verder op een concrete, algemene of lokale en doelgerichte manier te communiceren met de burgers om de fiets als stedelijk vervoersmiddel en als doeltreffend te promoten, en dit onder de noemer van 'Bike for Brussels'. Het werd dat hiervoor moet worden ondernomen omvat 5 opdrachten: — opdracht 1: opstellen van een strategisch communicatieplan tot eind 2020, — opdracht 2: een ontwikkeling van specifieke communicatiecampagnes om de fiets te promoten 'Bike for Brussels', — opdracht 3: beheer van de sociale media van Bike voor Brussels, — opdracht 4: organisatie van evenementen die het gebruik van de fiets als stedelijk vervoersmiddel promoten, — opdracht 5: ontwikkeling en verspreiding van informatietools. II.2.5) Gunningscriteria Kwaliteitscriterium - Naam: Methodologie en ingezette middelen / Weging: 35 Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit, geschiktheid en orginaliteit van het communicatieconcept / Weging: 30 Prijs - Weging: 35 II.2.11) Inlichtingen over opties Opties: neen
 • 3. PB/S S250 30/12/2019 621014-2019-NL Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 3 / 4 30/12/2019 S250 https://ted.europa.eu/ TED Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie 3 / 4 II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen II.2.14) Nadere inlichtingen Afdeling IV: Procedure IV.1) Beschrijving IV.1.1) Type procedure Openbare procedure IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) De opdracht valt onder de GPA: ja IV.2) Administratieve inlichtingen IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 129-316828 IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging Afdeling V: Gunning van een opdracht Een opdracht/perceel wordt gegund: ja V.2) Gunning van een opdracht V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: 01/10/2019 V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen Aantal inschrijvingen: 2 Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2 De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen V.2.3) Naam en adres van de contractant Officiële benaming: Mortierbrigade nv Nationaal identificatienummer: BE0870026157 Postadres: Waelhemstraat 77 Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1030 Land: België De contractant is een mkb-bedrijf: ja V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) Totale waarde van de opdracht/het perceel: 989 974.00 EUR V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen VI.3) Nadere inlichtingen:
 • 4. PB/S S250 30/12/2019 621014-2019-NL Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 4 / 4 30/12/2019 S250 https://ted.europa.eu/ TED Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie 4 / 4 Op 16.7.2019 om 9:30, vindt er een infosessie plaats op het volgende adres: Vooruitgangstraat 80, 1030 Brussel in zaal Magritte, 6 e verdieping. Deze infosessie is verplicht. Tijdens deze vergadering zal een attest van deelname overhandigd worden. Het niet-deelnemen aan de infosessie kan tot gevolg hebben dat de offerte onregelmatig is. Aan de inschrijvers wordt gevraagd in te schrijven met een e-mail naar het adres swalschap@gob.brussels en de naam en functie mee te delen van de perso(o)n(en) die zal (zullen) worden afgevaardigd naar de infosessie. De inschrijvers moeten eveneens het e-mailadres opgeven waarnaar het proces-verbaal van de infosessie gestuurd kan worden. Teneinde een correct verloop van de infosessie mogelijk te maken, wordt gevraagd aan de potentiële inschrijvers die wensen deel te nemen om hun vragen door te geven aan de aanbesteder, en dit enkel via het e- mailadres swalschap@gob.brussels en ten laatste 5 dagen voor de infosessie. Na afloop van de infosessie zal de aanbesteder het proces-verbaal per e-mail bezorgen aan de inschrijvers die naar de sessie zijn gekomen. VI.4) Beroepsprocedures VI.4.1) Beroepsinstantie Officiële benaming: Raad van State en Burgerlijke Rechtbanken Postadres: Wetenschapsstraat 33 Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie Officiële benaming: Raad van State en Burgerlijke Rechtbanken Postadres: Wetenschapsstraat 33 Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België VI.4.3) Beroepsprocedure Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: Elk beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid of nietigverklaring van een gunningsbeslissing (of opzegging) moet ingesteld worden bij de Raad van State: — binnen 15 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, — binnen 60 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot nietigverklaring. Voor meer details over de beroepprocedure: zie de Wet van 17.6.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Officiële benaming: Conseil d'Etat en Tribunaux civils Postadres: Rue de la Science 33 Plaats: Bruxelles Postcode: 1040 Land: België VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: 24/12/2019