Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels

Thierry Debels
Thierry DebelsGastprofessor at Vrije Universiteit Brussel um Vrije Universiteit Brussel

Op 9 november 2018 diende de Islamitische Gemeenschap Ensarija, met zetel te Loodsenstraat 56/001, 9000 Gent haar budget 2019 in bij de provincie.

f6si¡rij¿, €ent
document:
eredienst:
adres:
KBO-nummer:
stad/gemeente:
provincie:
Budget 2019
Ensarija
Executief van de Moslims van België
Loodsenstraat 56 bus: I
9000 Gent
0843.817.054
Gent
Oost-Vlaanderen
tr
Dit officiële rapport omvat enkel de
gebruikte grootboekrekeningen.
ñt/9&".t9
M
ffi
voorzitter:
contactpersoon: Halilovic Zlatan
0476742035 :
zl-dz-hal ilovic@hotmai l.com
goedkeuring comité:
advies van de Executieve van de Moslims van België:
indienen bij de provincie:
akteneming provincie:
...t
','I
...t
I
I
I
Ps.iqa.rygkqningcijfers 20L7 in dit rappoft werden goedgekeurd door de raad op
0s/0s/2018.
De budgetcijfers 2018 iqdlt-Eppqrt werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget
zoals goedgekeurd op 221 t0l 2017 .
De MJP-cijfers in dit rapport werdg¡ overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals
goedgekeirrd door de iaäd op 091L212015.
Lls
PJO
N
IN
09 N}lV, 20t8
r-
VI C Êo ') Tos VI
A A ÂJ t) F
feligþSdt' Budset 201e, Ensarija
Ensarija, Gent
I. OverzichÇ evenwicht en exploitatietoelage
Exploitatie
eredienst
gebouwen van de eredienst
bestuur van de eredienst
privaat patrimonium
stichtingen
expl. zonder financieringen
financiering
expl. voor overboekingen
overboekingen
exploitatie eígen fin. bqe$aar
gecorri geerd overschot/tekort exploitatie n-2
Kl overschot/tekortexploitatie n-2
KZ gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1
exploitatie voor toelage
exploitatietoelage
M1 gewone exploitatietoelage
M2 achterstallige exploitatietoelagen
overschot exploitatie
code ontvanosten code uitoaven code overschot/tekoÊ
10 4 459,62 20 5 700.0c -1 240.3f
11 0.0c 2T 21 850,0C -21 850.0(
T2 0.0c 22 4 613.0C -4 613.0(
13 0,0c 23 0.0c 0.0(
t4 0.0c 24 0,0c 0.0(
t0lt4 4¡1S9,62 2An4 32163,00 -27 703,#
15 0,00 25 0.00 0.0c
10/15 41|59.,62 2Al2S 32ldt.Of -27 7r03,3d
29 0.0(
-27 rO3.*
8990 5 703,38
89900 L2 842,7e
MJP 89901 7 139,3t
-26 ¡t!¡9.O0 -zt ooo,o0
26 459.0( 9 22 000,00
26 459,0C 900 22 000.0c
0,0( 901 0.0c
o,oÍ o,o0
A
B
c
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
o
P
a
R
S
T
U
V
W
X
Y
Y'
z
DeK-waardevanhetbudget2019(5703,38€)=deN-waardeu¡tdejaarrekening20lT(12842,76qMINdeK-waardeu¡thetbudget20lB(71j9,38€).
Investeringen
eredienst
gebouwen van de eredienst
bestuur van de eredienst
privaat patrimonium
stichtingen
invest. zonder fi nanciering
financiering
invæt. voor overboeklngen
overboekingen
invest. eigen fin. boe$aar
overschot/tekort invest. N-2
overschoVtekort budgetwijz. N- 1
overschoVtekort ¡nvesteringen
De Y-waarde van het budget 2019 ( 0,00 €) = de z-waarde u¡t de jaaneken¡ng 2017.
Ðe Y-waarde van het budget 2019 ( 0,00 €) = ¿s 7-*..r¿. van een evend)ele budgetwijz¡g¡ng in 2018
De K- en Y-waarde worden als volgt berekend:
K budget 2019 = N jaarrekening 2017 (Kl) verminderd met K budget 2018 (K2)
Y budget 2O19 = Zjaarrekening 2017
Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2019 de Y-waarde verrekend met de
Y'-waarde afgefeíd uít een eventuefe reeds goedgekeurde budgetw'rjziging uít 2018.
2ls
RJO
code ontvanosten code uitoaven code overschot/tekort
30 0.0c 40 0.0t 0.0c
31 0.0c 4L 0,0( 0.0c
32 0.0c 42 0.0t 0,0c
33 0.0c 43 0.0( 0.0c
34 0,0c 44 0.0( 0.0c
3A134 o.o0 4Al4 o.o0 o,o0
35 0.0c 45 0,0( 0.0c
30/35 0,00 4A145 0,o! o,o0
39 0,0c
o,o0
89910 0.0c
89911 0,0c
o.m
rcligiOSOft Budset 201e, Ensarija
Eniarija, Gent
II. Toelagen
Exploitatie
M
mf/ ilr. Leningtasten
Intresten
M exploitatietoelage
M1 gewone exploitatietoelage
M2 achterstallige exploitatietoelagen
Investeringen
toelage eredienst
toelage hoofdgebouw eredienst
toelage andere gebouwen eredienst
toelage woning bedienaar eredienst
toelage bestuur van de eredienst
toelage privaat patrimonium
leningen
Opsplitsing van de exploitatietoelage
províncie Oost-Vlaa nderen
code oveñschot/tekort
9 22 000.0c
900 22 000.0c
901 0,0c
code bedraq
250 0,0c
intresten eredienst
intresten gebouwen eredienst
íntresten bestuur eredíenst
intresten
Leningen
aflossing leningen
3ls
code overschot/tekoÊ
300 0.0c
3100 0.0c
3110 0,0c
3120 0.0c
322 0.0c
332 0,0c
350 0.0c
olo bedraa
10c 22 000.0c
code bedrao
207 0,0c
2L6 0.0c
225 0.0c
236 0,0c
rrl[gþsdt" Budget 2019, Ensarija
Rto
E;rsarija, tlent
IV. Budget details
t00 van
1 1 9 andere
20 Eredienst
200 eredienst
2O01 Schriften en
2002 brood en melk
2010 VâN
2012 van
2020 Onderhoud van de
2061
2063 BA
210
21 00 huur en
2102
2103 onderhoud
2105
22 Bestuur van de eredienst
220
2202 telecommunicatie
2203 informatica
222
2220
2249 andere
227
rekeninqstand budqet mt0
2017 2014 2019 2019
voor de oredienst
van materieel voor de eredienst
en
mandatarissen
mandatarissen
e.a.
&
Ø
3 437.501 4 310.62 4 417.00 4 459,6'
4 417-O0 4 459-6i2 2s0.00i 4310,62
2 2so.0d 4 310.62 4 417.0C 4 459.62
2 250.00i 4 310.6i 4 459,61
7.5d 0.0f 0.00 0.0(
r 187.501
26 517-62 31 450.00 30 876.00 32 t63.00
6 807.65 4 950.0f 3 695.00 5 700.00
I 617.09 I 600.0( 1 323.0C 2 050,00
850-0c640,0c 650,0(
496.1€ 500.0( 600.0c
480.91 450.0( 600.0c
716.0C 2 300.004 358,08 2 300,0f
260_0c 300.0( 300.0c
1 099.7C 1 500.0( I 500.0c
500_0c2 998,38 500,0(
¡l¡¡0.00 550.0f 552.0C 850.00
430.0c 550.0( 600.0c
250.0c
402-1Á 500-00 1 104.OC 500.00
138.64 200.00 200,0c
263.84 300.0( 300,0c
l6 ¡103.63 22250-01 23 354.0f 21 850.00
l6 403.63 22250.00 23 354.0( 21850.00
I000,0c I000.00 I000,0c
4 S00_00 4 s00.0c2030,2C
1951.04 2 500.00 2 500.0c
2 590,45 4 500,00 4 500,0c
I 100.00 I 100.0c831,94
250.00 250.0c
3 306.34 4 250.00 3827.01 4 613.00
2 442,0( 3 570.002ß9.87 3 220,00
248.O1 250.00 250.0c
654.41 750.0c 800.0(
395,0C 800,0c 800,0(
155.0t 220.O4 220.OC
I 037.3f 1 200.00 1 500.0c
548.97 650,00 661.00 661.0t
212,0Q 216,0C 220,0(
336.9i 434.0C M1.Or
67.5{ 130.00 132.00 132.0(
67.5( 130.0c 132,0(
552.00 250.0Í200,0f 250,00
Er werden
4ls
RJO
r€l¡gbsoft" Budget 2019, Ensarija
gìSrijarÈent
Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van het comité van
secretaris
aangestelde vera ntwoordelij ke leden
penningmeester
lú'c &nol,il
sls
Rlo
rcfgiæon' Budget 2019, Ensarija
/^/
td t.¿
l:o Bos T v Utl.ì. A N R EN
flû16'¿als
B U DG ET 2019 : beleidsnota
1
lG Ensarija - Gent Provinci
De beleidsdoelstelling is het in orde brengen van de verplichtingen als erkende islamitische geloofsgemeenschap
in het kader van het eredienstendecreet. Hierbij wordt de noodzakelijke aankopen gedaan, teneinde de
uitoefening van de eredienst te waarborgen.
Het 2019 omvat volgende acties voor het financieel boekjaar 2019:
2.
3. exploitatietoelage
ln het goedgekeurd meerjarenplan 201+2019 is voor 2019 een bedrag ingeschreven van 26.459,00 euro als
exploitatietoelage. ln het budget 2019 bedraagt de exploitatietoelage van de provincie 22.000,00 euro.
4. lnvestering
Geen investeringen.
Aldus goedgekeurd in vergadering van I oktober 2018 van het comité.
Penningmeester
Artikelnr Omschriivino ïoelichtinq Bedraq
10 eredienst
1000 lnzamelinq Collecten bii biizondere vierinqen 4.459.62
Artikelnr Omschriivinq Toelichtino Bedraq
20 eredienst
2000 Heilioe Koran Noodzakeliike verbruiksqoederen eredienst 850
2001 Schriften en Boeken Noodzakeliike verbruiksooederen eredienst 600
2002 Dadels. brood. melk Noodzakeliike verbruiksooederen eredienst 600
2010 Aankooo kledino imam Noodzakeliike materieel eredienst 300
2012 Aank. Moskeeqerief Noodzakeliike materieel eredienst 1.500
2019 Andere aankopen Noodzakeliike materieel eredienst 500
2420 Onderhoud taoiiten Noodzakelíik onderhoud materieel eredienst 600
2021 Onderhoud installatie Noodzakeliik onderhoud materieel eredienst 250
2061 Vezekering vriiwilliqers 200
2063 Vezekerinq BA Buroerliiks aansorakeliikheid 300
21 lGebouwen erediensd
2100 Huur Volqens huurovereenkomst 9.000
2101 Nutsvoozieninqen Verwarmino. elektriciteit. water 4-500
2102 Schoonmaken Poetsen moskee 2.500
2103 Onderhoud Onderhoud moskeeoebouw 4.500
210É. úezekerinqen Verzekerinq moskee 1.100
2105 lnspecties 250
22 lBestuur v/d erediensü
2201 Vezendinoskosten Postzeoels. aanoetekende zendinoen. 250
2202 Telecommunicatie Telefoon en internet 800
2203 lnformatica Boekhoudsoftn¡are 800
2206 Bankkosten Kosten beheer bankrekeninqen 220
2207 Kantoorbenodiodheden Aankooo materiaal 1500
2220 Percent oenninomeester 5% van eioen inkomsten 220
2221 Onkostenverqoedino mand Km-verooedinq + teruobetalinq kosten leden 441
224 Vergoeding hogere
hiërarchie
3% vergoeding EMB '132
227 Vezekeringen mandataris. Vezekering algemene aansprakelijkheid
comité + bestuurdersaansorakeliikheid leden
250
il(t, Seøq h,,^

Recomendados

Begroting 2018 Hicret Camii Sint-Niklaas von
Begroting 2018 Hicret Camii Sint-NiklaasBegroting 2018 Hicret Camii Sint-Niklaas
Begroting 2018 Hicret Camii Sint-NiklaasThierry Debels
216 views6 Folien
Gentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijten von
Gentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijtenGentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijten
Gentse moskee Tevhid Camii krijgt subsidie voor onderhoud tapijtenThierry Debels
138 views6 Folien
Begroting 2018 islamitische gemeenschap Ensarija von
Begroting 2018 islamitische gemeenschap EnsarijaBegroting 2018 islamitische gemeenschap Ensarija
Begroting 2018 islamitische gemeenschap EnsarijaThierry Debels
126 views6 Folien
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EU von
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EUOntslagronde in banksector door globalisering volgens EU
Ontslagronde in banksector door globalisering volgens EUThierry Debels
42 views6 Folien
Kevser moskee uit Aalst krijgt subsidie voor decoratie von
Kevser moskee uit Aalst krijgt subsidie voor decoratieKevser moskee uit Aalst krijgt subsidie voor decoratie
Kevser moskee uit Aalst krijgt subsidie voor decoratieThierry Debels
221 views8 Folien
PVDA krijgt geschenk van 1,8 miljoen euro von
PVDA krijgt geschenk van 1,8 miljoen euroPVDA krijgt geschenk van 1,8 miljoen euro
PVDA krijgt geschenk van 1,8 miljoen euroThierry Debels
71 views2 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil von
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor FedasilRegering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor FedasilThierry Debels
112 views2 Folien
Boekhoudkundige analyse officieel 2 von
Boekhoudkundige analyse officieel 2Boekhoudkundige analyse officieel 2
Boekhoudkundige analyse officieel 2neeltjd
240 views25 Folien
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018 von
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018Thierry Debels
71 views1 Folie
Boekhoudkundige analyse OFFICIEEL von
Boekhoudkundige analyse OFFICIEELBoekhoudkundige analyse OFFICIEEL
Boekhoudkundige analyse OFFICIEELneeltjd
241 views25 Folien
Boetes voor tewerkstelling illegalen amper betaald von
Boetes voor tewerkstelling illegalen amper betaaldBoetes voor tewerkstelling illegalen amper betaald
Boetes voor tewerkstelling illegalen amper betaaldThierry Debels
54 views1 Folie
Ontwerp van werkingsbegroting Vlaams Parlement 2018 von
Ontwerp van werkingsbegroting Vlaams Parlement 2018Ontwerp van werkingsbegroting Vlaams Parlement 2018
Ontwerp van werkingsbegroting Vlaams Parlement 2018Thierry Debels
116 views21 Folien

Was ist angesagt?(17)

Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil von Thierry Debels
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor FedasilRegering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil
Regering vraagt nog eens 86.517.000 euro extra voor Fedasil
Thierry Debels112 views
Boekhoudkundige analyse officieel 2 von neeltjd
Boekhoudkundige analyse officieel 2Boekhoudkundige analyse officieel 2
Boekhoudkundige analyse officieel 2
neeltjd240 views
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018 von Thierry Debels
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
Stad Brussel: tekort van 28,8 miljoen euro in 2018
Thierry Debels71 views
Boekhoudkundige analyse OFFICIEEL von neeltjd
Boekhoudkundige analyse OFFICIEELBoekhoudkundige analyse OFFICIEEL
Boekhoudkundige analyse OFFICIEEL
neeltjd241 views
Boetes voor tewerkstelling illegalen amper betaald von Thierry Debels
Boetes voor tewerkstelling illegalen amper betaaldBoetes voor tewerkstelling illegalen amper betaald
Boetes voor tewerkstelling illegalen amper betaald
Thierry Debels54 views
Ontwerp van werkingsbegroting Vlaams Parlement 2018 von Thierry Debels
Ontwerp van werkingsbegroting Vlaams Parlement 2018Ontwerp van werkingsbegroting Vlaams Parlement 2018
Ontwerp van werkingsbegroting Vlaams Parlement 2018
Thierry Debels116 views
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit... von BOFIDI
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
BOFIDI1.8K views
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit... von BOFIDI
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
De aangifte Personenbelasting 2015 is complexer dan ooit...
BOFIDI2.5K views
Zus van koningin kreeg 14.423,98 euro landbouwsubsidies von Thierry Debels
Zus van koningin kreeg 14.423,98 euro landbouwsubsidiesZus van koningin kreeg 14.423,98 euro landbouwsubsidies
Zus van koningin kreeg 14.423,98 euro landbouwsubsidies
Thierry Debels157 views
ACTIRIS krijgt toelage van 279 miljoen euro van Brusselse regering von Thierry Debels
ACTIRIS krijgt toelage van 279 miljoen euro van Brusselse regeringACTIRIS krijgt toelage van 279 miljoen euro van Brusselse regering
ACTIRIS krijgt toelage van 279 miljoen euro van Brusselse regering
Thierry Debels104 views
Nationale rekeningen (2) von JohanAlberts
Nationale rekeningen (2)Nationale rekeningen (2)
Nationale rekeningen (2)
JohanAlberts1.3K views
Spaarpot met 7,5 miljoen euro bij Pauselijke Missiewerken België von Thierry Debels
Spaarpot met 7,5 miljoen euro bij Pauselijke Missiewerken BelgiëSpaarpot met 7,5 miljoen euro bij Pauselijke Missiewerken België
Spaarpot met 7,5 miljoen euro bij Pauselijke Missiewerken België
Thierry Debels168 views
Regering schuift Senaat 40,8 miljoen euro toe in 2020 von Thierry Debels
Regering schuift Senaat 40,8 miljoen euro toe in 2020Regering schuift Senaat 40,8 miljoen euro toe in 2020
Regering schuift Senaat 40,8 miljoen euro toe in 2020
Thierry Debels72 views
Begroting 2018 Kevser moskee Aalst von Thierry Debels
Begroting 2018 Kevser moskee AalstBegroting 2018 Kevser moskee Aalst
Begroting 2018 Kevser moskee Aalst
Thierry Debels249 views
Politieke partijen omzeilden zelf indexsprong von Thierry Debels
Politieke partijen omzeilden zelf indexsprongPolitieke partijen omzeilden zelf indexsprong
Politieke partijen omzeilden zelf indexsprong
Thierry Debels187 views
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering von Thierry Debels
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regeringFederaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering
Federaal parlement krijgt 5 miljoen euro extra van regering
Thierry Debels116 views

Similar a Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels

Moskee Hicret Camii vraagt subsidie voor gebedskralen von
Moskee Hicret Camii vraagt subsidie voor gebedskralenMoskee Hicret Camii vraagt subsidie voor gebedskralen
Moskee Hicret Camii vraagt subsidie voor gebedskralenThierry Debels
92 views6 Folien
Vroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extra von
Vroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extraVroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extra
Vroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extraThierry Debels
123 views1 Folie
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen von
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenThierry Debels
260 views6 Folien
Opnieuw geld naar Bosnische moskee in Gent von
Opnieuw geld naar Bosnische moskee in GentOpnieuw geld naar Bosnische moskee in Gent
Opnieuw geld naar Bosnische moskee in GentThierry Debels
60 views4 Folien
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden' von
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'Thierry Debels
432 views56 Folien
EY Belgie begroting 2012-2013 von
EY Belgie begroting 2012-2013EY Belgie begroting 2012-2013
EY Belgie begroting 2012-2013EY Belgium
1.6K views62 Folien

Similar a Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels(20)

Moskee Hicret Camii vraagt subsidie voor gebedskralen von Thierry Debels
Moskee Hicret Camii vraagt subsidie voor gebedskralenMoskee Hicret Camii vraagt subsidie voor gebedskralen
Moskee Hicret Camii vraagt subsidie voor gebedskralen
Thierry Debels92 views
Vroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extra von Thierry Debels
Vroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extraVroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extra
Vroegtijdige sluiting Begijntjesbad kost Overijse 100.000 euro extra
Thierry Debels123 views
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen von Thierry Debels
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Thierry Debels260 views
Opnieuw geld naar Bosnische moskee in Gent von Thierry Debels
Opnieuw geld naar Bosnische moskee in GentOpnieuw geld naar Bosnische moskee in Gent
Opnieuw geld naar Bosnische moskee in Gent
Thierry Debels60 views
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden' von Thierry Debels
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
VGC verhoogt budget voor 'etnisch-culturele minderheden'
Thierry Debels432 views
EY Belgie begroting 2012-2013 von EY Belgium
EY Belgie begroting 2012-2013EY Belgie begroting 2012-2013
EY Belgie begroting 2012-2013
EY Belgium1.6K views
Provincie past tekort moskee Huzur opnieuw bij von Thierry Debels
Provincie past tekort moskee Huzur opnieuw bijProvincie past tekort moskee Huzur opnieuw bij
Provincie past tekort moskee Huzur opnieuw bij
Thierry Debels3.1K views
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro von Thierry Debels
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euroMoslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
Moslimexecutieve krijgt opnieuw half miljoen euro
Thierry Debels126 views
SoBru scheurde broek aan Riverdance von Thierry Debels
SoBru scheurde broek aan RiverdanceSoBru scheurde broek aan Riverdance
SoBru scheurde broek aan Riverdance
Thierry Debels109 views
Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif von Thierry Debels
Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif
Antwerpenaar betaalt nieuwe geluidsinstallatie moskee Mehmet Akif
Thierry Debels72 views
Sheets seminar VV&VH en Profisc 3 november 2015 von marcvanvugt
Sheets seminar VV&VH en Profisc 3 november 2015Sheets seminar VV&VH en Profisc 3 november 2015
Sheets seminar VV&VH en Profisc 3 november 2015
marcvanvugt133 views
Ensar moskee in Mol krijgt provinciesubsidie von Thierry Debels
Ensar moskee in Mol krijgt provinciesubsidieEnsar moskee in Mol krijgt provinciesubsidie
Ensar moskee in Mol krijgt provinciesubsidie
Thierry Debels121 views
Antwerpenaar betaalt nieuwe preekstoelen moskee Huzur von Thierry Debels
Antwerpenaar betaalt nieuwe preekstoelen moskee HuzurAntwerpenaar betaalt nieuwe preekstoelen moskee Huzur
Antwerpenaar betaalt nieuwe preekstoelen moskee Huzur
Thierry Debels53 views
Kredietverlening aan ondernemingen update september 2019 von Febelfin
Kredietverlening aan ondernemingen update september 2019Kredietverlening aan ondernemingen update september 2019
Kredietverlening aan ondernemingen update september 2019
Febelfin44 views
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting von Thierry Debels
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begrotingAsielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting
Asielcrisis zet ook druk op Vlaamse begroting
Thierry Debels42 views
FEDASIL krijgt 14 miljoen euro extra von Thierry Debels
FEDASIL krijgt 14 miljoen euro extraFEDASIL krijgt 14 miljoen euro extra
FEDASIL krijgt 14 miljoen euro extra
Thierry Debels431 views
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen von Thierry Debels
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagenStad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. aanpassing 2_bijlagen
Thierry Debels197 views
Chez Claire verloor half miljoen euro von Thierry Debels
Chez Claire verloor half miljoen euroChez Claire verloor half miljoen euro
Chez Claire verloor half miljoen euro
Thierry Debels148 views
Antwerpen Islamic Association krijgt 23.617 euro von Thierry Debels
Antwerpen Islamic Association krijgt 23.617 euro Antwerpen Islamic Association krijgt 23.617 euro
Antwerpen Islamic Association krijgt 23.617 euro
Thierry Debels665 views
Burger betaalt airco, tapijten en software van Antwerpse moskee von Thierry Debels
Burger betaalt airco, tapijten en software van Antwerpse moskeeBurger betaalt airco, tapijten en software van Antwerpse moskee
Burger betaalt airco, tapijten en software van Antwerpse moskee
Thierry Debels145 views

Más de Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew von
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewThierry Debels
2.3K views49 Folien
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez von
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezThierry Debels
1K views12 Folien
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel von
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelThierry Debels
906 views52 Folien
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel von
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelThierry Debels
714 views65 Folien
AVROX - Modification non statutaire de mandataires von
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesThierry Debels
286 views5 Folien
AstraZeneca - Transparency register EU von
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUThierry Debels
374 views7 Folien

Más de Thierry Debels(20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew von Thierry Debels
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Thierry Debels2.3K views
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez von Thierry Debels
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Thierry Debels1K views
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel von Thierry Debels
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Thierry Debels906 views
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel von Thierry Debels
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Thierry Debels714 views
AVROX - Modification non statutaire de mandataires von Thierry Debels
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
Thierry Debels286 views
AstraZeneca - Transparency register EU von Thierry Debels
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
Thierry Debels374 views
Kamerbrief erkenning Stay Behind von Thierry Debels
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Thierry Debels346 views
Financiering moskeeën in Vlaanderen von Thierry Debels
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Thierry Debels389 views
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21 von Thierry Debels
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
Thierry Debels1.1K views
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21 von Thierry Debels
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Thierry Debels814 views
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018 von Thierry Debels
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Thierry Debels186 views
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i... von Thierry Debels
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
Thierry Debels471 views
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,... von Thierry Debels
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
Thierry Debels197 views
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases von Thierry Debels
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
Thierry Debels239 views
Démission administrateur Avrox von Thierry Debels
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
Thierry Debels224 views
Registratie BioNTech in lobbyregister EU von Thierry Debels
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Thierry Debels285 views
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL von Thierry Debels
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
Thierry Debels1K views
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot von Thierry Debels
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Thierry Debels430 views
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network von Thierry Debels
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Thierry Debels209 views

Islamitische geloofsgemeenschap Ensarija vraagt subsidie voor dadels

 • 1. f6si¡rij¿, €ent document: eredienst: adres: KBO-nummer: stad/gemeente: provincie: Budget 2019 Ensarija Executief van de Moslims van België Loodsenstraat 56 bus: I 9000 Gent 0843.817.054 Gent Oost-Vlaanderen tr Dit officiële rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen. ñt/9&".t9 M ffi voorzitter: contactpersoon: Halilovic Zlatan 0476742035 : zl-dz-hal ilovic@hotmai l.com goedkeuring comité: advies van de Executieve van de Moslims van België: indienen bij de provincie: akteneming provincie: ...t ','I ...t I I I Ps.iqa.rygkqningcijfers 20L7 in dit rappoft werden goedgekeurd door de raad op 0s/0s/2018. De budgetcijfers 2018 iqdlt-Eppqrt werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op 221 t0l 2017 . De MJP-cijfers in dit rapport werdg¡ overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeirrd door de iaäd op 091L212015. Lls PJO N IN 09 N}lV, 20t8 r- VI C Êo ') Tos VI A A ÂJ t) F feligþSdt' Budset 201e, Ensarija
 • 2. Ensarija, Gent I. OverzichÇ evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie eredienst gebouwen van de eredienst bestuur van de eredienst privaat patrimonium stichtingen expl. zonder financieringen financiering expl. voor overboekingen overboekingen exploitatie eígen fin. bqe$aar gecorri geerd overschot/tekort exploitatie n-2 Kl overschot/tekortexploitatie n-2 KZ gecorrigeerd overschot/tekort in budget n-1 exploitatie voor toelage exploitatietoelage M1 gewone exploitatietoelage M2 achterstallige exploitatietoelagen overschot exploitatie code ontvanosten code uitoaven code overschot/tekoÊ 10 4 459,62 20 5 700.0c -1 240.3f 11 0.0c 2T 21 850,0C -21 850.0( T2 0.0c 22 4 613.0C -4 613.0( 13 0,0c 23 0.0c 0.0( t4 0.0c 24 0,0c 0.0( t0lt4 4¡1S9,62 2An4 32163,00 -27 703,# 15 0,00 25 0.00 0.0c 10/15 41|59.,62 2Al2S 32ldt.Of -27 7r03,3d 29 0.0( -27 rO3.* 8990 5 703,38 89900 L2 842,7e MJP 89901 7 139,3t -26 ¡t!¡9.O0 -zt ooo,o0 26 459.0( 9 22 000,00 26 459,0C 900 22 000.0c 0,0( 901 0.0c o,oÍ o,o0 A B c D E F G H I J K L M N o P a R S T U V W X Y Y' z DeK-waardevanhetbudget2019(5703,38€)=deN-waardeu¡tdejaarrekening20lT(12842,76qMINdeK-waardeu¡thetbudget20lB(71j9,38€). Investeringen eredienst gebouwen van de eredienst bestuur van de eredienst privaat patrimonium stichtingen invest. zonder fi nanciering financiering invæt. voor overboeklngen overboekingen invest. eigen fin. boe$aar overschot/tekort invest. N-2 overschoVtekort budgetwijz. N- 1 overschoVtekort ¡nvesteringen De Y-waarde van het budget 2019 ( 0,00 €) = de z-waarde u¡t de jaaneken¡ng 2017. Ðe Y-waarde van het budget 2019 ( 0,00 €) = ¿s 7-*..r¿. van een evend)ele budgetwijz¡g¡ng in 2018 De K- en Y-waarde worden als volgt berekend: K budget 2019 = N jaarrekening 2017 (Kl) verminderd met K budget 2018 (K2) Y budget 2O19 = Zjaarrekening 2017 Om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2019 de Y-waarde verrekend met de Y'-waarde afgefeíd uít een eventuefe reeds goedgekeurde budgetw'rjziging uít 2018. 2ls RJO code ontvanosten code uitoaven code overschot/tekort 30 0.0c 40 0.0t 0.0c 31 0.0c 4L 0,0( 0.0c 32 0.0c 42 0.0t 0,0c 33 0.0c 43 0.0( 0.0c 34 0,0c 44 0.0( 0.0c 3A134 o.o0 4Al4 o.o0 o,o0 35 0.0c 45 0,0( 0.0c 30/35 0,00 4A145 0,o! o,o0 39 0,0c o,o0 89910 0.0c 89911 0,0c o.m rcligiOSOft Budset 201e, Ensarija
 • 3. Eniarija, Gent II. Toelagen Exploitatie M mf/ ilr. Leningtasten Intresten M exploitatietoelage M1 gewone exploitatietoelage M2 achterstallige exploitatietoelagen Investeringen toelage eredienst toelage hoofdgebouw eredienst toelage andere gebouwen eredienst toelage woning bedienaar eredienst toelage bestuur van de eredienst toelage privaat patrimonium leningen Opsplitsing van de exploitatietoelage províncie Oost-Vlaa nderen code oveñschot/tekort 9 22 000.0c 900 22 000.0c 901 0,0c code bedraq 250 0,0c intresten eredienst intresten gebouwen eredienst íntresten bestuur eredíenst intresten Leningen aflossing leningen 3ls code overschot/tekoÊ 300 0.0c 3100 0.0c 3110 0,0c 3120 0.0c 322 0.0c 332 0,0c 350 0.0c olo bedraa 10c 22 000.0c code bedrao 207 0,0c 2L6 0.0c 225 0.0c 236 0,0c rrl[gþsdt" Budget 2019, Ensarija Rto
 • 4. E;rsarija, tlent IV. Budget details t00 van 1 1 9 andere 20 Eredienst 200 eredienst 2O01 Schriften en 2002 brood en melk 2010 VâN 2012 van 2020 Onderhoud van de 2061 2063 BA 210 21 00 huur en 2102 2103 onderhoud 2105 22 Bestuur van de eredienst 220 2202 telecommunicatie 2203 informatica 222 2220 2249 andere 227 rekeninqstand budqet mt0 2017 2014 2019 2019 voor de oredienst van materieel voor de eredienst en mandatarissen mandatarissen e.a. & Ø 3 437.501 4 310.62 4 417.00 4 459,6' 4 417-O0 4 459-6i2 2s0.00i 4310,62 2 2so.0d 4 310.62 4 417.0C 4 459.62 2 250.00i 4 310.6i 4 459,61 7.5d 0.0f 0.00 0.0( r 187.501 26 517-62 31 450.00 30 876.00 32 t63.00 6 807.65 4 950.0f 3 695.00 5 700.00 I 617.09 I 600.0( 1 323.0C 2 050,00 850-0c640,0c 650,0( 496.1€ 500.0( 600.0c 480.91 450.0( 600.0c 716.0C 2 300.004 358,08 2 300,0f 260_0c 300.0( 300.0c 1 099.7C 1 500.0( I 500.0c 500_0c2 998,38 500,0( ¡l¡¡0.00 550.0f 552.0C 850.00 430.0c 550.0( 600.0c 250.0c 402-1Á 500-00 1 104.OC 500.00 138.64 200.00 200,0c 263.84 300.0( 300,0c l6 ¡103.63 22250-01 23 354.0f 21 850.00 l6 403.63 22250.00 23 354.0( 21850.00 I000,0c I000.00 I000,0c 4 S00_00 4 s00.0c2030,2C 1951.04 2 500.00 2 500.0c 2 590,45 4 500,00 4 500,0c I 100.00 I 100.0c831,94 250.00 250.0c 3 306.34 4 250.00 3827.01 4 613.00 2 442,0( 3 570.002ß9.87 3 220,00 248.O1 250.00 250.0c 654.41 750.0c 800.0( 395,0C 800,0c 800,0( 155.0t 220.O4 220.OC I 037.3f 1 200.00 1 500.0c 548.97 650,00 661.00 661.0t 212,0Q 216,0C 220,0( 336.9i 434.0C M1.Or 67.5{ 130.00 132.00 132.0( 67.5( 130.0c 132,0( 552.00 250.0Í200,0f 250,00 Er werden 4ls RJO r€l¡gbsoft" Budget 2019, Ensarija
 • 5. gìSrijarÈent Aldus opgemaakt en goedgekeurd in de vergadering van het comité van secretaris aangestelde vera ntwoordelij ke leden penningmeester lú'c &nol,il sls Rlo rcfgiæon' Budget 2019, Ensarija
 • 6. /^/ td t.¿ l:o Bos T v Utl.ì. A N R EN flû16'¿als B U DG ET 2019 : beleidsnota 1 lG Ensarija - Gent Provinci De beleidsdoelstelling is het in orde brengen van de verplichtingen als erkende islamitische geloofsgemeenschap in het kader van het eredienstendecreet. Hierbij wordt de noodzakelijke aankopen gedaan, teneinde de uitoefening van de eredienst te waarborgen. Het 2019 omvat volgende acties voor het financieel boekjaar 2019: 2. 3. exploitatietoelage ln het goedgekeurd meerjarenplan 201+2019 is voor 2019 een bedrag ingeschreven van 26.459,00 euro als exploitatietoelage. ln het budget 2019 bedraagt de exploitatietoelage van de provincie 22.000,00 euro. 4. lnvestering Geen investeringen. Aldus goedgekeurd in vergadering van I oktober 2018 van het comité. Penningmeester Artikelnr Omschriivino ïoelichtinq Bedraq 10 eredienst 1000 lnzamelinq Collecten bii biizondere vierinqen 4.459.62 Artikelnr Omschriivinq Toelichtino Bedraq 20 eredienst 2000 Heilioe Koran Noodzakeliike verbruiksqoederen eredienst 850 2001 Schriften en Boeken Noodzakeliike verbruiksooederen eredienst 600 2002 Dadels. brood. melk Noodzakeliike verbruiksooederen eredienst 600 2010 Aankooo kledino imam Noodzakeliike materieel eredienst 300 2012 Aank. Moskeeqerief Noodzakeliike materieel eredienst 1.500 2019 Andere aankopen Noodzakeliike materieel eredienst 500 2420 Onderhoud taoiiten Noodzakelíik onderhoud materieel eredienst 600 2021 Onderhoud installatie Noodzakeliik onderhoud materieel eredienst 250 2061 Vezekering vriiwilliqers 200 2063 Vezekerinq BA Buroerliiks aansorakeliikheid 300 21 lGebouwen erediensd 2100 Huur Volqens huurovereenkomst 9.000 2101 Nutsvoozieninqen Verwarmino. elektriciteit. water 4-500 2102 Schoonmaken Poetsen moskee 2.500 2103 Onderhoud Onderhoud moskeeoebouw 4.500 210É. úezekerinqen Verzekerinq moskee 1.100 2105 lnspecties 250 22 lBestuur v/d erediensü 2201 Vezendinoskosten Postzeoels. aanoetekende zendinoen. 250 2202 Telecommunicatie Telefoon en internet 800 2203 lnformatica Boekhoudsoftn¡are 800 2206 Bankkosten Kosten beheer bankrekeninqen 220 2207 Kantoorbenodiodheden Aankooo materiaal 1500 2220 Percent oenninomeester 5% van eioen inkomsten 220 2221 Onkostenverqoedino mand Km-verooedinq + teruobetalinq kosten leden 441 224 Vergoeding hogere hiërarchie 3% vergoeding EMB '132 227 Vezekeringen mandataris. Vezekering algemene aansprakelijkheid comité + bestuurdersaansorakeliikheid leden 250 il(t, Seøq h,,^