EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER

Thierry Debels
Thierry DebelsGastprofessor at Vrije Universiteit Brussel um Vrije Universiteit Brussel

Deze overschrijving betreft het voorstel om het programma voor de internationale thermonucleaire experimentele reactor (ITER) te versterken met 284 miljoen EUR aan betalingskredieten. De middelen voor de versterking worden vrijgemaakt uit de programma’s voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en het Fonds voor interne veiligheid (ISF).

11732/17 fb
DG G 2A NL
Raad van de
Europese Unie
Brussel, 29 augustus 2017
(OR. en)
11732/17
FIN 512
BEGELEIDENDE NOTA
van: de heer Günter OETTINGER, lid van de Europese Commissie
ingekomen: 28 augustus 2017
aan: de heer Märt KIVINE, voorzitter van de Raad van de Europese Unie
Betreft: Voorstel tot kredietoverschrijving nr. DEC 18/2017 binnen Afdeling III -
Commissie - van de algemene begroting voor 2017
Hierbij gaat voor de delegaties document DEC 18/2017.
Bijlage: DEC 18/2017
NL 1 NL
EUROPESE COMMISSIE
BRUSSEL, 24/08/2017
ALGEMENE BEGROTING - 2017
AFDELING III - COMMISSIE - TITELS: 18, 32
KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 18/2017
VAN
HOOFDSTUK 18 02 - Interne veiligheid
POST 18 02 01 01 - Steun voor grensbeheer en een gemeenschappelijk
visumbeleid om legitiem reizen te vergemakkelijken
Betalingen - 80 000 000,00
POST 18 02 01 02 - Voorkoming en bestrijding van grensoverschrijdende
georganiseerde misdaad en betere beheersing van veiligheidsgerelateerde risico’s
en crises
Betalingen - 45 000 000,00
ARTIKEL 18 02 51 - Voltooiing van operaties en programma's op het gebied van
de buitengrenzen, veiligheid en bescherming van de vrijheden
Betalingen - 105 000 000,00
HOOFDSTUK 18 03 - Asiel en migratie
ARTIKEL 18 03 51 - Voltooiing van operaties en programma's op het gebied van
terugkeer, vluchtelingen en migratiestromen
Betalingen - 54 000 000,00
NAAR
HOOFDSTUK 32 05 - ITER
POST 32 05 01 02 - Bouw, inbedrijfstelling en exploitatie van de ITER-faciliteiten -
Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER - Fusie voor energie (F4E)
Betalingen 144 357 200,00
ARTIKEL 32 05 51 - Voltooiing van Europese Gemeenschappelijke Onderneming
voor ITER — Fusie voor energie (F4E) (2007 - 2013)
Betalingen 139 642 800,00
NL 2 NL
Inleiding:
Deze overschrijving betreft het voorstel om het programma voor de internationale thermonucleaire experimentele
reactor (ITER) te versterken met 284 miljoen EUR aan betalingskredieten. De middelen voor de versterking worden
vrijgemaakt uit de programma’s voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en het Fonds voor interne
veiligheid (ISF).
NL 3 NL
I. TE VERLAGEN KREDIETEN
I.1
a) Begrotingsonderdeel
18 02 01 01 - Steun voor grensbeheer en een gemeenschappelijk visumbeleid om legitiem reizen te
vergemakkelijken
b) Kwantitatieve gegevens op 07.07.2017
Betalingen
1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB) 364 282 173,00
2 Overschrijvingen 0,00
3 Definitieve kredieten van het begrotingsjaar (1+2) 364 282 173,00
4 Besteding van de definitieve kredieten 97 201 273,56
5 Niet-gebruikte/beschikbare kredieten (3-4) 267 080 899,44
6 Behoeften tot het einde van het begrotingsjaar 187 080 899,44
7 Voorgestelde verlaging 80 000 000,00
8 Verlaging in procenten van de begrotingskredieten (7/1) 21,96 %
9 Verlaging, in procenten van de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar,
van de overeenkomstig artikel 26, lid 1, onder b), van het Financieel Reglement
gecumuleerde overschrijvingen, berekend volgens artikel 14 van de
uitvoeringsvoorschriften
N.v.t.
c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (overdracht van vorig jaar)
Betalingen
1 Bij de aanvang van het jaar beschikbare kredieten 25 929 340,29
2 Op 07.07.2017 beschikbare kredieten 0,00
3 Bestedingsniveau [(1-2)/1] 100,00 %
d) Motivering
Er is vertraging opgelopen met de besteding van de kredieten van het Fonds voor interne veiligheid (ISF), omdat de
lidstaten de aanwijzing van de nationale autoriteiten (verantwoordelijke autoriteiten en auditautoriteiten) nog moesten
afronden. De lidstaten moeten een verantwoordelijke autoriteit (VA) aanwijzen, die belast is met het goede beheer van
en het toezicht op het nationale programma in overeenstemming met de beginselen van goed financieel beheer. De
verantwoordelijke autoriteit kan haar taken gedeeltelijk delegeren aan een gedelegeerde autoriteit. Tot slot moet een
auditautoriteit (AA) worden aangewezen, die onafhankelijk van de verantwoordelijke instantie moet functioneren en
jaarlijks een advies over de rekeningen moet uitbrengen. De meeste definitieve aanwijzingen werden in 2016 afgerond
en de lidstaten hebben in juni 2017 de laatste nationale autoriteiten aangewezen.
Bij de voorbereiding van de ontwerpbegroting 2017 had de Commissie verwacht dat de lidstaten de nationale
programma’s sneller zouden uitvoeren en meer betalingen zouden aangeven in de rekeningen. De veronderstellingen
waren gebaseerd op de ervaring met het opzetten van programma’s en werden berekend als een raming op basis van
de eerdere uitvoering van programma’s in het kader van soortgelijke financieringsinstrumenten. De lidstaten hebben de
rekeningen voor de periode van 16 oktober 2015 tot en met 15 oktober 2016 uiterlijk op 15 februari 2017 (of 1 maart
2017) ingediend. De aangegeven betalingen vielen echter lager uit dan de ramingen.
NL 4 NL
Het niveau van de betalingen die tegen maart 2017 door de lidstaten aan de Commissie waren gerapporteerd, geeft
geen volledig beeld van de uitvoeringsgraad van de nationale programma’s op het terrein. Hoewel bepaalde projecten in
volle uitvoering zijn, is het mogelijk dat de betalingen aan de begunstigden pas op het einde van deze projecten worden
aangegeven, nadat de nodige controles zijn voltooid. Bijgevolg kunnen niet alle lopende projecten in aanmerking
worden genomen voor de nationale rekeningen die worden ingediend door de lidstaten, voordat de nationale autoriteiten
(VA en AA) aantonen dat de ingediende uitgaven volledig subsidiabel zijn. Als gevolg van deze voorzichtige aanpak van
sommige lidstaten is de verstrekte informatie niet noodzakelijk een accurate weergave van het uitgavenniveau van de
begunstigden tijdens de verslagperiode.
Op basis van het voorgaande kan 80 miljoen EUR worden vrijgemaakt om elders te besteden. Van de resterende
kredieten op deze begrotingslijn wordt geacht dat zij volstaan om de behoeften tot het einde van het jaar te dekken.
NL 5 NL
I.2
a) Begrotingsonderdeel
18 02 01 02 - Voorkoming en bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en betere
beheersing van veiligheidsgerelateerde risico’s en crises
b) Kwantitatieve gegevens op 07.07.2017
Betalingen
1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB) 162 872 986,00
2 Overschrijvingen 0,00
3 Definitieve kredieten van het begrotingsjaar (1+2) 162 872 986,00
4 Besteding van de definitieve kredieten 45 167 925,86
5 Niet-gebruikte/beschikbare kredieten (3-4) 117 705 060,14
6 Behoeften tot het einde van het begrotingsjaar 72 705 060,14
7 Voorgestelde verlaging 45 000 000,00
8 Verlaging in procenten van de begrotingskredieten (7/1) 27,63 %
9 Verlaging, in procenten van de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar,
van de overeenkomstig artikel 26, lid 1, onder b), van het Financieel Reglement
gecumuleerde overschrijvingen, berekend volgens artikel 14 van de
uitvoeringsvoorschriften
N.v.t.
c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (overdracht van vorig jaar)
Betalingen
1 Bij de aanvang van het jaar beschikbare kredieten 448 512,10
2 Op 07.07.2017 beschikbare kredieten 0,00
3 Bestedingsniveau [(1-2)/1] 100,00 %
d) Motivering
Bij nieuwe financieringsinstrumenten, zoals het Fonds voor interne veiligheid (ISF) - Politie, zijn de begunstigden
(voornamelijk overheidsinstanties zoals het politiekorps) nog niet vertrouwd met de procedure en bevinden ze zich nog
in de fase van capaciteitsopbouw, waardoor de uitvoering vertraging kan oplopen.
Bijgevolg kan 45 miljoen EUR worden vrijgemaakt om elders te besteden. De resterende kredieten op deze
begrotingslijn volstaan om de behoeften tot het einde van het jaar te dekken.
Zie ook de motivering voor begrotingslijn 18 02 01 01 (blz. 3 en 4).
NL 6 NL
I.3
a) Begrotingsonderdeel
18 02 51 - Voltooiing van operaties en programma's op het gebied van de buitengrenzen, veiligheid en
bescherming van de vrijheden
b) Kwantitatieve gegevens op 07.07.2017
Betalingen
1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB) 190 000 000,00
2 Overschrijvingen 0,00
3 Definitieve kredieten van het begrotingsjaar (1+2) 190 000 000,00
4 Besteding van de definitieve kredieten 46 191 119,31
5 Niet-gebruikte/beschikbare kredieten (3-4) 143 808 880,69
6 Behoeften tot het einde van het begrotingsjaar 38 808 880,69
7 Voorgestelde verlaging 105 000 000,00
8 Verlaging in procenten van de begrotingskredieten (7/1) 55,26 %
9 Verlaging, in procenten van de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar,
van de overeenkomstig artikel 26, lid 1, onder b), van het Financieel Reglement
gecumuleerde overschrijvingen, berekend volgens artikel 14 van de
uitvoeringsvoorschriften
N.v.t.
c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (overdracht van vorig jaar)
Betalingen
1 Bij de aanvang van het jaar beschikbare kredieten 6 480 151,44
2 Op 07.07.2017 beschikbare kredieten 12 616,81
3 Bestedingsniveau [(1-2)/1] 99,81 %
d) Motivering
Eind 2016 kon de Commissie, eerder dan was voorzien bij de opstelling van de ontwerpbegroting 2017, belangrijke
afsluitende betalingen verrichten voor de programma’s van 2007-2013. Bijgevolg kunnen deze betalingskredieten
worden vrijgemaakt in 2017 en volstaan de resterende kredieten op deze begrotingslijn om de behoeften tot het einde
van het jaar te dekken.
NL 7 NL
I.4
a) Begrotingsonderdeel
18 03 51 - Voltooiing van operaties en programma's op het gebied van terugkeer, vluchtelingen en
migratiestromen
b) Kwantitatieve gegevens op 07.07.2017
Betalingen
1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB) 155 000 000,00
2 Overschrijvingen 0,00
3 Definitieve kredieten van het begrotingsjaar (1+2) 155 000 000,00
4 Besteding van de definitieve kredieten 27 344 786,35
5 Niet-gebruikte/beschikbare kredieten (3-4) 127 655 213,65
6 Behoeften tot het einde van het begrotingsjaar 73 655 213,65
7 Voorgestelde verlaging 54 000 000,00
8 Verlaging in procenten van de begrotingskredieten (7/1) 34,84 %
9 Verlaging, in procenten van de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar,
van de overeenkomstig artikel 26, lid 1, onder b), van het Financieel Reglement
gecumuleerde overschrijvingen, berekend volgens artikel 14 van de
uitvoeringsvoorschriften
N.v.t.
c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (overdracht van vorig jaar)
Betalingen
1 Bij de aanvang van het jaar beschikbare kredieten 5 623 252,81
2 Op 07.07.2017 beschikbare kredieten 805 359,25
3 Bestedingsniveau [(1-2)/1] 85,68 %
d) Motivering
Zie motivering voor begrotingslijn 18 02 51 (blz. 6).
NL 8 NL
II. TE VERHOGEN KREDIETEN
II.1
a) Begrotingsonderdeel
32 05 01 02 - Bouw, inbedrijfstelling en exploitatie van de ITER-faciliteiten - Europese gemeenschappelijke
onderneming voor ITER - Fusie voor energie (F4E)
b) Kwantitatieve gegevens op 07.07.2017
Betalingen
1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB) 188 140 000,00
2 Overschrijvingen 0,00
3 Definitieve kredieten van het begrotingsjaar (1+2) 188 140 000,00
4 Besteding van de definitieve kredieten 98 493 890,78
5 Niet-gebruikte/beschikbare kredieten (3-4) 89 646 109,22
6 Behoeften tot het einde van het begrotingsjaar 234 003 309,22
7 Voorgestelde verhoging 144 357 200,00
8 Verhoging in procenten van de begrotingskredieten (7/1) 76,73 %
9 Verhoging, in procenten van de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar,
van de overeenkomstig artikel 26, lid 1, onder b), van het Financieel Reglement
gecumuleerde overschrijvingen, berekend volgens artikel 14 van de
uitvoeringsvoorschriften
N.v.t.
c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (overdracht van vorig jaar)
Betalingen
1 Bij de aanvang van het jaar beschikbare kredieten 20 708,14
2 Op 07.07.2017 beschikbare kredieten 0,00
3 Bestedingsniveau [(1-2)/1] 100,00 %
d) Motivering
Volgens de meest recente ramingen zal er vanaf september 2017 in totaal nog eens 284 miljoen EUR nodig zijn voor
het programma voor de internationale thermonucleaire experimentele reactor (ITER), met name voor alle belangrijke
contracten die worden beheerd door de gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy (F4E). Deze toename is
een gevolg van de versnelde uitvoering van het project doordat het tijdschema voor de bouw en exploitatie van ITER
werd herzien in 2016. Bij deze herziening werd een meer proactieve aanpak van het projectbeheer geïntroduceerd om
de eerder opgelopen vertragingen zo veel mogelijk weg te werken. De gemeenschappelijke onderneming Fusion for
Energy heeft opnieuw onderhandeld over haar contracten en daarin wijzigingen aangebracht om belangrijke
verbeteringen door te voeren en de werkzaamheden te versnellen. Dit leidttot bijkomende betalingsbehoeften in de
komende maanden. De aanbestede bouwdiensten en goederen worden volgens het tijdschema of zelfs vroeger
geleverd en de gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy moet de ontvangen facturen van de leveranciers
onverwijld betalen. Om het project op het goede spoor te houden, zijn de volgende initiatieven genomen, die erop
gericht zijn projectresultaten te boeken:
Vacuümvat: corrigerende maatregelen waarbij extra capaciteit van contractanten in Duitsland, Frankrijk, Spanje wordt
ingezet en een versterkte coördinatie tot stand wordt gebracht via een gespecialiseerde internationale
beheersmaatschappij. Dit versterkte consortium levert tot dusver resultaten op, waardoor betalingen nodig zullen zijn in
de tweede helft van het jaar om gelijke tred te houden met de snellere vooruitgang.
NL 9 NL
Bouwproject TB-03: dit is het deel van het gebouw waar in het verleden ernstige vertragingen (tot veertien maanden)
zijn opgelopen. Dankzij de corrigerende maatregelen waartoe de raad van bestuur heeft besloten, zal het nu mogelijk
zijn deze vertragingen deels weg te werken. In februari 2017 heeft de raad van bestuur ermee ingestemd een bijkomend
bedrag vrij te maken voor de kosten als gevolg van de verlengde termijnen, de verhoogde inspanningen op het gebied
van ontwerp en de toegenomen complexiteit. Deze maatregelen werpen al vruchten af en zorgen ervoor dat de
vertragingen worden teruggedrongen. Gezien de geboekte vooruitgang en de betere prestaties van de contractant zijn
er aanvullende betalingen nodig.
Bouwproject TB-04: de bouw van dit deel van de gebouwen werd uitgesteld tot een nieuw, doeltreffender partnerschap
werd afgesloten met de ITER-Organisatie (IO). De raad van bestuur heeft besloten om aan het ontwerp te blijven
sleutelen tot het definitief wordt goedgekeurd in september 2017. Tegen die tijd zal de nieuwe taakverdeling tussen F4E
en de IO klaar zijn en zullen de kosten voor het materiaal en de versnelde werkzaamheden gedekt moeten worden.
Hoewel het project nu ter plaatse wordt uitgevoerd, moet de geloofwaardigheid worden hersteld ten aanzien van
leveranciers in heel Europa, waaronder veel kmo’s, om hun inzet voor de oplevering van ITER te waarborgen en kosten
en vorderingen wegens betalingsachterstand te voorkomen.
Voor het vereiste totaalbedrag wordt voorgesteld begrotingslijn 32 05 01 02 te versterken met 144 357 200 EUR, en
begrotingslijn ter voltooiing 32 05 51 te versterken met 139 642 800 EUR.
NL 10 NL
II.2
a) Begrotingsonderdeel
32 05 51 - Voltooiing van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER - Fusie voor energie (F4E)
(2007-2013)
b) Kwantitatieve gegevens op 07.07.2017
Betalingen
1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB) 182 000 000,00
2 Overschrijvingen 0,00
3 Definitieve kredieten van het begrotingsjaar (1+2) 182 000 000,00
4 Besteding van de definitieve kredieten 182 000 000,00
5 Niet-gebruikte/beschikbare kredieten (3-4) 0,00
6 Behoeften tot het einde van het begrotingsjaar 139 642 800,00
7 Voorgestelde verhoging 139 642 800,00
8 Verhoging in procenten van de begrotingskredieten (7/1) 76,73 %
9 Verhoging, in procenten van de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar,
van de overeenkomstig artikel 26, lid 1, onder b), van het Financieel Reglement
gecumuleerde overschrijvingen, berekend volgens artikel 14 van de
uitvoeringsvoorschriften
N.v.t.
c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (overdracht van vorig jaar)
Betalingen
1 Bij de aanvang van het jaar beschikbare kredieten 0,00
2 Op 07.07.2017 beschikbare kredieten 0,00
3 Bestedingsniveau [(1-2)/1] N.v.t.
d) Motivering
Zie motivering voor begrotingslijn 32 05 01 02 (blz. 8 en 9).

Más contenido relacionado

EU gebruikt 284 miljoen euro van budget Interne veiligheid voor ITER

 • 1. 11732/17 fb DG G 2A NL Raad van de Europese Unie Brussel, 29 augustus 2017 (OR. en) 11732/17 FIN 512 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer Günter OETTINGER, lid van de Europese Commissie ingekomen: 28 augustus 2017 aan: de heer Märt KIVINE, voorzitter van de Raad van de Europese Unie Betreft: Voorstel tot kredietoverschrijving nr. DEC 18/2017 binnen Afdeling III - Commissie - van de algemene begroting voor 2017 Hierbij gaat voor de delegaties document DEC 18/2017. Bijlage: DEC 18/2017
 • 2. NL 1 NL EUROPESE COMMISSIE BRUSSEL, 24/08/2017 ALGEMENE BEGROTING - 2017 AFDELING III - COMMISSIE - TITELS: 18, 32 KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 18/2017 VAN HOOFDSTUK 18 02 - Interne veiligheid POST 18 02 01 01 - Steun voor grensbeheer en een gemeenschappelijk visumbeleid om legitiem reizen te vergemakkelijken Betalingen - 80 000 000,00 POST 18 02 01 02 - Voorkoming en bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en betere beheersing van veiligheidsgerelateerde risico’s en crises Betalingen - 45 000 000,00 ARTIKEL 18 02 51 - Voltooiing van operaties en programma's op het gebied van de buitengrenzen, veiligheid en bescherming van de vrijheden Betalingen - 105 000 000,00 HOOFDSTUK 18 03 - Asiel en migratie ARTIKEL 18 03 51 - Voltooiing van operaties en programma's op het gebied van terugkeer, vluchtelingen en migratiestromen Betalingen - 54 000 000,00 NAAR HOOFDSTUK 32 05 - ITER POST 32 05 01 02 - Bouw, inbedrijfstelling en exploitatie van de ITER-faciliteiten - Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER - Fusie voor energie (F4E) Betalingen 144 357 200,00 ARTIKEL 32 05 51 - Voltooiing van Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER — Fusie voor energie (F4E) (2007 - 2013) Betalingen 139 642 800,00
 • 3. NL 2 NL Inleiding: Deze overschrijving betreft het voorstel om het programma voor de internationale thermonucleaire experimentele reactor (ITER) te versterken met 284 miljoen EUR aan betalingskredieten. De middelen voor de versterking worden vrijgemaakt uit de programma’s voor het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) en het Fonds voor interne veiligheid (ISF).
 • 4. NL 3 NL I. TE VERLAGEN KREDIETEN I.1 a) Begrotingsonderdeel 18 02 01 01 - Steun voor grensbeheer en een gemeenschappelijk visumbeleid om legitiem reizen te vergemakkelijken b) Kwantitatieve gegevens op 07.07.2017 Betalingen 1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB) 364 282 173,00 2 Overschrijvingen 0,00 3 Definitieve kredieten van het begrotingsjaar (1+2) 364 282 173,00 4 Besteding van de definitieve kredieten 97 201 273,56 5 Niet-gebruikte/beschikbare kredieten (3-4) 267 080 899,44 6 Behoeften tot het einde van het begrotingsjaar 187 080 899,44 7 Voorgestelde verlaging 80 000 000,00 8 Verlaging in procenten van de begrotingskredieten (7/1) 21,96 % 9 Verlaging, in procenten van de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar, van de overeenkomstig artikel 26, lid 1, onder b), van het Financieel Reglement gecumuleerde overschrijvingen, berekend volgens artikel 14 van de uitvoeringsvoorschriften N.v.t. c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (overdracht van vorig jaar) Betalingen 1 Bij de aanvang van het jaar beschikbare kredieten 25 929 340,29 2 Op 07.07.2017 beschikbare kredieten 0,00 3 Bestedingsniveau [(1-2)/1] 100,00 % d) Motivering Er is vertraging opgelopen met de besteding van de kredieten van het Fonds voor interne veiligheid (ISF), omdat de lidstaten de aanwijzing van de nationale autoriteiten (verantwoordelijke autoriteiten en auditautoriteiten) nog moesten afronden. De lidstaten moeten een verantwoordelijke autoriteit (VA) aanwijzen, die belast is met het goede beheer van en het toezicht op het nationale programma in overeenstemming met de beginselen van goed financieel beheer. De verantwoordelijke autoriteit kan haar taken gedeeltelijk delegeren aan een gedelegeerde autoriteit. Tot slot moet een auditautoriteit (AA) worden aangewezen, die onafhankelijk van de verantwoordelijke instantie moet functioneren en jaarlijks een advies over de rekeningen moet uitbrengen. De meeste definitieve aanwijzingen werden in 2016 afgerond en de lidstaten hebben in juni 2017 de laatste nationale autoriteiten aangewezen. Bij de voorbereiding van de ontwerpbegroting 2017 had de Commissie verwacht dat de lidstaten de nationale programma’s sneller zouden uitvoeren en meer betalingen zouden aangeven in de rekeningen. De veronderstellingen waren gebaseerd op de ervaring met het opzetten van programma’s en werden berekend als een raming op basis van de eerdere uitvoering van programma’s in het kader van soortgelijke financieringsinstrumenten. De lidstaten hebben de rekeningen voor de periode van 16 oktober 2015 tot en met 15 oktober 2016 uiterlijk op 15 februari 2017 (of 1 maart 2017) ingediend. De aangegeven betalingen vielen echter lager uit dan de ramingen.
 • 5. NL 4 NL Het niveau van de betalingen die tegen maart 2017 door de lidstaten aan de Commissie waren gerapporteerd, geeft geen volledig beeld van de uitvoeringsgraad van de nationale programma’s op het terrein. Hoewel bepaalde projecten in volle uitvoering zijn, is het mogelijk dat de betalingen aan de begunstigden pas op het einde van deze projecten worden aangegeven, nadat de nodige controles zijn voltooid. Bijgevolg kunnen niet alle lopende projecten in aanmerking worden genomen voor de nationale rekeningen die worden ingediend door de lidstaten, voordat de nationale autoriteiten (VA en AA) aantonen dat de ingediende uitgaven volledig subsidiabel zijn. Als gevolg van deze voorzichtige aanpak van sommige lidstaten is de verstrekte informatie niet noodzakelijk een accurate weergave van het uitgavenniveau van de begunstigden tijdens de verslagperiode. Op basis van het voorgaande kan 80 miljoen EUR worden vrijgemaakt om elders te besteden. Van de resterende kredieten op deze begrotingslijn wordt geacht dat zij volstaan om de behoeften tot het einde van het jaar te dekken.
 • 6. NL 5 NL I.2 a) Begrotingsonderdeel 18 02 01 02 - Voorkoming en bestrijding van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en betere beheersing van veiligheidsgerelateerde risico’s en crises b) Kwantitatieve gegevens op 07.07.2017 Betalingen 1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB) 162 872 986,00 2 Overschrijvingen 0,00 3 Definitieve kredieten van het begrotingsjaar (1+2) 162 872 986,00 4 Besteding van de definitieve kredieten 45 167 925,86 5 Niet-gebruikte/beschikbare kredieten (3-4) 117 705 060,14 6 Behoeften tot het einde van het begrotingsjaar 72 705 060,14 7 Voorgestelde verlaging 45 000 000,00 8 Verlaging in procenten van de begrotingskredieten (7/1) 27,63 % 9 Verlaging, in procenten van de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar, van de overeenkomstig artikel 26, lid 1, onder b), van het Financieel Reglement gecumuleerde overschrijvingen, berekend volgens artikel 14 van de uitvoeringsvoorschriften N.v.t. c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (overdracht van vorig jaar) Betalingen 1 Bij de aanvang van het jaar beschikbare kredieten 448 512,10 2 Op 07.07.2017 beschikbare kredieten 0,00 3 Bestedingsniveau [(1-2)/1] 100,00 % d) Motivering Bij nieuwe financieringsinstrumenten, zoals het Fonds voor interne veiligheid (ISF) - Politie, zijn de begunstigden (voornamelijk overheidsinstanties zoals het politiekorps) nog niet vertrouwd met de procedure en bevinden ze zich nog in de fase van capaciteitsopbouw, waardoor de uitvoering vertraging kan oplopen. Bijgevolg kan 45 miljoen EUR worden vrijgemaakt om elders te besteden. De resterende kredieten op deze begrotingslijn volstaan om de behoeften tot het einde van het jaar te dekken. Zie ook de motivering voor begrotingslijn 18 02 01 01 (blz. 3 en 4).
 • 7. NL 6 NL I.3 a) Begrotingsonderdeel 18 02 51 - Voltooiing van operaties en programma's op het gebied van de buitengrenzen, veiligheid en bescherming van de vrijheden b) Kwantitatieve gegevens op 07.07.2017 Betalingen 1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB) 190 000 000,00 2 Overschrijvingen 0,00 3 Definitieve kredieten van het begrotingsjaar (1+2) 190 000 000,00 4 Besteding van de definitieve kredieten 46 191 119,31 5 Niet-gebruikte/beschikbare kredieten (3-4) 143 808 880,69 6 Behoeften tot het einde van het begrotingsjaar 38 808 880,69 7 Voorgestelde verlaging 105 000 000,00 8 Verlaging in procenten van de begrotingskredieten (7/1) 55,26 % 9 Verlaging, in procenten van de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar, van de overeenkomstig artikel 26, lid 1, onder b), van het Financieel Reglement gecumuleerde overschrijvingen, berekend volgens artikel 14 van de uitvoeringsvoorschriften N.v.t. c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (overdracht van vorig jaar) Betalingen 1 Bij de aanvang van het jaar beschikbare kredieten 6 480 151,44 2 Op 07.07.2017 beschikbare kredieten 12 616,81 3 Bestedingsniveau [(1-2)/1] 99,81 % d) Motivering Eind 2016 kon de Commissie, eerder dan was voorzien bij de opstelling van de ontwerpbegroting 2017, belangrijke afsluitende betalingen verrichten voor de programma’s van 2007-2013. Bijgevolg kunnen deze betalingskredieten worden vrijgemaakt in 2017 en volstaan de resterende kredieten op deze begrotingslijn om de behoeften tot het einde van het jaar te dekken.
 • 8. NL 7 NL I.4 a) Begrotingsonderdeel 18 03 51 - Voltooiing van operaties en programma's op het gebied van terugkeer, vluchtelingen en migratiestromen b) Kwantitatieve gegevens op 07.07.2017 Betalingen 1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB) 155 000 000,00 2 Overschrijvingen 0,00 3 Definitieve kredieten van het begrotingsjaar (1+2) 155 000 000,00 4 Besteding van de definitieve kredieten 27 344 786,35 5 Niet-gebruikte/beschikbare kredieten (3-4) 127 655 213,65 6 Behoeften tot het einde van het begrotingsjaar 73 655 213,65 7 Voorgestelde verlaging 54 000 000,00 8 Verlaging in procenten van de begrotingskredieten (7/1) 34,84 % 9 Verlaging, in procenten van de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar, van de overeenkomstig artikel 26, lid 1, onder b), van het Financieel Reglement gecumuleerde overschrijvingen, berekend volgens artikel 14 van de uitvoeringsvoorschriften N.v.t. c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (overdracht van vorig jaar) Betalingen 1 Bij de aanvang van het jaar beschikbare kredieten 5 623 252,81 2 Op 07.07.2017 beschikbare kredieten 805 359,25 3 Bestedingsniveau [(1-2)/1] 85,68 % d) Motivering Zie motivering voor begrotingslijn 18 02 51 (blz. 6).
 • 9. NL 8 NL II. TE VERHOGEN KREDIETEN II.1 a) Begrotingsonderdeel 32 05 01 02 - Bouw, inbedrijfstelling en exploitatie van de ITER-faciliteiten - Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER - Fusie voor energie (F4E) b) Kwantitatieve gegevens op 07.07.2017 Betalingen 1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB) 188 140 000,00 2 Overschrijvingen 0,00 3 Definitieve kredieten van het begrotingsjaar (1+2) 188 140 000,00 4 Besteding van de definitieve kredieten 98 493 890,78 5 Niet-gebruikte/beschikbare kredieten (3-4) 89 646 109,22 6 Behoeften tot het einde van het begrotingsjaar 234 003 309,22 7 Voorgestelde verhoging 144 357 200,00 8 Verhoging in procenten van de begrotingskredieten (7/1) 76,73 % 9 Verhoging, in procenten van de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar, van de overeenkomstig artikel 26, lid 1, onder b), van het Financieel Reglement gecumuleerde overschrijvingen, berekend volgens artikel 14 van de uitvoeringsvoorschriften N.v.t. c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (overdracht van vorig jaar) Betalingen 1 Bij de aanvang van het jaar beschikbare kredieten 20 708,14 2 Op 07.07.2017 beschikbare kredieten 0,00 3 Bestedingsniveau [(1-2)/1] 100,00 % d) Motivering Volgens de meest recente ramingen zal er vanaf september 2017 in totaal nog eens 284 miljoen EUR nodig zijn voor het programma voor de internationale thermonucleaire experimentele reactor (ITER), met name voor alle belangrijke contracten die worden beheerd door de gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy (F4E). Deze toename is een gevolg van de versnelde uitvoering van het project doordat het tijdschema voor de bouw en exploitatie van ITER werd herzien in 2016. Bij deze herziening werd een meer proactieve aanpak van het projectbeheer geïntroduceerd om de eerder opgelopen vertragingen zo veel mogelijk weg te werken. De gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy heeft opnieuw onderhandeld over haar contracten en daarin wijzigingen aangebracht om belangrijke verbeteringen door te voeren en de werkzaamheden te versnellen. Dit leidttot bijkomende betalingsbehoeften in de komende maanden. De aanbestede bouwdiensten en goederen worden volgens het tijdschema of zelfs vroeger geleverd en de gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy moet de ontvangen facturen van de leveranciers onverwijld betalen. Om het project op het goede spoor te houden, zijn de volgende initiatieven genomen, die erop gericht zijn projectresultaten te boeken: Vacuümvat: corrigerende maatregelen waarbij extra capaciteit van contractanten in Duitsland, Frankrijk, Spanje wordt ingezet en een versterkte coördinatie tot stand wordt gebracht via een gespecialiseerde internationale beheersmaatschappij. Dit versterkte consortium levert tot dusver resultaten op, waardoor betalingen nodig zullen zijn in de tweede helft van het jaar om gelijke tred te houden met de snellere vooruitgang.
 • 10. NL 9 NL Bouwproject TB-03: dit is het deel van het gebouw waar in het verleden ernstige vertragingen (tot veertien maanden) zijn opgelopen. Dankzij de corrigerende maatregelen waartoe de raad van bestuur heeft besloten, zal het nu mogelijk zijn deze vertragingen deels weg te werken. In februari 2017 heeft de raad van bestuur ermee ingestemd een bijkomend bedrag vrij te maken voor de kosten als gevolg van de verlengde termijnen, de verhoogde inspanningen op het gebied van ontwerp en de toegenomen complexiteit. Deze maatregelen werpen al vruchten af en zorgen ervoor dat de vertragingen worden teruggedrongen. Gezien de geboekte vooruitgang en de betere prestaties van de contractant zijn er aanvullende betalingen nodig. Bouwproject TB-04: de bouw van dit deel van de gebouwen werd uitgesteld tot een nieuw, doeltreffender partnerschap werd afgesloten met de ITER-Organisatie (IO). De raad van bestuur heeft besloten om aan het ontwerp te blijven sleutelen tot het definitief wordt goedgekeurd in september 2017. Tegen die tijd zal de nieuwe taakverdeling tussen F4E en de IO klaar zijn en zullen de kosten voor het materiaal en de versnelde werkzaamheden gedekt moeten worden. Hoewel het project nu ter plaatse wordt uitgevoerd, moet de geloofwaardigheid worden hersteld ten aanzien van leveranciers in heel Europa, waaronder veel kmo’s, om hun inzet voor de oplevering van ITER te waarborgen en kosten en vorderingen wegens betalingsachterstand te voorkomen. Voor het vereiste totaalbedrag wordt voorgesteld begrotingslijn 32 05 01 02 te versterken met 144 357 200 EUR, en begrotingslijn ter voltooiing 32 05 51 te versterken met 139 642 800 EUR.
 • 11. NL 10 NL II.2 a) Begrotingsonderdeel 32 05 51 - Voltooiing van de Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER - Fusie voor energie (F4E) (2007-2013) b) Kwantitatieve gegevens op 07.07.2017 Betalingen 1 Begrotingskredieten (aanvankelijke begroting + GB) 182 000 000,00 2 Overschrijvingen 0,00 3 Definitieve kredieten van het begrotingsjaar (1+2) 182 000 000,00 4 Besteding van de definitieve kredieten 182 000 000,00 5 Niet-gebruikte/beschikbare kredieten (3-4) 0,00 6 Behoeften tot het einde van het begrotingsjaar 139 642 800,00 7 Voorgestelde verhoging 139 642 800,00 8 Verhoging in procenten van de begrotingskredieten (7/1) 76,73 % 9 Verhoging, in procenten van de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar, van de overeenkomstig artikel 26, lid 1, onder b), van het Financieel Reglement gecumuleerde overschrijvingen, berekend volgens artikel 14 van de uitvoeringsvoorschriften N.v.t. c) Overgedragen ontvangsten die afkomstig zijn van terugvorderingen (overdracht van vorig jaar) Betalingen 1 Bij de aanvang van het jaar beschikbare kredieten 0,00 2 Op 07.07.2017 beschikbare kredieten 0,00 3 Bestedingsniveau [(1-2)/1] N.v.t. d) Motivering Zie motivering voor begrotingslijn 32 05 01 02 (blz. 8 en 9).