Begroting 2018 Hicret Camii Sint-Niklaas

Thierry Debels
Thierry DebelsGastprofessor at Vrije Universiteit Brussel um Vrije Universiteit Brussel

Begroting 2018 van de islamitische gemeenschap Hicret Camii in Sint-Niklaas. Er is een tekort van ruim 40.000 euro.

H icret Cam i, Sint-N iklaas, afdrukdatu m L7 | t0 | Z0L7
N
Dit officiêle rapport omvat enkel de
gebruikte grootboekrekeningen.
å
þ;
V
document:
ered¡enst:
adres
KBO-nummer:
stad/gemeente:
provinc¡e:
vootz¡tter
contactpersoon
Budget 2018
Hicret Cami
Hazewindstraat 47
9100 Sint-f{iklaas
Sint-Niklaas
Oost-Vlaanderen
Alci Ali
ali.alci@telenet,be
Hazewindstraat 47
9100 Sint-Niklaas
PROViNJC¡[BËJSTUUR
OOSI'.VLAANDEREN
lN: 03 ^0"1- 2018
goedkeuring comité:
advies van de Executieve van de Modims van België:
indienen bij de provincie:
akteneming provincie:
De jaarrekeningcijfers ZQL6 jl dit rapport werden goedgekeurd door de
provinciegouverneur op 09 | 09 | 20t7 .
De budgetcijfers 2017 i.¡tÇ!t çppqft werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget
zoals goedgekeurd op t5lL0l20L6.
De MJP-cijfers_in dit rapport wqrldg! overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals
goedgekeurd door de raad op 22107120t4.
¿4 ,rL
Ft1Ãt2017
...t.../...
.../...t..
...1...t...
DIENST
NR.
ld¡gbsoft' Budget 2018, Hicret Cami tls
Hicret Cami, Sint-N iklaas, afdrukdatu m L7 I IO I 20L7
I. Ovezicht, evenwicht en exploitatietoelage
Exploitatie
eredienst
gebouwen van de eredienst
bestuur van de eredienst
privaat patrimonium
stichtingen
expl. zonder financieringen
fìnanciering
expl. voor overboekingen
overboekingen
oeloitatie eigen fin. boe$aar
gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2
Kl overschot/tekortexploitatie n-2
K2 gecorrigeerd overschoVtekoft in budget n-1
exploitatie voor toelage
exploitatietoelage
M1 gewone exPloitatietoelage
M2 achterstallige exploitatietoelagen
overschot exPloibtie
O eredienst
P gebouwen van de eredienst
a bestuur van de eredienst
R privaat Patrimonium
S st¡chtingen
T invest. zonder financiering
U financiering
V invest. voor overboekingen
W overboekingen
X invest. eigen fin. boe$aar
Y overschot/tekoft invest. N-2
Y' overschot/tekortbudgetwijz. N-l
Z overschotltekortinvesteringen
code ontìranqsten code uitgaven code overschot/tekort
10 I s65,7: 20 6 223,0C 2342,7:
11 0,0c 2t 44 469,0C -44 469,0(
t2 0,0c 22 4 O47,0C -4 047,0(
13 0,0c 23 0,0( 0,00
14 0,0c 24 0,0t
101L4 I s6E,7 20124 5¿[ 7:t9,0f
15 0.0( 25 0,0c 0,0c
20125 s4 739,00 46''73,27
29 0,0(
46L73,27
8990 5873,27
89900 11 065,93
M¡P 89901 5 L92,6C
-46130,00 -40 300,00
46 130,0C 9 40 300,00
46 130,0C 900 40 300,0c
0,0c 901 0,0(
o,00 0,00
A
B
c
D
E
F
G
H
I
l
K
L
M
N
ñ
ç
De K-waarde van hetbudqet 20tg ( s g73,27 €) = de N-waarde u¡t de iæneken¡ng 2016 ( 11 065,93 €) MIN de K-waa¡de u¡t het budget 2017 ( 5 192'66 €)'
Investeringen
De Y-waañe van het budget 2018 ( 0,00 €) = de z-waarde u¡t de jaarel<en¡ng 2016'
De Y-waarde van het budget 2018 ( 0,00 €) = de z-waarde van æn eventuele budgetv'r¡jzíqing in 2017
De K- en Y-waarde worden als volgt berekend:
K budget 2o18 = N jaarrekening 2o16 (K1) verminderd met K budget 2oL7 (K2)
Y budget 2O18 = Z jaarrekening 2O16
om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2018 de Y-waarde verrekend met de
Vúäã¡d;ãiõéióìdïit äã,iéuËntuetè ree¿1éoe¿sekeurde budgetwijzisins uit 2017'
code onwanqsten code u¡toaven code overschot/tekort
30 40 0,0c 0,0c
31 0,0( 4l 0,0c 0,0c
32 0,0c 42 0,0c 0,0[
33 0.0c 43 0,0c 0,00
34 0,0c 44 0,0( 0,0c
30134 o00 4CIt4C o,0f oo0
35 0,0c 45 0,0c 0,0c
30/35 o00 40t45 0,00 0,00
39 0,0(
0,00
89910 0,00
89911 0,0c
0,00
l€*¡g¡OSOft" Budset 2018, Hicret cami
2ls
I
Hicret Cami, SinÞNiklaas, afdrukdatr.¡m Lil 70lã0t7
II. Toelagen
Exploitatie
M exploitatietoelage
Ml gewone exploibatietoelage
M2 achterstallige exploitatietoelagen
Investerinoen
toelage ered¡enst
toelage hoofdgebouw eredienst
toelage andere gebouwen eredienst
toelage woning bedienaar eredienst
toelage be*uur van de eredienst
toelage privaat patrimonium
leningen
Opsplitsing van de e¡<ploiblietoelaoe
provi ncie Oost-Vlaanderen
III. Leninglastcn
Intresten
intre*en eredienst
intresten gebouwen eredienst
intresten bestuur eredienst
Leningen
aflossing leningen
mde oYersdrotrtêkort
9 ¿10 300.0[
900 40 300.00
901 0.0(
ode bedrao
2s0 0.0c
v
ode oveÉdrotrtêkoË
300 o-0f
3100 0.0c
3110 0.0c
3120 0.0c
322 0.0c
332 0.00
350 0,0c
olo bedraq /
10( 40 300.0(
code bedreo
247 0.0(
216 0-0t
22s 0,0(
236 0.0t
rc¡dO6Ofr' Budset 2018, Hicret cami 3ls
H icret Cami, Sint-Niklaas, afdrukdatum L7 | 10 I 20t7
Il/. Budget details
129
2001
van
206
BA
van
21',|
11
21
13
2207
budqet mtp budqet
2416 20'17 2018 20',18
de
2
de
I565.7fI609,00
-tni.zt|
8 43G,3¡
I 565,7ÍI 609,0{I
I 565,738 609.0(
I565,733 e4o.od 8 4!qg
0,0(0,00797
.zt1
54 739,0(54¡fg 176,91
6 223,0t
50,00
2 ¿90,0(2
1 082,0c1
649,0(
218,0(
541,00
2 381,0!2
325,0(
1 515,0(
541,0c
540,00
540,0(
8t2,0f50,0Í
271,0C
541,0t
50,00
{4 ¡169,0{
3ô227,003531 859.27
29 995.0(
2821A,21
3 446,0(
3 313,0C
1 353,0c
433,0{
g242,ox
8&,11
6 959,0(6 959,006 675,9'
1 168.0Cr 008,011 114,5Í
574,0(563,0(552.4(
271,0c265.0(
270,0c265,0c
4 047,0¡4 047,003 9õ6,0Í2 803,5:
3 031,0(3 031,0c2 97t,0(
271,0(265,00
108,0c106,0(
650,0c637,0t607.4
974,0(955,0(
108,0c100,0c
758,0C743,0(1
162,0(159,0(
433,004u,01
433,0(424,0(
258.0(253,0(I
258,0(253,0C
325.00318,0f
lefdOsdt' Budget 2018, Hicret cami
4ls
H icret Cam i, Sint-Niklaas, afdrukdatum tl t0 | 20L7
Aldus opgemaaK en goedgekeurd in de vergadering van het comité van
Alci Ali
voozitter
aangestelde verantwoordelijke
Kose Ræep
secretaris
Yusuf
leden */
rw
rc¡¡iosm Budget 2018, Hicret C¿mi sl5
lsla mitische Geloofsgemeenscha p HicretCami Sint-Niklaas
Beleidsnota inzake het budget 2018
Wij willen in de toekomst een zo goed mogelijke dienst verlening geven aan de moslims van Sint-
Niklaas.
Zoals altijd is ons doel om iedereen op gelijke voet te behandelen, dit ongeacht de herkomst of
etnische achtergrond.
De goede samenwerking met het stadsbestuur, de politie en de buren willen we blijven behouden.
Momenteel is er binnen onze moslimgemeenschap geen enkelverschijnselvan radicalisering.
Wij zullen in de toekomst ook niet toelaten dat er aangezet wordt tot radicalisering in onze
moslimgemeenschap.
Wij als comité hebben met het stadsbestuur en de politie afgesproken dat bij de vaststelling van
radicalisering dit direct te melden.
Wij willen ook de samenwerking met de deken van Sint-Niklaas verder zetten . Maar dit moeten we
nog overleggen met de deken.
De samenwerking zou gaan over armoede in Sint-Niklaas. Wij willen ons in de toekomst ook beter
organiseren.
ln de moskee is het niet toegelaten om aan politieke propaganda rondþ doen noch politieke
activiteiten te ontplooien. .r/
Het budget is opgesteld met de beschikbare gegevens. Er zijn voor 2018 geen investeringen voozien

Más contenido relacionado

Begroting 2018 Hicret Camii Sint-Niklaas

  • 1. H icret Cam i, Sint-N iklaas, afdrukdatu m L7 | t0 | Z0L7 N Dit officiêle rapport omvat enkel de gebruikte grootboekrekeningen. å þ; V document: ered¡enst: adres KBO-nummer: stad/gemeente: provinc¡e: vootz¡tter contactpersoon Budget 2018 Hicret Cami Hazewindstraat 47 9100 Sint-f{iklaas Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen Alci Ali ali.alci@telenet,be Hazewindstraat 47 9100 Sint-Niklaas PROViNJC¡[BËJSTUUR OOSI'.VLAANDEREN lN: 03 ^0"1- 2018 goedkeuring comité: advies van de Executieve van de Modims van België: indienen bij de provincie: akteneming provincie: De jaarrekeningcijfers ZQL6 jl dit rapport werden goedgekeurd door de provinciegouverneur op 09 | 09 | 20t7 . De budgetcijfers 2017 i.¡tÇ!t çppqft werden overgenomen uit het oorspronkelijke budget zoals goedgekeurd op t5lL0l20L6. De MJP-cijfers_in dit rapport wqrldg! overgenomen uit het oorspronkelijke MJP zoals goedgekeurd door de raad op 22107120t4. ¿4 ,rL Ft1Ãt2017 ...t.../... .../...t.. ...1...t... DIENST NR. ld¡gbsoft' Budget 2018, Hicret Cami tls
  • 2. Hicret Cami, Sint-N iklaas, afdrukdatu m L7 I IO I 20L7 I. Ovezicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie eredienst gebouwen van de eredienst bestuur van de eredienst privaat patrimonium stichtingen expl. zonder financieringen fìnanciering expl. voor overboekingen overboekingen oeloitatie eigen fin. boe$aar gecorrigeerd overschot/tekort exploitatie n-2 Kl overschot/tekortexploitatie n-2 K2 gecorrigeerd overschoVtekoft in budget n-1 exploitatie voor toelage exploitatietoelage M1 gewone exPloitatietoelage M2 achterstallige exploitatietoelagen overschot exPloibtie O eredienst P gebouwen van de eredienst a bestuur van de eredienst R privaat Patrimonium S st¡chtingen T invest. zonder financiering U financiering V invest. voor overboekingen W overboekingen X invest. eigen fin. boe$aar Y overschot/tekoft invest. N-2 Y' overschot/tekortbudgetwijz. N-l Z overschotltekortinvesteringen code ontìranqsten code uitgaven code overschot/tekort 10 I s65,7: 20 6 223,0C 2342,7: 11 0,0c 2t 44 469,0C -44 469,0( t2 0,0c 22 4 O47,0C -4 047,0( 13 0,0c 23 0,0( 0,00 14 0,0c 24 0,0t 101L4 I s6E,7 20124 5¿[ 7:t9,0f 15 0.0( 25 0,0c 0,0c 20125 s4 739,00 46''73,27 29 0,0( 46L73,27 8990 5873,27 89900 11 065,93 M¡P 89901 5 L92,6C -46130,00 -40 300,00 46 130,0C 9 40 300,00 46 130,0C 900 40 300,0c 0,0c 901 0,0( o,00 0,00 A B c D E F G H I l K L M N ñ ç De K-waarde van hetbudqet 20tg ( s g73,27 €) = de N-waarde u¡t de iæneken¡ng 2016 ( 11 065,93 €) MIN de K-waa¡de u¡t het budget 2017 ( 5 192'66 €)' Investeringen De Y-waañe van het budget 2018 ( 0,00 €) = de z-waarde u¡t de jaarel<en¡ng 2016' De Y-waarde van het budget 2018 ( 0,00 €) = de z-waarde van æn eventuele budgetv'r¡jzíqing in 2017 De K- en Y-waarde worden als volgt berekend: K budget 2o18 = N jaarrekening 2o16 (K1) verminderd met K budget 2oL7 (K2) Y budget 2O18 = Z jaarrekening 2O16 om het totale investeringsoverschot te berekenen wordt in 2018 de Y-waarde verrekend met de Vúäã¡d;ãiõéióìdïit äã,iéuËntuetè ree¿1éoe¿sekeurde budgetwijzisins uit 2017' code onwanqsten code u¡toaven code overschot/tekort 30 40 0,0c 0,0c 31 0,0( 4l 0,0c 0,0c 32 0,0c 42 0,0c 0,0[ 33 0.0c 43 0,0c 0,00 34 0,0c 44 0,0( 0,0c 30134 o00 4CIt4C o,0f oo0 35 0,0c 45 0,0c 0,0c 30/35 o00 40t45 0,00 0,00 39 0,0( 0,00 89910 0,00 89911 0,0c 0,00 l€*¡g¡OSOft" Budset 2018, Hicret cami 2ls
  • 3. I Hicret Cami, SinÞNiklaas, afdrukdatr.¡m Lil 70lã0t7 II. Toelagen Exploitatie M exploitatietoelage Ml gewone exploibatietoelage M2 achterstallige exploitatietoelagen Investerinoen toelage ered¡enst toelage hoofdgebouw eredienst toelage andere gebouwen eredienst toelage woning bedienaar eredienst toelage be*uur van de eredienst toelage privaat patrimonium leningen Opsplitsing van de e¡<ploiblietoelaoe provi ncie Oost-Vlaanderen III. Leninglastcn Intresten intre*en eredienst intresten gebouwen eredienst intresten bestuur eredienst Leningen aflossing leningen mde oYersdrotrtêkort 9 ¿10 300.0[ 900 40 300.00 901 0.0( ode bedrao 2s0 0.0c v ode oveÉdrotrtêkoË 300 o-0f 3100 0.0c 3110 0.0c 3120 0.0c 322 0.0c 332 0.00 350 0,0c olo bedraq / 10( 40 300.0( code bedreo 247 0.0( 216 0-0t 22s 0,0( 236 0.0t rc¡dO6Ofr' Budset 2018, Hicret cami 3ls
  • 4. H icret Cami, Sint-Niklaas, afdrukdatum L7 | 10 I 20t7 Il/. Budget details 129 2001 van 206 BA van 21',| 11 21 13 2207 budqet mtp budqet 2416 20'17 2018 20',18 de 2 de I565.7fI609,00 -tni.zt| 8 43G,3¡ I 565,7ÍI 609,0{I I 565,738 609.0( I565,733 e4o.od 8 4!qg 0,0(0,00797 .zt1 54 739,0(54¡fg 176,91 6 223,0t 50,00 2 ¿90,0(2 1 082,0c1 649,0( 218,0( 541,00 2 381,0!2 325,0( 1 515,0( 541,0c 540,00 540,0( 8t2,0f50,0Í 271,0C 541,0t 50,00 {4 ¡169,0{ 3ô227,003531 859.27 29 995.0( 2821A,21 3 446,0( 3 313,0C 1 353,0c 433,0{ g242,ox 8&,11 6 959,0(6 959,006 675,9' 1 168.0Cr 008,011 114,5Í 574,0(563,0(552.4( 271,0c265.0( 270,0c265,0c 4 047,0¡4 047,003 9õ6,0Í2 803,5: 3 031,0(3 031,0c2 97t,0( 271,0(265,00 108,0c106,0( 650,0c637,0t607.4 974,0(955,0( 108,0c100,0c 758,0C743,0(1 162,0(159,0( 433,004u,01 433,0(424,0( 258.0(253,0(I 258,0(253,0C 325.00318,0f lefdOsdt' Budget 2018, Hicret cami 4ls
  • 5. H icret Cam i, Sint-Niklaas, afdrukdatum tl t0 | 20L7 Aldus opgemaaK en goedgekeurd in de vergadering van het comité van Alci Ali voozitter aangestelde verantwoordelijke Kose Ræep secretaris Yusuf leden */ rw rc¡¡iosm Budget 2018, Hicret C¿mi sl5
  • 6. lsla mitische Geloofsgemeenscha p HicretCami Sint-Niklaas Beleidsnota inzake het budget 2018 Wij willen in de toekomst een zo goed mogelijke dienst verlening geven aan de moslims van Sint- Niklaas. Zoals altijd is ons doel om iedereen op gelijke voet te behandelen, dit ongeacht de herkomst of etnische achtergrond. De goede samenwerking met het stadsbestuur, de politie en de buren willen we blijven behouden. Momenteel is er binnen onze moslimgemeenschap geen enkelverschijnselvan radicalisering. Wij zullen in de toekomst ook niet toelaten dat er aangezet wordt tot radicalisering in onze moslimgemeenschap. Wij als comité hebben met het stadsbestuur en de politie afgesproken dat bij de vaststelling van radicalisering dit direct te melden. Wij willen ook de samenwerking met de deken van Sint-Niklaas verder zetten . Maar dit moeten we nog overleggen met de deken. De samenwerking zou gaan over armoede in Sint-Niklaas. Wij willen ons in de toekomst ook beter organiseren. ln de moskee is het niet toegelaten om aan politieke propaganda rondþ doen noch politieke activiteiten te ontplooien. .r/ Het budget is opgesteld met de beschikbare gegevens. Er zijn voor 2018 geen investeringen voozien