Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan

Thierry Debels
Thierry DebelsGastprofessor at Vrije Universiteit Brussel um Vrije Universiteit Brussel

Naar aanleiding van een interne analyse en na een nota van de Vaste Commissie van de Lokale Politie die aan alle politiekorpsen van Antwerpen werd verstuurd, is het volgens het college 'aangewezen om de veiligheidsmaatregelen aan te passen en de onthaalwerking anders te organiseren.'

beraadslaging/proces verbaal
Kopie
1 / 5
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
college van burgemeester en schepenen
Zitting van 10 april 2018
Besluit GOEDGEKEURD
B-punt Lokale Politie
Samenstelling
de heer Bart De Wever, burgemeester
de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Caroline Bastiaens, schepen; de heer Ludo Van Campenhout,
schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde,
schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen
de heer Sven Cauwelier, stadssecretaris
Iedereen aanwezig, behalve:
de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud,
schepen
Zijn eveneens aanwezig:
de heer Serge Muyters, korpschef
1 2018_CBS_03163 Lokale Politie Antwerpen - Mededingingsprocedure met
onderhandeling LPA/2017/295. Beveiliging en
onthaalwerking. Fase 1. Selectie van de kandidaten. Fase
2. Bestek. Intrekking - Goedkeuring
Motivering
Gekoppelde besluiten
 2018_CBS_00802 - Lokale Politie Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling LPA/2017/295.
Beveiliging en onthaalwerking. Fase 1. Oproep tot mededinging - Goedkeuring
 2018_CBS_03003 - Lokale Politie Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling LPA/2017/295.
Beveiliging en onthaalwerking. Fase 1. Selectie van de kandidaten. Fase 2. Goedkeuring bestek -
Goedkeuring
Aanleiding en context
Fase Bestuursorgaan Datum Jaarnummer
Lokale Politie Antwerpen - Mededingingsprocedure met
onderhandeling LPA/2017/295. Beveiliging en
onthaalwerking. Fase 1. Oproep tot mededinging -
Goedkeuring
College
2
februari
2018
802
Lokale Politie Antwerpen - Mededingingsprocedure met
onderhandeling LPA/2017/295. Beveiliging en
onthaalwerking. Fase 1. Selectie van de kandidaten. Fase 2.
Goedkeuring bestek - Goedkeuring
College
6 april
2018
3003
2 / 5
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
Op 6 april 2018 keurde het college de selectie van de kandidaten en het bestek m.b.t. de beveiliging en
onthaalwerking bij Lokale Politie Antwerpen goed (jaarnummer 3003). Op vraag van de projectleider dient
Case 1 concreter gemaakt te worden omdat deze te sterk lijkt op Case 2. Daarom wordt een tekstuele aanpassing
van Case 1 in het bestek (pagina 50) gedaan en wordt het goedgekeurde besluit dd. 6 april 2018 ingetrokken. Er
zijn geen andere wijzigingen. Het bestek wordt daarom opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan het college.
Naar aanleiding van een interne analyse en na een nota van de Vaste Commissie van de Lokale Politie die aan
alle politiekorpsen werd verstuurd, is het aangewezen om de veiligheidsmaatregelen aan te passen en de
onthaalwerking anders te organiseren.
Naast de (geplande) aanpassingen aan de infrastructuur van het onthaal dient ook de toegangscontrole aan het
onthaal verder aangepast te worden door middel van scanmiddelen en een nieuwe manier van interne
beveiliging.
Door deze wijziging kan Lokale Politie Antwerpen enerzijds meer capaciteit vrijmaken voor kernpolitietaken en
kan de onthaalwerking anderzijds aan de klanten en andere bezoekers efficiënter en bovendien nog
professioneler (medewerkers zullen uitsluitend getraind zijn op bijzondere competenties) aangeboden worden.
Hierbij wordt de nodige aandacht gegeven aan een serene, discrete en klantvriendelijke werking volgens de
gedragswaarden van Lokale Politie Antwerpen.
Daarom wenst Lokale Politie Antwerpen een raamovereenkomst te sluiten voor bovenvermelde dienstverlening
voor een periode van zeven jaar, vervolgens nog driemaal verlengbaar met een bijkomend jaar tot maximaal tien
jaar.
De motivatie voor de eventuele langere looptijd is de volgende:
 voldoende continuïteit en garantie op kwaliteit garanderen;
 deze overeenkomst wordt in verscheidene fases uitgevoerd. Gezien de hoge investeringskost gevraagd
aan de kandidaat-dienstverlener, van onder andere een scanstraat, is het nodig deze raamovereenkomst
te begroten op minstens zeven jaar.
Hiertoe werd een mededingingsprocedure met onderhandeling met Europese bekendmaking uitgeschreven met
referentie LPA/2017/295 (jaarnummer 802).
Juridische grond
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen.
Regelgeving: bevoegdheid
Op grond van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet stelt het college de gunningsprocedure in en gunt zij de
opdracht.
3 / 5
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
Argumentatie
De mededingingsprocedure met onderhandeling verloopt in twee fases. In de eerste fase werd de oproep tot
mededinging Europees gepubliceerd (jaarnummer 802).
Volgende kandidaat-inschrijvers hebben een kandidaatstelling ingediend:
Firma Adres
Anvas Guards bvba Nanovestraat 76Bis, 1745 Opwijk
G4S Secure Solutions nv Buro & Design Center, Pb 77 Heizel Esplanade, 1020 Brussel
Securitas nv Sint-Lendriksborre 3, 1120 Neder-Over-Heembeek
Seris Security nv Telecomlaan 8, 1831 Diegem
Trigion Security Noorderplaats 7, 2000 Antwerpen
Volgende kandidaten zijn uitgesloten:
Firma Motivatie
Anvas
Guards
bvba
Geen minimum jaaromzet van 10.000.000,00 EUR over de laatste drie boekjaren.
Geen gemiddelde tewerkstelling van minimum 400 hoofden over de laatste drie boekjaren.
Trigion
Security
Geen gemiddelde tewerkstelling van minimum 400 hoofden over de laatste drie boekjaren.
Volgens het gemotiveerd selectieverslag werden volgende punten toegekend op basis van de selectiecriteria:
Firma Jaaromzet
/20 punten
Referentie
1 /10
punten
Referentie
2 /10
punten
Referentie
3 /10
punten
Organogram
/10 punten
Gemiddelde
tewerkstelling
/10 punten
Structuur
aanwerving
en opleiding
/10 punten
Structuur
planning e
dispatchin
/10 punten
G4S
Secure
Solutions
nv
13,03 10,00 10,00 10,00 10,00 7,51 10,00 10,00
Securitas
nv
20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Seris
Security
nv
5,52 10,00 10,00 10,00 10,00 3,02 10,00 10,00
In de tweede fase wordt het bestek bezorgd aan de geselecteerde kandidaten en worden de gunningscriteria
meegedeeld. Hiervoor wordt opnieuw goedkeuring gevraagd aan het college.
De gunningscriteria uit het bestek zijn:
prijs: 40 punten:
4 / 5
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
 TCO van de drie casusen: 10 punten;
 eenheidsprijs van de korf van het materiaal verplicht aan te leveren: 15 punten;
 eenheidsprijs van de korf van de verschillende profielen: 15 punten;
kwaliteit: 60 punten:
 case 1: 20 punten;
 case 2: 20 punten;
 case 3: 15 punten;
 innovatief en strategisch partnership: 5 punten.
Financiële gevolgen
Ja
Algemene financiële opmerkingen
Op budgetpositie 33000_12506 is voor het dienstjaar 2018 voldoende krediet beschikbaar. Voor de dienstjaren
2019 tot en met 2028 zal voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de
politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.
Besluit
Artikel 1
Het college keurt goed het besluit van 6 april 2018 (jaarnummer 3003) wordt ingetrokken.
Artikel 2
Het college keurt goed dat voor de mededingingsprocedure met onderhandeling met Europese
bekendmaking met referentie LPA/2017/295 voor het sluiten van een raamovereenkomst voor de
volledige dienstverlening betreffende beveiliging en onthaalwerking voor Lokale Politie Antwerpen
gedurende een periode van maximum 10 jaar de volgende kandidaten worden geselecteerd en dat aan
hen het bestek wordt toegestuurd:
 G4S Secure Solutions nv;
 Securitas nv;
 Seris Security nv.
Artikel 3
Het college keurt het bestek goed betreffende fase 2 van de mededingingsprocedure met
onderhandeling met Europese bekendmaking met referentie LPA/2017/295 voor het sluiten van een
raamovereenkomst voor de volledige dienstverlening betreffende beveiliging en onthaalwerking voor
Lokale Politie Antwerpen gedurende een periode van maximum 10 jaar.
Artikel 4
De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
5 / 5
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
Beveiliging en
onthaalwerking
budgetplaats: 60060
budgetpositie: 33000_12506
functiegebied: TDLPOD2214
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 1800 - 1900 - 2000 - 2100 - 2200 - 2300 -
2400 - 2500 - 2600 - 2700 - 2800
Voor de dienstjaren 2019 tot en met 2028 zal voldoende
krediet voorzien worden onder voorbehoud van
goedkeuring van de politiebegroting door college,
gemeenteraad en hogere overheid.
Nog niet
van
toepassing
Scanmiddelen
budgetplaats: 60031
budgetpositie: 33000_12506
functiegebied: TDLPOD2214
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 1800 - 1900 - 2000 - 2100 - 2200 - 2300 -
2400 - 2500 - 2600 - 2700 - 2800
Voor de dienstjaren 2019 tot en met 2028 zal voldoende
krediet voorzien worden onder voorbehoud van
goedkeuring van de politiebegroting door college,
gemeenteraad en hogere overheid.
Nog niet
van
toepassing
Bijlagen
1. 20180319_295_Selectieverslag kandidaten_fase 1.pdf
2. 20180316_295_Bestek-Beveiligingenonthaalwerking_versie2.docx

Más contenido relacionado

Similar a Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan(20)

Vlaamse overheid zoekt futuroloogVlaamse overheid zoekt futuroloog
Vlaamse overheid zoekt futuroloog
Thierry Debels107 views

Más de Thierry Debels(20)

AstraZeneca - Transparency register  EUAstraZeneca - Transparency register  EU
AstraZeneca - Transparency register EU
Thierry Debels374 views
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Thierry Debels346 views
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Thierry Debels389 views
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
Thierry Debels224 views
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
Thierry Debels202 views

Antwerpen past veiligheidsmaatregelen politie aan

  • 1. beraadslaging/proces verbaal Kopie 1 / 5 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2018 Besluit GOEDGEKEURD B-punt Lokale Politie Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Caroline Bastiaens, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen de heer Sven Cauwelier, stadssecretaris Iedereen aanwezig, behalve: de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen Zijn eveneens aanwezig: de heer Serge Muyters, korpschef 1 2018_CBS_03163 Lokale Politie Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling LPA/2017/295. Beveiliging en onthaalwerking. Fase 1. Selectie van de kandidaten. Fase 2. Bestek. Intrekking - Goedkeuring Motivering Gekoppelde besluiten  2018_CBS_00802 - Lokale Politie Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling LPA/2017/295. Beveiliging en onthaalwerking. Fase 1. Oproep tot mededinging - Goedkeuring  2018_CBS_03003 - Lokale Politie Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling LPA/2017/295. Beveiliging en onthaalwerking. Fase 1. Selectie van de kandidaten. Fase 2. Goedkeuring bestek - Goedkeuring Aanleiding en context Fase Bestuursorgaan Datum Jaarnummer Lokale Politie Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling LPA/2017/295. Beveiliging en onthaalwerking. Fase 1. Oproep tot mededinging - Goedkeuring College 2 februari 2018 802 Lokale Politie Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling LPA/2017/295. Beveiliging en onthaalwerking. Fase 1. Selectie van de kandidaten. Fase 2. Goedkeuring bestek - Goedkeuring College 6 april 2018 3003
  • 2. 2 / 5 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be Op 6 april 2018 keurde het college de selectie van de kandidaten en het bestek m.b.t. de beveiliging en onthaalwerking bij Lokale Politie Antwerpen goed (jaarnummer 3003). Op vraag van de projectleider dient Case 1 concreter gemaakt te worden omdat deze te sterk lijkt op Case 2. Daarom wordt een tekstuele aanpassing van Case 1 in het bestek (pagina 50) gedaan en wordt het goedgekeurde besluit dd. 6 april 2018 ingetrokken. Er zijn geen andere wijzigingen. Het bestek wordt daarom opnieuw ter goedkeuring voorgelegd aan het college. Naar aanleiding van een interne analyse en na een nota van de Vaste Commissie van de Lokale Politie die aan alle politiekorpsen werd verstuurd, is het aangewezen om de veiligheidsmaatregelen aan te passen en de onthaalwerking anders te organiseren. Naast de (geplande) aanpassingen aan de infrastructuur van het onthaal dient ook de toegangscontrole aan het onthaal verder aangepast te worden door middel van scanmiddelen en een nieuwe manier van interne beveiliging. Door deze wijziging kan Lokale Politie Antwerpen enerzijds meer capaciteit vrijmaken voor kernpolitietaken en kan de onthaalwerking anderzijds aan de klanten en andere bezoekers efficiënter en bovendien nog professioneler (medewerkers zullen uitsluitend getraind zijn op bijzondere competenties) aangeboden worden. Hierbij wordt de nodige aandacht gegeven aan een serene, discrete en klantvriendelijke werking volgens de gedragswaarden van Lokale Politie Antwerpen. Daarom wenst Lokale Politie Antwerpen een raamovereenkomst te sluiten voor bovenvermelde dienstverlening voor een periode van zeven jaar, vervolgens nog driemaal verlengbaar met een bijkomend jaar tot maximaal tien jaar. De motivatie voor de eventuele langere looptijd is de volgende:  voldoende continuïteit en garantie op kwaliteit garanderen;  deze overeenkomst wordt in verscheidene fases uitgevoerd. Gezien de hoge investeringskost gevraagd aan de kandidaat-dienstverlener, van onder andere een scanstraat, is het nodig deze raamovereenkomst te begroten op minstens zeven jaar. Hiertoe werd een mededingingsprocedure met onderhandeling met Europese bekendmaking uitgeschreven met referentie LPA/2017/295 (jaarnummer 802). Juridische grond Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. Regelgeving: bevoegdheid Op grond van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet stelt het college de gunningsprocedure in en gunt zij de opdracht.
  • 3. 3 / 5 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be Argumentatie De mededingingsprocedure met onderhandeling verloopt in twee fases. In de eerste fase werd de oproep tot mededinging Europees gepubliceerd (jaarnummer 802). Volgende kandidaat-inschrijvers hebben een kandidaatstelling ingediend: Firma Adres Anvas Guards bvba Nanovestraat 76Bis, 1745 Opwijk G4S Secure Solutions nv Buro & Design Center, Pb 77 Heizel Esplanade, 1020 Brussel Securitas nv Sint-Lendriksborre 3, 1120 Neder-Over-Heembeek Seris Security nv Telecomlaan 8, 1831 Diegem Trigion Security Noorderplaats 7, 2000 Antwerpen Volgende kandidaten zijn uitgesloten: Firma Motivatie Anvas Guards bvba Geen minimum jaaromzet van 10.000.000,00 EUR over de laatste drie boekjaren. Geen gemiddelde tewerkstelling van minimum 400 hoofden over de laatste drie boekjaren. Trigion Security Geen gemiddelde tewerkstelling van minimum 400 hoofden over de laatste drie boekjaren. Volgens het gemotiveerd selectieverslag werden volgende punten toegekend op basis van de selectiecriteria: Firma Jaaromzet /20 punten Referentie 1 /10 punten Referentie 2 /10 punten Referentie 3 /10 punten Organogram /10 punten Gemiddelde tewerkstelling /10 punten Structuur aanwerving en opleiding /10 punten Structuur planning e dispatchin /10 punten G4S Secure Solutions nv 13,03 10,00 10,00 10,00 10,00 7,51 10,00 10,00 Securitas nv 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Seris Security nv 5,52 10,00 10,00 10,00 10,00 3,02 10,00 10,00 In de tweede fase wordt het bestek bezorgd aan de geselecteerde kandidaten en worden de gunningscriteria meegedeeld. Hiervoor wordt opnieuw goedkeuring gevraagd aan het college. De gunningscriteria uit het bestek zijn: prijs: 40 punten:
  • 4. 4 / 5 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be  TCO van de drie casusen: 10 punten;  eenheidsprijs van de korf van het materiaal verplicht aan te leveren: 15 punten;  eenheidsprijs van de korf van de verschillende profielen: 15 punten; kwaliteit: 60 punten:  case 1: 20 punten;  case 2: 20 punten;  case 3: 15 punten;  innovatief en strategisch partnership: 5 punten. Financiële gevolgen Ja Algemene financiële opmerkingen Op budgetpositie 33000_12506 is voor het dienstjaar 2018 voldoende krediet beschikbaar. Voor de dienstjaren 2019 tot en met 2028 zal voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid. Besluit Artikel 1 Het college keurt goed het besluit van 6 april 2018 (jaarnummer 3003) wordt ingetrokken. Artikel 2 Het college keurt goed dat voor de mededingingsprocedure met onderhandeling met Europese bekendmaking met referentie LPA/2017/295 voor het sluiten van een raamovereenkomst voor de volledige dienstverlening betreffende beveiliging en onthaalwerking voor Lokale Politie Antwerpen gedurende een periode van maximum 10 jaar de volgende kandidaten worden geselecteerd en dat aan hen het bestek wordt toegestuurd:  G4S Secure Solutions nv;  Securitas nv;  Seris Security nv. Artikel 3 Het college keurt het bestek goed betreffende fase 2 van de mededingingsprocedure met onderhandeling met Europese bekendmaking met referentie LPA/2017/295 voor het sluiten van een raamovereenkomst voor de volledige dienstverlening betreffende beveiliging en onthaalwerking voor Lokale Politie Antwerpen gedurende een periode van maximum 10 jaar. Artikel 4 De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt: Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
  • 5. 5 / 5 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be Beveiliging en onthaalwerking budgetplaats: 60060 budgetpositie: 33000_12506 functiegebied: TDLPOD2214 subsidie: SUB_NR fonds: LPA begrotingsprogramma: NR budgetperiode: 1800 - 1900 - 2000 - 2100 - 2200 - 2300 - 2400 - 2500 - 2600 - 2700 - 2800 Voor de dienstjaren 2019 tot en met 2028 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid. Nog niet van toepassing Scanmiddelen budgetplaats: 60031 budgetpositie: 33000_12506 functiegebied: TDLPOD2214 subsidie: SUB_NR fonds: LPA begrotingsprogramma: NR budgetperiode: 1800 - 1900 - 2000 - 2100 - 2200 - 2300 - 2400 - 2500 - 2600 - 2700 - 2800 Voor de dienstjaren 2019 tot en met 2028 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid. Nog niet van toepassing Bijlagen 1. 20180319_295_Selectieverslag kandidaten_fase 1.pdf 2. 20180316_295_Bestek-Beveiligingenonthaalwerking_versie2.docx