209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie

Thierry Debels
Thierry DebelsGastprofessor at Vrije Universiteit Brussel um Vrije Universiteit Brussel

De stad Antwerpen maakt een budget van maximaal 209.400 euro vrij voor 3 jaar voor de Antwerpse politie voor het behalen van rijbewijzen C en D.

beraadslaging/proces verbaal
Kopie
1 / 5
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
college van burgemeester en schepenen
Zitting van 31 augustus 2018
Besluit GOEDGEKEURD
A-punt Lokale Politie
Samenstelling
de heer Bart De Wever, burgemeester
de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Caroline Bastiaens, schepen; de heer Ludo Van Campenhout,
schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud,
schepen; de heer Fons Duchateau, schepen
de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur
Zijn eveneens aanwezig:
de heer Serge Muyters, korpschef
4 2018_CBS_07715 Lokale Politie Antwerpen - LPA/2016/228.
Samenwerkingsovereenkomst tussen Lokale Politie
Antwerpen en Autonoom Provincie Bedrijf (APB)
Campus Vesta. Addendum - Bekrachtiging
Motivering
Gekoppelde besluiten
 2016_CBS_04990 - Lokale Politie Antwerpen - LPA/2016/228. Rijopleiding. Samenwerkingsovereenkomst
tussen Lokale Politie Antwerpen en APB Campus Vesta - Bekrachtiging
Aanleiding en context
Bestuursorgaan Datum Jaarnummer Beslissing
College
10 juni
2016
4990
Lokale Politie Antwerpen - LPA/2016/228. Rijopleiding.
Samenwerkingsovereenkomst tussen Lokale Politie
Antwerpen en APB Campus Vesta - Bekrachtiging
Op 10 juni 2016 keurde het college de samenwerkingsovereenkomst tussen Lokale Politie Antwerpen en APB
Campus Vesta goed, inzake de opleiding voor het behalen van het rijbewijs C/C1 en/of D/D1 (jaarnummer
4990).
Juridische grond
De wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van 7 december 1998
stelt in artikel 142 bis, §1, 1° d, dat de opleiding van de personeelsleden van het operationeel kader van de
politiediensten wordt verstrekt door de door de Federale Overheid ingerichte politieschool wat betreft bepaalde
functionele opleidingen van het basiskader, middenkader en officierskader.
2 / 5
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
Argumentatie
In de overeenkomst is een evaluatie van de samenwerking voorzien na een jaar. Deze vond plaats op 16 juni
2017 en werd geformaliseerd op 15 september 2017.
De evaluatie heeft geleid tot een aanpassing van de artikels 4.7 en 5 van de overeenkomst, meer bepaald inzake
het aantal verplichte deelnemers alsook de kostprijs. Concreet wordt het aantal af te nemen opleidingen
gehalveerd ten opzichte van de originele overeenkomst, hetgeen beter aansluit bij de behoefte van Lokale Politie
Antwerpen. Ook CaLog medewerkers worden toegelaten tot de opleiding, daar waar het initieel voorbehouden
was voor het operationeel kader. Vervolgens is het bepalen van de kostprijs meer in verhouding tot de reële
afname vertrekkend vanuit een minimaal verplicht te betalen abonnement, aangevuld met een kostprijs per
inschrijving, ongeacht het type rijbewijs. Daardoor dient Lokale Politie Antwerpen geen opleidingen meer te
betalen die niet worden aangevraagd en wordt enkel de reële kost betaald. Per inschrijving is er een maximum
voorzien van 40 deelnemers. De praktijk heeft geleerd dat deze aantallen vaak niet gehaald worden waardoor de
financiële regeling gunstiger is dan de initiële overeenkomst waarbij Lokale Politie Antwerpen verplicht werd
deze minimale afname te betalen.
Dit heeft geleid tot het opstellen van een addendum aan de bestaande overeenkomst, die de Lokale Politie
Antwerpen pas onlangs mocht ontvangen. Met wederzijds akkoord gelden de nieuwe en gunstigere afspraken
reeds vanaf 1 januari 2018.
Het addendum is als bijlage toegevoegd ter ondertekening.
Financiële gevolgen
Ja
Algemene financiële opmerkingen
De totale uitgave wordt geraamd op minimum 87.000,00 EUR (vrij van btw) en maximum 209.400,00 EUR
(vrij van btw) voor de dienstjaren 2018,2019 en 2020, zijnde minimum 29.000,00 EUR (vrij van btw) of
maximum 69.800,00 EUR (vrij van btw) per jaar, en kan verrekend worden op de gewone begroting. Op
budgetpositie 33000_12317_06 is voor het dienstjaar 2018 voldoende krediet beschikbaar. Voor de dienstjaren
2019 en 2020 zal voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de
politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.
Besluit
Artikel 1
Het college bekrachtigt het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst inzake de opleiding voor
het behalen van het rijbewijs C/C1 en/of D/D1 tussen Lokale Politie Antwerpen en APB Campus
Vesta.
Artikel 2
De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Een vast 29.000,00 budgetplaats: 60020 Vastleggingsnummer
3 / 5
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
abonnement EUR (vrij
van btw)
budgetpositie: 33000_12317_06
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 1800
400010
Kost per
inschrijving met
een maximum
van 40
deelnemers
40 x
1.020,00
EUR (vrij
van btw)
=
40.800,00
EUR (vrij
van btw)
budgetplaats: 60020
budgetpositie: 33000_12317_06
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 1800
Vastleggingsnummer
400010
Een vast
abonnement
29.000,00
EUR/jaar
(vrij van
btw)
budgetplaats: 60020
budgetpositie: 33000_12317_06
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 1900 - 2000
Voor de dienstjaren 2019, 2020 zal er
voldoende krediet worden voorzien onder
voorbehoud van goedkeuring van de
politiebegroting door college, gemeenteraad
en hogere overheid.
nog niet van
toepassing
Kost per
inschrijving met
een maximum
van 40
deelnemers
40 x
1.020,00
EUR/jaar
(vrij van
btw)
=
40.800,00
EUR/jaar
(vrij van
btw)
budgetplaats: 60020
budgetpositie: 33000_12317_06
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 1900 - 2000
Voor de dienstjaren 2019, 2020 zal er
voldoende krediet worden voorzien onder
voorbehoud van goedkeuring van de
politiebegroting door college, gemeenteraad
en hogere overheid.
nog niet van
toepassing
Bijlagen
4 / 5
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
1. addendum aan de overeenkomst rijbewijzen C en D.DOCX
2. overeenkomst.docx
Addendum aan de samenwerkingsovereenkomst betreffende de opleiding rijbewijs C en D
Tussen :
APB Campus Vesta, Oostmalsesteenweg 75 te 2520 Ranst.
Hierna te noemen “Campus Vesta”, vertegenwoordigd door Koen Milis, algemeen directeur.
En
Stad Antwerpen/Lokale Politie Antwerpen, Grote Markt 1 2000 Antwerpen, waarvoor optreedt het college van
burgemeester en schepenen, alhier vertegenwoordigd door de burgemeester en de korpschef.
Hierna te noemen “Lokale Politie Antwerpen”.
Wordt overeengekomen wat volgt:
 Art. 4.7 van de bestaande samenwerkingsovereenkomst van 10 juni 2016 wordt vervangen door
volgende bepaling:
Vanaf 2018 zal Lokale Politie Antwerpen jaarlijks en voor de duur van de overeengekomen contractperiode
zelf bepalen wat de behoeften in rijbewijs C/D/D1 zullen zijn. Dit volgens de vergoeding bepaalt in artikel
5.
De opleiding is ook opengesteld voor Calog medewerkers tewerkgesteld bij Lokale politie Antwerpen.
 Art. 5 van de bestaande samenwerkingsovereenkomst van 10 juni 2016 wordt vervangen door
volgende bepaling:
Er wordt per jaar een abonnement betaald van 29.000 euro. Dat is een vaste jaarlijks terugkerende kost voor
de duur van de overeenkomst.
Per persoon 1020 euro, ongeacht het type rijbewijs C of D1/D.
De prijs per persoon geldt op voorwaarde dat er per praktijkgedeelte telkens 2 betalende cursisten samen
worden gestuurd. Indien slechts 1 cursist komt opdagen blijft de kostprijs van 2 cursisten gelden.
Indien bij aanvang van het praktijkgedeelte één van de ingeschreven cursisten zich ziek meldt kan de Lokale
Politie Antwerpen een andere cursist sturen op voorwaarde dat hij/zij reeds het theoretisch gedeelte heeft
gevolgd en geslaagd is in het theoretisch examen.
Het aantal af te nemen opleidingen wordt niet bepaald maar mag de 40 cursisten per jaar niet overschrijden.
2 dagen per jaar wordt er een opleidingssessie theorie C gegeven. De data worden door de partijen in
onderling overleg overeengekomen. Daaraan gekoppeld worden er per dag opleidingssessie theorie C twee
examenmomenten theorie ingepland.
5 / 5
Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@stad.antwerpen.be
Om deel te nemen aan de praktijk dient de cursist een geldige medische schifting en een bewijs van slagen
in het theoretisch examen voor te leggen. Een attest van een erkend examencentrum GOCA geldt eveneens.
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend te Antwerpen op 24 september 2018.
Namens de Raad van Bestuur van Campus Vesta Lokale Politie Antwerpen
Koen Milis
Algemeen directeur
Campus Vesta
Jan De Haes
Voorzitter Raad van Bestuur
Gedeputeerde provincie
Antwerpen
Bart DE WEVER
Burgemeester
van Antwerpen
Serge MUYTERS
Eerste hoofdcommissaris
Korpschef van de lokale
politiezone Antwerpen

Más contenido relacionado

Similar a 209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie(20)

Más de Thierry Debels(20)

AstraZeneca - Transparency register  EUAstraZeneca - Transparency register  EU
AstraZeneca - Transparency register EU
Thierry Debels374 views
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Thierry Debels346 views
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Thierry Debels389 views
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
Thierry Debels224 views
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
Thierry Debels202 views

209.400 euro voor rijbewijs C Antwerpse politie

  • 1. beraadslaging/proces verbaal Kopie 1 / 5 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be college van burgemeester en schepenen Zitting van 31 augustus 2018 Besluit GOEDGEKEURD A-punt Lokale Politie Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Caroline Bastiaens, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur Zijn eveneens aanwezig: de heer Serge Muyters, korpschef 4 2018_CBS_07715 Lokale Politie Antwerpen - LPA/2016/228. Samenwerkingsovereenkomst tussen Lokale Politie Antwerpen en Autonoom Provincie Bedrijf (APB) Campus Vesta. Addendum - Bekrachtiging Motivering Gekoppelde besluiten  2016_CBS_04990 - Lokale Politie Antwerpen - LPA/2016/228. Rijopleiding. Samenwerkingsovereenkomst tussen Lokale Politie Antwerpen en APB Campus Vesta - Bekrachtiging Aanleiding en context Bestuursorgaan Datum Jaarnummer Beslissing College 10 juni 2016 4990 Lokale Politie Antwerpen - LPA/2016/228. Rijopleiding. Samenwerkingsovereenkomst tussen Lokale Politie Antwerpen en APB Campus Vesta - Bekrachtiging Op 10 juni 2016 keurde het college de samenwerkingsovereenkomst tussen Lokale Politie Antwerpen en APB Campus Vesta goed, inzake de opleiding voor het behalen van het rijbewijs C/C1 en/of D/D1 (jaarnummer 4990). Juridische grond De wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van 7 december 1998 stelt in artikel 142 bis, §1, 1° d, dat de opleiding van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten wordt verstrekt door de door de Federale Overheid ingerichte politieschool wat betreft bepaalde functionele opleidingen van het basiskader, middenkader en officierskader.
  • 2. 2 / 5 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be Argumentatie In de overeenkomst is een evaluatie van de samenwerking voorzien na een jaar. Deze vond plaats op 16 juni 2017 en werd geformaliseerd op 15 september 2017. De evaluatie heeft geleid tot een aanpassing van de artikels 4.7 en 5 van de overeenkomst, meer bepaald inzake het aantal verplichte deelnemers alsook de kostprijs. Concreet wordt het aantal af te nemen opleidingen gehalveerd ten opzichte van de originele overeenkomst, hetgeen beter aansluit bij de behoefte van Lokale Politie Antwerpen. Ook CaLog medewerkers worden toegelaten tot de opleiding, daar waar het initieel voorbehouden was voor het operationeel kader. Vervolgens is het bepalen van de kostprijs meer in verhouding tot de reële afname vertrekkend vanuit een minimaal verplicht te betalen abonnement, aangevuld met een kostprijs per inschrijving, ongeacht het type rijbewijs. Daardoor dient Lokale Politie Antwerpen geen opleidingen meer te betalen die niet worden aangevraagd en wordt enkel de reële kost betaald. Per inschrijving is er een maximum voorzien van 40 deelnemers. De praktijk heeft geleerd dat deze aantallen vaak niet gehaald worden waardoor de financiële regeling gunstiger is dan de initiële overeenkomst waarbij Lokale Politie Antwerpen verplicht werd deze minimale afname te betalen. Dit heeft geleid tot het opstellen van een addendum aan de bestaande overeenkomst, die de Lokale Politie Antwerpen pas onlangs mocht ontvangen. Met wederzijds akkoord gelden de nieuwe en gunstigere afspraken reeds vanaf 1 januari 2018. Het addendum is als bijlage toegevoegd ter ondertekening. Financiële gevolgen Ja Algemene financiële opmerkingen De totale uitgave wordt geraamd op minimum 87.000,00 EUR (vrij van btw) en maximum 209.400,00 EUR (vrij van btw) voor de dienstjaren 2018,2019 en 2020, zijnde minimum 29.000,00 EUR (vrij van btw) of maximum 69.800,00 EUR (vrij van btw) per jaar, en kan verrekend worden op de gewone begroting. Op budgetpositie 33000_12317_06 is voor het dienstjaar 2018 voldoende krediet beschikbaar. Voor de dienstjaren 2019 en 2020 zal voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid. Besluit Artikel 1 Het college bekrachtigt het addendum aan de samenwerkingsovereenkomst inzake de opleiding voor het behalen van het rijbewijs C/C1 en/of D/D1 tussen Lokale Politie Antwerpen en APB Campus Vesta. Artikel 2 De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt: Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon Een vast 29.000,00 budgetplaats: 60020 Vastleggingsnummer
  • 3. 3 / 5 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be abonnement EUR (vrij van btw) budgetpositie: 33000_12317_06 functiegebied: TDLP1SVG080101 subsidie: SUB_NR fonds: LPA begrotingsprogramma: NR budgetperiode: 1800 400010 Kost per inschrijving met een maximum van 40 deelnemers 40 x 1.020,00 EUR (vrij van btw) = 40.800,00 EUR (vrij van btw) budgetplaats: 60020 budgetpositie: 33000_12317_06 functiegebied: TDLP1SVG080101 subsidie: SUB_NR fonds: LPA begrotingsprogramma: NR budgetperiode: 1800 Vastleggingsnummer 400010 Een vast abonnement 29.000,00 EUR/jaar (vrij van btw) budgetplaats: 60020 budgetpositie: 33000_12317_06 functiegebied: TDLP1SVG080101 subsidie: SUB_NR fonds: LPA begrotingsprogramma: NR budgetperiode: 1900 - 2000 Voor de dienstjaren 2019, 2020 zal er voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid. nog niet van toepassing Kost per inschrijving met een maximum van 40 deelnemers 40 x 1.020,00 EUR/jaar (vrij van btw) = 40.800,00 EUR/jaar (vrij van btw) budgetplaats: 60020 budgetpositie: 33000_12317_06 functiegebied: TDLP1SVG080101 subsidie: SUB_NR fonds: LPA begrotingsprogramma: NR budgetperiode: 1900 - 2000 Voor de dienstjaren 2019, 2020 zal er voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid. nog niet van toepassing Bijlagen
  • 4. 4 / 5 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be 1. addendum aan de overeenkomst rijbewijzen C en D.DOCX 2. overeenkomst.docx Addendum aan de samenwerkingsovereenkomst betreffende de opleiding rijbewijs C en D Tussen : APB Campus Vesta, Oostmalsesteenweg 75 te 2520 Ranst. Hierna te noemen “Campus Vesta”, vertegenwoordigd door Koen Milis, algemeen directeur. En Stad Antwerpen/Lokale Politie Antwerpen, Grote Markt 1 2000 Antwerpen, waarvoor optreedt het college van burgemeester en schepenen, alhier vertegenwoordigd door de burgemeester en de korpschef. Hierna te noemen “Lokale Politie Antwerpen”. Wordt overeengekomen wat volgt:  Art. 4.7 van de bestaande samenwerkingsovereenkomst van 10 juni 2016 wordt vervangen door volgende bepaling: Vanaf 2018 zal Lokale Politie Antwerpen jaarlijks en voor de duur van de overeengekomen contractperiode zelf bepalen wat de behoeften in rijbewijs C/D/D1 zullen zijn. Dit volgens de vergoeding bepaalt in artikel 5. De opleiding is ook opengesteld voor Calog medewerkers tewerkgesteld bij Lokale politie Antwerpen.  Art. 5 van de bestaande samenwerkingsovereenkomst van 10 juni 2016 wordt vervangen door volgende bepaling: Er wordt per jaar een abonnement betaald van 29.000 euro. Dat is een vaste jaarlijks terugkerende kost voor de duur van de overeenkomst. Per persoon 1020 euro, ongeacht het type rijbewijs C of D1/D. De prijs per persoon geldt op voorwaarde dat er per praktijkgedeelte telkens 2 betalende cursisten samen worden gestuurd. Indien slechts 1 cursist komt opdagen blijft de kostprijs van 2 cursisten gelden. Indien bij aanvang van het praktijkgedeelte één van de ingeschreven cursisten zich ziek meldt kan de Lokale Politie Antwerpen een andere cursist sturen op voorwaarde dat hij/zij reeds het theoretisch gedeelte heeft gevolgd en geslaagd is in het theoretisch examen. Het aantal af te nemen opleidingen wordt niet bepaald maar mag de 40 cursisten per jaar niet overschrijden. 2 dagen per jaar wordt er een opleidingssessie theorie C gegeven. De data worden door de partijen in onderling overleg overeengekomen. Daaraan gekoppeld worden er per dag opleidingssessie theorie C twee examenmomenten theorie ingepland.
  • 5. 5 / 5 Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen info@stad.antwerpen.be Om deel te nemen aan de praktijk dient de cursist een geldige medische schifting en een bewijs van slagen in het theoretisch examen voor te leggen. Een attest van een erkend examencentrum GOCA geldt eveneens. Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend te Antwerpen op 24 september 2018. Namens de Raad van Bestuur van Campus Vesta Lokale Politie Antwerpen Koen Milis Algemeen directeur Campus Vesta Jan De Haes Voorzitter Raad van Bestuur Gedeputeerde provincie Antwerpen Bart DE WEVER Burgemeester van Antwerpen Serge MUYTERS Eerste hoofdcommissaris Korpschef van de lokale politiezone Antwerpen